Baøi taäp

http://www.tinhoc24h.info/2012/05/bo-cai-at-adobephotoshop-cs6-full.html

PHAÀN BAØI TAÄP
Baøi taäp 1:
Soá dö ñ...
Baøi taäp

Baøi taäp 2: Thöïc hieän yeâu caàu nhö baøi 1 vôùi taøi lieäu sau:
Soá dö ñaàu kyø TK tieàn maët ngoaïi teä taï...
Baøi taäp

Baøi taäp 3::
Moät doanh nghieäp thuoäc dieän noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø.
Caùc ñoái töôïng cu...
Baøi taäp

Baøi taäp 4:
Taïi moät DN aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho,
thueá GTGT noäp theo p...
Baøi taäp

3. Soá vaät lieäu chính thieáu ôû nghieäp vuï 1 laø do beân vaän chuyeån gaây
neân neân baét beân naøy phaûi bo...
Baøi taäp

Soá dö ñaàu thaùng 07/2002 cuûa 1 soá taøi khoaûn taïi 1 DN A ( DN noäp thueá gia
taêng theo phöông phaùp khaáu...
Baøi taäp

löôïng nguyeân vaät lieäu trò giaù 800.000ñ, ñöôïc quyeát ñònh ghi giaûm chi
phí quaûn lyù doanh nghieäp
15.Mua...
Baøi taäp

200.000ñ. Giaû söû phaàn giaù trò coøn laïi doanh nghieäp phaûi noäp cho
ngaân saùch, doanh nghieäp ñaõ duøng t...
Baøi taäp

Trong thaùng 5/2002 phaùt sinh caùc nghieäp vuï sau, yeâu caàu phaûn aùnh vaøo
taøi khoaûn (thueá giaù trò gia ...
Baøi taäp

12.Ñem moät soá TSCÑ ñi goùp voán lieân doanh vôùi ñôn vò khaùc. Nguyeân
giaù: 400.000.000ñ, ñaõ khaáu hao 80.0...
Baøi taäp

Moät DN saûn xuaát 1 loaïi saûn phaåm (sp X), söû duïng phöông phaùp keâ khai
thöôøng xuyeân haøng toàn kho, tr...
Baøi taäp

Baøi taäp 12: Moät doanh nghieäp haïch toaùn thöôøng xuyeân haøng toàn kho, saûn
xuaát 2 loaïi saûn phaåm A vaø...
Baøi taäp

Baøi taäp 13:
Ñôn vò tính: Ñoàng
Vaät lieäu
CPSX pxöôûng 40.000.000
1
CPSX pxöôûng
2
CPQL pxöôûng
1
CPQL pxöôûn...
Baøi taäp

Yeâu caàu: Haõy ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuûa DN theo chi phí nguyeân
vaät lieäu chính
Baøi taäp 15:
Moät...
Baøi taäp

• Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cuûa B tính theo vaät lieäu chính laø
1.000.000ñ
Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc...
Baøi taäp

Chi phí nguyeân lieäu tt
Chi phí nhaân coâng tt
Chi phí saûn xuaát chung

300.000.000
5.980.000
4.420.000

2.26...
Baøi taäp

5. Xuaát nhieân lieäu duøng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm 3.000.000 ñoàng,
phaân boå cho saûn phaåm A vaø B...
Baøi taäp

Baøi taäp 19: Trong moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân haøng toàn kho) coù 3 ph...
Baøi taäp

Baøi taäp 20: Moät doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp
kieåm keâ thöôøng xuyeân, tính gi...
Baøi taäp

Baøi taäp 21:
Moät doanh nghieäp coù tình hình tieâu thuï thaønh phaåm nhö sau:
Toàn ñaàu kyø thaønh phaåm A 10...
Baøi taäp

1. Nhaäp kho vaät lieäu chính trò giaù 22.000.000ñ, vaät lieäu phuï trò giaù
10.000.000ñ, thueá GTGT 10%, chöa ...
Baøi taäp

−
−
−
−
−

Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm A: 1.000.000ñ
Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø...
Baøi taäp

10.Xuaát kho göûi baùn saûn phaåm A vaø B vôùi giaù xuaát kho: SP A
30.000.000ñ, SP B 60.000.000ñ. Giaù baùn: S...
Baøi taäp

6. Xuaát kho vaät lieäu phuï ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 9.000.000ñ, SP B
3.000.000ñ, ñeå duøng ôû boä phaä...
Baøi taäp

baèng tieàn maët 2000.000ñ. Taøi saûn naøy mua baèng Nguoàn voán Xaây döïng
cô baûn.
2. Xuaát kho göûi baùn saû...
Baøi taäp

Môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm vaø
nhaäp kho thaønh phaåm. Bieát:
...
Baøi taäp

− Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn chöõ T sau:
TK621, TK622, TK627, TK154 (löu ...
Baøi taäp

Baøi 28: Taïi moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân haøng toàn kho) coù 2 phaân xö...
Baøi taäp

Baøi 31: Taïi moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân haøng toàn kho) coù phaân xöôû...
Baøi taäp

Baøi 32: Taïi moät doanh nghieäp haïch toaùn thöôøng xuyeân haøng toàn kho, noäp
thueá GTGT theo phöông phaùp k...
Baøi taäp

−
−
−
−
−

Yeâu caàu:
1. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø môû moät soá taøi
khoaûn chöõ T c...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Baitapketoantaichinh1

