Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El tractament integrat de llengües i continguts (TILC) Aplicació a una unitat en L2 Vicent Pascual 1a Jornada d'Intercanvi...
Introducció: Per què el TILC? <ul><li>Ensenyament de les llengües com més va més complex: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha due...
En la nostra intervenció... <ul><li>Des del convenciment de l’excel·lència del TILC i amb: </li></ul><ul><li>Amb els objec...
Què és el tractament integrat de llengua i continguts? <ul><li>No és simplement l’ús vehicular en una L2: </li></ul><ul><...
Components del TILC en una L2 Competència acadèmica Cognició ( Habilitats i estratègies cognitives i metacognitives ) Cont...
<ul><li>Continguts acadèmics </li></ul><ul><li>Els continguts de les àrees no lingüístiques: </li></ul><ul><ul><li>Fets ...
Competències en llengua <ul><li>Input comprensible ->  output comprensible -> instrucció contextualitzada. </li></ul...
III. Cognició <ul><li>La comprensió profunda dels continguts i l’adquisició de la llengua plantegen una gran demanda cogni...
IV. Cultura i Context sociocultural <ul><li>La cultura dels alumnes modula els altres components: </li></ul><ul><ul><ul><l...
V.  Continguts disciplinaris, destreses cognitives i competències lingüístiques en ús <ul><li>El TILC rebutja una pedago...
Organització de la unitat globalitat anàlisi síntesi <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema...
Programació de la unitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><l...
UNITAT: La serra ahir, avui i demà Tasca 1 : Què sé i què vull saber sobre la meua serra? Subunitat 1: Com era la serra...
Conclusió <ul><li>Del TILC només n’hem rascat la superfície. Queda: </li></ul><ul><ul><li>Proporció ús vehicular de la L1/...
Gràcies!
Adequació a la diversitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

02.unitat didàctica tilc iii

 • Be the first to comment

02.unitat didàctica tilc iii

 1. 1. El tractament integrat de llengües i continguts (TILC) Aplicació a una unitat en L2 Vicent Pascual 1a Jornada d'Intercanvi d'Experiències Pedagògiques entre els territoris de parla catalana Ensenyar i aprendre llengua en el context actual Tortosa, 21 i 22 de gener de 2011
 2. 2. Introducció: Per què el TILC? <ul><li>Ensenyament de les llengües com més va més complex: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha dues llengües ambientals que l’alumnat ha de dominar a la perfecció. </li></ul></ul><ul><ul><li>La societat exigeix una competència real en una o dues llengües estrangeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Aules progressivament multilingües en què part de l’alumnat no té cap competència en les llengües curriculars. </li></ul></ul><ul><li>Afrontar aquests reptes: més temps, més recursos i enfocaments didàctics més eficaços. </li></ul><ul><li>El TILC permet optimar el currículum perquè acompleix dues tasques alhora: llengua i continguts. </li></ul><ul><li>Un antecedent, la immersió, ha funcionat perfectament. </li></ul><ul><li>Actualment, el TILC pot estendre’s a altres contextos i esdevenir un instrument privilegiat per a l’educació lingüística. </li></ul>
 3. 3. En la nostra intervenció... <ul><li>Des del convenciment de l’excel·lència del TILC i amb: </li></ul><ul><li>Amb els objectius: </li></ul><ul><ul><li>Fer un plantejament global del TILC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicar-lo a l’elaboració d’una Unitat. </li></ul></ul><ul><li>Intentarem, durant la sessió: </li></ul><ul><ul><li>Delimitar què és el TILC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Especificar i analitzar els component del TILC, i la manera de desenvolupar-los. </li></ul></ul><ul><ul><li>Articular una unitat temàtica a partir dels elements estudiats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar la seua aplicació a l’aula. </li></ul></ul>
