Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinoptička karta

2,120 views

Published on

 • Be the first to comment

Sinoptička karta

 1. 1. Vanja Mijonić NT 21
 2. 2. Sinoptičke karte su geografske karte koje sadrže podatke meteoroloških izveštaja (meteorološke pojave i meteorološki elementi) za određeni sinoptički termin.
 3. 3. Vremenska karta je geografska karta određenog područja sa ucrtanom mrežom meteroloških stanica , na kojoj su simbolima prikazane vremenske prilike Ona sadrži sliku trenutnog stanja vremena tj meteroloških elemenata od kojih zavisi vreme.
 4. 4. Sinoptička karta
 5. 5. Prizemna vremenska karta sadrži meteorološke elemente i pojave dobijene prizemnim motrenjima i merenjima sa kopnenih i brodskih meteoroloških stanica. Prema nameni i sadržaju dele se na osnovne i dopunske (pomoćne) karte.
 6. 6. Prizemna vremenska karta
 7. 7. Osnovna vremenska karta prikazuje stvarno vremensko stanje vremena nad određenim područjem na svaka 3 ili 6 sati (obuhvata veliki broj meteoroloških elemenata).
 8. 8. Dopunska vremenska karta sadrži analizirane podatke nekog meteorološkog elementa (npr. karta temperatura, karta padavina, oluja izobara...).
 9. 9. Prizemna vremenska karta
 10. 10. Vremenska karta koja prikazuje analizirano baričko polje na standardnoj visini (npr. 1,5, 3, 5, 7, 10 i više km) tj. za određene standardne visine izobaričkih površina (1000, 850, 500 mb i dr.) zove se visinska vremenska karta ili karta baričke topografije.
 11. 11.  Karta mora biti komforna (jednoobrazna) i sa pravolinijskim meridijanima. Kartografska mreža štampa se crnom bojom. Položaj svake sinoptičke stanice označen je kružićem koji se zove stanični krug. Umesto imena upisuje se određen broj stanice. Meteorološki elementi unose se pomoću simbola oko staničnog modela. Stanični model je orijentisan u pravcu sever-jug.

×