Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Depth needed for insulating attics
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Jauniešu centru iespējas piesaistīt finansējumu

Download to read offline

Prezentācija par jauniešu centru iespējām piesaistīt finansējumu. Starptautiska konference
“Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”. /Rudīte Muraševa, Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” jaunatnes lietu speciāliste/

 • Be the first to like this

Jauniešu centru iespējas piesaistīt finansējumu

 1. 1. JJaauunniieeššuu cceennttrruu iieessppēējjaass ppiieessaaiissttīītt ffiinnaannssēējjuummuu
 2. 2. Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrs “Šķūnis” Jauniešu brīvā laika aktivitāšu atbalstīšana un organizēšana Jaunatnes darba koordinēšana novadā Jaunatnes projektu atbalstīšana un vadīšana Jaunatnes iniciatīvu atbalsts Jauniešu informēšana un izglītošana.
 3. 3. PPaaššvvaallddīībbaass ffiinnaannssēējjuummss Saimnieciskie izdevumi Algas Plānotās aktivitātes Ikdienas izdevumi Projekti atbilstoši attīstības programmai un citiem plānošanas dokumentiem
 4. 4. VVaallssttss uunn EESS ffiinnaannssēējjuummss IZM (JSPA) projekti Atbalsts JC darbībai Valsts programmas ietvaros ?
 5. 5. Jauniešu apmaiņas Apmācības jaunatnes darbiniekiem Eiropas Brīvprātīgais darbs.
 6. 6. SSaaddaarrbbīībbaass ppaarrttnneerrii uunn cciittaass pprroojjeekkttuu iieessppēējjaass –– NNVVOO,, kkaass ddaarrbboojjaass JJCC
 7. 7. PPrroojjeekkttuu iieessppēējjaass Saldus novada pašvaldības projektu fonds: •Vispārīgā projektu programma •Jauniešu projektu programma •Nometņu projektu programma
 8. 8. CEMEX Iespēju fonds …….
 9. 9. TTīīkkllii,, rreeģģiioonnāālliiee kkoooorrddiinnaattoorrii……..
 10. 10. Projektu darba grupa JC?! Citas iespējas ……. Rudīte Muraševa JJaauuttāājjuummii!!?? rudite.muraseva@saldus.lv

Prezentācija par jauniešu centru iespējām piesaistīt finansējumu. Starptautiska konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”. /Rudīte Muraševa, Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” jaunatnes lietu speciāliste/

Views

Total views

302

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×