374 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baitapketoantaichinh1

 1. 1. Baøi taäp http://www.tinhoc24h.info/2012/05/bo-cai-at-adobephotoshop-cs6-full.html PHAÀN BAØI TAÄP Baøi taäp 1: Soá dö ñaàu kyø TK tieàn maët ngoaïi teä taïi 1 DN vaøo ñaàu thaùng 06/2002 nhö sau: TK 111 (1112): 7.500.000 ñ TK 007(USD): 500 USD Caùc taøi khoaûn khaùc coù lieân quan xem nhö coù ñuû soá dö ñeå thanh toaùn. Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Ngaøy 05/06: Baùn haøng thu tieàn maët trò giaù 500 USD 2. Ngaøy 10/06: Baùn 300 USD tieàn maët 3. Ngaøy 13/06: Nhaäp kho nguyeân vaät lieäu trò giaù 600 USD chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn X 4. Ngaøy 19/06: Chi phí baùn haøng baèng ngoaïi teä 100 USD 5. Ngaøy 29/06: Traû cho nhaø cung caáp X 400 USD 6. Ngaøy 30/06: Ñieàu chænh soá dö caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä cuoái thaùng. Taøi lieäu boå sung: Tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng trong thaùng • Ngaøy 31/05: 15.000 VND 1 USD • Ngaøy 05/06: 14.800 VND 1 USD • Ngaøy 10/06: 14.700 VND 1 USD • Ngaøy 13/06: 15.000 VND 1 USD • Ngaøy 19/06: 15.200 VND 1 USD • Ngaøy 29/06: 15.200 VND 1 USD • Ngaøy 30/06: 14.900 VND 1 USD Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo taøi khoaûn chöõ T bieát Tyû giaù ngoaïi teä xuaát quyõ ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp FIFO
 2. 2. Baøi taäp Baøi taäp 2: Thöïc hieän yeâu caàu nhö baøi 1 vôùi taøi lieäu sau: Soá dö ñaàu kyø TK tieàn maët ngoaïi teä taïi 1 DN vaøo ñaàu thaùng 07/2002 nhö sau: TK 111 (1112): 14.900.000 ñ TK 007(USD): 1.000 USD Caùc taøi khoaûn khaùc coù lieân quan xem nhö coù ñuû soá dö ñeå thanh toaùn. Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Ngaøy 05/07: Baùn 500 USD tieàn maët 2. Ngaøy 08/07: Mua 300 USD tieàn maët 3. Ngaøy 10/07: Xuaát ngoaïi teä (USD) taïi quyõ ñeå mua taøi saûn coá ñònh trò giaù 800 USD 4. Ngaøy 13/07: Nhaäp kho nguyeân vaät lieäu trò giaù 400 USD chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn X 5. Ngaøy 19/07: Baùn haøng thu ngoaïi teä trò giaù 600 USD nhaäp quyõ tieàn maët 6. Ngaøy 20/07: Traû 300USD cho nhaø cung caáp X 7. Ngaøy 23/07: Doanh thu baùn haøng 200 USD, ngöôøi mua Y chöa traû tieàn 8. Ngaøy 25/07: Chi phí saûn xuaát chung phaûi chi baèng tieàn maët ngoaïi teä: 100 USD 9. Ngaøy 30/07: Ngöôøi mua Y thanh toaùn 100 USD 10.Ngaøy 31/07: Ñieàu chænh soá dö caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä cuoái thaùng. Taøi lieäu boå sung: Tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng trong thaùng • Ngaøy 30/06: 14.900 VND 1 USD • Ngaøy 05/07: 15.000 VND 1 USD • Ngaøy 08/07: 14.800 VND 1 USD • Ngaøy 10/07: 15.100 VND 1 USD • Ngaøy 13/07: 15.000 VND 1 USD • Ngaøy 19/07: 15.200 VND 1 USD • Ngaøy 20/07: 15.300 VND 1 USD • Ngaøy 23/07: 15.000 VND 1 USD • Ngaøy 25/07: 14.900 VND 1 USD • Ngaøy 30/07: 15.100 VND 1 USD • Ngaøy 31/07: 15.000 VND 1 USD
 3. 3. Baøi taäp Baøi taäp 3:: Moät doanh nghieäp thuoäc dieän noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Caùc ñoái töôïng cung caáp nguyeân vaät lieäu cho DN ñeàu phaùt haønh hoùa ñôn GTGT vôùi cuøng thueá suaát 10%. Doanh nghieäp söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho. Ta coù soá lieäu vaät lieäu toàn kho ñaàu thaùng nhö sau: Vaät lieäu chính: 600kg giaù thöïc teá 43.000ñ/kg Vaät lieäu phuï: 100kg giaù thöïc teá 32.000ñ/kg Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Mua vaät lieäu chính cuûa ngöôøi baùn A vôùi soá löôïng 200kg, ñôn giaù 43.500ñ/kg, haøng ñaõ nhaäp ñuû veà kho, chöa thanh toaùn tieàn. Chi phí vaän chuyeån vaø boác vaùc soá haøng naøy traû baèng tieàn maët 100.000ñ 2. Xuaát 280kg vaät lieäu chính cho phaân xöôûng saûn xuaát ñeå cheá taïo saûn phaåm 3. Xuaát vaät lieäu phuï cho phaân xöôûng saûn xuaát: 30kg ñeå cheá taïo saûn phaåm vaø 15 kg ñeå phuïc vuï quaûn lyù phaân xöôûng 4. Mua vaät lieäu cuûa ngöôøi baùn B chöa thanh toaùn tieàn: Vaät lieäu chính 200kg, ñôn giaù 44.000ñ/kg, vaät lieäu phuï 50kg ñôn giaù 32.400ñ/kg; haøng ñaõ veà kho. 5. Xuaát 35kg vaät lieäu phuï cho boä phaän baùn haøng 6. Xuaát 200kg vaät lieäu chính cho phaân xöôûng saûn xuaát ñeå cheá taïo saûn phaåm. 7. Xuaát 40kg vaät lieäu phuï cho boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo taøi khoaûn chöõ T trong caùc tröôøng hôïp DN söû duïng caùc phöông phaùp tính giaù haøng xuaát kho nhö sau: Nhaäp tröôùc - xuaát tröôùc (FIFO), nhaäp sau - xuaát tröôùc(LIFO), ñôn giaù bình quaân gia quyeàn.
 4. 4. Baøi taäp Baøi taäp 4: Taïi moät DN aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho, thueá GTGT noäp theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau ( caùc taøi khoaûn lieân quan xem nhö coù ñuû soá dö ñeå thanh toaùn): 1. Mua moät soá vaät lieäu chính nhaäp kho, trò giaù 60.000.000ñ, thueá GTGT 10%, thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng; chi phí vaän chuyeån 250.000 traû baèng tieàn maët. 2. Xuaát vaät lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm , giaù haïch toaùn 50.000.000. 3. Xuaát vaät lieäu phuï giaù haïch toaùn: ñeå saûn xuaát saûn phaåm 5.000.000, quaûn lyù phaân xöôûng 400.000. 4. Xuaát nhieân lieäu giaù haïch toaùn cho phaân xöôûng saûn xuaát 400.000, quaûn lyù doanh nghieäp 170.000 5. Xuaát coâng cuï giaù thöïc teá cho phaân xöôûng saûn xuaát 2.800.000, quaûn lyù doanh nghieäp 1.600.000, boä phaän baùn haøng 800.000. Phaân boå trong 2 thaùng. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh bieát raèng heä soá vaät lieäu chính laø 0.99; vaät lieäu phuï 1.02; nhieân lieäu 1.03. Baøi taäp 5: Moät doanh nghieäp saûn xuaát aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, thueá suaát taát caû caùc loaïi nguyeân vaät lieäu nhaäp kho cuûa doanh nghieäp laø 10%. Toàn ñaàu kyø vaät lieäu nhö sau: • Vaät lieäu chính 5.000kg, giaù thöïc teá 5.010ñ/ kg • Vaät lieäu phuï 2.000kg, giaù thöïc teá 1.980ñ/ kg Moät soá taøi khoaûn khaùc lieân quan xem nhö coù ñuû soá dö ñeå thanh toaùn. Tình hình nhaäp xuaát vaät lieäu trong kyø nhö sau: 1. DN mua vaät lieäu chính 15.600kg, giaù 5.000ñ/ kg. Vaät lieäu chính veà nhaäp kho thieáu 600kg chöa roõ lyù do, tieàn chöa traû ngöôøi baùn A, chi phí vaän chuyeån boác vaùc traû baèng tieàn maët 40ñ/ kg theo soá thöïc nhaäp. 2. Doanh nghieäp mua vaät lieäu phuï 3.000kg, giaù 1.950ñ/ kg. Vaät lieäu phuï veà nhaäp kho thöøa 500kg chöa roõ lyù do, tieàn chöa traû ngöôøi baùn B. DN nhaäp kho luoân soá thöøa, chi phí vaän chuyeån boác vaùc traû baèng tieàn maët 20ñ/ kg theo soá thöïc nhaäp.
 5. 5. Baøi taäp 3. Soá vaät lieäu chính thieáu ôû nghieäp vuï 1 laø do beân vaän chuyeån gaây neân neân baét beân naøy phaûi boài thöôøng vaø thanh toaùn cho ngöôøi baùn A. 4. Soá vaät lieäu phuï thöøa ôû nghieäp vuï 2, ngöôøi baùn B ñeà nghò DN traû laïi, doanh nghieäp ñoàng yù vaø ñaõ xuaát kho traû laïi, chi phí vaän chuyeån ngöôøi baùn phaûi chòu. 5. Doanh nghieäp xuaát vaät lieäu chính cho saûn xuaát saûn phaåm 17.000kg 6. Doanh nghieäp xuaát vaät lieäu phuï cho saûn xuaát saûn phaåm 3.200kg, cho quaûn lyù phaân xöôûng 200kg, cho quaûn lyù doanh nghieäp 600kg. 7. DN mua vaät lieäu chính 10.000kg, giaù 5.010ñ/ kg, vaät lieäu chính ñaõ veà nhaäp kho ñuû, tieàn chöa traû ngöôøi baùn A; chi phí vaän chuyeån boác vaùc baèng tieàn maët 50ñ/ kg. 8. Doanh nghieäp mua vaät lieäu phuï 5.000kg, giaù 1.960ñ/ kg, vaät lieäu phuï nhaäp kho ñuû, tieàn chöa traû ngöôøi baùn B, chi phí vaän chuyeån boác vaùc baèng tieàn maët 20ñ/ kg. 9. Doanh nghieäp xuaát vaät lieäu chính cho saûn xuaát saûn phaåm 8.000kg 10.Doanh nghieäp xuaát vaät lieäu phuï cho saûn xuaát saûn phaåm 2.000kg vaø quaûn lyù doanh nghieäp 400kg. 11.Doanh nghieäp nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng veà vieäc ñaõ traû nôï mua vaät lieäu cho ngöôøi baùn. 12.Cuoái kyø, DN kieåm keâ vaät lieäu thaáy thieáu treân ñònh möùc 200kg vaät lieäu chính vaø thöøa treân ñònh möùc 100kg vaät lieäu phuï chöa roõ lyù do 13.Sau khi ñieàu tra nguyeân nhaân thieáu thöøa vaät lieäu, doanh nghieäp giaûi quyeát nhö sau: • Vaät lieäu chính thieáu thuû kho phaûi boài thöôøng, thuû kho ñaõ noäp tieàn maët boài thöôøng • Vaät lieäu phuï thöøa tính xem nhö 1 khoaûn thu nhaäp baát thöôøng. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo taøi khoaûn chöõ T trong caùc tröôøng hôïp DN söû duïng caùc phöông phaùp tính giaù haøng xuaát kho nhö sau: • Nhaäp tröôùc - xuaát tröôùc (FIFO) • Nhaäp sau - xuaát tröôùc(LIFO) • Ñôn giaù bình quaân gia quyeàn Baøi taäp 6:
