Sosiokulturellteori<br />Hvorfor egner blogging seg for bruk i skolen?<br />
Hva er læring?<br />  ”I et sosiokulturelt perspektiv forstår en læring som et spørsmål om hvordan individer nyttiggjør ...
Dynamisk dannelsesprosess<br />I dag ser en viktigheten av en dynamisk dannelsesprosess, hvor det ikke holder å overta ne...
<ul><li>I et sosiokulturelt perspektiv er det å kunne knyttet til praksisfellesskap og det enkelte individs evne til å de...
Skolen må fokusere på problemstillinger som er sentrale gjennom den funksjonen de har i samfunnet og kulturen, og som elev...
Det overordnede målet må være å utvikle en identitet som kunnskapsrik og kompetent aktør i de forskjellige praksisene ved...
Samspillet mellom redskap og den lærende<br />Artefaktene bærer med seg ideologier fra de spesifikke kulturene der de er b...
Sosiokulturell teori vektlegger den betydningen utvikling av ny teknologi har hatt for menneskelig utvikling og våre kultu...
Artefakter og deres innvirkning på læring<br />Den mest merkbare måten mennesker forandrer sine fysiske omgivelser på er v...
Skolen skal hjelpe elevene til å ta i bruk datamaskinen slik at det vil tjene både dem selv og samfunnet. Det som er urove...
Språket<br />Språket er det viktigste medierende læringsredskapet (Dysthe, 2001). <br />I språklige framstillinger ligger...
Ved å kommunisere tilegner vi oss mange perspektiver og kollektive kunnskaper som vi etter hvert betrakter som naturlige (...
Kultur<br />Kultur er noe som hele tiden utvikles. Sosiokulturell teori vektlegger at den kulturen vi er en del av både gi...
Å lære er mye mer enn å lære fag<br />Innsikt og kompetanse utvikles gjennom samhandling<br />http://www.youtube.com/watch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiokulturell teori powerpoint blogg

2,493 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiokulturell teori powerpoint blogg

