Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköturvallisuustutkinto kysymykset

40,784 views

Published on

Vanhat koekysymykset Tukesin sähköturvallisuustutkinnoista - Syksy 2009 - Kevät 2012.

Published in: Education
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sähköturvallisuustutkinto kysymykset

 1. 1. Sahkoturvallisuustutkinto 1, ja 3Vanhat kysymykset Syksy 2009 Kevät 2012Tekijänoikeudellinen huomautusSähköturvallisuustutkintojen kysymys- ja vastaussarjat - eivät ylitä teoskynnystä, joten tekijänoikeuslainsäädäntö ei estä niiden levittämistä o katso esimerkiksi Tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2012:1: http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/tekijaenoikeusneuvoston_lausunnot/2012.html - ovat viranomaisen asiakirjoja, jotka ovat kokeen järjestämiseen asti salaisia (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 24 § kohta 22), mutta sen jälkeen julkisia.Eli tätä tiedostoa voi levittää ja hyödyntää vapaasti.Helsingissä 14.5.2012Vesa Linja-aholehtori
 2. 2. 17 TUKESIN SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTOJEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 17.1 SÄH KÖTURVALLISUUSTUTKI NTO 1 11/2009 1 9 . 1 1.2009 Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää m olemmista osista erik­ seen noin 2/3 pistemäärää maks imipistemäärästä. Vastaa vaihtoehtokysymyksi i n merkitsemäl lä + oikeana pidetyn väitteen kohdal le ja vääränä pidetyn väitteen kohdalle tai jätä vi iva tyhjäksi, ellet ole varma väitteen paikkansa pitävyydestä. Vaihtoehtotehtävät ja täyden nettävät tehtävät arvostella a n siten, että oikeasta vastauksesta saat 2 -3 pistettä/väite riippuen väitteen tärkeydestä. Vastatessasi väär i n väitteeseen tai vaihtoehtotehtävään saat yhden v i rhepisteen. Tyhjästä vi ivasta saat 0 p istettä. Ki rJa l l isista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta piste­ määrän, joka on merkitty kysymyksen kohda l l e sulku i h i n . Kirj a l l isissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. Tut­ ki ntokysymykset on laadittu s i itä lähtökohdasta, että n i i h i n vastataa n tutkin­ tovaatimusj u l kaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä k i innittää h u omiota sel laisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. OSA 1 Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 53 pistettä, hyväksymisraja on 35 pistettä) 1. Sähköurakoitsijan + sähkötöi den johtajan on h uolehdittava siitä, että sähkötöitä tekevät.! henki löt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä. (2 p) + sähkötöi den johtajan on h uolehdittava a ina myös työnaikaisesta sähköturva l l isuudesta. (2 p) + aliurakoitsijana toimiva l l a sähköurakoitsijalla on o ltava myös sähkö­ urakointioikeus. (2 ) ( KTMp 51 6§5, STL 41 0/ §1 2 ). 2. SähkölaiUeiston + käyttöönottotarkastus on tehtävä keskeneräisellä työmaalla ai na, kun otetaan u usia kiinteitä sähköasennuksia työmaakäyttöön. (2 p) ( KT Mp 5 1 7/§3) varmen n ustarkastuksel l a voi korvata käyttöönottotarkastuksen . (2 p) (KTMp 5 1 7/1 996§§ 3 j a 5) käyttöönottotarkastuksesta ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöö notto­ tarkastuspöytäkirjaa, jos työ kohdistuu yksittäisten kojeiden syöttöön l iittyv i i n m u utostöih i n y l i 1 000 V n i mellisjännitteellä. (2 p) (KTMp 5 1 7/1 996�4).
