Lokalplan Liselund

778 views

Published on

Lokalplan Liselund

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lokalplan Liselund

 1. 1. Redegørelse ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LOKALPLAN NR. 102 December 2005 Boligområde ved Liselund, Sorø
 2. 2. Redegørelse ! TTiillvveejjeebbrriinnggeellssee! !yyrrååddeett    ssttåårr    ffoorr    ttiillvveejjeebbrriinnggeellsseenn    aaff    llookkaallppllaanneerr,,    eevvtt..    ii    ssaamm-­- aarrbbeejjddee    mmeedd    ddeemm,,    ddeerr    hhaarr    iinntteerreessssee    ii    aatt    uuddfføørree    aannllææggss-­-    oogg     bbyyggggeeaarrbbeejjddeerr    ffoorr    ddeett    ppååggæællddeennddee    oommrrååddee..         !yyrrååddeett    sskkaall    ttiillvveejjeebbrriinnggee    eenn    llookkaallppllaann,,    nnåårr    ddeett    eerr    nnøøddvveenn-­- ddiiggtt    ffoorr    aatt    ssiikkrree    kkoommmmuunneeppllaanneennss    vviirrkkeelliiggggøørreellssee,,    oogg    nnåårr     ddeerr    ppååttæænnkkeess    ssttøørrrree    aannllææggss-­-    oogg    bbyyggggeeaarrbbeejjddeerr..     !yyrrååddeett    kkaann    ttiillvveejjeebbrriinnggee    llookkaallppllaanneerr    ffoorr    eenn    rræækkkkee    aannddrree     ffoorrhhoolldd..         OOffffeennttlliiggggøørreellssee     NNåårr    !yyrrååddeett    hhaarr    vveeddttaaggeett    eett    ffoorrssllaagg    ttiill    llookkaallppllaann,,    sskkaall    ddeettttee     ooffffeennttlliiggggøørreess    ssaammmmeenn    mmeedd    ooppllyyssnniinngg    oomm    iinnddssiiggeellsseessffrriisstt,,     ssoomm    sskkaall    vvæærree    mmiinnddsstt    88    uuggeerr..         SSaammttiiddiigg    sskkaall    !yyrrååddeett    ggiivvee    sskkrriiffttlliigg    uunnddeerrrreettnniinngg    hheerroomm    ttiill     eejjeerree,,    lleejjeerree    oogg    bbrruuggeerree    aaff    ddee    eejjeennddoommmmee,,    ssoomm    oommffaatttteess    aaff     ppllaanneenn,,    oogg    ttiill    ffoorreenniinnggeerr    ssoomm    øønnsskkeerr    uunnddeerrrreettnniinngg,,    ssaammtt    ttiill     aammttssrråådd,,    mmiilljjøømmiinniisstteerreenn    oogg    aannddrree,,    ffoorr    hhvveemm    ppllaanneenn    hhaarr     ssæærrlliigg    iinntteerreessssee..     AAmmttssrrååddeett    ppååsseerr,,    aatt    eett    ffoorrssllaagg    ttiill    llookkaallppllaann    eerr    ii    oovveerreennsssstteemm-­- mmeellssee    mmeedd    rreeggiioonnppllaanneenn    oogg    kkoommmmuunneeppllaanneenn..         EErr    ddeerr    ooppnnååeett    eenniigghheedd    mmeelllleemm    aammttssrråådd    oogg    bbyyrråådd    oomm    eevvtt..     æænnddrriinnggeerr    ii    ppllaannffoorrssllaaggeett,,    kkaann    !yyrrååddeett,,    hhvviiss    ddeerr    iikkkkee    eerr     kkoommmmeett    iinnddssiiggeellsseerr    eefftteerr    uuddlløøbbeett    aaff    iinnddssiiggeellsseessffrriisstteenn,,     vveeddttaaggee    ppllaanneenn    eennddeelliiggtt         EEfftteerr    vveeddttaaggeellsseenn    ffoorreettaaggeess    ooffffeennttlliigg    bbeekkeennddttggøørreellssee    aaff     ppllaanneenn,,    oogg    ddeerr    ffrreemmsseennddeess    sskkrriiffttlliigg    uunnddeerrrreettnniinngg    ttiill    eejjeerree,,    ttiill     ddeemm,,    ddeerr    hhaarr    ffrreemmssaatt    iinnddssiiggeellsseerr,,    ssaammtt    ttiill    ffoorreenniinnggeerr    oogg     mmyynnddiigghheeddeerr..         IInnddhhoolldd! EEnn    llookkaallppllaann    mmåå    iikkkkee    iinnddeehhoollddee    bbeesstteemmmmeellsseerr    ii    ssttrriidd    mmeedd     ppllaannlloovveenn..         LLookkaallppllaanneerr    kkaann    ff..eekkss..    