SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
ИОП ЗА ДАРОВИТОГ УЧЕНИКА
 - избор прилога за модул -

 Ана Алтарас Димитријевић
ПРИЛОГ 2: Карактеристике даровите деце: А. По чему се даровита деца разликују од недаровите и Б. По чему се
      даровита деца разликују међу собом?

2.А По чему се даровита деца разликују од недаровите?                            2.Б По чему се даровита деца разликују међу собом?
Категорија    Карактеристике           Неки конкретни примери                Статус карактеристика   Димензије       Неки конкретни примери
                                                                   различитости
Изузетна       • брзина и развојна напредност у      • научио да чита око 4. године, без     • срж/суштина даровитости   • домен даровитости     • једно дете је изузетно по томе што
способност за     овладавању знањима и вештинама       експлицитног подучавања          ⇒ по   дефиницији   су  • ниво даровитости      са 4 године чита, друго по томе што
овладавање неким    домена                  • сам открива начине да прикаже дубину    присутне код све даровите  • креативни потенцијал    на том узрасту свира и импровизује
доменом       • самосталност у овладавању знањима и    (перспективу), принципе анимације      деце               и      склоност  • вербална даровитост се на узрасту
            вештинама домена              цртежа и развија идиосинкратичну     АЛИ                креативности       од 4-5 година манифестује као
                                 технику цртања лепком           • испољавају   се   у  • узраст           способност читања, а касније на
                                                       различитим доменима и    • степен актуализације    друге начине
                                                       кроз  различите  врсте    способности       • дете може да има висок IQ, али
                                                       изузетних постигнућа     ...              релативно ниско постигнуће у
                                                                                     школи
Специфичан однос   • отвореност и пријемчивост за домен:   • потпуно је усхићен и топи се од милине  • изданци   и  пратиоци  • степен очуваности и    • без адекватног усмеравања, дете
према датом домену   спремно, истанчано и интензивно      када чује музику              изузетне способности       култивисаности      може да развије паралишући
(односи се на     реагује на стимулусе из датог домена   • по доласку из школе, пре но што уради   ⇒ изворно су, по искуству,     унутрашње         перфекционизам,   или   управо
мотивационе     • интринзичка „жудња да се овлада      било шта друго, трчи да са оцем одигра   присутне код све даровите    мотивације        супротно, идеју да све може да
квалитете и стил    доменом“: трага за стимулацијом      партију шаха                деце             • профил интересовања     прође
учења)         одговарајућег квалитета и интензитета,  • причитавши све дечје књиге о Старој    АЛИ              • аутентичност     и  • нека даровита деца имају врло
            поставља   себи  изазове,  високе   Грчкој, почиње да чита озбиљније     • под дејством средине, тј.    актуализација selfa    ригидна,   друга,  пак,  врло
            стандарде и очекивања, испољава      историјске изворе              специфичног искуства (у   ...              дивергентна интересовања
            велики радни жар и енергију       • ради дуго, без паузе, углавном на поду,   породици, у школи...) могу                • у зависности од начина васпитања и
           • интензивна, страствена („опсесивна“)    не реагује на сугестију да појача      да  се  трансформишу                  укупних околности, дете може да
            интересовања: посвећено проучава      осветљење и да се премести на        квантитативно      и                 инсистира на својој различитости
            одређене теме по сопственом избору     „удобније“ место, односно да прекине    квалитативно,      ка                 (једна крајност), да гради „лажни
           • самосвојан стил учења: има јасно      рад и настави касније            позитивним,   или   ка                 self“ којим негира различитост
            изражене преференције у погледу     • неће да компромитује квалитет рада     негативним исходима                    (друга крајност), или да изгради
            начина стицања знања (укљ. физичке     због задатог рока и ради као да рок не                                 аутентичан селф и позитиван self-
            услове)                  постоји, док сам није задовољан                                    концепт
                                 резултатом
Специфична слика о  • доживљај другачијости: зна и осећа да  • налази да су уобичајене игре са лоптом
себи и социјална    се разликује од већине људи, свестан    досадне и покушава да приволи осталу
позиција        је своје изузетности            децу да организују „олимпијске игре“;
(„даровити self“)  • реална различитост: јесте другачији и   успева, али временом налази да остала
            стога теже налази особе које су му     деца   произвољно   мењају  или
            сличне и са којима би делио своја     недоследно примењују правила, што му
            интересовања и страсти           квари уживање у игри
Специфичан профил  • емоционална и морална осетљивост     • пати због људске себичности и       • корелати    изузетне   • другачији (атипичан)   • дете може бити повучено и
личности и      • независност:   наступа  асертивно,   неразумности и данима дума над       способности          профил личности       стидљиво и/или више усмерено на
социјалног       неконформистички и доминантно;       светским политичким и еколошким      ⇒ више/чешће су присутне    • другачије (атипичне)    социјалне односе и социјалну
функционисања     истовремено, боље толерише и чешће     проблема                  код даровите него код     породичне прилике      подршку
            захтева самоћу од већине људи      • дискутује са наставником и по потреби    недаровите деце       • здравствено стање и    • дете   може   потицати  из
                                 га исправља, не узима његов ауторитет   АЛИ               постојање хендикепа     нестимулативне       и/или
                                 здраво за готово                                            проблематичне средине
2.А По чему се даровита деца разликују од недаровите?                      2.Б По чему се даровита деца разликују међу собом?
Категорија    Карактеристике           Неки конкретни примери           Статус карактеристика   Димензије       Неки конкретни примери
                                                              различитости
Друге       • потиче из стимулативне, обогаћене  • родитељи му набављају књиге, воде га  • нису нужно присутне код  • културна припадност  • дете може бити изузетно способно у
специфичности    средине, усмерене на дете       на едукативне излете, прилагођавају   сваког даровитог детета  ...            једном домену, а истовремено
                             свој распоред потребама детета                                имати хендикеп или тешкоће у
                                                                            неком другом
ПРИЛОГ 3: Типови даровитих ученика, према Џорџу Бетсу и Морин Најхарт (адаптирано према Betts & Neihart, 1988)