 6. 6. Baøi taäp Soá dö ñaàu thaùng 07/2002 cuûa 1 soá taøi khoaûn taïi 1 DN A ( DN noäp thueá gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø ) nhö sau: TK 151: 15.000.000ñ - TK 152: 900.000.000ñ TK 153: 60.000.000ñ - TK 142: 600.000ñ Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng cuï theå nhö sau: 1. Mua vaø nhaäp kho nguyeân vaät lieäu chöa traû tieàn ngöôøi baùn X vôùi giaù baùn chöa keå thueá GTGT : 320.000.000ñ, thueá GTGT 10%. Neáu thanh toaùn tröôùc thôøi haïn quy ñònh seõ ñöôïc höôûng chieát khaáu 1% treân giaù trò loâ haøng (khoâng keå thueá) 2. Chi phí vaän chuyeån, boác xeáp soá vaät tö noùi treân ñaõ traû baèng tieàn maët: 500.000ñ. 3. OÂng B laø nhaân vieân thu mua cuûa DN taïm öùng 10.000.000ñ tieàn maët ñeå mua coâng cuï cho DN 4. Vay ngaén haïn ñeå traû nôï toaøn boä cho ngöôøi baùn X soá tieàn haøng ôû nghieäp vuï 1 tröôùc haïn. 5. Nhaän toaøn boä haøng ñi ñöôøng cuoái kyø tröôùc vaø nhaäp kho nguyeân vaät lieäu 6. Phaân xöôûng baùo hoûng 1 coâng cuï trò giaù 1.200.000 (phaân boå 50% töø kyø tröôùc), pheá lieäu thu hoài 100.000. 7. Nhaäp kho coâng cuï (do oâng B tröïc tieáp mua) trò giaù 8.000.000ñ chöa keå thueá GTGT 10% vaø chi phí vaän chuyeån 200.000ñ. Ñoàng thôøi oâng B noäp hoaù ñôn mua haøng ñeå thanh toaùn taïm öùng; khoaûn coøn thöøa, oâng B noäp tieàn vaøo quyõ tieàn maët. 8. Xuaát kho nguyeân vaät lieäu chính cho phaân xöôûng duøng tröïc tieáp vaøo saûn xuaát saûn phaåm: 450.000.000ñ 9. Xuaát kho vaät lieäu cho phaân xöôûng duøng vaøo vieäc söûa chöõa maùy moùc trong phaân xöôûng: 5.600.000ñ 10.Xuaát kho coâng cuï cho boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng: 400.000ñ, tính toaøn boä vaøo chi phí trong kyø 11.Xuaát kho nguyeân vaät lieäu cho phaân xöôûng tröïc tieáp duøng vaøo saûn xuaát: 66.000.000ñ vaø cho boä phaän quaûn lyù phaân xuôûng: 5.000.000ñ 12.Xuaát kho coâng cuï cho coâng nhaân saûn xuaát söû duïng 1.800.000ñ, phaân boå daàn vaøo chi phí 3 thaùng 13.Xuaát kho nguyeân vaät lieäu cho boä phaän baùn haøng 1.000.000ñ vaø cho boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp 2.000.000ñ 14.Kieåm keâ kho phaùt hieän thieáu moät soá duïng cuï trò giaù 200.000ñ, thuû kho phaûi boài thöôøng baèng tieàn maët; ñoàng thôøi phaùt hieän thöøa moät
 7. 7. Baøi taäp löôïng nguyeân vaät lieäu trò giaù 800.000ñ, ñöôïc quyeát ñònh ghi giaûm chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 15.Mua nguyeân vaät lieäu chöa traû tieàn ngöôøi baùn. Ñaõ nhaän hoùa ñôn ghi giaù baùn 70.000.000ñ chöa keå thueá GTGT 10% nhöng ñeán 31/07 haøng vaãn chöa veà ñeán kho. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình nhaäp xuaát , toàn kho nguyeân vaät lieäu trong tröôøng hôïp doanh nghieäp söû duïng phöông phaùp keâ khai haøng toàn kho thöôøng xuyeân Baøi taäp 7: Moät doanh nghieäp coù tình hình taøi saûn coá ñònh nhö sau: Taøi saûn coá ñònh ñònh ñaàu thaùng: • Nguyeân giaù maùy moùc thieát bò duøng saûn xuaát saûn phaåm laø 840.000.000ñ tyû leä khaáu hao 12%/naêm. • Nguyeân giaù TSCÑ duøng quaûn lyù phaân xöôûng laø 120.000.000ñ, tyû leä khaáu hao 9%/naêm. • Nguyeân giaù TSCÑ duøng trong quaûn lyù doanh nghieäp laø 60.000.000ñ, tyû leä khaáu hao 8%/naêm. Tình hình taêng giaûm taøi saûn coá ñònh trong thaùng (thueá giaù trò gia taêng cuûa taát caû caùc taøi saûn coá ñònh mua trong kyø laø 10%): 1. DN ñöôïc caáp 1 TCSÑ nguyeân giaù 24.000.000ñ duøng ñeå saûn xuaát saûn phaåm, tyû leä khaáu hao 10%/naêm. 2. DN duøng voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn mua 1 TSCÑ, phaûi traû cho ngöôøi baùn 22.000.000ñ, chi phí vaän chuyeån boác vaùc, laép ñaët, chaïy thöû traû baèng tieàn maët laø 200.000ñ. DN duøng tieàn göûi ngaân haøng ñeå thanh toaùn cho ngöôøi baùn. TSCÑ naøy söû duïng cho boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp , tyû leä khaáu hao 9%/naêm. 3. DN thanh lyù TSCÑ ñang duøng ôû boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng, nguyeân giaù laø 10.400.000ñ ñaõ hao moøn 10.340.000ñ, chi phí thaùo dôõ vaän chuyeån baèng tieàn maët 100.000ñ. DN thu hoài moät soá phuï tuøng nhaäp kho trò giaù 500.000ñ. TSCÑ naøy doanh nghieäp vay daøi haïn ngaân haøng ñeå mua saém neân doanh nghieäp ñaõ duøng tieàn gôûi ngaân haøng ñeå traû nôï vay ngaân haøng phaàn giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn coá ñònh maø doanh nghieäp chöa traû. 4. Doanh nghieäp baùn moät taøi saûn coá ñònh cuõ duøng saûn xuaát saûn phaåm nguyeân giaù 16.000.000ñ ñaõ hao moøn 15.100.000ñ, theo giaù thoaû thuaän laø 5.250.000ñ (trong ñoù, thueá GTGT thueá suaát 5%), ngöôøi mua ñaõ traû baèng tieàn maët, chi phí thaùo dôõ boác vaùc traû baèng tieàn maët
 8. 8. Baøi taäp 200.000ñ. Giaû söû phaàn giaù trò coøn laïi doanh nghieäp phaûi noäp cho ngaân saùch, doanh nghieäp ñaõ duøng tieàn gôûi ngaân haøng noäp. 5. DN chuyeån moät TSCÑ ñang söû duïng ñeå saûn xuaát saûn phaåm ñi lieân doanh vôùi moät doanh nghieäp khaùc, nguyeân giaù laø 12.000.000ñ ñaõ trích khaáu hao 2.200.000ñ. TSCÑ ñöôïc hoäi ñoàng lieân doanh ñaùnh giaù laø 9.500.000ñ. 6. DN duøng quó ñaàu tö phaùt trieån mua moät TSCÑ voâ hình duøng saûn xuaát saûn phaåm giaù 24.000.000ñ, traû baèng tieàn maët. Tyû leä khaáu hao cô baûn naêm 10%. 7. DN nhaän cuûa moät doanh nghieäp khaùc moät TSCÑ lieân doanh theo Hoäi ñoàng lieân doanh ñònh giaù laø 36.000.000ñ. TSCÑ duøng ñeå SXSP, tyû leä khaáu hao laø 10%/naêm. Yeâu caàu: • Haõy ñònh khoaûn tình hình taêng giaûm TSCÑ cuûa DN trong kyø vaø ghi vaøo caùc taøi khoaûn lieân quan. • Tính khaáu hao TSCÑ trong kyø vaø ghi vaøo taøi khoaûn lieân quan. • Tính khaáu hao TSCÑ ôû kyø sau. Baøi taäp 8: Treân moät soá taøi khoaûn ôû moät DN trong thaùng coù tình hình nhö sau: 214 627 3.860.000 (1) (1) 3.300.000 TK 642 (1)360.000 TK 641 (1) 200.000 Yeâu caàu: • Cho bieát tình hình cuûa doanh nghieäp qua sô ñoà treân vaø giaûi thích noäi dung nghieäp vuï ghi treân sô ñoà. • Tìm nguyeân giaù TSCÑ cuûa doanh nghieäp: • Tyû leä khaáu hao TSCÑ duøng ôû phaân xöôûnglaø 11%/ naêm. • Tyû leä khaáu hao TSCÑ duøng baùn haøng laø 10%/ naêm. • Tyû leä khaáu hao TSCÑ duøng quaûn lyù doanh nghieäp laø 9%/ naêm. Baøi taäp 9:
 9. 9. Baøi taäp Trong thaùng 5/2002 phaùt sinh caùc nghieäp vuï sau, yeâu caàu phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn (thueá giaù trò gia taêng cuûa taát caû caùc taøi saûn coá ñònh mua trong kyø laø 10%): 1. Mua moät maùy môùi baèng quó phaùt trieån kinh doanh. Giaù maùy 150.000.000ñ, chöa traû tieàn ngöôøi baùn, ñaõ baøn giao ñöa vaøo söû duïng. Chi phí laép ñaët 2.000.000ñ ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. 2. Thanh lyù moät maùy cuõ nguyeân giaù 80.000.000ñ, ñaõ khaáu hao 76.000.000ñ. Thu 1.500.000ñ tieàn maët do baùn pheá lieäu töø taøi saûn coá ñònh ñoù. Chi phí thanh lyù: thueâ ngöôøi thaùo dôõ, traû baèng tieàn maët 200.000ñ. 3. Thueâ ngoaøi söûa chöõa moät maùy cuûa phaân xöôûng saûn xuaát, phaûi traû 600.000ñ cho ñôn vò söûa chöõa, tính vaøo chi phí kyø naøy cuûa phaân xöôûng. 4. Thueâ ngoaøi söûa chöõa nhaø vaên phoøng cuûa boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp, phaûi traû 1.000.000ñ. Tính vaøo chi phí kyø naøy. 5. Trích tröôùc chi phí söûa chöõa cöûa haøng 2.000.000ñ. Thöïc teá phaùt sinh: thueâ ngoaøi söûa chöõa, phaûi traû 3.700.000ñ. 6. Xuaát kho nguyeân vaät lieäu (phuï tuøng) cho coâng nhaân phaân xöôûng duøng vaøo vieäc söûa chöõa maùy moùc bò hö 5.600.000ñ. 7. Boä phaän söûa chöõa maùy moùc söûa moät maùy khaùc cuûa phaân xöôûng. Chi phí goàm: löông phaûi traû coâng nhaân söûa chöõa 1.000.000ñ, trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo qui ñònh; phuï tuøng mua veà ñöa thaúng vaøo söûa chöõa (khoâng qua kho) 5.000.000ñ. Coâng trình söûa chöõa hoaøn thaønh, giaù trò coâng trình söûa chöõa ñöôïc phaân boå vaøo chi phí 2 kyø. 8. Toång möùc khaáu hao TSCÑ thaùng 5/2002: 35.000.000, trong ñoù: • Khaáu hao TSCÑ cuûa phaân xöôûng saûn xuaát 27.000.000ñ. • Khaáu hao TSCÑ cuûa boä phaän baùn haøng • Khaáu hao TSCÑ cuûa boä phaän QLDN 3.000.000ñ. 5.000.000ñ. 9. Nhaän moät xe vaän taûi cuûa ñôn vò goùp voán Lieân doanh. Caùc beân tham gia lieân doanh ñaùnh giaù: 300.000.000ñ. 10.Nhaän moät thieát bò do Toång coâng ty ñieàu chuyeån töø ñôn vò khaùc ñeán, soá lieäu treân soå saùch ñôn vò ñoù: Nguyeân giaù thieát bò: 13.000.000ñ, ñaõ khaáu hao 4.500.000ñ. 11.Nhöôïng baùn moät TSCÑ voâ hình, nguyeân giaù 22.000.000ñ, ñaõ khaáu hao 3.700.000ñ. Thu ñöôïc 20.000.000ñ tieàn maët. Chi cho ngöôøi moâi giôùi 200.000ñ tieàn maët.
 10. 10. Baøi taäp 12.Ñem moät soá TSCÑ ñi goùp voán lieân doanh vôùi ñôn vò khaùc. Nguyeân giaù: 400.000.000ñ, ñaõ khaáu hao 80.000.000ñ. Caùc beân tham gia Lieân doanh ñaùnh giaù soá taøi saûn naøy trò giaù 350.000.000. Baøi taäp 10: Trong thaùng, 1 DN coù caùc nghieäp vuï kinh teá veà tieàn löông phaùt sinh sau: 1. DN ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quó tieàn maët 26.000.000ñ 2. DN duøng tieàn maët traû löông coøn nôï coâng nhaân vieân laø 5.000.000ñ. 3. DN duøng tieàn maët öùng tieàn löông phaûi traû (öùng löông ñôït 1) cho coâng nhaân vieân nhö sau: • Coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm 5.000.000ñ • Coâng nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng 500.000ñ • Coâng nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp 1.000.000ñ 4. Cuoái thaùng DN tính löông phaûi traû cho coâng nhaân vieân nhö sau: • Coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm 8.000.000ñ • Coâng nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng 2.000.000ñ • Coâng nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp 4.000.000ñ Cuoái thaùng DN tính caùc khoaûn trích theo löông cho CNV theo tyû leä quy ñònh. 1. DN trích tröôùc löông nghæ pheùp cuûa coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm laø 4%/quyõ löông thöïc teá cuûa coâng nhaân saûn xuaát trong thaùng 2. Thöïc teá phaùt sinh löông nghæ pheùp cuûa coâng nhaân saûn xuaát ñaõ ñöôïc trích tröôùc töø kyø tröôùc 300.000 ñoàng. Ñoàng thôøi tính trích BHXH, BHYT, KPCÑ vaø khaáu tröø phaàn BHXH, BHYT maø coâng nhaân vieân phaûi chòu treân phaàn löông naøy. 3. Tröø löông coâng nhaân do nhaân taïm öùng thöøa chöa thanh toaùn 500.000ñ vaø do phaûi boài thöôøng thieät haïi veà maát maùt vaät tö cuûa doanh nghieäp 200.000ñ 4. DN tính BHXH, BHYT maø coâng nhaân vieân phaûi trích löông traû 5. DN duøng tieàn maët traû heát löông cho coâng nhaân vieân 6. DN duøng tieàn göûi ngaân haøng noäp BHXH cho cô quan baûo hieåm, chuyeån cho cô quan y teá mua baûo hieåm y teá, chuyeån 50% cho toå chöùc coâng ñoaøn caáp treân. Yeâu caàu: Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø ghi vaøo caùc taøi khoaûn lieân quan (löu yù: chi tieát TK 338 theo caùc taøi khoaûn caáp 2) Baøi taäp 11:
