Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13.ballone

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13.ballone

 1. 1. Com formar el professorat de l’Alguer en llengua catalana? Una experiència de formació en CLIL Tortosa, 21-22 de gener de 2011
 2. 2. Experiència del Curs de CLIL en llengua minoritària: lo català de l’Alguer - 40 hores de formaci ó per a ensenyants (octubre-desembre de 2010), amb l’objectiu d’aconseguir “ un potenciament i ajornament de les metodologies dels docents”, amb referència a l’ensenyament en CLIL del català de l’Alguer Docents: Noëlia Montlló, Carla Valentino, Maria Antonietta Martinez, Tore Scala, Iban Leon, Francesc Ballone, Oriol Guasch
 3. 3. Algunes dades socioling üístiques relatives a l’Alguer activitats p úbliques i privades d’ensenyament en català de l’Alguer o català estàndard ja existents en la ciutat:
 4. 4. Algunes dades socioling üístiques relatives a l’Alguer <ul><li>2 cursos anuals d’ alguerès (Escola d’Alguerés P. Scanu, Associació per a la Salvaguarda del patrimoni historicocultural de l’Alguer) </li></ul><ul><li>cursos de català (Ateneu alguerès, Òmnium Cultural de l’Alguer, Universitat de la tercera edat, en col·laboració amb la Universitat de Sàsser ) </li></ul><ul><li>-1 experiència d’ensenyament en CLIL en alguerès (projecte “Costura”) </li></ul><ul><li>-1 experiència de gradual introducció de l’alguerès dins les escoles públiques i privades (projecte “Palomba”) </li></ul>activitats p úbliques i privades d’ensenyament en català de l’Alguer o català estàndard ja existents en la ciutat:
 5. 5. Algunes dades socioling üístiques relatives a l’Alguer possible n úmero de catalanoparlants algueresos (sobre una populació total de poc més de 43.000 habitants):
 6. 6. Algunes dades socioling üístiques relatives a l’Alguer <ul><li>Caria (2006): 17,8 % </li></ul><ul><li>Municipi de l’Alguer (2010): “intorno al 20 %” </li></ul><ul><li>Le lingue dei sardi (2007): 50,0 % </li></ul><ul><li>Enquesta sociolingüística (2004): 61,3 % </li></ul>possible n úmero de catalanoparlants algueresos (sobre una populació total de poc més de 43.000 habitants):
 7. 7. Algunes dades socioling üístiques relatives a l’Alguer <ul><li>Caria (2006): 17,8 % (“ nombre general d’usuaris de l’alguerès ”) </li></ul><ul><li>Municipi de l’Alguer (2010): “intorno al 20 %” (“ cittadini parlanti in lingua ”) </li></ul><ul><li>Le lingue dei sardi (2007): 50,0 % (“ competenza attiva della lingua locale ”) </li></ul><ul><li>Enquesta sociolingüística (2004): 61,3 % (“ capacitat d’expressió oral ”) </li></ul>possible n úmero de catalanoparlants algueresos (sobre una populació total de poc més de 43.000 habitants):
 8. 8. Tot això considerat , l’objectiu primari de formar ensenyants segons un enfocament CLIL és estat perseguit a partir d’una anàlisi espec ífica dels punts de força i de feblesa relatius a situació l’alguerès:
 9. 9. problemes: -existència de difosos prejudicis ling üístics -coneixement normalment no aprofundit de l’enfocament CLIL -escassa alfabetització en alguerès -problemes organitzatius a dins dels instituts Tot això considerat , l’objectiu primari de formar ensenyants segons un enfocament CLIL és estat perseguit a partir d’una anàlisi espec ífica dels punts de força i de feblesa relatius a situació l’alguerès:
 10. 10. punts de força: -actitud sempre més positiva (també si sovint no propositiva) cap a l’alguerès Tot això considerat , l’objectiu primari de formar ensenyants segons un enfocament CLIL és estat perseguit a partir d’una anàlisi espec ífica dels punts de força i de feblesa relatius a situació l’alguerès: problemes: -existència de difosos prejudicis ling üístics -coneixement normalment no aprofundit de l’enfocament CLIL -escassa alfabetització en alguerès -problemes organitzatius a dins dels instituts
 11. 11. l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer
 12. 12. l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer - existència de difosos prejudicis ling üístics : “ los joves no parlen alguerès, i endemés no l’interessa fer-lo” “ és millor no parlar alguerès que parlar-lo malament” “ no vull que l’alguerès mori, i calqui u (=altres persones) té de fer alguna cosa/ jo vull fer alguna cosa, però demà” problemes (1/4):
 13. 13. <ul><li>Llengua, societat i territori. Aspectes sociolingüístics de l’aprendiment de les llengües </li></ul>- existència de difosos prejudicis ling üístics : “ los joves no parlen alguerès, i endemés no l’interessa fer-lo” “ és millor no parlar alguerès que parlar-lo malament” “ no vull que l’alguerès mori, i calqui u (=altres persones) té de fer alguna cosa/ jo vull fer alguna cosa, però demà” l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer
 14. 14. l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer problemes (2/4): -coneixement normalment no aprofundit de l’enfocament CLIL
 15. 15. l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer 2) La metodologia CLIL ( Content and Language Integrated Learning) i l’experiència de les minories lingüístiques. Qüestions teòriques i aplicions pràctiques -coneixement normalment no aprofundit de l’enfocament CLIL
 16. 16. l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer -escassa alfabetització en alguerès (adquirir-lo i ensenyar-lo) problemes (3/4):
 17. 17. l’ Experiència del Curs de CLIL tenint en compte els problemes socioling üístics espec ífics de l’Alguer 3) Llengua i didàctica. Perfeccionament de la coneixença del català de l’Alguer a través dels contenguts. Estratègies didàctiques per l’ensenyament del català de l’Alguer 4) Llengua i materials didàctics. Instruments i recursos multimedials i en internet per l’aprendiment del català de l’Alguer
 18. 18. alguns resultats del curs Alumnes apuntats: 24 Alumnes que han aconseguit lo certificat de participaci ó: 16 (han fet el seguiment del 80% de les hores del curs)
 19. 19. alguns resultats del curs - prejudicis ling üístics : L’apartat de socioling üística ha permès d’introduir nous elements de reflexió, que han estimulat un debat constructiu durant les lliçons
 20. 20. alguns resultats del curs -coneixença normalment no aprofundida de l’enfocament CLIL Los participants han adquirit instruments teòrics relatius al CLIL, però han també experimentat l’ensenyament integrat “sobre la pròpia pell” (lo curs s’ha fet completament en català de l’Alguer i estàndard), inclosos los mètodes per a estimular l’alumnat (los discents ) cap a una interacci ó constructiva i participativa
 21. 21. alguns resultats del curs - escassa alfabetització en alguerès Los participants han experimentat maneres d’ensenyar en llengua més “atraents” segon la perspectiva dels joves (utilitzar internet i materials multimedials). Relativament al propi aprenentatge de l’ortografia algueresa, lo curs tenia l’objectiu m ínim de permetre als participants d’escriure correctament (o quasi) frases senzilles (objectiu aconseguit d’una manera bastant satisfactòria); al mateix temps, cada participant ha rebut los instruments per a poder continuar autonomament l’estudi de l’ortografia algueresa (DCA, tutoria a la xarxa)
 22. 22. alguns resultats del curs -problemes organitzatius de cursos CLIL Los participants han pogut conèixer altres experiències en CLIL, i possibles maneres concretes per a superar dificultats organitzatives. En tot cas, entre tots los alumnes dels curs, solament u ha manifestat interès per a intentar utilitzar a breu termini un enfocament CLIL (en alguerès); això és degut, versemblantment, a diversos factors, com l’encara escassa confiança amb l’alguerès escrit, i a problemes organitzatius de no immediada resoluci ó
 23. 23. Conclusions Considerem positivament lo balanç del 1er Curs de CLIL en llengua minoritària a l’Alguer ; per una banda, sem conscients que un simple curs, en si, no pot resoldre els problemes de la insuficient presència de l’alguerès a les escoles, però per l’altra creiem que experiències com aquesta (sobretot si reiterades i millorades en lo temps) puguin donar un digne contribut al procés de normalització del català de l’Alguer
 24. 24. Gràcies

×