        3.А                                                   3.Б            3.Ц
ПРОФИЛ/    шта доживљава, како се  шта испољава, како се   како га опажају одрасли  како се идентификује?   шта му је потребно?    шта треба да му    се  шта (који вид подршке)
        осећа?          понаша?          и вршњаци?                                   обезбеди код куће?     треба да му се обезбеди у
ТИП
                                                                                       школи?
даровитог
детета
успешно    • досађује се       • перфекциониста     • наставници га воле   •  просек оцена      • да уочава недостатке  • независност       • убрзани и обогаћени
        • зависан         • има      високо  • вршњаци му се диве   •  тест постигнућа    • да има изазов      • доживљај власништва    курикулум
        • има позитиван self -   постигнуће       • родитељи га воле и   •  тест интелигенције   • да преузима ризике   • слобода да доноси    • време   за   лична
         концепт         • тражи структуру и     прихватају       •  номинације       • да вежба асертивност   одлуке           интересовања
        • анксиозан         потврду/одобравање                  наставника       • аутономија       • време  за  лична   • компактирано учење
        • на неуспех реагује    наставника                                  • помоћ да превазиђе    интересовања        (са претестирањем)
         осећањем кривице    • не преузима ризике                               досаду         • искуства     која  • прилику да буде са
        • екстринзички    је  • академски је успешан                             • адекватан курикулум    укључују преузимање    менталним
         мотивисан        • прихвата      и                                          ризика           вршњацима
        • одговоран за друге    конформира се                                                           • развијање   вештина
        • скучен/урушен      • зависан                                                               независног учења
         доживљај   себе  и                                                                    • продубљено
         права на сопствене                                                                      проучавање градива
         емоције                                                                           • менторство
        • самокритичан                                                                        • саветовање у вези са
                                                                                        каријером и избором
                                                                                        факултета
пркосно    •  досађује се      • исправља наставника   • сматрају      га  • вршњачке номинације   • да се повеже са     • прихватање      и  • толеранција
или      •  фрустриран      • доводи у питање      иритантним       • номинације родитеља    другима          разумевање        • смештање      код
        •  ниско самоцењење    правила         • виде    га   као  • интервју         • да научи да буде    • дозвола да следи своја   одговарајућег
„изазивач“                • искрен, непосредан
        •  нестрпљив                     бунтовника       • учинак ван оног што    тактичан,         интересовања        наставника
        •  дефанзиван      • има нагле промене    • укључен у борбу моћи   се углавном оцењује    флексибилан,      • спремност родитеља    • рад   на   развоју
        •  повишено осетљив    расположења       • виде    га   као  • препорука значајног    самосвестан,       да се залажу за њега у   когнитивних      и
        •  несигуран у вези са  • недоследно развијене   креативног        одраслог који није део   прихватајући и да     школи           социјалних вештина
          социјалним улогама   радне навике      • проблем      са   породице          успостави        • модел одговарајућег   • директна   и  јасна
                     • слабу самоконтролу    дисциплином       • испитивање         самоконтролу       понашања          комуникација     са
                     • креативан        • вршњаци га виде као    креативности       • да      његова  • породични пројекти     дететом
                     • преферира   високо   забавног        • наставник који се     креативност   буде               • дозвола да доживи и
                      активан       и  • желе да га промене    посебно залаже за     одржана                       изрази    различита
                      проблематизујући    • не виде га као      даровите ученике     • уговорни системи                   осећања
                      приступ градиву      даровитог                                                • продубљено
                     • брани своја уверења                                                         проучавање градива
                     • компетитиван                                                           • менторство
                                                                                       • грађење самоцењења
                                                                                       • уговорни системи
3.А                                                   3.Б            3.Ц
ПРОФИЛ/   шта доживљава, како се  шта испољава, како се   како га опажају одрасли  како се идентификује?   шта му је потребно?    шта треба да му   се  шта (који вид подршке)
       осећа?          понаша?          и вршњаци?                                  обезбеди код куће?    треба да му се обезбеди у
ТИП
                                                                                     школи?
даровитог
детета
прикривено  •  неодлучан      • негира таленат      • опажен као вођа, или  • номинације даровитих  • слобода да доноси    • разумевање дететове   • препознавање     и
или     •  под притиском    • «испада» или бива     непрепознат        вршњака          одлуке          жеље да даровитост    смештање       у
       •  збуњен         искључен из програма   • опажен као просечан   • номинације укућана   • да  буде  свестан   гурне у други план    одговарајућу групу
блокирано                                         • номинације                    • искуства у вези са   • дозвола да повремено
       •  осећа кривицу     за даровите и из      и успешан                  из   конфликата
       •  несигуран       додатне наставе     • опажен као послушан    заједнице        • да  буде  свестан   планирањем каријере    „узме предах“ од
       •  скучен/урушен    • опире се изазовима    • опажен      као  • тест постигнућа      осећања          и студија         програма за даровите
         доживљај себе и   • жели   да   буде   тих/стидљив       • тест интелигенције   • да      његове  • време да буде са    • модел    остварене
         права на сопствене   социјално прихваћен,   • одрасли га виде као   • учинак ван оног што    способности   буду   вршњацима    свог   особе истог пола
         емоције        да припада         неспремног     да   се углавном оцењује    подржане         узраста         • континуирано
                   • мења пријатеље       ризикује        • наставник који се    • да буде са другом    • модел даровите особе   информисање     о
                                 • опажен као неко ко се   посебно залаже за     даровитом децом      са којом може се да    каријери и студијама
                                  опире           даровите ученике    • информације    о   поистовети
                                                            каријери      и  • моделовање
                                                            факултетима        целоживотног учења
                                                           • самоприхватање     • слободу да доноси
                                                                         одлуке/прави изборе
отпадник   • пун   резантимана,  • повремено одсутан из   • одрасли се љуте на   • ретроспективни     • индивидуализовани    • саветовање за целу   • дијагностичко
        киван          школе           њега           преглед   укупног   програм          породицу         тестирање
       • гневан         • не довршава задатке   • вршњаци га осуђују    учинка током година   • интензвна подршка                 • групно саветовање за
       • депресиван/депримир  • следи   ваншколска  • виде    га   као  • интервју са ранијим   • алтернативе   (нове                млађе ученике
        ан            интересовања        усамљеника,        наставницима       прилике)                     • нетрадиционалне
       • експлозиван      • издвојен од остатка    отпадника,       • дискрепанца између   • саветовање                     вештине учења
       • има негативан селф-   одељења          пропалитет,        IQ-а и манифестног    (индивидуално,                  • продубљено
        концепт        • груб према себи      ветропира,        постигнућа        групно, породично)                 проучавање градива
       • дефанзиван       • изолује се         празноглавца      • недоследности    у  • интервенције                   • менторство
       • истрошен (прегорео)  • креативан        • одбацују   га  и   профилу постигнућа    усмерене      на               • алтернативна
                   • критикује  себе  и   исмевају        • испитивање        поправљање вештина                 искуства учења, ван
                    друге          • виде га као опасног и   креативности                                 учионице
                   • недоследан      у   бунтовног        • номинације даровитих
                    квалитету рада који                 вршњака
                    пружа                       • учинак      на
                   • омета,      прави                ваншколском плану
                    инциденте   (ацтинг-
                    оут)
                   • делује просечно или
                    исподросечно
                   • дефанзиван
3.А                                                     3.Б            3.Ц
ПРОФИЛ/   шта доживљава, како се    шта испољава, како се   како га опажају одрасли  како се идентификује?  шта му је потребно?    шта треба да му    се  шта (који вид подршке)
       осећа?            понаша?          и вршњаци?                                   обезбеди код куће?     треба да му се обезбеди у
ТИП
                                                                                        школи?
даровитог
детета
двоструко  • немоћан          • недоследан      у  • виде га као приглупог  • скатер од преко 11   • пребацивање нагласка   • препознавање     и  • ресурси који су детету
етикетиран  • фрустриран          квалитету рада који   • опажен       као   поена на WISC-у или   на  дететове  јаке   признавање дететових    потребни
       • ниско самоцењење       пружа           беспомоћан         WAIS-у          стране           изузетних        • алтернативна
о                     • делује просечно или   • вршњаци         • препорука значајног  • вештине
       • нема   свест    о                          га                             способности        искуства учења
        проблему           исподросечно        избегавају         другог          превладавања       • пружање изазова тим   • започињање
       • гневан/киван        • може   да   омета  • виде га као просечног  • препорука обученог   • група    подршке    способностима       истраживања     и
                      наставу  и  прави   или исподпросечног     наставника        састављена     од  • прилика   да  дете   испитивања
                      инциденте (acting out)   по способностима      специјалне едукације   даровите деце       преузима ризике     • довољно времена да
                                   • опажен као неко коме   • интервју        • саветовање        • спремност родитеља     буде са вршњацима
                                    је у великој мери    • учинак ван оног што  • рад   на   развоју   да се залажу за њега у  • индивидуално
                                    потребна наметнута     се углавном оцењује   вештина          школи           саветовање
                                    структура        • наставник који се                 • породични пројекти
                                   • примећен само због     посебно залаже за                 • саветовање     за
                                    тешкоће,          даровите ученике                  породицу
                                    неспособности   или
                                    хендикепа
самостално  • самопоуздан        • има     адекватне  • прихваћен      од  • просек оцена      • залагање за његове    • залагање родитеља за   • дозвола за развој
       • прихвата себе        социјалне вештине     вршњака и одраслих    • манифестни учинак    потребе          дете, у школи и у     дугорочног,
       • има ентузијазма      • ради самостално     • његове способности    • продукти        • feedback  (повратна   заједници         интегрисаног плана
       • прихваћен од других    • поставља сопствене     су предмет дивљења    • тестови постигнућа    информација)       • прилике/могућности     учења
       • осећа да има подршку     циљеве          • родитељи га виде као   • интервјуи       • фацилитација        повезане са дететовим  • убрзани и обогаћени
       • жели да зна и да учи    • довршава започето     способног      и  • номинације родитеља,  • подршка      за   страстима         курикулум
       • прихвата неуспех      • ради   без   туђег   одговорног         наставника, вршњака   преузимање ризика    • дозвола   да  има  • уклањање временских
       • интринзички     је   одобравања        • позитиван је утицај    и самономинације    • одговарајуће прилике    пријатеље различитих    и     просторних
        мотивисан         • следи     области  • успешан         • тест интелигенције    и могућности        узраста          ограничења
       • има доживљај личне      страствених       • психолошки здрав     • тест креативности                 • уклањање временских   • компактирано учење
        моћи             интересовања                                               и     просторних    са претестирањем
       • прихвата друге       • креативан                                                 ограничења        • продубљено
                     • брани уверења                                              • породични пројекти     проучавање градива
                     • преузима ризике                                             • укључивање детета у   • менторство
                                                                           страсти родитеља     • саветовање     и
                                                                                         информисање у вези
                                                                                         са   каријером  и
                                                                                         студијама
                                                                                        • двоструки упис или
                                                                                         ранији пријем на
                                                                                         студије
                                                                                        • одустајање     од
                                                                                         (заобилажење)
                                                                                         традиционалних
                                                                                         школских правила и
                                                                                         регулатива
ПРИЛОГ 6: Преглед специфичних образовних потреба и могућих проблема у школовању даровитих ученика

