Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā.

Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā. Fakti un interpretācijas. A.Laķe.
Aptauju īsteno Latvijas Jaunatnes padome.
Jauniešu [15-25] aptauja tika īstenota 2014.gada rudenī, kopumā sasniedzot 1500 respondentu izlasi. Anketa sastāvēja no aptuveni 30 jautājumiem, no kuriem daļa tiek izmantoti šajā prezentācijā.
Pētījums tiek turpināts, plānojot diskusijas un intervijas ar politikas veidotājiem, politikas ekspertiem, politologiem un jauniešiem.
2015.gada rudenī tiks veikta vēl viena jauniešu aptauja, vērtējot izmaiņas, kādas būs notikušas jauniešu attieksmēs šī gada laikā, kā arī padziļināti analizējot līdzdalības specifiskus aspektus (piemēram, kā līdzdalību ietekmē jaunie mediji, sociālie tīkli).
Pētījuma gala ziņojums tiek gatavots un būs pieejams 2015.gada rudenī.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā.

 1. 1. JAUNIEŠU POLITISKĀ LĪDZDALĪBA LATVIJĀ: FAKTI UN INTERPRETĀCIJAS ◦ Anda Laķe ◦ LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja ◦
 2. 2. «Jaunākie pētījumi liecina - ir maldinoši domāt, ka jaunieši nav ieinteresēti politikā. Gluži pretēji - viņi ir vieni no tiem, kurus visvairāk uztrauc politiski jautājumi.» «Jaunatne jūtas atsvešināta no valsts, tai raksturīga samērā negatīva attieksme pret varas struktūrām un neuzticēšanās politiskajām partijām. Līdzdalība vēlēšanās ir zema un neregulāra, visneaktīvākie balsotāji ir jaunieši no 18 līdz 24 gadiem, vairums jauniešu nepiedalās nevienā no politiskajām aktivitātēm.»
 3. 3. C I K Ļ O T I J A U N I E Š U S I N T E R E S Ē P O L I T I K A ? ( % ) 10 5 8 8 16 12 17 13 4 6 1 Nemaz neinteresē 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ļoti interesē V I D Ē J A I S V Ē R T Ē J U M S 1 0 P U N K T U S K A L Ā – 5 , 5
 4. 4. C I K B I E Ž I J A U N I E Š I S E K O Z I Ņ Ā M PA R P O L I T I K U ? ( % ) 25 40 15 8 12 Katru dienu Dažas reizes nedēļā Dažas reizes mēnesī Retāk Grūti pateikt
 5. 5. J A U N I E Š U P I R M Ā A S O C I Ā C I J A A R V Ā R D U « P O L I T I K A »
 6. 6. K U R U C I LV Ē K U V I E D O K Ļ O S PA R P O L I T I K U J A U N I E Š I I E K L A U S Ā S ? ( % ) 31 18 13 10 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 Nav atbildes Nevienā neklausos Artuss Kaimiņš Vecāki Draugi, paziņas Ģimene Skolotāji Vaira Vīķe - Freiberga Politologi Vecvecāki Ivars Ījabs Aivars Lembergs Universitātes pasniedzēji Valdis Dombrovskis Laimdota Straujuma
 7. 7. K U R Ā M I N S T I T Ū C I J Ā M J A U N I E Š I U Z T I C A S / N E U Z T I C A S ? ( % ) -19 -32 -38 -36 -51 -39 -41 -54 -61 -62 -73 -78 63 39 36 34 33 29 26 19 17 16 9 6 Latvijas armijai Jauniešu organizācijām Eiropas Savienībai Policijai Baznīcai Pašvaldībai Valsts iestādēm Nevalstiskajām organizācijām Valsts Prezidentam Ministru Prezidentei Saeimai Politiskajām partijām Neuzticas Uzticas
 8. 8. J A U N I E Š U A P M I E R I N Ā T Ī B A A R VA L D Ī B A S U N PA Š VA L D Ī B A S D A R B U ( % ) 1 13 41 32 12 8 42 26 10 14 Pilnībā apmierināts/-a Drīzāk apmierināts/-a Drīzāk neapmierināts/-a Pilnībā neapmierināts/-a Grūti pateikt Valdība Pašvaldība
