Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Elektroninė komercija ir elektroninio parašo teisinis reglamentavimas

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

More from Liutauras Ulevičius (20)

Advertisement

Elektroninė komercija ir elektroninio parašo teisinis reglamentavimas

 1. 1. Elektroninė komercija ir elektroninio parašo teisinis reglamentavimas 4 tema Informatikos teisė (bakalauro studijos) Elektroninio verslo katedra Mykolo Romerio Universitetas
 2. 2. turinys <ul><li>elektroninis verslas ir elektroninė komercija </li></ul><ul><ul><li>elektroninė komercija </li></ul></ul><ul><ul><li>elektroninės komercijos teisinio reglamentavimo principai </li></ul></ul><ul><ul><li>elektroninės komercijos dalyviai </li></ul></ul><ul><li>elektroninių sutarčių teisinis reglamentavimas </li></ul><ul><ul><li>elektroninių sutarčių teisinis reglamentavimas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pasaulyje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lietuvoje </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>elektroninės sutarties teisinė vertė </li></ul></ul><ul><li>kai kurie elektroninio verslo teisiniai aspektai </li></ul><ul><ul><li>vartotojų teisės </li></ul></ul><ul><ul><li>asmens duomenų apsauga </li></ul></ul><ul><ul><li>elektroniniai pinigai </li></ul></ul>
 3. 3. Elektroninis verslas ir elektroninė komercija I dalis
 4. 4. I dalis teisinės kategorijos ir jų samprata <ul><li>Elektroninis verslas bet koks (informacijos teikimas, priėmimas, reagavimas) elektroninių ryšių kanalų integravimas į veiklos procesus </li></ul><ul><li>Elektroninė komercija (= elektroninė prekyba) pirkimo-pardavimo sandorių elektroniniais ryšio kanalais integravimas į veiklos procesus </li></ul>
 5. 5. I dalis teisinės kategorijos ir jų samprata Elektroninis verslas Elektroninė komercija
 6. 6. I dalis teisinės kategorijos ir jų samprata <ul><li>ES E-komercijos direktyva (2000), www nuoroda </li></ul><ul><ul><li>ŪkMin įsakymas (2002), www nuoroda </li></ul></ul><ul><ul><li>LR IVPĮ (2006), www nuoroda </li></ul></ul><ul><li>ES e-parašo direktyva (1999), www nuoroda </li></ul><ul><ul><li>LR EPĮ (2000), www nuoroda </li></ul></ul><ul><ul><li>LRV Dėl elektroninio parašo priežiūros institucijos (2002), www nuoroda </li></ul></ul><ul><ul><li>LRV Reikalavimai .. sertifikavimo paslaugų teikėjams, .. elektroninio parašo įrangai, .. paslaugų teikėjų registravimo tvarka, .. priežiūros reglamentas (2002), www nuoroda </li></ul></ul>
 7. 7. I dalis teisinės kategorijos ir jų samprata <ul><li>informacinės visuomenės paslauga – 2000/31/EB 2 str. (a), 98/34/EB 1 str. (1), papildymai 98/48/EB </li></ul><ul><li>požymiai </li></ul><ul><ul><li>per atstumą </li></ul></ul><ul><ul><li>elektroninės priemonės </li></ul></ul><ul><ul><li>individualus paslaugos gavėjo prašymas </li></ul></ul><ul><ul><li>paprastai už atlyginimą </li></ul></ul><ul><li>1998 metų teisės aktų V-VI prieduose – pavyzdžiai, kas nėra/yra IVP </li></ul>
 8. 8. I dalis teisinio reglamentavimo principai <ul><li>funkcinis ekvivalentiškumas (UNCITRAL) </li></ul><ul><li>technologinis neutralumas (ES) </li></ul><ul><li>kriterijai </li></ul><ul><ul><li>visi gali perskaityti </li></ul></ul><ul><ul><li>turinys nepakeistas </li></ul></ul><ul><ul><li>kopijų gamyba </li></ul></ul><ul><ul><li>duomenų autentiškumas tikrinamas parašu </li></ul></ul><ul><ul><li>forma tinkama teismui/valstybės institucijoms </li></ul></ul>
 9. 9. I dalis teismų praktika Lietuvoje <ul><li>E.Beliackas vs. UAB “Sabina” (LAT, 2000) </li></ul><ul><li>Ž. Budros IĮ „Sėkmės sistemos“ v. AB „Lietuvos telekomas“ (LAT, 2001) </li></ul><ul><li>Ž. Šapalas v. AB „Lietuvos taupomasis bankas“ (LAT, 2001) </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 10. 10. I dalis elektroninės komercijos dalyviai <ul><li>elektroninis verslas ne tik privati ūkinė veikla (verslas), bet ir viešieji juridiniai asmenys, vartotojai, NVO, ... </li></ul><ul><li>elektroninė komercija </li></ul><ul><ul><li>business (B), consumer (C), government (G) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visos kombinacijos, iš kurių populiariausios: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>B2C (prekyba) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>G2C (el. deklaravimas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B2B (didmena-mažmena) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Elektroninės sutartys II dalis
