SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Struktura operativnog
sistema. Organizacija
skladištenja podataka
  OPERATIVNI SISTEM
  SISTEMSKI SOFTVER
  APLIKACIONE PROGRAME
  Kompleksan programski sistem sastavljen od
  skupa programa koji treba da obezbede lako i
  efikasno korišćenje računara
  Unutrašnji izgled ili struktura operativnog sistema se može lakše
  sagledati ako se zauzme stanovište da je zadatak operativnog
  sistema da:
         upravlja FIZIČKIM delovima
         upravlja LOGIČKIM delovima
  Fizički delovi računara obuhvataju PROCESOR, KONTROLERE, i
  RADNU MEMORIJU.
  Logički delovi računara obuhvataju PROCESE i DATOTEKE.
  Sledi da se operativni sistem, tacnije njegovo jezgro KERNEL sastoji
  od modula koji su namenjeni rukovanjem ovih "delova":
              Modul za rukovanje PROCESOROM,
              Modul za rukovanje KONTROLERIMA,
              Modul za rukovanje RADNOM MEMORIJOM,
              Modul za rukovanje DATOTEKAMA i
              Modul za rukovanje PROCESIMA.
  Da bi ispunio svoj zadatak operativni sistem
  tretira računar kao skup resursa i pokušava da
  dodeli ove resurse programima tako da računar
  kao celina bude što efikasnije iskorišćen.
  Resursi rečunarskog sistema su: PROCESOR,
  MEMORIJA, DATOTEKE NA DISKU I OSTALI
  UREĐAJI PRIKLJUČENI NA RAČUNAR..
  MOGU DA SE KORISTE        NE MOGU DA SE DELE
  ZAJEDNIČKI            MEĐU KORISNICIMA
       CENTRALNA MEMORIJA        PROCESOR
       DATOTEKE NA DISKU         PERIFERNE JEDINICE
  KONTROLU PROCESA
  UPRAVLJANJE MEMORIJOM
  UPREVLJANJE JEDINICAMA
  Smena generacija hardvera povezana je novim dostignućima u
  oblasti proizvodnje elektronskih komponeneti: elektronske
  lampe zamenjene su tanzistorima, a oni integralnim kolima sve
  većih gustina pakovanja. Svaka nova generacija donosila je
  značajno pojeftinjenje, smanjenje dimenzija, potrošnje
  električne energije i količine toplote koju je računar razvijao pri
  radu. S druge strane, sa svakom novom generacijom značajno
  su povećavani brzina rada i kapacitet memorije.
  Smena generacija operativnih sistema nastupala je uvođenjem
  suštinski novih koncepata u upravljanju računarskim
  resursima. Tako razlikujemo sledeće generacije operativnih
  sistema:
Nije bilo OS. Korisnici su morali da pišu
programe neposredno na mašinskom jeziku, a
sve ono što danas obavljaju operativni sistemi
korisnici su morali sami da isprogramiraju.
Cilj OS bio je ubrzanje i pojednostavljivanje prelaska sa zadatka na zadatak.
Ranije se puno mašinskog vremena trošilo na pauze između završetka rada
jednog zadatka i prelaska na sledeći. U ovom periodu se pojavljuje početak
paketne obrade (organizacije rada u kojoj su se zasebni poslovi
objedinjavali u grupe ili pakete). Posao koji bi započinjao rad raspolagao je
svim resursima računara. Po završetku posla (bilo normalnog, bilo
havarijskog) upravljanje resursima predavalo se OS koji je “čistio” mašinu
