Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint er blogging god tekstskaping

771 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint er blogging god tekstskaping

 1. 1. Er blogging god tekstskaping?<br />Hva kjennetegner sammensatte tekster?<br />http://jilltxt.net/<br />
 2. 2. Blogg er et eksempel på sammensatt tekst<br />Skaper mening ved å kombinere ulike uttrykksmåter, kjent som semiotiske ressurser (Løvland, 2007).<br />Eksempler på semiotiske ressurser er farger, musikk, typografi, grafikk, påkledning, bilder og verbalspråk (Løvland, 2007).<br />
 3. 3. Styrker bloggen har:Varierte uttrykksmåter<br />Lyd, bilder, film og lenker kan være med å skape mening på en annen og ofte bedre måte enn det skrevne ordet (Løvland, 2007).<br />Vanligste kombinasjonen når det gjelder blogg er verbalspråket i kombinasjon med andre uttrykksmåter (Løvland, 2007).<br />Når en lager tekst til blogg er det mulig å benytte seg av ulike hjelpeprogrammer som er tilgjengelige gjennom bruk av data, for eksempel retteprogram. http://runea.wordpress.com/category/digitalt-sammensatte-tekster/<br />
 4. 4. Styrker bloggen har:Kan utvikles gjennom interaksjon<br />Bloggen kan jobbes med over tid, og utvikles i samarbeid med andre.<br />Lesere av bloggen kan legge igjen kommentarer i bloggen. I et læringsperspektiv vil det være utviklende å få kommentarer som spesifikt sier hva som er bra og mindre bra.<br />Gjennom interaksjon kan en utvikle sin mottakerbevissthet. Aktørene får innsyn i hverandres tanker og opplevelser om en tekst de har felles interesse for, og slik kan de forstå hvordan andre oppfatter deresbudskap.<br />
 5. 5. Utfordringer bloggen har:Varierte uttrykksmåter<br />Å lage blogg krever mange ulike kompetanser. Det kan være utfordrende å navigere i et så sammensatt og kupert terreng (Løvland, 2007).<br />Kan utnytte det rike tilbudet av informasjon på Internett ved å bruke lenker. Mer krevende å lese slik tekst. Redaktøren må ta avveininger for hvor ofte en skal nyttiggjøre seg denne muligheten.<br />
 6. 6. Utfordringer bloggen harKan utvikles gjennom interaksjon<br />En kan føle en aldri kommer i mål. Forandringer og justeringer kan foretas hele tiden, kan oppleves demotiverende for den som blogger.<br />Interaksjonen som sjangeren innbyr til kan være av uheldig karakter. Kommentarer som er ufine kan få negative følger for dem det gjelder. <br />Skolen må ha en lav terskel for å ta slike uønskede hendelser opp, og slik bygge kunnskap som så kan forebygge.<br />
 7. 7. Seriøs presse<br />Mye tekst og lite bilder har gjerne blitt sett på som et kriterium for seriøs presse (Vettenranta, 2007).<br />
 8. 8. Bildet<br />Bildet har blitt sett på som mindreverdig, underordnet og underlegent det skrevne ord (Vettenranta, 2007).<br />Foto og levende bilder gir oss informasjon på en annen måte enn de skrevne ord (Vettenranta, 2007).<br />Bildet kjennetegnes ved at det er konkret og appellerer til følelser (Vettenranta, 2007).<br />
 9. 9. Hva kjennetegner en god blogg?<br />”Ein god multimodal tekst kombinerer multimodalitetar som gjer at teksten fungerer optimalt i høve til dei mange måla eintekstskapar kan ha med teksten sin i ulike situasjonar” (Løvland, 2007,s.27)<br />
 10. 10. Er blogging god tekstskaping?<br />Blogging kan være god tekstskaping, men en slik type tekst må bli vurdert etter andre kriterier enn andre typer tekster som bøker, brev, leserinnlegg osv. (Vettenranta, 2007).<br />Redaktør må utvikle kompetanse for hvordan formidle sitt budskap slik at det blir forstått etter intensjonene hos mottakergruppen.<br />Kompleksiteten er stor. En blogg vil kunne oppleves veldig forskjellig hos ulike samfunnsgrupper, som redaktør må en kunne forholde seg til en veldig sammensatt gruppe av mottakere, selv om en gjerne vil ha fokus på en bestemt gruppe.<br />
 11. 11. Referanser<br />Løvland, A. (2007). På mange måtar: Samansette tekster i skolen. Bergen, fagbokforlaget.<br />Vettenranta, S. (2007). Mediedanning og mediepedagogikk: Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft. Oslo, Gyldendal.<br />

×