ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙOΤΠΑΣΡΩΝΘΔΜΑ: ΢ΤΝΣΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ΢ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ΢ & ΢ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΗ΢ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ΢Η πξάμε «Γξαθείν Γηαζχλδ...
ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηεοεθπα...
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ΢ ΥΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαηάκεζεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηνποθνηηεηέο (αηνκηθή θαη ν...
 Δηεξεύλεζε επαγγεικαηηθώλ, εθπαηδεπηηθώλζηόρσλ θαη αλαγθώλ (Οξγάλσζε ρξόλνπζπνπδώλ , αληηκεηώπηζε άγρνπο εμεηάζεσλ ,νξγά...
Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γ.Γ.πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο θαη νκάδεοεξγαζίαο θαηά ηηο νπνίεο...
ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΗ΢ ΣΑ ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΢ΟΤ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΑ ΚΗΝΔΗ΢ΑΗ ΑΜΔ΢Α ΚΑΗ ΓΡΖΓΟΡΑ ΝΑ ΔΗ΢ΑΗ ΔΤ...
ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ Σν βηνγξαθηθό ζεκείσκα απνηειεί ηελ πξώηενινθιεξσκέλε εηθόλα πνπ απνθνκίδεη ν εξγνδόηεογηα ηνλ ππνςήθην. Έλα θ...
ΔΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ Πξνζσπηθά ζηνηρεία ΢ηνηρεία επηθνηλσλίαο Δθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (πιήξνπο ή κεξηθήοαπαζρόιε...
Πξνζσπηθά ζηνηρεία -Σηνηρεία επηθνηλσλίαο ΢ε απηό ην πεδίν πεξηιακβάλνληαη: νλνκαηεπώλπκν,εκεξνκελία γέλλεζεο, ππεθνόηεηα...
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (πιήξνπο ή κεξηθήοαπαζρφιεζεο, έκκηζζε ή εζεινληηθή, ζηξαηησηηθή ζεηεία,πξαθηηθή άζθεζε) ΢ απηή ...
Σεκηλάξηα-επηκνξθψζεηο Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπζεκηλαξίνπ, ην ζέκα ηνπ κε πηζαλή αλαθνξά ζε εηδ...
Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο (δεκνζηεύζεηο, κειέηεο,δηαθξίζεηο) Οη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλθάζε κία μερσξηζη...
Δλδηαθέξνληα Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζείηε ζε ελδηαθέξνληα θαηρόκπη ζρεηηθά κε ηελ πξνθεηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη λαπξνβάι...
΢ΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟ΢ΟΦΗ Πξνζνρή ζηε Φξνλνινγηθή ζεηξά Τπάξρνπλ δπν ηξόπνη ρξνλνινγηθήο αλάπηπμεοησλ ζεκαηηθώλ ηνπ βηνγξαθηθνύ...
 Απνθπγή ξεκάησλ Πεξηζώξηα (εζσηεξηθά κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλθαη πεξηθεξεηαθά ζε ζρέζε κε ζειίδα) Γηάθελα Δπθνιία αλάγλσ...
 ΢σζηή ρξήζε θεθαιαίσλ γξακκάησλ Πεξίιεςε εηδηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ΢πλερή θαη ζπλεπή ρξήζε πξνηάζεσλ ή κηθξώλθξάζεσλ Λνγηθ...
ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΢ΗΜΕΙΩΜΑ EUROPASSΣν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vita...
΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙ΢ΣΟΛΗ Ζ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή είλαη ν ζύλδεζκνο πνπελώλεη ην βηνγξαθηθό ζαο ζεκείσκα κε ηε ζέζεεξγαζίαο θαη...
 ΣΤΟΦΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Να πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγνδόηεώζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάγλσζε ηνπΒηνγξαθηθ...
ΔΟΜΗ ΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΗ΢ ΕΠΙ΢ΣΟΛΗ΢ 1. Γηεχζπλζε Υπνςεθίνπ ( αλαγξάθεηαη ζην πάλσκέξνο ηεο δεμηάο ζειίδαο) 2. Γηεχζπλζε Παξαιήπη...
ΦΡΗ΢ΙΜΕ΢ ΟΔΗΓΙΕ΢ Απεπζύλεηε ηελ επηζηνιή ζε ζπγθεθξηκέλνπξόζσπν ηεο εηαηξίαο ή ηνπ θνξέα πνπζαο ελδηαθέξεη, ην νπνίν ζα ε...