od prethodnog zadatka i omogućavao unošenje i puštanje u rad sledećeg
posla. Pored paketne obrade podataka za OS prve generacije
karakterisitično je da su posedovali standarne rutine za kontrolu ulaza i
izlaza podataka i jednostavan jezik za opis zadataka korisnika.
  Karakterišu je sistemi višekorisničkog tipa sa multiprogramiranjem i prvi
  sistemi sa multiprocesiranjem. U multiprogramskim sistemima više
  korisničkih programa istovremeno se nalazi u OM, a CP brzo prelazi sa
  zadatka na zadatak. Multiprocesiranje podrazumeva da jedan računarski
  sistem raspolaže sa više CP što značajno uvećava moć tog računara.
  Pojavljuju se metodi koji obezbeđuju nezavisnost programiranja od
  spoljašnjih uređaja (što je korišćeno npr. kod sistema sa više jedinica
  magnetskih traka). Razvijeni su sistemi sa razdeljenim vremenom u kojima
  se radilo sa udaljenih terminala. Pojavio se takođe i režim dijaloga ili
  interaktivni režim koji je povećao efikasnost procesa razrade i testiranja
  programa. Pojavili su se prvi sistemi u realnom vremenu za upravljanje
  tehnološkim procesima, na primer, u preduzećima za preradu nafte . Bili su
  izgrađeni vojni sistemi koji su obezbeđivali stalnu kontrolu više hiljada
  punktova za zaštitu od vazdušnih napada. Osnovna karakteristika ovih
  sistema bila je da obezbeđuju brzu reakciju.
  Možemo zakljlučiti da su sa drugom generacijom OS postavljene osnove
  savremenih operativnih sistema.
  Pojavom sistema IBM/360 1964. godine mašine opšte namene došle su u
  centar pažnje. To su bili veliki i, po pravilu, neefikasni računarski sistemi, ali
  sposobni da rešavaju široku klasu problema i da rade u više različitih
  režima. Za konkretne aplikacije nisu bile neophodne sve mogućnosti
  sistema, što je činilo da firme uzalud plaćaju dopunske rashode.
  Višerežimski sistemi podržavali su paketnu obradu, rad u razdeljenom
  vremenu, rad u realnom vremenu i bili su glomazni i skupi. Budući da ranije
  nije bilo ovakvih sistema, mnogi su projektovni sa značajnim zakašnjenjem.
  Pojavio se jezik za upravljanje zadacima koji je predstavljao velik korak
  napred i za mnoge korisnike bio vrlo bitan, ali i težak za učenje. Kao
  reakcija na ovakvu koncepciju OS pojavili su se jednostavniji i efikasniji OS
  kakvi se i danas koriste.
  Ovu generaciju karakterišu mreže računara i on-line obrada. Omogućen je
  pristup teritorijalno udaljenim računarima. S druge strane, pojava
  mikroprocesora dovela je do pojave personalnih računara. Jedan od važnih
  problema koji su donele računarske mreže je zaštita informacija. Sigurnost
  informacija povećavana je šifrovanjem. Uveden je koncept virtualne mašine
  koja ne vodi računa o fizičkim detaljima. To je funkcionalni ekvivalent
  kompjutera izgrađen na njegovom OS. Zbog sve masovnije primene
  računara, od savremnih OS zahteva se da budu udobni za korišćenje i
  orijentisan na nepripremljenog korisnika.
..................