Одлике и потребе ученика                         Проблеми у редовном школовању даровитих ученика
Даровит ученик по дефиницији,   → Школа треба да понуди/обезбеди    Уместо   тога,  школа/наставник → Могући „образовни исходи“ за
или по правилу           даровитом ученику           најчешће               даровито дете које се школује по
                                                        редовном прогаму
  зна више и развојно је       прилику да брже прође кроз       не поставља довољно изазова     ученик се досађује и развија
  напредан у домену своје      базично градиво             поставља превише рестрикција у    негативан став према школи
  даровитости            задатке који су сложенији и       погледу тога             ученик је упућен на то да тражи
  учи брже и остварује дубље     нерутински               - шта се учи (само оно што је у   друге, понекад неадекватне изворе
  разумевање   правила   и   прилику за самосталан рад и         „плану и програму“)       стимулације   (нпр. халуциногене
  принципа неке области       истраживање               - како се учи (инсистира се на    дроге)
  учи релативно самостално, уз    задатке који су блиски ономе што      конвергентно-аналитичком     интринзичка мотивација је ослабљена
  мање     подршке    и   заиста раде стручњаци из датог       стилу и унапред одређеном    или урушена
  експлицитног подучавања      домена                   временском распореду)      ученик почиње да поставља себи
  воли да учи: тражи више      прилику да учи из компетентних и    - шта су индикатори научености    неадекватно ниска очекивања
  информација,   „жуди   да   разноликих извора информација        (способност   репродукције   ученик нема прилику да изгради
  овлада“ доменом, трага за     могућност   да  следи  своја      градива)             радне навике (ради само оно што му
  одговарајућом стимулацијом     интересовања              не помаже ученику да задовољи и   иде лако)
  зна шта воли да учи: има      флексибилне      временско-    култивише своју интринзичку     ученик    развија  паралишући
  „опсесивна“ интересовања“     просторне услове за учење        мотивацију:             перфекционизам
  зна како воли да учи: има     задатке који су дивергентни, који    - усмерава ученика ка довољној
  свој преферирани стил учења    омогућавају различите приступе и      компетентности, уместо ка ⇒ ученик не развија и не актуализује
  тежи изврсности: поставља     различита решења              изврсности;           своје способност
  себи висока очекивања, може    подршку, подстицај и усмеравање     - окреће га спољним изворима
  бити   перфекционистички    у достизању изврсности           мотивације
  настројен
  не узима информације и       наставника који свој ауторитет     захтева послушност, инсистира на     ученик се не учи сублимацији и
  правила здраво за готово,     гради на експертизи, а не на      конформирању,   не   толерише    конструктивном самоизражавању, већ
  поставља питања и изазива,     позицији моћи             „паметовање“    и    ућуткује   томе да не треба да се изражава
  не конформира се          наставника који није застрашен     „паметњаковиће“             уопште, или да то чини не узимајући
  зна да је другачији од већине   учениковим способностима и       не признаје изузетност          у обзир друге (који га „ионако не
  деце и не налази лако       асертивним наступом          инсистира на концепту „вршњака“     разумеју“)
  менталне вршњаке          доживљај да се његове изузетне     као особе истог узраста, а не као
                   способности  виде, цене  и    особе   сличног   когнитивног  ⇒ ученик тешко   може  да  развије
                   подржавају               профила                 аутентични self
                   прилику да комуницира са својим
                   менталним вршњацима
ПРИЛОГ 7: Основна образовна решења (видови подршке) за даровите ученике