 Αλαθέξεηε μεθάζαξα απηό πνπ δεηάηε θαη απηό πνπκπνξείηε λα πξνζθέξεηε Μελ μεπεξάζεηε ηε κία ζειίδα θαη αθνινπζήζηε ηελη...
Πξνο : (Δηαηξία θαη πιήξεο δηεύζπλζε)Τπόςε : (Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ ή Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπαλ είλαη δηαζέζηκν)ΘΔΜΑ : Αγγε...
Πξνο : (Δηαηξία θαη πιήξεο δηεύζπλζε)Τπόςε : (Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ ή Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ αλ είλαηδηαζέζηκν)Με ηελ παξν...
ΟλνκαηεπώλπκνΓ/λζεΣει.Ησάλληλα, ΖκεξνκελίαΠξνο: Δπσλπκία Δηαηξίαο ή ΦνξέαΓ/λζεΤπόςε:Αγαπεηέ θ. __________,Δλδηαθέξνκαη γηα...
ΠΡΟ΢ΕΦΕΙ΢ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ 22/5: Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο, Ιαηξηθή εηδηθόηεηα &Υπνηξνθίεο ζηηο ΗΠΑ Σηηο 13.0...
΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΙΑ΢ΤΝΓΔ΢Η΢ Σηλ. 2610 996678-79 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄(Πρυτανεί...
Σο Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ ζαρ εύσεηαικαλή επιηςσία ζηο ηαξίδι ζαρ!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013

4,329 views

Published on

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επαγγελματική Ανάπτυξη κι Προοπτική
Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας 2012-13

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
480
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013

 1. 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙOΤΠΑΣΡΩΝΘΔΜΑ: ΢ΤΝΣΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ΢ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ΢ & ΢ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΗ΢ΔΠΙ΢ΣΟΛΗ΢Η πξάμε «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ» πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαηΓηά Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν - ΔΚΤ) θαη απφ εζληθνχο
 2. 2. ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ Ζ βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, είλαη ε ζύλδεζε ηεοεθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα από ηελαλάπηπμε δηαύισλ επηθνηλσλίαο, δηθηύσζεο θαηζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγνδνηηθνύο θνξείο θαη ηελεπξύηεξε θνηλσλία. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζύλδεζεοπαξέρνληαη δσξεάλ, ελώ ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη νηδξαζηεξηόηεηέο ηνπ δηέπνληαη από ΚώδηθαΓενληνινγίαο, κε ζθνπό ηε δηαθύιαμε ηνπαπνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώοθαη ηελ ύπαξμε ίζσλ επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζεΔπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο θαη ΑκεΑ.
 3. 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ΢ ΥΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαηάκεζεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηνποθνηηεηέο (αηνκηθή θαη νκαδηθήζπκβνπιεπηηθή, ηειεζπκβνπιεπηηθή, ππνζηήξημε θνηηεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο). Αλάπηπμε δεμηνηήησλαπηνγλσζίαο, επηθνηλσλίαο, απηνπιεξνθόξεζεο Αλίρλεπζε Ιθαλνηήησλ, ελδηαθεξόλησλ &πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
