สรุปงานผู้ทดสอบ

211 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปงานผู้ทดสอบ

  1. 1. สรุปงานผูทดสอบ  คําชมเชย 1. งาน power point มีสีสันอานงาย 2. การนําเสนอนาสนใจ 3. รูปแบบของแบบฝกหัดดี 4. มีการยกตัวอยางเพื่อสรางความเขาใจ 5. ระยะเวลาเหมาะสม  คําแนะนํา 1. ตัวหนังสือเล็กไป 2. นาจะมีตัวการตูนนารักๆลงไปบาง 3. บางคนพูดเร็ว 4. บางหนาควรมีเนื้อหานอยลง 5. ควรเปลี่ยน slide ใหชาลง  ขอที่ยากที่สุด(เฉลย ง)10. ฟงกชันที่ใชกับงานขอความหาความยาวของขอความคือฟงกชันอะไรและมีรูปแบบอยางไร ก. ฟงกชั่น strcmp รูปแบบ strcmp(string 1,string 2) ข. ฟงกชั่น strcat รูปแบบ strcat (string 1,string 2) ค. ฟงกชั่น strcpy รูปแบบ strcpy (string 1,string 2) ง. ฟงกชั่น strlen รูปแบบ strlen (string)  ขอที่งายที่สุด(เฉลย ค)2. ขอใด หมายถึงฟงกชันในภาษาซีก. ฟงกชันมาตรฐานข. ฟงกชันที่สรางขึ้นเองค. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.ง. ไมมีคําตอบที่ถูกตอง น.ส.ลลิตา บันลือศรีสกุล เลชที่ 23 ม.6/1

×