Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologi Pendidikan

 • Be the first to comment

Teknologi Pendidikan

 1. 1. HJH NORAIDAH HJH SAFIAH HJH NOORSIAH HJ KULA HJ YAHYA HJ MOHD NOOR
 2. 2. KONSEP “ TEKNOLOGI ” Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya pada proses dan idea manakala kejayaannya untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea sama ada dalam bentuk teori, pendekataan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan pemangkin ke arah mencapai kejayaan.
 3. 3. TEKNOLOGI PENDIDIKAN Berbagai-bagai takrifan telah diberikan mengenai teknologi pendidikan. quot;Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikanquot; (Crowell (1971):Encyclopedia of education) quot;Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulakn pembelajaranquot; (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology) “Teknologi Pendidikan adalah satu cabang disiplin pendidikan yang mengutamakan penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam bidang pendidikan dan latihan. Di dalam teknologi pendidikan diutamakan penggunaan media dan kaedah-kaedah lain dan penggunaaan persekitaran pelajar untuk menghasilkan pembelajaran” Sharifah Alwiyah Alsagoff.
 4. 4. TEKNOLOGI PENDIDIKAN Aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik- teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.
 5. 5. BAGAIMANA MENGAFLIKASIKAN TEKNOLOGI DIDALAM PROSES PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN Aspek Tidak Nyata MICROSOFT WORD INTERNET Aspek Aspek Perisian Perkakasan ISI PELAJARAN
 6. 6. PERANAN UTAMA TEKNOLOGI PENDIDIKAN • Membantu memperbaiki keseluruhan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran • Menambah kualiti pembelajaran atau darjah penguasaan. Mengurangkan masa / menjimatkan masa • Menambah keberkesanan guru dari segi bilangan pelajar tanpa mengurangkan kualiti pembelajaran • Mengurangkan kos tanpa menjejaskan kualiti
 7. 7. APLIKASI TEKNOLOGI DI BRUNEI DARUSSALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN • Demi menyahut cabaran Abad ke 21, beberapa perkhidmatan pendidikan telah dinaiktarafkan. • Perkhidmatan-Perkhidmatan yang baru telah diperkenalkan seperti Program ICT, yang memfokus kepada penyediaan e-pendidikan (Edunet, E-learning, Education Information, Digital Library dan Human Capacity Building). • Bagi melaksanakan pelbagai program teknologi maklumat dan komunikasi tersebut di peringkat Kementerian dan Sekolah , Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. • Ditubuhkan pada tahun 2001.
 8. 8. Peruntukan Kewangan bagi Kementerian Pendidikan Projek - TVESIS ANGGARAN PERBELANJAAN PROJEK SISTEM MAKLUMAT PELAJAR PENDIDIKAN DAN VOKASIONAL $2.4 juta – Setahun.
 9. 9. Peruntukan Kewangan Kementerian Pendidikan Strategi Pendidikan “Brunei Vision 2035” $B200 Juta melalui RKN ke 8 (Rancangan Kemajuan Negara) 2007 - 2012
 10. 10. SEJARAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA •Pada asalnya dikenali sebagai Unit Kajian - Ditubuhkan pada 1992 •Perkembangan semasa dalam teknologi unit ini diubah sebagai Bahagian Kajian dan Sumber Maklumat. Pada tahun 1996. •01 hb Ogos 1999 – Digabungkan dengan Bahagian Dermasiswa, Kajian dan Latihan • Oktober 1999 - Digabung dengan Bahagian Kurikulum dan dikenali sebagai Unit Kajian. • March 2001 – Unit ini dikenali sebagai Unit Kajian Jabatan Pengajian Islam. • 1 Januari 2002 – Ditukar nama Bahagian Kajian dan Pengumpulan Maklumat • 01 Januari 2006 - Bahagian Kajian dan Teknologi Maklumat, • 01 Januari 2007 – Dikenali Unit Teknologi Maklumat (Bahagian Pentadbiran) hingga sekarang.
 11. 11. Peruntukan Kewangan bagi Projek e-Kerajaan JPI Tajuk Projek : “Digital ICT Multimedia Lab” (Robotel Smartclass) ANGGARAN PERBELANJAAN PROJEK JABATAN PENGAJIAN ISlAM: Fasa Pertama : $2 593 356.00 Fasa Kedua : $8 546 273.00 Jumlah keseluruhan : $11 139 629.00
 12. 12. KURSUS 2007 - IPA • Kursus Multimedia – Macromedia Flash • Kursus IT Awareness • Persembahan Microsoft Powerpoint • Kursus Pangkalan Data – Microsoft Excess • Kursus Asas Pemrosesan Kata (Word) • Kursus Penerbitan Atas Meja (Publisher) • IT Security Awareness Traning For Executive Management • Kursus Microsoft Poin • Penerbitan Adobe Photoshop • IT Security Awareness For End-Users (ISO/ IAC 17799) 22 0RANG • Kursus IT (Asas / Advance) – (KHEU) 150 ORANG
