Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

On ap standa 10kva day dong 100%

219 views

Published on

ỔN ÁP STANDA 10000 DÂY ĐỒNG 100% | ỔN ÁP STANDA-RS 10000 DÂY ĐỒNG 100% PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC |
http://www.lioa.net/standa-10kva-bao-hanh-4-nam-5602962.html
http://onaplioa.com.vn/san-pham/on-ap-standa-1-pha/on-ap-standa-10kva/on-ap-standa-rs-10kva.aspx
http://standa.net.vn
http://onaprsc.com.vn

Published in: Business
  • Be the first to comment

On ap standa 10kva day dong 100%

  1. 1. C Ci O *H sTANDA10KVA BAO HANH 4 T' NAN1 rxiã sản pI1ã`n1: R5-1l:ll:lr:lí:lDP.1 I ỊỆỈDÃ ỵ` Giá củ Svảceưẽirgơễsềíệ)-61° _ _ị. ụ __ 'I Giá niới (<3D°/u) L 5.S'i5.000 LT ' Sôỳlu'ợng đã bản IỊ‹ llllllllllll llllllllllll Plìívận chuyển TI`íĩIì Diìli iiiìi tlĩanh toaiì llllllllllli llillililiil Ả C g SÒ IƯọ`ng: 1 ị ỔN ẤP STANDA DR 10KVA ỔN ẤP STANDA 10KVA I ĐÂY LẦ WEBSITE CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUÃT ỔN ÁP STANDA. CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUÃT ỔN ÁP STANDA, STANDA-RS CẤP CHO CÁC ĐẠI LÝ TRÊN TOẢN QUỐC. - NHẬN ĐẶT HẢNG SẨN XUÃT ỔN ÁP 1 PHA, ỔN ÁP 3 PHA CÁC LOẠI CÔNG SUẤT. - NHẬN BẢO HẢNH - DỊCH VỤ SỬA CHỮA ỔN ÁP, BIÊN ẤP CÁC HÃNG THEO YÊU CẦU. 1. ĐẮC TÍIì!H: - [Ổlì áp Standa 10kva] hoạt động theo iìguyên lý điều clìính động cơ giúp dỏng điện Ổn định liên tục. - Ba lần an toàn do được bảo Vệ 3 trong 1 : Bảo Vệ quá áp, bảo vệ quá tải, đóng ngẳt điện chủ động. - Ổn áp Standa 10kva thiệt kẽ kiẽu dảng công nghiệp. - Chất lượng Ổn áp Standa 10kva được khẳng định trong các thập kí qua. - Chạy êm, tự tiêu hao điện thãp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tõt nhất tinh năng SỬ dụng, bẽn cho thiết bị và tiết kiệm điện nãng. - Bảo Vệ quá tải CB l Bảo Vệ quá áp CB đầu Vào. - Ổn áp Standa 10kva thiết kẽ kiẽu dáng công nghiệp. ;Vệ.E:::fzTù il. If! `lĨ:.I;ìỆ: ,ĩflçẹ 3 ẵIrÍ;;l]_ịì i“'lỊ O;!;l. ;1'^.'t‹ủllI:.;'J, It(l;Ịìe I:ì:aŕ:vẫv,l‹:f;lgà; Ðiện áp vào Ố°n áQ Standa 10kva 50V:- 250V Ðiện áp ra 100V - 220V Ĩ`ãn SỐ 49 N 62HZ .. . - , ,. .- . . -. 0,35 + 1.55 Thơl glan đap ưng Vơl 10°/0 đlẹn ap Vao thay đol ỔOOVA _ 10.000 VA Nhiệt độ mõi trường -5°C N +40°C Hiệu suất 0/0 Không nhò hơn 95°/0 .A - Kiểu dảng thay đối không cần báo Kleu dang trước Ðiện trở cách điện Không nhỏ hơn 3MQ Ðộ bẽn điện Kiem tra Ơ điện áp ZBOOV trong Vong 1 phut 3. GHI CHỦ: - GIẢ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUÊ VAT. - LẮP ĐẶT VẬN CHUYẾN MIẾN PHÍ VỚI KHÁCH HÀNG CÁCH NỘI THÀNH 25KM, VỚI KHÁCH NGOẠI TĨNH CHÚNG TỒI CÓ THÊ VẬN CHUYẾN HÀNG RA BÊN XE. - THANH TOÁN 100°/O SAU KHI GIAO HÀNG. - ỔN ÁP STANDA BÁO HÀNH 04 NĂM, 06 THÁNG ĐẦU MÁY HỎNG DO LỖI SẢN XUÃT ĐƯỢC ĐỔI MÁY MỚI. - ỔN ÁP STANDA 10KVA MÓĨ 100°/0. ÐÊ'BIE^`T TŕlÊiv! THÔPIG TII"~.' CHI TIẾT UỶ KHẢ CI1 IUI LỎI“'.'G LIÊI"sv' ŕlÊ : - GIẢi'4 ÐÔ_C lfIl`iμ'H DOADIH : A. BÙI ÐÌI"'u'H THAO - ÐT: 091 2 307 206.

×