Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph bm tahun 4 dan refleksi

15,909 views

Published on

Rph bm tahun 4 dan refleksi

  1. 1. Hari : Isnin (17.10.2011)Masa : 0720 – 0820 (60 minit)Tahun : Tahun 4 BetikTema : KeselamatanTajuk Pelajaran : Teknik Menyelamatkan Diri Semasa KebakaranBilangan Murid : 46 orangFokus Utama3.1 : Menyampaikanmaklumattentangsesuatuperkaraatautajukmenggunakankata,Istilah, frasa, strukturayat yangbetuldanlarasbahasa yang sesuai.ARAS 2 (ii) : Menyampaikanisipentingsesuatutopiksecaratersusundenganbahasa yangmudah.Fokus Sampingan8.1 : Membina dan menulis kata kerja.Aras 1(i) : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.1.1 :Berbualtentangsesuatuperkaraberkaitandengankehidupansehariandenganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.Aras 1 : i. Berbualtentangsesuatuperkara yang dialamiatau yang dilihatatau yangdibaca..Pengetahuan Sedia Ada :i) Murid-murid dapat membaca dengan lancar.ii) Murid-murid pernah mendengar dan membaca tentang kebakaran di dalam suratkhabar dan televisyen.Objektif Eksplisit :Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Membuat hipotesis dengan betul tiga daripada tip-tip keselamatan yang ditunjukkan. ii) Dapat membina sebahagian karangan yang lengkap berdasarkan rangka karangan yang diberikan.Sistem Bahasai) Tatabahasa : Sistem ejaanii) Kosa kata : kebakaran, keselamatan, tindakanPengisian Kurikulumi) Ilmu : Pendidikan Moral, Kemahiran Hidup, Sainsii) Nilai murni : Berhati-hati, berhemah, bekerjasama dan semangat bermasyarakat
  2. 2. Kemahiran Bernilai Tambahi) Teori Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Verbal linguistik, Kinestetik dan naturalisii) Kemahiran berfikir : Menyusun atur, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dan menjana ideaiii) Belajar Cara Belajar : Penilaian secara berkumpulaniv) Pembelajaran Kontekstual : Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman sedia adav) Kajian Masa Depan : Membuat ramalanIsi Pelajaran :i) Berbual tentang gambar berkaitan kebakaranii) Penghuraian / pengembangan isi karangan.iii) Kosa kata.Bahan Sumber Mengajar i. Video klip ii. LCD projektor & Laptop
  3. 3. Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan Masa Pembelajaran Slide gambar - Guru bersoaljawab dengan TKP Kebakaran murid tentang kebakaran. - Verbal linguistik - Interpersonal - Guru menayangkan klip Contoh Soalan : video tentang gambar Strategi 1. Pernahkahandame kebakaran kepada murid. - Berpusatkan murid mbayangkanduniai nitanpaapi? - Murid berdialog dengan guru BSM 2. Apakah yang telah tentang paparan klip video - Klip Video Set induksi anda lihat di dalam yang ditunjukkan. - LCD & Laptop (5 minit) paparan klip video tadi? - Guru mengaitkan jawapan Teknik: 3. Pada pendapat murid dengan isi pelajaran. - Soal jawab anda, apakah punca berlakunya Penilaian HP kebakaran? 3.1 Aras : 2(ii) - Kecuaian - Litarpintas - Lilin Tayangan video: - Guru menunjukkan tayangan Kemahiran Berfikir: Teknik Menyelamatkan video.Teknik - Menjana idea Diri Semasa menyelamatkan diri semasa Kebakaran kebakaran. TKP: - Intrapersonal - Guru mengarahkan murid untuk mencatat tip-tip Ilmu:Perkembangan menyelamatkan diri semasa - Pendidikan Moral Langkah 1 kebakaran secara individu. (15 minit) Nilai: - Berhemah - Berhati-hati - Bekerjasama BSM: - video Penilaian HP
