.

,

.

,

.

,

.

.

,

. .

,
«

»

«

»
,
,

.

*
2003

: PRESSI ( HERSON )
28. 903
23

.,
.—
.:
2003.-528 :
.

.,

.,
,

.
.

:

,

—
,

,

.

,
.
,

-

,

,

.
(

)

.

,

,
,

,
,

,

,

.
:
.

,...
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
BE

—

—
—

—
—
—
—

—
—
—

—

—

—

—
—

—

—

—

—
-—

BOO —
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—
—
—
—...
1
.
.

,

.

:
.

(
.

,

,

,

),
.

.
:
,

,

(

,

),

-

.

,

,
.
.
:

,

, . .
),

(

-

,
.
(

,

).
—

,

-

.

.
...
.

,

,
.

,

-

.
.
,

,
.
—

.
,

,

,

,

,
.

,

,
.

,
, L-

,
L-

,

,

-

D, D-

.
—

,
.
,
),

,

—
-

).
. 1.

1—...
,

.

(
,

,

60

(

)

).

-

,
,

.
(

,

,

-

).

.
—

.

.

.

—

(

).

,

,

—

,

,

(

),

,

,

,

-

.
:

,
,
,...
.
.

—

,
(

,

~

,

.

-

,
),

,

.
—

.

—

.

—

,

,
.

(
,

)+

,

—

»

,

.
,

1.

-

+
:

,

—

,

,
2.

.
,

—
...
(

)

—

.
(
—

:

,

—
—

—

).

—

,

,
(

),

,
,

(

)—

,

.
—
.

,

—

-

,

,

,

,

,

,

.
.

.

-

,
«
».
(

)

...
;

.

—
,

(

.

),

-

—

(

).

,

.

-

—
(

,
,

.

)—
.
:

—

,

(

)—

-

.
.

.

,

,—
.
50—80

,

.
150

«—»
,
— 4...
1.
2.

—

.
—
,
—

(
3.

).
;
;

,
(

(
(

)

):

).

,
:
(

140—150
+
— 10—50

;
)

(
:

,

)

,

-

—
,

1

1 —2

.
,

—...
.

,

—

,

(
(
.

-

),

).

.
(2

2

),

.
,

2

3

,
1
, . .
.

,

,
,

G(

.
—
, . .

,

),

-

,
,

,

,

,

,
-

:

...
:
1.
—

,
(

).

,

,

,

.

2.

(
.

),

,

,

:

,

-40
.

-50
-30

,

.

,

.

(

«

»).
3.
(

—

,

).
,

.

,

—
—

....
. 3.

! we

—

.

,2—

—

—

,
.

(

,
,

«

.
,

—

».

—

;1—

). I —
, 111 —

, (V —

, II —
,

,
,

-

.
(

)

,

—
9
...
».

,
—
,
-

.
»—

-

,
.

,
,
—
. (

).

,

.—
,
2

,
,

,

.
.

-

,

,
0,08—0,16

,

— 0,2—0,5

, . .

.

.
—

,

-

(
...
—
(

,

).

,

,

-

;

,

.

,

»
,

,

-

.

—
,
)
:
(
) —
.
.
(
)
—
),
).

(
)
( ,

).
.
,

,
,
—

(

).
,
,
0,5—2
—
30...
,

?

:

1-

,

(

,

(

2-

)

.
1-

-

),
,

2-

.

,

,
.

,

,
(

,
.

,

,

).
,
.

1859 .

:

,

.
—

.

?

,

100

...
2

3

:

,

.
)

(
(
(

,

,

(
).
-

)

).
.
«

»

-

.
—

,

,
2

.

:

.

,

—
,

.
.
—

.

.

,
,

,
.
,

—

(
—
.

10...
,

,

.
—

,
,

,

.
.
.

,

(

)

.

:
,
.
(

-

).

(

,
).
(

)

,

(

)

.
,

«

-

,

—

»

-

.
,

—
.

,

,

,

.
-...
(

,

)—

.

,
,

),
,

—

,
«

.
»

-

(
),

«

»

(

,

«
», «

«

),

.
-

»—
»
.
.
—

( ,

).

,

,

,

,

:

,

(

)....
)

.

-

(
(

)
),

—
;

-

(

)

.

.
(
)
.
30—80

200

(

).

)

(

),

;
2-

-

,
.

,

2
(

,
2-

)

),

1-

(

-

(
)...
.

(

,

,

)

(

):

(
,

)
—

-

).

(

-

).

,

.
.

,

»

:
(
—

,

,

1—2
—

).
—
-

—
—
.

,

.
,
.

,
.
(

-

).

...
(

,

)

.

JIQ (

-

),

.

^

,

,

(

),

,

,

.

,

,

.

2,2—2,5
—

)

(
).

,
:
,

.
.

-

,
,

,

,
,

-

.

,
—

...
.
«

,
(

15

»

),
,

.

,

« -

,

»
.

.

,
,
.

-

,
—

.

,

-

,
,

.

,
,
.
-

.
,

3
)
-

,
40
.
,

,
,

-

(
, .
...
(

,

—

»—

.

—«
, 1971),

,
.

.

(

2
).

—

—
-1 —

-2 (

-

—

.
),

,

.

,

,

,

,
.

(

)

.

.
.

(

),

90°

....
,
.

,

,

(

).
,

(

)

,

,

,
.

,

,

:
.

,

,

,

,

.
,

,

(

,

)

,

-

.

:
.
.

,

,

(

)
,

—

,
(

,

).

...
3

«
.

», «

»

,

,

1897 .,

-

,
.

.

—

,

(

,
.

).

1.

:

(

)

(

,
,
),

,

.

-

).
(

,

,
(

. .

,
).

2.
...
—

.

,

,

,

,
,

50
.
,

.

-

,

—

—

,

-

—

.

,

,

-

,
.

—

,
.

(

) — 100—200

(

)

.
.

,

,
,

-

.
:

(
...
.

—
-

.
.

,

,
,
,
.

1.

—

.

—

—
.

2.

:
),
0,2—0,5 .
(
,
.

500

,
(

).
,

),
— 300—

,

,
.

3.

,
(
,

,

),

...
,
.

(
1000—10000
—

-

).

.
.
,

,

,
,

,

,

.

.
I

.
(

— . .

—

20000

1000
50

1

),

(
(

-

.

,

1

2

1

.

—...
.
(

-

).

,

.
(

,

)

-

.

,

.
)

.
(

)
(

(

,

.).

(

-

),
,

)

:
.
,
-

,
,

(

,
).
2

-

:

.
.
,
:

-

(
)...
,
.

,
,

.

,

-

(
),

—

,

,

.

,

—

.
)

,

,

(
).
—

(

).
—

-

(
(

—

—

:

).

-

.
.

:

(

),

(

),

80%
—...
,

, . .

-

.
—
,

.
(

,

-

. .),
.

,

.
.
,

.

.
-

,

,
,

(
).
),

(

2

.
,

:
),

,

(

(

(

),

),

-

,

. .
...
4

—
«

.
»

,

«
—

»

.
,

(

-.

),
.
: )

, )

, )

.

(
(

-

),

).

,

,
:

.
)

(
—

.

,

,

.

,

-

(

).

,
,
...
,

,

—

«

»
.

,

(

). 3,
.

-

,
,

—

,

(
).

—

:
(

).

),

(

,

—

,

,

(

)

-

.

.
—

(

)

-

.
,
.
,

—

-...
,
(

), . .
,

,
, X, -^

X,
2.

,
„
,

).

X,

,

.

.

.

,
. . .

, .

.
( ),

,
(

),
,

,

.

:
,

,

,

,
.

3.

.

...
4)

,
.
.

,

,

5

(

):

,

1)

(

). 2)

—
—

,

). 3)
—
—

(

). 4)

(

,

). 5)

(

-

—

).

,

.

,

,

.

,

.

,
...
4.

:
.
,

,
.

—

5.

:

,

.
.
—

(

—

)

(
)

. .
,

,
(

).
,

.
,

,
.
,

—
,

,

, . .
—

.

.
,

.

,

-

.

.

.
...
5

(

)

,
,

,
,

,

:
—

.
(

),
,

,

,

.
__ _____ _
:

,

,

-

.

,
).
,
;

.

,
,
,
,
.
.
.

. 10.

,

.
,

—
—
,
;...
.

,

'
-

—
—

,
.
,
.
(

)
-

,
,
,
.
(
)

,
.
:

-

(
. 11.
(

1~
(

.

,3—

.

-

,

.

,
,

,
;

(

-

: —

): 1 —

,...
—

,
,
)

(

,

. .

-

,
,

,
.

.
—
.
.

-

.
,

(

)

,

.

,

.
.
,

,

:

,

,
-

(
),

.
—

.
—

.
.

,
.

,

,

,

...
:
1)
2)
3)

—

,

,

-—
—

,
,
,

,

(

),

(
(

),

),
:

,

,

. .

,

,

-

, FAMK-

,

,
(

).

,
.

,

«

,
),
»—

-
...
.

-

:
,
.

,
,

.

,
.

«

.

,

»,

.

. .

.
,

«

»

.

».

«
—
.

1.

—
(
—
,

,

—
)
.

,
.
.
2.

—
.

-

—

3.

.
...
1,5

.

,
,

—
-

.
.

—

(

)

.
—

3

,
(

3

2

—

4—6

,

,

.

-

).

—

.
,

.
.

1.
2.
3.

.
—

.

,
,

—
,

,

.
—...
,
.
.

,

^
(
,

,

).

«

.

,

-

»

.

-

.
»

—
. .
(

«
,

,

-

,

,
,

, FAMK)
—

.

-

.
,
10

.

,

,

:
.

.
.
,...
.
2.

(
-

).

,
.
,
.
,

-

,

-

.

,
-

,
.
(
. 15.

).

.
1—
2—

,

:

.

,
, ,

(

—

),
,
.

3.

:

( .

)

,
(

,
,...
180
( . .

1

.

?

,

2

).
.

4.

;
.
,

,
(50

50

25
),

5.

.

,

,

100

,

,
—

:
«

,

,
40

.

».

:
.
)

(

,

,...
)

(

)

(

2.

(
(

)

. .

).
)

.
,
.
.
(

3.
4.

(

,
).

,

.

;

).

.
:

,

, . .

,

.
.
,

.

,
.

.

.

,
.

,

...
,

-

.
.
)

(

,

—
.

-

).
,

6.

.

.
):
(

,

,

,

,

).

—

(

,

,

)—
:

,

,

,

.

7.

.
—
,

(

)

,

(
)

.

...
6

)
,
,
—

(
:

,

,

,

,
,

100)
,

,

-

.
,

«

»

«

»,

-

.
(
(

).

)

(
,

—
,

,

,
,

.
,

)

—

.
(

—

)

,
...
. 19.

»

.

,f
,
1

,
—

.

,

-

,

:
.

,

.

-

,

,
.

,

,

»

.
:

—
,

(

,

(
),

),
,

(

).

-

,

,

.
(

-

....
,
(

).

,

,

«

»

,
,

»
,

.
,

(

,

).

(

,

—
—
.

—

—
—

.

-

—
)—

,
,

,

),

),

(

-

,
.

,
,

.
:

.

-

...
,

, ,

-

,—

.
,
—

-

,
.

,

.
.

-

,

2—4

.
,

—

,

,

.

-

.
—

,

—«

.

»

,

-

:

.

,

,

(
«

»).

,

(

)...
,
.

-

1

.

,
.

-

:
(

)
,

).

(
:

.

(

2
.

),
-

—
—
.

—
—
,

—

.
,

:

—

:
(

),
(

-

),

(

).

,
,

-

,

...
,
—

), XI
,

(
—
,

-

,

XII

—

,

—

,

.
(

-

).

.
,

-

.
,
.
,
(
»(

)
—

« -

),
(
,

).
.
,

.

—

-

.

,
.
.
...
.

-

.

),

(

,

-

—

) ,

,
.
-

,
,

,

,
,

.
.
,
. 20.
—

.

; —

,
-

.

.

,
,
,
—
.

,
-

,
, ,

,
.
,
,
)
-

,
...
—

,

.
<—
.

(

,

(

)
,
-

)
.

,
:

.
,

:
.

,
.

,

-

,

,

2

(
—

):

2)

,

-

—
.
,

,
(

:
.
,
-

)
(

),

—

...
.

«

»

—
,

.
—

-

.
.
«

»

.
.
,

-

,

.
,

«

»,

-

.
4

,

,
(

.
)

-

(
).

,
:

,

,

-

.
III, IV

VI

.

-

...
5

,

; 2)

,

3-

); 3)

—

,

,

; 4)
—

—

—
—
—

; 6)
2
.

; 5)
.
.

,

,

,

(

-

).
,

,

,

,
,

.

,
,

,

,

-

...
.
,
(
(

).

..

, 1996),

—
,

.
(«

»),

),

.
-

,
.
,

(
,
)
,

-

,
.
,

,

.
.

,
,

,

(

)

.
.

(

)—

:
,

,

,
...
,

-

.
,

.

),

(

),

,

(

).

.

,
.

.

-

,
.
— L.

,

,
,

,

,

(

),

,
—

—

-

,
,
,

.

—
,

—

-

.
(
—

.
(...
7

(

)
,

.
.

«

»

-

,

,

.

1801
,

,

,

-

,
1907

.

.

,

,

«

».
,

-

.
.

,
.

1889 .
,

,

.

-

-

.
—

.
...
—
,

,

-

,

,

.
?

—
.

,

,
-

,

—
,

-

,

.
-

,
.
,
,

-

,
.
.
:

,
—

,
)

—

(
(
,

—

).

—

-

—
(

—
,

—

-...
.

1--

(

),
,

-

,
. . .

,

,

.

-

III

.
.
?

,
—

,

,
.

-

,
(

—
.

—

.

).
)

(

-

.

,

-

,

:
.

.

—
.
—...
,
,

8-

2-

.

8-

, 1

-

2
,
(

-

),
,

.

-

.

(

. 24.
I—
II—
III —
IV —
1—
,2—
5—
,6—
8—
— — /3— -

),

.
,

-

,
...
.

,

(

-

,

,
),
,

,
-

,
.
,
,

)
—

,
,

.
,
,
(
).
,
-

. 25.
—

;

—

),

.
I—
II—
III —

,
,
};

(
,

—

-

—

-
...
(

)

.

,

.
. 3.

,

,

-

.
(

,

)?

-

.
. 1-

:
,

(

,

),
(

,

,
,

).
.
,
( -

-1,
-2-

,

,
. 2-

:

.

3,5(
)....
1.
-

N/N
1

--

-

( . ,
}

2

-1-

-

-2-

,

-1-

,

-1-

,

5

-1-

,

6

-1-

,

7 '

-1-

,

-

4

—

-.

(

,
-

,
...
:

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.
.

(
. 67).
,
—
,

,

,

-

,

,
,

,
.

.

,

-

,

.
,

,

,

-

—
.
(
,

).
...
,
-

,
.
,
,
,

,
(

. 27.

) —

.

.

.

—
—

,

, S2-4 —

—-

—
.

-

.
-

, L1 -2 —

),

?
,

,

(

—
,
)—

—

,

,

(
...
,

—

,

-

.
,

,

.

4
: 1)
)

, 2)

, 3)

4)

(

-

,

.

.

,

,

.

2.

1.

1.

-

-

1.

-

1.

2.

2.

-

2.

3.

3...
,

,

,
.
.

,

,

(

,
-

,

-

,

,
,
).

,

,

,
,

,

(

(

),

,

,

,

—

),

,
,

,

,

.
.

1.

—

.

,

,

-

.

...
,

.

,
),

,

(
,

,

.

,

:

,
.

.

,
.

:

3
-

6

,

,

,

,
.

,

:

.
,

,
,
.

,

,

-

,

—
—

,
.
.

-

,

,

....
—

.
,

-

,

.

,
,

—

.

,
.

,

,

,

-

, . .
.
(

,
)

-

,
.

,

(

,
)

.
,

,

(

).

,

,

.
,
.

-

.
,

,

,

...
,
,

.

.

.

,

,
.
)
-

.

,
,
(
,

,

,

,

.

,

,

-

.
,

,
,

.
,

,

.

,
,

,
,
—

-

,

».

2-

—

,

-

(

),
,...
8

.
.

,

—
(

,
,

).
(

:

,

),

.

-

,

—
,

,

-

,
—

.
-

,
.
,

-

.
(1),

(X),
,
,

—
(2),

(

),

,
( )—
(

.
...
(

,

-

)
(
).

«

»,

,
,
—

,

;
)

(

)—

,

(

-

).
.
,
.

(

).
,

,

.
(

—

-,

. .).

-,

-,

),

,

,

.

-

,
...
)

,

-

.

,
(

,

),
.

,
.

-

,
,

.

,

-

,
,

(

,

)
—
,

.
,

,

.

.
.
.

,
.

,
-

.
.
,
(«
,

,

»).
,

,

,

...
(

).

-

.
II —
—
—
,
,
,

II
(
).
—
.

,
II

(
),

. 28.

-—

,

.
—
—

1
).

.

-

->
.
.

.1—
;2—

.
,
,

-

(

1 )

I...
(

)
.

-

,

.

—
(

)

(
)

(

).
—

.

.

,
,
(

).

,

,
,
(
),
—
.
(

,

-

).
)
-

(
),
. 29.
—
;
—
—
—

(

.
—

;

...
:
1.

,
.

2.

—
.

,

,
.

3.

—
.

,

,

,

.

.

,

,

.
4.

—
(

),

—

—
).

(

,

,

,
,

.

.
:

,

.

,

,

,

,

...
,

,«

»

. .

.

.

,

,

,
.

,

.
—

.
,

,

,

.

-

,
.

,
-

,
,
,

,
,

-

.
,
.
,

-

,

(

)

.
—
.

,

-

.
.

....
.

.
,

-

—

-

.
—
3)

: 1)

, 2)

J—

.
.
,

,

.
.

.
.

»

.

«

:

—

,

,
-

,
.

,
,
,

,
,

.

—

,

,

,

,

.

...
,
.

-

,
(

,

).

,
(

).

-

,
,

.

-

.
.
)

:

,
.

.

-

,

.

,
.

)

—
—

,

.
.
,

.
« -

.
»

«

».

,

.

.
.
...
3.

—
.

.
-

—
.

.

,
(

)

.

—

:

,
.
,

(
200—300

.
,
.

),

)
.

(
,
,

)

IX

X

V(

,

,

:
), VII
,

,
,

-

.
...
.
,

,

(

)

3

250

,
-

.
:
.

2.
3.

—

.
(

,

),

,

.

,

.

4.
(

):

,

,

,

.

5.
—

«
,

6

,
30-

».

,

.

....
,
:

.
,
.
4—30

,

—

0,4—2

.
,
—
.
,
(

),

—
. 31.
—
—

.

.
;

,

.

V

).
(

),

—

V

V.

,

,

,
—
, . .

,

,

,
...
,
,

,

,

.

-

.
,
,

(

,

).

,
,

«

»

.

-

,
.
(
.

,

),

,

,

.

,
,

,
.

,

,

,

,
.

«

». «

,

»

,

«
,«...
(

)

,

,

.
(

,
—;

«

,

)

-

»,
. .
—
.

,

.

,

,

-

,
(

)
II—III

.

,
,

,
,«

»

1.

.
-

.
.
3
:

,
,

(

)
...
2.

,

(

.

)
.

3.

.
.

4.

:
.

:

,

.
,

,
II—

,

-

,

.
.
,

.
,

-

.
. . (1984 .),

,

-

,

,
—
«

,

—

—

»—...
,

,

3000

.

,

-

,
.

-

,
10

-

.

,
.
-

—
. 32.
—

,

.

.

.

102

109

.
,

.
,
,

.
;

,

.

.
,

—

.

-

,
.
...
,
tympani (

,

)
,

: m. tensor
).
-

. stapedius (
.

—

,
.
,

.
,
.
,

-

.
,
.

(

,

).
,
.

:

(

)

,

.
,

-

.
3...
,

,

,
,

.

.
-

—
,

.
,

.
,
,

-

.
—
.
,

.
,

,

,

,

-

,

.

.
,

,

,
,
,

,
.
,

,
.

(

1000

,

)
.
.

,
.
....
,

.
.
.
0,5—1,0
,

».

.
.
,

,

«

,

-

,
(

).
.
.
,

,

.

.

,

VIII

,
(

-

).
.

,

,

,

;

—

-

.
,

,

,

.
....
. . .

.

-

,
,

-

.
,

.
-

,
.

,

,

,

,

,

-

.
-

,

-

.
.
.

,

,

,

.
.

(

—

),
.

.

,

.
,

),

,

,

,

...
—

.
.

,
—

-

,

.
-

,
,

,
-

.
:

—
,
-

—
.
,

-

,

-

:
,

-

—

.

—

.
.

,
,

.

.

,

,

.