           ...................
Linux operativni sistem,




             ДОС за Атари 8-битни компјутер




Снимак екрана оперативног система
Ubuntu

                  operativni sistem Chrome
  Videli smo da su razvoj računarskih sistema pratili sve veći i složeniji
  operativni sistemi. Tako je rodonačelnik treće generacije operativnih
  sistema, OS/360 predstavljen 1964. godine, imao više od milion mašinskih
  instrukcija. Do 1975. godine OS Multics, koji je razvijen na MIT-ju i u
  Belovim laboratorijama, narastao je na više od 20 miliona instrukcija, dok
  Windows 2000 ima više od 30 miliona redova.
  Da bi se upravljalo složenošću operativnih sistema i da bi se omogućilo
  njihovo brže projektovanje, lakše modifikovanje i nadogradnja, bilo je
  neophodno dobro osmisliti strukturu softvera. Korišćenje modularnog
  pristupa kod OS čiji kodovi imaju više miliona instrukcija nije bilo dovoljno,
  pa su moduli grupisani u hijerarhijske nivoe. Generalno, možemo reći da
  jednostavni operativni sistemi mogu imati monolitnu strukturu, a veći
  slojevitu hijerarhijsku realizaciju. U zavisnosti od toga kako su moduli
  podeljeni u slojeve i kako međusobno komuniciraju, možemo definisati
  različite slojevite strukture. Na primer, ako se u jezgru realizuje minimum
  funkcija, imamo mikrokernel arhitekturu. Najnoviji pristup je klijent-server
  koncepcija.
  Jednostavni mali OS imaju monolitnu strukturu, tj. predstavljaju skup
  programa koje poziva korisnički program i koji se međusobno pozivaju, bez
  ikakvih ograničenja.
  Korisnički programi upotrebljavaju servise operativnog sistema na sledeći
  način: parametri sistemskog poziva se smeštaju na određena mesta, kao
  što su registri procesora ili stek, nakon čega sledi pozivanje jezgra
  operativnog sistema. Ova operacija prebacuje procesor iz korisničkog
  režima rada u sistemski režim rada i kontrolu predaje operativnom sistemu.
  U sistemskom režimu rada dostupne su privilegovane komande kojima se
  ne može pristupiti iz korisničkog režima. Posle pozivanja jezgra, operativni
  sistem preuzima kontrolu i na osnovu parametara poziva određuje koju
  sistemsku proceduru treba pozvati. Nakon izvršenja procedure, kontrola se
  vraća korisničkom programu.
  Za veće OS takva struktura je nepogodna, pa se preporučuje slojevita
  struktura. Programi su grupisani u slojeve i numerisani 0, 1, 2... Pritom,
  moduli sa sloja n pozivaju samo module sa sloja n-1 (postoje i odstupanja,
  ali se trudi da ih bude malo).
  Primer 1: 5-fajl sistem, 4-upravljanje I/O uređajima, 3-gornji nivo upravljanja
  procesima, 2-upravljanje operativnom memorijom, 1-donji nivo upravljanja
  procesima, 0-hardver. Iznad vrha ovoga su korisnički programi. Sve se ovo
  zove jezgro OS (kernel).
  Primer 2: 4-file system, 3-upravljanje I/O uređajima, 2-upravljanje
  memorijom, 1-kernel (upravljanje procesima), 0-hardver. U najjednostavnijoj
  varijanti jezgro OS sadrži samo module koji upravljaju procesima. Nije
  svejedno šta je u jezgru jer, po pravilu, programi jezgra rade u
  privilegovanom dok svi ostali programi rade u korisničkom
  (neprivilegovanom) režimu.
  Treći, najnoviji, pristup je klijent-ser ver koncepcija. Funkcije OS realizuju
  se pomoću procesa koji se nazivaju serveri, a korisnički programi su klijenti
  (pozivaju te funkcije i dobijaju rezultate). Jezgro pritom služi samo za
  organizaciju komunikacija između klijenata i servera. Dakle, OS se deli u
  celine od kojih svaka servisira neku funkciju sistema kao npr. fajl servisi,
  terminal servisi ili memorijski servisi.
  Prednosti: ovakvog pristupa su: modularnost (npr, greška u fajl serveru
  onemogućava samo funkcije fajl servera, a ostatak operativnog sistema radi
  normalno), prilagodljivost distribuiranim sistemima (servisi mogu da budu
  obezbeđeni na udaljenim računarima) i mogućnost da se koriste podsistemi
  okruženja (tako npr. Windows 2000 može da izvršava aplikacije napisane za
  druge OS).
 TEMA SLEDEĆEG ČASA:
HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA PODATAKA.

More Related Content

What's hot

Operativni sistemi
Operativni sistemi Operativni sistemi
Operativni sistemi Olga Klisura
 
Принтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu we
Принтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu weПринтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu we
Принтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu weЦэнд-Аюуш О.
 