 11. 11. Baøi taäp Moät DN saûn xuaát 1 loaïi saûn phaåm (sp X), söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho, trong kyø coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan tôùi chi phí saûn xuaát nhö sau: 1. DN xuaát vaät lieäu chính cho SXSP 10.000.000ñ 2. DN xuaát vaät lieäu phuï cho SXSP 2.000.000ñ, cho quaûn lyù phaân xöôûng 100.000ñ 3. DN xuaát nhieân lieäu cho SXSP 1.000.000ñ, cho quaûn lyù phaân xöôûng 100.000ñ 4. DN xuaát coâng cuï cho quaûn lyù phaân xöôûng 400.000ñ, phaân boå trong 8 thaùng 5. Tieàn ñieän duøng ôû boä phaän vaên phoøng DN phaûi traû cho nhaø cung caáp 1.000.000ñ 6. DN mua traø, baùnh tieáp khaùch ôû phaân xöôûng, traû baèng tieàn maët 200.000ñ 7. DN mua moät soá ñoà baûo hoä lao ñoäng duøng ôû phaân xöôûng, traû baèng tieàn göûi ngaân haøng 500.000ñ 8. DN trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn maùy moùc thieát bò 2.000.000ñ duøng ôû phaân xöôûng 9. DN thanh toaùn tieàn taøu xe ñi pheùp cuûa CNV laø 600.000ñ (tröôùc ñaõ taïm öùng) 10.DN trích khaáu hao maùy moùc thieát bò 3.000.000ñ, taøi saûn khaùc duøng quaûn lyù phaân xöôûng 1.000.000ñ 11.DN traû tieàn ñieän thoaïi duøng ôû phaân xöôûng 300.000ñ, duøng ôû boä phaän baùn haøng 400.000ñ, duøng ôû boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp 300.000ñ 12.Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát laø 4.000.000ñ, coâng nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng laø 1.000.000ñ, nhaân vieân baùn haøng 1.000.000ñ, nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp 1.000.000ñ. 13.DN trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo tyû leä tieàn löông Yeâu caàu: • Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh • Tính giaù thaønh saûn phaåm sp X cuûa DN, bieát: • Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø tính theo vaät lieäu chính laø 1.000.000ñ • Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø tính theo vaät lieäu chính laø 2.000.000ñ • Soá löôïng thaønh phaåm laø 1.000 sp
 12. 12. Baøi taäp Baøi taäp 12: Moät doanh nghieäp haïch toaùn thöôøng xuyeân haøng toàn kho, saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A vaø B treân cuøng moät phaân xöôûng, chi phí phí phaùt sinh trong kyø cho 2 saûn phaåm ñöôïc taäp hôïp trong baûng sau: Ñôn vò: 1.000 ñoàng 152 VLC Saûn xuaát SP Quaûn lyù PX 34.830 152 VLP 5.000 200 152 NL 1.000 300 153 1.500 331 ÑIEÄ N 1.200 300 214 334 335 3.000 4.000 12.000 1.000 2.000 111 400 Yeâu caàu: Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn lieân quan, bieát raèng: − Vaät lieäu chính phaân boå cho töøng saûn phaåm theo ñònh möùc tieâu hao bieát ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu chính cho 1 sp A laø 45.100ñ; cuûa 1 sp B laø 50.995 − Vaät lieäu phuï duøng saûn xuaát saûn phaåm phaân boå cho töøng saûn phaåm theo ñònh möùc tieâu hao, bieát ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu phuï cho sp A laø 4.500ñ/sp vaø sp B laø 4.400ñ/sp. − Nhieân lieäu duøng saûn xuaát saûn phaåm phaân boå theo soá giôø maùy hoaït ñoäng, toång soá giôø maùy hoaït ñoäng cuûa sp A laø 450 giôø, cuûa sp B laø 550 giôø. − Coâng cuï xuaát duøng trong kyø ñöôïc phaân boå daàn trong 5 thaùng. − Tieàn löông coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm phaân boå theo giôø coâng bieát giôø coâng coâng nhaân saûn xuaát sp A laø 3 giôø/sp, giôø coâng coâng nhaân saûn xuaát sp B laø 3.6 giôø/sp. − Trích BHXH, KPCÑ, BHYT theo tyû leä tieàn löông Tính giaù thaønh saûn phaåm A, B vaø nhaäp kho thaønh phaåm, laäp baûng tính giaù thaønh saûn phaåm, bieát raèng: − Khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoái kyø − Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho sp A vaø B theo tieàn löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm. − Soá löôïng thaønh phaåm A hoaøn thaønh nhaäp kho laø 400 − Soá löôïng thaønh phaåm B hoaøn thaønh nhaäp kho laø 500 Ghi chuù: Phaûi trình baøy caùch tính toaùn cuï theå.
 13. 13. Baøi taäp Baøi taäp 13: Ñôn vò tính: Ñoàng Vaät lieäu CPSX pxöôûng 40.000.000 1 CPSX pxöôûng 2 CPQL pxöôûng 1 CPQL pxöôûng 2 Toång coäng 40.000.000 Keát quaû saûn xuaát: Tieàn löông 2.000.000 Khaáu hao 1.000.000 Tieàn maët 1.000.000 1.500.000 200.000 30.000 160.000 300.000 50.000 150.000 3.500.000 2.580.000 310.000 • Pxöôûng 1: 30 baùn thaønh phaåm vaø 10 saûn phaåm dôû dang cuoái kyø • Pxöôûng 2: 20 thaønh phaåm vaø 10 saûn phaåm dôû dang cuoái kyø Ñònh möùc chi phí cho 1 saûn phaåm dôû dang: • Pxöôûng 1:Vaät lieäu tröïc tieáp 1.000.000 ñ; nhaân coâng tröïc tieáp 20.000ñ; chi phí saûn xuaát chung 4.000 ñ • Pxöôûng 2: Nhaân coâng tröïc tieáp 10.000 ñ; chi phí saûn xuaát chung 12.000 ñ; • Baùn thaønh phaåm böôùc 1 ñöôïc tieáp tuïc cheá bieán ôû böôùc 2 thaønh thaønh phaåm. • Tính giaù thaønh phaân böôùc theo caû 2 caùch: Coù tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm vaø khoâng tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm. Baøi taäp 14: Taïi moät DN saûn xuaát saûn phaåm traûi qua 2 giai ñoaïn coâng ngheä, saûn xuaát theo kieåu daây chuyeàn. Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø theo nguyeân vaät lieäu cuûa giai ñoaïn 1 laø 4.200.000, giai ñoaïn 2 laø 2.800.000ñ. caùc khoaûn chi phí phaùt sinh trong kyø nhö sau: - Giai ñoaïn 1: Chi phí nguyeân vaät lieäu chính: 12.000.000ñ vaø caùc khoaûn chi phí khaùc: 7.000.000ñ. Giai ñoaïn 2: Nhaän baùn thaønh phaåm do giai ñoaïn 1 chuyeån sang vaø phaùt sinh theâm caùc chi phí khaùc laø 6.500.000ñ Keát quaû saûn xuaát trong thaùng nhö sau: - Giai ñoaïn 1 saûn xuaát ñöôïc 80 baùn thaønh phaåm chuyeån qua giai ñoaïn 2, coøn laïi 10 saûn phaåm dôû dang. Giai ñoaïn 2 saûn xuaát ñöôïc 70 thaønh phaåm nhaäp kho vaø 30 saûn phaåm dôû dang
 14. 14. Baøi taäp Yeâu caàu: Haõy ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuûa DN theo chi phí nguyeân vaät lieäu chính Baøi taäp 15: Moät DN saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A vaø B trong cuøng 1 phaân xöôûng, söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân coù tình hình phaùt sinh chi phí saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm trong kyø nhö sau: 1. DN xuaát vaät lieäu chính duøng saûn xuaát A vaø B laø 19.000.000ñ phaân boå theo ñònh möùc tieâu hao. Bieát raèng ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu chính cuûa A laø 9.000.000ñ vaø cuûa B laø 11.000.000ñ. 2. DN xuaát vaät lieäu phuï duøng saûn xuaát A vaø B laø 5.000.000ñ phaân boå theo giaù trò vaät lieäu chính. 3. DN xuaát nhieân lieäu duøng saûn xuaát A vaø B laø 1.000.000ñ, phaân boå theo soá giôø maùy hoaït ñoäng. Bieát raèng: soá giôø maùy hoaït ñoäng cuûa A laø 450 giôø, cuûa B laø 550 giôø 4. Tieàn ñieän phuïc vuï SX DN phaûi traû cho nhaø cung caáp laø 1.200.000ñ 5. DN trích khaáu hao TSCÑ duøng ôû phaân xöôûng 4.000.000ñ 6. DN xuaát coâng cuï duøng quaûn lyù phaân xöôûng 1.000.000ñ, phaân boå daàn trong 4 thaùng 7. DN trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ duøng ôû phaân xöôûng 2.000.000ñ 8. DN xuaát vaät lieäu phuï duøng quaûn lyù phaân xöôûng 200.000ñ 9. DN xuaát nhieân lieäu duøng quaûn lyù phaân xöôûng 300.000ñ 10.DN chi phí tieáp khaùch baèng tieàn maët 400.000ñ 11.Tieàn löông DN phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát sp A vaø B laø 6.000.000ñ phaân boå theo giôø coâng. Bieát raèng: giôø coâng cuûa spA laø 1.400 giôø; giôø coâng spB laø 1.600 giôø. Löông coâng nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng laø 1.000.000ñ 12.DN trích BHXH, BHYT, kinh phí coâng ñoaøn theo tyû leä tieàn löông Yeâu caàu: Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø ghi vaøo caùc TK lieân quan Tính giaù thaønh saûn phaåm A, B vaø nhaäp kho thaønh phaåm; bieát raèng: • Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø cuûa A tính theo vaät lieäu chính laø 1.000.000ñ • Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø cuûa B tính theo vaät lieäu chính laø 1.000.000ñ • Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cuûa A tính theo vaät lieäu chính laø 2.000.000ñ
 15. 15. Baøi taäp • Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cuûa B tính theo vaät lieäu chính laø 1.000.000ñ Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho A vaø B theo tieàn löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm Baøi taäp 16: Moät DN saûn xuaát 1 loaïi saûn phaåm (sp A) qua 2 phaân xöôûng I vaø II, söû duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân chi phí ôû 2 phaân xöôûng, chi phí saûn xuaát ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Chi phí Phaân xöôûng I Chi phí nguyeân lieäu tt Chi phí nhaân coâng tt Chi phí saûn xuaát chung Phaân xöôûng II 10.000.000ñ 4.680.000ñ 8.320.000ñ 4.000.000ñ 2.340.000ñ 5.660.000ñ • Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø tính theo vaät lieäu chính ôû phaân xöôûng I laø 1.000.000ñ • Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø tính theo vaät lieäu chính ôû phaân xöôûng I laø 2000.000ñ • Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø ôû phaân xöôûng II tính theo giaù trò baùn thaønh phaåm ôû phaân xöôûng I • Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø ôû phaân xöôûng II laø 2.000.000ñ • Phaân xöôûng I saûn xuaát 1.000 baùn thaønh phaåm chuyeån qua pxöôûng II • Phaân xöôûng II saûn xuaát 900 thaønh phaåm nhaäp kho Yeâu caàu: • Haõy phaûn aùnh tình hình treân vaø ghi vaøo taøi khoaûn lieân quan • Duøng phöông phaùp tính giaù thaønh phaân böôùc coù tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm A vaø nhaäp kho thaønh phaåm. • Laäp baûng tính giaù thaønh phaân xöôûng theo khoaûn muïc Baøi taäp 17: Taïi 1 DN saûn xuaát 1 loaïi saûn phaåm (sp A), quy trình coâng ngheä traûi qua 3 böôùc cheá bieán, ôû moãi giai ñoaïn ñeàu khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø. Chi phí saûn xuaát trong kyø ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Chi phí Phaân xöôûng I Phaân xöôûng Phaân xöôûng II III