rruummmmee    bbeesstteemmmmeellsseerr    oomm    oovveerrfføørrss-­- lleerr    aaff    aarreeaalleerr    ttiill    bbyyzzoonnee,,    oomm    aannvveennddeellssee    oogg    uuddssttyykknniinnggssffoorr-­- hhoolldd,,    oomm    bbeebbyyggggeellsseessppllaacceerriinngg    oogg    uuddffoorrmmnniinngg,,    bbeevvaarriinngg    aaff     bbyyggnniinnggeerr    oogg    llaannddsskkaabbssttrræækk,,    ssiikkrriinngg    aaff    ffrriiaarreeaalleerr    oogg    ffæælllleess-­- aarreeaalleerr    mm..mm..     ! RReettssvviirrkknniinnggeerr     NNåårr    ffoorrssllaagg    ttiill    llookkaallppllaann    eerr    ooffffeennttlliiggggjjoorrtt,,    mmåå    eejjeennddoommmmeenn,,     ddeerr    eerr    oommffaatttteett    aaff    ppllaanneenn,,    iikkkkee!aannvveennddeess    eelllleerr    bbeebbyyggggeess    ppåå     eenn    mmååddee,,    ddeerr    kkaann    ffoorreeggrriibbee    iinnddhhoollddeett    aaff    ddeenn    eennddeelliiggee    ppllaann..         LLookkaallppllaanneenn    ttiinnggllyysseess    ppåå    ddee    eennkkeellttee    eejjeennddoommmmee,,    ddeerr    eerr     oommffaatttteett    aaff    ppllaanneenn,,    oogg    ddeerr    mmåå    iikkkkee    eettaabblleerreess    ffoorrhhoolldd,,    ssoomm     ssttrriiddeerr    mmoodd    ppllaanneenn,,    eefftteerr    aatt    ddeenn    eerr    bbeekkeennddttggjjoorrtt..     MMeedd    hheennbblliikk    ppåå    aatt    ssiikkrree    ppllaanneennss    ggeennnneemmfføørreellssee    kkaann    !yyrråå-­- ddeett    eekksspprroopprriieerree    ffaasstt    eejjeennddoomm,,    nnåårr    ddeett    eerr    aaff    vvææsseennttlliigg     bbeettyyddnniinngg..     !yyrrååddeett    kkaann,,    iinnddeenn    ffoorr    vviissssee    rraammmmeerr,,    ggiivvee    ddiissppeennssaattiioonneerr.. ! ! ! ! ! KKllaaggeemmuulliigghheedd     RReettsslliiggee    ssppøørrggssmmååll    ii    ffoorrbbiinnddeellssee    mmeedd    vveeddttaaggeellsseenn    aaff    llookkaall-­- ppllaanneerr    kkaann    ppååkkllaaggeess    ttiill    NNaattuurrkkllaaggeennæævvnneett    FFrreeddeerriikkssbboorrgg-­- ggaaddee    1155,,    11336600    KKøøbbeennhhaavvnn    KK    iinnddeenn    ffoorr    44    uuggeerr    eefftteerr    ooffffeenntt-­- lliiggggøørreellssee    aaff    vveeddttaaggeellsseenn..     ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! SSOORRØØ!KKOOMMMMUUNNEE! TTeekknniikk-­-!&&!MMiilljjøøaaffddeelliinnggeenn!! RRååddhhuussvveejj!88,,!44118800!SSoorrøø! TTllff..!5577!8877!0011!0000! ssoorrooeekkoomm@@ssoorrooee..ddkk! wwwwww..ssoorrooee..ddkk
 3. 3. Redegørelse Indhold: Redegørelse: Lokalplanens baggrund............................... 5 Lokalplanområdets beliggenhed.................. 5 Eksisterende forhold ................................... 5 Lokalplanens indhold.................................. 5 Jordforurening ............................................ 6 Trafik.......................................................... 6 Trafikstøj.................................................... 6 Ledninger ................................................... 6 Varme......................................................... 6 Vand........................................................... 6 El................................................................ 6 Tilladelse fra andre myndigheder................ 6 Miljøscreening............................................ 6 Arkæologiske forhold ................................. 7 Forhold til anden planlægning..................... 7 Regionplan ................................................. 7 Kommuneplan ............................................ 7 Lokalplan.................................................... 7 Spildevand.................................................. 7 Varmeforsyningsplan.................................. 8 Lokalplanens bestemmelser: § 1 Lokalplanens formål........................ 