Rancangan pengajaran harian

12,671 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
482
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan pengajaran harian

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh : 4 November 2011 (Jumaat)Masa : 0720 – 0750 (30 minit)Tahun : Tahun 5 CikuTema : PertanianTajukPelajaran : BuahSeribuKhasiatBilanganMurid : 48 orangFokusUtama6.6 :Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.Aras 1 (i) : Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.FokusSampingan9.1 :Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.Aras 1 (i) :Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.PengetahuanSedia Ada :Murid-murid pernah merasa buah naga dan tahu keistimewaan buah naga..ObjektifEksplisit :Pada akhirpelajaranmurid-muriddapat : i) Mengumpul maklumat tentang buah naga dan membuat catatan ringkas mengenainya. ii) Mengeja dan menulisdengan tepat perkataan yang dibaca oleh guruSistembahasa i) Tatabahasa : Imbuhan awalan ii) Kosa kata :Ditanam secara organik,unik, sistem penghadaman,kolesterol, filament,lawas,dikomersialkan
  2. 2. PengisianKurikulum i) Ilmu : Pertanian ii) Nilaimurni : Kerjasama ,yakinpadadirisendiri,menghargaihasiltanaman Negara.KemahiranBernilaiTambah i) TeoriKecerdasanPelbagai : Interpersonal, naturalis ii) Kemahiranberfikir : Menjana idea, merumus, mentafsi iii) Belajar Cara Belajar : Bacaanmentalis, bacaan mekanis dan bacaan secara individu.Isi Pelajaran i) Membaca teks ii) Perbincangan iii) Mengumpul maklumat iv) PembentanganBahanSumberMengajar i) Buku teks ii) Borang pengurusan grafik.Langkah Isi Pelajaran AktivitiPengajarandanPembe Catatan/ Masa lajaranSet 1. Murid membaca i.Guru menyediakan tiga TKPinduksi pantun yang rangkap pantun yang berkaitan - Verbal linguistik(4minit) ditunjukkan. dengan pelajaran hari ini. - Interpersonal 2. Soal jawab dengan ii.Guru mengarahkan 3 orang murid jawapan bagi Strategi murid membaca pantun.. pantun tersebut. - Berpusatkan murid iii.Apakah jawapan bagi ketiga- tiga rangkap pantun tersebut? KBT - Mentafsir Badan bersisik bukannya iv. Guru mengaitkan jawapan
  3. 3. ikan, Namaku haiwan murid dengan isi pelajaran. Teknik: tetapi tumbuhan, - Soal jawab vii). Senaraikan buah-buahan Rasaku enak sedap tempatan yang lain. dimakan, Boleh dimakan banyak keistimewaan. Pelbagai warna bentuk yang sama, Merah putih dan kuning juga, Berbunga putih malam kembangnya, Berbiji kecil bertaburan rata. Batang bersegi tidak berdaun, Hidup bersandar pada kayu, Boleh berbuah sepanjang tahun, Cubalah teka jikalau tahu.Perkemba 1.Membaca petikan i) Murid diminta Strategi : BCB:ngan (Buku teks Tahun 5, membaca petikan di - Bacaan mentalisLangkah muka surat 100-101) dalam buku teks - Bacaan mekanis1 2. Bersoal jawab dengan ii) Guru memilih beberapa(5 minit) murid secara lisan. orang murid untuk membaca teks tersebut Kemahiran Berfikir: iii) Bersoal jawab secara - Menjana idea lisan tentang petikan Apakah nama lain bagi TKP: buah naga? - Verbal linguistik Apakah yang - Interpersonal
  4. 4. dimaksudkan dengan ditanam secara Ilmu: organik? - Sains pertanian Pada pendapat kamu,adakah buah Nilai: naga ini akan - Rajin mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran BSM: tempatan.Mengapa? - Buku teks Penilaian HP FU :6.6 Aras 1 (i)Langkah Aktiviti kumpulan i) Guru mengarahkan Strategi : BCB:2 -mengumpul maklumat murid untuk - Bacaan mentalis(8 minit) dalam borang mengumpul maklumat - Bacaan mekanis pengurusan grafik secara berkumpulan tentang tanaman buah TKP: naga di dalam borang - Verbal linguistik pengurusan grafik. - Interpersonal ii) Murid mengumpul maklumat tentang tanaman buah naga Nilai murni: - Kerjasama BSM: - Petikan teks - Borang pengurusan grafik Penilaian HP