 3. 3. 3. SähkölaiHeiston haltijan on + huolehdittava siitä, että sähkölaitteistossa havaitut puutteet j a viat poistetaan riittävän nopeasti. (2 p) (KTMp/5 1 7/1 O§) + huolehdittava siitä, että laitteistol I e tehdään määräaikaistarkastus 1 5 vuoden välein, kun on kyseessä enintään 1 000 V nimel lisj ä n nittei­ nen sähkölaitteisto teollisuuskiinteistössä, jonka liittymisteho on 1 000 kVA. (2 p) (KTMp S1 7/1 2§) + nimettävä käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa sähkötaitteiston käyttöönotosta, kun on kyseessä enintään 1 000 V sähkölaitteisto teol­ lisuuskiinteistössä, jonka liittymisteho on yli 1 600 kVA. (2 p) (KTMp 5 1 6/2 §). 4. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti ) + Sähkötyöturval lisuutta koskeva kou lutus on annettava myös sähkö­ urakoitsijan sähkötöiden työnjohtotehtävissä toimiville henkilöil l e. (2 p) (SFS 6002/X3) ) + Sähkötyöturval lisuuskoul utuksen sisällössä pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa kou l utukseen osa l listuvat henkilöt toimivat. (2 p) (SFS 600211iite XlX.3) Työnaikaisen sähköturval lisuuden valvojaksi saa nimetä vain työmaan kärkimiehen. (2 p) (SFS 6002/liite X/X.4). 5. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti + Suurjännitelaittelstoissa tehtävät jännitetyöt vaativat aina työmenetel­ mäkohtaisten erityisohjeiden käyttämistä. (3 p) (SFS 6002/liite Y/Y.1 0) Suurjännitelaitteistossa saa tietyin edellytyksin tehdä jännitetöitä yk­ sin. (3 p) (SFS 6002/Y.1 0) Jännitetyöalueen u lkorajan mitta o n suurjännitelaitteistoil l a vähintään 1 m. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y . 1 ). ) 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti Sähköalan ammattihenkilö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkin­ tansa mukaan virral lisena, kunhan työssä käytetään vaihtokahvaa (3 p) (SFS 6002/7.4. 1 ) + Sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalanammattihenkilö, kun on kysees­ sä suurjännitesu lakkeen vaihtaminen. (3 p) (SFS 6002/7.4. 1 ). 7. Mitä suosituksia ja velvoitteita on sähkötyöturvallisuusstandardissa maa­ ritelty työnantajalle jännitetöitä tekevien työntekijöiden pätevyyden yllä­ pitämiseksi? (6 p) Vastaus: Henkilöstön koul utuksen ajan tasa l l a oleminen ja soveltuvuus nykyisiin teh­ täviin suositellaan tarkistettavaksi vuosittain. Jännitetyökoulutus pitää kerrata siten, että kertauskoulutusten väli on enin­ tään viisi vuotta. Kertau ksessa voidaan ottaa huomioon henkilöiden koke-2
 4. 4. mus jännitetöistä. Jos henki lö ei ole tehnyt j ä n n itetöitä kol men vuoden a i­ kana, jännitetyöko u lutus pitää kerrata ennen kui n jännitetöi den tekemi ne n aloitetaan. (SFS 6 002/l iite YIY.3 ) 8 . Kun työkohde erotetaan käyttöjännitteestä työn ajaksi, o n työkohteen jän­ nitteettömyys aina todettava. Suurjännitelaitteistoissa ja eräissä pienjännite­ laitteistoissa kaikki osat, joissa työskennellään, pitää myös työmaadoittaa. a) Miten työmaadoituslaitteet pitää kytkeä? (4 p) b) M i kä on työmaadoituksen tarkoitus? (4 p). Vastaus: a) Työmaadoitu s l a itteet pitää kytkeä ens i n maadoituspisteeseen ja sen) j älkeen maadoitettaviin osi i n. (4 p) b) Työmaadoituksel la estetään työkohteen tuleminen vaa ra l l isesti jän­ n itteiseksi erottamiseen käytetyn kytkinlaitteen virhee l l isen käytön tai) v irhetoiminnan takia tai m u i sta syistä laitteistoon tu l l ee n jännitteen takia. (4 p) (SFS 6002/6.2 .4). OSA II Tehtävät 9-1 8 (maksimi pistemäärä 7 3 pistettä, hyväksymisraja on 48 p.) 9. Sähköisellä erotuksella suojatun virtapiirin toiminta pitää varmistaa siten, + ettei jännite y l itä 500 volttia. (2 p) että taipuisien I i itäntäkaape l ei den on oltava kokonaan peitettynä si l tä osi n kuin on todennäköistä, että ne vah ingoittuvat mekaanisesti. (2 p) + ettei erotettuj e n virtapiirien j ä n nitteelle a ltti ita osia kytketä muitten p i irien suojajohtim iin, jännitteelle alttiisi i n osi in tai maahan. (2 p) (SFS 6000/41 3 .3 .2, 41 3.3 .4, 4 1 3.3 .6). 1 0. Hätäpysäytyslaitteen on sijaittava a i n a päävirtapi i rissä. (2 p) on oltava a i na l u kittavissa. (2 p) + on oltava a iila helposti tun n istettavissa. (2 p) (SFS 6000/53 7.4.2.2, 537.4. 2 . 6, 537.4.2.4). 1 1. Lääkintätiloissa on ryhmän 1 ti l assa sall ittu kosketusjännitteen arvo U L e n intään 3 5 V . (2 p) + on ryhmän 1 tilassa 25 A ryhmäjohto suojattava enintää n 30 mA vi ka­ v irtasuojaIla. (2 p) + voi suojauksen ryhmässä 2 toteuttaa PELV-jä rjestelmä l l ä, jonka n i mell isjännite o n enintään 6 0 V sykkeetöntä tasajännitettä� (2 p) (SFS 6000/71 0.41 1 .3 .2, 71 1 .41 1 .4, 71 0.4 1 4). 3
 5. 5. 12. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan asuinrakennuksissa aina lisäsuojaksi, kun se syöttää pistotulpa l la l i itettyä asunnon keittiön j ääkaappi-pakastinta. (3 p) + lämmi nvesivaraajaa löylyhuoneen laute i den alla (3 p) + valaistusta (230 V) suihku huoneessa. (3 p) (SFS 6000/l i i te 41 X/s. 1 45, 701 0401 .41 5 . 1 , 703.41 5). 13. Suurjänniteasennusten muutos- ja laajennustöissä kalustettaessa aikaisemm i n voimassa o l leiden määräysten muka isen kojeiston tyhjä varakenno, on lisäys tehtävä kosketussuojauksen osalta noudattaen S FS 6001 vaatimuksia. (2 p) + maadoitusjärjestelmän u usien osien mekaaninen m i toitus ja asennus ) on tehtävä noudattaen standardia SFS 6001 vaatimuksia. (2 p) + saa palosuoj auksen osa l ta noudattaa j oko standardi a SFS 6001 vaati­ muksia tai aikaisempi a vaatimuksia. (2 p) (SFS 6001 /X.4, X.6, X.5.). ) 14. Suurjänniteasennuksissa maadoitusjohtimet on asennettava a i na m aahan. (2 p) + ei ole suositeltavaa, että kivet ja sora oat suorassa kosketuksessa maahan kaivettujen m aadoituselektrodi en kanssa. (2 p) + maadoitusj ohtimien l ii tokset saavat o l l a irrotettavissa vain työka l u I l a. (2 p) (SFS 600 1 /L.2 .1 , L . l . 1 , L.2.2). 15. Puupylvääseen rakennetaan u usi käsin ohjattava pylväserotinasema. . Täilöin pylväserotinaseman m aadoitusjärjestel mään on a i n a tehtävä potenti­ aalinohjaus. (2 p) pylvästä ei saa asentaa paikal le, jossa usei n oleskel ee i hmisiä tai koti­ eläimiä. (2 p) + pylväällä a l as tuleva m aadoitusjohdi n o n suojattava koskettamiselta j a mekaaniselta vah ingoittumiselta eristävästä materiaalista tehdy l l ä suo­ jal la, joka u lottuu väh intään 2,3 m korkeudelle maasta ja väh i ntään 0,2 m syvyydel le maahan. (2 p) (SFS 6001 /Fo4). 16. Suurjänniteasennuksissa on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava sisäasennuksissa a i n a öljykuopa l l a tai yhdiste l m ä l lä, jossa o n muuntajakohtaiset öljykuopat ja yhteinen keräi lysäiJiö. (2 p) + SF6-asenn usti lojen al la o l evien ja n i i h i n l i ittyvien koteloiden, kana­ vien, syven nyksien tai kui l ujen on oltava tuulettuvia. (2 p) + sähkötilöih i n on asennettava tilan u lkop uolelle j a kuhu nkin sisään­ käyntioveen ti lan tunnistetiedot ja merkin nät vaaroi sta. (2 p) (SFS 600 1 /7. 7. 1 . 1 , 7.7.2, 7.8.2).4