-

,
.

.
(

)
-

...
.

.
,
,

,
,
-

.
.
,

:
,
.

—

.

-

.
.

:
,
.

-

.
.
—
.
(

. 35.
.

)

,
-

:

(

,

,

);
—

-

,

),

)

.

(

)
...
3.

.

,

,

,

)

-

. 36.
.

.
.
.
)

,

.

,
.
,

,
(

),

.
(

)

,

(

17, 18

(

)

19),

.
,

—
«

-

?».
?
—

.
(
...
,
—

,
,

(
).
(
,
),
,
—

-

,

-

,
, —
:
.

,
(
)

,

,
. 37.

( )

.

( ).

,

,
,

.
(off-

)

,

.

,

,

,

,

(

)...
.
17

,

.

,
,
,

.
,

^

.

,

,

,
(

).
«

,

»

,

, . .

(

,

-

).
«

»
.

«

»

,

,

-

. .
;
,

«

»

.
. .

,
...
.

,
,

.
,

,

-

,

.

-

—
,

.

,
,

—

).

(
,

,

(
).

.
,

,

,

.

,
,

,

-

.

,

,
—

.

.,
.

-

,
,

.

,

....
4.

.

,
,

,
. .

,
5.

—
(

)

—
.

—

,

.

—

,
6.
—

,
,

,

. .
:

,

,

.
«

,
,

,

»

,

,

.

,

«

»

,

,

.
....
9

-

,
.
,

.

,

«

».

,

.

,

,
.
.
.
,
.

,
,
,

,

,

«

-

.
».

,

.

,

,
,

-

.

,

.
,

.

,

-

.
,

.
.
XIX...
,

,

-

».
,

,

,

,

-

,

,

.«
—

,

».
»
-

«
—
.

,
(

),

,

.
»
.

,

«
60-

»

XIX

,

,
.
-

.
.
1863

.

«

»,...
, . .

-

.

,

.

.

—

,

),
-

,

.
,

,

(

,

(

).
,
—

,

-

.
.
,

,

,
,

,

,

-

. .
—
,

,
,

.

-

. .

,

,
...
.

,
.

1.

:

-,

-

.
2.
)
3.
)
4.
)
5.

,

,

; )

:

.
:

; )

; )

; )

.
:

; )

; )

.
,

. .

,

.
.

,
-

,
,
(

...
3.

.
.

4.

,
,

.

,

,
,

,

,

, . .

,
«

»

.

, . .

.

—

,

,

.
.
,

)
,

.

-

(

.
.

—

,

. .

,
,
-

,

.

...
,

,
.

,

,

,

-

.
,

.

—
:
,

,

—

,
,

.

,

,

.

,
,

,

,
—

,
.

.
.«

...»

».
-

,
». «

—
,

», «

:«

. .

...
..
-

,
.

,

,
.
.

-

,
. 39.

,

-

.

.
.

,

,

,
, . .

—

-

.
.
,

(

).

,

,
,

.

,

,

,
.

,

.
,

.

,

-

....
,
.
: 1.

+

-

,
->

,

,

. 2.

. 3.

+

+

->

-4

.
,

.
,

,
—
.
—
,
-

,
—

:
—

,
.
.

,

(

),

,
,

. .

.
,

-

...
.
,

.
.

,

-

,

.
,

«

?»,

.

,

-

,
,
.
,
(

,

,

).
,

.
.
,

-

,
,

.

.
.
1.
2.

:
)
)
)
)

;
;
;
.

3.
1.

.
...
—

-

.
.

)

.

,
,
,

.
,
.

.

,

,

.
,

,

,

,
.

.
.

)

.
:
.

,

,

:

+

->
(

.

+

->

,

,
)

,
,

,

.
,

,
...
.

,

,
.

-

,

.
-

,
—

.

.

.

,
.

,

.

-

,

,
.

,

,

,
.

,

.

,
,

,

-

.
,
,

.

,

-

.

. 1)

. 2)

(

,
...
?
:
,

,

:
.

,

. 40.

.

—
.

,

.

—

,
.
,

—«
—«
—«

»—
»—
»—

,
,
,

.

,

,
,
.

.
-

,

,
.

.

.
.

,

(

.
—
)
...
—

—

.

-

,
(

).

—

—

.

,
,

.

.
—

,

.
-

,
.

,
,

.
.

:

»

«
.

,
.
,

,

,

.
-

.
,

,

,

,

,
.

,
,

.

...
,

,

-

.
,
.

—
.

-

,

,

,
.

-

,

,
.

.
,

,

,
,

: 1.

.

, 2.

-

, 3.

4.

.

,

,

,

.
,
.
,

-

.
.
.

—

....
,

. .

,
.

,

—

,
-

,
.
,

—

,

-

.
—

.
.
,

-

.
,

-

.
-

,
,
.

,
,
,

.
.

,
.

-

,

.

.
,

,
.
-

.

.
(
—
...
,
(
,

,

).

,

.,

-

,
.
.

,

,

.

.

3-

.

,
-

,
.
.
.

.
,
. .
:
,

,
.
—

.
—
),
—

(
,
,
-

^-

,

,

,
.
,

:
...
:
,

—

,
,

;
.

:
,

1.

-

2.
3.
.

.
.
—
.
—

-

,

;

,
,

—
.

. 42.

.

( )

-

( ).

.

.

,
.
,

:

.

.

,

—

,...
,

—

,

,

,

-

.
,

.
.

,
: )

; )
.

-

—«

»; )
.

,
,
—

,

,

,

.

,
,

-

.
,

—

.

,
,

—

.
,
:
,

.

,

,
,
...
,
,
.
.
,

,
,

,

.
.
.
:
,

,
,

,

-

.

. 43.
—
«

.

.
,
,

-

».

-

,
,

,

,

.

.
—

,

-

.

.

,
(

,

,

).
,
...
.
—

2-

,

—

,

:
-

.

,
(

,
,

,

,

.).

,

,

-

.
(

—

).
,

,

-

,

.

.

:«
,

-

».
,

—

.
:

.
:
X.
.

,

,...
10

)
.
1849

(1830).

.

)«
2—3

-

,

.
1889 .

,

—
72

(
»

.

—

.
.

,

—

1901 .

.
1921 .

.

.

,

.

,
1902 .

....
1)

—

:

,

,
.

2)

—
,

—

,

3)

—

4)
5)

—
—
, . .

.

2),
.
,

.
,

=

.

,

.

.

—

,

,

(2),
-

(1),
(3).
.
.

...
,
.
,

,
.

1.

(

)
(

)

.

,
.

—
.

20—25
.

(

)

,
.
.
,

,

.

—

.
:

— 109

,

;

,

,

,
,
31-65.
S-S

23

-

.
...
,

45

.

,
.

,
.

-

—

.

—
),

(

,
.

,
,
.

—
.

,
(
,

,

-

,

).

,

(

)

,

,
.
0,5—1,5

(

.

-

),

.
3.

.
(...
.
—

.

,
-

,
.
:

,

—

,

,

,

-

,
—

,

.

.

.
(

«

»

).

,
.

,
-

,

,

.
.

.

—

,
,

,

,

-

.
-

,
,

,
,
...
.
.

,

.
100—150

,
.

-

—

,

,

1—3

.

—

,
.

.
,

(

).

,
(

)

5—7
.

.

2—3
.

,

,

.

2.

.
.

(

—

,

,
)
10...
->

.

,

(

,

).

,

,

.

-

.
,

,

G( «

.
»

-

,
).
,
,

.
(

,

,

,

),

,

,

,

,

,
-

,
.

:

+

->

->

->

...
->

.

,

(

,

).

,

,

.

-

.
,

,

G( «

.
»

-

,
).
,
,

.
(

,

,

,

),

,

,

,

,

,
-

,
.

:

+

->
(

->
—

...
.
1.

.
,

6

,

,

,

,

3

,

,

,
(

(
,

,

-

),

)
—

)
—

.

,

.

,

.

,

,

,

.

2.

.
,
,
.

,
,

3

4

(

)

...
11

)

(

—

—

)

,
.

,
.

,

(

,
-

),

, . .

.

,

,
.

,
,

,
,

,

,

,

.
-I,
,

.
(10

;

.

-I

.
)—

-I.
8-

2...
III —
.

7-

,
,
.

-

.

-2-f
—

,
.

,
,
(

9]{

),
— 10-

,

.
-

.

.
(

).

-

.
—
,

,
.
— 10"'2

(

)

-

.
.
:
(

...
4)

,
(

),

-

.

(

,

)

,
.
(
)

-

2

.
,
-

.

.

,
,

:
.

2.

,

,

,
—

,

.

—

,—

2

.

2

,

,

,

,

-

,
, ...
;
1)
2)
3)

;
(
(

);
-

)—

;
4)

,

,

,

,

;
5)

,

100
6)
^

:
0,85%
;

70%

70—

,
.

.
,

(

,

,

,

-

)
.

,

19...
~ ,

,

, .

(

2)

,

.
,

,

.
-

,
,

,
.

.
.

,

,
-

,
,

(

).

,

,
,

.

,

,

-

.

,
.
(

).
.
„

,

.

.

2

,...
,

,

.

,
20—30

.

1964 .

,
.

1981 .
,

,
,

-

.
(

,

. .),

«
(

,

)».

»,
,

,

.

,

.

,
151—152

,

.

-

,
,
...
).
,

.

,

,
-

.

,

,
.

,

,

,

.

-

,
,

.
,

,

^

.
.

—
— 17,

,

.

—
,

,

,

,

,

,

,

27

— 33,
—

,
(

,
...
,

,
.

.
(

)—
,

,

,

-

,

.
(

)—

,

,

,

,
),

(

.

,

,

,

,
,
-

,

,

.
.

,

,

.

,

,
,

,
,

,

-

.
.
(
...
ai,

.

-

,

.
,
.

.
;

.

,

,

,
,
(

)

(NO).

.
:
.

,

,
,
2

28

2

,92

2

600

-—

.
.

,
,

, —
(NO),

.

(
,

...
-1 —
21

.

,

1988

-

(Yanagisawa M. et al)

.
(38

)

«

»

-

.
—
,

,

,

,
,

,
.

.

,

,

,

,
,

-

.
.
,

,

-

...
(

)

(

..
,

4

-

,
,

,

.(

-

).

).
,

|3.
,
(

.
-

,

)—

.

(
,
130

120
),
(

,

250

).
,
2—3,
(

-

,
,

).
(...
.
(

)

-

.
.
,
(

-

-) —

(
,

,
,

-

).
,
61-76 —

,

,

,

,
. 6*1-77 —
( -

,

61-65 —

,

.

,

.

)
,

.

—

.

—...
.
,

: 1)

, 2)

, 3)

, 4)
).
-

,5)
, 6)

, 7)

, 8)
), 9)

(
(
,
(

-)

,

,
,

,
.

. .

,

,
.

—

—

,

,

«

( .
.
...
.

,
,

,

,

-

,
.
—

.

,

,

.

,
,

«

»

.

-

,
, . .

.
,

,

,

,
,

,

,

,

,
,

-

,
.

,
1869

.

170
1,5 %

...
(
,
,

),

,

,

,

,

,
.
,

,

)

-

(

{

.

.
.
«

+

»;

,

-

;
,

.

,

,

,
,

,

-

.

,

.

20

-

.
,

,
.

,

...
,

:

,

-

,
.

,

-

.
.
fi-

,
,
.

(J-

(
.

),

.

-

,

,
—

(^

,

-

.
,

,

.
—

(

),

.

,

,

-

,

—
-

.

,
...
1883 .
,
—

1916 .
(
.

—

.

.

1917 .

),

,

,
10

,

-

.
( ),
TJ

.

,
(

).
(

)

-

,

.

(

)
;

.4,

,

-

,
.

4...
(

,
),

,

,

,

,

,

,

-

,

,

,

.
,
,

,
,

.

(

100

,

),

—

.

-

.

.

(
(

)

)-

,
180—200
.

,

),
4(

)

...
.
.
,
—

-

.
70—90%
,
,

,

—

.

. .

,
—

,
,

(

,
»).

«

,
.
:
-

,
->
(
)

->
->
->
(
).
-

:
. 46.

—

,

—
—

.
—...
1901 .

.
-

.
.
-

.
,

,

-

—

,

(
)

.
,
:

. .(

,

.

).

.

-2-

.

:

->

->

(

) _>

->

.

-

.
, . .
:

(
-1
...
.

,

—

:

(

,

)

(3,

.

,

-

,
-

,
,

.

,

,

-

.
.

,

—

:
,

,

—

,

.

,

,

,
.
,
,

—
:

, 18—

—

, . .
,...
95%

-2-

.

-

,

.

5%

.

-

.
5-6

-

5-

.
.

-

,
.
.
:
1)

(
).

—

,
—
,

.
-

,

,

,

—

,

,

—
,

,

,

. .

,...
—
.
7)

,
.

8)

,
,

,

,

3.

.
9)
(

),

,

.

10)

,

—

,
—

,
,

. .

—

(

!).
—

41-

-

,

,

-

,

,
.

,

-

,
...
)
.
,
;
6—8

,

,
18

—

23

.
—

.

,

(

-

,

),
-

,

,

(

).
,

,

-

,
,
.
.

—

.
(1907—1982

,

-

.),

1926 .

,...
,
,
,
.
-

,
.
.

-

.
—

. 47.

(

—

.

-

).

,

.

—

,
,

.

,
».

«
) —
(
,
,

(
),

—

,

.
.

—

.

(

,

)—

,

—...
.
—

,

,
,

,

,

,

.

.

,
,

«

»

,

«

-

».

,

,

.
-

,
,
»

«

«

».
—

,

-

,

:
,
-

.
,
,

,

.

—«

»

«

»...
,
,

,

,

:
,

.

,

-

,
,

—
,

-

.
,

—

1-

-

.
,
(

2-

),

».

—

«

.

»

,
.

,

.

,

—

-

(
).

-

,
,

.
,
...
,

(

->

):

-

^>

->
( 3)

->

->

( 4).
,
(

,

,

),

.

,

-

,
—

,

,

.

,

,

.
):

(

,

-

—
.

.

,

: 1)

),...
,

(

),

-

,
,

.

,

,
,

.

3.

—

(

).

,

.
-

,
—

2,
(

).
.

,

.
4.

.

,
(

,

),

,

,
(

).

»

.

.

-

—
(...
,
24,

.
,
10—14
/100 ,
24
/100
.
28—30
.
10—15
,
—
15
70

—
4—5

,

17— 18-~
50—70

-

.
,

,
:

(

,

),

(

-

),

.
(M...
12
.

(

)

.

,

(

—

,

),

),

—

).

,
—

.

,
(
).

(
(

—

—
(

),
,

,

—
,

,

,

(

),
—
,

,
.

,
,

,

,

,

....
.

-

,
.
.

(

,

,

),

,

,

,

,

,
,

,

—

,

-

.
.
«

»

,

-

.
,

,

,

.

,

.
-

.

(

,
)
,
—
-

,
,

(

)—

...
,

.

,

.
.
.

,
46 XX

.
,

46 XY —

.

—

,

-

.
6

,
(

,

—

).
-

,
,

,
.
,

,

Y-

.

,

H-Y-

.

,

.

-

H-Y.

...
.
,

,

8—12
,

)—

(

,

,

.

,
-

,

.

,

5-

5-

.

-

—
.
,

,

,

—
,
Y-

,

.
-

,

.

,

—"

-

.
,

,

,

,

: 1...
. 49.

(
( ).

)

—

.

'

( ).

—

.

.
(

50
,

.
—

1

,
.

.

,

,

)

.

,
.

:

.
,
12—16

.
—

—
.
165

: PRESSI ( ...
.

,

.
.

-

:

,
.

-

,
,

.

-

—
,
0,4—0,5

—
.
,
.
,

,

.

-

,
,

.
.

50—60,

,
.

,

,

.

,

,

,

.

,

,

.
....
,

.

,

-

10—IS

,
.

,

,

,
.

7—9

(

).

,
,

.

(

).

,
(
.
,

,

-

)

.
-

,

.

24

.

—
,

,
.
,
.

(
),

-

....
,

5—6
,
— 15

—
14

(

).

.
-

.
28

—
,

.

,
.
(

).
(

,

)

,

—
,

,

,
,

).

(
,

,

,
.

—

-

,

,

(

—

),
.
...
.
(

)

-

,
.

,

,
.
.
(
),

(
—

)

-

.

.
,

-

.

,
—

.
—

.

-

,
.

,
(

.
-> 17-

->

->
-> 17-

->

->

->
->

...
—

—
,

;

—
—

,

;
(

).
,

.
(

-

) ->
->

->

.
,

.

,

,
.
.

,

198
(

)

.

-

,

,

-

,

.
:
(
).
(

,
),

;
—
...
.
-

,
.
.
.

,
.
12— 20
,
,
.
(

-

)
.
.

.
-

.

. 50.

,

.
-

,

,

.
—

.

(
.

—

:

,

,

,

,
,
,

,

,

,

—

.
...
,

*
,

.
.
(

,

).

-

,
.
.
—>
,
(

.

)

, . .

-

,

.

,

—

-

.
.

—

,

-

(

),
)

,
),

(
(

)

,

,

-

(

),
...
13

60%

,

,

70

42 ;
:
—
—

,
— 40%

20%
28 ,

,

, 14 ;

,
—
—

— 5%
— 15%

:
,

3,5

;

10,5 ,

,

,

,

.'

1939

.
...
—

,
—

,

,

,

. .

,

*
,
—
.

,

,

.
.
.
» —
.
-.
. 51.

.

.

.

-

,

.

1)
2)

— 4,6
—1090

3)

6^-8%
— 1050—1060
...
, . .
.
:

-

,

,

,
,

;
,
-

,
( ).
—
,

(

,

1!

,

,

,

,

.)

,

*

,

,

.

,
(

,

-

).
.

)
)
)

:
,
-1- 6,6—7...
,
,

,

,

.
(6,6—
,
,

,

7,6

,

285—310
,
.

,

,

28S—310

),
,
,

,

,
.
,
(

,

(

,

).

.

),

,
.

—
,

,

,

,

...
—
7,4,
—
7,35,
, — 7,0—7,8,

,

40
44

,
.
100

16

—

7,4,

40
,

.
—

,

,
).

(
,
550 ,

20—25

,
,

,

,

,
-

100
.
,...
6.

7,4

40

.

160
(Bufer base)

—

,

-

(Base deficite)

—

0—2

**

BE (Base excess)

—

0—2

**

SB (Standart bicarbo...
,

,

.

,

,

,
.
pCOj,

40

.

.,

'—

.
(20:1).
:
,
(Na2HPO4)

-

(NaH2PO4),

.

.
.
,

-

.

,

,
.

.

.

1,5—2

(

,...
,

—

.

,

—

,

-

—

.
-

.

.

,

200—250

.

(

2—4

-

).

,
.

—

,

-

.
,
,
.
II

-1, -

,
,

-III.

,

,

,

.
,...
).
—

,

-

.

4,7 10

4-5,1 10|2 ,

12

,

.

,

,

.

2

— 3800
2,0

— 3,7-

,
.

,

7,3

3

86

,
140

,

.
-

2

,
:
7...
.

574
—

.
(

(

,

)

)

)
,
-

(
.

«
— 115—145
.

».

130—160

.
,

30%,

.
,
:

,
),

(
F(

(

-

),

).
.

,

,

-

...
)

,

-

.
,

,

.

-

,

-

,
,

.
,

,

.

4-8,8 109 .
,
— 45—70%,
— 2—9%.

18—40%,

-

.
,

.

:

— 1—6%,
— 0—1%,

— 0—...
4
1.
2.
3.

:
—

.
—

.
,

(
,

).

4.

.
,
-

.
50%

.

,
,
,

(

).
20-—40

.
,

,

,

)

.
— 45—70%.
,
.

1—6%,

,
-

,...
—

,

,

,

(
);

—
—
—

,

;
4,

4,

4,

-

,

,

,

-

.
;
1)

; 2)

; 3)

; 4)

-

.
,
,

,

.

,

,

—

,
-

—

,

.
1...
,

.

1877 . .
—
.

:
—

,

.
,

,

(

)—

6

,

-

,

.

:

1)
2)

;
,
«

»

,

,

,

-

,
,
,
;

-

,

,

,
;

3)
4)

(
...
.

0—5%

.

—

5%,

0%.
:

,

(

,

—

,

,
,

,

—
.
)
-

,

,

,

:.

,
-

,
34

.
2
,

,

,

—

,
—

,

,

,

-

,

(

...
.

,

.

,
(

(

)

-

),

.
.
8

1)

:

.

,

,

,

,
-I,

(
),
,

,

,

—

-

.

2)

.
.

:

)

, )
—

,

.

,

,
.

,
....
,
-1
,

,
,

,
->

->

-

(
-11

).