9 § 2 Område og zonestatus...................... 9 § 3 Områdets anvendelse....................... 9 § 4 Udstykning...................................... 9 § 5 Veje, stier og parkering ................... 9 § 6 Bebyggelsens omfang og placering 10 § 7 Bevaring af bebyggelse og beplant- ning............................................... 11 § 8 Bebyggelsens ydre fremtræden...... 11 § 9 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning ......................................... 11 § 10 Ledningsanlæg .............................. 12 § 11 Grundejerforening ......................... 12 § 12 Aflysning af lokalplan ................... 12 § 13 Servitutter...................................... 13 § 14 Retsvirkninger............................... 13 § 15 Vedtagelse..................................... 13 Kommuneplantillæg nr. 2/2005................. 14
 4. 4. Redegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplan 102 afløser den tidligere lokal- plan 35 fra juni 1987. Baggrunden er at der i vinteren 1999, blev udskrevet en arkitektkonkurrence for områ- det. Vinderforslaget indeholdt et nyt bykvar- ter med blandet parcelhusbyggeri og tæt lav boligbebyggelse. Ideen var at bebyggelsen skulle underordne sig den værdifulde be- plantning i det tidligere plantageområde. Denne plan kan ikke realiseres med den gældende lokalplan. Den aktuelle baggrund for planens udarbej- delse i øvrigt er den stigende efterspørgsel efter parcelhusgrunde. Eksisterende forhold Planen omfatter et areal på ca. 9,5 ha, vest for Skælskørvej. Hovedparten af området (matr.nr 9io) ejes af Sorø kommune. Plan- området er udover Skælskørvej afgrænset af boligområder mod nord og syd. Mod vest ligger Frederiksberg Skole der forventes at fungere som skole for boligområdets børn. Inden for planområdet ligger gården Lise- lund med den oprindelige tilhørende planta- ge. Den oprindelige del af gården Liselund har bevaringskvaliteter og er et vigtigt histo- risk spor i området. Den bagved liggende lagerbygning har ikke samme kvaliteter. Beplantningsmæssigt fremstår området som en tæt kratagtig skov hvor parallelle hegn af hvidel danner en markant ramme om en æb- leplantage. Ved stuehuset og den ene drifts- bygning er der 3 bevaringsværdige træer. Terrænet i planområdet er relativt fladt, med et svagt fald mod vest. Vejadgangen til området sker udelukkende fra Skælskørvej, syd for stuehuset til Lise- lund. Langs nordskellet ligger en øst- vestgående hovedsti. Den giver adgang til skolen og via en tunnel under Skælskørvej til boligområderne øst for Skælskørvej, Sorø Station og butiksområdet. Lokalplanens hovedide Planens hovedide er at bebyggelsen skal underordne sig områdets karakteristiske grønne elementer. Planen respekterer således beplantningsprin- cippet ved de eksisterende ellehegn og søger at bevare så meget som muligt af den om- kringliggende bevoksning. Beplantningen i selve området er dog udtjent og står ikke til at redde, hvorfor der genplantes med f.eks. paradisæbletræer suppleret med buske. Be- plantningsprincippet med hegn gennem om- rådet opdeler området i 6 selvstændige grupper med parcelhuse. Hvert område kan have sin egen identitet, hvad angår vejforløb og beplantning. Grøn- ningen syd og vest for Liselund suppleres med parkagtig bebyggelse i form af punkt- huse, evt. grupperet omkring et regnvands- bassin. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet udlægges til boligformål med tilhørende fællesanlæg som f.eks. fæl- leshus. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere ca. 95 boliger. Centralt i området placeres parkbebyggelsen bestående af punkthuse i to etager. Ideen er ådets græstæppe og at de bolignære udearealer skal begrænses til terrasser og altaner, men ikke haver. Bebygggelsesprocenten må ikke overstige 35 og bygningshøjden ikke 11 m. Tage skal udføres i falset zink, skifer, evt. eternitskifer eller listedækket tagpap. Faca- der skal være murværk af tegl som kan fremtræde som blank mur eller pudsede overflader. Punkthusene skal være ens. Et regnvandsbassin evt. i kanalform kunne sammenbinde området. Nord og syd for parken placeres 2 gange 3 boliggrupper med parcelhuse. Grundstørrel- sen må ikke være mindre end 750 m2. De østligste grunde kan bestå af huse i op til 1½ etage og de vestligste kan bestå af huse med lav taghældning. De øvrige skal være i 1 etage. Bebyggelsen skal placeres med facade
 5. 5. Redegørelse eller gavl 3-5 m fra vejskel. Bebyggelses- procenten må ikke overstige 25. Tage skal udføres af røde tagtegl og facader af mur- værk af tegl som kan fremtræde som blank mur eller malet eller vandskuret. Dog kan flade tag indenfor område 3 og 4 dækkes med mørk pap/tagdug. Centralt i området udlægges fælles friarea- ler. Beplatningsprincippet som ellehegnene udtrykker skal i hovedtrækkene bevares og understreges med ny beplantning. Langs Skælskørvej udlægges et afstandsbælte som sikrer at de vejledende støjgrænser overhol- des. Det tilstræbes at bevare flest mulige af den gamle plantages frugttræer på de grønne arealer. Gården Liselund må ikke nedrives eller om- bygges eller ændres uden Byrådets tilladel- se. Her kan påregnes indrettet 5 - 7 boliger. Vejadgang sker fra Skælskørvej, fra en ny rundkørsel, hvorfra adgangsveje giver ad- gang til boligområderne. Der etableres sti- forbindelser til skole og naboområder mod nord og vest samt til Skælskørvej. Jordforurening Amtet har ikke kendskab til jordforurening i området forårsaget af tidligere aktiviteter. Trafik Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra en ny rundkørsel på Skælskørvej placeret ud for Egesvinget. Der er byggelinier i forhold til Skælskørvej på 20 m fra vejmidte. Ad- gangsveje etableres som offentlige veje. Boligområdet tilsluttes stierne nord og vest for boligområdet. Trafikstøj Den østlige del af planområdet er belastet af støj fra Skælskørvej. I en støjberegning er årsdøgntrafikken sat til 2000 med en andel af 14 % på tung trafik. På denne baggrund er støjnineavuet i boligområdets skel mod fri- arealet langs Skælskørvej beregnet til 53 dB(A). Støjen overskrider således ikke grænseniveauet på 55 dB(A). Placeringen af rundkørslen kan dog ændre på forholdene. Der er derfor udlagt et afskærmningsbælte der kan indeholde en støjafskærmning. Ledninger Kommunen har ikke kendskab til større led- ningsanlæg i planområdet. Vand Området vil blive vandforsynet fra Frede- riksberg Vandværk. El Området forsynes med el gennem SEAS Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens realisering kræver ikke tilla- delser fra andre myndigheder. Miljøscreening Lokalplanforslaget skal vurderes efter lov om miljøvurdering. Vurderingen indebærer at der skal laves en screening, hvorigennem det skal afgøres om planen har en karakter, der kræver at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Lokalplanforslaget giver mulighed for opfø- relse af knap 100 boliger i en tidligere frugt- plantage. Boligområdet får vejadgang fra Skælskørvej. På den midterste del af områ- det kan der efter planen etableres punkthuse, mens den nordlige og sydlige del af arealet skal anvendes til parcelhuse. Området er omfattet af lokalplan 35 som udlægger arealet til boligformål med mulig- hed for opførelse af 170 boliger. Vejadgan- gen efter den gamle lokalplan foregår ligele- des fra Skælskørvej. Det nye lokalplanforslag for arealet er på de fleste områder i overensstemmelse med den