хэрэглээний программ хангамж 2
хэрэглээний программ хангамж 2хэрэглээний программ хангамж 2
хэрэглээний программ хангамж 2Dolgormaa Enkhtuvshin
 
Konfiguracija racunara
Konfiguracija racunaraKonfiguracija racunara
Konfiguracija racunaramajapts
 
Racunarski Softver
Racunarski SoftverRacunarski Softver
Racunarski SoftverAleksaToni98
 
Sofrtware operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemiSofrtware  operativni sistemi
Sofrtware operativni sistemiJasmina Profil
 
Hardware- Dušan Anđelković- Aleksinac
Hardware- Dušan Anđelković- AleksinacHardware- Dušan Anđelković- Aleksinac
Hardware- Dušan Anđelković- Aleksinacnasaskolatakmicenja
 
Uvod u informatiku za 1. razred srednjih skola
Uvod u informatiku za 1. razred srednjih skolaUvod u informatiku za 1. razred srednjih skola
Uvod u informatiku za 1. razred srednjih skolaDragan Bjelic
 
computer orolt garalr presentation.pptx
computer orolt garalr presentation.pptxcomputer orolt garalr presentation.pptx
computer orolt garalr presentation.pptxGanaaChinbat1
 
Skelet glave, trupa i udova
Skelet glave, trupa i udovaSkelet glave, trupa i udova
Skelet glave, trupa i udovaEna Horvat
 
004 компьютерын програм хангамж
004 компьютерын програм хангамж004 компьютерын програм хангамж
004 компьютерын програм хангамжBobby Wang
 
үндсэн ба дагалдах төхөөрөмж
үндсэн ба дагалдах төхөөрөмжүндсэн ба дагалдах төхөөрөмж
үндсэн ба дагалдах төхөөрөмжAriunaa Nergui
 
лекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
лекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалтлекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
лекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалтE-Gazarchin Online University
 
ikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptx
ikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptxikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptx
ikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptxraven0241
 
Компьютерийн техник хангамж
Компьютерийн техник хангамжКомпьютерийн техник хангамж
Компьютерийн техник хангамжUyanga Tserengombo
 

What's hot (20)

Super računari
Super računariSuper računari
Super računari
 
Operativni sistemi
Operativni sistemi Operativni sistemi
Operativni sistemi
 
Принтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu we
Принтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu weПринтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu we
Принтер гэж юу вэ? laser printer Printer gej yu we
 
Tex orolt garalt
Tex orolt garaltTex orolt garalt
Tex orolt garalt
 
хэрэглээний программ хангамж 2
хэрэглээний программ хангамж 2хэрэглээний программ хангамж 2
хэрэглээний программ хангамж 2
 
Konfiguracija racunara
Konfiguracija racunaraKonfiguracija racunara
Konfiguracija racunara
 
Windows(1)
Windows(1)Windows(1)
Windows(1)
 
Racunarski Softver
Racunarski SoftverRacunarski Softver
Racunarski Softver
 
Sofrtware operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemiSofrtware  operativni sistemi
Sofrtware operativni sistemi
 
Hardware- Dušan Anđelković- Aleksinac
Hardware- Dušan Anđelković- AleksinacHardware- Dušan Anđelković- Aleksinac
Hardware- Dušan Anđelković- Aleksinac
 
Uvod u informatiku za 1. razred srednjih skola
Uvod u informatiku za 1. razred srednjih skolaUvod u informatiku za 1. razred srednjih skola
Uvod u informatiku za 1. razred srednjih skola
 
computer orolt garalr presentation.pptx
computer orolt garalr presentation.pptxcomputer orolt garalr presentation.pptx
computer orolt garalr presentation.pptx
 
Skelet glave, trupa i udova
Skelet glave, trupa i udovaSkelet glave, trupa i udova
Skelet glave, trupa i udova
 
004 компьютерын програм хангамж
004 компьютерын програм хангамж004 компьютерын програм хангамж
004 компьютерын програм хангамж
 
үндсэн ба дагалдах төхөөрөмж
үндсэн ба дагалдах төхөөрөмжүндсэн ба дагалдах төхөөрөмж
үндсэн ба дагалдах төхөөрөмж
 
Osteologija
OsteologijaOsteologija
Osteologija
 
лекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
лекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалтлекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
лекц 1 компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт
 
ikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptx
ikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptxikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptx
ikt-u-svakodnevnom-okruzenju.pptx
 
Компьютерийн техник хангамж
Компьютерийн техник хангамжКомпьютерийн техник хангамж
Компьютерийн техник хангамж
 