 4. 4. Què és el tractament integrat de llengua i continguts? <ul><li>No és simplement l’ús vehicular en una L2: </li></ul><ul><li>És el tractament dels continguts d’una o més disciplines no lingüístiques —ciències, geografia, matemàtiques...—conjuntament amb els recursos adequats per a adquirir-los d’una o mes llengües. </li></ul><ul><li>Quina és la contribució de les àrees a l’adquisició de la L2? </li></ul><ul><ul><li>Contextos òptims, àmbits diversificats d’experiència i possibilitat d’ús de diversos gèneres textuals. </li></ul></ul><ul><li>Quina és la contribució de la L2 a l’adquisició dels continguts de les àrees: </li></ul><ul><ul><li>És necessari dominar el llenguatge acadèmic per a adquirir els continguts disciplinaris . </li></ul></ul><ul><li>Els continguts de les ANL i els recursos lingüístics formen una unitat indestriable. </li></ul><ul><li>Des d’aquesta perspectiva es constitueixen, també, en elements importants en l’aprenentatge en L1 </li></ul>
 5. 5. Components del TILC en una L2 Competència acadèmica Cognició ( Habilitats i estratègies cognitives i metacognitives ) Continguts ( Sabers disciplinaris ) Llengua ( Competències comunicatives ) Ús ( Dels continguts, la llengua i la cognició per a aprendre mentre s’actua ) Cultura
 6. 6. <ul><li>Continguts acadèmics </li></ul><ul><li>Els continguts de les àrees no lingüístiques: </li></ul><ul><ul><li>Fets , conceptes i procediments i valors de les diferents àrees. </li></ul></ul><ul><li>Han de ser construïts a partir d’un input comprensible: </li></ul><ul><ul><li>Per ser apresos han de ser compresos. </li></ul></ul><ul><ul><li>La llengua s’aprén alhora que els continguts: input comprensible. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’usen les estratègies necessàries per fer l’ input comprensible. </li></ul></ul><ul><li>Han de ser integrats a partir d’un input diversificat: </li></ul><ul><ul><ul><li>La informació en diferents multilectoescriptures, en lloc simplement del llibre de text, és més rica i complexa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La informació de fonts i en formats diversos es comprén millor, i obliga a un processament més profund i a una reconstrucció personal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La informació procedent de perspectives diverses i punts de vista oposats obliga a una presa de posició. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Competències en llengua <ul><li>Input comprensible -> output comprensible -> instrucció contextualitzada. </li></ul><ul><li>Insuficiència del tractament incidental i necessitat d’un tractament explícit i sistemàtic : </li></ul><ul><ul><li>Llenguatge de l’àrea que s’aprén : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Llenguatge específic de les àrees ( lèxic científic, estructures, gèneres ) . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge per a aprendre l’àrea : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Funcions lingüístiques acadèmiques ( descriure, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar i demostrar ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Estratègies d’interacció, comprensió i expressió oral i escrita ( parlar, llegir i escriure per a aprendre ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Habilitats de processament de la informació ( definir necessitats informatives, aplegar, processar, presentar i avaluar la informació ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge que s’aprén aprenent l’àrea : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Elements lèxics i gramaticals planificats prèviament (currículum de llengua i dificultats dels alumnes ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>— Dificultats que sorgeixen durant el treball comunicatiu (correcció ) . </li></ul></ul></ul><ul><li>Aquest tractament explícit i sistemàtic oscil·la, doncs, entre el discurs per a la construcció i expressió dels sabers —fluïdesa— i la reflexió per al desenvolupament de la L2 —precisió. </li></ul>