 16. 16. Baøi taäp Chi phí nguyeân lieäu tt Chi phí nhaân coâng tt Chi phí saûn xuaát chung 300.000.000 5.980.000 4.420.000 2.260.000 1.290.000 1.125.000 750.000 Keát quaû saûn xuaát trong kyø nhö sau: • Phaân xöôûng I: Saûn xuaát ra 85 baùn thaønh phaåm chuyeån qua pxII, coøn 15 saûn phaåm dôû dang, möùc ñoä hoaøn thaønh 80% • Phaân xöôûng II: Saûn xuaát ra 80 baùn thaønh phaåm chuyeån qua pxIII, coøn 5 saûn phaåm dôû dang, möùc ñoä hoaøn thaønh 70% • Phaân xöôûng III: Saûn xuaát ra 70 thaønh phaåm nhaäp kho, coøn 10 saûn phaåm dôû dang, möùc ñoä hoaøn thaønh 50% Yeâu caàu: • Tính giaù thaønh saûn phaåm theo phöông phaùp phaân böôùc. Bieát raèng saûn phaåm dôû dang ñaùnh giaù theo phöông phaùp öôùc löôïng töông ñöông • Laäp baûng tính giaù thaønh saûn phaåm Baøi 18: Taïi moät doanh nghieäp haïch toaùn thöôøng xuyeân haøng toàn kho, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø vaø tính giaù haøng xuaát kho theo phöông phaùp FIFO, coù moät phaân xöôûng saûn xuaát chính saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A vaø B. Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Mua moät TSCÑ höõu hình vôùi giaù mua 60.000.000ñ, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn tieàn. Chi phí laép ñaët, chaïy thöû 2.000.000ñ, thueá GTGT 5%, traû baèng tieàn göûi ngaân haøng. Taøi saûn naøy mua baèng nguoàn voán Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. 2. Xuaát vaät lieäu chính trò giaù 60.000.000 ñoàng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm, phaân boå cho saûn phaåm A vaø B theo ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu chính. Bieát raèng ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu chính laø 5.000 ñoàng/1sp A, 12.500 ñoàng/ 1sp B. 3. Nhaäp kho vaät lieäu chính trò giaù 80.000.000ñ, vaät lieäu phuï 10.000.000ñ, coâng cuï 10.000.000ñ. Thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. Chi phí vaän chuyeån traû baèng tieàn maët toång coäng 1.000.000ñ, thueá GTGT 5%; phaân boå theo tyû troïng giaù trò taøi saûn nhaäp kho. 4. Xuaát vaät lieäu phuï duøng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm 3.900.000 ñoàng vaø phaân boå cho A, B theo ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu phuï. Bieát raèng ñònh möùc tieâu hao vaät lieäu phuï cho 1 saûn phaåm A laø 260 ñoàng, 1 saûn phaåm B laø 1950 ñoàng.
 17. 17. Baøi taäp 5. Xuaát nhieân lieäu duøng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm 3.000.000 ñoàng, phaân boå cho saûn phaåm A vaø B theo soá giôø maùy söû duïng; bieát raèng, toång soá giôø maùy ñeå saûn xuaát saûn phaåm A laø 450 giôø vaø saûn phaåm B laø 550 giôø; vaø duøng ôû boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng 2.600.000 ñoàng. 6. Baûng phaân boå tieàn löông nhö sau: - Löông coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm A vaø B : 12.000.000 ñoàng - Löông nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng: 3.000.000 ñoàng 7. Tieàn löông coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm A vaø B ñöôïc phaân boå theo soá giôø coâng coâng nhaân saûn xuaát. Bieát raèng ñeå saûn xuaát 1 saûn phaåm A maát 1 giôø coâng vaø saûn phaåm B laø 1,25 giôø. 8. Ñoàng thôøi, keá toaùn tính trích caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ theo tyû leä quy ñònh. 9. Chi phí khaáu hao TSCÑ tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm: 16.000.000 ñoàng, quaûn lyù phaân xöôûng : 1.000.000 ñoàng 10.Moät soá dòch vuï mua ngoaøi duøng taïi phaân xöôûng chöa thanh toaùn: Tieàn ñieän thoaïi 1.400.000 ñoàng, tieàn ñieän 3.500.000 ñoàng, tieàn nöôùc 1.500.000 ñoàng, thueá GTGT dòch vuï mua ngoaøi 10%. 11.Trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp cho coâng nhaân saûn xuaát saûn phaåm A 140.000 ñoàng, saûn phaåm B 680.000 ñoàng. 12.Taäp hôïp chi phí söûa chöõa lôùn moät taøi saûn coá ñònh trong phaân xöoûng goàm: chi phí nhaân coâng thueâ ngoaøi (chöa thanh toaùn) 1.000.000 ñoàng, chi phí phuï tuøng thay theá 1.200.000 ñoàng, chi phí baèng tieàn khaùc 380.000 ñoàng. 13.Sau khi hoaøn thaønh coâng vieäc söûa chöõa lôùn, keá toaùn taäp hôïp vaø laäp keá hoaïch phaân boå trong 6 kyø, baét ñaàu phaân boå töø kyø naøy. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh vaø nhaäp kho thaønh phaåm bieát: • Keát quaû saûn xuaát 9.000 saûn phaåm A vaø 2.400 saûn phaåm B. • Caû 2 saûn phaåm khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoái kyø. • Phaân boå chi phí saûn xuaát chung theo soá giôø coâng coâng nhaân saûn xuaát. • Laäp baûng tính giaù thaønh theo khoaûn muïc cuûa saûn phaåm A.
 18. 18. Baøi taäp Baøi taäp 19: Trong moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho) coù 3 phaân xöôûng saûn xuaát chính, saûn xuaát theo kieåu daây chuyeàn vaø 2 phaân xöôûng phuï (ñieän vaø söûa chöõa lôùn). Chi phí saûn xuaát trong thaùng ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Ñôn vò: 1000 ñoàng Chi phí Saûn xuaát chính Saûn xuaát Quaûn lyù phaân phuï xöôûng PX1 PX2 PX3 Ñieän SCL PX1 PX2 PX3 VL chính 15.000 VL phuï 1.800 2.000 2.800 600 200 230,4 Nhieân lieäu 1.040 1.012 1.808 800 100 200 240 600 Phuï tuøng 800 Coâng cuï (pboå 2 40 100 92 180 laàn) Tieàn maët 160 80 70 20 100 Ñieän 400 360 200 80 40 20 280 Tieàn löông 4.000 3.200 4.800 400 200 600 720 2.400 Khaáu hao TSCÑ 2.000 1.600 2.000 184 72 200 160 1120 Tieàn göûi NH 56 11,2 325,6 − BHXH, BHYT, KPCÑ tính trích theo tyû leä tieàn löông − Ñieän saûn xuaát trong kyø cung caáp cho: SXC1 800kwh, SXC2 1.400kwh, SXC3 1.960 kwh. − Phaân xöôûng söûa chöõa söûa chöõa lôùn TSCÑ cho PX1 180h, PX2 120h (ñaõ hoaøn thaønh trong thaùng) − PX1 laøm ra 14.000 baùn thaønh phaåm chuyeån PX2, coøn 1.000 saûn phaåm dôû dang − PX2 laøm ra 12.000 baùn thaønh phaåm chuyeån PX3, coøn 2.000 SPDD − PX3 laøm ra 12.000 thaønh phaåm nhaäp kho − SPDD PX 1 tính theo giaù trò vaät lieäu chính, SPDD PX 2 tính theo baùn thaønh phaåm PX1 Yeâu caàu: − Phaûn aùnh tình hình treân vaøo nhöõng taøi khoaûn lieân quan − Tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp theo phöông phaùp phaân böôùc coù tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm − Laäp baûng tính giaù thaønh theo khoaûn muïc giaù thaønh
 19. 19. Baøi taäp Baøi taäp 20: Moät doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâ thöôøng xuyeân, tính giaù haøng xuaát kho theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn cuoái kyø, tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Thaønh phaåm baùn trong kyø chòu thueá suaát thueá GTGT 10%. DN coù tình hình toàn kho thaønh phaåm ñaàu thaùng nhö sau: − Saûn phaåm H: 800 sp, ñôn giaù: 100.000ñ/sp − Saûn phaåm M: 1000 sp, ñôn giaù: 250.000ñ/sp Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. DN saûn xuaát vaø nhaäp kho thaønh phaåm trong kyø: − Saûn phaåm H: 9.200 sp, ñôn giaù: 106.000ñ/sp − Saûn phaåm M: 7.000 sp, ñôn giaù: 230.000ñ/sp 2. Xuaát kho trong kyø:  Ñoái vôùi saûn phaåm H: − Xuaát baùn 5.000 sp. Trong ñoù, 1.000 sp thu baèng tieàn maët, 3.000 sp thu baèng tieàn göûi ngaân haøng, 1.000 sp chöa thu tieàn. Ñôn giaù chöa thueá GTGT 150.000ñ/sp − Xuaát 3.000 sp ñem goùp voán lieân doanh ngaén haïn, giaù do caùc beân lieân doanh ñaùnh giaù laø 130.000ñ/sp  Ñoái vôùi saûn phaåm M: − Xuaát göûi baùn 1.500 sp, khaùch haøng ñaõ nhaän ñöôïc haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn 1.400 sp vaø töø choái thanh toaùn traû laïi 100 sp. Ñôn giaù chöa thueá GTGT 300.000ñ/sp − Xuaát baùn 4.500 sp chöa thu tieàn, DN cho ñôn vò mua höôûng giaûm giaù 2% tình theo giaù baùn chöa thueá GTGT vaø ñoàng yù tröø vaøo khoaûn phaûi thu. 3. Toång chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp trong kyø taäp hôïp nhö sau: − Chi phí baùn haøng: 50.000.000ñ − Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp: 60.000.000ñ Yeâu caàu: Haïch toaùn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh.