,-,

,
(

—

,

,

,

).
,

-

—

,
.

,

-

(

,
,

,

,

),
,

.

-

,
—
,

,

—

-...
,

.
.

2)

: 1)
;

—

-—

,

,

,

;

3)

—

,
+

,

—

.
.

.

,

,

:

,

-

,
(

).

,

,

-

.
,
.

.
.
,
.

, 10%
10...
.

,

,

,

,

.
.

,

-

,

(

—

).

ISO

,

10*—-105,
.

.

-

—
,

.
,
,
3

-

-

,

,

.

.

.
,

—
—

:

,

,—
,

-
...
.

.

—

(

),
,
,

.

-

,

,

.
—

(

)
.

.
.

,

;
;

,

,

;
;

.

-

,
.

.
»

«

,
,
.

:
,

,
,

,

,
-

.
,

—

....
».

,

,
«

,

»,

-

.
,
1)

.

,

.

—

.
,

2)

.

(

).

—

—

,

,

,

.
3)
,
—

—

—
,
«

,

-

.

»

?

,

,

.
-

...
14
.

1901 . .
N,

, ,

1937—1940
250
—

,

, 1927 .
.
,
,
.

.
,

.

.
-

15.
—

,
.

,

—

.
,

.
( ).
,

.
(

),

, -

...
. 53.

.

1—
2—
3—

.

. 54.
.

,

«

.

,

^,
.

-

1—
2—
3—

.

-

».
,

,

IgM,
(

),

-

,

70° .
,
I,

, III

:

.
10...
,

,

-

.
,

,

I

, ,

,

-

.

—
,

(

,

.
:

.

—

.

.
: Rho (D): rh'(C): rhu(E):

(d): hr'(c): hr"(e)
D,

,
—

-

,...
,

-D.
D".

-

.
: CDE — 16%, CDe — 53%, cDE — 15%, cde — 12%.

-

.
.
,
(

.
)

,

,

.

.

D

10%
,

33%

.

—

.

,
.

...
.

90
,

.

,

,

,

—

.
HLA (Humen Leycocit antigen),
.

.
.

PACK.
,

,
PACK (

.

-

).

,
.

.

—

.
-

,
,

.
100

....
10—20
.

,

,

-

1—3

.

(
),
111

,

,

,
),

2(

,

.
.

.

,
:

,

(

),

,

,

,

(

).
, . .

:

,

,

-3 —

-

:

3...
.
4-

—
—
—

,

).
-

(
.
.

1-

—

,
,

—

.

,

(

)
).
(

-

(
,
(

)

).

Vlhp (
).

(

,

(

)
,

-

)

.

)

,

,

(...
2-

.
.

,

,

-

.
3-

—

.

—
-

,
(

S).

,

,
, . .

(

I).

,

,

.

-

.
,

,
.

(

).

—
X, Y,
«

, .
»,
,

—

,
»....
.

,

-

(

).
.

,
30—70

.

.

-

.
, . .

-

.

,

—
,

,

.
.
,

,

(
,
).

,

)

,
(

,

,

,
.
.

.
.
.
—

:

,
,

—...
.

.
.

1)

,
,

.

,
,
(
2)
3)
,
4)

,

:
,

,

),

(

+

+
:

,
:

,

,

).
,
-

,
,

(

,

,

).

,
:

(0,85%),

,

*

...
15
.

-

,
.

.
—

:

-

,
(

)

(

)

.
1
4,5—5,0
»
«

«
»(

).

2

3
«

1
(

2

: 1,76

.
-

).

».
70

155

.

2600

.
...
8.

1.
4-

-

(

2.
—
3.

140—180

)

—
: 1,76

—

.

3—4

41

4.
5.

—

60—80

+

*

—

4,5—6,0
—

2

: 1,76

.

500

2,8...
-

,
(

)
-

.
,

.
-

,
.
—
—

.

.
70

1
,
1
60 : 70 = 0,8 .

. 57.

,

.
—
—

.

,
.

(

—

,

—

—

,

-*-

).

.

— 0...
.

,
—

,

S—8

.

.,

4—

.

,
:

, . .
40

,

.,

,
,

0,1

30%

,

,

,
.

2
0,7

,

.
:

,

.

.

2
,

3

,

—
.

,

,...
,
.
.

0,47 .

:
-

, . .

,
.

0,04 .

0,08

-

.

0,

,

,

.
—

(

)

-

.
:
.
0,17 ;

0,35 .
33

(

,—

)
,

,

,

.

...
,

,

—
.

—
,

.

-

,
,
.
.
(

)

,

«

30—40

-

».

,

,

(
20—30

—
.
—

),

—

,

.

-

,
.

»

,

,
.

,
,

,

-

....
,

,

,

.

-

.
,
.

,

,

-

,

.

-

—
(

)
(
).
:

,

—
-

—
,

.
2
, . .

:

-

,
,

,

-

.

-

,
—

-

.

,
(

,

-...
.
.
.
—
0,1,2,3,4.

—
:

,

+ 30

-

. 1-

, 2-

—
—

, 34-

—

,

, . .
(
).
(«

»
-

),
;

-

,

,
,

.
,

.60.

(

I—

...
,
- 70

.

, . .
270

,

—

(
(

,
-

,
.
(30

)

30

),

).

:

-

,
.
,

.

,

,

,

-

.
—

(

).

-

,
—

0- , 1-

2-
...
.

(

.

),
,
,

,
«

»—

,
,

(

.

,

)

,

,

,

.

,

,
.

,
.

(
«

)

,

-

».

—

,
(

—
10—30 .
.

).

.

—
.

,

...
),

-

(

).

—
(

,

).

-

,

(

,

,

)
— , Q, R* S, .

,
.
—

,

,

,

,
,

,

,

—

—
—

.
.

.
-

,
»
Q.

,

(

«

-...
,

.
—

,
)

,

,

,

— 34%,

.

,

,
— 31%,

,

,

—

-

(
—- 28%,
— 7%.

.

,
—

,

,
.

,
!

1

,
:

300

24—30

10%
,
...
.
(

,
)

,

,

,

.

,

:
,

(

)

.

-

.
.
,
—
(

)

-

.
.
,
—
(

,

-

.
(

)

-

)

—

(

),

:

.

—
-

,
,

,
,

(...
,

,

,

.

-

.
.

(Q),
(Pi)
: Q = (Pi
,
; Q = P/R,
Q

,

,
( )
-

(R)

2): R.

—
,R—
.

,

; —
.

,

= Q x R,
(Q
.)

( )...
.

-

(0,003 - 0,007
),
500- 600
,

,
,
.
(

,
— 0,2-2

(

-

)
,

,

— 5 - 10

),

,

,

-

.
,

-

.
,

,
-

.

(

,

«
...
,
.
.,

— 5—8
0,07

,

.

.,

, 1,5

,

— 1—3

33

.

12— 18
. .
—

.

,

,

-

—

.
,

.
: 1)
(

-

,

),

);

; 2)
(

);...
.
.

.

0

20—30%;

0

4

+1

.

.
.
.;

14%.
.

40—120
10—30

.

.

,

.

.

6.

,
.
(

,

),

)

,

,
,

.

.

.

,
.
(
...
. 8)

—

,
. 9)

—

-

,
,
—

.
.
,

,
,
.

.

-

,
.

,
,

.
—
.

«

—
(

),

»

,

,
),

(

,

-

.

,
»,

«

».
:
.

-
...
2)

(

)

(

).

,
.
3)

,

.

—
,

,
.

,

,

.
.
,
.

,
—-

(

-

).
(
)—

,
—
.

,

,

.

—
»

. .

,

.

60 ,

(1996),...
—

120

180
—

.
—

. .
,

30

.

.
5

.

.,

.)

-

—
.

,
10—17

.

.(

17
. .)
— 17
. . + 4,5
— 25 + 3 = 28
. .
6,5
. ....
16

,

.

,
(

),

(

),

,
,

,

,

-

.

,

,

,

,

-

.

,
.

—
.

,

,
,

,

.

—

—

-

.
.

.
.

.

,

-

,
—

.
-
...
. 63.
. 61.
—
.
—«
—
—

— aVL, aVR, aVF.

.
,
»,
.

.

.

•V3 |

. 62.

.

. 64.
1—6 —

.
.

-

15.

225

: PRESSI ( HERSO...
», «

», «
,

»

«
—

»
,

.
—

,

.

(

.

—

-

).

«I» —
.

I

.
«

—

».

«II» —
.

II

.

,
—
—

).

,

I(

,

«III»
...
,
«

»

.
—

(

),

-

,
,
(
0,18 )

II

.
—Q,

)

.

(

.

.

,

R—R

100%,
,

,
.
45%

,

Q—S
Q—

—
Q— /

:

,

,

50% —...
—
«

,

«

».

-

»
(Vi, V2)
(«

(

, Vs, Ve).
)

»

-

:
Vi —

;
;

—
; Vs —
.

V:

—

; V*—

,

,

; V<—

-

,

,
,
,

—...
,

,

.
,

,
,

(

P-Q

).

.

,
,

-

.
,

,
,

Q, R S.
S—
-

,

,

.

,

—

Q
,

R—

«

»

,

.
,

S— .

—

.

,

,
:
,
...
,

-

.

-

5(
)

-

).
II
(
—
).
2-

,

2.
,

,

I

,

.
—I

II —'

, . .
.

IV
(

, . .
,

)
(III

)

)
,

(IV

).

.
,
...
,

-

.
.
».
(

-

).

,
—
,

.
F

(
G),
, I, J,

)

,

M, N).

(L,
—

,
,

I —
,

J

—
. 68.
I—

:
—

I—
II—

(

.

,

),...
.

,

,

,

,
.

—
(17—23

-

)

211

.

,

-

.
,

,

,

-

I-J —
.
,

,
.
-

,

,
.
(

)

,
-

.

.

,
.

.
)

.

,

-

...
: , , , , D, , F.

,

'
-

,
(

),
,

(
)

D),

(

—
.
F—

OF

.

-

—
.

,
:
—

,

C-D —
—

—

,
, F-A

, OF —
.
.

OF— 6...
,
,

.
.

—

-

.

—

0,1%.
(

)

.
.

.
—

.
,

-

,
.
—

-

.
.

,
,
.

,

,

,

1800 .,

-

1950 .
(

)

,
.
,

2,25

)...
V-

,

,

-

,
,

)

.
—

,
.

,

-

,
.

,
,

.
,

,

,
.

—
.
.

,

,

.

.
,

.
.

,

-

,

.

,
. 1-

.
,

—
.

.

.(
...
(70—90

).

200—350

. .
10—30
.

,
— . .

.

.

.

-

,

,

—

,

,

,

.
(

-

)
.

)
,
.

:
,

,

,

,
± 10

.

,
)

20...
4)

—
.

—

,

,
.
-

,

,

.
,
.
—
(

.

-

),

,

.

:

1)

-

+ 1/3
; . .
= 120/80,
+ 0;42
, . .

,
2)

=

* 113
= 80+1...
,
.
,

,

,
.

,

*
'

,

(
)

-

.

1)

4

:

—

'

(

);

2)

—
(

);
—

3)
;
4)

—
.
.
.
—

,
.
-

.
,

,
(

).
:

,

....
.

.
, . .
,

(

,

,

.).

.
—

.
.
—

.

0,08—0,1 .
)

(

.
(

(

).
.

)

2/3
,

.

-

.

.
.
.
)

—

(

—

.
(

).

(
...
(

.

)

,
-

,

,

,
(
)

.

-

I,
. .

,
.
,
I.
-

. 71.
I—

(

.
):

(

.
,
0,1 );

-

(

); v—

(

0,1 ); — «

»(

);
...
,

,

(

2

—

)

(
R=

,
.

.
/

~*
1333 —

,

(

)

.
1330 60:
—

,

(

—
, 1333 —
.

,

;

:

<

—
, 60 —

)—

+ 1/3

....
.
,
,
(
),

(
),
,
.
:
—

(

,

,

);

—

(
,
,
(3x4

,
)

).
)

(
IV—VI
(3x4

2.
2-

-

(6x1

-

,

10
)
,

)—

.
,

.

(...
( ,

,

)

-

.
:
—

—

2

,

-

.
2

(

),

,

—

—

-

.

, . .

.

,
(

).

,

,

,

:
= ( xL2 L/Z2)
—
L—
Z—
—
.—

.

1...
17

—

(
,

)
,

,

.
,

-

,

,
,

,

—

).

,

,
(

-

,

)

.

,
,
,

,

,

,

-

,

(

,
),

),
).

,

,

,

.

,

-

...
,

,

,

-

,
. .
(
,

),

.

* '• '

-

'

,
—
,

,
-

,
,

,

.

,
.
1.

.
:
,

.
,

.
,

.

2.

:
.

,

.

:

,
-

.
.
...
(1912)

,
(

)

,

,
.
,

,

,

—

.
,

-

,
,

.
:

-

,
,
.

—
1871 .
,

.

:

,

,

,
—

.

.

.

«
,

.
,

(

)
.«

,
...
,

(

)

-

,
.

,

-

.

-

.
—
,

(

,

,

,

-

).

(

),

,

,

,
.

)

(
.
,

—
4,5

)

.

,

(

8

—

,
, . .
.

.
1...
. 73.

(

).

—

.

—
—

,

,

—
—

«

»,

.

,
—
, Th —

,

—
.

,
—

—

,

.

,
,

(

,

),

-

.
,
(

)

(

500

—
,

....
.
.

-

.

(1845).
,
. 74.
—

.
,

.

-

:

—

(

,

)
.
,

, .
,
-

.
.
,

,
-

.
,

,
—

.
-

,
:

,

(
-

),
,
.
,
-

,...
,

),

-

,
,

-

,
.

)

(
,
.
(
,
)
.

,
,
,
).

(
,
(

60—80

)

.
(

,
),

.
—
—
. 76.

,

-

.

2+

( ),

+

( ),

( ...
,

,

.

-

,
,
.

,

,

, . .

—

,

,
«

».
—
.

,

,

-

,

,

.

—
)

(

,

—

-

,

(

,

).
-

,
.
,

,

,

,

-

,
...
,

,
.

,

(

).
,

3.

,

-

.
—

:

—
(

,

)

.

,

.

,

:

(

)

4—8

(

)

.
.
(

?

?),
.
(

,

, . .
4.

).
:

,
,...
. 77.

, 1979 .).

.
.
;
,

,

,

.
,
.
(

,

(

,

-

),

).
(

-

)
,
(

,

-

,
).

,

:

1)

,
,

-

.

253

: PRESSI ...
2)

,

—
.

3)

,

—

.
,
.

-

, . .
.
,

,

,

-

.
,
,
,

.
—

.
1—3

1

.

,
.

(

),

-

—

.

:

,

.
;

—
—
1—3
(
3...
.

;—

,

,

(

),
,

—
.

90

180

.

,
-

,

., . .

,

,

.
80
30

.
10

(

180
.—
80
—

.

.

,
-

.

.
,

,

),
—

—
...
,
(

,

,

,

,

).
(

,
(

-

),
.

,

,
,

—

.
.

-

,
.
60

.

.
,

,

.

(

)

,

—
«
270

.

,
10

»

.

,
,
).

—

...
!).
-1 (

-

),

—

—

.
,

,

(

),

—
,

,

.

—

,

-

.

,

(
,

.

)—

—

,

-

—

-

.
.
,

,

,
.

,

.

,

.
«

»
...
,
,
,

,

.
.

,

,
,

,—

.
—

,

,

.

,

,

,

,
(

,

,
-

,—

-

).

.
.
.

,

,

,
,
.

,

,
.

.
-
18

.
(
.

)

—

,

.

,

.
,

-

—

,
,

,
,

,
,

.
,

(

,

.

)—
,

.
.

-

.
,
,

,
.

,

,

,
, . .

,

-

,

.

,

...
,

,

(

),

(
,

.

-

),
(

)

-

.

,
.

2-

,
,
):

.
,

.
,

,

.
)

(

-

(
,

,
-

,
.

,
,

.

«

»

.
—

(

),

....
00,06 0.10,150,20,250,3

,

—

. 78.
—

.

,

3—4

:1—

,3—
,5—

.

.

.2
,4—

.

,

, . .

,

.
(
):

300

1

30

1

.

1...
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003

315 views

Published on

Физиологическое мышление в отношении использования лекарственных средств для лечения больного человека

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Агаджанян Н.А., Физиология человека - 2003