 4. 4.  Δηεξεύλεζε επαγγεικαηηθώλ, εθπαηδεπηηθώλζηόρσλ θαη αλαγθώλ (Οξγάλσζε ρξόλνπζπνπδώλ , αληηκεηώπηζε άγρνπο εμεηάζεσλ ,νξγάλσζε ρξόλνπ ζπγγξαθήο πηπρηαθήοκειέηεο, πξνζαξκνγή θαη έληαμε Πξσηνεηώλ ζηελέα παλεπηζηεκηαθή πξαγκαηηθόηεηα) Ελεκέξσζε γηα Πξνπηπρηαθέο θαη ΜεηαπηπρηαθέοΣπνπδέο Πιεξνθόξεζε γηα Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαηππνηξνθίεο Ελεκέξσζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο Τερληθέο εύξεζεο Εξγαζίαο-ΔηαρείξηζεΣηαδηνδξνκίαο Ελεκέξσζε γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα
 5. 5. Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γ.Γ.πξαγκαηνπνηνύληαη ζεκηλάξηα, ζπδεηήζεηο θαη νκάδεοεξγαζίαο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη ζέκαηα όπσο: Οξγάλσζε ρξφλνπ ζπνπδψλ Αληηκεηψπηζε άγρνπο εμεηάζεσλ Οξγάλσζε ρξφλνπ ζπγγξαθήο πηπρηαθήο κειέηεο Τερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ θαη απηνγλσζίαο Σχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο Τερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο Τερληθέο παξνπζίαζεο ζε ζπλέληεπμε επηινγήο Δξγαζηαθφο ρψξνο θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαηεπηθνηλσλία Αλίρλεπζε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ Αζθήζεηο απηνγλσζίαο
 6. 6. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΝΑ ΓΝΩΡΗΕΔΗ΢ ΣΑ ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΢ΟΤ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΑ ΚΗΝΔΗ΢ΑΗ ΑΜΔ΢Α ΚΑΗ ΓΡΖΓΟΡΑ ΝΑ ΔΗ΢ΑΗ ΔΤΔΛΗΚΣΟ΢ ΝΑ ΔΗ΢ΑΗ ΠΟΛΎ ΚΑΛΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑ΢ΜΔΝΟ΢ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗ΢ΑΗ ΑΝΑΒΛΖΣΗΚΟ΢ ΝΑ ΔΗ΢ΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ΢ ΝΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔ΢ΑΗ ΚΑΘΔ ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΝΑ ΜΖ ΝΣΡΔΠΔ΢ΑΗ ΝΑ ΕΖΣΖ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΝΑΓΔΥΣΔΗ΢ ΒΟΖΘΔΗΑ ΝΑ ΔΗ΢ΑΗ ΠΡΟΘΤΜΟ΢ ΝΑ ΒΟΖΘΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΝΑΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΠΡΟΘΤΜΟΗ ΝΑ ΢Δ
 7. 7. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ Σν βηνγξαθηθό ζεκείσκα απνηειεί ηελ πξώηενινθιεξσκέλε εηθόλα πνπ απνθνκίδεη ν εξγνδόηεογηα ηνλ ππνςήθην. Έλα θαιό βηνγξαθηθό ζεκείσκαδελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζε έλαλ ππνςήθην κηαζέζε. Από ηελ άιιε πιεπξά όκσο έλα θαθόβηνγξαθηθό ζεκείσκα κπνξεί λα απνθιείζεη έλαλππνςήθην από ηελ δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο. ΢ηόρνοείλαη κέζα από ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα νελδερόκελνο εξγνδόηεο λα πεηζηεί πσο νζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο είλαη αλακθηζβήηεηα νθαηαιιειόηεξνο γηα ηε ζέζε. Σν βηνγξαθηθό δελ απνηειεί κηα ζηαζεξήπξνζσπηθή αλαθνξά, αιιά εκπινπηίδεηαη ζπλερώοθαη εμεηδηθεύεηαη σο πεξηερόκελν θαη κνξθή,