 20. 20. Baøi taäp Baøi taäp 21: Moät doanh nghieäp coù tình hình tieâu thuï thaønh phaåm nhö sau: Toàn ñaàu kyø thaønh phaåm A 100 thaønh phaåm, giaù thöïc teá 9.950ñ/tp. Caùc nghieäp vuï phaùt sinh trong kyø nhö sau: 1. Ngaøy 4, DN nhaäp kho 900 thaønh phaåm A, giaù thaønh nhaäp kho 9.970ñ/tp. 2. Ngaøy 6, doanh nghieäp xuaát kho göûi baùn cho ngöôøi mua X 800 thaønh phaåm A, giaù baùn moãi thaønh phaåm laø 12.000ñ. Chi phí vaän chuyeån boác vaùc baèng tieàn maët 100.000ñ. 3. Ngaøy 10, nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngöôøi mua X ñaõ nhaän ñöôïc soá thaønh phaåm treân. 4. Ngaøy 12, DN nhaäp kho 1.000 thaønh phaåm A vôùi giaù thaønh nhaäp kho nhö ôû ngaøy 4. 5. Ngaøy 14, doanh nghieäp xuaát kho baùn cho ngöôøi mua Y 950 thaønh phaåm A, giaù baùn moãi thaønh phaåm laø 11.500ñ. Ngöôøi mua nhaän haøng taïi kho thanh toaùn ½ baèng tieàn maët vaø ½ baèng seùc (noäp ngay vaøo ngaân haøng). Chi phí boác vaùc traû baèng tieàn maët 50.000ñ 6. Ngaøy 16, ngöôøi mua X ñeà nghò doanh nghieäp giaûm giaù haøng baùn ngaøy 6 vì chaát löôïng haøng giaûm, doanh nghieäp ñoàng yù giaûm 2% treân giaù baùn 7. Ngaøy 18, doanh nghieäp nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng veà khoaûn tieàn ngöôøi mua X traû. 8. Ngaøy 22, ngöôøi mua Y ñeà nghò doanh nghieäp nhaän laïi 100 thaønh phaåm baùn ngaøy 14 bò maát phaåm chaát, doanh nghieäp nhaäp kho soá haøng bò traû laïi, chi phí vaän chuyeån boác vaùc traû baèng tieàn maët 40.000ñ. Traû tieàn cho ngöôøi mua baèng tieàn göûi ngaân haøng nhöng chöa nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa nhaân haøng. 9. Ngaøy 26, doanh nghieäp nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng veà khoaûn tieàn traû laïi cho ngöôøi mua Y. 10.Ngaøy 2, doanh nghieäp nhaän ñöôïc giaáy baùo cuûa ngaân haøng veà khoaûn sec noäp ngaøy 14. Yeâu caàu: • Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá treân vaø ghi vaøo caùc taøi khoaûn lieân quan. Giaù xuaát kho tính theo phöông phaùp FIFO. • Tính laõi loã vaø keát chuyeån bieát raèng chi phí quaûn lyù 2.600.000ñ Baøi taäp 22: Taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát, haïch toaùn theo phöông phaùp keá toaùn keâ khai thöôøng xuyeân, noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø, trong thaùng, coù moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau:
 21. 21. Baøi taäp 1. Nhaäp kho vaät lieäu chính trò giaù 22.000.000ñ, vaät lieäu phuï trò giaù 10.000.000ñ, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. 2. Nhaäp kho coâng cuï trò giaù 5.000.000ñ, thueá GTGT 10%, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng. Chi phí vaän chuyeån traû baèng tieàn maët 100.000ñ. 3. Baùn moät TSCÑ nguyeân giaù 10.000.000ñ, ñaõ hao moøn 8.300.000ñ, thu baèng tieàn maët 1.000.000ñ. Chi phí thaùo dôõ taøi saûn baèng tieàn maët 200.000ñ. 4. Mua moät TSCÑ höõu hình vôùi giaù mua 20.000.000ñ, thueá GTGT 5%, chöa thanh toaùn tieàn. Chi phí vaän chuyeån, laép ñaët, chaïy thöû traû baèng tieàn maët 500.000ñ. Taøi saûn naøy mua baèng nguoàn voán Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. 5. Xuaát kho göûi baùn saûn phaåm A vaø B vôùi giaù xuaát kho: SP A 40.000.000ñ, SP B 60.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 48.000.000ñ, SP B 72.000.000ñ. thueá GTGT 10%. Chi phí vaän chuyeån saûn phaåm baùn 300.000ñ traû baèng tieàn maët. 6. Xuaát kho vaät lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 18.000.000ñ, SP B 27.000.000ñ. 7. Xuaát kho nhieân lieäu ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 4.000.000ñ, SP B 6.000.000ñ, ñeå duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 3.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 1000.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 800.000ñ. 8. Khaùch haøng mua haøng ôû nghieäp vuï 5 ñaõ nhaän ñöôïc haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn. 9. Khaáu hao TSCÑ duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 5.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 2000.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 2.000.000ñ. 10.Tính löông phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát: SP A 12.000.000ñ, SP B 4.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 2.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Baùn haøng 500.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 1500.000ñ. Tính trích BHXH, BHYT, KPCÑ vaøo chi phí (19%), vaø khaáu tröø vaøo löông coâng nhaân vieân phaàn BHXH, BHYT maø coâng nhaân vieân phaûi traû(6%). 11.Xuaát moät soá coâng cuï toång trò giaù 5.000.000; trong ñoù, coâng cuï duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng trò giaù 3.600.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 800.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 600.000ñ. Keá toaùn phaân boå vaøo chi phí trong 2 thaùng. 12.Baùn saûn phaåm A vaø B tröïc tieáp taïi kho thu baèng tieàn maët. Giaù xuaát kho: SP A 32.000.000ñ, SP B 11.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 37.000.000ñ, SP B 13.000.000ñ. Thueá GTGT 10%. Chi phí bao bì ñoùng goùi haøng baùn 500.000ñ. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå: 1. Tính giaù thaønh saûn phaåm vaø nhaäp kho thaønh phaåm. Bieát:
 22. 22. Baøi taäp − − − − − Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm A: 1.000.000ñ Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm B: 2.000.000ñ Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø saûn phaåm A: 415.000ñ Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø saûn phaåm B: 805.000ñ Phaân boå chi phí saûn xuaát chung theo tyû troïng löông coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp 2. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø keát chuyeån laõi, loã. Baøi taäp 23: Taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát, haïch toaùn theo phöông phaùp keá toaùn keâ khai thöôøng xuyeân, noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø, trong thaùng, coù moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Mua moät TSCÑ höõu hình vôùi giaù mua 30.000.000ñ, thueá GTGT 5%, thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng. Chi phí vaän chuyeån, laép ñaët, chaïy thöû traû baèng tieàn maët 3.000.000ñ. Taøi saûn naøy mua baèng nguoàn voán Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. 2. Mua moät soá coâng cuï trò giaù 6.000.000ñ, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn tieàn. 3. Nhaäp kho vaät lieäu chính trò giaù 20.000.000ñ, vaät lieäu phuï trò giaù 10.000.000ñ, thueá GTGT 10%, thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng. Chi phí vaän chuyeån toång coäng 300.000 traû baèng tieàn maët, phaân boå theo giaù trò taøi saûn nhaäp kho. 4. Thanh lyù moät TSCÑ nguyeân giaù 20.000.000ñ, ñaõ hao moøn 17.000.000ñ, thu baèng tieàn göûi ngaân haøng 4.000.000ñ. Chi phí thanh lyù baèng tieàn maët 200.000ñ. 5. Xuaát kho vaät lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 15.000.000ñ, SP B 30.000.000ñ. 6. Xuaát kho vaät lieäu phuï ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 4.000.000ñ, SP B 8.000.000ñ, ñeå duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 2.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 500.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 500.000ñ. 7. Khaáu hao TSCÑ duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 8.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 2.000.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 2.000.000ñ. 8. Tính löông phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát: SP A 12.000.000ñ, SP B 18.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 3.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Baùn haøng 1.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 1.500.000ñ. Tính trích BHXH, BHYT, KPCÑ vaøo chi phí (19%), vaø khaáu tröø vaøo löông coâng nhaân vieân phaàn BHXH, BHYT maø coâng nhaân vieân phaûi traû(6%). 9. Xuaát moät soá coâng cuï toång trò giaù 3.000.000; trong ñoù, coâng cuï duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng trò giaù 1.800.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 600.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 600.000ñ. Keá toaùn phaân boå vaøo chi phí trong 3 thaùng.
 23. 23. Baøi taäp 10.Xuaát kho göûi baùn saûn phaåm A vaø B vôùi giaù xuaát kho: SP A 30.000.000ñ, SP B 60.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 37.000.000ñ, SP B 72.000.000ñ. thueá GTGT 5%. Chi phí vaän chuyeån saûn phaåm baùn 900.000ñ traû baèng tieàn maët. 11.Baùn saûn phaåm A vaø B tröïc tieáp taïi kho thu baèng tieàn maët. Giaù xuaát kho: SP A 32.000.000ñ, SP B 15.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 37.000.000ñ, SP B 20.000.000ñ. Thueá GTGT 5%. Xuaát bao bì ñoùng goùi haøng baùn 500.000ñ. 12.Khaùch haøng mua haøng ôû nghieäp vuï 10 ñaõ nhaän ñöôïc haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn. Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå: 1. Tính giaù thaønh saûn phaåm vaø nhaäp kho thaønh phaåm. Bieát: − − − − − Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm A: 2.000.000ñ Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm B: 3.000.000ñ Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø saûn phaåm A: 948.000ñ Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø saûn phaåm B: 922.000ñ Phaân boå chi phí saûn xuaát chung theo tyû troïng löông coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp 2. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø keát chuyeån laõi, loã. Baøi taäp 24: Taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát, haïch toaùn theo phöông phaùp keá toaùn keâ khai thöôøng xuyeân, noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng, coù moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Nhaäp kho vaät lieäu chính trò giaù 40.000.000ñ, vaät lieäu phuï 40.000.000ñ, coâng cuï 20.000.000ñ. Thueá GTGT 10%. Chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. Chi phí vaän chuyeån traû baèng tieàn maët toång coäng 1.000.000ñ; phaân boå theo tyû troïng giaù trò taøi saûn nhaäp kho. 2. Mua moät TSCÑ höõu hình vôùi giaù mua 10.000.000ñ, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn tieàn. Chi phí vaän chuyeån, laép ñaët, chaïy thöû traû baèng tieàn maët200.000ñ. Taøi saûn naøy mua baèng nguoàn voán Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. 3. Xuaát kho göûi baùn saûn phaåm A vaø B vôùi giaù xuaát kho: SP A 30.000.000ñ, SP B 10.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 35.000.000ñ, SP B 12.000.000ñ. thueá GTGT 10%. Chi phí vaän chuyeån saûn phaåm baùn 300.000ñ baèng tieàn maët. 4. Thanh lyù moät TSCÑ nguyeân giaù 12.000.000ñ, ñaõ hao moøn 11.200.000ñ. Chi phí thaùo dôõ taøi saûn baèng tieàn maët 100.000ñ, pheá lieäu thu hoài 500.000ñ. 5. Xuaát kho vaät lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 12.000.000ñ, SP B 4.000.000ñ.