  5. 5. FU :6.6.1 Aras 1(i) TKP :Langkah Pembentangan i) Guru mengarahkan - Verbal linguistik3 murid untuk membuat - Intrapersonal(5 minit ) pembentangan hasil - Yakin pada diri kerja kumpulan masing-masing. ii) Wakil daripada Strategi beberapa kumpulan - Berpusatkan murid diminta membentang hasil kerja mereka di Kemahiran Berfikir hadapan kelas. - Menjana Idea iii) Guru memberi maklum balas berdasarkan hasil BSM kerja murid. Borang pengurusan grafik Penilaian HP FU : 6.6 Aras 1(i)Langkah Mengeja dan menulis i) Guru mengarahkan Kemahiran berfikir4 perkataan murid untuk menutup - Menjana idea(5 minit) buku teks. ii) Guru membaca perkataan di dalam Nilai murni: buku teks dan memilih - Yakin pada diri murid untuk mengeja sendiri dan menulis perkataan BSM tersebut di papan - Buku teks hitam. - Penilaian HP FS : 9.1 Aras 1 (i)
  6. 6. i. Guru bersoaljawab KecerdasanPelbagaiPenutup Rumusan isi pelajaran. dengan murid tentang - Verbal linguistic(3minit) Negara kita kaya dengan apa yang telah - Interpersonal pelbagai jenis buah- dipelajari. buahan. ii. Guru mengarahkan Kita harus menghargai seorang murid untuk Nilaimurni: hasil tanaman negara membuat rumusan apa - Keberanian dan menyokong serta yang telah dipelajari. - Bekerjasama melibatkan diri dalam iii. Guru mengarahkan usaha pembangunan murid untuk mencari Ilmu :TMK negara. maklumat tentang tanaman yang terdapat KBT: http://www.bing.com/sear di Malaysia mengikut - merumus ch?q=kelapa+sawit&src= kumpulan masing- IE- masing SearchBox&FORM=IE8S RC Kelapasawit Nanas http://www.bing.com/sear Koko ch?q=tanaman+getah&sr Getah c=IE- Buahnaga SearchBox&FORM=IE8S Alamat laman web yang boleh RC diterokai untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan http://www.bing.com/sear diberitahu kepada murid. ch?q=tanaman+koko&sr c=IE- SearchBox&FORM=IE8S RC
  7. 7. Untuk tugasan makropengajaran, masa yang diperuntukkan adalah selama 30 minit. Untuktugasan ini saya mengambil keputusan untuk melaksanakan makropengajaran di dalam kelas 5Ciku. Secara keseluruhannya, objektif pengajaran dan pembelajaran hari ini tercapaisepenuhnya. Murid-murid dapat memahami dan menguasai isi pelajaran. Pengajaran danpembelajaran berjalan lancar dan murid aktif sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.2.1 KekuatanKelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan makropengajaranialah ketegasan dan kelantangan suara. Suara yang lantang akan dapat memudahkan muridmendengar seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan olehguru. Selain itu, kelantangan suara juga menunjukkan ketegasan dalam menyampaikansesuatu. Hal ini kemudian akan memberi kesan kepada tumpuan dan fokus murid. Murid akanlebih tertumpu kepada penyampaian isi pelajaran tanpa menghiraukan gangguan-gangguanlain. Selain itu penerangan untuk kerja kumpulan ringkas dan padat. Ini membantu muridmemahami apa yang perlu mereka lakukan.Tambahan pula, kumpulan yang digunakan semasamakropengajaran ialah kumpulan pembelajaran harian mereka. Secara tidak langsung iamembantu daripada segi pengurusan masa. Penglibatan murid juga aktif dan menyeluruh sepanjang proses pembelajaran danpengajaran yang dijalankan. Murid terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Murid juga dapat memberikan fokus terhadap pengajaran dan menjawab soalan – soalan yangdikemukakan semasa sesi soal jawab dijalankan. Penglibatan murid penting untuk memastikankelancaran proses pengajaran yang dijalankan. Malah murid diberi penghargaan seperti ucapanterima kasih sebagainya yang dapat merangsang minat murid untuk terus menumpukanperhatian pada pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, kekuatan lain yang dapat dikesan adalah kawalan kelas. Guru secarakeseluruhannya dapat mengawal kelas dengan baik yakni dapat mengaplikasikan aspekpedagogi dalam pengajaran. Guru dapat menyediakan persekitran kelas yang harmoni dantersusun untuk sesi pengajaran dan menyumbang kepada tercapainya objektif pengajaran danpembelajaran. Murid juga tidak menimbulkan banyak masalah semasa sesi pengajaran makro