 8. 8. ΔΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ Πξνζσπηθά ζηνηρεία ΢ηνηρεία επηθνηλσλίαο Δθπαίδεπζε Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (πιήξνπο ή κεξηθήοαπαζρόιεζεο, πξαθηηθή, ζηξαηόο, έκκηζζε ήεζεινληηθή) Καηάξηηζε (΢εκηλάξηα, επηκνξθώζεηο) Ζκεξίδεο – ΢πλέδξηα Ξέλεο Γιώζζεο Δηδηθέο Γλώζεηο (Ζ/Τ, δίπισκα νδήγεζεο, εηδηθέογλώζεηο) Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο (δεκνζηεύζεηο, κειέηεο,δηαθξίζεηο)
 9. 9. Πξνζσπηθά ζηνηρεία -Σηνηρεία επηθνηλσλίαο ΢ε απηό ην πεδίν πεξηιακβάλνληαη: νλνκαηεπώλπκν,εκεξνκελία γέλλεζεο, ππεθνόηεηα (πξναηξεηηθά),νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πξναηξεηηθά), πιήξεοδηεύζπλζε, ηειέθσλν, θηλεηό ηειέθσλν, ειεθηξνληθήδηεύζπλζεΔθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Σν δήηεκα ησλ ζπνπδώλ είλαη πνιύ θξίζηκν, εηδηθά γηαπηνύο πνπ δελ έρνπλ κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία.Δδώ πξέπεη λα αλαθέξεηε ηα πιήξε ζηνηρεία από: ηνόλνκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο θαη ην Σκήκα πνππαξαθνινπζήζαηε, ηνλ ηίηιν πνπ απνθηήζαηε, ηελεκεξνκελία απόθηεζήο ηνπ θαη ηελ επίδνζή ζαο. Σνλίζηεθάπνηα εηδηθά καζήκαηα ηα νπνία έρεηε παξαθνινπζήζεηθαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο θαη αλαθέξεηε ηπρόλεθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
 10. 10.  Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (πιήξνπο ή κεξηθήοαπαζρφιεζεο, έκκηζζε ή εζεινληηθή, ζηξαηησηηθή ζεηεία,πξαθηηθή άζθεζε) ΢ απηή ηελ θαηεγνξία πξέπεη λα αλαθέξνληαη: ην πιήξεοόλνκα ηεο εηαηξείαο, ηνπ θνξέα ή ηνπ νξγαληζκνύ πνπεξγαδόζαζηαλ, ε πεξίνδνο εξγαζίαο, ε ζέζε πνπ,θαηείραηε θαη ηα εηδηθά θαζήθνληα πνπ ζαο εiραλ αλαηεζεί.Όζν απιντθή θαη λα εiλαη ε νπνηαδήπνηε, κηθξήοδηάξθεηαο, εκπεηξία, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη. Απνηειείδείγκα ππεπζπλόηεηαο, ζρέζεσλ κε ην θνηλό θαηεξγαηηθόηεηαο θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη. Πεξηγξάθνληαο ην αληηθείκελν απαζρόιεζεορξεζηκνπνηήζηε ιέμεηο δξάζεο όπσο αλάπηπμε,ζρεδηαζκό, νξγάλσζε. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε αθόκα θαηδνπιεηέο ζε καγαδηά εκπνξηθά ή θαθεηέξηεο, θαζώο είλαηελδεηθηηθέο δεμηνηήησλ όπσο ε ζπλεξγαζία θαη εζπκκεηνρή ζε νκάδα θαη ηθαλνηήησλ όπσο ε παξνρήππεξεζηώλ θαη ε δηαρείξηζε παξαπόλσλ. Πξνζπαζήζηελα ζπζρεηίζεηε ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο κε ην αληηθείκελνηεο ζέζεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία αηηήζηε.