Начелно      Опис (природа решења)           Облици                  Најчешће      Најчешће       Законски оквир  и      Психолошки     налази    и
решење                                                изрицано про    изрицано contra   актуелна пракса код      препоруке
                                                                       нас
Издвајање      примарно подразумева да дете учи      груписање по способностима у      већа прилика да   потпирује      постоји    могућност   има значајне позитивне ефекте на
(Груписање по    у посебном окружењу (тзв. Special     обављању неких активности        дете добије     елитизам       похађања           постигнуће
способностима)   placement), у групи ученика        повремено „узимање даровитих      одговарајућу    противно идеји    специјализоване школе и   АЛИ
          једнаких способности            ученика из редовне наставе“ и      когнитивну, уз   инклузије      укључивања       у   представља   социо-емоционални
          треба да представља основу за       њихово окупљање у једну групу      одговарајућу               специјално    одељење   изазов за неке ученике и не
          друга два решења, тј. за „напредно     (pull-out програм)           социјалну                унутар редовне школе     препоручује се свој даровитој деци
          учење“ (убрзано и/или обогаћено)      специјална одељења           стимулацију               специјализоване школе
                                специјалне школе                                 не   окупљају   само
                                                                        даровиту децу
Убрзавање      примарно подразумева да дете        ранији упис (у школу или на       економично,     тера дете да     практикују се само неки    недовољно често се користи, а
(Акцелерација)   убрзано прелази градиво и завршава     факултет)                увек        прерано сазри и   облици      умерене   треба да буде рутинско решење за
          програм, при чему убрзавање може      двојни упис (паралелно похађање     применљиво     угрожава       акцелерације:   ранији   изузетно даровиту децу
          бити умерено, или радикално        две школе или два нивоа         једино       његово право на   упис у школу, паралелно    треба дозволити различите облике
          често подразумева и да дете учи у     школовања)               адекватано     „безбрижно      похађање две школе и     акцелерације
          окружењу   својих   менталних     прескакање разреда           решење за      детињство“      ранији    упис   на   ако   је  добро   испланирана
          вршњака (без обзира на узраст)       убрзавање у појединим предметима    изузетно                 уметничке факултете      (припремљена)   и  увремењена,
          често не подразумева да дете учи по    компактирање      курикулума    даровиту децу              осим овога, законом је    доноси најизразитију академску и
          посебном програму за даровите (већ     (изостављање делова градива које је                       дозвољено и прескакање    личну добит
          да исти програм прелази брже)       ученик већ савладао)                               разреда, али оно у пракси  АЛИ
                                телескопирање     курикулума                        најчешће   представља   наша средина је вероватно мање
                                (убрзано   излагање   делова                        преседан           отворена за овај вид „штрчања“
                                курикулума)                                                  ученика од оне у којој су рађена
                                похађање напредних летњих или                                         истраживања
                                поподневних програма                                              у сваком случају захтева обухватну
                                похађање неких високошколских                                         и компетентну процену спремности
                                курсева                                                    за акцелерацију и подразумева да
                                                                                       само дете изричито жели убрзано
                                                                                       школовање
                                                                                       испуњава свој смисао само ако
                                                                                       укључује и/или отвара простор за
                                                                                       обогаћивање
Обогаћивање и    примарно подразумева да дете учи    ван редовне наставе:            сагласно са     захтева већи     чешће се практикује      неоспорно сагласно са потребама и
диференцијациј   по посебном-проширеном програму      слободне активности (секције)      идејом       ангажман и      обогаћивање ван редовне    начином учења даровитих ученика
а курикулума    (тзв. special program), који треба да   додатна настава             инклузије      домишљатост     наставе, него извођење   АЛИ
          обезбеди додатна, комплекснија и      истраживачке станице, семинари,     ником не боде    наставника      диференциране    или    постоји опасност да се сведе на
          когнитивно      провокативнија    летњи кампови и сл.           очи и нема     може да значи    индивидуализоване       ирелевантну, несистематичну и/или
          образовна искуства           у редовној настави, неспецифично:     превише ризика   све и свашта, а   наставе са даровитим     недовољно изазовну допуну
          најчешће подразумева да дете учи      коришћење аудио-визуелних и                 најчешће значи -   учеником           за даровиту децу препоручује се
          унутар групе особа истог узраста,     других стимулативних материјала у              ништа                       највиши вид обогаћивања (тзв. тип
          мање или випе хетерогене по        настави                                                    III), који подразумева да ученик
          способностима               едукативни излети и посете                                           преузима    улогу   активног
          може се спроводити изван, или у      различитим институцијама                                            истраживача, да мисли и дела као
          оквиру редовне наставе           гостујући предавачи                                              професионалац-стручњак из неке
                              у редовној настави, специфично за                                         области; пожељно је да ученик при
                              даровите:                                                     том има ментора који одговара
коришћење напреднијих уџбеника  управо том профилу
самосталан истраживачки рад
шегртовање и рад са ментором

More Related Content

What's hot

Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године phskola
 
Asertivnost, empatija, komunikacija
Asertivnost, empatija, komunikacijaAsertivnost, empatija, komunikacija
Asertivnost, empatija, komunikacijaAleksandra Sofranac
 
Tematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacija
Tematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacijaTematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacija
Tematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacijaOsnovna škola "Sveti Sava"
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaOsnovna škola "Sveti Sava"
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Dragan Djukic
 
stavovi predrasude i diskriminacija
stavovi predrasude i diskriminacijastavovi predrasude i diskriminacija
stavovi predrasude i diskriminacijapetraognjenovic
 
Толеранција
ТолеранцијаТолеранција
ТолеранцијаNatashaBN
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verLjiljana Rehner
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeVerica Arula
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaOsnovna škola "Sveti Sava"
 
Дигитално насиље
Дигитално насиљеДигитално насиље
Дигитално насиљеMarija Predic
 

What's hot (20)

Primer sveske deo
Primer sveske deoPrimer sveske deo
Primer sveske deo
 
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
 
Elektronski portfolio
Elektronski portfolioElektronski portfolio
Elektronski portfolio
 
Asertivnost, empatija, komunikacija
Asertivnost, empatija, komunikacijaAsertivnost, empatija, komunikacija
Asertivnost, empatija, komunikacija
 
Tematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacija
Tematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacijaTematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacija
Tematska nedelja "Učimo kroz igru"- Prošlost- prezentacija
 
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
 
Upitnik za učenike
Upitnik za učenikeUpitnik za učenike
Upitnik za učenike
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
 
stavovi predrasude i diskriminacija
stavovi predrasude i diskriminacijastavovi predrasude i diskriminacija
stavovi predrasude i diskriminacija
 
Толеранција
ТолеранцијаТолеранција
Толеранција
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Usmena i autorska bajka
Usmena i autorska bajkaUsmena i autorska bajka
Usmena i autorska bajka
 
5 misljenje
5 misljenje5 misljenje
5 misljenje
 
Empatija
EmpatijaEmpatija
Empatija
 
Prezentacija radionice Rešavanje konflikata
Prezentacija radionice Rešavanje konflikataPrezentacija radionice Rešavanje konflikata
Prezentacija radionice Rešavanje konflikata
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
 
Upitnik za roditelje
Upitnik za roditeljeUpitnik za roditelje
Upitnik za roditelje
 
Дигитално насиље
Дигитално насиљеДигитално насиље
Дигитално насиље
 
ks
ksks
ks
 

Similar to Iop za darovite ucenike

Iop za darovite učenike
Iop za darovite učenikeIop za darovite učenike
Iop za darovite učenikeZorana Galic
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаDanijela Milakovic
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаObrazovanjeplus
 
2 specifičnosti
2 specifičnosti2 specifičnosti
2 specifičnostisaculatac
 
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciВаспитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciChildrensHappinessGu
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕOsnovnakolaBorisavSt
 
Васпитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptxВаспитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptxChildrensHappinessGu
 
Emocionalni zivot u adolescenciji
Emocionalni zivot u adolescencijiEmocionalni zivot u adolescenciji
Emocionalni zivot u adolescencijiProfpsiholog
 
2. adolescencija
2. adolescencija2. adolescencija
2. adolescencijazornik
 
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuDete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuObrazovanjeplus
 
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnikazornik
 
Priprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školuPriprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školupekona
 
POLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLUPOLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLUAna Rasic
 

Similar to Iop za darovite ucenike (20)

Iop za darovite učenike
Iop za darovite učenikeIop za darovite učenike
Iop za darovite učenike
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
 
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
 
2 specifičnosti
2 specifičnosti2 specifičnosti
2 specifičnosti
 
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciВаспитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
 
Samopoštovanje - prezentacija
Samopoštovanje - prezentacijaSamopoštovanje - prezentacija
Samopoštovanje - prezentacija
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
 
Detinjstvo
DetinjstvoDetinjstvo
Detinjstvo
 
Васпитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptxВаспитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptx
Васпитање и нега деце од 18 до 24 месеци.pptx
 
Emocionalni zivot u adolescenciji
Emocionalni zivot u adolescencijiEmocionalni zivot u adolescenciji
Emocionalni zivot u adolescenciji
 
2. adolescencija
2. adolescencija2. adolescencija
2. adolescencija
 
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi vekuDete plus - Detinjstvo u xxi veku
Dete plus - Detinjstvo u xxi veku
 
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
3. stilovi kontakta u porodici i zadatak za nastavnika
 
Psihologija nastavnika
Psihologija nastavnikaPsihologija nastavnika
Psihologija nastavnika
 
Priprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školuPriprema za polazak u školu
Priprema za polazak u školu
 
Buduci prvaci r
Buduci prvaci rBuduci prvaci r
Buduci prvaci r
 
POLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLUPOLAZAK U ŠKOLU
POLAZAK U ŠKOLU
 