 24. 24. Baøi taäp 6. Xuaát kho vaät lieäu phuï ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 9.000.000ñ, SP B 3.000.000ñ, ñeå duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 3.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 800.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 500.000ñ. 7. Xuaát kho nhieân lieäu ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 9.000.000ñ, SP B 3.000.000ñ, ñeå duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 3.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 1000.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 1000.000ñ. 8. Khaùch haøng mua haøng ôû nghieäp vuï 3 ñaõ nhaän ñöôïc haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn 9. Khaáu hao TSCÑ duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 7.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 1000.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 1000.000ñ. 10.Tính löông phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát: SP A 12.000.000ñ, SP B 4.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 3.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Baùn haøng 800.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 1500.000ñ. 11.Tính trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo tyû leä quy ñònh 12.Khaáu tröø vaøo löông coâng nhaân vieân phaàn BHXH, BHYT, KPCÑ maø coâng nhaân vieân phaûi traû theo tyû leä quy ñònh (6%) 13.Khaùch haøng mua haøng ôû nghieäp vuï 3 thanh toaùn tieàn haøng baèng tieàn maët vaø khieáu naïi veà moät soá loâ saûn phaåm A bò giaûm chaát löôïng, doanh nghieäp ñoàng yù giaûm giaù cho khaùch haøng 500.000ñ. 14.Xuaát moät soá coâng cuï toång trò giaù 5.000.000; trong ñoù, coâng cuï duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng trò giaù 4.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 600.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 400.000ñ. Keá toaùn phaân boå vaøo chi phí trong 2 thaùng. 15.Baùn saûn phaåm A vaø B tröïc tieáp taïi kho thu baèng tieàn maët. Giaù xuaát kho: SP A 32.000.000ñ, SP B 11.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 37.000.000ñ, SP B 13.000.000ñ. Thueá GTGT 10%. 16.Noäp BHXH cho cô quan Taøi chính baèng tieàn göûi ngaân haøng 4.000.000ñ Yeâu caàu: 1. Môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåmvaø nhaäp kho thaønh phaåm. Bieát: − Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm A: 2.000.000ñ; B: 2.000.000ñ − Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø saûn phaåm A: 207.500ñ; B: 402.500ñ − Phaân boå chi phí saûn xuaát chung theo tyû troïng löông coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp 2. Môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø keát chuyeån laõi, loã. Baøi taäp 25: Taïi moät doanh nghieäp saûn xuaát, haïch toaùn theo phöông phaùp keá toaùn keâ khai thöôøng xuyeân, noäp thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng, coù moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Mua moät TSCÑ höõu hình vôùi giaù mua 30.000.000ñ, thueá GTGT 5%, traû baèng tieàn göûi ngaân haøng. Chi phí vaän chuyeån, laép ñaët, chaïy thöû traû
 25. 25. Baøi taäp baèng tieàn maët 2000.000ñ. Taøi saûn naøy mua baèng Nguoàn voán Xaây döïng cô baûn. 2. Xuaát kho göûi baùn saûn phaåm A vaø B vôùi giaù xuaát kho: SP A 10.000.000ñ, SP B 15.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 12.000.000ñ, SP B 18.000.000ñ. Thueá GTGT 10%. 3. Xuaát bao bì ñoùng goùi saûn phaåm baùn trò giaù 200.000ñ, chi phí vaän chuyeån saûn phaåm baùn 300.000ñ baèng tieàn maët. 4. Mua nguyeân vaät lieäu trò giaù 15.000.000ñ, coâng cuï 5.000.000ñ. Thueá GTGT 10%. Chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. Chi phí vaän chuyeån traû baèng tieàn maët toång coäng 200.000ñ; phaân boå theo tyû troïng giaù trò taøi saûn nhaäp kho. 5. Baùn moät TSCÑ nguyeân giaù 6.000.000ñ, ñaõ hao moøn 5.500.000ñ. Thu baèng tieàn maët 630.000ñ, trong ñoù coù thueá GTGT 30.000ñ. Chi phí cho vieäc nhöôïng baùn 50.000ñ baèng tieàn maët. 6. Khaùch haøng mua haøng ôû nghieäp vuï 2 ñaõ nhaän ñöôïc haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn 7. Xuaát kho vaät lieäu chính ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 5.000.000ñ, SP B 7.500.000ñ. 8. Xuaát kho vaät lieäu phuï ñeå saûn xuaát saûn phaåm: SP A 1.000.000ñ, SP B 1.500.000ñ, ñeå duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 300.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 100.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 100.000ñ. 9. Xuaát kho nhieân lieäu ñeå duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 1.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 300.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 200.000ñ. 10.Xuaát moät soá coâng cuï toång trò giaù 4.000.000; trong ñoù, coâng cuï duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng trò giaù 3.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 400.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 600.000ñ. Keá toaùn phaân boå vaøo chi phí trong 2 thaùng. 11.Khaáu hao TSCÑ duøng ôû boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 4.000.000ñ, ôû boä phaän Baùn haøng 1000.000ñ, ôû boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 1000.000ñ. 12.Chi phí tieáp khaùch traû baèng tieàn maët 300.000ñ 13.Tính löông phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát: SP A 6.000.000ñ, SP B 9.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù phaân xöôûng 2.000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Baùn haøng 1000.000ñ, nhaân vieân boä phaän Quaûn lyù doanh nghieäp 2000.000ñ. 14.Tính trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo tyû leä quy ñònh 15.Xuaát baùn tröïc tieáp saûn phaåm A vaø B thu baèng tieàn maët. Giaù xuaát kho: SP A 8.000.000ñ, SP B 12.000.000ñ. Giaù baùn: SP A 10.000.000ñ, SP B 15.000.000ñ. Thueá GTGT 10%. 16.Duøng tieàn göûi ngaân haøng noäp BHYT cho cô quan Y teá 1.000.000ñ. Yeâu caàu:
 26. 26. Baøi taäp Môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm vaø nhaäp kho thaønh phaåm. Bieát: − Trò giaù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm A: 1.000.000ñ; B: 1.000.000ñ − Trò giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø saûn phaåm A: 2.812.00ñ; B: 2.218.000ñ − Phaân boå chi phí saûn xuaát chung theo tyû troïng löông coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp Môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø keát chuyeån laõi, loã. Baøi 26: Taïi moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho) coù 2 phaân xöôûng saûn xuaát chính, saûn xuaát theo kieåu daây chuyeàn vaø moät phaân xöôûng saûn xuaát phuï (phaân xöôûng saûn xuaát bao bì). Chi phí saûn xuaát trong thaùng ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Chi phí 152 (VLC) 152 (VLP) 152 (NL) 153 111 331 334 214 Phaân xöôûng 1 SX SP Quaûn lyù PX 20.000.000 2.500.000 1.500.000 2.500.000 6.000.000 950.000 600.000 4.000.000 1.000.000 8.200.000 800.000 Phaân xöôûng 2 SX SP Quaûn lyù PX 6.800.000 3.200.000 5.000.000 2.000.000 1.800.000 800.000 1.560.000 1.400.000 1.000.000 500.000 Ñôn vò: Ñoàng Phaân xöôûng phuï SX SP Quaûn lyù PX 8.000.000 2.000.000 800.000 500.000 800.000 440.000 400.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 700.000 − Caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ tính trích vaøo chi phí theo tyû leä tieàn löông − Giaù trò coâng cuï ôû baûng treân laø giaù trò coâng cuï xuaát kho vaø coâng cuï loaïi phaân boå 2 laàn. − Phaân xöôûng phuï saûn xuaát bao bì cung caáp cho phaân xöôûng chính I 1.200 kg bao bì, phaân xöôûng chính II 800 kg bao bì (phaân xöôûng phuï khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoái kyø). − Phaân xöôûng chính I laøm ra 10.000 baùn thaønh phaåm chuyeån sang phaân xöôûng II, coøn 2.000 saûn phaåm dôû dang. − Phaân xöôûng chính II laøm ra 8.000 thaønh phaåm nhaäp kho, coøn 2.000 saûn phaåm dôû dang. − Saûn phaåm dôû dang phaân xöôûng I tính theo giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. − Saûn phaåm dôû dang phaân xöôûng II tính theo giaù trò baùn thaønh phaåm phaân xöôûng I. − Phaân xöôûng chính I, II khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø. Yeâu caàu:
