Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tarikh   : 13 Oktober 2011 (Khamis)Masa    : 0920-1020Tema    : Nilai MurniTajuk    : Kisah dan TeladanTahun...
Langkah/          Isi pelajaran              Aktiviti P&P             Catatan  masaSet...
Langkah/        Isi pelajaran            Aktiviti P&P          Catatan  masa         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RPH BM TAHUN 5

11,314 views

Published on

RPH BM TAHUN 5

 1. 1. Tarikh : 13 Oktober 2011 (Khamis)Masa : 0920-1020Tema : Nilai MurniTajuk : Kisah dan TeladanTahun : 5 CikuBilangan murid : 48 orangHasil Pembelajaran :Fokus Utama : Mendengar dan Bertutur 2.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai.Fokus Sampingan : Membaca 5.2 Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis 9.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafikOBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca. iii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan perkataan atau ayat sendiri. iv. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.PENGISIAN i. Ilmu: Pendidikan MoralKURIKULUM ii. KBT: Kecerdasan pelbagai – verbal linguistik, kinestetik dan Interpersonal, natural, spatialSISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata KerjaBBM Komputer riba, LCD, Video, teks cerita, borang pengurusan grafik, Lembaran kerja, video lagu “Pak Mamat ada Kebun”
 2. 2. Langkah/ Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan masaSet induksi Guru menayangkan sebuah video 1.Guru bersoaljawab tentang video BBM:(5 minit) berkaitan dengan seekor kerbau. yangditayangkan. Komputer riba, LCD 2.Bersoal jawab tentang watak yang Video klip terdapat dalam senikata lagu. 3.Guru memperkenalkan tajuk iaitu “Kisah dan Teladan”Langkah 1 1.Melakonkan semula tekscerita dengan 1. Guru mengedarkan teks cerita BBM:(30minit) menggunakan teknik boneka kepada Teks cerita (Skrip), 2. Guru menyatakan watak- setiap murid. boneka watak yang terdapat dalam 2.Murid-murid diminta membaca petikan tersebut iaitu: petikan cerita dan cuba fahamkan. Ilmu: a) Buaya 3.Guru bersama-sama murid membaca Pendidikan Moral b) Kerbau semula petikan tersebut. c) Kancil 4.Guru mengarahkan murid-murid KBT: d) Saji untuk menghafal skrip cerita tadi dalam Kecerdasan pelbagai e) kasut kumpulan masing-masing kemudian -kinestetik melakonkan watak dalam teks cerita -verbal linguistik Penilaian: tersebut. -natural Guru membimbing lakonan murid 5. Setiap kumoulan terdiri daripada 6 -spatial orang.Langkah 2 Kata kerja yang terdapat dalam teks : 1.Murid diminta menggariskan kata BBM : Borang(10 minit) a) bergerak kerja yang terdapat dalam teks. Pengurusan Grafik b) menutup 2.Guru mengedarkan c) mencuri borangpengurusan grafik kepada setiap KBT : d) menolong murid. Kecerdasan pelbagai : e) menangkap 3.Murid-murid diminta melengkapkan -intrapersonal borang pengurusan grafik tersebut. Penilaian : Menyemak kata kerja yang 4.Murid-murid menyenaraikan kata dinyatakan oleh murid kerja yang telah digaris.Langkah 3 Membina ayat daripada kata kerja yang 1.Daripada kata kerja yang dinyatakan BBM( 10 minit) terdapat di dalam teks. tadi, murid diminta membina ayat LembaranKerja Guru membimbing murid membina ayat 2. Guru mengarahkan murid untuk membaca ayat yang telah dibina secara Pengayaan : Nyatakan 3 lagi kata kerja rawak. selain daripada kata kerja yang dinyatakan dalam Borang Pengurusan Grafik. Kemudian bina ayat berdasarkan kata kerja tersebutPenutup Rumusan: 1.Murid menyatakan nilai- nilai murni Nilai murni:(5 minit) Nilai murni yang dipelajaripada hari ini. - Kerajinan Video Lagu 2. Murid-murid menyanyi bersama- - Kerjasama “Pak Mamat Ada Kebun” sama. - Tolong-
 3. 3. Langkah/ Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan masa menolong.Refleksi:Pengajarandanpembelajaranhariiniberjalan lancer.Murid-muridberasasangatseronoksepanjang prosespengajarandanpembelajaranberlangsung. Tekniklakonan yangdigunakanmampumenarikminatmurid.Selainitu set induksi yang digunakanmampumenarikminatmuriduntukmempelajarisesuatu. Arahan yangjelassertasuara guru yang lantangmerupakansalahsatu factor yangpembelajaranhariiniberjalandenganlancar.Secarakeseluruhannyaobjektifpengajarandanpembelajaranhariinitercapai.Kelemahan.Kelemuamumahan yang dapatsayakesanselepas proses pengajarandanpembelajaranialahskripcerita(teks) yang agakpanjang.Skripcerita yang agakpanjangmenyebabkanmurid-muridagaksukaruntukmenghafalwatakmasing-masing. Olehkeranamuridmengambilmasa yang agak lamauntukmenghafalwataklakonanmasing-masing,cumasatukumpulan yangmampumelakonkanpersembahankumpulanmereka.Cara mengatasi.Salah satulangkah yang bolehsayalakukanuntukmengatasikelemahantersebutialah,denganmemberiskriplakonantersebutterlebihdahulukepadasemuamuridbeberapaharisebelumpengajarandanpembelajarantersebutberlangsung.Dengancarainimurid-muriddapatmenghafalskriptersebutterlebihdahulu. Secaratiudaklangsung,masadapatdigunakandenganlebihberhemat.

×