 11. 11. Σεκηλάξηα-επηκνξθψζεηο Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν θνξέαο πινπνίεζεο ηνπζεκηλαξίνπ, ην ζέκα ηνπ κε πηζαλή αλαθνξά ζε εηδηθάζέκαηα πνπ ζα πξνζθέξνπλ δηεπθξηλίζεηο ή αλάιπζε θαηηε ρξνληθή δηάξθεηα (θαη ζε ώξεο).Ξέλεο Γιψζζεο ΢ηελ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηε ηηο μέλεο γλώζεηο πνπγλσξίδεηε θαη ην επίπεδν κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε ηνπΑ΢ΔΠ (Άξηζην, πνιύ θαιό, θαιό, κέηξην).Δηδηθέο Γλψζεηο ΢ε απηό ην πεδίν αλαθέξεηε δεμηόηεηεο όπσοπιεξνθνξηθήο, (αλαιπηηθή πεξηγξαθή γλώζεοπξνγξακκάησλ ππνινγηζηώλ), ηελ ύπαξμε άδεηαονδήγεζε, γλώζε πνιεκηθώλ ηερλώλ θηι. Δίλαη ζεκαληηθόλα αλαθεξζείηε ζε γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνθεηκέλεζέζε εξγαζίαο θαη λα πξνβάιεηε απνδείμεηο γηα δεμηόηεηεοαπαζρόιεζεο όπσο εγεηηθέο, νξγαλσηηθέο, θαη
 12. 12. Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο (δεκνζηεύζεηο, κειέηεο,δηαθξίζεηο) Οη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλθάζε κία μερσξηζηέο θαηεγνξίεο-ελόηεηεο ζην βηνγξαθηθόζαο Σηο δεκνζηεύζεηο ηηο αλαθέξεηε αθξηβώο όπσο ζα ηηογξάθαηε ζηε βηβιηνγξαθία κηαο εξγαζίαο ή έξεπλαο(ζπγγξαθείο, εκεξνκελία, ηίηινο άξζξνπ,πεξηνδηθό/ηόκνο δεκνζίεπζεο, ζειίδεο άξζξνπ) ΢ηηο κειέηεο πεξηγξάθεηε εξγαζίεο, projects, εξγαζίεοζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη κε αλαιπηηθή πεξηγξαθήζέκαηνο, θνξέα εθπόλεζεο ή άηνκν πνπ ζαο επέβιεπε ΢ηηο δηαθξίζεηο αλαθέξνπκε ην είδνο (ππνηξνθία,βξαβείν, έπαζιν, ζέζε) αηηία (δηαγσληζκόο, εθπόλεζεδηδαθηνξηθνύ, αζιεηηθή δηάθξηζε), ηε ρξνλνινγία θαη ηνθνξέα απνλνκήο
 13. 13. Δλδηαθέξνληα Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζείηε ζε ελδηαθέξνληα θαηρόκπη ζρεηηθά κε ηελ πξνθεηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη λαπξνβάιεηε απνδείμεηο γηα δεμηόηεηεο απαζρόιεζεο όπσοεγεηηθέο, νξγαλσηηθέο, θαη ζρεδηαζκνύ, ηθαλόηεηεοδηαπξαγκάηεπζεο θ.ι.π. ΢ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείνκπνξείηε λα αλαθέξεηε θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο ζεζπιιόγνπο ή ελώζεηο.Σπζηάζεηο Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα νλόκαηα αηόκσλ ηαόπνηα κπνξνύλ λα δώζνπλ πεξηζζόηέξεο πιεξνθνξίεογηα ζαο, όπσο πξντζηάκελνη ζε παιηόηεξεο ζέζεηοεξγαζίαο, θαζεγεηέο ζπνπδώλ; θίινη κε ζεκαληηθή ζέζεθ.α., θαη δελ. εiλαη απαξαίηεηε. Δάλ απνθαζίζεηε oηη ζαζαο βνεζήζεη, βεβαησζείηε όηη ε παξάζεζε ησλζπζηάζεσλ γίλεηαη κε ηελ εμήο, ζεηξά:0λνκαηεπώλπκν, όλνκα επηρείξεζεο; νξγαληζκνύ ή .θνξέα, ζέζε εξγαζίαο θαη δηεύζπλζε.
 14. 14. ΢ΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟ΢ΟΦΗ Πξνζνρή ζηε Φξνλνινγηθή ζεηξά Τπάξρνπλ δπν ηξόπνη ρξνλνινγηθήο αλάπηπμεοησλ ζεκαηηθώλ ηνπ βηνγξαθηθνύ ζαο. Ο πξώηνομεθηλώληαο από ηηο πιένλ πξόζθαηεοδξαζηεξηόηεηέο ζαο θαη πεγαίλνληάο πξνο ηηοπαιηέο θαη ν δεύηεξνο πνπ αθνινπζεί ηελαληίζηξνθε ζεηξά. Οη νπαδνί ηνπ πξώηνπ ηξόπνπ(ν νπνίνο είλαη θαη ν πην δηαδεδνκέλνο θαηαπνδεθηόο) πηζηεύνπλ όηη απηό πνπ ελδηαθέξεηπεξηζζόηεξν θάπνην κειινληηθό εξγνδόηε, είλαη νηπην πξόζθαηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο.Οπνηνδήπνηε ηξόπν όκσο αλάπηπμεο θαη αλεπηιέμεηε λα αθνινπζήζεηε, θξνληίζηε λαρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ίδην ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο.
