Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaunatnes politikas pamatnostādnes, Izglītības un zinātnes ministrija, 12.11.2014.

Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2015-2020 mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana. Pamatnostādnes ietver 5 rīcības virzienus - izglītību un apmācību, sociālo iekļaušanu, līdzdalību, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, veselību un labklājību.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaunatnes politikas pamatnostādnes, Izglītības un zinātnes ministrija, 12.11.2014.

 1. 1. Jaunieši ir pamata resurss potenciālo pozitīvo pārmaiņu nākotnei JAUNATNES POLITIKA: NO PLĀNOŠANAS LĪDZ ĪSTENOŠANAI
 2. 2. *2014.gada 7.oktobrī tika apstiprināts MK sēdes protokollēmums, kas nosaka, ka IZM jāizstrādā un līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt MK Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015. - 2020.gadam. Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015-2020
 3. 3. Vajadzības Vajadzības Latvijas valsts vajadzības – vesela sabiedrība ar pilsonisko apziņu Jauniešu vajadzības – vide, kurā, jūtoties droši un piederīgi, attīstīt sevi fiziski, emocionāli, intelektuāli un garīgi.
 4. 4. Mērķis
 5. 5. Attieksmju veidošana un nostiprināšana  attieksme pret vidi: - lojalitāte, pienākuma apziņa, aktīva, ieinteresēta, sargājoša  attieksme pret līdzcilvēku tiesībām: - vienlīdzība un tolerance pret atšķirīgo jeb nediksriminējoša attieksme - spēja ierobežot savas brīvības izpausmes, lai nepārkāptu otra tiesības  attieksme pret sevi: - vispusīga attīstība (garīga, intelektuāla, emocionāla) - veselīgs dzīves veids (fiziskā veselība, uzvedība, mentālās veselība, morāle, tikumība)
 6. 6. Rīcības virzieni 1. Rīcības virziens – izglītība un apmācība 2. Rīcības virziens – sociālā iekļaušana 3. Rīcības virziens – līdzdalība 4. Rīcības virziens – nodarbinātība un uzņēmējdarbība 5. Rīcības virziens – veselība un labklājība
 7. 7. VIDE  Vienota informācijas sistēmas izveide jauniešiem  Jaunatnes centru ka reģionālo informācijas centru izveide jauniešiem.  Jaunatnes darbā iesaistīto darbinieku profesionālā pilnveide.  Pašvaldību un NVO partnerības stiprināšana.  Veicināt darba ar jaunatni popularizēšanu pašvaldībās (Jauniešu galvaspilsēta, tematiskais gads jaunatnes jomā)
 8. 8. LĪDZDALĪBA  Atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas, vērstas uz jauniešu pašorganizēšanos, konkurētspējas pilnveidošanu, piederības apziņu stiprinošas un nodarbinātību veicinošas: - par līdzdalību lēmumu pieņemšanā un apspriešanā. - aktīva dzīves veida (sports, kultūra) popularizēšanas iniciatīvas. - mobilitātes aktivitātes pieredzes apmaiņas gūšanai. - aktualizēt normatīvo aktu bāzi jaunatnes jomā. - izglītības iniciatīvas, ar mērķi pilnveidot praktiskas iemaņas - u.c. iniciatīvas.
 9. 9. KONKURĒTSPĒJA  Neformālās izglītības atzīšana - kā vērtības popularizēšana, - mehānisma izveide, - darbs ar darba devējiem.  Izveidot sistēmu jauniešu iesaistei uzņēmējdarbībā
 10. 10. Paldies par uzmanību! Sekojiet mums: www.izm.gov.lv www.jaunatneslietas.lv www.facebook.com/jaunatneslietas www.draugiem.lv/jaunatneslietas Twitter: @IZM_Jaunatne @Brivpratigais @IZM_gov_lv

×