 1. 1. . , . , . , . . , . . , « » « » , , . * 2003 : PRESSI ( HERSON )
 2. 2. 28. 903 23 ., .— .: 2003.-528 : . ., ., , . . : , — , , . , . , - , , . ( ) . , , , , , , , . : . , ., , . ; . , ., . ISBN 5-86093-061-5 , 2003
 3. 3. — — — — — — — — — — — — — — — BE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -— BOO — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — : PRESSI ( HERSON )
 4. 4. 1 . . , . : . ( . , , , ), . . : , , ( , ), - . , , . . : , , . . ), ( - , . ( , ). — , - . . . , — . — , - . ( ( ) ). . , — — . — , ) ( - ( ). — ( ), — , ( Na + ) — Na , — — , , , ( ). , . . . . — . — . , , 14 , . — 140
 5. 5. . , , . , - . . , , . — . , , , , , . , , . , , L- , L- , , - D, D- . — , . , ), , — - ). . 1. 1— 2— 3—« 4—« 5— Na; Na ; » » . , ; , - ; . . ( ) — , , . — : , : ( ) - . ( , . .). 0,3 ( — 0,19 , 0,3—0,5 ), « » , . — . , . , ( — =80 , , ( ), : PRESSI ( HERSON ) , - . , . ) (h, ). -
 6. 6. , . ( , , 60 ( ) ). - , , . ( , , - ). . — . . . — ( ). , , — , , ( ), , , , - . : , , , , ( ( - ) , ). . , , , . . , - , , . . , . » , « : ( » ). « , ) ( , , , . , *— ( ?) » . — , ( ?) , . , , . ( , - G). . . . , - ( ). , , , . . . , , , . — ( ). - , , . + ( + , ) ) « »( - , « » . , « »). , - , . ( , ), . . . , . — -
 7. 7. . . — , ( , ~ , . - , ), , . — . — . — , , . ( , )+ , — » , . , 1. - + : , — , , 2. . , — , . . 3. 600 — 4. , 120 ). ( ), — — , - , . , 1000 1 , 5. ), — . . : — . — ( ). ( , ). . )— ( , 50—80 ) , ( «—» : . . - , , , )— . , — ( . , ). 8 : PRESSI ( HERSON ) -
 8. 8. ( ) — . ( — : , — — — ). — , , ( ), , , ( )— , . — . , — - , , , , , , . . . - , « ». ( ) , - . - , . , , « » . ) . - , « »— . ( ), : . 2. - . i— ) ) , ( ( ), , . ), , , . — ( ) , . , . II — — , , — . . -
 9. 9. ; . — , ( . ), - — ( ). , . - — ( , , . )— . : — , ( )— - . . . , ,— . 50—80 , . 150 «—» , — 4—5 , . - ( , ). , . , , ( , , ), , — - . . : - X * ** F ** Ki — , . , -90 , -70 , , , ). , . , . , (140 . 14 . . , . , ( ) , . , ( . - . ) . , — ), ( . , , - , . : , ; 70 . ( ) , — , 90 . — ( ), . . : 10 : PRESSI ( HERSON ) -
 10. 10. 1. 2. — . — , — ( 3. ). ; ; , ( ( ( ) ): ). , : ( 140—150 + — 10—50 ; ) ( : , ) , - — , 1 1 —2 . , — — ( , , ). . , — , . ( . , 1 2 , 1 , , , 2) 1— I— 2. 2, 1. - . , , , . . , 0. : 120— 150 , , , 1—2 ( , ) 100—200 ( , , , . . , , ). . - . , - , , ( ). — , - , . , ™ — - ( , ). : , . - . . , , , «+» 11
 11. 11. . , — , ( ( . - ), ). . (2 2 ), . , 2 3 , 1 , . . . , , , G( . — , . . , ), - , , , , , , - : , , . , , , . , . : - — . ( ( , ), , - — ). . , ; , , - , , . , . , , , , . . . , , - , . . , . — ( ). , = -50 . . , 20 . ( ) , . . , ( . , , . . , -70 . -50 , . . , ). , , , , . 12 : PRESSI ( HERSON ) -
 12. 12. : 1. — , ( ). , , , . 2. ( . ), , , : , -40 . -50 -30 , . , . ( « »). 3. ( — , ). , . , — — . , « » ( ). , , . , « », . , , ( ( ), 2. : 1. ( . ), 3. ). , , . . , — . « , . - -70 -20 = -50 , , . ( , ). ( ». « , , ) , — . . 10 ), , — . 130 ( ,30 — ( 50 130 . , 100 , - » — 130 . , )— — « , - ». , , , , « », ( , ), : , : 30 — 1- , 40 — 2, 3, 4- , 50 , 30 1 — 8 (1- + 2,3,4- + 5,6,7, 8- ), 60 30 60 , , . 10 . — 5, 6, 7, 860 —'9 10, 40 — 4 (1- + 2,3,4- ), 50 — 10 . , . . — « »( ). : . , 13
 13. 13. . 3. ! we — . ,2— — — , . ( , , « . , — ». — ;1— ). I — , 111 — , (V — , II — , , , - . ( ) , — 9 - 1, 10. ( ). : , . , , , , ( )— - , . , ( ) , , . 14 : PRESSI ( HERSON ) « -
 14. 14. ». , — , - . »— - , . , , — . ( ). , .— , 2 , , , . . - , , 0,08—0,16 , — 0,2—0,5 , . . . . — , - ( ), ( ( ), * ), ( ). : , . : .. . , , . , , ( ), , . ( ). — , . . , ( ). , , ), , 10 (2 , , , - , 15
 15. 15. — ( , ). , , - ; , . , » , , - . — , ) : ( ) — . . ( ) — ), ). ( ) ( , ). . , , , — ( ). , , 0,5—2 — 300 — 20—50 , — . , 5—10 — , . 16 : PRESSI ( HERSON ) .
 16. 16. , ? : 1- , ( , ( 2- ) . 1- - ), , 2- . , , . , , ( , . , , ). , . 1859 . : , . — . ? , 100 , , , . . , — - . . ( , , ). , — , — . : , ), ( , . . . . . , , , . — . . ). - , ( - , ), ( » ). , — - . . ( : , ), , , . ( 2. — ).
 17. 17. 2 3 : , . ) ( ( ( , , ( ). - ) ). . « » - . — , , 2 . : . , — , . . — . . , , , . , — ( — . 10—1000 , ). , ( , - ). ,— , . . : , — . — , — ( — , ). . ( , » )— , ( )— . 40% 1— : ,2— ,3— ,4— ,7— ( 6— , ,5— « — » »— ,9— ( , , - « ), 8 — ). , . , , , — , , . , 18 : PRESSI ( HERSON )
 18. 18. , , . — , , , . . . , ( ) . : , . ( - ). ( , ). ( ) , ( ) . , « - , — » - . , — . , , , . - . , : — , , ,— , — . ( , ( ), , , ) , , , - . , ( , , ). , - , , . . , , )," , , ( ). . , ) , - — - , . , ( ) ( . . . , ( ), , 19
 19. 19. ( , )— . , , ), , — , « . » - ( ), « » ( , « », « « ), . - »— » . . — ( , ). , , , , : , ( ). - , — — , . . , . , . — , , . . 6. — . : — (1 — ,3— ); — 0,01 . — 2— — II — — — — ,4— 0,01 . : PRESSI ( HERSON ) :1— ,2— ,4— { ,3— ; 1,3— 2- : 10 . 20 ;1— ,5~ — ,3— ; — . — ; :1— ), 2 — ,4— , ,4 :I— ,2— -
 20. 20. ) . - ( ( ) ), — ; - ( ) . . ( ) . 30—80 200 ( ). ) ( ), ; 2- - , . , 2 ( , 2- ) ), 1- ( - ( ). , ( ), - — , . , - . , - . ( ). - ( ), , ( ), . . 30 , (30 ) , 50 50 — 15 , , 200 — — , 20 — 10 200 , —3 . . , 40 , , 50 . , . - . — . - , , : , ( ( ). )— , , , , ' , , ( ), . . « » — , « », . , 21
 21. 21. . ( , , ) ( ): ( , ) — - ). ( - ). , . . , » : ( — , , 1—2 — ). — - — — . , . , . , . ( - ). , , . , . — , ( , . , - 30—60 ) , . . - , . , , , , - , . . . , ( ), , ( —3 . . ), , 1 . . ., 100% . 40—30 , , , , , 3 2 ,4 2 , 4 20 - 10 , , . ( . ! 1/10 50% 10 , 2 . 10 , 5 2 , , . , 2 1 , , , ( 2 , 22 : PRESSI ( HERSON ) 2 , ) — 50 ).
 22. 22. ( , ) . JIQ ( - ), . ^ , , ( ), , , . , , . 2,2—2,5 — ) ( ). , : , . . - , , , , , - . , — ( ). ( 2,5 . . Z- ), . ( ( ) . - ). , . 1,6 . ), ( . ( Z, ) — 10—20 . Z- ( - ) . 10 5—6 ) - , . ( ) , , . , , - . , , . , ( ), . , 3—4 . 400 « , , » , , « . , , » , . , , , . , - . , , . , ( ), 23
 23. 23. . « , ( 15 » ), , . , « - , » . . , , . - , — . , - , , . , , . - . , 3 ) - , 40 . , , , - ( , . ). - . , ( ), . . . 7. : ) . ( ) ( ), »; ) , , ; ) . , - . , - . 24 : PRESSI ( HERSON ) . - .
 24. 24. ( , — »— . —« , 1971), , . . ( 2 ). — — -1 — -2 ( - — . ), , . , , , , . ( ) . . . ( ), 90° . — . 10 (« ( »), 1% ). - , . , ( , , ) ), . 50 50%. ), (« »), ( ( ). , , — , - . , . — 10 . . ( - , - . 1) ), . , , , , . , . 2) - : . 2 , 1 , . , , , . - , 20—120 , 200,400,800 ). ( . , , - 3. 3) . . 1 — 1 38 128 , , . , . 3- , . . ) ( . 15 , , ; ) ( - , . 25
 25. 25. , . , , ( ). , ( ) , , , . , , : . , , , , . , , ( , ) , - . : . . , , ( ) , — , ( , ). . , ) . ). . - , ( ( « », , , . . , , ( - ), . , ( - ), 17 , . , , , , . , 100—500 , , . , , . : PRESSI ( HERSON ) , , -
 26. 26. 3 « . », « » , , 1897 ., - , . . — , ( , . ). 1. : ( ) ( , , ), , . - ). ( , , ( . . , ). 2. : ) ( , , . 3. 4. 5. ) : . : , , . : — ( ) ); — ) ( ( — ( , — ), , ( ( — . ), ), ), , — , , ), . » ). « »( - , . ( 2 . , - ). « , , ( — ( ) , ( ), , . . ( , ) - ) . - . , . . . ( , , . . . ( ) ( ), 27
 27. 27. — . , , , , , 50 . , . - , — — , - — . , , - , . — , . ( ) — 100—200 ( ) . . , , , - . : ( ). , . , , ( , , ). ( , , ). ( ) . , , - , ) ( ), . , - ( ), — ( , ). — ( ), — . , , . , 6 , , - . , , . . — , - , , , ( « ) » . . 28 : PRESSI ( HERSON )
 28. 28. . — - . . , , , , . 1. — . — — . 2. : ), 0,2—0,5 . ( , . 500 , ( ). , ), — 300— , , . 3. , ( , , ), ( 4. , ). — , . ( , , , 2 ) . . 5. . ), ( ( ) ( ). , ( ; « » ) « ». . , , , — . . , . — . ( . ). , ) ( : ) , ) , ) . . ., ( , . , — . ) . 29
 29. 29. , . ( 1000—10000 — - ). . . , , , , , , . . I . ( — . . — 20000 1000 50 1 ), ( ( - . , 1 2 1 . — — - ). ), . ( ), . . - , . , ( 250.000. — 5 — —2 ( . , , ), , — . - ) . — , , , . , ( ). , , . . 1 - « ». . , . , - , , , ( , ), — , 100 ( . . ) 200—300 ( , 1 ( ) ) ( ), , . ), ( ( , ) : . ), - ( , , , , , . , , , . , , - , . ( 30 : PRESSI ( HERSON ) , . .). -
 30. 30. . ( - ). , . ( , ) - . , . ) . ( ) ( ( , .). ( - ), , ) : . , - , , ( , ). 2 - : . . , : - ( ) , ( , - )— , ( . 8. ) ( ) . : 1— 2— 3— — . — , , — ( - ). ; ; , ). — - - , , . . 31
 31. 31. , . , , . , - ( ), — , , . , — . ) , , ( ). — ( ). — - ( ( — — : ). - . . : ( ), ( ), 80% — — — , ( ) -0- ). , . 4 ( -1 — ; -2). , -1 -2) , . ( 4 , , ( . . - — -1- ) -1- , . -2- - , ). -1- . - , -2, , , ; . , . , ( ), ( , ( ), ), ( ( , ), ) ( , ). - , , ( ) ( ). ( . . -1, -2, ., 1994—1997) -1, ), -2 — - , . — ( ). — - ( ). "32 : PRESSI ( HERSON ) ( ) -
 32. 32. , , . . - . — , . ( , - . .), . , . . , . . - , , , ( ). ), ( 2 . , : ), , ( ( ( ), ), - , . . - , , ( , , ). - ( ). ). ( ( , . , ) - , - . ( ) , ,— , . . . , . , , : , (N 1, (N 2). N1 , N 2, ) - , , , . , N1 - N 2. . , , , , , , . . « . . , . 3. « » » -
 33. 33. 4 — « . » , « — » . , ( -. ), . : ) , ) , ) . ( ( - ), ). , , : . ) ( — . , , . , - ( ). , , . — , ( ) . . . - — . ( ) , 1. 2. 3. 4. . . . . , ^ . — , , , , , , . . ( — . ) . — , . 1) , , , , . 2- . . , .-— . - — — , . , , . . 34 : PRESSI ( HERSON ) — -
 34. 34. , , — « » . , ( ). 3, . - , , — , ( ). — : ( ). ), ( , — , , ( ) - . . — ( ) - . , . , — - . . ( — — : ) - . — , — . - , , . . ). — , . ( — ) - : 1) - . , . »— , , 2) , 3) . , . . XL) , - . , , , , , . , : I) 3) ( . - ), 2) . ( )— , . 1. ( ), ( — ). ( , — , , ( ), — X,, ), , X, . Xj — ( 35
 35. 35. , ( ), . . , , , X, -^ X, 2. , „ , ). X, , . . . , . . . , . . ( ), , ( ), , , . : , , , , . 3. . : , ( ) , * . , ( ) . . . , , . . . » - « . — , , , - , , , . ., - . , . 30— . — , ; . , . , ) . , , . . . . , , , , - . , ( . —« '»), - , , — . . , , , . , , ) 4, 1) ( , , — . 2, 2) — . 2, .). , , 3) * , , . 36 : PRESSI ( HERSON ) , . .
 36. 36. 4) , . . , , 5 ( ): , 1) ( ). 2) — — , ). 3) — — ( ). 4) ( , ). 5) ( - — ). , . , , . , . , — : . : ( . ) , , . , . , , . ? . , . 1. , » « ( - 1 ) . 2. : ( ( ) ) ( ?). , . 3. — . , , — , , . 37
 37. 37. 4. : . , , . — 5. : , . . — ( — ) ( ) . . , , ( ). , . , , . , — , , , . . — . . , . , - . . . , . - . — : ( ). , ) ( . . ( ) , , . , . . , - , , , , . ( . . , , — , )— . , . , . , , — . , ( , . . ) . , . . , . . . . . . . . . , : ) ) . . — , : PRESSI ( HERSON ) . -
 38. 38. 5 ( ) , , , , , : — . ( ), , , , . __ _____ _ : , , - . , ). , ; . , , , , . . . . 10. , . , — — , ; — ; — ( ); —,2— ); ( — ( ); (1— . ); . , . 39
 39. 39. . , ' - — — , . , . ( ) - , , , . ( ) , . : - ( . 11. ( 1~ ( . ,3— . - , . , , , ; ( - : — ): 1 — ,4— : — II — , - ). 2— ). : ). - . (8—13 , 10—100 ), (14—30 , . 20 ), (7—11 , . 100 ), ( 4 , . 150—200 ) . — . - - - . , . 12. ) ( . I— II— — : : , - ; — ; — ) ; - . ( ), : PRESSI ( HERSON ) . : , ; 40 - — , , ,
 40. 40. — , , ) ( , . . - , , , . . — . . - . , ( ) , . , . . , , : , , - ( ), . — . — . . , . , , , , : , , , - . , ( . , ) . , , . . — . - . , , . . , , , . . . , . , - . . : ) — ; ) — - ( , ( ). ). ( , , ). ; ) , — — ( , , ). ( ). , . . , . , , , - . 4J
 41. 41. : 1) 2) 3) — , , -— — , , , , ( ), ( ( ), ), : , , . . , , - , FAMK- , , ( ). , . , « , ), »— - »— ( , ,« , « »— . »— ; - .« , , — , , , . « »— - . , ( , , ). , « (XVII .). . « » XX . XIX . . — - », ( XVIII .). . . - . , . . . , ( ). , ( ). . . , , , « », , , . . . ( . - )> : , , — , . ) « , , , »( . , : ( 42 : PRESSI ( HERSON ) ( ), )» -
 42. 42. . - : , . , , . , . « . , », . . . . , « » . ». « — . 1. — ( — , , — ) . , . . 2. — . - — 3. . — — — — — — . . 13- ) - . 2 : . , . . ( )— 50—100 — , - , 3 , . , 1 - 43
 43. 43. 1,5 . , , — - . . — ( ) . — 3 , ( 3 2 — 4—6 , , . - ). — . , . . 1. 2. 3. . — . , , — , , . — , . , . 4. , — , . 5. 6. , , . ( )— 7. . .— — , , — , . — . . , , . , , . ( ) — . , — . . . 44 : PRESSI ( HERSON ) -
 44. 44. , . . , ^ ( , , ). « . , - » . - . » — . . ( « , , - , , , , FAMK) — . - . , 10 . , , : . . . , , . — ( )— , , — , . « » , , - ( ). 1. . . . : , , . . 2. . . , , , . , — ( ) . , . , , , . 3. , . , , , , , , , . « » . ( * , ). , , . 1. . — , , , , , , . . , 45
 45. 45. . 2. ( - ). , . , . , - , - . , - , . ( . 15. ). . 1— 2— , : . , , , ( — ), , . 3. : ( . ) , ( , , (100 10 100 ). 46 : PRESSI ( HERSON ) , ). 10 ,
 46. 46. 180 ( . . 1 . ? , 2 ). . 4. ; . , , (50 50 25 ), 5. . , , 100 , , — : « , , 40 . ». : . ) ( , , . 6. : . : , . 3 — 4 — /— — 2 . 17. , . — - , , . . ( - , ). 1. ( ) . - , , . . 16. —« » . . . « , . ». - ( 47
 47. 47. ) ( ) ( 2. ( ( ) . . ). ) . , . . ( 3. 4. ( , ). , . ; ). . : , , . . , . . , . , . . . , . , , , , , . - . 5. . . - . , , . , . , . , , » , . . . , . , — — . . , , ». — » « : ( ), ; . ? , , . . . 18. ( ), . . 1, 2,3,4 , , ( (« . , . - , 48 : PRESSI ( HERSON ) , ) ») .
 48. 48. , - . . ) ( , — . - ). , 6. . . ): ( , , , , ). — ( , , )— : , , , . 7. . — , ( ) , ( ) . 4. , . — — ,
 49. 49. 6 ) , , — ( : , , , , , 100) , , - . , « » « », - . ( ( ). ) ( , — , , , , . , ) — . ( — ) , , ( - : , ), . , , , ), ( , , - ( , ) , , - . : , . — , , - — . . . , , , . :« , - », . , , , , . — , . , , , . . 1- , — , . , — . 50 : PRESSI ( HERSON ) , 2-
 50. 50. . 19. » . ,f , 1 , — . , - , : . , . - , , . , , » . : — , ( , ( ), ), , ( ). - , , . ( - . , » » , , ). »— « ( , « ). - 51
 51. 51. , ( ). , , « » , , » , . , ( , ). ( , — — . — — — . - — )— , , , ), ), ( - , . , , . : . - , ( — ). , , - . , , . , , , , , . . ), - , - . . . . : , , — , , . - , , . , , - : . - - . : , : - 52 : PRESSI ( HERSON )
 52. 52. , , , - ,— . , — - , . , . . - , 2—4 . , — , , . - . — , —« . » , - : . , , ( « »). , ( ). , , . . , . , — ( — ). , , « » , . , — , - , ( « ). : , » . . » , , — , , . , , . , . . . , , - , , . . . . . . , , . — , . 53
 53. 53. , . - 1 . , . - : ( ) , ). ( : . ( 2 . ), - — — . — — , — . , : — : ( ), ( - ), ( ). , , - , — , — , — . ( , 2—4 )— - : . : . , — , - , . — , ( ) . - . , : , , , , ( , « - ), ». — , , . , , — , — — ) 4 , . IV , VI .V ( — — — — — , VII , IX — , ,X — — 54 : PRESSI ( HERSON ) , , — — ,
 54. 54. , — ), XI , ( — , - , XII — , — , . ( - ). . , - . , . , ( »( ) — « - ), ( , ). . , . — - . , . . , . . , . . , - , , ( — ) , , . . , - , . - . , ; — (III, , IV, VI ). . , , - , : - ( , , ). , , ( ) , . ( , « , ), , ) , » ( : . 55
 55. 55. . - . ), ( , - — ) , , . - , , , , , . . , . 20. — . ; — , - . . , , , — . , - , , , , . , , ) - , . ( . , . 21. 1— 2— 3— . ; ; 56 : PRESSI ( HERSON ) , , . , . -
 56. 56. — , . <— . ( , ( ) , - ) . , : . , : . , . , - , , 2 ( — ): 2) , - — . , , ( : . , - ) ( ), — , . , , , . — , , , , . , . - . . « , ». . , , . ( )— , . . , , , . , — - — - , , . . : , , , , , , , , . : , , - . . : , , , , ( ) , . 2—3 . . . , — , 57
