Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompetansemål del2 bloggen_vurderingskriterier i skjema

422 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kompetansemål del2 bloggen_vurderingskriterier i skjema

  1. 1. KompetansemålArbeidsmålLav mål-oppnåelseKarakter 1-2Middels mål-oppnåelseKarakter 3-4Høy mål-oppnåelseKarakter 5-6Vurderingsform”Mål for opplæringa er at elevene skal kunne finne fram til aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulera argument og drøfta spørsmål” (LK06, S. 124).Skal kunne nevne eksempler på aktuelle samfunnsspørsmål.Skal kunne framlegge ulike meninger innenfor hvert av feltene.Skal kunne vise i det skriftlige arbeidet forskjell på egne meninger og kunnskap hentet fra andre.Skal vite hva som kjennetegner drøfting, og kunne bruke dette i sitt arbeid.Kunne fortelle fakta om et aktuelt samfunns-spørsmål.Kunne gjengi minimum to forskjellige meninger fra et samfunns -spørsmål.Skal kunne skrive jeg mener og slik vise til egne meninger.Skal kunne vite at drøfting er å se en sak fra forskjellige sider. Skal kunne hevde egne meninger ved å si ”jeg mener” om en sak, og kunne vise til andre sine tanker ved å bruke ”andre mener”.Kunne fortelle fakta om 2 – 3 aktuelle samfunns -spørsmål.Kunne gjengi minimum to forskjellige meninger fra hvert av de 2-3 samfunns – spørsmålene.Skal kunne vise til egne meninger gjennom presisjon i skrivemåten, og vise til andre sine tanker ved å bruke referanser.Skal kunne se en sak fra flere ulike sider, og vise dette i sitt arbeid. Ha denne kunnskapen om 2-3 ulike områder.Kunne fortelle fakta om 4-5 aktuelle samfunns -spørsmål.Kunne gjengi flere forskjellige meninger innenfor de forskjellige samfunns- spørsmål.Skal kunne vise til egne og andres meninger på en helhetlig, reflekterende og korrekt måte. Skal også vite hvordan innhente kildemateriale, og hvordan vurdere påliteligheten.Skal i sitt arbeid ha en rød tråd som viser ulike perspektiver innenfor de ulike områdene som er del av prosjektarbeidet.Kan vurderes underveis i prosessen både gjennom muntlige samtaler med elevene, diskusjoner i elevgruppen, og ved å se på tilbake -meldinger som elevene har gitt til bloggene. Også vurdere ytringer elevene kommer med i gruppens blogg og egen logg.Vurderes ut i fra bloggen og elevens logg. Kan og vurderes gjennom samtaler med eleven, og ved å evaluere samarbeid i gruppen en har vært vitne til.Elevene kan vise både i muntlige samtaler, og ved bruk av blogg at de evner å se flere sider i en sak.”Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster” (LK06,s. 48).Skal kunne bruke blogg til å ytre seg på en positiv måte.Skal vite hva kilder er, og formålet ved slik bruk.Skal kunne anvende ulike uttrykk i bloggen, og fortelle hva de vil oppnå med uttrykkene brukt.Har kommentert i bloggene med uttrykk som er positive, men ikke utdypet det noe mer. F. eks. Dette er et bra innlegg, eller helt enig.Kunne nevne eksempler på kilder brukt i sitt arbeid.Kunne bruke minst to ulike uttrykk i samme tekst.Har kommentert bloggene på en positiv måte, og sagt hvorfor de mener det de har gitt uttrykk for.Kunne nevne eksempler på kilder brukt i sitt arbeid. Skal vite hvorfor en bruker kilder, og hvorfor kilde -henvisninger er nødvendige.Kunne lage minst to forskjellige sammensatte tekster, hvor en har brukt ulike uttrykk. Kunne komme med forslag på hvordan de ønsker eller tror disse uttrykkene vil bli forstått av leserne.Har kommentert bloggene på en positiv måte, og vist tydelig gjennom egne meninger og relasjon til fagstoff hvorfor de mener det de skriver. Har også klart å skrive kommentarer som ikke er enige med redaktør, men som allikevel er konstruktive.Kunne nevne eksempler på kilder og eksemplifisere hvorfor en bruker kilder. Skal kunne bruke kildene kritisk og selvstendig i sitt arbeid, og ha korrekte kilde -henvisninger.Kunne beherske ulike uttrykksmåter på en variert og allsidig måte. Ha et bevisst forhold til bruken av ulike uttrykk, og være åpen for at der er flere muligheter som kan fungere godt.Vurdere kommentarene elevene har gitt hverandres blogger.Det skriftlige arbeidet, og muntlige samtaler kan brukes her.Her er det naturlig å evaluere både blogg og logg. I loggen skulle de redegjøre for sine tanker rundt bruken av ulike uttrykk. <br />

×