 8. 8. III. Cognició <ul><li>La comprensió profunda dels continguts i l’adquisició de la llengua plantegen una gran demanda cognitiva: estratègies . </li></ul><ul><li>Destreses cognitives : </li></ul><ul><ul><li>Necessàries per al pensament abstracte, la resolució de problemes i el pensament crític i creatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>D’ordre inferior ( conéixer, comprendre, aplicar); i </li></ul></ul><ul><ul><li>D’ordre superior ( analitzar, avaluar i crear) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal tenir-les en compte: per a fer preguntes, plantejar activitats, fer conscients els alumnes i les alumnes. </li></ul></ul><ul><li>Estratègies d’aprenentatge : </li></ul><ul><ul><li>Necessàries per a l’ autoorganització, autocontrol i autoregulació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metacognitives ( establir metes, fer plans, utilitzar l’estratègia adequada a la situació, controlar el propi aprenentatge, prendre mesures correctores, organitzar-se... ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cognitives ( prestar atenció, fer preguntes, prendre notes, construir un organitzador gràfic, visualitzar mentalment, construir regles, usar recursos... ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Socials ( cooperar en un equip, discutir en grup... ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrucció explícita — presentació , modelatge, pràctica i aplicació (què, com i quan) — integrada dins les activitats de la unitat. </li></ul></ul>
 9. 9. IV. Cultura i Context sociocultural <ul><li>La cultura dels alumnes modula els altres components: </li></ul><ul><ul><ul><li>Continguts de la cultura : elements emblemàtics de l’entorn geogràfic i social; esdeveniments i personatges històrics; símbols, productes i pràctiques culturals; cultura popular; etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perspectives diverses sobre continguts generals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi crítica de les creences, pràctiques i institucions per descobrir-hi prejudicis, desigualtats i discriminació, i acció social en contra. </li></ul></ul></ul><ul><li>Context sociocultural: </li></ul><ul><ul><li>La identitat cultural de l’alumne/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>La veu amenaçada en la institució educativa o la veu acceptada i valorada? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ell centre i el seu projecte d’enriquiment de l’alumne/a. </li></ul></ul>
 10. 10. V. Continguts disciplinaris, destreses cognitives i competències lingüístiques en ús <ul><li>El TILC rebutja una pedagogia reproductora i la transmissió d’un coneixement prefabricat. </li></ul><ul><li>No aprendre la llengua, o els continguts, o les destreses per aplicar-los després, sinó aprendre’ls mentre s’usen per a un objectiu. </li></ul><ul><li>Durant el TILC, es mobilitzen els continguts disciplinaris, les habilitats cognitives i les competències lingüístiques per a crear: </li></ul><ul><ul><li>No coneixements prefabricats, sinó coneixements nous, construïts des d’una perspectiva crítica mitjançant la recerca, el treball cooperatiu i la indagació dialògica dins la comunitat d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborats a partir de qüestions, preguntes i problemes, tant del món interior de l’entorn físic social i cultural, pròxim o llunyà, que obliguen, ben sovint, a mobilitzar coneixements i estratègies procedents de diferents disciplines acadèmiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjançant un treball que permet d’adquirir-los de manera semblant a con seran utilitzats en la vida real. </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllestits amb voluntat d’acció social, per aportar respostes a preguntes i solucions a problemes que permeten canviar i millorar l’entorn. </li></ul></ul><ul><li>I utilitzar unitats d’intervenció més centrades en l’alumne/a i progressivament interdisciplinàries: seqüències , tasques , unitats temàtiques o projectes . </li></ul>
 11. 11. Organització de la unitat globalitat anàlisi síntesi <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><li>Fase I: Preparació </li></ul><ul><li>Activació, posada en comú,suplementació i organització dels coneixements previs… </li></ul><ul><li>Decisió sobre el producte final. </li></ul>Fase II: Construcció Activitats durant Activitats abans Activitats després Tasca 1 Tasca 2 … Tasca n-1 Tasca n <ul><li>Fase III: Aplicació/expansió/creació </li></ul><ul><li>Elaboració del producte final. </li></ul>Reflexió/Avaluació Objectiu global
