XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG- Giới thiệu chung về môn học- Các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá, nguồntài liệu tham khảo cho môn học-...
Mô tả môn học  Các vấn đề xã hội là rất phức tạp: Để hiểu và xử lý,  giải quyết một cách thành công với các vấn đề này...
Mô tả môn học (tt)  Các vấn đề được giới thiệu trong môn học  này bao gồm: khái niệm về xã hội học, điều  kiện hình ...
Mục tiêu  Laøm cho sinh vieân coù ñöôïc nhaän  thöùc veà boái caûnh roäng lôùn cuûa thöïc  teá xaõ hoäi vaø coâng vi...
Bố trí và Cấu trúc môn học  Lôùp hoïc naøy ñöôïc thieát keá vôùi 45 tieát ñöôïc  daïy trong 15 tuaàn lieân tuïc (3 tie...
Phương pháp học  Söu taàm taøi lieäu, ñoïc, phaân tích vaán ñeà, thaûo  luaän nhoùm, brain storming (hoäi naõo), mind ...
Cách thức thi và kiểm tra  Sinh viên được yêu cầu thực hiện các bài tập cá nhân  và bài tập nhóm (tiểu luận môn học). ...
Nguồn tài liệu tham khảo  Sách vở từ thư viện  Tạp chí, báo, các bài báo cáo chuyên đề  Nguồn tài liệu từ internet: ...
KỸ NĂNG NÓI TRƯỚCCÔNG CHÚNG  Là kỹ năng cần thiết cho mỗi sinh viên trong  quá trình học tập (nhằm trình bày các báo ...
CÁC PHƯƠNG PHÁPKHÁC  SWOT: Theá maïnh (Strengths), Theá yeáu  (Weaknesses), Cô hoäi (Opportunities) vaø Thaùch  thöù...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai gioi thieu