 57. 57. . « » — , . — - . . « » . . , - , . , « », - . 4 , , ( . ) - ( ). , : , , - . III, IV VI . - . , . : - , . . : ( ) ( , — , — — ), : , , , , « ( V, IX, X XI, XII V , ) » . ( ). — ). , . IX X , XII . ( , . ) 3 ( — , ( ). , , . : , , , , . . , , . , - , 6 , , : 1) ), 58 : PRESSI ( HERSON ) . ( -
 58. 58. 5 , ; 2) , 3- ); 3) — , , ; 4) — — — — — ; 6) 2 . ; 5) . . , , , ( - ). , , , , , . , , , , - ( ). , , , , , , , . , . , 3 , . . 3 ), . : ( ( (1996), - ) ( , ). . : : ( ; -, , ( . ), " , . . 1996) , . . , , , : , , . . , ( . . , 1996), — , . — ( ). . 22. : , . , , , . - . . 59
 59. 59. . , ( ( ). .. , 1996), — , . (« »), ), . - , . , ( , ) , - , . , , . . , , , ( ) . . ( )— : , , , ; . , , , . , . . - . , - , , , , , - : . . — . , ( + ). : 1) , ( ) - ; 2) , — . , , . , ( ) , - . — , . — » , , , , . ( , — « — — )— — . : ( , ) , ( , , , 60 : PRESSI ( HERSON ) ). ,
 60. 60. , - . , . ), ( ), , ( ). . , . . - , . — L. , , , , , ( ), , — — - , , , . — , — - . ( — . ( ). , - , , , ), , , , 4 6. , , , . , . , , . ,
 61. 61. 7 ( ) , . . « » - , , . 1801 , , , - , 1907 . . , , « ». , - . . , . 1889 . , , . - - . — . ( ). , , , - . ( , « . .)- » , « », . , ( )— - , . ( , , ) III, VII, IX ( X ( ) ). . 1). ( 2- , , . 3- —- ( ). 4- 62 : PRESSI ( HERSON ) -
 62. 62. — , , - , , . ? — . , , - , — , - , . - , . , , - , . . : , — , ) — ( ( , — ). — - — ( — , — - ), . . 23. , ( ) ( ) ). . . , « », . . . ( , , . )— , , . ( , , - , ) , , . . . . , , , , , . . , , — ( ) ( ). 3 , ). 1- ( , . II
 63. 63. . 1-- ( ), , - , . . . , , . - III . . ? , — , , . - , ( — . — . ). ) ( - . , - , : . . — . — , , . , ( - . , -, -), , . . . , - : , . , , . . , - , . . , . , . ( — . ), , , , . » ( ( , ( « : ) ), , ) ; - ), ) , , . , , , — . — - , , - . , , , ( , 64 : PRESSI ( HERSON ) ) . , , -
 64. 64. , , 8- 2- . 8- , 1 - 2 , ( - ), , . - . ( . 24. I— II— III — IV — 1— ,2— 5— ,6— 8— — — /3— - ), . , - , , , ). ; ,3— ,4— , ,7— , ,9— , , , . ; ( , ), — , , . , ( ) . . 1,2,3,4 5 , - . ( -1 L-2) , . , - ( ) - . . — ( ), . . , , . ; ( , , - )— , . . . ( ), 5. 65
 65. 65. . , ( - , , ), , , - , . , , ) — , , . , , ( ). , - . 25. — ; — ), . I— II— III — , , }; ( , — - — - , — - ( ), ( — ), — , ; — ); —- , , . — , . , , -2, . , , I, - . -1 . -2 - . , . . 1. ): - ( , , — ( ) . 2. — , , 66 : PRESSI ( HERSON ) , -
 66. 66. ( ) . , . . 3. , , - . ( , )? - . . 1- : , ( , ), ( , , , ). . , ( - -1, -2- , , . 2- : . 3,5( ). ), , , , - , . , , , - . , , - — « , - », . . , ( - ) ). . 268- . - - ? 67
 67. 67. 1. - N/N 1 -- - ( . , } 2 -1- - -2- , -1- , -1- , 5 -1- , 6 -1- , 7 ' -1- , - 4 — -. ( , - , 3 , -2- -2- , -2- , -2- , -2- , - - - - , ) - -1- , — 10 -1- , - 11 -1- ,, - 1- , 9 12 * - 13 - 14 -1- - 15 - -2- , 16 — -2- , 17 - -2- , 18 - -2- , 19 - -2- , 20 - * - , -2- , 68 : PRESSI ( HERSON ) . .
 68. 68. : , , , , , , , , , , , , , . . ( . 67). , — , , , - , , , , . . , - , . , , , - — . ( , ). . . ( , ) - . , — ( ) — , . VII, IX, X . , . VII chorda tympani — IX , . X ( , )— , ( , ). , . , , . , . — . , . , , ( ). , , — ( , ( , . ), — - . ), . - , , . 69
 69. 69. , - , . , , , , ( . 27. ) — . . . — — , , S2-4 — —- — . - . - , L1 -2 — ), ? , , ( — , )— — , , ( . , — — ), — - — , , — ( - , , ), - , , . , . . , . , . 32 . - . 1. ( )— , , , — . 2. — , 70 : PRESSI ( HERSON ) , -
 70. 70. , — , - . , , . 4 : 1) ) , 2) , 3) 4) ( - , . . , , . 2. 1. 1. - - 1. - 1. 2. 2. - 2. 3. 3. - 3. __ 4. - 4. — — — 5. — — — 6. — — — - 7. ( 2. ) - - 3. 4. - , , , . - . . - . . , , , . - . . , , . - . . , . , , , ; , — . - 71
 71. 71. , , , . . , , ( , - , - , , , ). , , , , , ( ( ), , , , — ), , , , , . . 1. — . , , - . ( . , , « , , , , « » — ) », , . . - . ( ) ( ), . , , , , . , : . , , , . 2. . , , , — , . . ) - — , . , ( , . , ( , . , , . , 72 : PRESSI ( HERSON ) - , « , - , , — . , ) » , , -
 72. 72. , . , ), , ( , , . , : , . . , . : 3 - 6 , , , , . , : . , , , . , , - , — — , . . - , , . : , - , . , . , — , ( , - , ). : , . , . . , - , . , , . — - , , . , ( , — - ) . , - . — . , - , ( , ), . , . , , , , . , . 73
 73. 73. — . , - , . , , — . , . , , , - , . . . ( , ) - , . , ( , ) . , , ( ). , , . , . - . , , , ( , , . ), , , - , . , , , . . , , , — . . , - , . , , - . , . . - ( ) , . , , , - , , . - 74 : PRESSI ( HERSON )
 74. 74. , , . . . , , . ) - . , , ( , , , , . , , - . , , , . , , . , , , , — - , ». 2- — , - ( ), , ( ), - 2- ( . ). 1910 . . 2 — . , , , , . 50 . 16% . - , . « ». , « »— , 7 . . , 2) : 1) , 5) . , 3) , 6) . , , , 4) - , 7) , . , , . , - . , , , , . .
 75. 75. 8 . . , — ( , , ). ( : , ), . - , — , , - , — . - , . , - . (1), (X), , , — (2), ( ), , ( )— ( . ), , , - , ( ) . ( « » — ), . - , » ( - ). . — ( . ), , - , , - — — . ( - , , , ), ( . ). - : ) ( ), , 76 : PRESSI ( HERSON ) -
 76. 76. ( , - ) ( ). « », , , — , ; ) ( )— , ( - ). . , . ( ). , , . ( — -, . .). -, -, ), , , . - , , ( , , ,- . .). , — ) . , , , . - — , ) ( , . — , ( . ) ( - , . — ( , — . . — ). , , , — , ?» — , « . , - , . - , . . , - , , . . , , , , . , - . ( ), , « » - . , , , , , ( ) , , . , ( , , , , , ( , ), . + 77
 77. 77. ) , - . , ( , ), . , . - , , . , - , , ( , ) — , . , , . . . . , . , - . . , (« , , »). , , , , , , . , ). ( — - ( . . )— . , , - — , . — . , , , ( , - ). . , . - , , . , 3 , , : , . , , , . ( ), - , , . : ( , ), , . , :1 (1 ) , . , , 78 : PRESSI ( HERSON ) - II. , -
 78. 78. ( ). - . II — — — , , , II ( ). — . , II ( ), . 28. -— , . — — 1 ). . - -> . . .1— ;2— . , , - ( 1 ) II). , - . : ) ; ) — ; , — , , ( ), - ( ) ( , , S-1 S-2). . : , , — — . . , , , ( ) - , ( ). - . ( ), , « , . , « » - ». : , , . ( . ), ( ) - 79
 79. 79. ( ) . - , . — ( ) ( ) ( ). — . . , , ( ). , , , ( ), — . ( , - ). ) - ( ), . 29. — ; — — — ( . — ; — ; ), ; ; . ( . , .) . 4 ), : ( ) . ( ( ), ). ( ( , ), ( , . ). . 80 : PRESSI ( HERSON ) —
 80. 80. : 1. , . 2. — . , , . 3. — . , , , . . , , . 4. — ( ), — — ). ( , , , , . . : , . , , , , . « » + + . « « ». . — , . -, — , 2, ( ) , ) X( ) -, , - , 2, , ( ), » - , - . . IX ( — , - , . ( ), . ( ) , , , , , . , ) ( . , - ( ), , « , . - , — — » — - , — . , , , — — - , . - 6. 81
 81. 81. , ,« » . . . . , , , . , . — . , , , . - , . , - , , , , , - . , . , - , ( ) . — . , - . . . ( ). , - , , , — , - . . , , - . . , , , ( ) ( , , — , ). , - . , . . . , . , - — , ( ) . . , . - , ( ) . . , . 82 : PRESSI ( HERSON ) , , -
 82. 82. . . , - — - . — 3) : 1) , 2) J— . . , , . . . . » . « : — , , - , . , , , , , . — , , , , . . — J— , , - . . — ) . - , . . . - ( ) , . . ) . , . . . 30. .( .) — . — — — . — . —- . , . — . . . , . 83
 83. 83. , . - , ( , ). , ( ). - , , . - . . ) : , . . - , . , . ) — — , . . , . « - . » « ». , . . . , , - . , . , , , , , . 3 : 1. , ( ). ( ). ( ). . : , ( — ) , ( ), . 2. , — , , . , ( ). , ( ) , .. . , , . , 84 : PRESSI ( HERSON ) .
 84. 84. 3. — . . - — . . , ( ) . — : , . , ( 200—300 . , . ), ) . ( , , ) IX X V( , , : ), VII , , , - . . ( ( (S-1 ), - ), S-2), ( ) (S-2). , « ». : , , , , — . ( ) — — , , — ( - ) . - — ( ), — . II ( ), ( . , ). - ). « » , , . , — - . . , , : 1. 2—30 — — , , ( . , 5 15—100 . 2 ) . . , « », 85
 85. 85. . , , ( ) 3 250 , - . : . 2. 3. — . ( , ), , . , . 4. ( ): , , , . 5. — « , 6 , 30- ». , . . . : — ( ) 10s ( , ), . , , , . , . (S-1). (S-2), . , , : , ? . , » . , « ( , ). . — . , , . . - . , , . — . , , ( , , , .— , — , , - ). , , , ) ( . 2 — : . , , ( ), . , , , - , , . , ,, ,, ^^,^. 86 : PRESSI ( HERSON ) - , , , -
 86. 86. , : . , . 4—30 , — 0,4—2 . , — . , ( ), — . 31. — — . . ; , . V ). ( ), — V V. , , , — , . . , , , . — S-1 — S-2. . , . . . , — — ( , ), . , — . 87
 87. 87. , , , , . - . , , ( , ). , , « » . - , . ( . , ), , , . , , , . , , , , . « ». « , » , « ,« - : »( ). - » . ( . ). , , , - . . « »— , . ( ) , , . - : , , , . - , . , , . , , ( , . - , ), ( )? — . . , — , . . . , — . , 2. . » . , . , , . — , , , , , , . 3. 1965 . . »: « , : PRESSI ( HERSON ) -
 88. 88. ( ) , , . ( , —; « , ) - », . . — . , . , , - , ( ) II—III . , , , ,« » 1. . - . . 3 : , , ( ) . , , , . . ( ) ( ) . 2. . « , ». , , ( ), , , , , , )— , , — . II—III . , , ( . ), « ». 3. ( ), , -, -, ), — -, ), . — , II— , . : ) , ( ), ( ), , (£), ( ), ( ). ( , , — , ( , — , , 1987 .). . . . , — - , 10047 — ( — , ; , , . , . : 1. — , , . . 89
 89. 89. 2. , ( . ) . 3. . . 4. : . : , . , , II— , - , . . , . , - . . . (1984 .), , - , , — « , — — »— , . - — . , . , , « », « ( », , - ). « », , , ( , ), — II—III , : , , . , . . , ( II )— ( ) - . . , , . , , ' . , , . , , , . , , . 90 : PRESSI ( HERSON ) -
 90. 90. , , 3000 . , - , . - , 10 - . , . - — . 32. — , . . . 102 109 . , . , , . ; , . . , — . - , . , (75 . , , , , , , 20 2 ) - . 91
 91. 91. , tympani ( , ) , : m. tensor ). - . stapedius ( . — , . , . , . , - . , . ( , ). , . : ( ) , . , - . 35 , 2,5 : . , scala vestibuli, . . . scala media, . 33. 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7— 8— 92 : PRESSI ( HERSON ) , — scala tympani. , . ; ; ; ; ; ; . ; , -
 92. 92. , , , , . . - — , . , . , , - . — . , . , , , , - , . . , , , , , , . , , . ( 1000 , ) . . , . . . - , . — . . . , . , . , 2) , : 1) , 3) . . . , , , , , , 1930 . - , - . , . , - . , . , . . , , , . , , . 93
 93. 93. , . . . 0,5—1,0 , ». . . , , « , - , ( ). . . , , . . , VIII , ( - ). . , , , ; — - . , , , . . . , . , , IV, V - , , . , , , ( 41 42 ). , , , . , - . . . - . ( ). , , , . , , . , , ( ) . . , , , , - . , — . , . 94 : PRESSI ( HERSON ) , -
 94. 94. . . . . - , , - . , . - , . , , , , , - . - , - . . . , , , . . ( — ), . . , . , ), , , , . - : . , . . , . . . . . - , . , . , , , . — , - . , — . . . , ( 19 , 33 - , . ) , . , . . , , , , , 95
 95. 95. — . . , — - , . - , , , - . : — , - — . , - , - : , - — . — . . , , . . , , . - , . . ( ) - , . , , , . , . , ., . . , 96 : PRESSI ( HERSON ) -
 96. 96. . . , , , , - . . , : , . — . - . . : , . - . . — . ( . 35. . ) , - : ( , , ); — - , ), ) . ( ) . ( ). , ). , ( ? - 7. 97
 97. 97. 3. . , , , ) - . 36. . . . . ) , . , . , , ( ), . ( ) , ( 17, 18 ( ) 19), . , — « - ?». ? — . ( ) 98 : PRESSI ( HERSON ) ( ).
 98. 98. , — , , ( ). ( , ), , — - , - , , — : . , ( ) , , . 37. ( ) . ( ). , , , . (off- ) , . , , , , ( )— , ( ), , »— - « . , , , , : . , , , , « » . - , « », , « , , » , . - , — , , , . , - , . 99
 99. 99. . 17 , . , , , . , ^ . , , , ( ). « , » , , . . ( , - ). « » . « » , , - . . ; , « » . . . , , « , » , - . , . . , . . , : , , ), — - ( ( « » ). ? . , , ). , , - , , : , — , : , , , , , , , . , , ( : , , - , , , ). , , , — , , , , , — . , ( . . ), - — — . , , . ( , ) - . . , ( . 100 : PRESSI ( HERSON ) ) -
 100. 100. . , , . , , - , . - — , . , , — ). ( , , ( ). . , , , . , , , - . , , — . ., . - , , . , . , : , , , , . . . . ». . , , . . , , glossopharyngeus, . Hngualis, chorda tyrapani. , . , , : , — . , , , - . . . . , « . - »— . * ** , - : 1. . , , « » . . 2. — )— ( , , 3. . , . 101
 101. 101. 4. . , , , . . , 5. — ( ) — . — , . — , 6. — , , , . . : , , . « , , , » , , . , « » , , . . , , (2- ). , . . . . — . , . , , . , - , , . , . : PRESSI ( HERSON ) - , ,
 102. 102. 9 - , . , . , « ». , . , , . . . , . , , , , , « - . ». , . , , , - . , . , . , - . , . . XIX . . . , , : — — , . , - XIX . , , . ». XIX , . « , , . , , « . , . » , . . « ». — ». » . , :« , , :
 103. 103. , , - ». , , , , - , , .« — , ». » - « — . , ( ), , . » . , « 60- » XIX , , . - . . 1863 . « », ». « , - . . — , . . . : , . - , , . XX , - , . . XX . . - , ( 1904 , , , ). . , : , . . . , , , . , , , , , . . — — , . . , — , - . — , — , , 104 : PRESSI ( HERSON ) — . . . , , : * -
 104. 104. , . . - . , . . — , ), - , . , , ( , ( ). , — , - . . , , , , , , - . . — , , , . - . . , , , , . , ? 1. . 2. 1. 2. 3. 3. { 4. — ) 4, 5. 5. ( ) , — , « » . , , : , , . . , , , ( , , . , , . , ), , . 105
 105. 105. . , . 1. : -, - . 2. ) 3. ) 4. ) 5. , , ; ) : . : ; ) ; ) ; ) . : ; ) ; ) . , . . , . . , - , , ( ). , , , . , , . 38. — — , , — — . . — ; — ) — II , . — — ( ) , — ( ) ( ( ( ) 106 : PRESSI ( HERSON ) . . , - — .I ( ). Ill ( - - : 1. ). — ( ). 2. . ). , - . — .
 106. 106. 3. . . 4. , , . , , , , , , . . , « » . , . . . — , , . . , ) , . - ( . . — , . . , , - , . , , , . ? . . : , , , . , . . . , ( - , , , , ) - . . . , , — , ( — . ). , . . : — , , . , , , , - . . . - . , , . , , , — . . , , (4, 5, 6 . .) - . , , . . . 107
 107. 107. , , . , , , - . , . — : , , — , , . , , . , , , , — , . . .« ...» ». - , ». « — , », « :« . . , .« , », « ». . , , . : , « , - »— . , , , . . . , . . - . . , , , . . , , - , . ( — , ). . , , — ( ). , ; , — , . - . , , . . : , . - , , , . - . , , , . , . 108 : PRESSI ( HERSON ) ,
 108. 108. .. - , . , , . . - , . 39. , - . . . , , , , . . — - . . , ( ). , , , . , , , . , . , . , - . - , . . , . , . , , . . , , - , , . , , . . , , - 109
 109. 109. , . : 1. + - , -> , , . 2. . 3. + + -> -4 . , . , , — . — , - , — : — , . . , ( ), , , . . . , - , ( , . ). , , , : ( 1863 .). . . , - , , , . . , . : 1) , 2) , . . - , . , . , . — . . , - , 60 , . - . ( ). ( , ) ( ). ( . ). , - , — . , , , , , ?». :« , . , ( , ». « . , —« ?». - ). , , - 110 : PRESSI ( HERSON )
 110. 110. . , . . , - , . , « ?», . , - , , . , ( , , ). , . . , - , , . . . 1. 2. : ) ) ) ) ; ; ; . 3. 1. . . , . ( . ). . . . , , . , , , , . , . 2. . , . ) . , . . , , , , , . ) . , , , — , . , , . , -60 + -> , , . . -30, -90, -120 — . 111
 111. 111. — - . . ) . , , , . , . . , , . , , , , . . . ) . : . , , : + -> ( . + -> , , ) , , , . , , - . . : 1. 2. 3. . : . , , , . - , . 3. . . , . . . , . - , , : . , , — , . « , », . , . , , . . , , , , . , , . , , , - , . . , , 112 : PRESSI ( HERSON ) . -
 112. 112. . , , . - , . - , — . . . , . , . - , , . , , , . , . , , , - . , , . , - . . 1) . 2) ( , = < > ). 3) , , . . . - . , . — — — . - . ( , , ). , . , . , - , : . , , , , , , ( ). , , , . , , . - , . , . . - , . — . , . . -
 113. 113. ? : , , : . , . 40. . — . , . — , . , —« —« —« »— »— »— , , , . , , , . . - , , . . . . , ( . — ) , — , , . . . - , , . - . - . 114 : PRESSI ( HERSON )
 114. 114. — — . - , ( ). — — . , , . . — , . - , . , , . . : » « . , . , , , . - . , , , , , . , , . ». « , , , - , — , . . , ( ), . : 1) — , . 2) — , . 3) « . — » - . , . , , , — » - .« — , , , , . , . - . , , . , . — - , , , . , . , , - , , . 115