 6. 6. 1 7. Täydennä puuttuvat kohdat Käytettäessä suurjännitelaitteistoissa sähkötilojen sisäpuolel la kosketussuo­ jauksena kotelointia, on kotelointi l uokan oltava vähi ntään IP 2X . (2 p) Suurjännitelaitteistojen kojeistohuoneesta on oltava poistumismahdoll isuus molemmissa päissä, jos hoitokäytävän pituus on yli 1 0 m. (2 p) Suurjänniteasennu ks issa kuparisen maadoitusjohtimen väh immäispoikki­ pinta on 1 6 mm2• (2 p) (SFS 600 1 /7.1 .3 .2, 6.5.4, 9.2 .2 .2). 1 8. Jakokeskukselta lähtevä, kuivaan hiekkaan asennettu, AMCMK-tyyppinen kaapeli syöttää kon eistamohallin ryhmäkeskusta 1 40 A virralla. Mitoita kaapeli ja sitä yli kuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun maan) lämpötila on + 1 0 ° C ja samassa kaapeliojassa on osan matkaa kaksi muuta täyteen kuormitettua maakaapelia 70 mm etäisyydellä toisistaan. Ryhmä­ keskuksella syöttö kul kee seinällä pinta-asennuksena, eikä viereisiä virta­) piirejä ole. Ilman lämpötila on koneistamossa +40 0c. (1 6 p) Vastaus: 1 40 A lähinnä suurempi sulake on 1 60 gG (D1 Itaul ukko 4 3 . 1 ) (2 p). Korjauskertoimet maahan asennuksessa: rriaalaji 3 KmlW � 0,63(SFS 6000/taulukko A.52-1 6 ja 0 1 1 taulukko 52-1 0) (1 p) maan lämpöti l a � 1 ,05 (SFS 6000/tau lukko A.52-1 5) (1 p) muut kaapelit � 0, 75 (SFS6000/taulukko A.52-1 8) (1 p). Yl ivirtasuojan ollessa 1 60 A johtimen kuormitettavuuden m inimiarvo on 1 77 A (SFS 6000/tau l u kko 8.52-1 ) (2 p). ) Asennus maahan: 1 77 k(0,63x1 ,05xO, 75) = 3 5 7 A (1 p) Poikkipinta taulukosta A.52-2 sarake 8 � 240 mm2 AI (3 75 A) (2 p). Korjauskerroin pinta-asennuksessa: i lman lämpöti la � 0,82 (SFS 600/ taulukko A.52-1 4) (1 ). Asennus pintaan: 1 77 A: 0.82=2 1 6 A (1 p) Poi kkipinta taulukosta A.52-2 sarake 6 � 1 50 mm2 (2 p). Vastaus: 1 60 A gG ja nousujohto esim. nel inapaisena AMCM K 3x240+72 Cu. (2 p). 5
 7. 7. ))
 8. 8. 1 7.2 SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 1/201 0 22.4.201 0 Tutki nto on kaksiosai nen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erik­ seen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. OSA 1: Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 55 p. , hyväksymisraja on 3 6 p.) 1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. + Sähköu rakointitoimintaa harjoittavan on nimettävä sähkötöiden­ johtaja ennen toim i nnan aloittamista. (KTMp 5 1 6/1 996 7§) (2 p.) + Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnan harjoitta­ ja tai tällaista toi m intaa harjoittavan palveluksessa. (STL 4 1 0/1 996 9§) (2 p.)) Uusi sähkötöiden johtaja on n imettävä kuukauden kul uessa siitä, kun sähkötöiden j ohtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytai kaisen poissaolon vuoksi. (KTMp 51 6/1 996 7§) (2 p.). 2. Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan h issien rakennustöiden johtajana. (2 p.) + käytönjohtajana l uokan 2 D sähkölaitteistossa. (2 p.) + käytönjohtajana luokan 2 C sähköla itteistossa, jos käytönjohtaja on sellaisen yrityksen palveluksessa, jolla on sähkölaitteiston ha ltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopim us. (2 p.) ( KTMp 5 1 6 §§1 3 , 1 5, KTMp 51 7 §§2). 