Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jugant amb la llengua

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jugant amb la llengua

 1. 1. Ensenyar i aprendre llenguaen el context actual1ª Jornada d’intercanvi d’experiències entre els territorisde parla catalana. Tortosa, 21 i 22 de gener del 2011
 2. 2. JUGANT AMB LA LLENGUAJUGANT AMB LA LLENGUA Júlia Lavèrnia Grau Júlia Lavèrnia Grau Ceip Les Fontetes. Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Ceip Les Fontetes. Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Aula d’Acollida Aula d’Acollida
 3. 3. CONTEXT Educació Primària Matrícula viva Alumnes: alumnat nouvingut (+ 70%) i fills/es de famílies espanyoles de parla castellana. Llengua d’ús majoritari d’alumnes i famílies: castellà. La influència de l’entorn: alumnat estranger procedent de l’Amèrica Llatina. S’acaba adoptant el castellà com a llengua de relació. No senten necessitat ni d’usar ni de conèixer el català Barri: mateixes conductes i actituds lingüístiques que a l’escola Sentiment de rebuig al català i al seu ús Altres factors: alumnes sense escolarització prèvia, el procés de dol migratori, l’adaptació als canvis i al nou país, l’aprenentatge del català com a llengua nova (per a la majoria L3, L4 o L5)
 4. 4. OBJECTIU PRINCIPAL Crear un espai CONTEXT comunicatiu en TENIR EN COMPTE TENIR EN COMPTE CONTEXT català al centre amb 1. Incentivar la comunicació●●Llengua Llengua 1. Incentivar la comunicació materna: cast.materna: cast. unes en català fora de l’aula i iel en català fora de l’aula el característiques català com aavehicle de: català com vehicle de:●●Entorn cast. aa Entorn cast.l’escola i ial barri l’escola al barri tals, que permeteren ●●relació entre ells. relació entre ells. influència en lainfluència en la llengua de relació la RELATIVITZACIÓ ●●afavorint l’adquisició de la afavorint l’adquisició de lallengua de relació competència comunicativa social. dels elements competència comunicativa en catalàsocial. en català personals i de●●no necessitat no necessitat del catalàdel català l’entorn que 2. Criteris de: dificulten en l’alumnat 2. Criteris de:●●rebuig rebuig la comunicació oral a ●●funcionalitat funcionalitat dificultats●●dificultats nivell social en aprenentatgeaprenentatge llibertat ●●llibertat aquesta llengua. ●●afectivitat afectivitat
 5. 5. OBJECTIUS Ampliar l’àmbit d’ús social del català al centre Proporcionar oportunitats de viure regularment experiències positives, agradables i plaents en català amb altres persones d’edats diferents, independentment del nivell de llengua i de les característiques personals. Obrir l’aula d’acollida al centre. Incentivar una actitud positiva envers l’aprenentatge i l’ús del català Fomentar una actitud lingüística coherent en tots els àmbits humans i de relació a l’escola (alumnes-alumnes, alumnes-mestres, mestres-mestres...) que són models per a l’alumnat. Donar resposta a les dificultats i mancances reflectides en el PLC, quant a la competència comunicativa en català de l’alumnat
 6. 6. CRITERIS: funcionalitat, llibertat, afectivitatReunits en un context: ● voluntari (llibertat) ● que partís del JOC ●● funcional, útil, funcional, útil, amb sentit per sí amb sentit per sí mateix per als infants mateix per als infants activitat motor per a les activitat motor per a les relacions relacions ●● efecte psicològic efecte psicològic “com si” “com si” Ús de la Ús de la llengua llengua GAUDIR GAUDIR Afecte Afecte Ganes de tornar a repetir l’experiència Ganes de tornar a repetir l’experiència
 7. 7. PROJECTE QUETA per al foment del’ús social del catalàIntenció:Intenció: Espai comunicatiu: Espai comunicatiu: ●● on tothom puga participar, on tothom puga participar, proporcionar proporcionar independentment del nivell de independentment del nivell de oportunitats de oportunitats de llengua, de l’edat, dels seus llengua, de l’edat, dels seus conèixer i i conèixer coneixements i icaracterístiques coneixements característiques experimentar amb personals. personals. experimentar amb l’ús del català fora de l’ús del català fora de ●● altres persones, la llengua i i altres persones, la llengua l’àmbit acadèmic de l’àmbit acadèmic de cultura catalana i i altres aspectes cultura catalana altres aspectes l’aula d’una manera del currículum. del currículum. l’aula d’una manera atractiva, funcional, atractiva, funcional, ●● llengua i ialtres continguts, llengua altres continguts, lliure i ino sotmesa al lliure no sotmesa al diferents situacions socials, diferents situacions socials, judici de l’adult. procediments... procediments... judici de l’adult. ●● engrescador: jocs, en formats engrescador: jocs, en formats diversos i iemmarcats a dins d’una diversos emmarcats a dins d’una història o trama a resoldre. història o trama a resoldre. ●● en situacions reals, significatives en situacions reals, significatives ●● participació voluntària participació voluntària