 6. 6. Redegørelse gældende lokalplan. Forslaget begrænser dog boligtallet i området, der reduceres fra 170 til ca. 100 boliger. Screening I forhold til langt de fleste af de faktorer, som planen normalt vurderes i forhold til, vil den nye plan for området ikke ændre på- virkningen af omgivelserne. Det drejer sig om biologisk mangfoldighed, flora og fauna, jordbund og vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv. I forhold til menneskers sundhed vil den nye plan eksempelvis generere mindre trafik i lokalområdet end den gældende plan, da der opføres færre boliger. På Skælskørvej er der ifølge kommunen en årsdøgnstrafik på ca. 2000 biler, hvoraf 26% overskrider hastig- hedsgrænsen. Ved adgangen til området fra Skælskørvej vil reducerede hastigheder be- tyde mindre risiko for uheld. Hertil kommer at der i planen er forudsat etableret en rund- kørsel, der bl.a. kan virke hastighedsdæm- pende på vejstrækningen. Den reducerede trafik forventes ikke at på- virke støjniveauet i området væsentligt. Be- byggelsen indenfor selve området skal pla- ceres i en afstand fra Skælskørvej, der re- spektere de gældende støjgrænser. Samlet set vurderes de trafikale konsekven- ser af planen ikke at påvirke menneskers sundhed negativt. I forhold til landskabet vil bebyggelsen ikke påvirke landskabet væsentligt anderledes end den gældende plan. I den sydlige del af arealet ligger dog en sø beskyttet af naturbe- skyttelseslovens § 3. Idet det forudsættes at væsentlige dele af beplantning bevares, stengærder bevares og eksisterende vandhul på arealet bevares, vurderes det at planen vil påvirke landskabet mere positivt end den gældende plan. Sammenfatning På baggrund af, at der med den nye lokal- plan er tale om en mindre intensiv udnyttel- se og hensyntagen til § 3 område og andre kultur- og naturelementer vurderes det ikke at planen vil påvirke omgivelserne på en måde, der gør det nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering. Arkæologiske forhold Området kan være omfattet af arkæologiske interesser. Forud for påbegyndelsen af jord- arbejder bør der gives meddelelse til Syd- vestsjællands Museum, Sorø, så eventuel standsning af arbejdet kan ske. Forhold til anden planlægning Regionplan Ifølge regionplan 2001-2012 for Vestsjæl- lands Amt har området status som kommu- neplanlagt byområde. Kommuneplan Lokalplanområdet er i kommuneplan 1997- 2008 omfattet af bestemmelserne for område B9-Liselund, der udlægger området til bolig- formål med tilhørende fællesanlæg. Der må kun opføres åben-lav bebyggelse og samlet planlagt tæt lav bebyggelse. Bebyg- gelsesprocenten fastlægges til 25 for parcel- huse og 35 for tæt lav bebyggelse. Bebyggelse må højst opføres med 1½ etage. Dog kan der i forbindelse med tæt-lav be- byggelse tillades 2 etager. Da kommuneplanen ikke åbner mulighed for etageboliger er der udarbejdet et Kommune- plantillæg nr. 2/2005 til Kommuneplan 97- 2008, som er vedlagt som bilag til lokalpla- nen. Lokalplan Området er omfattet af lokalplan 35, der udlægger området til boligområde. I planen var der plads op til 170 boliger. Planen afly- ses i forbindelse med denne lokalplans god- kendelses.
 7. 7. Redegørelse Spildevandsplan Området er ukloakeret, men indgår i kom- munens spildevandsplan som separat kloa- keret opland. Der etableres et nyt offentligt spildevands- anlæg med detailledninger i boligveje. Der etableres ligeledes et nyt offentligt af- ledningsanlæg for regnvand parallelt med spildevandsledningerne. Varmeforsyningsplan Varmeforsyningsplanen fastlægger at ny bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarmenettet ved opførelsen.