priprema
pripremapriprema
priprema
 
Aутизам
AутизамAутизам
Aутизам
 
Aутизам
AутизамAутизам
Aутизам
 

Iop za darovite ucenike

 • 1. ИОП ЗА ДАРОВИТОГ УЧЕНИКА - избор прилога за модул - Ана Алтарас Димитријевић
 • 2. ПРИЛОГ 2: Карактеристике даровите деце: А. По чему се даровита деца разликују од недаровите и Б. По чему се даровита деца разликују међу собом? 2.А По чему се даровита деца разликују од недаровите? 2.Б По чему се даровита деца разликују међу собом? Категорија Карактеристике Неки конкретни примери Статус карактеристика Димензије Неки конкретни примери различитости Изузетна • брзина и развојна напредност у • научио да чита око 4. године, без • срж/суштина даровитости • домен даровитости • једно дете је изузетно по томе што способност за овладавању знањима и вештинама експлицитног подучавања ⇒ по дефиницији су • ниво даровитости са 4 године чита, друго по томе што овладавање неким домена • сам открива начине да прикаже дубину присутне код све даровите • креативни потенцијал на том узрасту свира и импровизује доменом • самосталност у овладавању знањима и (перспективу), принципе анимације деце и склоност • вербална даровитост се на узрасту вештинама домена цртежа и развија идиосинкратичну АЛИ креативности од 4-5 година манифестује као технику цртања лепком • испољавају се у • узраст способност читања, а касније на различитим доменима и • степен актуализације друге начине кроз различите врсте способности • дете може да има висок IQ, али изузетних постигнућа ... релативно ниско постигнуће у школи Специфичан однос • отвореност и пријемчивост за домен: • потпуно је усхићен и топи се од милине • изданци и пратиоци • степен очуваности и • без адекватног усмеравања, дете према датом домену спремно, истанчано и интензивно када чује музику изузетне способности култивисаности може да развије паралишући (односи се на реагује на стимулусе из датог домена • по доласку из школе, пре но што уради ⇒ изворно су, по искуству, унутрашње перфекционизам, или управо мотивационе • интринзичка „жудња да се овлада било шта друго, трчи да са оцем одигра присутне код све даровите мотивације супротно, идеју да све може да квалитете и стил доменом“: трага за стимулацијом партију шаха деце • профил интересовања прође учења) одговарајућег квалитета и интензитета, • причитавши све дечје књиге о Старој АЛИ • аутентичност и • нека даровита деца имају врло поставља себи изазове, високе Грчкој, почиње да чита озбиљније • под дејством средине, тј. актуализација selfa ригидна, друга, пак, врло стандарде и очекивања, испољава историјске изворе специфичног искуства (у ... дивергентна интересовања велики радни жар и енергију • ради дуго, без паузе, углавном на поду, породици, у школи...) могу • у зависности од начина васпитања и • интензивна, страствена („опсесивна“) не реагује на сугестију да појача да се трансформишу укупних околности, дете може да интересовања: посвећено проучава осветљење и да се премести на квантитативно и инсистира на својој различитости одређене теме по сопственом избору „удобније“ место, односно да прекине квалитативно, ка (једна крајност), да гради „лажни • самосвојан стил учења: има јасно рад и настави касније позитивним, или ка self“ којим негира различитост изражене преференције у погледу • неће да компромитује квалитет рада негативним исходима (друга крајност), или да изгради начина стицања знања (укљ. физичке због задатог рока и ради као да рок не аутентичан селф и позитиван self- услове) постоји, док сам није задовољан концепт резултатом Специфична слика о • доживљај другачијости: зна и осећа да • налази да су уобичајене игре са лоптом себи и социјална се разликује од већине људи, свестан досадне и покушава да приволи осталу позиција је своје изузетности децу да организују „олимпијске игре“; („даровити self“) • реална различитост: јесте другачији и успева, али временом налази да остала стога теже налази особе које су му деца произвољно мењају или сличне и са којима би делио своја недоследно примењују правила, што му интересовања и страсти квари уживање у игри Специфичан профил • емоционална и морална осетљивост • пати због људске себичности и • корелати изузетне • другачији (атипичан) • дете може бити повучено и личности и • независност: наступа асертивно, неразумности и данима дума над способности профил личности стидљиво и/или више усмерено на социјалног неконформистички и доминантно; светским политичким и еколошким ⇒ више/чешће су присутне • другачије (атипичне) социјалне односе и социјалну функционисања истовремено, боље толерише и чешће проблема код даровите него код породичне прилике подршку захтева самоћу од већине људи • дискутује са наставником и по потреби недаровите деце • здравствено стање и • дете може потицати из га исправља, не узима његов ауторитет АЛИ постојање хендикепа нестимулативне и/или здраво за готово проблематичне средине
 • 3. 2.А По чему се даровита деца разликују од недаровите? 2.Б По чему се даровита деца разликују међу собом? Категорија Карактеристике Неки конкретни примери Статус карактеристика Димензије Неки конкретни примери различитости Друге • потиче из стимулативне, обогаћене • родитељи му набављају књиге, воде га • нису нужно присутне код • културна припадност • дете може бити изузетно способно у специфичности средине, усмерене на дете на едукативне излете, прилагођавају сваког даровитог детета ... једном домену, а истовремено свој распоред потребама детета имати хендикеп или тешкоће у неком другом
 • 4. ПРИЛОГ 3: Типови даровитих ученика, према Џорџу Бетсу и Морин Најхарт (адаптирано према Betts & Neihart, 1988) 3.А 3.Б 3.Ц ПРОФИЛ/ шта доживљава, како се шта испољава, како се како га опажају одрасли како се идентификује? шта му је потребно? шта треба да му се шта (који вид подршке) осећа? понаша? и вршњаци? обезбеди код куће? треба да му се обезбеди у ТИП школи? даровитог детета успешно • досађује се • перфекциониста • наставници га воле • просек оцена • да уочава недостатке • независност • убрзани и обогаћени • зависан • има високо • вршњаци му се диве • тест постигнућа • да има изазов • доживљај власништва курикулум • има позитиван self - постигнуће • родитељи га воле и • тест интелигенције • да преузима ризике • слобода да доноси • време за лична концепт • тражи структуру и прихватају • номинације • да вежба асертивност одлуке интересовања • анксиозан потврду/одобравање наставника • аутономија • време за лична • компактирано учење • на неуспех реагује наставника • помоћ да превазиђе интересовања (са претестирањем) осећањем кривице • не преузима ризике досаду • искуства која • прилику да буде са • екстринзички је • академски је успешан • адекватан курикулум укључују преузимање менталним мотивисан • прихвата и ризика вршњацима • одговоран за друге конформира се • развијање вештина • скучен/урушен • зависан независног учења доживљај себе и • продубљено права на сопствене проучавање градива емоције • менторство • самокритичан • саветовање у вези са каријером и избором факултета пркосно • досађује се • исправља наставника • сматрају га • вршњачке номинације • да се повеже са • прихватање и • толеранција или • фрустриран • доводи у питање иритантним • номинације родитеља другима разумевање • смештање код • ниско самоцењење правила • виде га као • интервју • да научи да буде • дозвола да следи своја одговарајућег „изазивач“ • искрен, непосредан • нестрпљив бунтовника • учинак ван оног што тактичан, интересовања наставника • дефанзиван • има нагле промене • укључен у борбу моћи се углавном оцењује флексибилан, • спремност родитеља • рад на развоју • повишено осетљив расположења • виде га као • препорука значајног самосвестан, да се залажу за њега у когнитивних и • несигуран у вези са • недоследно развијене креативног одраслог који није део прихватајући и да школи социјалних вештина социјалним улогама радне навике • проблем са породице успостави • модел одговарајућег • директна и јасна • слабу самоконтролу дисциплином • испитивање самоконтролу понашања комуникација са • креативан • вршњаци га виде као креативности • да његова • породични пројекти дететом • преферира високо забавног • наставник који се креативност буде • дозвола да доживи и активан и • желе да га промене посебно залаже за одржана изрази различита проблематизујући • не виде га као даровите ученике • уговорни системи осећања приступ градиву даровитог • продубљено • брани своја уверења проучавање градива • компетитиван • менторство • грађење самоцењења • уговорни системи