Dijelovi racunala
Dijelovi racunalaDijelovi racunala
Dijelovi racunala
 

Viewers also liked

Priprema za čas
Priprema za časPriprema za čas
Priprema za časNikola Nik
 
Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatike
Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatikePisana priprema za izvođenje nastave iz informatike
Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatikePogled kroz prozor
 
4.čas računarstvo i informatika
4.čas računarstvo i informatika4.čas računarstvo i informatika
4.čas računarstvo i informatikaLjiljana Rehner
 
Igre u nastavi informatike
Igre u nastavi informatikeIgre u nastavi informatike
Igre u nastavi informatikeIvana Kocijan
 
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatikaNastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatikaNašaŠkola.Net
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verLjiljana Rehner
 
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)NašaŠkola.Net
 

Viewers also liked (7)

Priprema za čas
Priprema za časPriprema za čas
Priprema za čas
 
Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatike
Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatikePisana priprema za izvođenje nastave iz informatike
Pisana priprema za izvođenje nastave iz informatike
 
4.čas računarstvo i informatika
4.čas računarstvo i informatika4.čas računarstvo i informatika
4.čas računarstvo i informatika
 
Igre u nastavi informatike
Igre u nastavi informatikeIgre u nastavi informatike
Igre u nastavi informatike
 
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatikaNastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
Nastavni plan i program za gimnaziju - Računarstvo i informatika (PDF)
 

Similar to 21.čas.operativni sistemi

Računarski Sistem
Računarski SistemRačunarski Sistem
Računarski SistemVeljaMilan
 
Racunarski sistemi.luka i dacha
Racunarski sistemi.luka i dachaRacunarski sistemi.luka i dacha
Racunarski sistemi.luka i dachalukaidamjan
 
Informatika teorija
Informatika teorijaInformatika teorija
Informatika teorijaljiljanans66
 
L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...
L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...
L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...NašaŠkola.Net
 
Racunarski sistem bojana i dunja
Racunarski sistem bojana i dunjaRacunarski sistem bojana i dunja
Racunarski sistem bojana i dunjabojana123
 
RaunarskiSistemi
RaunarskiSistemiRaunarskiSistemi
RaunarskiSistemiVeljaMilan
 
Računarski sistemi
Računarski sistemiRačunarski sistemi
Računarski sistemiJovana98
 
Funkcija i struktura operativnog sistema
 Funkcija i struktura operativnog sistema Funkcija i struktura operativnog sistema
Funkcija i struktura operativnog sistemaarmbor
 
Operativni sistem linux
Operativni sistem linux Operativni sistem linux
Operativni sistem linux rankoman84
 
programska_podrška_računara.pptx
programska_podrška_računara.pptxprogramska_podrška_računara.pptx
programska_podrška_računara.pptxssuserd5033c
 
структура рачунара
структура рачунараструктура рачунара
структура рачунараJasnaArsic
 
Računarski sistemi
Računarski sistemiRačunarski sistemi
Računarski sistemiJovana98
 
Računarski sistemi
Računarski sistemiRačunarski sistemi
Računarski sistemibojanap
 
Koncepcija procesa
Koncepcija procesaKoncepcija procesa
Koncepcija procesalukicka
 

Similar to 21.čas.operativni sistemi (20)

Softver racunara
Softver racunaraSoftver racunara
Softver racunara
 
Sofrtware operativni sistemi
Sofrtware  operativni sistemiSofrtware  operativni sistemi
Sofrtware operativni sistemi
 
Os ideo
Os ideoOs ideo
Os ideo
 
Računarski Sistem
Računarski SistemRačunarski Sistem
Računarski Sistem
 
IT7-L2.pptx
IT7-L2.pptxIT7-L2.pptx
IT7-L2.pptx
 
Racunarski sistemi.luka i dacha
Racunarski sistemi.luka i dachaRacunarski sistemi.luka i dacha
Racunarski sistemi.luka i dacha
 
Informatika teorija
Informatika teorijaInformatika teorija
Informatika teorija
 
L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...
L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...
L151 - Računarstvo i informatika - Operativni sistemi - Tamara Stojiljković -...
 