 8. 8. Lokalplanens bestemmelser - 8 - Lokalplan nr. 102 Boligområde ved Liselund, Sorø I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område: § 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af et bolig- område, hvor der både kan opføres åben- lav bebyggelse med parcelhuse i 1-1½ etage, samt tæt lav bebyggelse eller eta- gehuse i to etager at skabe et boligområde, hvor der er lagt vægt på kvaliteten i arkitekturen og mate- rialevalget og som er smukt indpasset i den eksisterende beplantningsstruktur, og at den tætte bebyggelse fremtræder med en parkagtig karakter. § 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matrikel nr. 9io, 9e og del af 7000a (vejareal), Lynge By, Lynge samt alle parceller der efter den 15. septem- ber 2005 udstykkes fra de nævnte ejendom- me. 2.2 Området er i byzone. § 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, herunder sådanne fællesanlæg, som for ek- sempel fælleshus og lignende, der alminde- ligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 De på kortbilag 2 viste områder 1 6 må kun bestå af fritliggende parcelhuse, og der må kun opføres eller indrettes en bolig på hver ejendom. 3.3 Det på kortbilag 2 viste område 8 må kun anvendes til boligformål eller fælleshus. Boligerne og fælleshuset må kun indrettes i den på kortbilag 2 markerede bebyggelse. 3.4 De på kortbilag 2 viste område 7 må kun bestå af tæt lav bebyggelse eller etagebe- byggelse (punkthuse) samt eventuelt fælles- hus. 3.5 De på kortbilag 2 med priksignatur viste områder må kun anvendes til fælles friarea- ler. Inden for områderne 3.4 og 3.5 kan der etableres regnvandsbassin/kanal. § 4 Udstykning 4.1 I de på kortbilag 2 viste områder 1 6 må udstykning kun ske i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende udstykningsplan. Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 750 m2. 4.2 Øvrige områder må ikke udstykkes med mindre Byrådet giver sin tilladelse. § 5 Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang til området finder sted fra Skel- skørvej. Der udlægges areal til den på kort- bilag 2 viste rundkørsel på Skælskørvej med vejtilslutning fra Liselund og Egesvinget. 5.2 Der udlægges veje i princippet som angivet på kortbilag 2. 5.3 Der udlægges areal til adgangsvejene A-B, C-D, E-F i en bredde på 10 m. De udlægges som offentlige veje. Vejene består af en 5-6 m kørebane og 2 m brede rabatter, den ene med fortov.
 9. 9. Lokalplanens bestemmelser - 9 - 5.4 Der må ikke være direkte vejadgang fra de enkelte parceller til de i § 5.3 nævnte ad- gangsveje. 5.5 Øvrige boligveje udlægges i en bredde på 9 m, afsluttet med vendeplads. Vejene består af en 5,5 m kørebane og 1,75 m brede rabat- ter med fortov i den ene side og græs i den anden. 5.6 Boligveje, stier og parkeringsanlæg udlæg- ges som private fællesveje. 5.7 Der kan anlægges stierne g-h, j-k, l-m, o-p, q-r og q-s i en bredde af 3m med en belig- genhed som vist i princippet på kortbilag 2. Herudover kan der efter Byrådets godken- delse anlægges supplerende stier. 5.8 Den nærmere udformning af veje og stier, herunder med beplantning og belægninger, skal godkendes af Byrådet. Belysning på veje og stier må kun udføres med parkbelysning, eller med lave pullert- lamper. 5.9 I områder med åben skravering skal der ud- lægges parkeringsareal til mindst 2 biler pr. bolig på egen grund. 5.10 I områder med tæt skravering skal der ind- rettes mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig. Ved evt. fælleshus på Liselund kan Byrådet stille krav om anlæg af parkeringspladser og tilkørsel. § 6 Bebyggelsens omfang og placering PARCELHUSOMRÅDER 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen- dom må ikke overstige 25. 6.2 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Dog kan der i område 1 og 6 opfø- res bebyggelse i 1½ etage. 6.3 Bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m over terræn målt efter reglerne i bygnings- reglementet. Dog kan bygningshøjden i om- råde 1 og 6 øges til 8,5 m. 6.4 På beboelsesbygninger skal tagenes vinkel med det vandrette plan være mellem 25 og 30 grader. Dog kan taghældningen indenfor område 1 og 6 øges til 45 grader og indenfor område 3 og 4 være ned til 5 grader. Garager og carporte må ikke få en taghældning der overstiger 15 grader. 6.5 Al bebyggelsen skal placeres med gavl eller facade 3-5 m fra vejskel. TÆT LAV OG ETAGE BEBYGGELSE 6.6 Bebyggelsesprocenten for området under èt må ikke overstige 35. 6.7 Bebyggelsen skal opføres med to etager. Tage skal udføres ens, eventuelt som pyra- midetage med en hældning på ca. 25 grader. 6.8 Bygningshøjden må ikke overstige 11 m over terræn målt efter reglerne i bygnings- reglementet. 6.9 Bebyggelsen skal fremstå som en parkagtig bebyggelse og skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2. Udover den viste bolig- bebyggelse kan der opføres carporte, udhuse og lignende. Disse skal placeres efter en at Byrådet godkendt plan.