 115. 115. , , - . , . — . - , , , . - , , . . , , , , : 1. . , 2. - , 3. 4. . , , , . , . , - . . . — . , , , , , — , - , , . , . . , , - . , .( , , .) . , , . , , . . ( . ) . , . , . , . . . , , . ; , . , . - , , ; 116 : PRESSI ( HERSON ) , -
 116. 116. , . . , . , — , - , . , — , - . — . . , - . , - . - , , . , , , . . , . - , . . , , . - . . ( — , — ), , ; ( 2 ) ; . . . . - — . , , . — . :« , , ». . - . , - . , , . « ( , », . .), , . ( ), - , , . 117
 117. 117. , ( , , ). , ., - , . . , , . . 3- . , - , . . . . , . . : , , . — . — ), — ( , , - ^- , , , . , : - - . . . . : - , . , , - », . . 41. — , . ) ( ) . — . , — ( . — — ). - . . , . , . - , . . . , : , . 118 : PRESSI ( HERSON ) , , , -
 118. 118. : , — , , ; . : , 1. - 2. 3. . . . — . — - , ; , , — . . 42. . ( ) - ( ). . . , . , : . . , — , . . , , ( ), - , « »— . ?» — « , :« ?» — « , , », « ». - . , . , - , — . : ) ; ) ; ) :« ». , , : , , . 2 +, Mg2+ « . » — - 119
 119. 119. , — , , , - . , . . , : ) ; ) . - —« »; ) . , , — , , , . , , - . , — . , , — . , : , . , , , . : . . , « », , . — . — « , , ). -« » — ( » , . , . , , . . , . . . ( : — ) - « », , (40—50- . ). , , , . , , , - . , . » « - , « ». — . , « . , , ». . , - 120 : PRESSI ( HERSON )
 120. 120. , , . . , , , , . . . : , , , , - . . 43. — « . . , , - ». - , , , , . . — , - . . , ( , , ). , , . , . ( , , , , . .). , , -> , . -> , -> -> - . . - . . , , , , . - , . . : 1). 2). : — : — . — . — - 121
 121. 121. . — 2- , — , : - . , ( , , , , .). , , - . ( — ). , , - , . . :« , - ». , — . : . : X. . , , , , . , « ». , , . , , , - , . . . 44. — . X. »/ — . — / , — — , , . . . — . . . 122 : PRESSI ( HERSON )
 122. 122. 10 ) . 1849 (1830). . )« 2—3 - , . 1889 . , — 72 ( » . — . . , — 1901 . . 1921 . . . , . , 1902 . . , - . « »— , . . — - , , . . , , , , . , . , , , , , 50- . - , — , , . « ». (1968 .). —« 50 , , , , , , . - — 50 ». , , — , ( , , , , , ), - , . — , , , , , , , - . ( - .,1989). 123
 123. 123. 1) — : , , . 2) — , — , 3) — 4) 5) — — , . . . 2), . , . , = . , . . — , , (2), - (1), (3). . . 3 ( ) , ). . ( , , ( ( ), 30—90 ( ), , , , — 191, ( , ( — . ), 39 — ( ). . ( — 10 - ), . , , — 198. ), , , , 14 , , 9 , — : . ), , . , ( ), , , - , . , , )— , , , , , . — , , , , , , . , . ( , ). ( , - , — , , , , ( . , — . 124 : PRESSI ( HERSON ) , — , )— -
 124. 124. , . , , . 1. ( ) ( ) . , . — . 20—25 . ( ) , . . , , . — . : — 109 , ; , , , , 31-65. S-S 23 - . (1-86) — - , . - , . — — 1 —2 10—20 1—3 . . - , , « « , » » , 1—2 . — - — . , , , . , , , , - — . . . , , , . 2. , 10—20 , . . , - . , . , . . — , . . 125
 125. 125. , 45 . , . , . - — . — ), ( , . , , . — . , ( , , - , ). , ( ) , , . 0,5—1,5 ( . - ), . 3. . ( ), , , - . . . , , . . ( - ), . ( ) . , ( ) . I—3 , - . 5—10% . , - . — 60, - 50% , — . , , — ( I , , ), - . , , , , , , , , , ), ( , , . ( 6 , , ( , , , , , , , ), , , , - ), ), , , ( , . — , , — 126 : PRESSI ( HERSON ) , . , , -
 126. 126. . — . , - , . : , — , , , - , — , . . . ( « » ). , . , - , , . . . — , , , , - . - , , , , . . , , . , , . . , , , , . - « ». . . , » 7,4 , 50%. « 7,0 , », . , , ( - ) . , — . — , - , , , , , - . . . 1. . . « — », 127
 127. 127. . . , . 100—150 , . - — , , 1—3 . — , . . , ( ). , ( ) 5—7 . . 2—3 . , , . 2. . . ( — , , ) 10—12 — . , , . - , . , . 3. , , , . , , — , , , , . , , , . . , , . — . — , . , , , « ». . , . ( ) , . ) , , ) , ) , . ). , , - : ) ( , , , , , , , ), , , , , , , , , ( , ), : , , - , ( ( - ). ; , , , . , ), , - , . . : ) ( , 128 : PRESSI ( HERSON )
 128. 128. -> . , ( , ). , , . - . , , G( « . » - , ). , , . ( , , , ), , , , , , - , . : + -> -> -> ( , — ). . ( , . ) , , - . , , , , , , , — . ( ), 4 148 , - . . , « » . , , . ( - . , ) - ( ). , . : + -> ) -> -> ( — , -> , : -> -> -> -> -> . . , — 4,5- . : . - . , + - . , , . . , . : + -> - , 2 -> -> , , , , -> . 9. 129
 129. 129. -> . , ( , ). , , . - . , , G( « . » - , ). , , . ( , , , ), , , , , , - , . : + -> ( -> — -> , ). . ( , . ) , , - . , , , , , , , — . ( ), 4 148 , - . . , « » . , , . ( - . , ) - ( ). , . : + , ( — , -> . -> -> -> . . , — 4,5- . : . - -> , + "^ - : -> -> ) -> -> . , , . . , . : + -> - , 2 -> -> , , , , -> . 9. 129 : PRESSI ( HERSON )
 130. 130. . 1. . , 6 , , , , 3 , , , ( ( , , - ), ) — ) — . , . , . , , , . 2. . , , . , , 3 4 ( ) . : , - . « »( 3. . . ). . . , . ( . , ) , , . 8 . , , — 19 — 6 2—3 , , . , .
 131. 131. 11 ) ( — — ) , . , . , ( , - ), , . . . , , . , , , , , , , . -I, , . (10 ; . -I . )— -I. 8- 2- , . , -I , . , , - , . — , . - , . , : - , . , . , . , , , , . , : , , . , , - — ,— , - , , . 131 : PRESSI ( HERSON )
 132. 132. III — . 7- , , . - . -2-f — , . , , ( 9]{ ), — 10- , . - . . ( ). - . — , , . — 10"'2 ( ) - . . : ( ) -2( 10- - ), ( ). . ( . — ) , , . - — . ). . , . ( )— . . . . . , , , ( ). : 1) , , ; 2) , ; 3) , ; 132 - , -
 133. 133. 4) , ( ), - . ( , ) , . ( ) - 2 . , - . . , , : . 2. , , , — , . — ,— 2 . 2 , , , , - , , , , . ( , ( ) , , ), - . (5- ) ( 5- -> 5- -> ). ( ), , , . , , . , , , 75—80%) ( , , , . . : 1) , ; 2) 3) , , ; , - : ; 4) , , 5) , , , ; ( ). , ( — ) , , . , , , , , - , . , — , , , , . 133 : PRESSI ( HERSON )
 134. 134. ; 1) 2) 3) ; ( ( ); - )— ; 4) , , , , ; 5) , 100 6) ^ : 0,85% ; 70% 70— , . . , ( , , , - ) . , 1949 . . ( .) . 16 - . — . — . 2. — , . , , - . , , , . - , . 2 , . , , , , . , ( ). , 2. - , , , . — . : , , . . 4, 4, 4, 4, 4 . - . , . , - , G2s — 2, . : ( 2 ( 2), 2), ,, *»*»» ,. — , 20, 134 , -
 135. 135. ~ , , , . ( 2) , . , , . - , , , . . . , , - , , ( ). , , , . , , - . , . ( ). . „ , . . 2 , , . ( — ), , ), ( - — » , ( ), , - — , - , ( , ) . 2 ^2- ^ . , . , , , , . : 1) , 2) , . , ! - — ( , , , ). - , ) , , , , , . . . 135 : PRESSI ( HERSON )
 136. 136. , , . , 20—30 . 1964 . , . 1981 . , , , - . ( , . .), « ( , )». », , , . , . , 151—152 , . - , , , . — , , , , - . , , ; ( - ), ( ) . . , . , - . , ( ) , . 1906 . , . - — , , , . - 1974 . . — . , — — . 1000 , , ( . . , , , , . , » - , ) , -2- . , , . , 136 ( -
 137. 137. ). , . , , - . , , . , , , . - , , . , , ^ . . — — 17, , . — , , , , , , , 27 — 33, — , ( , , , , . - — 28. , , - ) , . - , , . — , . , , . (13 ) ), ( (34 34 ). , , , - . , , . ( — ) - ( ), . — 33- , , - , , . , ; « — »— . 1902 . ». « - , . — 27- - , . , , - , . . ( ) ( — )— ; , ; - ; ; . , , . 137 : PRESSI ( HERSON )
 138. 138. , , . . ( )— , , , - , . ( )— , , , , ), ( . , , , , , - , , . . , , . , , , , , , - . . ( )— , , ( ), - . . , . ( , ) , . , , , . -1 , , . . )- ( ( , )— . , ( , ), Na- . , . , , . , - . , )— ( , . - , , - . . Y, , , , , , , , , , , , , , , U, , , , F, , , . , , . - , . , , . Y. -2. Y , - . . 138 Y , - —
 139. 139. ai, . - , . , . . ; . , , , , ( ) (NO). . : . , , , 2 28 2 ,92 2 600 -— . . , , , — (NO), . ( , (NO), , , , ), 1980 . . , , , , , — , . NO- 1), . — ( - . , , , . 3', 5' - . , , , , . , , . 1) , ( , , NG - , . 1— . , -po-L- , : , 50 . , . , . . , , 6— - , - , ( , , ) , , , , , , , . . . , , , - - . 139 : PRESSI ( HERSON )
 140. 140. -1 — 21 . , 1988 - (Yanagisawa M. et al) . (38 ) « » - . — , , , , , , . . , , , , , - . . , , - . , , , , , . , , , , . . . , . . , - , , . , , ( ( , ), ( ), — ( ), ( ), ) ( ( ,— ), ), ( , , — - , , , ), . - . . , ( ), ( . ), , 191 , . , , ; , , , , , , , . ; , , , . . . ( , , ), . , , , , 140 . -
 141. 141. ( ) ( .. , 4 - , , , .( - ). ). , |3. , ( . - , )— . ( , 130 120 ), ( , 250 ). , 2—3, ( - , , ). ( 2—4 3 1—1,5 ria ) 150 , . 45. , : . — , — — , , , , — , —: , . — — , , , — — , — — , — , — , . , — .— - , ( ), , , , . , , - . 141 : PRESSI ( HERSON )
 142. 142. . ( ) - . . , ( - -) — ( , , , - ). , 61-76 — , , , , . 6*1-77 — ( - , 61-65 — , . , . ) , . — . — . , , . , ( , , . - ( ) ( - , ), , , , , — ). 100%, — 50%, — 1%, — 0,5%, — 0,2%. ») , (« , — ( - ) . , « - ». , , ( — . ) , , , . : - , , ( )— - , . ( ). 9, , ( - , ). , . — , 5 ., ( 20—50 ) - + - . , . » 142 , « .
 143. 143. . , : 1) , 2) , 3) , 4) ). - ,5) , 6) , 7) , 8) ), 9) ( ( , ( -) , , , , . . . , , . — — , , « ( . . . , , » 20 . ) , : , . —« ( »— , - ) . . ( - ). , - ( ) . , , . , 1« ( ), », - , . ( ) , ( ) . - , . . , . , - . , : , , , , 143 : PRESSI ( HERSON )
 144. 144. . , , , , - , . — . , , . , , « » . - , , . . . , , , , , , , , , , - , . , 1869 . 170 1,5 % . 2 , - . ; , , : 4. 20-25 G 75-80 <1 <1 F <1 <1 — ? - , ( , , )— . , — , . — 70 - , . . , 1889 . - - , . 1921 . , . , . . 1953 . . 51 , ( ), . . . . 144 -
 145. 145. ( , , ), , , , , , . , , ) - ( { . . . « + »; , - ; , . , , , , , - . , . 20 - . , , . , , . - , , . , — , 5,5 ) 0,7 1,2 . 1,2 7 , . . 3,9 - , 6,7 ( , . 8,9 1,6 , , , . ( : ) 5 , , 2,2 0,4 , 8-9 . , , , ; . , , , , - , . , , , , . , , - , . . 30% - ( ). ( ) , , , , . . , , 10. .I . . • 145 : PRESSI ( HERSON )
 146. 146. , : , - , . , - . . fi- , , . (J- ( . ), . - , , — (^ , - . , , . — ( ), . , , - , — - . , — . - . . 29 . - . , , , , . - . : , ( . + , ) - , ; , ; , , , . , ( , ), . . ( , , . )- . , . - , , , - , . , , , , . , , , , - , . — — , ( 4) ( ), . . 146
 147. 147. 1883 . , — 1916 . ( . — . . 1917 . ), , , 10 , - . ( ), TJ . , ( ). ( ) - , . ( ) ; .4, , - , . 4 , — 4 , ). , , *, ). ). ; , , , ( ( ( , ( . , |3- ); — 4 , . , 4 . , , - . , , , . — . ( ) , , ( ). , , , , . , , , , , , . - , , , , , ), . , , <, . ( ), ( ), - . . , , , - 147 : PRESSI ( HERSON )
 148. 148. ( , ), , , , , , , - , , , . , , , , . ( 100 , ), — . - . . ( ( ) )- , 180—200 . , ), 4( ) - . . 84 , . - , 2,25 , , , , , , . , . - , . , , . , : 2,25 , , 2,25 — . . , . - , , , . ) - , . , , , , . 32 , , - , . , 2,55 « » . , , , , , - . 1.25- — , . ( ) ). 25- 1.25- , ( . , , . . 148 , ( )— -
 149. 149. . . , — - . 70—90% , , , — . . . , — , , ( , »). « , . : - , -> ( ) -> -> -> ( ). - : . 46. — , — — . — — , . - , , , . : - 2, , , . . . . , ( -> -> : -> -> ). . ) , , - . . , — . , — , — . . — , , ) - ( , — . , — , 30 - . 149 : PRESSI ( HERSON )
 150. 150. 1901 . . - . . - . , , - — , ( ) . , : . .( , . ). . -2- . : -> -> ( ) _> -> . - . , . . : ( -1 ) -> ( -> . ). — -2- - . ~> ~> , . , ( ), . , , , - , , , , . . — - . . , , , , , . . , - . , , , , , . , - , , , . , , , . ( , , , , ) - . ) ( ) , ( ~ 150 . ( ( , ), ), , , , -
 151. 151. . , — : ( , ) (3, . , - , - , , . , , - . . , — : , , — , . , , , . , , — : , 18— — , . . , . , 18- - . . , . , - , . ( )— , — . , . — ( ) — - , . . . . , - , . . . , , . , - , . : — — — . ( ), . — . , , — , . ( .). , : , , , , , , . , , 11- , - , 11- . , - . 151 : PRESSI ( HERSON )
 152. 152. 95% -2- . - , . 5% . - . 5-6 - 5- . . - , . . : 1) ( ). — , — , . - , , , — , , — , , , . . , , , . 2) — . , — . 3) — , , — . , , , ( 4) , -) ( - ). — , , . , , , . . , . . , , . . . 5) , , , , , . , , , , — — , , . - ( ) . 6) — , 152 , .
 153. 153. — . 7) , . 8) , , , , 3. . 9) ( ), , . 10) , — , — , , . . — ( !). — 41- - , , - , , . , - , , ( ) , , , - ), . . , , . , - , , — . ( , , ( !), ) - : , . . 39- - , . , , - , , , : ) , , , ; ) , , ; ) ; ) ( — , ) ; ) ( ); 153 : PRESSI ( HERSON )
 154. 154. ) . , ; 6—8 , , 18 — 23 . — . , ( - , ), - , , ( ). , , - , , . . — . (1907—1982 , - .), 1926 . , . , - , , . « ». , : ( ( , , - ), ), . « — ». — , . 1936 . « »( ) « » . —« », , », « « ». « « » ». , , , . . - , 1903 . , :« , 40 - ». : — ( . - , 1974). — . - . — ( ) - . . , ; 154 — , .
 155. 155. , , , . - , . . - . — . 47. ( — . - ). , . — , , . , ». « ) — ( , , ( ), — , . . — . ( , )— , —( )— , , , . , , . . , , , . : # 1) ( , , . .); 2) , , , , — , , . .; , . . 3) ; 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) . ; ; ; ( , ), ; ; ; — , . , . , ( . ) - 155 : PRESSI ( HERSON )
 156. 156. . — , , , , , , . . , , « » , « - ». , , . - , , » « « ». — , - , : , - . , , , . —« » « » , , , , , . — , . , . . — , . 48. — — — — 156 . ( . ; , * ), ). . ; .
 157. 157. , , , , : , . , - , , — , - . , — 1- - . , ( 2- ), ». — « . » , . , . , — - ( ). - , , . , , , , { , ), . 10 - , 1- ( , ), , « », — , ( . , 1( ): - 2). . , ( : ) . -> - -> -> -> . , — , , — . : ( ) . - ): , , - , ( ). , , , , . , : -> -> -> ), - . , , ( , . 157 : PRESSI ( HERSON )
 158. 158. , ( -> ): - ^> -> ( 3) -> -> ( 4). , ( , , ), . , - , — , , . , , . ): ( , - — . . , : 1) ), 2) 3) ( . - . 1) ( , ) , , . : , , . 6—48 ), ( , . , 2) , . 2- , — , . , ). ( - , . , , , . — , , . 3- 3, — . . - ». . , — , ( , ), ( , ( 3, ) - , 4). . - , . : , 1. ( — ), - , . : , — . , , . . , . 2. , — 158 , , . -
 159. 159. , ( ), - , , . , , , . 3. — ( ). , . - , — 2, ( ). . , . 4. . , ( , ), , , ( ). » . . - — ( , , , ). - . . 5. . , . ( -> ), - -> , . , ( ), , . — (« , »), - , , ( ?), : - . : , ( ). . ( ). , , . : , , , , , , , , , , , , ( ), — , . , — , . : ( - . . 17- - , — , ), , — . 159 : PRESSI ( HERSON )
 160. 160. , 24, . , 10—14 /100 , 24 /100 . 28—30 . 10—15 , — 15 70 — 4—5 , 17— 18-~ 50—70 - . , , : ( , ), ( - ), . (MMPI), 550 1967 . , . , (1953). . - : 1) , 2) — , ; , , 50—100 , — 110—100 (170 ). 1 , . 170, , , —_ . , : — ; 3) 4) , 5) — ; — , ; : , , , !). ( 15—40 3—4- . 6) , . . . , ( ), — . ( ). , , -
 161. 161. 12 . ( ) . , ( — , ), ), — ). , — . , ( ). ( ( — — ( ), , , — , , , ( ), — , , . , , , , , . , : , . , , , : 10 . , — . - — . — — . , « , . . » . - . , ( ), - . . 60—90 , - . , , . ( ,3 ) , , , - . « . » , - 11 . 161 : PRESSI ( HERSON )
 162. 162. . - , . . ( , , ), , , , , , , , — , - . . « » , - . , , , . , . - . ( , ) , — - , , ( )— ? , , . , — — . : , — - . , . . , , - , . ( ) ). 200 2 : - -. , - . , , - — , . ( ) , — . - , . . , , . , ( ) . , , 162 « » — -
 163. 163. , . , . . . , 46 XX . , 46 XY — . — , - . 6 , ( , — ). - , , , . , , Y- . , H-Y- . , . - H-Y. H-Y. H-Y , , ( 18), , , , , . , H-Y- , , , . , , - ; , , — . , . - . — : ( 9—11 20 12 - .). . . , : , , , . ( , , , ) ( , - ) , — , , ( , — , — , — ). ? — . , , . , . . 163 : PRESSI ( HERSON )
 164. 164. . , , 8—12 , )— ( , , . , - , . , 5- 5- . - — . , , , — , Y- , . - , . , —" - . , , , , : 1) , 2) , 5- , 3) , 4) . - , . . . , , - ( , , , ). ( : , „ 2 3 ). - , — . . , , . - . . , . : 1) , . 2) . , 3) 4) 5) . 6) 7) . . . — . , ( ). 8) ( . , . 164 ): ,
 165. 165. . 49. ( ( ). ) — . ' ( ). — . . ( 50 , . — 1 , . . , , ) . , . : . , 12—16 . — — . 165 : PRESSI ( HERSON )