3. Sähkölaitteiston haltijan on + huolehdittava siitä, että sähkölaitteistossa havaitut puutteet j a v i a t poistetaan riittävän nopeasti. (4 p.) ( KTMp/51 7/1 0§) + huolehdittava si itä, että laitteistolIe tehdään määräaika i starkastus 1 5 vuoden välein, kun on kyseessä enintään 1 000 V nimell isjännittei­ nen sähkölaitteisto teollisuuskiinteistössä, jonka l i i ttymisteho on 1 000) kVA. (2 p.) (KTKp 5 1 7/1 2§) nimettävä käytön j ohtaja kolmen kuukauden kul uessa sähkölaitteis­ ton käyttöönotosta, kun on kyseessä eni ntään 1 000 V sähkölaitteisto teoll isuuskii nteistössä, jonka liittymisteho on 1 600 kVA. (2 p.) ( KTMp 5 1 612 §). 4. Sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelman saa enintään 1 000 V laitteistossa korvata a i na laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjei lla. (2 p.) (KTMp 5 1 71 §2, 1 1 ) m uutostyölle ei edellytetä varmennustarkastusta, kun m uutostyö koh­ distuu sähkölaitteistoon räjähdysvaarall i sessa ti lassa, jossa vaarallisen kemi kaalin varastointi vaatii lupaa j a m uutostyölle on säädösten m u­ kaan tehtävä pöytäk i rj a käyttöönottotarkastuksesta. (2 p.) ( KTMp 5 1 7/1 996 §5)
 9. 9. + käyttöönottotarkastuksesta ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöönotto­ tarkastuspöytäkirjaa, jos työ kohdistuu enintään 1 000 V sähkölaitteis­ ton yksittäisten kojeiden syöttöön l i ittyvi i n muutostöihin. (2 p.) (KTMp 5 1 7/1 996 §4). 5. Yli 1 000 V laitteistoissa + avojohdon työmaadoittamiseen riittää yksi työmaadoitus samassa pyl­ väässä, j ossa työskentely tapahtuu, kun yhtään johdinta ei työkohtees­ sa ole poikki tai katkaista. (3 p.) (SFS 6002/6.2.4.3) puom i l l a suojatun kosketussuojaamattoman kytki nlaitoksen hoito­ käytävän lattian puhdistuksen saa tehtävään perehdytetty si ivooja suo­ rittaa yksin. (3 p.) (SFS 6002/4.2 ja l i ite Z) ) + tehtävät jännitetyöt vaativat aina työmenetelmäkohtai sten erityisohjei­ den käyttämistä. (3 p.) (SFS 6002/ tau l ukko Y3). ) 6. Käyttöjännitteestä erotettu laitoksen osa on työmaadoitettava työn ajaksi aina, kun on kyseessä + jakokeskuksen kiskostoon kohdistuva työ, kun keskuksen nimellisvi rta on 1 500 A. (3 p.) + avojohtoon kohdistuva työ. (3 p.) + yli 1 000 V sähkölaitteistoon kohdistuva työ. (3 p.) (KTMp 1 1 94/1 999 §29f§ ja SFS 6002/6.2.4. 1 ). 7. Jokaiseen sähkötyökohteeseen on nimettävä riittävän ammattitaitoinen henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta. Hän voi osallistua työ­ hön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse. Joka tilanteessa on oltava selvil­ lä, kenelle työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta kulloinkin kuuluu. Miten työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä? (4 p.) Vastaus: Silloin, kun työkohteessa on useita henkilöitä tai jos työkohteessa työsken­ telee usean työnantajan palveluksessa olevia henkilöitä, on työnai kaisen sähköturva l l isuuden valvonta määriteltävä yleensä kirjallisesti. (2 p.) Jos työn organ i sointi ja tehtävät ovat riittävän selväpiirteisiä, valvonta voi­ daan määritellä suullisesti tai ennalta sovitun käytännön m ukaisesti. (2 p.) (KTMp 1 1 94/1 999 § 2 9c ja SFS 6002/1 i ite X . 4) . 8. Työntekijä joutuu työskentelemään 20 kV kojeistolla, jota ei voi tehdä ko­ konaan jännitteettömäksi. Työalue ulottuu noin 1 m päähän jännitteisestä osasta, jolloin työ tehdään ns. lähityönä. a) Mitä ammattitaitovaatim u ksia on asetettu työntekijälle? (3 p.) b) Miten työntekijän tulee menetel lä, j otta työn voi tehdä turva l l i sesti? (6 p.)2