Racunarski sistem bojana i dunja
Racunarski sistem bojana i dunjaRacunarski sistem bojana i dunja
Racunarski sistem bojana i dunja
 
RaunarskiSistemi
RaunarskiSistemiRaunarskiSistemi
RaunarskiSistemi
 
Računarski sistemi
Računarski sistemiRačunarski sistemi
Računarski sistemi
 
Program i potprogram
Program i potprogram Program i potprogram
Program i potprogram
 
Funkcija i struktura operativnog sistema
 Funkcija i struktura operativnog sistema Funkcija i struktura operativnog sistema
Funkcija i struktura operativnog sistema
 
Operativni sistem linux
Operativni sistem linux Operativni sistem linux
Operativni sistem linux
 
programska_podrška_računara.pptx
programska_podrška_računara.pptxprogramska_podrška_računara.pptx
programska_podrška_računara.pptx
 
структура рачунара
структура рачунараструктура рачунара
структура рачунара
 
Računarski sistemi
Računarski sistemiRačunarski sistemi
Računarski sistemi
 
Računarski sistemi
Računarski sistemiRačunarski sistemi
Računarski sistemi
 
Koncepcija procesa
Koncepcija procesaKoncepcija procesa
Koncepcija procesa
 
Mikroracunari 2
Mikroracunari 2Mikroracunari 2
Mikroracunari 2
 

21.čas.operativni sistemi

 • 2. OPERATIVNI SISTEM  SISTEMSKI SOFTVER  APLIKACIONE PROGRAME
 • 3. Kompleksan programski sistem sastavljen od skupa programa koji treba da obezbede lako i efikasno korišćenje računara
 • 4.
 • 5. Unutrašnji izgled ili struktura operativnog sistema se može lakše sagledati ako se zauzme stanovište da je zadatak operativnog sistema da: upravlja FIZIČKIM delovima upravlja LOGIČKIM delovima  Fizički delovi računara obuhvataju PROCESOR, KONTROLERE, i RADNU MEMORIJU.  Logički delovi računara obuhvataju PROCESE i DATOTEKE.  Sledi da se operativni sistem, tacnije njegovo jezgro KERNEL sastoji od modula koji su namenjeni rukovanjem ovih "delova": Modul za rukovanje PROCESOROM, Modul za rukovanje KONTROLERIMA, Modul za rukovanje RADNOM MEMORIJOM, Modul za rukovanje DATOTEKAMA i Modul za rukovanje PROCESIMA.
 • 6. Da bi ispunio svoj zadatak operativni sistem tretira računar kao skup resursa i pokušava da dodeli ove resurse programima tako da računar kao celina bude što efikasnije iskorišćen.  Resursi rečunarskog sistema su: PROCESOR, MEMORIJA, DATOTEKE NA DISKU I OSTALI UREĐAJI PRIKLJUČENI NA RAČUNAR..
 • 7. MOGU DA SE KORISTE  NE MOGU DA SE DELE ZAJEDNIČKI MEĐU KORISNICIMA  CENTRALNA MEMORIJA  PROCESOR  DATOTEKE NA DISKU  PERIFERNE JEDINICE
 • 8. KONTROLU PROCESA  UPRAVLJANJE MEMORIJOM  UPREVLJANJE JEDINICAMA
 • 9.
 • 10. Smena generacija hardvera povezana je novim dostignućima u oblasti proizvodnje elektronskih komponeneti: elektronske lampe zamenjene su tanzistorima, a oni integralnim kolima sve većih gustina pakovanja. Svaka nova generacija donosila je značajno pojeftinjenje, smanjenje dimenzija, potrošnje električne energije i količine toplote koju je računar razvijao pri radu. S druge strane, sa svakom novom generacijom značajno su povećavani brzina rada i kapacitet memorije.  Smena generacija operativnih sistema nastupala je uvođenjem suštinski novih koncepata u upravljanju računarskim resursima. Tako razlikujemo sledeće generacije operativnih sistema:
 • 11. Nije bilo OS. Korisnici su morali da pišu programe neposredno na mašinskom jeziku, a sve ono što danas obavljaju operativni sistemi korisnici su morali sami da isprogramiraju.