 15. 15.  Απνθπγή ξεκάησλ Πεξηζώξηα (εζσηεξηθά κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλθαη πεξηθεξεηαθά ζε ζρέζε κε ζειίδα) Γηάθελα Δπθνιία αλάγλσζεο Αθξίβεηα Καιαηζζεζία Οξζή ρξήζε ππνγξάκκηζεο
 16. 16.  ΢σζηή ρξήζε θεθαιαίσλ γξακκάησλ Πεξίιεςε εηδηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ΢πλερή θαη ζπλεπή ρξήζε πξνηάζεσλ ή κηθξώλθξάζεσλ Λνγηθή δνκή Αλάινγε δηάζεζε ρώξνπ κε ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λαηνληζζνύλ ΢πλέπεηα Πξνζσπηθόο ηξόπνο γξαθήο Απνπζία δηνξζώζεώλ, επηκειεκέλε, απιή θαη θαζαξήεκθάληζε Είλαη απαξαίηεην ην βηνγξαθηθό καο λα βξίζθεηαηπάληνηε δηαζέζηκν γηαηί πνηέ δε γλσξίδνπκε πόηε
 17. 17. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΢ΗΜΕΙΩΜΑ EUROPASSΣν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Europass(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) ζαο είλαη έλα έγγξαθν θηλεηηθόηεηαο εληόοΔ.Δ. θαη ζαο επηηξέπεη λα παξνπζηάζεηε ηα πξνζόληαθαη ηηο δεμηόηεηέο ζαο κε ινγηθή ζεηξά κε ζπγθεθξηκέλνηξόπν θαη θόξκα ζπκπιήξσζεο:- πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο,- πεξηγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο πείξαο,- πεξηγξαθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ έρεηενινθιεξώζεη, ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ θαηδεμηνηήησλ πνπ έρεηε απνθηήζεη θαηά ηελ θαηάξηηζε, ηελεπαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία ή ηνλ θαζεκεξηλό ζαοβίν.- Οη πεξηζζόηεξνη εξγνδόηεο ζηελ Ειιάδα δελ είλαηεμνηθεησκέλνη κε ην επξσπατθό βηνγξαθηθό θαη γη’απηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εθόζνλ δεηείηαη
 18. 18. ΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙ΢ΣΟΛΗ Ζ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή είλαη ν ζύλδεζκνο πνπελώλεη ην βηνγξαθηθό ζαο ζεκείσκα κε ηε ζέζεεξγαζίαο θαη πνιιέο θνξέο δξα θαηαιπηηθά γηαηε ζεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ εξγνδόηε. Απνηειείζηελ νπζία παξνπζίαζε ηνπ εαπηνύ ζαο, ηνπβηνγξαθηθνύ ζαο, θαζώο επίζεο θαη ηνπ πιηθνύπνπ ζα παξνπζηάζεηε. Απηή ε επηζηνιή είλαη επξώηε επαθή κε ηνλ εξγνδόηε θαη από ηνπεξηερόκελν ηεο ζα εμαξηεζεί θαηά πόζν ζαθηλήζεηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ αμηνινγεηή.
 19. 19.  ΣΤΟΦΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Να πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξγνδόηεώζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάγλσζε ηνπΒηνγξαθηθνύ. Να ζπζηήζεη ηνλ εξγαδόκελν ζηνλ εξγνδόηε. Να ηνληζηνύλ ηα βαζηθά πξνζόληα ζαο κεαπιό θαη ζύληνκν ηξόπν.
 20. 20. ΔΟΜΗ ΢ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΗ΢ ΕΠΙ΢ΣΟΛΗ΢ 1. Γηεχζπλζε Υπνςεθίνπ ( αλαγξάθεηαη ζην πάλσκέξνο ηεο δεμηάο ζειίδαο) 2. Γηεχζπλζε Παξαιήπηε (ζην αξηζηεξό θνκκάηη ηεοζειίδαο, ιίγν πην θάησ από ηελ Γ/λζε Τπνςεθίνπ) 3. Θέζε ελδηαθέξνληνο (αλ ην βηνγξαθηθό δελαπνζηέιιεηαη ζε απάληεζε ζπγθεθξηκέλεο αγγειίαο,είλαη επηζπκεηό λα αλαθέξεηαη ν ηνκέαο ελδηαθέξνληνοζηελ πξώηε παξάγξαθν ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο) 4. Δθπαίδεπζε & Πξνυπεξεζία (αλαθέξνληαη, ζηελδεύηεξε παξάγξαθν ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο,ζπλνπηηθά, ηα πηπρία θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία). ΢ηνλ επίινγν ηεο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο ζα πξέπεη λααλαγξάθνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ν εξγνδόηεοζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ε επηζηνιή, κπνξεί λα έξζεη ζεεπαθή κε ηνλ ππνςήθην.
