Därför ska ni satsa på sociala medier

Web, social media, communication.
Sep. 7, 2011
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
Därför ska ni satsa på sociala medier
1 of 34

More Related Content

More from Linnéa Sjögren

Looks like candyLooks like candy
Looks like candyLinnéa Sjögren
Måste alla vara it specialisterMåste alla vara it specialister
Måste alla vara it specialisterLinnéa Sjögren
Sociala medier implementeringSociala medier implementering
Sociala medier implementeringLinnéa Sjögren
Nyttovärdering 3.0Nyttovärdering 3.0
Nyttovärdering 3.0Linnéa Sjögren
Det händer på chalmers bibliotek 2011 2012 Det händer på chalmers bibliotek 2011 2012
Det händer på chalmers bibliotek 2011 2012 Linnéa Sjögren
Att skapa sin egen mobila appAtt skapa sin egen mobila app
Att skapa sin egen mobila appLinnéa Sjögren

Därför ska ni satsa på sociala medier

Editor's Notes

 1. Varförskullenågonviljalyssnapåetthotell I socialamedier?(Underlättaförberedelsernainförettbesök, ordna transporter, bokamötesrum, ge information omlokaltrafik, väderprognoser, tillgängligatjänstero.s.v1.Hotellethar en historiaattberätta.Intressantochunderhållandeföralla. Han beskriver Hilton Stockholm somettlitetsamhälle; gästerna, maten, kärleken, mötena, minnena, tempot, hushållet,kretsloppet. Med hotelletsomröstvill man berättaomlivetidetlillasamhället – ommedarbetarna, inredningen, utmaningarna, miljöarbetet, erbjudandena, gästerna, miljöarbetetochomsådantsomhänderistaden, påSlussen.2.Hilton villatt du prataromdemisocialamedierförattdela med dig avdinaupplevelser – med dinavännerodirekt med Hilton. Feedback om din vistelse.Facebook - boka ett rum. Foursquare: synslista med incheckade ”Members of the Staff”. Gowalla: platspresentation. Delarut en belöning till den mesttrognabesökaren.Sammanflätadekanaler.Personliga. Bilderpåhotellreceptionisterna, påuthyrning-cyklarnaochpåkockenskanelbullarvarvas med inläggomnyrumsinredning, förändratkonferensutbudoch med info omdagens lunch. Såvadsaknar Hilton förattbliinternetgeeksensfavorithotell?Datorirummet med förinställdabokmärken: sightseeing, SL-reseplaneraren, restaurangkartam.mSkype headset och Skype Out credits somingåripriset.Ljudsystem med premium SpotifykontoförinstalleratStreamad video ochljudböckerpårummetIntern hotellchattförgäster, typYammer. Vadrekommenderarandraattutforskai Stockholm, ärgymmet bra, villnågondela taxi?Recensionerfrångästerpåhotelletshemsida
 2. Svararpåfrågor etc.Twitter – TwitpicRSS:etgermöjligheter.
 3. 41 638 fans
 4. Företagstartaroftabloggarförattkommunicera med kunderochnåut.Tidningarharoftafleraolika.Blogga tar TID.KommentarfunktionenblivitstriktareefterUtöya.
 5. Länkar till bloggen.BerättarvadsomhänderpåSaltåKvarn,stortochsmått.
 6. Profilsidaförattkunnasökauppgrupperavanställdaochpatientföreningar.218 vänner.De tyckerintedet tar särskiltlångtid. Kollarfbnångångomdagen o läggeruppevangemang, filmvisning etc.Man måsteaktivtarbeta med fbsådetintebarablir en mötesplatsförbibliotekarier. Börja med attaddavännerochsprida sin fb-info påsjukhuset bland anställdaochpatienterinnan man sprider den vidare.
 7. Dethärärsocialamedier. Ex….Olikamaterialtyperi resp. kanal. Film, foton, text, jobb, privat, support, dialog, positionerings, dejting, musikdelning…De passarförolikasyften.
 8. Attge sig in I det…RÄDD?VÄRDET?VEM?
 9. Vi har:blogg, Twitter, Fb, YT, Spotify, Gowalla, (Foursquare), Flickr.YT: Aktiveringavvärdebevis: 194 visningarpå 5 månader. Påwebbplaten: http://www.lib.chalmers.se/librarypremises/copy/Högt & lågt. Planer framåt. Pratalättsvenska, Mattesupport, videoblogg.Chalmerslåtar: 111 prenumeranter I aug 2011.Tankebakomvalavkanaler?
 10. Gowalla: Andracheckar in hos oss. 200incheckningartotalt I augusti. Berättelser, vad de tycker, info omutbud, tillfällig info (föredragetc).Foursquare: Vi checkar in själva. Personalenbörjachecka in påresor.Google Places: bilder, extra infoFÖRETAG: erbjuderrabatt vid incheckning, presentutdelning,
 11. Chalmers bibliotekpå Twitter: 325 följare Start aug 2010Driftinfo #eresVetenskapliganyheterBloggartiklarSmåsaker vi görochhändelser