 12. 12. II dalis teisinis reglamentavimas Lietuvoje <ul><li>CK </li></ul><ul><ul><li>1.73 Rašytinė sandorių forma 2 d. </li></ul></ul><ul><ul><li>1.76 Rašytinės formos sandorių sudarymas 2 d. </li></ul></ul><ul><ul><li>6.367 Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones </li></ul></ul><ul><li>Elektroninio parašo įstatymas </li></ul><ul><ul><li>8 str. 1, 3 d. </li></ul></ul><ul><ul><li>poįstatyminiai teisės aktai (2 LRV nutarimai) </li></ul></ul>
 13. 13. II dalis elektroninės sutarties vertė <ul><li>identifikavimas (tapatybės nustatymas) CK 1.76 (privalo būti pakankamai duomenų sandorio šalims nustatyti) </li></ul><ul><li>autorizavimas (teisių pripažinimas) CK 1.73 (jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą) EPĮ 8 str. 1 d. (turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme) EPĮ 8 str. 3 d. (visais atvejais turi šio straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, jeigu parašų naudotojai tarpusavyje dėl to susitaria) </li></ul>
 14. 14. II dalis elektroninio parašo funkcijos <ul><li>identifikavimas (tapatybės nustatymas) sertifikatų centras patvirtina tapatybę, sutarties pagrindu sutariama pripažinti tapatybę remiantis sutartomis sąlygomis </li></ul><ul><li>autorizavimas (teisių pripažinimas) bendrieji teisės principai dėl veiksnumo ir teisnumo, konkreti apimtis – sertifikatų centro duomenų bazėje </li></ul>
 15. 15. II dalis CK ir EPĮ teisės normų kolizijos <ul><li>CK 1.73 2 d. (Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais , jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą) </li></ul><ul><li>popierinis dokumentas, pasirašytas gyvai ir persiųstas faksu? </li></ul>
 16. 16. Kai kurie elektroninio verslo teisiniai aspektai III dalis
 17. 17. III dalis vartotojų teisės (I) <ul><li>84/450/EEB dėl klaidinančios ir palyginamosios reklamos; </li></ul><ul><li>85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų, administracinių priemonių ir panašių aktų, reguliuojančių atsakomybę už defektyvius produktus, suderinimo; </li></ul><ul><li>87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reguliuojančių vartotojišką kreditą, suderinimo; </li></ul><ul><li>90/314/EEB dėl paketinių kelionių, paketinių atostogų ir paketinių turų; </li></ul><ul><li>92/28/EEB dėl medicininių produktų reklamos; </li></ul><ul><li>92/59/EEB dėl bendros produktų saugos; </li></ul><ul><li>93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse; </li></ul><ul><li>93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje; </li></ul><ul><li>94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos ryšium su sutartimis dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu nustatyto laiko ribose (on time-share basis); </li></ul>
 18. 18. III dalis vartotojų teisės (II) <ul><li>97/7/EB dėl vartotojų apsaugos nuotolinių sutarčių atžvilgiu; </li></ul><ul><li>98/6/EB dėl kainų nurodymo ant produktų, siūlomų vartotojams; </li></ul><ul><li>98/27/EB dėl teisminių uždraudimų ginant vartotojų interesus; </li></ul><ul><li>98/43/EB dėl valstybių narių įstatymų, administracinių priemonių ir panašių aktų, reguliuojančių tabako ir tabako gaminių reklamą ir jų gamintojų paramą, suderinimo. </li></ul><ul><li>1999/44/EB dėl tam tikrų aspektų, susijusių su prekių pardavimu vartotojams ir garantijomis; </li></ul><ul><li>2002/65/EB dėl finansinių paslaugų nuotolinės vartotojų rinkodaros; </li></ul><ul><li><...> </li></ul>
 19. 19. III dalis asmens duomenų teisinė apsauga <ul><li>Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (1996, www nuoroda ), 14 str. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais </li></ul><ul><li>Elektroninių ryšių įstatymas , (2004, www nuoroda ), 69 str. Tiesioginė rinkodara, 1 priedas – Duomenų, kurie turi būti saugomi, kategorijos </li></ul>
 20. 20. III dalis Elektroniniai pinigai <ul><li>Mokėjimų įstatymas (1999, www nuoroda ), 2 str. 4 p. </li></ul><ul><li>plačiau – specializuotas kursas: </li></ul><ul><ul><li>Marius Laurinaitis http://laurinaitis.home.mruni.eu/  Metodinė medžiaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektroninių pinigų sąvoka ( www nuoroda ) </li></ul></ul>
 21. 21. Elektroninė komercija ir elektroninio parašo teisinis reglamentavimas Informatikos teisė, 4 tema atnaujinta 2010.03.27, © L.Ulevičius

Editor's Notes

 • muotrauka – mano, 09.12.12

×