 9. 9. K A S I R E F E K T Ī V Ā K I E V E I D I , K Ā I E T E K M Ē T P O L I T I Ķ U L Ē M U M U S ? ( % ) 48 42 41 41 38 31 29 26 26 25 23 19 16 14 14 13 12 8 Piedalīšanās referendumos Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās Piedalīšanās Saeimas vēlēšanās Piedalīšanās streikā Parakstu vākšana kādai iniciatīvai Personīga kontaktēšanās ar politiķiem (internetā, personīgi) Piedalīšanās miermīlīgās protesta akcijās Dalība partijas darbā Pārtikas produktu, rūpniecības preču boikots politisku iemeslu dēļ Piedalīšanās vardarbīgās protesta akcijās Politiskas petīcijas parakstīšana Dalība nevalstiskās organizācijas darbā Diskusijas par politiku ar skolotājiem, pasniedzējiem Diskusijas par politiku ar draugiem, paziņām Naudas ziedošana politiskai partijai vai iniciatīvai Diskusijas par politiku ar ģimenes locekļiem Politisku drukas materiālu izplatīšana (avīzes, bukleti u.tml.) Politisku komentāru rakstīšana internetā
 10. 10. K Ā D A S A K T I V I T Ā T E S PA Š I J A U N I E Š I V E I C ? ( % ) 48 42 41 41 38 31 29 26 26 25 23 19 16 14 14 13 12 8 43 56 65 10 41 24 17 7 17 6 22 19 64 78 6 74 10 36 Piedalīšanās referendumos Piedalīšanās pašvaldības vēlēšanās Piedalīšanās Saeimas vēlēšanās Piedalīšanās streikā Parakstu vākšana kādai iniciatīvai Personīga kontaktēšanās ar politiķiem (internetā, personīgi) Piedalīšanās miermīlīgās protesta akcijās Dalība partijas darbā Pārtikas produktu, rūpniecības preču boikots politisku iemeslu dēļ Piedalīšanās vardarbīgās protesta akcijās Politiskas petīcijas parakstīšana Dalība nevalstiskās organizācijas darbā Diskusijas par politiku ar skolotājiem, pasniedzējiem Diskusijas par politiku ar draugiem, paziņām Naudas ziedošana politiskai partijai vai iniciatīvai Diskusijas par politiku ar ģimenes locekļiem Politisku drukas materiālu izplatīšana (avīzes, bukleti u.tml.) Politisku komentāru rakstīšana internetā Ir efektīvi Pats piedalās
 11. 11. K U R Ā M S O C I Ā L A J Ā M G R U P Ā M J A U N I E Š I U Z T I C A S / N E U Z T I C A S ? ( % ) -8 -9 -17 -21 -39 -46 -45 -55 80 75 58 50 30 20 20 19 Radiniekiem Draugiem Skolotājiem/pasniedzējiem Latviešiem Kaimiņiem Ārzemniekiem Savas pilsētas/pagasta iedzīvotājiem Krieviem Neuzticas Uzticas
 12. 12. «Jaunieši izvēlas jaunas politiskās līdzdalības formas. Politisko aktivitāšu raksturs ir būtiski mainījies: tās ir individuālākas, specializētas, tematiskas un arvien mazāk saistītas ar tradicionālām līdzdalības formām. Izmantojot jaunas līdzdalības formas (izteikšanās sociālajos tīklos, interešu grupu veidošana tiešsaistē, flashmob pasākumi, komunikācija ar politiķiem internetā u.tml.), jaunieši jūt daudz lielākas iespējas ietekmēt politiskos lēmumus tieši un nepastarpināti.»
 13. 13. G A LV E N I E VA L D Ī B A I R I S I N Ā M I E J A U T Ā J U M I J A U N I E Š U J O M Ā ( % ) 32 27 15 8 6 5 5 4 4 4 4 Nav atbildes Darba iespējas jauniešiem Izglītības sistēmas sakārtošana Pasargāt jauniešus no atkarību veicinošām vielām Bezdarbs Papildu nodarbināšana ārpus skolas Brīvā laika pavadīšanas iespējas Pienācīgas algas jauniešiem Studiju maksa Iesaistīšana politiskos pasākumos Emigrācijas risināšana
 14. 14. ◦ Paldies! ◦

×