 10. 10. Vastaus: a) Työntekijän on oltava työhön riittävästi opastettu henkilö tai sähkö­ alan ammattihenkilö. (3 p.) b) Työalue pitää määritellä etukäteen ja merkittävä selvästi m i tkä osat tai kennot on tehty jännitteettömäksi ja mitkä ovat jännitteisiä. Tarvittaes­ sa suojaam iseen käytetää n s i i rrettäviä suojalevyjä tai työskentelysuo­ j ia, joi l la estetään jännitteistenosien koskettam i nen tai jännitetyöal u­ eelle ulottuminen. (6 p.) (SFS 6002/1 i ite Z. l ) . OSA II: Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 66 p., hyväksymisraja on 44 p.)) 9. Millainen on perustusmaadoituselektrodi? (3 p.) Vastaus:) Yleensä suljetun renkaan muotoinen johtava osa, j oka on upotettu maahan rakennuksen perustusten alle tai ensisijaisesti upotettu rakennuksen perus­ tuksen betoni i n. (SFS 6000/ 826-1 3 -08) 1 0. Sähköisellä erotuksella suojattujen virtapiirien + jännite ei saa ylittää 500 volttia. (2 p.) taipuisien I i i täntäkaapeleiden on oltava kokonaan peitettynä si ltä osin kuin on todennäköistä, että ne vahingoittuvat mekaanisesti. (2 p.) + jännitteelle altti ita osia ei saa kytkeä muitten p i i rien suojajohtimiin, jännitteelle alttiisiin osii n tai maahan. (2 p.) (SFS 6000/ 4 1 3 . 3 .2, 4 1 3 .3 .4, 4 1 3 .3.6) 1 1 . Asuntoalueelle 2,6 m korkeudelle puistoon asennetun ulkovalaisimen + pitää olla kotelointiluokaltaan ainakin IP 2 3 . (2 p.) valonlähde saa olla vaihdettavissa ilman työ ka l ua. (2 p.) + asennus voidaan toteuttaa suojausluokkaa n II. (2 p.) (SFS 6000/71 4.5 1 , 71 4.41 0.3 .4, 71 4.41 3 . 2). 1 2 . Sähköurakoitsija tekee uuden asuinkerrostalon sähköasennukset. Mitä tie­ toja urakoitsijan on ainakin merkittävä käyttöönottotarkastuksen mittauk­ sista tarkastuspöytäkirjaan? (5 p.) Vastaus: Tarkastuspöytäkirjaan tulee merkitä mittauksista a i nakin seuraavat tiedot: eristysresistanssimittauksista kaikki mittaustulokset silmukkainp edanssimittauksista kaikki mittaustulokset, yleensä keskus­ alueittain epäedull isimmassa p isteessä vikavirtasuoj ien mittaustul o kset jatkuvuusmi ttauksista vaatim usten toteutum i nen keskuskohtaisesti kiertosuunta keskuskohtaisesti. (01 -2009/6 1 2 . 9) 3
 11. 11. 13. IImajohdoilla ei j ohdon pylvääl lä saa koskaan o l la a l l e 2 m korkeudel la maasta as­ kelm ia tai vastaavia ulkonemia. (2 p.) (SFS-käsikirja/ 1 1 . l S. F 1 . 1 ) on harukset m erkittävä aina keltamustil la harusmerkei l lä. (2 p.) . (SFS-käsikirja/ 1 1 . 1 S.F1 .2) + on vähintään 1 1 0 kV johdon kaikki pylväät varustettava sähkön vaa­ ral lisuudesta varoittavi l l a varoituskilvillä. (2 p.) (SFS-käsikirja/1 1 . 1 S. F i . 1 ). 1 4. Täydennä puuttuvat kohdat a) 20 kV i lmajohdon vaakasuoran etäisyyden lämm itetyn rakenn u ksen ) i kkunoihin ja parvekkeis i i n on o ltava vähintään 5/22 m. (2 p.) (SFS­ käsikirj a 6 0 1 /S.4.S.2.FJ. 1 ) b) Yhteispylväsrakenteissa on 45 kV suurjänniteavojohdon virtajohtimen vähimmäisetäisyyden risteävästä 2 0 kV suurjänniteri ippujohdosta ol­ ) tava vähintään 1 /98 m . ( 2 p.) (SFS-käsikirj a 6 0 1 /S.4.S.4.F1.3 sivu 2 02) c) 20 kV i lmajohdon virtajohtimen vähimmäisetäisyys l uumupuusta on 4/22 m. (2 p.) (SFS-käsikirj a 601 /taulukko 5.4.4/ FI.2 sivu 1 95). 1 5. Yli 1 000 V sisäkytkinlaitoksen + hoitokäytävän on oltava vähi ntään 0,8 m leveä. (2 p.) (SFS 6001 /6.5.4) hoitokäytävältä o n aina oltava poistum ismahdo l l isuus molem m issa päissä. (2 p.) (SFS 6001 /6.5.4) + mekaaninen i lmanvaihtojärjestelmä on sijoitettava siten, että tarkas­ tus ja kunnossapito voidaan suorittaa kojeiston ollessa käytössä. (2 p.) (SFS 6001 /6.5. 