 12. Ökaanvändningenavvåratjänster, attfåvetaatt de finns, marknadsföra social kanalernaSök – Summon, Chans, LibrisVårakanalerBloggenNyaböckerKartaKontaktForskarbloggarChalmers AlumnibloggCPLMarknadsförspåbiblioteketsutbildningar, intron, affisch, på Twitter ochFb.STATISTIK användningappen: runt 300 besök/månad.Varieratfrån 1 800 I mars till 117 I juni.Mestkollat: sök, öppettider, twitter, forskarbloggar, vårblogg, nyaböcker.
 13. Undersidor med Ny student-info, Kataloger.
 14. Webbgrupp: 4 pers. Totaltmedverkar ca15 pers. Merellermindre. Flestbloggar.Allavälkomna delta.
 15. http://issuu.com/StadsbiblioteketGoteborg/docs/ifla2010/1På SB: Allavälkomna delta.Redaktion.Bloggutvecklad I samarbete med Daddy/CPB Europe.Utbildningar
 16. Vara ORÄDDA, våga PROVA, tillåtande o förlåtande mot varandra, våga ta plats, INTE TA SIG PÅ SÅ STORT ALLVAR, göringetomdetintebirså bra, inte ha panik – detärsåntflödeom du intefår likes sågördetinget, vissaärså KORREKTA I socmedier - man måstetänkapåattändrasitt TONLÄGE Merpersonlig o fridär, urtråkigtannars… såntattbli ÖVERRASKAD av. Sombiblär man redanetablerad folk harförtroendeföross, mångamskormedverkar: blirstorspridningnär MÅNGA SKRIVER.FÖRUTSÄTTNINGAR:Positiv chefIntresserad personalPersonal med kunskapIntressant materialNågonsomhålleridet
 17. För MYCKET lust!!Man kanbliberoende.
 18. Goteborg.seHur vitänkte…Stängning, om-ochtillbyggnadBloggen – hjärtatFinns duktiginformatör/marknadsförare (grafik)
 19. PåFbsen 2007.4 500 fans I sept.Allakommentarer! KulHistorier, berättelser, kunskapsprids, lästips….
 20. Vadvillnige? SYFTETHotel Hilton: berättelserfrånhotellet. Stadsbiblioteket: dialog med göteborgarna, komplement till statiskwebbplats, visa att de ärroliga, intressanta…Chalmers: Marknadsföra e-resurser & öka användningen. Sprida kunskap om biblioteket och bibliotekets olika projekt. Locka till det fysiska biblioteket som mötesplats. Sprida kunskap om vetenskaplig kommunikationKANALVALTänkpåattvissakanalerkannianvbarasomkomplement (YT, Flickr, blogg) – förattläggasnånannanstans.Hur jag resoneratkringvalavkanalVilkentypav material har vi?Vilkaär de storakanalerna?Vadkan man göra med kanalerna, beroendepåkontotyp?Enkeltattanvända?Vem? Behövs en ansvarig.Fångauppeldsjälarna. Låt de plöjavägen.Fördelauppgifter. Återkommandesaker.
 21. flödet
 22. SKL undersökningvisarattlandstingmestanv:1. RSS – anvföregenomvärldsbevakning?2. Wiki3. AnpassadestartsidoriGoogle4. BloggarKÖRA KURS?RecyclakurserHa roligtNyttaförverksamhetenGruppträffarAnpassaefterönskemål
 23. FARORSB: när man ärsåmångakanskeinteallagörsom man tänkt sig el postarngtopassande. Hur man bemöterkritik I pressen t ex. Börja med EN KANAL I taget, intestartaalltpå en gång o ha uppdateringar, intevaratomt. Ha tålamod. Fallgrop: attinte ha ett MÅL, vad man skagöra I sinakanaler. Verktygenförändrasinom fem år, detviktigaäratt man vet vad man gördär, vad man vill. RÄDSLA: attintevaratillåtande mot varandra, perfektionskrav, tillåtetmisslyckas.Värdeord: hur man villuppfattas? Rolig, intressant, (Malmö gjort personas)
 24. Uppmärksamhet – I media, föreläsningsuppdrag tack varebloggenoch Twitter. Uppmärksamhetpå Chalmers.Samarbeteinformationsavd.Verkarge en lättaremeravslappnadstämning.Effekternamåstemätas! (dåkan vi ävmätamjukasakersom “roligarepåjobbet”)Min bloggartikel – hur vi mäter, policy, mål…dokument.
 25. Detblirettbibl.nätverk. Man blirstoltöverandrabiblockså, gemensamstolthet o nyakontakter.Roligt med all feedback man får. De skriveratt de älskarbiblioteket– görattdetkännsmeningsfullt. Jättebrasättattlära sig nyteknik. Man tar ävfoton... Lär sig kringteknik.Fårutloppför sin kreativitet o leklust.SB:GP- den kult.instsomjobbarbäst m twitter I Gbg.Bloggen: intejättemktkommentarer. Ombyggnadenharengageratsmest.Kollegornatyckerdetärroligt (de somhållerpå). Prioriteringsfrågan. Perfektionskrav dock…spec filmklipp. Stolthet. Kollegorgillarflödet I fb, skapargruppkänsla. Bilder med personal äromtyckt. Identitesskapande- tydligarevilka vi ärförallmänheten. Vi ärmeränbarahusetinförstängningen.
 26. Tid till personalen. Chefersstödviktigt.Integeupp. Ihärdighet.Mångainblandade – kanspretaåtolikahåll.Kundevarasvårt I börjanattförståvarför de skulleskriva/jobba med det…
 27. Engageraanv: Foton: Karin Boye-statyn. Filmklipp o fotonärlättattfå folk attgilla. Måsteintevaraegna.Avsluta med en fråga. ÖppenspellistapåSpotify. Bjuda in!
 28. Senasteidén: Chalmers bibl. tagruppfoto – parafraspåettskivomslag.