 10. 10. Lokalplanens bestemmelser - 10 - EKSISTERENDE BEBYGGELSE (LISELUND) 6.10 Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse. § 7 Bevaring af bebyggelse og beplant- ning 7.1 Den på kortbilag 2 markerede bevarings- værdige bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse. 7.2 De på kortbilag 2 markerede bevaringsvær- dige træer må ikke fældes uden Byrådets tilladelse. § 8 Bebyggelsens ydre fremtræden PARCELHUSOMRÅDER 8.1 Tage skal udføres med røde eller rødlige teglsten uden overfladebehandling. Dette gælder for beboelsesbygninger, men ikke for garager/carporte og udhuse. Indenfor områ- de 3 og 4 kan tage med lavere hældning end 25 grader dog dækkes med mørk pap/tagdug. 8.2 Bebyggelsen må ikke opføres med valmtage. 8.3 Udvendige bygningssider skal udformes af almindeligt murværk af tegl eller af en kom- bination af murværk af tegl og andre materi- aler. Murværk kan fremtræde i blank mur, malet mur eller vandskuret/pudset mur. 8.4 Maling af udvendige bygningssider og byg- ningsdele må kun udføres i hvid, grå eller sort eller i jordfarver. TÆT LAV OG ETAGEBEBYGGELSE 8.5 Tage skal udføres i falset zink, skifer, evt. eternitskifer eller listedækket tagpap (i mørk farve). Facader skal være murværk af tegl som kan fremtræde som blank mur eller pudsede overflader. ALLE OMRÅDER 8.7 Ny boligbebyggelse skal tilsluttes et fælles antenneanlæg eller bredbåndsnet. Med henblik på modtagelse af signaler, som ikke distribueres via fælles antenneanlægget, må der - efter ansøgning - opsættes parabol- antenner på jordspyd. Der må højst opsættes én parabolantenne pr. bolig, og den må ikke have en diameter over 90 cm. Parabolanten- ner skal placeres og udformes så de er mindst muligt synlige og må ikke placeres, så overkanten er højere end 1,8 m over ter- ræn. De kan evt. samles i en parabolgård. Der må ikke opsættes andre former for ud- vendige antenner. § 9 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning FÆLLES FRIAREALER / INKL: PLAN- TEBÆLTER 9.1 De på kortbilag 2 med priksignatur viste arealer udlægges til fælles friarealer. De skal anlægges efter en af Byrådet godkendt ter- rænregulerings- og beplantningsplan. Den skal indeholde en græsslette med enkelte solitære træer i form af grupper af æbletræ- er. 9.2 Arealerne langs Skælskørvej forbeholdes til støjafskærmning i op til 2 meters højde. Af- skærmningen kan etapedeles i takt med om- rådets udbygning. 9.3 Inden for området kan der etableres sådanne anlæg, som for eksempel pumpestation,
 11. 11. Lokalplanens bestemmelser - 11 - transformerstationer, materiel og mand- skabsbygning og lignende, der er nødvendig for områdets drift og tekniske forsyning. Anlægget skal afskærmes eller udformes, så det ikke virker skæmmende. 9.4 Indenfor området skal der etableres miljøsta- tion med containere for indsamling af glas og papir. Miljøstationerne skal afskærmes eller udformes så de ikke virker skæmmen- de. 9.5 Eksisterende stengærder langs områdets afgrænsning samt vandhul benævnt som § 3 område på kortbilag 2 skal bevares og vedli- geholdes. PARCELHUSE 9.6 Mod de i § 5.3 nævnte adgangsveje, skal der etableres hæk af bøg (fagus silvatica) 9.7 Hegn i naboskel og langs skel mod boligve- je, stier, beplantningsbælter og friarealer må kun etableres som bøgehegn (fagus silvati- ca). 