  8. 8. dijalankan. Saya sentiasa memantau murid-murid semasa mereka melakukan aktiviti kumpulandan membimbing mereka mencari maklumat yang dikehendaki. Teknik penyoalan yang digunakan membantu meningkatkan pemahaman murid tentangteks yang dibaca.Soalan diajukan terlebih dahulu sebelum memilih murid untuk menjawabnya.Dengan cara ini, murid-murid akan sentiasa bersedia untuk menjawab semua soalan yangdikemukakan. Selain itu,kekuatan dalam pembelajaran hari ini ialah murid diberi peluang untukmerumus isi pelajaran. Dengan memberi peluang kepada murid membuat rumusan secara tidaklangsung dapat melatih murid supaya sentiasa yakin pada diri sendiri.2.2 KelemahanSetiap kekuatan pasti ada kelemahan yang mengiringinya. Begitu juga dengan pengajaranmakro yang mempunyai beberapa kelemahan yang dapat dikenalpasti sepanjang sesimakropengajaran berlangsung.Dalam persediaan rancangan mengajar yang dibuat semuanyanampak lancar dan tersusun namun hakikatnya berbeza setelah kita melaksanakan pengajarantersebut. Banyak faktor yang menyumbang ke arah wujudnya kelemahan ini. Kesediaan muriddan halangan – halangan minor lain salah satu antara penyumbang kepada permasalahan ini. Walaupun secara totalnya, makropengajaran berjalan dengan lancar dan dianggapberjaya namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikesan sebaik sahaja selesainyasesi makro tersebut.Kesalahan pertama yang saya lakukan adalah apabila saya menyebut“cikgu ada dua rangkap pantun” semasa set induksi. Sebenarnya ada tiga rangkap pantun yangtelah disediakan. Semasa aktiviti kumpulan diadakan terdapat segelintir murid yang berkomunikasimenggunakan bahasa ibunda. Hal ini sering dibincangkan sebelum ini, namun masih adasegelintir murid yang lebih suka berkomunikasi antara sesama mereka menggunakan bahasaibunda. Selain itu , ada seorang murid yang membaca buku cerita semasa aktiviti kumpulandijalankan. Saya telah menegur murid berkenaan secara spontan. Kelemahan yang lain adalah, dalam langkah ketiga. Semasa aktiviti pembentangan, adakumpulan yang tidak diberi peluang untuk membentang maklumat yang mereka peroleh. Hal ini
  9. 9. berlaku kerana masa yang agak terhad. Walaubagaimana pun saya telah memberi maklumbalas berdasarkan hasil kerja murid.2.3 Langkah mengatasiSetiap kelemahan dan kekuatan perlu ada penambahbaikan yang dilakukan untukmeningkatkan lagi kualiti pengajaran di masa akan datang. Saya perlu mengambil iktibar dantindakan yang sewajarnya supaya kelemahan dalam pengajaran lalu dapat diperbaiki dankekuatan yang ada patut dipertingkatkan lagi. Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi memantau danmelihat setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika pengajaran dan pembelajaran berjalan.Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawaltingkah laku murid, atau membantu ketidak fahaman murid terhadap pelajaran secara setamerta. Perkara ini perlu dilakukan oleh setiap guru dalam proses pengajaran dan pembelajarandi dalam kelas. Ia menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru denganmurid. Untuk mengatasi masalah komunikasi dalam Bahasa Melayu, murid-murid akansentiasa diingatkan untuk menggunakan Bahasa Melayu yang betul. Salah satu cara yangboleh digunakan ialah menggunakan Bahasa Melayu dalam perbualan harian.Selain itu, sayaharus lebih peka dengan RPH yang disediakan, supaya kesilapan yang tidak sepatutnyaberlaku boleh terjadi. Walaupun saya tidak menggunakan sebarang alatan ICT semasa makropengajarannamun. Saya telah memberi peluang kepada murid untuk meneroka internet dalam usahamencari maklumat yang diperlukan untuk tugasan kumpulan. Setiap kumpulan perlu membinasatu persembahan powerpoint untuk tanaman utama yang terdapat di Malaysia.

×