 21. 21. ΦΡΗ΢ΙΜΕ΢ ΟΔΗΓΙΕ΢ Απεπζύλεηε ηελ επηζηνιή ζε ζπγθεθξηκέλνπξόζσπν ηεο εηαηξίαο ή ηνπ θνξέα πνπζαο ελδηαθέξεη, ην νπνίν ζα είλαηελδερνκέλσο ππεύζπλν γηα ηελ πξόζιεςεζαο. Αλαθεξζείηε ζηελ πεγή από ηελ νπνίαπιεξνθνξεζήθαηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλεζέζε εξγαζίαο (π.ρ. αγγειία ζεεθεκεξίδα, πξνθήξπμε θ.α.). Αλαθέξεηε ηε ζέζε γηα ηελ νπνίαελδηαθέξεζηε. Δείμηε όηη γλσξίδεηε θάπνηα πξάγκαηα γηαηελ εηαηξία ή ην θνξέα ζηνλ νπνίναπεπζύλεζηε.
 22. 22.  Αλαθέξεηε μεθάζαξα απηό πνπ δεηάηε θαη απηό πνπκπνξείηε λα πξνζθέξεηε Μελ μεπεξάζεηε ηε κία ζειίδα θαη αθνινπζήζηε ηεληππνπνηεκέλε κνξθή ελόο επαγγεικαηηθνύ γξάκκαηνο. Επηβεβαηώζηε όηη έρεηε εμεγήζεη ζηνλ πηζαλό ζαοεξγνδόηε ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα έξζεη ζε επαθή καδίζαο. Πξνζπαζήζηε λα απνθύγεηε Κνκπιηκέληα πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξία ή ηνλεξγνδόηε. Τπεξβνιηθέο αλαθνξέο ζηα πξνζόληα, ζηηοηθαλόηεηεο, ζηηο γλώζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ζαο. Αλαθνξέο ζε ελδερόκελεο ειιείςεηο ζαο ζε γλώζεηο ήπξνζόληα. Τέινο, ππνγξάςηε ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιήζεκεηώλνληαο ην πιήξεο νλνκαηεπώλπκό ζαο. Μελ παξαιείςεηε λα ζηείιεηε ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή
 23. 23. Πξνο : (Δηαηξία θαη πιήξεο δηεύζπλζε)Τπόςε : (Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ ή Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπαλ είλαη δηαζέζηκν)ΘΔΜΑ : Αγγειία γηα ζέζε "AREA SALES MANAGER" , θσδηθόοζέζεο Κ-ASM-02Αγαπεηή θπξία / Αγαπεηέ θύξηε,Αλαθέξνκαη ζην πεξηερόκελν ηεο αγγειίαο ζαο πνπ δεκνζηεύζεθεζηελ εθεκεξίδα "ΔΛΛΖΝΗΚΟ΢ ΣΤΠΟ΢" ηε Γεπηέξα 16 Απγνύζηνπ2004, ζρεηηθά κε ηε πξόζιεςε "Area Sales Manager".Με ηε παξνύζα επηζηνιή, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ην ελδηαθέξνλ κνπλα εξγαζηώ ζην ηνκέα απηό γηα ηελ εηαηξία ζαο.Θεσξώ όηη ε κόξθσζε κνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πείξα θαη ηελειαζηηθόηεηα ηνπ ραξαθηήξα κνπ, όπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλνβηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζα κνπ επηηξέςνπλ λα πξνζαξκνζηώγξήγνξα ζε θάζε λέα θαηάζηαζε.Θα εθηηκνύζα ηδηαίηεξα ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζνύκε όηαλεπηηξέπεη ην πξόγξακκά ζαο θαη λα κηιήζνπκε γηα ηελ πηζαλήζπλεξγαζία καο.Διπίδσ λα ζαο ζπλαληήζσ ζύληνκα.Με εθηίκεζε