 1. 1. Sosiokulturellteori<br />Hvorfor egner blogging seg for bruk i skolen?<br />
 2. 2. Hva er læring?<br /> ”I et sosiokulturelt perspektiv forstår en læring som et spørsmål om hvordan individer nyttiggjør seg (det vil si approprierer) kunnskaper og ferdigheter som de blir eksponert for. (…) Et viktig utgangspunkt for å forstå læring er derfor at en betrakter kunnskap og læring som situert, det vil si noe som vokser fram i sosiale praksiser” (Säljö, 2001,s.63).<br />http://www.elevsiden.no/laering/1098311382<br />
 3. 3. Dynamisk dannelsesprosess<br />I dag ser en viktigheten av en dynamisk dannelsesprosess, hvor det ikke holder å overta nedarvede forestillinger og eksisterende kunnskaper, men hvor en fordrer utvikling og dannelse gjennom dialog med sine omgivelser (Vettenranta, 2001).<br />”(…) dannelse blir forstått som « menneskets forhold til seg selv, til samfunnet og til verden»” (Vettenranta, 2007,s.39). <br />Gjennom å la elevene få bruke blogg vil de kunne utvikle en identitet som kunnskapsrike og kompetente deltakere i denne praksisen(Østerud, 2009). http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning/Pedagogisk_bruk_av_blogg<br />
 4. 4. <ul><li>I et sosiokulturelt perspektiv er det å kunne knyttet til praksisfellesskap og det enkelte individs evne til å delta i disse (Dysthe, 2001). De sosiale mediene krever bevisstgjøring rundt bruken, og hva som er likt og ulikt fra det å være sammen fysisk.
 5. 5. Skolen må fokusere på problemstillinger som er sentrale gjennom den funksjonen de har i samfunnet og kulturen, og som elevene kan kjenne igjen fra sitt daglige liv (Østerud, 2009).
 6. 6. Det overordnede målet må være å utvikle en identitet som kunnskapsrik og kompetent aktør i de forskjellige praksisene vedkommende involverer seg i (Østerud, 2009).</li></li></ul><li>Mediering<br />Mediering er når en mottar støtte/ hjelp i læringsprosessen (Dysthe,2001). <br />Hjelpen kan komme fra personer, og eller redskaper, kjent som artefakter (Dysthe, 2001).<br />Artefakter er kulturelle redskaper som bidrar til å formidle kunnskap(Dysthe, 2001). <br />Når vi tar i bruk artefakter tar vi også i bruk den kunnskapen som ligger nedarvet i dem (Säljö, 2006)<br />Redskaper bidrar til læring på ulike vis.<br />
 7. 7. Samspillet mellom redskap og den lærende<br />Artefaktene bærer med seg ideologier fra de spesifikke kulturene der de er blitt til (Dysthe, 2001). <br />Introduksjonen av dem gjør noe med kulturen der de ble oppfunnet, men vil også virke inn på de kulturene hvor redskapene etter hvert blir introdusert og benyttet (Dysthe, 2001).<br />Datamaskinen er et artefakt som har påvirket samfunnet og den kulturen vi vokser opp i.<br />”Når teknikken endres, blir også mange aspekter ved læringen vår endret (…)” (Säljö, 2006,s.157). <br />
 8. 8. Sosiokulturell teori vektlegger den betydningen utvikling av ny teknologi har hatt for menneskelig utvikling og våre kulturer (Erstad, 2010).<br />”Det å lære dreier seg altså om en prosess der vi tilegner oss de ressursene som finnes i kulturen for å kunne gjennomføre aktiviteter, dvs. de kompetanseutfordringene som samtiden krever” (Erstad, 2010,s.59).<br />http://www.youtube.com/watch?v=TOD-H2YR9Ws<br />Digitale mediene som blogg er en del av, gir nye muligheter til å påvirke og forandre samfunnet. For å kunne nyttiggjøre seg de mulighetene som finnes ,må skolen stimulere til refleksjon, debatt og kunnskapsutvikling . Slik kan de unge få mulighet til å oppnå økt kunnskap og innsikt (Erstad, 2010).<br />
 9. 9. Artefakter og deres innvirkning på læring<br />Den mest merkbare måten mennesker forandrer sine fysiske omgivelser på er ved å skape artefakter (Säljö, 2006).<br />Artefakter har endret måtene vi tilegner oss kunnskap på . ”Når teknikken endres, blir også mange aspekter ved læringen vår endret (…)”(Säljö, 2006,s. 157).<br />Internett og datamaskinen har ført til store endringer i samfunnet, men det er ikke redskapene i seg selv som skaper forandring, men måten vi tar dem i bruk på. Det tydeliggjør viktigheten av kompetanse som har sitt utspring i refleksjon og bevisstgjøring for hvordan en kan sette kunnskapen inn i en større sammenheng (Erstad, 2010). Kommunikasjon og samhandling er i følge sosiokulturell teori avgjørende for at slik læring skal skje.<br />
 10. 10. Skolen skal hjelpe elevene til å ta i bruk datamaskinen slik at det vil tjene både dem selv og samfunnet. Det som er urovekkende er at skolen enda ikke har tatt den nye teknologien innover seg slik som samfunnet ellers (Krumsvik, 2007,2.194). <br />Elevene tilegner seg mye kunnskap på sin fritid. Mye vil da være selvlært, med den risikoen det innebærer . Nytteverdien av teknologien er knyttet til hvordan den blir oppfattet og brukt i den sosiale praksisen den blir nyttet i, noe som forutsetter mye og allsidig bruk (Krumsvik, 2007).<br />Bruk av blogg i skolen sikrer at elevene skaffer seg erfaringer og slik tilegner seg kunnskap om lover og regler, refleksjon rundt egen og andres bruk, og bevisstgjøring om konsekvensene teknologien gir. <br />http://konferanse2010.iktsenteret.no/workshop/digital-kompetanse-og-ungdomstrinnet<br />
 11. 11. Språket<br />Språket er det viktigste medierende læringsredskapet (Dysthe, 2001). <br />I språklige framstillinger ligger det holdninger, verdier, og standpunkter som tilkjennegir den kulturen vi tilhører (Säljö, 2001).<br />Språk og kommunikasjon er bindeleddet mellom individuelle mentale prosesser og sosiale læringsaktiviteter (Dysthe, 2001).<br />Begrepet internalisering forklarer en utvikling som går fra sosial samhandling til individuelle bevissthetsfunksjoner og har sitt utspring i sosiokulturell tankegang (Dysthe, 2001).<br />
 12. 12. Ved å kommunisere tilegner vi oss mange perspektiver og kollektive kunnskaper som vi etter hvert betrakter som naturlige (Säljö, 2006).<br />Det er hvordan vi bruker språket til å gi og ta imot mening som avgjør hvordan vi tenker (Vettenranta,2007).<br />Betingelsene for vår kommunikasjon er blitt forandret vesentlig med den nye teknologien og de mediene vi benytter. Kommunikasjonen er mer multimodal, og som konsekvens oppstår det nye tekstsjangrer, som for eksempel blogg (Vettenranta, 2007). Det innebærer at elevene må få erfaring med hvordan de skaper og tolker budskap gjennom slik kommunikasjon. <br />http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20070614/verdiskapning_2_0/<br />
 13. 13. Kultur<br />Kultur er noe som hele tiden utvikles. Sosiokulturell teori vektlegger at den kulturen vi er en del av både gir oss tilgang til tidligere ervervet kunnskap, men den danner også grunnlaget for ny kunnskap og nye muligheter (Wittek, 2004).<br />Elevene er mottakere av kultur, men og kulturskapere ved at de bruker tidligere tekster i nye sammenhenger.<br />Denne formen for remiksing utfordrer skolens konvensjonelle syn på kreativitet og originalitet, som er at teksten skal være elevens egen. Sosiokulturell teori er klar på at mennesket har et utviklingspotensial som går i mange retninger. Hvilke innsikter og ferdigheter vi utvikler henger sammen med hvordan omverdenen vår fungerer . Hvilke krav møter vi? Hvilke redskaper blir vi tilbudt? Og hvilke sosiokulturelle erfaringer gjør vi oss (Säljö, 2006)?<br />Sentrale må være å lete etter hvordan elevene har synliggjort hensikten med og forståelsen av arbeidet sitt (Erstad, 2010). Forutsetter at elevene får bruke teknologien til å lage ulike typer tekster. Bruk av blogg egner seg godt både til publikasjon og til produksjon av ulike typer tekster.<br />
 14. 14. Å lære er mye mer enn å lære fag<br />Innsikt og kompetanse utvikles gjennom samhandling<br />http://www.youtube.com/watch?v=Gc4HGQHgeFE&feature=related<br />
 15. 15. Referanser<br />Dysthe, O. (Red). (2001). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag.<br />Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen: - en innføring (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget<br />Harboe, L. (2010). noRskbokA.no (2. utgave): Digitale verktøy i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget.<br />Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag<br />Vettenranta, S. (Red.). (2007). Mediedanning og mediepedagogikk: Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft. Oslo: Gyldendal Akademiske<br />Wittek, L. (2004). Læring i og mellom mennesker: - en innføring i sosiokulturelle perspektiver. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag<br />Østerud, S. (Red.). (2009). Enter: Veien mot en IKT – didaktikk. Oslo: Gyldendal Akademiske. ö<br />

×