 166. 166. . , . . - : , . - , , . - — , 0,4—0,5 — . , . , , . - , , . . 50—60, , . , , . , , , . , , . . ? 2- 3- , , - , , . , - , : . , , , - , , , , , . . . . . ( . ), , ( ( , ). 4 ) . — . . 300—400 . . , , . . . . ( ) 166 : ( ). , — .
 167. 167. , . , - 10—IS , . , , , . 7—9 ( ). , , . ( ). , ( . , , - ) . - , . 24 . — , , . , . ( ), - . , , . , , - , , — . - , . ( ) . , , , — , . , . . . 28 — 21,26 32 . . 28- , : 1) 2) 3) — 1 14 ; — 14- — 15 28 ; . , : — ), - , — 15 — . , 4 ) . : , 3—5 , . . — . — 167 : PRESSI ( HERSON )
 168. 168. , 5—6 , — 15 — 14 ( ). . - . 28 — , . , . ( ). ( , ) , — , , , , ). ( , , , . — - , , ( — ), . . . 1. . . , , 4 , ( ( ) )— ), : ( ( , - ). — ( - ). ( . )— , — — . , 2. - , , ( . , , , . .) . . 1) — ( )— . 2) , : » « », . 3) , ( , ( ( 1 « ) ). ) , 4 , . . : , - , . : , , , - . . . , ( ) : - . , . . 0,4—0,5 , . , - . — — . , , . , ' , ( . ( ) ) , . 168 . -
 169. 169. . ( ) - , . , , . . ( ), ( — ) - . . , - . , — . — . - , . , ( . -> 17- -> -> -> 17- -> -> -> -> -> (2( ). - (1-> ) - , — ), . , . 98% . ( , , , . . 6—7 : — 17- , ), 1 2,7—8,5 . , 0,6—1,9 17- . - . , 6 3 , ( ), . 7—9 , 50 : : - , . , — 24—3 , . ( ), , - . . — , , 5- — , 5, , , ( ). : — ( - ), ( — ); , , , ; 169 : PRESSI ( HERSON )
 170. 170. — — , ; — — , ; ( ). , . ( - ) -> -> -> . , . , , . . , 198 ( ) . - , , - , . : ( ). ( , ), ; — — ( ); , , . , ; — ( ) . . . , (150—200 — ); , ( ); — , . . , , . - , ( ) . , . , . ( ) , —- , . . — . , , - . — ( 170 ) ( ). -
 171. 171. . - , . . . , . 12— 20 , , . ( - ) . . . - . . 50. , . - , , . — . ( . — : , , , , , , , , , — . , ( , — — ), , . ). . . — . — , . - . , , , , , , - , ). ( , . ( — ) , . - , , , , ( — )— - 171 : PRESSI ( HERSON )
 172. 172. , * , . . ( , ). - , . . —> , ( . ) , . . - , . , — - . . — , - ( ), ) , ), ( ( ) , , - ( ), , . . . — , , , - ( ) , . . . 3- : 4 : 30 , 1,2 3 . , , ( — . ) 66 99% . , , — , - . ( : , , , ), — , - , . . . , , , . - .
 173. 173. 13 60% , , 70 42 ; : — — , — 40% 20% 28 , , , 14 ; , — — — 5% — 15% : , 3,5 ; 10,5 , , , , .' 1939 . , . . : 1) 2) 3) 4) , ; — , — , , ; , ; . . — ; ( , — , ); — ; — , — ; — — — — ; — ; — ; — ; ' ' — . , — ' — ' — , — , , . - , 173 : PRESSI ( HERSON )
 174. 174. — , — , , , . . , * , — . , , . . . » — . -. . 51. . . . - , . 1) 2) — 4,6 —1090 3) 6^-8% — 1050—1060 . —5 . . , : ( 5 — 1025—1034 , 1 , . ). 4) — — 40—45%. , , . 5) :( ) 5. 103 , : 142 4,4 2,5 0,9 98 1 , : 150 5,1 2,75 1,0 2,1 135 3,8 0,7 — 24 — 20:1; —1 4:1; — 0,1 174 — 0,5 . ; —1,1—1,5 ; -
 175. 175. , . . . : - , , , , ; , - , ( ). — , ( , 1! , , , , .) , * , , . , ( , - ). . ) ) ) : , -1- 6,6—7,6 — (6,6—7,6) 760; , ; — 1 , — = 6,23 1023 285—310 ( - . , . 285—310 « , ( , 5,5% 0,85% . » , 1,3% ), 1,1% , - . — 310 , ). 1 1 . 285 . , , , — , , , — - — , ( ). ( ). , — . ,— , , . , . , . . + ( ) , . ( 14 - , ). )— ( , — - , . , , , , , — , 175 : PRESSI ( HERSON )
 176. 176. , , , , . (6,6— , , , 7,6 , 285—310 , . , , 28S—310 ), , , , , . , ( , ( , ). . ), , . — , , , , , , , — , ), . , , , ( ( ). , , , ( ), ( , ), 52—58% ( ). 6S—8S (a,, 0Cj» ft, ) , . — . , . , , , , . , . 30 ( 80%) 1/200 . - , ., 2 , . , , , , . , . , , , ( (j- , , 25— , ). , , G, , , , . . . . - , . ( ) , — 10' ; =7 ( , , =1 107 , , 100 , . 176 : =7,0 100 ), ,
 177. 177. — 7,4, — 7,35, , — 7,0—7,8, , 40 44 , . 100 16 — 7,4, 40 , . — , , ). ( , 550 , 20—25 , , , , , - 100 . , — 4 ( ). : 1. ; 2. - ; 3. ( ; 4. ). 4 . 1. . « ». , + , - ( ). , , . , , . 2. ( (NaHCO]/H2CO]). — ) 20:1, 24 . , , ( ) ( ), . * . — , . . , , , 20:1. ( , ) , , * - . . 3. , (Na;HPO4 NaH2PO4) - - 4:1. NaH2PO4 — Na:HPO4. , . 4. . , . ; . , ), ( ) — ( . 12. 177 : PRESSI ( HERSON )
 178. 178. 6. 7,4 40 . 160 (Bufer base) — , - (Base deficite) — 0—2 ** BE (Base excess) — 0—2 ** SB (Standart bicarbonate) — AB (Actual bicarbonate) — 48—49 * 7, 4 . *** 40 , = = 24 , , 23 : * — — 24 70 — 160 : — 17 ( — 48—49 ; ), — 6,7 ), —2 ; ( , , / . ** ( ) , . ( 7,4. 7,4 ( *** . . 7.4 — 40 — — ), , ). . ( , , ) . — 7,45—7,80 — 7,3—7,0 — , . . , , , . , , , , , , , . , — , , . : . , , , . 178 , -
 179. 179. , , . , , , . pCOj, 40 . ., '— . (20:1). : , (Na2HPO4) - (NaH2PO4), . . . , - . , , . . . 1,5—2 ( , . , , : — ), : , , , , 25—40% . , — 1—2%, . . . (1900—1927 — 60—75% , , .), ( , ), . , , - , , - . — — , . . . , . : 1. .— . -1. , 2. , , — . , — , . . : , , , , , . 3. — . . — , , , , . 179 : PRESSI ( HERSON )
 180. 180. , — . , — , - — . - . . , 200—250 . ( 2—4 - ). , . — , - . , , . II -1, - , , -III. , , , . , — , , , , - , . , , — , - . . ( , , , , ), , . 1906 . , , ) . — . , , - , . . - . , , . . , , , ), , }, ,, 4, - ( 2, . , , , . , , — , , , , ( ). , - . , , (20—25 ), , , ( ), ), , , ( 6 ), 180 ,2, ( ), ( 2
 181. 181. ). — , - . 4,7 10 4-5,1 10|2 , 12 , . , , . 2 — 3800 2,0 — 3,7- , . , 7,3 3 86 , 140 , . - 2 , : 7,2 ), , , ( , 9,5 ( ), . — . . 3 2,5—3 140 : - , . . — 120 . - . 120. : , , ., - — . ( ), , ( 0,4%, , — , — 0,37% . ), . , — - . , , , « » , , - . - . . . — . , . , - — 40—45%, — . — — , . — , , - — — , - . , . , , . , ( F( 4 ) ) (3. , 2 — 181 : PRESSI ( HERSON )
 182. 182. . 574 — . ( ( , ) ) ) , - ( . « — 115—145 . ». 130—160 . , 30%, . , : , ), ( F( ( - ), ). . , , - . , — 2. , , ( + - , ), , , . . . , - 200 , . , , . . — . 4,5 , , , . , , — 3 . , — 400 - . I 14 , , . 700—800 , , . , , , , , 0,8, — , . 3,6 10|2 , . . , , — 110 . . — , . , , . , , , : , , , . , : , , , - . , 1. , ( , , 2. . , . 182 ). , — ( -
 183. 183. ) , - . , , . - , - , , . , , . 4-8,8 109 . , — 45—70%, — 2—9%. 18—40%, - . , . : — 1—6%, — 0—1%, — 0—5%, ~ : 40—70% — 10—20%. 0- , — 20—30%, of , . - , — , , — , , . , )— ( . , . , - , , . , , , , - , — , , , , , . , , - . , . , . , , . , . . — , . , - , , . : -, - - . , - 3 ( ). . — , 20 , . . - . : 1) ( ), « ; 2) », . . 183 : PRESSI ( HERSON )
 184. 184. 4 1. 2. 3. : — . — . , ( , ). 4. . , - . 50% . , , , ( ). 20-—40 . , , , ) . — 45—70%. , . 1—6%, , - , , , . . : 8—10 , 3—5 ( ), 2— 31 2—5 — . , , 13 . 10" . 5 . , , ). , . : , , , , , , , - , , , ; — , , ;
 185. 185. — , , , ( ); — — — , ; 4, 4, 4, - , , , - . ; 1) ; 2) ; 3) ; 4) - . , , , . , , — , - — , . 1892 . . 3 — . , 100 . - , , , G, , 30 , ) . - ( . I . . .( — 2 , , 2). , . , , , . , , 1968 . , IgG , , . — , - . , . , , , , , , - — . , - , . , . . - . . , , , ( ), , , , , - , , , . , . . 185 : PRESSI ( HERSON )
 186. 186. , . 1877 . . — . : — , . , , ( )— 6 , - , . : 1) 2) ; , « » , , , - , , , ; - , , , ; 3) 4) ( ) ; - ; 5) 6) ; , . . — , . . , ( , ) , , . : , , , , , - . . : , , » . . 1. , . 2. , , : — . 3. ; — IgE , , , : , , , — IgE , . , , . , — , IgE, . , — . , . , , , , . . , - , — * - . « — 0,1%. . 186 — . ». -
 187. 187. . 0—5% . — 5%, 0%. : , ( , — , , , , — . ) - , , , :. , - , 34 . 2 , , , — , — , , , - , ( ). - , , , — , . IgG, , , , , , , . : 1) 2) 3) , . . ( ). . : IgE. - , , - — , , ( ). , : , - , . , , , . , , . ( ). — , - , , , , , , , , , - . , — . -^ -^ , . — 14,9%, : — — 7,6%, , , , , « — , 56,4% — 21,1%. » 187 : PRESSI ( HERSON )
 188. 188. . , . , ( ( ) - ), . . 8 1) : . , , , , -I, ( ), , , , — - . 2) . . : ) , ) — , . , , . , . 3) — , , . , , - . : , — , , , . « » , — - , , ( ). 4) , , . 5) , - . 6) , — , , , - — . 7) ) , ) 8) . — - . , : , , - . . , , , - , ( -1). , , . . . , . 188- -
 189. 189. , -1 , , , , -> -> - ( -11 ). ,-, , ( — , , , ). , - — , . , - ( , , , , ), , . - , — , , — - ). , , , , , , — , . ( ). , 18—40% 40— , — 20—30%, 0- 70%, — 10—20%. : 1) , . , ; 2) , . ( 3) help — 4) ), , , ; , ( . ); , , , 5) , ; 1012 , 10". . 106 . « — - » . , , : , 1. ( ), . . , , 2. . , , . ( ), , ( ) , - . 3. , ( ) , , . , 189 : PRESSI ( HERSON )
 190. 190. , . . 2) : 1) ; — -— , , , ; 3) — , + , — . . . , , : , - , ( ). , , - . , . . . , . , 10% 1000 . , - , , . , 90% , — . , — 10 . , : . , , , . « », - , — . -1, - . , - . , . . « », . . 1. 2. . , — , . , , . 3. , — . 4. , , - , « » 5. , . : . 6. , « » , . , . 190 ,
 191. 191. . , , , , . . , - , ( — ). ISO , 10*—-105, . . - — , . , , 3 - - , , . . . , — — : , ,— , - , . . , . - , . — IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. IgG ( , , . , - ) , ) , , . , - IgG . . .. IgM . , - . . IgA . . , - , , ( ). IgD , ' . . IgE , , , - , . . ( 10) IgM, . - , IgG. . , , : , , , , - IgG. , - . 191 : PRESSI ( HERSON )
 192. 192. . . — ( ), , , . - , , . — ( ) . . . , ; ; , , ; ; . - , . . » « , , . : , , , , , - . , — . , , ), . , — . « » ( , , . : ), » « - , . . : , . . — . 100—200 500—3000 . (IgT), . - , . , , , , . . , , . - , , . — , « » . . , , — , , . . . . 192 , . , « -
 193. 193. ». , , « , », - . , 1) . , . — . , 2) . ( ). — — , , , . 3) , — — — , « , - . » ? , , . - , , , . . - , . , . - , , . , , , , , , . , , 100 : ( , - , ) , ( ). — - . , , - . « » . . — - . , , , , - . . 1) , . 2) 3) , « . » — . 4) , , , , , , , , . , ct, , - , , , , . , - , . , , . , : , . « » . , . 13. 193 : PRESSI ( HERSON )
 194. 194. 14 . 1901 . . N, , , 1937—1940 250 — , , 1927 . . , , . . , . . - 15. — , . , — . , . ( ). , . ( ), , - , . . , , , . . , , , , — — , , , -N, - . >37° - , , , , , . , , , . , , — . , ( , ). , - . — :0 , — (I) — 33,5% 2, , — 88% 0 . ( ) — 37,8%, (III) — 20,6%, — , , * . ., . A i, 12% — 2. : , (IV) — 8,1%. )— A3 ( ) 2. - (I). — ,, :, . ., 3 , (III), , (TV) . , ( ) , 2. I — . , . 194 , -
 195. 195. . 53. . 1— 2— 3— . . 54. . , « . , ^, . - 1— 2— 3— . - ». , , IgM, ( ), - , 70° . , I, , III : . 10:1. , . - — . , . , , - 2, — I, II III . . : I I . , — , ), 60—80, ( I IV , — 200 . 195 : PRESSI ( HERSON )
 196. 196. , , - . , , I , , , - . — , ( , . : . — . . : Rho (D): rh'(C): rhu(E): (d): hr'(c): hr"(e) D, , — - , 1937—1940). d, , . 31,0%, d — 99%, — — 70,8%, , -* D. 84%; D 86%. — 86% , , D , — 86%, — 100%. . 55. — • (Rh). (Rh+) (Rh~) ( , . + Rh ), Rlv D ( ) , . . D, 196 D. -
 197. 197. , -D. D". - . : CDE — 16%, CDe — 53%, cDE — 15%, cde — 12%. - . . , ( . ) , , . . D 10% , 33% . — . , . 8- , . : , , . - . ( — 0,1—0,5 ), IgG, . - , , . ( ) . 10% . - . — 24 . . 300 . . (1961) 72 , 30 250— -D . 10% 0. , D -D, , D . , : . , . , , 1—2% . , . , , , - . - . , , , , , , ( ), , , , , , - . « » (1989). 197 : PRESSI ( HERSON )
 198. 198. . 90 , . , , , — . HLA (Humen Leycocit antigen), . . . PACK. , , PACK ( . - ). , . . — . - , , . 100 . . . - , . — - . , 2 , - — . , , . . , , — , ( , - , ), . ( ) , . - , . . ( > -> 180—32 , . . — — — — -> 109 . -> -^ 4 : ; ; ; . , ,« » « . . » 15% - ( 150 10'/ ), , - , , , . . , , : , . . . 3—10 — 198 - ). . .
 199. 199. 10—20 . , , - 1—3 . ( ), 111 , , , ), 2( , . . . , : , ( ), , , , ( ). , . . : , , -3 — - : 3, , ; -4 — -5 — 4, i ; , - ; -6 — , . , ; -10 — -11 — ; , . ( ) — - , , , . , , . 15 , , , . , ( . 15 - ). 7. N I II III IV V VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV ( 2—4 ) , ( VI ) , , , ( ) ) ( : , , — , . 199 : PRESSI ( HERSON )
 200. 200. . 4- — — — , ). - ( . . 1- — , , — . , ( ) ). ( - ( , ( ) ). Vlhp ( ). ( , ( ) , - ) . ) , , ( , X ( ), - V , . X : ( - ). ( - ). ( ). XI 1 ( ) IX - ( ), VIII - , . . . X , , . . . . 56. . « — . . . ». . - - 1, . . , 200 , .
 201. 201. 2- . . , , - . 3- — . — - , ( S). , , , . . ( I). , , . - . , , . ( ). — X, Y, « , . », , — , ». « . , , — . , , . - 210 , , , , - , , . . XII, XIV XV . . , . . , . , , , — — — . , ), ). ( , ( , , - , ( ), - . , , , , , : ( , , , , , ), ( , - . — , -1, - ). — 0,3—0,4 III, . 201 : PRESSI ( HERSON )
 202. 202. . , - ( ). . , 30—70 . . - . , . . - . , — , , . . , , ( , ). , ) , ( , , , . . . . . — : , , — - , - . . , , , . . . ( ), , . 1. : ( , 60 . ) ), , ( ( S .— ), , , , , 40 ( . .). 2. 1) 2) 3) 4) . . . ( — 60—120 ). 5) ( 14—16 , 100 ± 5% 6) . 202 — ). -
 203. 203. . . . 1) , , . , , ( 2) 3) , 4) , : , , ), ( + + : , : , , ). , - , , ( , , ). , : (0,85%), , * , , , . —• , 10 , 100 , . . , - , , . , , , . . . . , , , , , , , - , — . . , , . , , , , , , , , , , , , , , , : PRESSI ( HERSON ) , . , , -D, , -
 204. 204. 15 . - , . . — : - , ( ) ( ) . 1 4,5—5,0 » « « »( ). 2 3 « 1 ( 2 : 1,76 . - ). ». 70 155 . 2600 . , . . . 140—180 « - ». . . « , — 70 — 4900 . 70, 60—80 , ». . , ( ) 70 .) ( « 140 - 70 = 70 , . . ».. . . , 1 , . : . — , - . — , , . — .( « » « , . 41 3—4 . 140 2 : 1,76 . 2 . , 500 . , , . — 204 . , , ».) .
 205. 205. 8. 1. 4- - ( 2. — 3. 140—180 ) — : 1,76 — . 3—4 41 4. 5. — 60—80 + * — 4,5—6,0 — 2 : 1,76 . 500 2,84 6. — : 70 70 — / 140 . — . . . , . = 100 + 0,5 ( ). , 20100 + 0,5 (120 - 80) - 0,5 ) — 0,6 ( : , ) — 0,6 ( . = 120/80 . ., , 80 =100 + 20-12 - 48 = 6(0 20 - 0,6 , . . . 1 , , . - . , , 200 — , 1 . , , 1 , 120 200 - 120 = 80 . . 1 . . 5000:100 - 50 , 0,08 1 400 , 400:0,08 = 5000 , . 1 , 1 100 . — , , , , . - . . , , . . , , - J '*', « » , , 3—4 . ( , - ). , - — , , . - . 205 : PRESSI ( HERSON )
 206. 206. - , ( ) - . , . - , . — — . . 70 1 , 1 60 : 70 = 0,8 . . 57. , . — — . , . ( — , — — , -*- ). . — 0,33 . 0,7 , — 0,47 . - = 0,1 , , (0,7 ) . — , , ( . 58. — . — 206 - , , . .). . - . , , . — . . — , ( ) -
 207. 207. . , — , S—8 . ., 4— . , : , . . 40 , ., , , 0,1 30% , , , . 2 0,7 , . : , . . 2 , 3 , — . , , , , : : — . , — . « » : /. — 0,33 1) — 0,08 — 0,05 — 0,03 ) ) 2) — 0,25 ) ) — 0,12 — 0,13 //. 1) 2) 3) — 0,47 — 0,04 — 0,08 — 0,35 —0,08 — 0,17 ) ) ) , — 0,1 , . , , . , , - . . 0,03 : — , . . ( ). , — . 70—80 , , . ., . . , , . — 15—20 ., . . . . — 0,25 — ) 120—130 . , . ( , ., — 25—30 . , - . . 207 : PRESSI ( HERSON )
 208. 208. , . . 0,47 . : - , . . , . 0,04 . 0,08 - . 0, , , . — ( ) - . : . 0,17 ; 0,35 . 33 ( ,— ) , , , . , 40 0,1 « » . , . , 0,1 , , , 0,33 —0,7 . 0,47 , , , 60% — « 40% ». , - . (25—50 ). - . , , , : , - . . . — . — , , . . , - . , ( , , ). : 1) ( , - ). . 2) ( ), . : , . , , , « 3) » — — , , , . 208 . , 3- . « , » -
 209. 209. , , — . — , . - , , . . ( ) , « 30—40 - ». , , ( 20—30 — . — ), — , . - , . » , , . , , , - . . . : 60—80 ,( — , 90—100 1 — 140). , — 40—50 — . - . — 200—300 ( , . . ). - — — , 500—600 , . — . « » ( « 1000 » .) . — — . , « . . , » ,« , . . — : » , - . — - . U. 209 : PRESSI ( HERSON )
 210. 210. , , , . - . , . , , - , . - — ( ) ( ). : , — - — , . 2 , . . : - , , , - . - , — - . , ( , - , ) , , .59. , , , , — )— : — - ; — ; . — , - , , , : , — - , , , . . - — , , — . — , . . — ( ( — 120 — 210 ) ) . 80—90 , — — 330 , 100 . . . -