 • 12. Cilj OS bio je ubrzanje i pojednostavljivanje prelaska sa zadatka na zadatak. Ranije se puno mašinskog vremena trošilo na pauze između završetka rada jednog zadatka i prelaska na sledeći. U ovom periodu se pojavljuje početak paketne obrade (organizacije rada u kojoj su se zasebni poslovi objedinjavali u grupe ili pakete). Posao koji bi započinjao rad raspolagao je svim resursima računara. Po završetku posla (bilo normalnog, bilo havarijskog) upravljanje resursima predavalo se OS koji je “čistio” mašinu od prethodnog zadatka i omogućavao unošenje i puštanje u rad sledećeg posla. Pored paketne obrade podataka za OS prve generacije karakterisitično je da su posedovali standarne rutine za kontrolu ulaza i izlaza podataka i jednostavan jezik za opis zadataka korisnika.
 • 13. Karakterišu je sistemi višekorisničkog tipa sa multiprogramiranjem i prvi sistemi sa multiprocesiranjem. U multiprogramskim sistemima više korisničkih programa istovremeno se nalazi u OM, a CP brzo prelazi sa zadatka na zadatak. Multiprocesiranje podrazumeva da jedan računarski sistem raspolaže sa više CP što značajno uvećava moć tog računara.  Pojavljuju se metodi koji obezbeđuju nezavisnost programiranja od spoljašnjih uređaja (što je korišćeno npr. kod sistema sa više jedinica magnetskih traka). Razvijeni su sistemi sa razdeljenim vremenom u kojima se radilo sa udaljenih terminala. Pojavio se takođe i režim dijaloga ili interaktivni režim koji je povećao efikasnost procesa razrade i testiranja programa. Pojavili su se prvi sistemi u realnom vremenu za upravljanje tehnološkim procesima, na primer, u preduzećima za preradu nafte . Bili su izgrađeni vojni sistemi koji su obezbeđivali stalnu kontrolu više hiljada punktova za zaštitu od vazdušnih napada. Osnovna karakteristika ovih sistema bila je da obezbeđuju brzu reakciju.  Možemo zakljlučiti da su sa drugom generacijom OS postavljene osnove savremenih operativnih sistema.
 • 14. Pojavom sistema IBM/360 1964. godine mašine opšte namene došle su u centar pažnje. To su bili veliki i, po pravilu, neefikasni računarski sistemi, ali sposobni da rešavaju široku klasu problema i da rade u više različitih režima. Za konkretne aplikacije nisu bile neophodne sve mogućnosti sistema, što je činilo da firme uzalud plaćaju dopunske rashode.  Višerežimski sistemi podržavali su paketnu obradu, rad u razdeljenom vremenu, rad u realnom vremenu i bili su glomazni i skupi. Budući da ranije nije bilo ovakvih sistema, mnogi su projektovni sa značajnim zakašnjenjem. Pojavio se jezik za upravljanje zadacima koji je predstavljao velik korak napred i za mnoge korisnike bio vrlo bitan, ali i težak za učenje. Kao reakcija na ovakvu koncepciju OS pojavili su se jednostavniji i efikasniji OS kakvi se i danas koriste.
 • 15. Ovu generaciju karakterišu mreže računara i on-line obrada. Omogućen je pristup teritorijalno udaljenim računarima. S druge strane, pojava mikroprocesora dovela je do pojave personalnih računara. Jedan od važnih problema koji su donele računarske mreže je zaštita informacija. Sigurnost informacija povećavana je šifrovanjem. Uveden je koncept virtualne mašine koja ne vodi računa o fizičkim detaljima. To je funkcionalni ekvivalent kompjutera izgrađen na njegovom OS. Zbog sve masovnije primene računara, od savremnih OS zahteva se da budu udobni za korišćenje i orijentisan na nepripremljenog korisnika.
 • 16. .................. ...................
 • 17. Linux operativni sistem, ДОС за Атари 8-битни компјутер Снимак екрана оперативног система Ubuntu operativni sistem Chrome
