Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamna faza fotosinteze

19,775 views

Published on

Published in: Education, Sports, Business
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tamna faza fotosinteze

 1. 1. РЕАКЦИЈЕ ТАМНЕ ФАЗЕ ФОТОСИНТЕЗЕ -Калвинов циклус- Превођење неорганског у органски С
 2. 2. Калвинов циклус <ul><li>Превођење неорганског у органски С </li></ul><ul><li>Дешава се у строми хлоропласта </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Да би се добио један молекул фруктозе , циклус се понови 6 пута </li></ul><ul><li>При сваком понављању циклуса угради се по један С атом у органско једињење, а затим се изврши његова редукција </li></ul>
 4. 5. <ul><li>КАЛВИНОВ ЦИКЛУС СЕ ОДВИЈА У ТРИ ФАЗЕ: </li></ul><ul><ul><li>ФИКСАЦИЈА УГЉЕНИКА </li></ul></ul><ul><ul><li>РЕДУКЦИЈА </li></ul></ul><ul><ul><li>РЕГЕНЕРАЦИЈА </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>ФИКСАЦИЈА УГЉЕНИКА </li></ul>
 6. 8. <ul><li>CO 2 који улази кроз стоме везује се за рибулозу 1,5-бифосфат ( RuBP) у реакцији карбоксилације коју катализира ензим RuBP -карбоксилаза (Rubisco) </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Добијено једињење је нестабилно, има 6 угљеникових атома и брзо се разлаже на два молекула 3-фосфоглицеринске киселине ( са 3 С атома ) . Ово је уједно први продукт фотосинтезе. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>РЕДУКЦИЈА </li></ul>
 9. 12. <ul><li>3-фосфоглицеринска киселина се фосфорилује у 1,3-фосфоглицеринску киселину уз помоћ АТР-а ( продукта светле фазе ) </li></ul>
 10. 13. <ul><li>1,3-фосфоглицеринска киселина се редукује (од киселинске групе -СООН постаје алдехидна –СНОН) уз помоћ NADPH ( из светле фазе ) и настаје глицералдехид-3-фосфат ( G3P) који се конвертује у дихидроксиацетон-фосфат </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Спајањем ове две триозе добија се шећер са 6 С атома, фруктоза 1,6-бифосфат </li></ul>
 12. 15. <ul><li>РЕГЕНЕРАЦИЈА </li></ul>
 13. 17. <ul><li>У даљем току циклуса дешава се процес конверзије шећера у коме се делови угљеничног ланца са 6 С атома комбинују са триозама и дају шећере са 4, 5 и 7 С атома. Овај процес обезбеђује регенерацију рибулоза-фосфата </li></ul>
 14. 18. <ul><li>Један молекул фруктозе 1,6-бифосфата излази из циклуса и даље се конвертује у глукозу која кондензацијом даје скроб </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Уз учешће још једног молекула АТР-а рибулоза-фосфат се фосфорилује и настаје рибулоза 1,5-бифосфат ( RuBP) која је спремна да прими још један молекул СО 2 </li></ul>
 16. 20. <ul><li>Остали шећери настали у Калвиновом циклусу ( еритроза, седохептулоза, пентозе ) имају улогу као почетни продукти синтезе сложених органских једињења </li></ul>
 17. 21. <ul><li>Секундарни продукти фотосинтезе су: скроб, сахароза, липиди, органске киселине, амино-киселине </li></ul><ul><li>Они настају у хлоропластима или цитоплазми ћелија мезофила листа одакле се транспортују у друге делове биљке </li></ul>
 18. 22. ДАЉА СУДБИНА ПРОДУКАТА ТАМНЕ ФАЗЕ ФОТОСИНТЕЗЕ
 19. 23. <ul><li>Ш е ћ ери који настају фотосинтезом у листу се транспортују у друге делове биљке, нави ш е у пупољке и нани ж е кроз стабло у корен и др уге подземне органе (кртоле, ризоме, луковице). </li></ul>
 20. 24. <ul><li>Из листа се угљени хидрати транспортују углавном у виду сахарозе која се из ћ елија листа најпре активним транспортом уз утро ш ак ATP -а убаци у ситасте цеви које улазе у састав флоема (проводних снопи ћ а). </li></ul>
 21. 25. <ul><li>Ситастим цевима ш е ћ ери се транспортују кроз стабло до корена пасивним путем јер постоји концентрацијски градијент за ш е ћ ере изме ђ у листа и подземних органа. </li></ul><ul><li>Наиме, у лист у је к онц. ш е ћ ера висока, а у подземним органима она је ниска те постоји концентрацијски градијент и шећери се пасивно транспортују </li></ul>

×