9.8 Hegn langs skel mod veje, stier, beplant- ningsbælter og friarealer og lignende skal plantes på egen grund i en afstand fra skel på mindst 30 cm. 9.9 Stensætninger, plantestensmure, betonstøt- temure og lignende må ikke i nogen form anvendes mod veje, stier og friarealer, idet hegn skal plantes i højde med vej- og sti- kant, henholdsvis endeligt terræn på rabatter og friarealer. 9.10 Terrænregulering på mere end +/- 50 cm i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted uden Byrådets tilladelse. TÆT LAV, ETAGEBEBYGGELSE 9.11 Der må kun opsættes bøgehæk omkring be- byggelsens terrasser. Hegning skal godken- des af Byrådet. 9.12 De i § 5.9 angivne parkeringspladser kan udføres som græsarmering. 9.13 Beplantning skal anlægges efter en af Byrå- det vedtaget plan, der skal tillige angive el- lehegn og frugttræer der skal bevares og udtyndes. § 10 Ledningsanlæg 10.1 El ledninger, herunder til vejbelysning, samt telefon- og fællesantenneledninger, må ikke fremføres som luftledninger, men alene ud- føres som jordkabler. § 11 Grundejerforening 11.1 Når Byrådet kræver det, skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for området. 11.2 Grundejerforeningen skal være pligtig til at tage skøde på private veje samt stier og fæl- les friarealer. 11.3 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, de på kortbilag 2 viste besplantningsbælter samt private veje og stier (§ 9.1). 11.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændrin- ger heri skal godkendes af Byrådet.
 12. 12. Lokalplanens bestemmelser - 12 - § 12 Aflysning af lokalplan 12.1 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 102 ophæves lokalplan 35. § 13 Servitutter 13.1 Servitutter, der er uforenelige med lokalpla- nen, vil blive ophævet. § 14 Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og of- fentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Planlovens § 18 kun ud- stykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmel- ser. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpla- nen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge § 19 meddele dispensati- on fra lokalplanens bestemmelser, hvis di- spensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokal- planen kan kun gennemføres ved en ny lo- kalplan. I henhold til Planlovens § 47 kan der foreta- ges ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Private byggeservitutter og andre tilstands- servitutter, der er uforenelige med lokalpla- nen, fortrænges af denne. Andre private ser- vitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jfr. ovenfor. § 15 Vedtagelser 15.1 Byrådet vedtog den 28.09.2005 at sende forslag til lokalplan 102 i offentlig høring fra den 28.09.2005 23.11.2005. Lokalplanen er af Byrådet endeligt vedtaget den 21.12.2005 Ivan Hansen Ole Bay Borgmester Teknisk chef
 13. 13. Lokalplanens bestemmelser
 14. 14. Lokalplanens bestemmelser
 15. 15. Lokalplanens bestemmelser Bilag 3 Tillæg til kommuneplanen nr. 2/2005 til Kommuneplan 97/2008 B9 Liselund Området skal anvendes til boligformål med tilhørende fælles anlæg. Der kan opføres åben-lav bebyggelse og samlet planlagt tæt-lav bebyggelse, samt etageboliger i 2 plan. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejen- dom eller delområde må højst være 25 for åben-lav bebyggelse og højst 35 for tæt-lav / etagebebyggelse. Bebyggelse må højst opføres i 2 etager.

×