 • 18. Videli smo da su razvoj računarskih sistema pratili sve veći i složeniji operativni sistemi. Tako je rodonačelnik treće generacije operativnih sistema, OS/360 predstavljen 1964. godine, imao više od milion mašinskih instrukcija. Do 1975. godine OS Multics, koji je razvijen na MIT-ju i u Belovim laboratorijama, narastao je na više od 20 miliona instrukcija, dok Windows 2000 ima više od 30 miliona redova.  Da bi se upravljalo složenošću operativnih sistema i da bi se omogućilo njihovo brže projektovanje, lakše modifikovanje i nadogradnja, bilo je neophodno dobro osmisliti strukturu softvera. Korišćenje modularnog pristupa kod OS čiji kodovi imaju više miliona instrukcija nije bilo dovoljno, pa su moduli grupisani u hijerarhijske nivoe. Generalno, možemo reći da jednostavni operativni sistemi mogu imati monolitnu strukturu, a veći slojevitu hijerarhijsku realizaciju. U zavisnosti od toga kako su moduli podeljeni u slojeve i kako međusobno komuniciraju, možemo definisati različite slojevite strukture. Na primer, ako se u jezgru realizuje minimum funkcija, imamo mikrokernel arhitekturu. Najnoviji pristup je klijent-server koncepcija.
 • 19. Jednostavni mali OS imaju monolitnu strukturu, tj. predstavljaju skup programa koje poziva korisnički program i koji se međusobno pozivaju, bez ikakvih ograničenja.  Korisnički programi upotrebljavaju servise operativnog sistema na sledeći način: parametri sistemskog poziva se smeštaju na određena mesta, kao što su registri procesora ili stek, nakon čega sledi pozivanje jezgra operativnog sistema. Ova operacija prebacuje procesor iz korisničkog režima rada u sistemski režim rada i kontrolu predaje operativnom sistemu. U sistemskom režimu rada dostupne su privilegovane komande kojima se ne može pristupiti iz korisničkog režima. Posle pozivanja jezgra, operativni sistem preuzima kontrolu i na osnovu parametara poziva određuje koju sistemsku proceduru treba pozvati. Nakon izvršenja procedure, kontrola se vraća korisničkom programu.
 • 20. Za veće OS takva struktura je nepogodna, pa se preporučuje slojevita struktura. Programi su grupisani u slojeve i numerisani 0, 1, 2... Pritom, moduli sa sloja n pozivaju samo module sa sloja n-1 (postoje i odstupanja, ali se trudi da ih bude malo).  Primer 1: 5-fajl sistem, 4-upravljanje I/O uređajima, 3-gornji nivo upravljanja procesima, 2-upravljanje operativnom memorijom, 1-donji nivo upravljanja procesima, 0-hardver. Iznad vrha ovoga su korisnički programi. Sve se ovo zove jezgro OS (kernel).  Primer 2: 4-file system, 3-upravljanje I/O uređajima, 2-upravljanje memorijom, 1-kernel (upravljanje procesima), 0-hardver. U najjednostavnijoj varijanti jezgro OS sadrži samo module koji upravljaju procesima. Nije svejedno šta je u jezgru jer, po pravilu, programi jezgra rade u privilegovanom dok svi ostali programi rade u korisničkom (neprivilegovanom) režimu.
 • 21. Treći, najnoviji, pristup je klijent-ser ver koncepcija. Funkcije OS realizuju se pomoću procesa koji se nazivaju serveri, a korisnički programi su klijenti (pozivaju te funkcije i dobijaju rezultate). Jezgro pritom služi samo za organizaciju komunikacija između klijenata i servera. Dakle, OS se deli u celine od kojih svaka servisira neku funkciju sistema kao npr. fajl servisi, terminal servisi ili memorijski servisi.  Prednosti: ovakvog pristupa su: modularnost (npr, greška u fajl serveru onemogućava samo funkcije fajl servera, a ostatak operativnog sistema radi normalno), prilagodljivost distribuiranim sistemima (servisi mogu da budu obezbeđeni na udaljenim računarima) i mogućnost da se koriste podsistemi okruženja (tako npr. Windows 2000 može da izvršava aplikacije napisane za druge OS).
 • 22.  TEMA SLEDEĆEG ČASA: HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA PODATAKA.