 13. 13. KURSUS 2008 - IPA • Kursus Hamparan Elektronik – Microsoft Exel • Kursus Powerpoint • Kursus Multimedia Micromedia Flash • Kursus Multimedia Application Workshop • Kursus Maklumat dan Telekomunikasi (Internet Explorer dan Mas- Outlook) • Kursus Persembahan Microsoft Powerpoint • Kursus Microsoft : SPSS For Window. • Kursus Menulis Laporan Melalui IT Multimedia Application Workshop • Kursus Maklumat dan Komunikasi (Internet Explorer dan Mass Outlook) • Kursus Pangkalan Data (Microsoft Acess) • Kursus Penerbitan Atas Meja (Microsoft Publisher) • Kursus Hamparan Elektronik • Taklimat e-Latihan (Bahagian Sumber Latihan Manusia)
 14. 14. KURSUS KOMPUTER
 15. 15. KURSUS-KURSUS YANG DIKENDALIKAN JPI.KHEU
 16. 16. Peralatan Teknologi Pendidikan • Radio • Televisyen • Overhead Projektor • Slaid • Slaid Projektor • Komputer • Elektronik Mail • Pita Audio (Sistem Audio) • Rakaman Video • Lut Sinar • Telefon Bergerak / Bimbit
 17. 17. ALAT BANTU MENGAJAR
 18. 18. LUT SINAR LUT SINAR IALAH SATU BAHAN TRANSPARENCY DALAM PENYAMPAIAN NOTA KULIAH MAHUPUN PENERANGAN YANG BERLANSUNG DI BILIK DARJAH. GURU MEMPAMERKAN – NOTA / GAMBAR. Menjimatkan masa – Menayangkan Beberapa Kali
 19. 19. TELEVISION • Sistem elektronik untuk memancarkan gambar- gambar tidak bergerak dan gambar-gambar bergerak dan bunyi. • Siaran langsung. • Telekomunikasi diperlukan apabila pemerhati berada di satu tempat yang jauh . • Sebagai alat komunikasi – yang jauh dapat dilihat. • Siaran-Siaran di TV (bercorak pendidikan) – Discovery Chanel.
 20. 20. INTERACTIVE BOARD INTERAKTIVE BOARD SEBAGAI TAYANGAN PAPAN YANG DIGUNAKAN MELALUI KOMPUTER DAN DIPANCARKAN SEMULA MELALUI INTERACTIVE BOARD
 21. 21. RADIO Penyebar maklumat seperti melalui siaran berita dan rancangan yang berunsur kepada pendidikan. Rangkaian-rangkaian di Brunei – Menyalurkan Pendidikan
 22. 22. TELEVISION • Sistem elektronik untuk memancarkan gambar- gambar tidak bergerak dan gambar-gambar bergerak dan bunyi. • Telekomunikasi diperlukan apabila pemerhati berada di satu tempat yang jauh . • Menonton televisyen ditonton kepada pelajar- pelajar seolah-olah berada di tempat kejadian. •
 23. 23. INTERNET
 24. 24. KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN • Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan. • Menjimatkan masa, tenaga dan wang. • Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar. • Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh. Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian.
 25. 25. KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN • Melibatkan pelbagai deria pelajar. Cth: penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. • Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar. Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar. Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum. • Memperkayakan pengalaman pelajar. Cth: media bergerak boleh memperkayakan pengalaman murid. Kejadian yang tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat mereka saksikan sendiri dan ini menjadikan mereka seoalah-olah mereka mengalaminya.
 26. 26. Kertas kerja dalam Penggunaan Alat-alat Pandang Dengar (APD) Di Sekolah-sekolah Rendah Kerajaan. Hasil kaji selidik.. (a) Untuk mempercepatkan kefahaman pelajar…. 100% (b) Untuk menguatkan ingatan…. 98.6% (c) Memberikan rangsangan untuk belajar…98.6% (d) Menimbulkan minat untuk belajar…. 100%
 27. 27. ANALISIS DATA 1999 2000 2001 PAPAN TULIS, BUKU TEKS REALIA REALIA REALIA CARTA CARTA CARTA OHP OHP OHP 2 2 - 8 10 - - - - 23 SEK. MENENGAH 1.39% 1.39% 5.7% 10.6% 100% 1999 - (141) 2000 - (144) 2001- (23) - 17 3 9 8 2 55 SEK. RENDAH 9.5% 1.7% 4.5% 4% 1% 100% 1999 - (179) 2000 - (200) 2001- (55) - 71 21 - 101 18 SEK. UGAMA 5.7% 1.8% 8.6% 1.5% KHAS TIDAK DINYATAKAN 1999 - (1251) 2000 - (1176)
 28. 28. INTEGRASI TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU Guru tidak terganti oleh ICT. Dengan penggunaan ICT peranan guru adalah sebagai : FASILITATOR PENGURUS KAUNSELOR PENDORONG

×