 24. 24. Πξνο : (Δηαηξία θαη πιήξεο δηεύζπλζε)Τπόςε : (Γηεπζπληή Πξνζσπηθνύ ή Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ αλ είλαηδηαζέζηκν)Με ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ην ελδηαθέξνλ κνπ λαεξγαζηώ ζηε εηαηξία ζαο, ΣΟRAVOLA S.A.Όπσο ζα δηαπηζηώζεηε από ην ζπλεκκέλν Βηνγξαθηθό κνπ ΢εκείσκα,νινθιήξσζα ηηο ζπνπδέο κνπ απνθηώληαο έλα κεηαπηπρηαθό ηίηινζπνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Β.Α.) & είρα ηε δπλαηόηεηα λαεξγαζηώ ζε εηαηξείεο πνπ αλαπηύζζνληαλ ζε πνηθίινπο ηνκείο δξάζεο,δηεπξύλνληαο ηηο γλώζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή κνπ εκπεηξία.Ωο εθ ηνύηνπ, είκαη ζε ζέζε λα πξνζθέξσ απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο κνπζηνπο παξαθάησ ηνκείο :Σκήκα Πσιήζεσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ.Σκήκα Marketing.Σκήκα Αγνξώλ.Δίκαη πεπεηζκέλνο όηη ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπραξαθηήξα κνπ, ζα κνπ επηηξέςνπλ λα πξνζαξκνζηώ γξήγνξα ζε θάζελέα θαηάζηαζε θαη λα θαλώ ρξήζηκνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεοεπηρείξεζεο ζαο.Θα εθηηκνύζα ηδηαίηεξα ηελ απάληεζή ζαο θαη ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζνύκεόηαλ ην επηηξέπεη ην πξόγξακκά ζαο γηα κηα ζπλέληεπμε.Με εθηίκεζε
 25. 25. ΟλνκαηεπώλπκνΓ/λζεΣει.Ησάλληλα, ΖκεξνκελίαΠξνο: Δπσλπκία Δηαηξίαο ή ΦνξέαΓ/λζεΤπόςε:Αγαπεηέ θ. __________,Δλδηαθέξνκαη γηα ηε ζέζε ηνπ εξεπλεηή ζηελ εηαηξία ζαο, ε νπνία δεκνζηεύζεθεπξόζθαηα ζηηο κηθξέο αγγειίεο ζηελ εθεκεξίδα …….Δίκαη απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. ΢ηελ δηπισκαηηθήκνπ εξγαζία κειέηεζα ζπζηήκαηα πξνζξνθεηηθώλ πιηθώλ ζην Δξγαζηήξην ΒηνκεραληθήοΥεκείαο όπνπ εθπαηδεύηεθα ζηε ρξήζε πγξνύ θαη αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ.΢πλέρηζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο ζε επίπεδν Masterζην Παλεπηζηήκην UMIST ηεο Μ. Βξεηαλίαο, όπνπ θαη είρα ηε δπλαηόηεηα ζύληνκεοεθπαίδεπζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηεο εηαηξίαο πεηξειαηνεηδώλ BP.΢ηελ πξνζπάζεηα κνπ λα αμηνπνηήζσ θαη λα αλαπηύμσ ηηο γλώζεηο πνπ έρσ απνθηήζεηκέρξη ζήκεξα, ζα επηζπκνύζα λα εξγαζηώ ζηελ εηαηξία ζαο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε,ζεσξώληαο όηη έηζη πξνσζώ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκίαΔζσθιείσ ην βηνγξαθηθό κνπ ζεκείσκα, από ην νπνίν κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε ηηοζπνπδέο θαη ηα πξνζόληα κνπ ειπίδνληαο λα κνπ δώζεηε ηελ επθαηξία γηα κηα ζπλέληεπμεκαδί ζαο.Με εθηίκεζεΠαπαληθνιάνπ Νηθόιανο
 26. 26. ΠΡΟ΢ΕΦΕΙ΢ ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΔΙΑ΢ΤΝΔΕ΢Η΢ 22/5: Μεηαπηπρηαθέο Σπνπδέο, Ιαηξηθή εηδηθόηεηα &Υπνηξνθίεο ζηηο ΗΠΑ Σηηο 13.00 ζην Μνπζείν Επηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο (θάησαπό ην Πάξθν ηεο Εηξήλεο) Πιεξνθόξεζε: www.cais.upatras.gr
 27. 27. ΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΙΑ΢ΤΝΓΔ΢Η΢ Σηλ. 2610 996678-79 Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄(Πρυτανεία), 26504, Ρίο www.cais.upatras.gr e-mail: grafdias@upatras.gr
 28. 28. Σο Γπαθείο Γιαζύνδεζηρ ζαρ εύσεηαικαλή επιηςσία ζηο ηαξίδι ζαρ!

×