359 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai gioi thieu

 1. 1. XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG- Giới thiệu chung về môn học- Các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá, nguồntài liệu tham khảo cho môn học- Một số phương pháp học tập giúp học tốtmôn xã hội học
 2. 2. Mô tả môn học Các vấn đề xã hội là rất phức tạp: Để hiểu và xử lý, giải quyết một cách thành công với các vấn đề này đòi hỏi các kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm cả về lĩnh vực khoa học chuyên môn lẫn lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Thông thường, trong trường học, sinh viên được dạy các môn học thuộc những lĩnh vực gần nhau, có liên quan với nhau. Tuy nhiên, sự thành công trong tất cả các môn học có thể không dẫn tới thành công trong suốt cả quá trình học tập hoặc thực tiễn nếu sinh viên không hội nhập kiến thức từ các môn học khác nhau. Môn học này chú trọng đến việc khuyến khích phát triển mối liên kết giữa kiến thức chuyên môn (khoa học) và các kiến thức khoa học xã hội để giải quyết các vấn đề đặt ra.
 3. 3. Mô tả môn học (tt) Các vấn đề được giới thiệu trong môn học này bao gồm: khái niệm về xã hội học, điều kiện hình thành và ra đời của xã hội học, sự phát triển của xã hội học sau khi ra đời, vấn đề về văn hóa – xã hội hóa và quá trình hình thành cái tôi – nhân cách của con người, các thiết chế xã hội, vai trò và địa vị xã hội, dư luận xã hội, các phương pháp nghiên cứu xã hội học....
 4. 4. Mục tiêu Laøm cho sinh vieân coù ñöôïc nhaän thöùc veà boái caûnh roäng lôùn cuûa thöïc teá xaõ hoäi vaø coâng vieäc trong töông lai. Chuaån bò vaø hoaøn thieän caùc kyõ naêng hoïc taäp vaø laøm vieäc: caùc kyõ naêng hoïc taäp, giao tieáp, thoâng tin, laøm vieäc ñoàng ñoäi, vaø ra quyeát ñònh taäp theå. Giuùp cho hoïc vieân laøm quen vaø söû duïng nhöõng caùch tieáp caän khaùc nhau hoaëc nhöõng lónh vöïc khoa hoïc khaùc nhau ñeå coù ñöôïc nhöõng quyeát ñònh toát hôn.
 5. 5. Bố trí và Cấu trúc môn học Lôùp hoïc naøy ñöôïc thieát keá vôùi 45 tieát ñöôïc daïy trong 15 tuaàn lieân tuïc (3 tieát hoïc 1 ngaøy, 1 ngaøy moät tuaàn). Đaây laø lôùp hoïc töông taùc, sinh vieân ñöôïc yeâu caàu chia nhoùm, tieán haønh thaûo luaän vaø sau ñoù trình baøy quan ñieåm cuûa nhoùm mình theo caùc chuû ñeà cuûa moân hoïc. Vì vaäy, söï chuaån bò tröôùc tö lieäu cuõng nhö tìm ñoïc theâm tö lieäu laø raát caàn thieát. Số tiết lý thuyết: 40 Số tiết thực hành: 5, bao gồm việc sinh viên (phân theo nhóm) chuẩn bị bài tiểu luận, trình bày và thảo luận trước lớp Số tiết chuẩn bị ở nhà: Không hạn chế, tuy nhiên sinh viên được yêu cầu bắt buuộc phải đọc trước các tài liệu tham khảo và bài học trước khi lên lớp
 6. 6. Phương pháp học Söu taàm taøi lieäu, ñoïc, phaân tích vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm, brain storming (hoäi naõo), mind map,... chuù troïng ñeán vieäc hieåu + khaû naêng aùp duïng caùc kieán thöùc hay quyeát ñònh tình huoáng. Khoâng yeâu caàu hoïc thuoäc loøng töøng caâu chöõ trong saùch hay baøi giảng.  Vì laø moät lôùp hoïc töông taùc, caùc tình huoáng (case studies) seõ ñöôïc söû duïng nhaèm giuùp cho hoïc vieân coù ñöôïc nhöõng tieáp caän vaø vieãn caûnh roäng lôùn hôn trong vieäc xöû lyù, giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán xaõ hoäi. Söû duïng phöông phaùp tieáp caän tình huoáng coøn nhaèm ñeå phaùt trieån caùc nhaän bieát veà moät loaït caùc kyõ naêng ñöôïc ñoøi hoûi cho söï thaønh coâng cuûa hoïc vieân trong naêm hoïc chính khoùa cuõng nhö trong töông lai.
 7. 7. Cách thức thi và kiểm tra Sinh viên được yêu cầu thực hiện các bài tập cá nhân và bài tập nhóm (tiểu luận môn học). Thời gian tham gia lớp học yêu cầu là 80% thời gian quy định của môn học (theo quy chế đào tạo) và phải hoàn thành tiểu luận để được xét thi cuối kỳ. Tiểu luận nộp vào buổi học thứ 9. Các bài tập yêu cầu:  Baûn toùm taét tieåu söû vaø caùc heä tö töôûng chuû ñaïo, caùc coáng hieán cuûa caùc nhaø xaõ hoäi hoïc tieàn boái - Baøi taäp caù nhaân.  Baûn phaân tích tình huoáng xaõ hoäi töø moät chuû ñeà töï choïn, baùo caùo vaø thaûo luaän tröôùc lôùp - Baøi taäp nhoùm (toái ña 4 ngöôøi/nhoùm)  Tieåu luaän moân hoïc cuûa nhoùm, ñeà taøi töï choïn – baøi taäp nhoùm (5 ngöôøi/nhoùm)  Baøi thi cuoái khoùa.
 8. 8. Nguồn tài liệu tham khảo Sách vở từ thư viện Tạp chí, báo, các bài báo cáo chuyên đề Nguồn tài liệu từ internet: tài nguyên vô tận, tuy nhiên cần kỹ năng tìm kiếm và sử dụng nguồn tài liệu này thông qua: các máy tìm kiếm (search engine), các trang web thông tin kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới Cách trích dẫn và sử dụng tài liệu tham khảo nhằm tránh hiện tượng đạo văn trong sinh viên
 9. 9. KỸ NĂNG NÓI TRƯỚCCÔNG CHÚNG Là kỹ năng cần thiết cho mỗi sinh viên trong quá trình học tập (nhằm trình bày các báo cáo thảo luận trước lớp) và phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp ra trường Đòi hỏi sự luyện tập Một số điều cần lưu ý khi nói trước đám đông:  Các bước chuẩn bị về nội dung  Phân biệt quá trình nghe và hiểu của khán giả  Một số nguyên tắc để nói hiệu quả
 10. 10. CÁC PHƯƠNG PHÁPKHÁC SWOT: Theá maïnh (Strengths), Theá yeáu (Weaknesses), Cô hoäi (Opportunities) vaø Thaùch thöùc (Threats, hoaëc Constraint). Noù laø moät kyõ thuaät noåi tieáng ñeå xaùc ñònh caùc chieán löôïc töông lai hoaëc phöông thöùc giaûi quyeát vaán ñeà Mind map: “maïng nheän” Brain storming: “hoäi naõo” Students-centered discussion: thaûo luaän laáy sinh vieân laø trung taâm Suy luaän bieän chöùng Caùc kyõ naêng caàn thieát cho sinh vieân trong vieäc ñoïc, vieát, söu taàm taøi lieäu

×