 • 5. 3.А 3.Б 3.Ц ПРОФИЛ/ шта доживљава, како се шта испољава, како се како га опажају одрасли како се идентификује? шта му је потребно? шта треба да му се шта (који вид подршке) осећа? понаша? и вршњаци? обезбеди код куће? треба да му се обезбеди у ТИП школи? даровитог детета прикривено • неодлучан • негира таленат • опажен као вођа, или • номинације даровитих • слобода да доноси • разумевање дететове • препознавање и или • под притиском • «испада» или бива непрепознат вршњака одлуке жеље да даровитост смештање у • збуњен искључен из програма • опажен као просечан • номинације укућана • да буде свестан гурне у други план одговарајућу групу блокирано • номинације • искуства у вези са • дозвола да повремено • осећа кривицу за даровите и из и успешан из конфликата • несигуран додатне наставе • опажен као послушан заједнице • да буде свестан планирањем каријере „узме предах“ од • скучен/урушен • опире се изазовима • опажен као • тест постигнућа осећања и студија програма за даровите доживљај себе и • жели да буде тих/стидљив • тест интелигенције • да његове • време да буде са • модел остварене права на сопствене социјално прихваћен, • одрасли га виде као • учинак ван оног што способности буду вршњацима свог особе истог пола емоције да припада неспремног да се углавном оцењује подржане узраста • континуирано • мења пријатеље ризикује • наставник који се • да буде са другом • модел даровите особе информисање о • опажен као неко ко се посебно залаже за даровитом децом са којом може се да каријери и студијама опире даровите ученике • информације о поистовети каријери и • моделовање факултетима целоживотног учења • самоприхватање • слободу да доноси одлуке/прави изборе отпадник • пун резантимана, • повремено одсутан из • одрасли се љуте на • ретроспективни • индивидуализовани • саветовање за целу • дијагностичко киван школе њега преглед укупног програм породицу тестирање • гневан • не довршава задатке • вршњаци га осуђују учинка током година • интензвна подршка • групно саветовање за • депресиван/депримир • следи ваншколска • виде га као • интервју са ранијим • алтернативе (нове млађе ученике ан интересовања усамљеника, наставницима прилике) • нетрадиционалне • експлозиван • издвојен од остатка отпадника, • дискрепанца између • саветовање вештине учења • има негативан селф- одељења пропалитет, IQ-а и манифестног (индивидуално, • продубљено концепт • груб према себи ветропира, постигнућа групно, породично) проучавање градива • дефанзиван • изолује се празноглавца • недоследности у • интервенције • менторство • истрошен (прегорео) • креативан • одбацују га и профилу постигнућа усмерене на • алтернативна • критикује себе и исмевају • испитивање поправљање вештина искуства учења, ван друге • виде га као опасног и креативности учионице • недоследан у бунтовног • номинације даровитих квалитету рада који вршњака пружа • учинак на • омета, прави ваншколском плану инциденте (ацтинг- оут) • делује просечно или исподросечно • дефанзиван
 • 6. 3.А 3.Б 3.Ц ПРОФИЛ/ шта доживљава, како се шта испољава, како се како га опажају одрасли како се идентификује? шта му је потребно? шта треба да му се шта (који вид подршке) осећа? понаша? и вршњаци? обезбеди код куће? треба да му се обезбеди у ТИП школи? даровитог детета двоструко • немоћан • недоследан у • виде га као приглупог • скатер од преко 11 • пребацивање нагласка • препознавање и • ресурси који су детету етикетиран • фрустриран квалитету рада који • опажен као поена на WISC-у или на дететове јаке признавање дететових потребни • ниско самоцењење пружа беспомоћан WAIS-у стране изузетних • алтернативна о • делује просечно или • вршњаци • препорука значајног • вештине • нема свест о га способности искуства учења проблему исподросечно избегавају другог превладавања • пружање изазова тим • започињање • гневан/киван • може да омета • виде га као просечног • препорука обученог • група подршке способностима истраживања и наставу и прави или исподпросечног наставника састављена од • прилика да дете испитивања инциденте (acting out) по способностима специјалне едукације даровите деце преузима ризике • довољно времена да • опажен као неко коме • интервју • саветовање • спремност родитеља буде са вршњацима је у великој мери • учинак ван оног што • рад на развоју да се залажу за њега у • индивидуално потребна наметнута се углавном оцењује вештина школи саветовање структура • наставник који се • породични пројекти • примећен само због посебно залаже за • саветовање за тешкоће, даровите ученике породицу неспособности или хендикепа самостално • самопоуздан • има адекватне • прихваћен од • просек оцена • залагање за његове • залагање родитеља за • дозвола за развој • прихвата себе социјалне вештине вршњака и одраслих • манифестни учинак потребе дете, у школи и у дугорочног, • има ентузијазма • ради самостално • његове способности • продукти • feedback (повратна заједници интегрисаног плана • прихваћен од других • поставља сопствене су предмет дивљења • тестови постигнућа информација) • прилике/могућности учења • осећа да има подршку циљеве • родитељи га виде као • интервјуи • фацилитација повезане са дететовим • убрзани и обогаћени • жели да зна и да учи • довршава започето способног и • номинације родитеља, • подршка за страстима курикулум • прихвата неуспех • ради без туђег одговорног наставника, вршњака преузимање ризика • дозвола да има • уклањање временских • интринзички је одобравања • позитиван је утицај и самономинације • одговарајуће прилике пријатеље различитих и просторних мотивисан • следи области • успешан • тест интелигенције и могућности узраста ограничења • има доживљај личне страствених • психолошки здрав • тест креативности • уклањање временских • компактирано учење моћи интересовања и просторних са претестирањем • прихвата друге • креативан ограничења • продубљено • брани уверења • породични пројекти проучавање градива • преузима ризике • укључивање детета у • менторство страсти родитеља • саветовање и информисање у вези са каријером и студијама • двоструки упис или ранији пријем на студије • одустајање од (заобилажење) традиционалних школских правила и регулатива