 27. 27. Baøi taäp − Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn chöõ T sau: TK621, TK622, TK627, TK154 (löu yù : chi tieát theo phaân xöôûng) − Tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp theo phöông phaùp phaân böôùc coù tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm. − Laäp baûng tính giaù thaønh theo khoaûn muïc phaân xöôûng chính I. Baøi 27: Taïi moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho) coù phaân xöôûng saûn xuaát chính saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A, B vaø moät phaân xöôûng saûn xuaát phuï (phaân xöôûng saûn xuaát bao bì). Chi phí saûn xuaát trong thaùng ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Ñôn vò: 1.000 ñoàng PX SX chính PX phuï Phaân xöôûng SX SP Quaûn lyù PX SX SP A SX SP B Quaûn lyù PX 152 (VLC) 5.000 28.000 18.000 152 (VLP) 300 3.800 2.700 152 (NL) 200 200 2.700 1.800 1.900 153 600 1.800 111 630 2.030 331 ÑIEÄN 334 214 800 2.000 1.000 700 300 2.400 5.000 15.000 3.000 2.500 7.500 1.400 − Caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ tính trích vaøo chi phí theo tyû leä tieàn löông − Giaù trò coâng cuï ôû baûng treân laø giaù trò coâng cuï xuaát kho vaø coâng cuï loaïi phaân boå 2 laàn. − Bao bì ôû phaân xöôûng phuï chuyeån toaøn boä sang phaân xöôûng saûn xuaát chính (phaân xöôûng saûn xuaát phuï khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoái kyø) − Saûn phaåm dôû dang ñaùnh giaù theo giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. - Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm A trò giaù 900.000 ñoàng - Saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø saûn phaåm B trò giaù 2.500.000 ñoàng − Baùo caùo keát quaû saûn xuaát cuûa phaân xöôûng chính nhö sau: - Saûn phaåm A: 10.000 saûn phaåm hoaøn thaønh vaø 1.800 saûn phaåm dôû dang - Saûn phaåm B: 8.000 saûn phaåm hoaøn thaønh vaø 2.000 saûn phaåm dôû dang. − Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå theo tyû leä tieàn löông coâng nhaân saûn xuaát chính Yeâu caàu: − Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn chöõ T sau: TK621, TK622, TK154 (löu yù : chi tieát theo saûn phaåm va phaân xöôûng) vaø TK 627 (chi tieát theo phaân xöôûng) − Tính giaù thaønh saûn phaåm A, B cuûa doanh nghieäp.
 28. 28. Baøi taäp Baøi 28: Taïi moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho) coù 2 phaân xöôûng saûn xuaát chính, saûn xuaát theo kieåu daây chuyeàn vaø moät phaân xöôûng saûn xuaát phuï (phaân xöôûng saûn xuaát khuoân maãu). Chi phí saûn xuaát trong thaùng ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Ñôn vò: Ñoàng Chi phí Vaät lieäu chính Vaät lieäu phuï Nhieân lieäu Coâng cuï (pboå 2 laàn) Tieàn maët Dòch vuï mua ngoaøi Tieàn löông Khaáu hao TSCÑ Phaân xöôûng chính I SX SP Quaûn lyù PX 30.000.000 3.800.000 2.200.000 1.200.000 6.000.000 Phaân xöôûng chính II SX SP Quaûn lyù PX 495.000 2.000.000 8.000.000 4.500.000 1.500.000 500.000 7.000.000 3.200.000 700.000 1.400.000 785.000 1.700.000 3.000.000 1.800.000 Phaân xöôûng phuï SX SP Quaûn lyù PX 5.000.000 800.000 700.000 200.000 600.000 250.000 800.000 1.500.000 800.000 4.000.000 2.700.000 1.000.000 300.000 − Caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ tính trích vaøo chi phí theo tyû leä tieàn löông − Giaù trò coâng cuï ôû baûng treân laø giaù trò coâng cuï xuaát kho. − Chi phí dòch vuï mua ngoaøi chöa thanh toaùn. − Phaân xöôûng phuï cung caáp khuoân maãu ( ñöôïc xem laø coâng cuï loaïi phaân boå 1 laàn) cho phaân xöôûng chính I 1.000 khuoân maãu, phaân xöôûng chính II 700 khuoân maãu (phaân xöôûng phuï khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu vaø cuoái kyø). − Phaân xöôûng chính I laøm ra 10.000 baùn thaønh phaåm chuyeån sang phaân xöôûng II, coøn 2.000 saûn phaåm dôû dang. − Phaân xöôûng chính II laøm ra 8.000 thaønh phaåm nhaäp kho, coøn 2.000 saûn phaåm dôû dang. − Saûn phaåm dôû dang phaân xöôûng I tính theo giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. − Saûn phaåm dôû dang phaân xöôûng II tính theo giaù trò baùn thaønh phaåm phaân xöôûng I. − Phaân xöôûng chính I, II khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø. Yeâu caàu: − Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn chöõ T sau: TK621, TK622, TK627, TK154 (löu yù : chi tieát theo phaân xöôûng) − Tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp theo phöông phaùp phaân böôùc coù tính giaù thaønh baùn thaønh phaåm. − Laäp baûng tính giaù thaønh theo khoaûn muïc cuûa phaân xöôûng chính I.
 29. 29. Baøi taäp Baøi 31: Taïi moät doanh nghieäp (aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân haøng toàn kho) coù phaân xöôûng saûn xuaát chính saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A, B vaø moät phaân xöôûng saûn xuaát phuï (phaân xöôûng saûn xuaát bao bì). Chi phí saûn xuaát trong thaùng ñöôïc taäp hôïp nhö sau: Ñôn vò: Ñoàng Chi phí Phaân xöôûng saûn xuaát chính SX SP A Vaät lieäu chính Vaät lieäu phuï Nhieân lieäu Coâng cuï (pboå 2 laàn) Tieàn maët Dòch vuï mua ngoaøi Tieàn löông Khaáu hao TSCÑ SX SP B 20.000.000 5.500.000 4.500.000 30.000.000 6.800.000 3.200.000 20.000.000 7.000.000 30.000.000 2.000.000 4.300.000 2.800.000 Phaân xöôûng saûn xuaát phuï SX SP Quaûn lyù PX 8.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000 400.000 1.220.000 1.200.000 2.000.000 1.000.000 440.000 400.000 1.000.000 700.000 Quaûn lyù PX 3.000.000 2.000.000 − Caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ tính trích vaøo chi phí theo tyû leä tieàn löông − Giaù trò coâng cuï ôû baûng treân laø giaù trò coâng cuï xuaát kho. − Bao bì ôû phaân xöôûng phuï chuyeån toaøn boä sang phaân xöôûng saûn xuaát chính, ñöôïc xem laø coâng cuï (loaïi phaân boå 1 laàn) söû duïng ôû phaân xöôûng chính. − Phaân xöôûng chính laøm ra 10.000 saûn phaåm A, coøn 2.000 saûn phaåm A dôû dang vaø 8.000 saûn phaåm B vaø 2.000 saûn phaåm B dôû dang. − Khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø − Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø tính theo giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. − Chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå theo tyû leä tieàn löông coâng nhaân saûn xuaát chính. Yeâu caàu: − Ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh tình hình treân vaøo caùc taøi khoaûn chöõ T sau: TK621, TK622, TK154 (löu yù : chi tieát theo saûn phaåm) vaø TK 627. − Tính giaù thaønh saûn phaåm A, B cuûa doanh nghieäp. − Laäp baûng tính giaù thaønh theo khoaûn muïc cuûa saûn phaåm A.
 30. 30. Baøi taäp Baøi 32: Taïi moät doanh nghieäp haïch toaùn thöôøng xuyeân haøng toàn kho, noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø vaø tính giaù haøng xuaát kho theo phöông phaùp FIFO, coù 2 phaân xöôûng saûn xuaát chính saûn xuaát theo kieåu daây chuyeàn. Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 2. Mua vaät lieäu chính trò giaù 40.000.000 ñoàng, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn. Chi phí vaän chuyeån, boác dôõ traû baèng tieàn maët 200.000ñ, thueá GTGT dòch vuï vaän chuyeån 5%. 3. Duøng nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn ñeå mua moät taøi saûn coá ñònh môùi vôùi giaù mua 15.000.000 ñoàng, thueá GTGT 5%,chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn . Chi phí laép ñaët, chaïy thöû 1.000.000 ñoàng traû baèng tieàn maët. 4. Baùn moät taøi saûn coá ñònh cuõ nguyeân giaù 10.000.000 ñoàng, ñaõ hao moøn 9.200.000 ñoàng, thu 1.000.000 ñoàng baèng tieàn maët; tieàn coâng thaùo dôõ phaûi traû cho coâng nhaân trong doanh nghieäp laø 200.000 ñoàng. 5. Xuaát vaät lieäu chính trò giaù 32.000.000 ñoàng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm taïi phaân xöôûng I. 6. Xuaát vaät lieäu phuï duøng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm ôû phaân xöôûng I 2.500.000 ñoàng, ôû phaân xöôûng II 6.800.000 ñoàng. 7. Xuaát coâng cuï (loaïi phaân boå 50%) duøng cho caùc boä phaän sau: phaân xöôûng I trò giaù 6.000.000 ñoàng, phaân xöôûng II 800.000 ñoàng. 8. Xuaát nhieân lieäu duøng ôû phaân xöôûng I goàm: duøng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm 1.500.000 ñoàng, duøng quaûn lyù phaân xöôûng 2.500.000 ñoàng; ôû phaân xöôûng II goàm: duøng tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm 3.200.000 ñoàng, duøng quaûn lyù phaân xöôûng 1.800.000 ñoàng. 9. Tieàn ñieän thoaïi phaûi traû cho nhaø cung caáp ôû caùc boä phaän nhö sau: Phaân xöôûng I 2.600.000 ñoàng, phaân xöôûng II 2.400.000 ñoàng, thueá GTGT dòch vuï mua ngoaøi 10%. 10.Baûng phaân boå tieàn löông nhö sau: Löông coâng nhaân saûn xuaát phaân xöôûng I: 4.000.000 ñoàng Löông coâng nhaân saûn xuaát phaân xöôûng II: 5.000.000 ñoàng Löông nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng I: 1.000.000 ñoàng Löông nhaân vieân quaûn lyù phaân xöôûng II: 1.000.000 ñoàng Ñoàng thôøi, keá toaùn tính trích caùc khoaûn BHXH, BHYT, KPCÑ theo tyû leä quy ñònh. 11.Baûng phaân boå khaáu hao TSCÑ cho caùc boä phaän nhö sau: - Boä phaän saûn xuaát saûn phaåm phaân xöôûng I: 8.000.000 ñoàng - Boä phaän saûn xuaát saûn phaåm phaân xöôûng II: 9.000.000 ñoàng - Boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng I: 800.000 ñoàng - Boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng II: 1.000.000 ñoàng 12.Trích tröôùc chi phí söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh ôû phaân xöôûng I 200.000 ñoàng, ôû phaân xöôûng II 500.000 ñoàng. 13.Chi phí khaùc baèng tieàn maët cho boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng I 950.000 ñoàng, boä phaän quaûn lyù phaân xöôûng II 2.560.000 ñoàng.
 31. 31. Baøi taäp − − − − − Yeâu caàu: 1. Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø môû moät soá taøi khoaûn chöõ T caàn thieát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh vaø nhaäp kho thaønh phaåm bieát: Phaân xöôûng I saûn xuaát ñöôïc 10.000 baùn thaønh phaåm chuyeån sang phaân xöôûng II vaø 2.000 saûn phaåm dôû dang. Phaân xöôûng II saûn xuaát ñöôïc 8.000 thaønh phaåm vaø 2.000 saûn phaåm dôû dang. ÔÛ caùc phaân xöôûng khoâng coù saûn phaåm dôû dang ñaàu kyø. Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø phaân xöôûng I tính theo giaù trò nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Saûn phaåm dôû dang cuoái kyø phaân xöôûng II tính theo giaù thaønh baùn thaønh phaåm PX 2. Laäp baûng tính giaù thaønh theo khoaûn muïc phaân xöôûng I.

×