 12. 12. Programació de la unitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><li>Fase I: Preparació </li></ul><ul><li>Activació, posada en comú,suplementació i organització dels coneixements previs… </li></ul><ul><li>Decisió sobre el producte final. </li></ul>Fase II: Construcció Activitats durant Activitats abans Activitats després Tasca 1 Tasca 2 … Tasca n-1 Tasca n <ul><li>Fase III: Aplicació/expansió/creació </li></ul><ul><li>Elaboració del producte final. </li></ul>Reflexió/Avaluació <ul><li>Continguts </li></ul><ul><li>Acadèmics </li></ul><ul><li>Lingüístics </li></ul><ul><li>Cognitius </li></ul><ul><li>Culturals </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Acadèmics </li></ul><ul><li>Lingüístics </li></ul><ul><li>Cognitius </li></ul><ul><li>Culturals </li></ul>Objectiu global Objectius
 13. 13. UNITAT: La serra ahir, avui i demà Tasca 1 : Què sé i què vull saber sobre la meua serra? Subunitat 1: Com era la serra abans? Tasca 2 : Busquem informació sobre com era la serra a partir de la rondalla. Tasca 3 : Busquem informació sobre com era la serra a partir d’entrevistes a gent gran. Tasca 4 : Apleguem la informació narrant una jornada en un mas tradicional. Subunitat 2: Com és la serra ara? Tasca 5 : Fem una eixida a la serra per veure en quin estat es troba i quins problemes té. Tasca 6 : Construcció d’un mapa de la serra per a situar-hi problemes, zones degradades, zones en perill, etc. Tasca 7 : Discutim un possible problema per a la serra: el parc eòlic Subunitat 3: Com serà la serra demà? Tasca 8 : Aspecte de la serra si continuen les coses com fins ara. Tasca 9 : La serra que volem. Tasca 10 : Campanya Salvem la serra. Producte final: Plafó: La serra ahir, avui i demà Tasca 11 : Elaborem: Elaborem dels plafons informatius. Tasca 12 : Preparem: Muntem els plafons, fem i repartim invitacions, preparem explicacions orals . Tasca 13 : Presentem: Fem de guies durant l’exposició . Motivació / Preparació Construcció Aplicació / Expansió / Creació Reflexió / Avaluació
 14. 14. Conclusió <ul><li>Del TILC només n’hem rascat la superfície. Queda: </li></ul><ul><ul><li>Proporció ús vehicular de la L1/L2/LE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribució llengües/continguts ANL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització de l’ús vehicular de la L1/L2/LE al llarg de les etapes (per àrees, per projectes, modular…). </li></ul></ul><ul><ul><li>L’avaluació en el TILC . </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en equip del professorat de llengua i de les ANL. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització de l’alumnat en grups flexibles d’acord amb la competència lingüística i acadèmica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament acadèmic i lingüístic de l’alumnat nouvingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Esperem, però, que haja fet palés el treball que tenim al davant. </li></ul>
 15. 15. Gràcies!
 16. 16. Adequació a la diversitat <ul><li>Nucli organitzador </li></ul><ul><li>Tema, pregunta, problema… </li></ul>Motivació <ul><li>Fase I: Preparació </li></ul><ul><li>Activació, posada en comú i organització dels coneixements previs… </li></ul><ul><li>Decisió sobre el producte final. </li></ul>Fase II: Construcció Activitats durant Activitats abans Activitats després Tasca 1 Tasca 2 … Tasca n-1 Tasca n <ul><li>Fase III: Aplicació/expansió/creació </li></ul><ul><li>Elaboració del producte final. </li></ul>Reflexió/Avaluació Motivació que interesse tot l’alumnat Preparació particular per a alumnes determinats: introducció al tema amb materials més senzills, treball de llengua, suplementar els coneixements previs, etc. Preparació prèvia de la tasca a diversos nivells. Conversa instruccional per a negociar significats. Adaptació de materials i tècniques de lectura. Activitats amb diferents graus d’exigència lingüística. Agrupaments flexibles d’alumnes. Treball col·laboratiu. Participació segons competències. Avaluació contextualitzada

×