 8. 8. PROJECTE QUETAConsisteix en: Conjunt d’activitats de caire lúdic Punt de partida: l’aula d’acollida Adreçades a tot l’alumnat de primària del centre Mitjançant el joc en català s’intenta incentivar: ● la comunicació en llengua catalana fora de l’aula ● relació entre alumnes de diferents edats ● integració social de l’alumnat nouvingut ● coneixement de la llengua i cultura catalana, com aspectes relacionats amb altres àrees del currículum ● engrescar a fer del català vehicle natural per a la relació entre alumnes fora del context acadèmic. En horari escolar, sense influenciar el funcionament habitual de les classes Participació voluntària, individual i/o col—lectiva i en el nivell d’implicació i aprofundiment que cada alumna/e desitge. Mensualment (aprox.) Cada Joc Queta dura una setmana Tenen en compte tothom: alumnes, mestres, personal no docent i famílies. Està permés demanar informació i ajuda a qualsevol persona (alumnes o adults) L’única condició per poder jugar: jugar en català.
 9. 9. Els Jocs Queta De format divers: concursos, teatre, ràdio,joc de rol, seguir pistes, resolució d’enigmes, per correu electrònic, etc... Contextualitzats en una trama o història motivadora que porta els participants a l’expressió oral en català. Escenaris i espais diversos del centre Aprofitament de les noves tecnologies de la comunicació: ● preparació ● realització ● i composició d’un producte final que recull la participació de tothom Un personatge conegut (La Queta): vincle entre l’alumnat de tota l’escola i cada activitat Aula d’Acollida: centre d’informació i gestió relacionada amb els jocs Alumnes AA: col—laboració especial com a organitzadors/es i persones de referència.
 10. 10. Jocs en format divers Concursos Jocs de rol TeatreDe taula Ràdio, cinema, música Enigmes Llegendes Per mail Gegants Seguir pistes
 11. 11. Jocs contextualitzats en unatrama o història que porta a parlar
 12. 12. Escenaris ii espais diversosEscenaris espais diversos
 13. 13. Aprofitant les noves tecnologies
 14. 14. El personatge de LA QUETAVincle amb les aules de primària
 15. 15. L’aula d’acollida Punt de referència al centre: ● informació i gestió dels jocs ● aspectes relacionats amb la llengua catalana Punt de trobada alumnat de PRI Focus d’iniciatives interessants Recurs motivador ● per a la coneixença de l’alumnat ● de la llengua ● i d’altres aprenentatges curriculars
 16. 16. Alumnes AAProtagonistes. Organitzant iparticipant de manera diferenciada irellevant en les activitats.Pont informatiu entre l’AA i l’AO.Per tant, vincle motivador entre cadaactivitat que es proposa i els seusdestinataris.Oportunitats de mostrar alscompanys AO allò que fan a l’AA icom n’aprenen.Molts moments especials en què essenten orgullosos del seu treballamb el català, dels seu esforç i del seuaprenentatge.Molts moments que reforcen:● la seua autoconfiança i seguretat● el gaudiment dels aprenentatges● la motivació per seguir aprenent● i l’establiment d’un vincle afectiuamb la llengua catalana ● mitjançant la complicitat amb elsaltres.
 17. 17. AlgunsJOCS QUETA Caçadors de paraules Llegenda del Gran Mandala de l’Amistat Animalàndia (1ª i 2ª edició) Experiments lingüístics Castells de paraules Departament Secret d’Investigació Quetaire (D.S.R.Q) CiberCATfè De Queta a Queta... fins a la meta! El misteri de la boca assassina
 18. 18. ACOLLIR: El més important: les persones El més important: les persones Oferir, compartir... el que tenim:Oferir, compartir... el que tenim: ●●persones persones ●●tradicions tradicions Matèria primera per aala convivència: Matèria primera per la convivència: ●●maneres de fer maneres de fer ●●llengua... llengua... la comunicació la comunicació EXPERIÈNCIA EXPERIÈNCIA Llengua = vehicle per: Llengua = vehicle per: oferir, compartir, conèixer, aprendre GAUDIR oferir, compartir, conèixer, aprendre i iGAUDIR TOTHOM TOTHOM inclusió inclusió cohesió social interculturalitat cohesió social interculturalitat
 19. 19. Fi

×