7). 1 6. Yli 1 000 V asennuksissa sähköalueen a idan on oltava vähintään 2,5 m korkea. (2 p.) (SFS 6001 /6.2.6) aidan sisäpuolella olevissa avoimissa ulkoasennuksissa kosketussuo­ jaamattomien, paljaiden jännitteisten osien etäisyyden maan p i nnasta on oltava väh i ntään 3 metriä. (2 p.) (SFS 6001/6.2) + sähkötilaan sijoitetun kytki nlaitoksen jännitteiset osat katsotaan l uotet­ tavasti erotetuksi m uusta sähköti lasta, jos kytkinlaitos on kotelointil uo­ kaltaan vähintään IP 2X. (2 p.) (SFS 6001 / 7. 1 . 3 .2) + kaikki sisäänkäyntiovet sähköti loihin on varustettava ulkopuolel- ta näkyvällä sähkö n vaarallisuudesta varoittavalla kilvellä. (2 p.) (SFS 6001 /7.8.3) 1 7. Yli 1 000 V uudisasennuksissa + maadoituseroUimen koskettim ien asento on voitava tarkistaa joko suo­ raan näkyvän erotusvälin tai mekaanisen asennonosoituksen avul la. (2 p.) (SFS 6001 /5. 2 . 1 . 1 )4
 12. 12. + maadoituserottimet on asennettava siten, että ne eivät voi toim ia ta­ hattomasti käyttövivustoon manuaalisesti kohdistuvasta voimasta. (2 p.) (SFS 6001 /5.2 . 1 .2) apuenergian avul la ohjatut maadoituserottimet o n asennettava n i in, ettei n i i tä voi sulkea j a avata pai kal l i sesti. (2 p.) (SFS 600 1 /8. 1 . 1 0). 1 8. Pääosin hyllylle asennetun, 50 A gG-sulakkeilla ylikuormitukselta suojatun, AMCMK 3x25+ 1 0 Cu nousujohdon pituus on 60 m. Laske riittääkö oikosul­ kuvirta 5 s poiskytkentäajalla, kun Ik johdon alkupäässä on 1 ,2 kA? Laskut on esitettävä. Onnistuuko ko. tapauksessa myös 0,4 s poiskytkentä ? ( 1 4 p.) Vastaus:) Alkutilanteen (lk == 1 200 A) m uu nta m i nen impedanssiksi. Z cxUl-V3 x Ik (2 p)) == Z == (0,95x400) V:(-V 3x1 200) A == 0, 1 83 n (2 p ) Zlisäys = ( 1 ,492+2,246) ntkm x 0,06 k m = 0,2243 n (2 p) ( D l 1 tau l u kko 4 1 .6) I mpedanssi johdon päässä Z = 0, 1 83 n + 0,224 0 = 0,407 n (2 p) Pal u u o ikosul kuvirtaan Ik = cxU/-V3xZ Ik = (0,95x400) V:(v3xO,407) n = 5 3 9 A (2 p) Vertai l u D 1 taulukkoon 41 .5. 50 A gG-tyypin sulake vaatii 250 A oi kosu lku­ virtaa toi miakseen viidessä sekunn issa. Suojaus toi m i i tarkoitetulla taval­ ) la. (2 p). Samasta taul u kosta nähdään, että 0,4 s poiskytkentä vaatii 4 70 A, joten myös se toteutuu. (2 p) (D1 /41 .2). ) 5
 13. 13. ) ))
 14. 14. 17 T UKES I N SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKI NTOJEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 7.1 SÄHKÖTURVALLISUUST UTKINTO 1 111201 0 25.1 1 .201 0 Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemm ista osista erik­ seen noin 2/3 pistemäärää maksi m ipistemäärästä. Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä + oikeana pidetyn väitteen kohdalle ja vääränä pidetyn väitteen kohdalle tai) jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma väitteen pai kkansa pitävyydestä. Va ihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oi keasta) vastauksesta saat 2-3 pistettä/vä ite riippuen vä itteen tärkeydestä. Vastatessasi väärin väitteeseen tai vaihtoehtotehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä vi ivasta saat 0 pistettä. Kirjallisista ja laskenna l l isista tehtävistä saat täysin oi keasta vastauksesta p iste­ määrän, joka on merkitty kysymyksen kohdal le sulkuihin. Kirjal lisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. Tut­ k intokysymykset on laadittu si