  4. 4. FU :5.1 : Aras 1(i) Lakon: Main Peranan: - Guru membahagikan murid Strategi : Perbincangan kepada lima kumpulan dan - Perbincangan TeknikMenyelamatkan tugasan. kumpulan DiriSemasaKebakaran Kumpulan 1 : Tip 1 dan 2 Kumpulan 2 : Tip 2 dan 3 TKP: Kumpulan 3 : Tip 3 dan 4 - Interpersonal Kumpulan 4 : Tip 4 dan 5 - Kinestetik Sistem Bahasa Kumpulan 5: Tip 5 dan 6 Nilai murni: 1. Kata kerja - Guru mengarahkan setiap - Membantu 2. Kata nama kumpulan untuk melakonkan - Teliti aksi mengikut tip-tip menyelamatkan diri yang telah BSM: ditentukan. Situasi Penilaian HP:Langkah 2 FS :1.1 Aras 1(i)(20 minit) Tindakan selanjutnya - Murid-murid berbincang di dalam kumpulan untuk membahagikan peranan masing-masing berdasarkan catatan yang telah dibuat. - Dalam kumpulan murid - murid melakonkan watak masing- masing. Pencerita Penunjukcara - Setiap kumpulan perlu membuat persembahan di depan kelas Pengayaan - Guru menerangkan jenis TKP : Membuat Karangan karangan fakta. - Verbal linguistik Fakta - Intrapersonal (TeknikLangkah 3 Menyelamatkan Diri - Murid berbincang tentang Sistem Bahasa(15 minit ) Semasa Kebakaran) penghuraian/pengembangan - tatabahasa isi-isi karangan. Pemulihan Strategi Murid yang lemah - Pendekatan induktif membina ayat mudah Pemulihan
  5. 5. berdasarkan kata kerja Kemahiran Berfikir - Guru membimbing murid- - Menjana Idea murid pemulihan membuat kata kerja berdasarkan BSM gambar - Kad Gambar - Murid pemulihan menyalin - Kad kata kerja format dan rangka karangan yang telah dibincangkan . Penilaian HP FS : 8.1 Aras 1 (i) Refleksi Kendiri - Murid membuat rumusan. Kecerdasan Pelbagai - Intrapersonal - Guru menekankan betapa - Verbal Linguistik Rumusan isi pentingnya mengetahui cara- pelajaran. cara menyelamatkan diri Nilai murni: - Kita mestilah semasa kebakaran. - Mendengar nasihat sentiasa berhati – - Menjaga keselamatan Penutup hati semasa diri (5 minit) menggunakan - Mematuhi peraturan bahan api - Kita wajib mematuhi peraturan keselamatan kebakaran.Aktiviti susulan : Murid membuat lembaran kerja yang diberikan.Refleksi:Secarakeseluruhannyapengajarandanpembelajaranhariberjalandenganlancar.Murid-muridmampumencatat tip-tip menyelamatkandirisemasakebakaran.Semasamembuatpersembahan dihadapankelas, terdapatsebilangankecilmurid yangberasasegandantidakmampumelakonkanwatakmasing-masingdengansempurna.Terdapatduakumpulanyang dapatmelakonkanwatakmasing-masingdenganbaikdanmampumenambathatipelajar yang lain.Merekaialah Kumpulan 2 dan Kumpulan 6.Ahlikumpulankedua-duakumpulantersebutmampuberkomunikasidenganbaikdansangataktif.Selainitu video kebakaran yangditunjukkantelahmenyedarkanmurid-muridsupayasentiasaberhati-hatidenganapikeranaadapepatahmenyatakan “apisemasakecilmenjadikawan.Bilabesarmenjadilawan’.Untukmengatasimasalahmurid yang berasaseganuntukmempersembahkanlakonanmereka,sayaakancubamenanamsikapyakinpadadirisendiripadapelajaran yang akan datang.Inikeranajikamerekayakinpadakebolehanmasing-masing,InsyaAllahmerekamampumelakukanapasajaaksidanwatak yang dikehendaki.

×