 • 7. ПРИЛОГ 6: Преглед специфичних образовних потреба и могућих проблема у школовању даровитих ученика Одлике и потребе ученика Проблеми у редовном школовању даровитих ученика Даровит ученик по дефиницији, → Школа треба да понуди/обезбеди Уместо тога, школа/наставник → Могући „образовни исходи“ за или по правилу даровитом ученику најчешће даровито дете које се школује по редовном прогаму зна више и развојно је прилику да брже прође кроз не поставља довољно изазова ученик се досађује и развија напредан у домену своје базично градиво поставља превише рестрикција у негативан став према школи даровитости задатке који су сложенији и погледу тога ученик је упућен на то да тражи учи брже и остварује дубље нерутински - шта се учи (само оно што је у друге, понекад неадекватне изворе разумевање правила и прилику за самосталан рад и „плану и програму“) стимулације (нпр. халуциногене принципа неке области истраживање - како се учи (инсистира се на дроге) учи релативно самостално, уз задатке који су блиски ономе што конвергентно-аналитичком интринзичка мотивација је ослабљена мање подршке и заиста раде стручњаци из датог стилу и унапред одређеном или урушена експлицитног подучавања домена временском распореду) ученик почиње да поставља себи воли да учи: тражи више прилику да учи из компетентних и - шта су индикатори научености неадекватно ниска очекивања информација, „жуди да разноликих извора информација (способност репродукције ученик нема прилику да изгради овлада“ доменом, трага за могућност да следи своја градива) радне навике (ради само оно што му одговарајућом стимулацијом интересовања не помаже ученику да задовољи и иде лако) зна шта воли да учи: има флексибилне временско- култивише своју интринзичку ученик развија паралишући „опсесивна“ интересовања“ просторне услове за учење мотивацију: перфекционизам зна како воли да учи: има задатке који су дивергентни, који - усмерава ученика ка довољној свој преферирани стил учења омогућавају различите приступе и компетентности, уместо ка ⇒ ученик не развија и не актуализује тежи изврсности: поставља различита решења изврсности; своје способност себи висока очекивања, може подршку, подстицај и усмеравање - окреће га спољним изворима бити перфекционистички у достизању изврсности мотивације настројен не узима информације и наставника који свој ауторитет захтева послушност, инсистира на ученик се не учи сублимацији и правила здраво за готово, гради на експертизи, а не на конформирању, не толерише конструктивном самоизражавању, већ поставља питања и изазива, позицији моћи „паметовање“ и ућуткује томе да не треба да се изражава не конформира се наставника који није застрашен „паметњаковиће“ уопште, или да то чини не узимајући зна да је другачији од већине учениковим способностима и не признаје изузетност у обзир друге (који га „ионако не деце и не налази лако асертивним наступом инсистира на концепту „вршњака“ разумеју“) менталне вршњаке доживљај да се његове изузетне као особе истог узраста, а не као способности виде, цене и особе сличног когнитивног ⇒ ученик тешко може да развије подржавају профила аутентични self прилику да комуницира са својим менталним вршњацима
 • 8. ПРИЛОГ 7: Основна образовна решења (видови подршке) за даровите ученике Начелно Опис (природа решења) Облици Најчешће Најчешће Законски оквир и Психолошки налази и решење изрицано про изрицано contra актуелна пракса код препоруке нас Издвајање примарно подразумева да дете учи груписање по способностима у већа прилика да потпирује постоји могућност има значајне позитивне ефекте на (Груписање по у посебном окружењу (тзв. Special обављању неких активности дете добије елитизам похађања постигнуће способностима) placement), у групи ученика повремено „узимање даровитих одговарајућу противно идеји специјализоване школе и АЛИ једнаких способности ученика из редовне наставе“ и когнитивну, уз инклузије укључивања у представља социо-емоционални треба да представља основу за њихово окупљање у једну групу одговарајућу специјално одељење изазов за неке ученике и не друга два решења, тј. за „напредно (pull-out програм) социјалну унутар редовне школе препоручује се свој даровитој деци учење“ (убрзано и/или обогаћено) специјална одељења стимулацију специјализоване школе специјалне школе не окупљају само даровиту децу Убрзавање примарно подразумева да дете ранији упис (у школу или на економично, тера дете да практикују се само неки недовољно често се користи, а (Акцелерација) убрзано прелази градиво и завршава факултет) увек прерано сазри и облици умерене треба да буде рутинско решење за програм, при чему убрзавање може двојни упис (паралелно похађање применљиво угрожава акцелерације: ранији изузетно даровиту децу бити умерено, или радикално две школе или два нивоа једино његово право на упис у школу, паралелно треба дозволити различите облике често подразумева и да дете учи у школовања) адекватано „безбрижно похађање две школе и акцелерације окружењу својих менталних прескакање разреда решење за детињство“ ранији упис на ако је добро испланирана вршњака (без обзира на узраст) убрзавање у појединим предметима изузетно уметничке факултете (припремљена) и увремењена, често не подразумева да дете учи по компактирање курикулума даровиту децу осим овога, законом је доноси најизразитију академску и посебном програму за даровите (већ (изостављање делова градива које је дозвољено и прескакање личну добит да исти програм прелази брже) ученик већ савладао) разреда, али оно у пракси АЛИ телескопирање курикулума најчешће представља наша средина је вероватно мање (убрзано излагање делова преседан отворена за овај вид „штрчања“ курикулума) ученика од оне у којој су рађена похађање напредних летњих или истраживања поподневних програма у сваком случају захтева обухватну похађање неких високошколских и компетентну процену спремности курсева за акцелерацију и подразумева да само дете изричито жели убрзано школовање испуњава свој смисао само ако укључује и/или отвара простор за обогаћивање Обогаћивање и примарно подразумева да дете учи ван редовне наставе: сагласно са захтева већи чешће се практикује неоспорно сагласно са потребама и диференцијациј по посебном-проширеном програму слободне активности (секције) идејом ангажман и обогаћивање ван редовне начином учења даровитих ученика а курикулума (тзв. special program), који треба да додатна настава инклузије домишљатост наставе, него извођење АЛИ обезбеди додатна, комплекснија и истраживачке станице, семинари, ником не боде наставника диференциране или постоји опасност да се сведе на когнитивно провокативнија летњи кампови и сл. очи и нема може да значи индивидуализоване ирелевантну, несистематичну и/или образовна искуства у редовној настави, неспецифично: превише ризика све и свашта, а наставе са даровитим недовољно изазовну допуну најчешће подразумева да дете учи коришћење аудио-визуелних и најчешће значи - учеником за даровиту децу препоручује се унутар групе особа истог узраста, других стимулативних материјала у ништа највиши вид обогаћивања (тзв. тип мање или випе хетерогене по настави III), који подразумева да ученик способностима едукативни излети и посете преузима улогу активног може се спроводити изван, или у различитим институцијама истраживача, да мисли и дела као оквиру редовне наставе гостујући предавачи професионалац-стручњак из неке у редовној настави, специфично за области; пожељно је да ученик при даровите: том има ментора који одговара
 • 9. коришћење напреднијих уџбеника управо том профилу самосталан истраживачки рад шегртовање и рад са ментором