 211. 211. . . . — 0,1,2,3,4. — : , + 30 - . 1- , 2- — — , 34- — , , . . ( ). (« » - ), ; - , , , . , .60. ( I— : 2— — , 3— ; :1— , 4— . - : , , , , , ;5— ,6— — II — . ): ,7 . . « ». 2- ( ), 0,5 ( ). (1,2,3). , , , . « - ». » . . (0 ) « . ( . - 40 !» - »), . . 211 : PRESSI ( HERSON )
 212. 212. , - 70 . , . . 270 , — ( ( , - , . (30 ) 30 ), ). : - , . , . , , , - . — ( ). - , — 0- , 1- 2- . , , « . ( »— , , , , - ). « » . ( ) . ( ( « » ) ), . — - , ( ), ( ). , , . , —1 - 3 ( G). , ( ). , , . 1) 70 — . 3) ( . 2) ( )— ) 50— - , .( , 4) — 30—50 , ( ). , « ). - » . . - — , », . . « . , , 212 -
 213. 213. . ( . ), , , , « »— , , ( . , ) , , , . , , . , . ( « ) , - ». — , ( — 10—30 . . ). . — . , , . , — . , « », , , . — - , . . . ). — 0,8 — , — —S ( — ( , 1 , . . « ) . » . ). , 4—S . 1,5—2 , (2—5 , 0,1 , . . , — , . , . . : - ( 213 : PRESSI ( HERSON )
 214. 214. ), - ( ). — ( , ). - , ( , , ) — , Q, R* S, . , . — , , , , , , , — — — . . . - , » Q. , ( « - ). Q— . - . 0,12—0,18 . . — 0,18 , - PQ ( ). , ) . , PQ PQ, ( , . . R . R— « » — ( . .). S— . , ( - . — ) , . QRST — - — - . , , , - QRS, . : , , , , . . , . . ». . ; 214 -
 215. 215. , . — , ) , , , — 34%, . , , — 31%, , , — - ( —- 28%, — 7%. . , — , , . , ! 1 , : 300 24—30 10% , , - . 0,93 15—40%. 1 — 0,14 . , — 30—60 , — 1,089 . ( , 200—1000 - 0,1 10—15 , ). , — . ), ( . : - . , . , — — , - . . : — — — ; , ; ( ). , 15—60 . . . , , , . , - — ,— , « » . , . . , . « 1895 . . . : 1918 . ». , ) - ( ( ) , . , , 1,9—2,2 . , ( ,), . , , 0, . . . , 3,6 , . . 215 : PRESSI ( HERSON )
 216. 216. . ( , ) , , , . , : , ( ) . - . . , — ( ) - . . , — ( , - . ( ) - ) — ( ), : . — - , , , , ( ). . - , . . , , - , , , . - , ; . . . 1628 . - . — , , . , . , ). - ( , , , . , ), — , , , , . , — , ( — ( , , - ), , . , 216 - ( , ). - -
 217. 217. , , , . - . . (Q), (Pi) : Q = (Pi , ; Q = P/R, Q , , ( ) - (R) 2): R. — ,R— . , ; — . , = Q x R, (Q .) ( ) ) (R). (5000 ), . ( 900 - 2500 1332) (100 . . R— , , ^5. ' . R = (8Lv): , 4 , ; — L— ;v— . , — R= I: (l/R.+1/Rj+l/Rj...+l/Rn), — R = Ri + R2 +R3 +...Rn. , , , - . , , , 4 (8Lv): , — Q » (Pi - 2) : R . — , , , , R= - , , . (Q), - . 1) ( ), - (R) Vs Q/S, V( (S), S— ), . ( ) ( 5 , ). 2) , , , — . ( (16 - 32 , - , , ), ( — 2-3,5 , . , ) 2 ); , (1-0,2 , ), - , 217 : PRESSI ( HERSON )
 218. 218. . - (0,003 - 0,007 ), 500- 600 , , , . ( , — 0,2-2 ( - ) , , — 5 - 10 ), , , - . , - . , , - . ( , « ) » — 125-120 , « — ». — 85^80 — ( 50 - . . , ), - , , 10%), ( , ( ) 13 « - . ». , , , — - — 80—90 . . . 40—60 . . .— » « « . . », 0,3 - 6 — . , « » , ( . « ( 1 ) , ( »), 0,003—0,007 ) . 30—35 . . ., ( ) — 10—-17 — 0,5—1 . . . . . —« » (« » « - »). , , . . » ; « ». , . . . - « » »— . 2—3 . « (75—80%) 10 . , 6 , 218 . . ,
 219. 219. , . ., — 5—8 0,07 , . ., , 1,5 , — 1—3 33 . 12— 18 . . — . , , - — . , . : 1) ( - , ), ); ; 2) ( ); 3) ( , ); 4) 5) ( , , ( , - ); « » « », , . . , 10% , - , , 85% — 5% — . , , , , . , - . 1. « », . , , , . , , 2. : . , , , . . 3. , V= Q/S, . , ( ). - ) ; , . 4. . ( . ) . ; , , * . 5. , , ( ). 219 : PRESSI ( HERSON )
 220. 220. . . . 0 20—30%; 0 4 +1 . . . .; 14%. . 40—120 10—30 . . , . . 6. , . ( , ), ) , , , . . . , . ( 7. . ) 4,5—6 6-8% . , , — . , , « — 40% . , . , . , : 500 . : — , . : 500 — 600 , , , , . : « » , — . . 27 8. . 70—80 20—23 , . 5—6 9. * , , ( . .) . . . , : 1971 . , 9 . 1) , . 2) — , . 3) — — , . 4) — , , — , 5) . — , . 6) — , ( ) ; , — 220 , . 7) , -
 221. 221. . 8) — , . 9) — - , , — . . , , , . . - , . , , . — . « — ( ), » , , ), ( , - . , », « ». : . - , . . - . — , - , . , , , . , , . . 750 3—5 . — :1 . 3 , 2500—3000 — 300—400 ) , . . « , ( , , . . . , 3 1 , - , » . , - , . , - . . 1) (« 3 )— . » , : » , , - . . 221 : PRESSI ( HERSON )
 222. 222. 2) ( ) ( ). , . 3) , . — , , . , , . . , . , —- ( - ). ( )— , — . , , . — » . . , . 60 , (1996), 1 « . 85000 . , 40- . . — 2- ,; . 14 20 , - . , . , 18 . —2 — - , . - . , , , , , . . , , , . , 32,5 , . 30—35 . ., . 3—0 . ., 25 ( , (4,5 ( . , 37 — . )— ( . — 28 . ) .), 32,5 + 4,5 = 37 . , . . . - . )—3 . . .=9 . . ., 4,5 . (32,5 ) . (25 . .) ., 25 + 3 = 28 , , . . ( , , , ) , . 70 222 . ., , -
 223. 223. — 120 180 — . — . . , 30 . . 5 . ., .) - — . , 10—17 . .( 17 . .) — 17 . . + 4,5 — 25 + 3 = 28 . . 6,5 . ., : . . = 21,5 . .; — . - , (9 . .). (20 . .), (6,5 , 18 , - ). , , , . ( - ) , : PRESSI ( HERSON ) .
 224. 224. 16 , . , ( ), ( ), , , , , - . , , , , - . , . — . , , , , . — — - . . . . . , - , — . - , . - , . - — . ( , ) . , — , , — , . - . , — . , . — , , ( . - , , ) . . 1. — I, II, III. — . , . . — , ( ). 224 , :« », « — -
 225. 225. . 63. . 61. — . —« — — — aVL, aVR, aVF. . , », . . . •V3 | . 62. . . 64. 1—6 — . . - 15. 225 : PRESSI ( HERSON )
 226. 226. », « », « , » « — » , . — , . ( . — - ). «I» — . I . « — ». «II» — . II . , — — ). , I( , «III» ( ). , , . , — , Q, R, S , . ( . U. — « ») . . ( ) ( . ) , « +20°—+70°. R II ). , »( ) , . , I III ( >I> — - , ( ) — . 20°. R . R , , ( ) I ) - ( 70°. R III , R I , II . , . 226 , , -
 227. 227. , « » . — ( ), - , , ( 0,18 ) II . —Q, ) . ( . . , R—R 100%, , , . 45% , Q—S Q— — Q— / : , , 50% — , . IV I, II, III , . ( — , ). , . — — , - : , . . . ( ). ST. — — ST). S — , . , ( ( , - ) , ( Q, S). , . ( ( , ) ) . , . , — - . ( ) . , (1942). : , , , , , — , ;V— ;R— ;L— ( ), ) ( , . - ) , , , , ), ). ( , - « ». : aVR, aVL, aVF (a — ;F— , , , — - , , . 1946 . — , , 227 : PRESSI ( HERSON )
 228. 228. — « , « ». - » (Vi, V2) (« ( , Vs, Ve). ) » - : Vi — ; ; — ; Vs — . V: — ; V*— , , ; V<— - , , , , — 7, Vs , — V9: . , , . , . — R . ), , . . Vi V* ( . 3 . ( II ) ( ) , - ; V7 ( ) V* — 5- ( ). II ( ) , I ), ( ) - : ( )— , ( ) — , ( — — ) . — ( * ) . . ), ( ). ( ). . . . . - . • . ,v - (4(I, II aVF) 6- ) III), (aVR, aVL, 6 (Vi—Ve). III . — 4 aVF - . ' . — . — , , . , . . 228 -
 229. 229. , , . , , , ( P-Q ). . , , - . , , , Q, R S. S— - , , . , — Q , R— « » , . , S— . — . , , : , , , , — . — , - ( ) — , . . — - . , QRS, . , - , — . . , » . — ( ) — III - « I II , . - . 15—400 . , . , . , 1, , - — 1. , - 229 : PRESSI ( HERSON )
 230. 230. , - . - 5( ) - ). II ( — ). 2- , 2. , , I , . —I II —' , . . . IV ( , . . , ) (III ) ) , (IV ). . , , . . I 8 ( . QRS . II 4—S 2—3 II (1-2 . — , - — . III IV ). — 800 ). I , — . , ( ). — — . . , - . — ( ), . , . . . — , , 230 ,
 231. 231. , - . . ». ( - ). , — , . F ( G), , I, J, ) , M, N). (L, — , , I — , J — . 68. I— : — I— II— ( . , ), F G— « ; » ; — L, , N ; — ; — ; : — 0,2 . , L — , ; ; J— "- — , . N — . - 1 I, J —5 10 ). ( . I-J , , . , , — , , I, J . , , - . I-J , . ( ). , . — , , ( - ), . : — 80—90% 18—20% , : 231 : PRESSI ( HERSON )
 232. 232. . , , , , . — (17—23 - ) 211 . , - . , , , - I-J — . , , . - , , . ( ) , - . . , . . ) . , - — . - . — . 69. 232 ( ). ( ), )- , - .
 233. 233. : , , , , D, , F. , ' - , ( ), , ( ) D), ( — . F— OF . - — . , : — , C-D — — — , , F-A , OF — . . OF— 6—8%. . , 5—6%, , OF — . . ( ) 60—70- — . , , , . - . — - . 2 , . . . - . — , . , . ). : 20 : - 30 ( , . , ( ) - . — . , 1929 . , . 1941 ., . 233 : PRESSI ( HERSON )
 234. 234. , , . . — - . — 0,1%. ( ) . . . — . , - , . — - . . , , . , , , 1800 ., - 1950 . ( ) , . , 2,25 )— . . ) (1540 , . . 2—S , « » . , - « 4 » . , . : , , ) . « » - . ( , ) , , . , 2- 3- , 4- . , - ( , ) . ( , , ) . « . » , — , . , - , , , — 234 .( ).
 235. 235. V- , , - , , ) . — , . , - , . , , . , , , . — . . , , . . , . . , - , . , . 1- . , — . . .( 60,70), . , — , 2. .( 80 120 . — .( 2- . 3- , ), . . - 80 110,130...). — 60,62,65,66 . 72,7S, 77,78, — . 10—30 — . . - , 3- , , . - , , 3- , , - , . , - , — — . , ( — . ( ). ( — 1,5 (0,9% , . , . , ). . ) - , ( , . ), ). , ( ). 60—120 235 : PRESSI ( HERSON )
 236. 236. (70—90 ). 200—350 . . 10—30 . , — . . . . . - , , — , , , . ( - ) . ) , . : , , , , ± 10 . , ) 20—30 . . ( : - . , , - . 1 . - . ( ) . , . 1) , — , . . , : 60—90 . 2) . , — , , . ( ) ( : . — ) , . ( , ), ). , , 10—20 . 110—130 , 100— . . . . ., . — ( . ). 3) — ) . ., — . 236 . , 120 - 80 = 40 ( — 120/80 . . -
 237. 237. 4) — . — , , . - , , . , . — ( . - ), , . : 1) - + 1/3 ; . . = 120/80, + 0;42 , . . , 2) = * 113 = 80+1/3 (40) = 80 + 13 = 93 + 0,42 , , . . . . , , , — , . . , , , . - , , , , , . ( ), - . ( ). ( ). . . - ( 20—30 3 . .) . , ), ( ) ). ( , - ( , ). , . 8—12 - ; ( 1 ). - . , . — , - ( ). , — . -237 : PRESSI ( HERSON )
 238. 238. , . , , , . , * ' , ( ) - . 1) 4 : — ' ( ); 2) — ( ); — 3) ; 4) — . . . — , . - . , , ( ). : , . , , , , , ( I , . 70. : —d— . ( ); f— ); g — II 238 ( ). , ); d — — ); g—h — ( ): I— , 0,1 ; 2 — , 0,7 . - ); ( ( ( : , ; — , —
 239. 239. . . , . . , ( , , .). . — . . — . 0,08—0,1 . ) ( . ( ( ). . ) 2/3 , . - . . . . ) — ( — . ( ). ( ) . 4—8 . 6 12 — . . , , . , . . - , . , . ( ). . , ( , - ) . ( .240) , — — v— ) — , , . ( — . , — . ( , )— — , . , v— , , . , : , . 239 : PRESSI ( HERSON )
 240. 240. ( . ) , - , , , ( ) . - I, . . , . , I. - . 71. I— ( . ): ( . , 0,1 ); - ( ); v— ( 0,1 ); — « »( ); ; »( II — ; — ); ( ( . = 70 0,08 ): ~ , , - —« . , 0,1—0,12 0,06— - , 40 . . 0,1 . ( ) — ) II ( v). "5. 900—2500 ( - ) , , . . ( , , , : 20 30 ) . 7000 240 5 . : 5000—
 241. 241. , , ( 2 — ) ( R= , . . / ~* 1333 — , ( ) . 1330 60: — , ( — , 1333 — . , ; : < — , 60 — )— + 1/3 .). * '2. ) , , - . . = 35—45 . , - . . — ), , , ( - . , , , , , . , , , . , , . , , , ,— ). - ( . », « ». , , — , . ,— , - , - . , — - , (40—500 ) ( 10 ). , . , , . , . , , , . . ( . , ) ) . (40—1000 . , ( ) . — , . , , , - 16. 241 : PRESSI ( HERSON )
 242. 242. . , , ( ), ( ), , . : — ( , , ); — ( , , (3x4 , ) ). ) ( IV—VI (3x4 2. 2- - (6x1 - , 10 ) , )— . , . (3x4 ) , . 72. I— (6x10 )— . ; — ( , ( 0,4—0,7 ); II — ; 1- . , 0,1—0,12 ); — — , , ) ( ( ) 0,2 . , ); ;2— ( ), — , . , , , . : , 50—60 6 , 2 — . — 6—8 , — 2 . — , . — . 242
 243. 243. ( , , ) - . : — — 2 , - . 2 ( ), , — — - . , . . . , ( ). , , , : = ( xL2 L/Z2) — L— Z— — .— . 1, , 135 * ; , , ; ; , ; , . ( ). , — ( ), , ), . : PRESSI ( HERSON ) ( -
 244. 244. 17 — ( , ) , , . , - , , , , — ). , , ( - , ) . , , , , , , - , ( , ), ), ). , , , . , - , , , . , ( ), - — . « » , - , . , , , : - , ( , ), ( , — ; 2— ); , . , , . , , , , , . , , ( ), , , , ( , - ( , ) , , ). , ( , 244 ) , -
 245. 245. , , , - , . . ( , ), . * '• ' - ' , — , , - , , , . , . 1. . : , . , . , . 2. : . , . : , - . . . (« 1918 . . , ») . - . : , . . , , . , ,— . . . , ): 1,9—2,2 , - , , , ( . 2,2 ) - ( ), - . , ( ) , , : - , ( ) . , — ( ) ( 30% ), . - , : . . : , ) , , ). ( . . / 245 : PRESSI ( HERSON )
 246. 246. (1912) , ( ) , , . , , , — . , - , , . : - , , . — 1871 . , . : , , , — . . . « , . , ( ) .« , »— » « ». , - ». . »— ,« « , , - , — , ( , ), . , , - , . , . , , . . - , . . . , , , ), ( ( I ) ( ), . , ) , . - , , . , . . - , ( , — ) ( , , ). ( .« - »). . ( . 246 , , )— -
 247. 247. , ( ) - , . , - . - . — , ( , , , - ). ( ), , , , . ) ( . , — 4,5 ) . , ( 8 — , , . . . . 10 - , , , . — ( .). , - , . ( ), , ( ), ( - ). . . — . , - (Th,—Ths), — , , ( ). . , . . . . — - ( . (1867) , - , — , -, -, - ). , , , , . , , -I - . 247 : PRESSI ( HERSON )
 248. 248. . 73. ( ). — . — — , , — — « », . , — , Th — , — . , — — , . , , ( , ), - . , ( ) ( 500 — , . , . , ), . . — 4 ( ). , , , , -, -, , , - , , , — . . 248 . - ) , , ,
 249. 249. . . - . (1845). , . 74. — . , . - : — ( , ) . , , . , - . . , , - . , , — . - , : , ( - ), , . , - , , , . . . , , . 75. — , — , , — . , - ( - , : , , - 249 : PRESSI ( HERSON )
 250. 250. , ), - , , - , . ) ( , . ( , ) . , , , ). ( , ( 60—80 ) . ( , ), . — — . 76. , - . 2+ ( ), + ( ), ( ), ( ), ( , ) - — ( ). ( ). , , . , — , . , , , . . . , ) ( , , , , - , , ). , , , , . , , , 250 -
 251. 251. , , . - , , . , , , . . — , , « ». — . , , - , , . — ) ( , — - , ( , ). - , . , , , , - , . , , - : 1) 2) 3) , , , ( ); ( ); ( ); 4) , 1- . 2- , — 3- . . 1. — , - . . , ( ), , . . . , , . , . — . , — - , ) — ( ). , , , . , , - — ). , ( , 2. , - , ). : , 251 : PRESSI ( HERSON )
 252. 252. , , . , ( ). , 3. , - . — : — ( , ) . , . , : ( ) 4—8 ( ) . . ( ? ?), . ( , , . . 4. ). : , , , . . , , , , - , . , , , . - . . , , . , , (Th|—Th12), (L,—L4). . ( - , ). - , , . , . - , , ( , , ). . . , ( , ). , - ( ), . 252 - , ,
 253. 253. . 77. , 1979 .). . . ; , , , . , . ( , ( , - ), ). ( - ) , ( , - , ). , : 1) , , - . 253 : PRESSI ( HERSON )
 254. 254. 2) , — . 3) , — . , . - , . . . , , , - . , , , . — . 1—3 1 . , . ( ), - — . : , . ; — — 1—3 ( 3 , — , ; ). . , - . . - : , , , . , , — . ( ), ( , — , , , - ), . , . . - , : 1. , — , ; , , 2. . , ( , , ). 3. , ( , ). . 254 « » , -
 255. 255. . ;— , , ( ), , — . 90 180 . , - , ., . . , , . 80 30 . 10 ( 180 .— 80 — . . , - . . , , ), — — , - . . , , ), . , , - , , . , , ( , - .( . , , 100 , ), , . , — , - , — , — , , . . . . - , ( ) , . , . - , — 500 . , , — , — ,, , . , , : ( ) ( ( ), , . - ). . , , . , , , , . . . , , 255 : PRESSI ( HERSON )
 256. 256. , ( , , , , ). ( , ( - ), . , , , — . . - , . 60 . . , , . ( ) , — « 270 . , 10 » . , , ). — - ( — , - , , 60 , . . , . , - , , , , . (2- « »). . . ( - ), , , . , , , . . , , . . , , , . — , - , . . , , - : , , . , , . . , , , , ( 256 , , ,
 257. 257. !). -1 ( - ), — — . , , ( ), — , , . — , - . , ( , . )— — , - — - . . , , , . , . , . « » 20 . - . (3- « »). . 1 . . . . — - ( ), . , . ) ( - , ( ( . ) , , , )— . , , , ), . - , , , , . . ( ) . , , , , , . ( , , ), , ( ): - , . , — . , , - , , , , , - . 17. 257 : PRESSI ( HERSON )
 258. 258. , , , , . . , , , ,— . — , , . , , , , ( , , - ,— - ). . . . , , , , . , , . . -
 259. 259. 18 . ( . ) — , . , . , - — , , , , , , . , ( , . )— , . . - . , , , . , , , , . . , - , . , ( , , ). - , — , . , - , . - . 2 : . ( — , ) - , ( , ) ( , ), . , , , , , ), , ( ( - , - . — , « » ) . , , , : , ( ), ( . « . »), , , 259 : PRESSI ( HERSON )
 260. 260. , , ( ), ( , . - ), ( ) - . , . 2- , , ): . , . , , . ) ( - ( , , - , . , , . « » . — ( ), . — . , , , - . . - . , , . , - ( , , ) , — — , . , — , : , — — ( , , - , , , , ( . —« »). , , - , , , , , ( ) II, ( , , , - , ). . . ( , , ) , . 85% ( — , , . — ), 5 ( - » 100 , 200—250 ). 50—90 300 — , . . 4—6% , ( 4,5— , 25 ), 260 , , . , 1 ) - : — -
 261. 261. 00,06 0.10,150,20,250,3 , — . 78. — . , 3—4 :1— ,3— ,5— . . .2 ,4— . , , . . , . ( ): 300 1 30 1 . 1 250—300 ). — 200 — 80 ), 80 , 120— 150 . 1 80 — 120 , - ( 1 120—150 , , . . . - . , . , — , : PRESSI ( HERSON ) . ( ) . -

×