itä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkin­ tovaatimusju l ka isujen vaati muksia noudattaen. On syytä kiinnittää huom iota sellaisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. OSA 1: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 62 pistettä, hyväksymisraja on 41 pistettä) 1 . Henkilö, jolla on sähköpätevyys 1 , voi toimia + sähkötöiden johtajana pienjännitteisen sähkölaitteiston kokoonpano­ työssä. (2 p.) + käytönjohtajana luokan 2c sähkölaitteistossa. (2 p.) aina työnai kaisen sähköturva l l i suuden valvojana. (2 p,) (KTMp 5 1 6 §§1 3 , KTMp 5 1 7 §2, SFS 6002 l i ite XlX.4) 2. Sähkölaitteiston haltijan on + huolehdittava si itä, että sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan ri ittävän nopeasti. (2 p.) (KTMp/5 1 7/1 O§) huolehdittava si itä, että laitteistol I e tehdään määräai ka i starkastus 1 5 vuoden välein, kun on kyseessä eni ntään 1 000 V nimel l i sjännitteinen sähkölaitteisto teol l isuuskiinteistössä, jonka I iittymisteho on yli 1 600 kVA. (2 p.) (KTKp 51 7/1 2 §) nimettävä käytön johtaja, jonka on aina oltava sähkölaitteiston hal­ tijan palveluksessa, kun on kyseessä enintään 1 000 V sähkölaitteisto teol l isuuski i nteistössä, jonka l i ittymisteho on yl i 1 600 kVA. (2 p.) (KT­ Mp 5 1 6/2 §)
 15. 15. 3. Jännitetyötä on tahaton jänni tetyöal ueelle joutu m i nen ja/tai tahaton jännitteisten osi­ en koskemi nen. (3 p.) (SFS 600211 i ite Y1Y5) jännitteettömyyden toteaminen rakenteesta, kun koteloi nti l uokka on I PXXB. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y.2) + j änn itteisen johti men i rrottami nen rivi l ii ttimestä.(3 p.) (SFS 6 002/tau­ l u kko Y3). 4. Sähkötyöturvallisuusstandardissa lähialueella tarkoitetaan tilaa sähköpääkeskuksen edessä. (2 p.) + jännitetyöal uetta ympäröivää rajoitettua tilaa. (2 p.) jännitteisten osien ympäri llä olevaa tilaa, jonne ulotuttaessa eristysta­ ) so sähköiskun välttämiseksi ei ole riittävä i lman suojaustoimenpiteitä. (2 p.) (SFS 6002/3 .3.3). ) 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi saa nimetä sähköurakoi nti l i i kkeen toimistossa työskentelevän työnjohtajan.(2 p.) + sähkötöiden johtajan, joka osal l i stuu sähkötöiden tekemiseen. (2 p.) kesäharjoittelijan, joka opiskelee ammattiopistossa sähköalaa ja on saanut sähkötyöturvall isuuskoul utuksen m utta hänel lä ei ole a i empaa työkokemusta sähkötöistä. (2 p.) + kyseiseen työhön opastetun riittävän ammattitaitoisen sähköasentajan. (2 p.) (SFS 6002/5.2 . 1 ). 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. Työskentelysuoj an kosketussuoj aamattomaan j ännitteiseen l a i tteistoon saa laittaa paikalleen tehtävään opastettu henkilö, jolla ei ole sähkö­ alan koul utusta ja työkokemusta. (3 p.) (SFS 6 002/taulukko Y . 2 ) + Avojohdoi l la tehtäviä jännitetöitä pitää aina olla tekemässä väh intään kaksi sähköalan ammatti henkilöä, joi l l a on työmenetelmäkohtainen koulutus kyseiseen jännitetyöhön. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y 3 j a sen esimerkit) + Suurjännitelai tteistoissa tapahtuvan jännitetyön tekeminen vaatii aina työryhmän, jossa on väh intään kaksi jännitetyökoulutuksen saa nutta sähköalan ammatti henkilöä. (3 p.) (SFS 6002/ Y.1 0). 7. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä + suurjänniteilmajohdoilla. (3 p.) + pienjännitteis i l l ä avojohdoi lla. (3 p.) 63 A ryhmäkeskuksen moottori lähdössä. (3 p.) (SFS 6002/6 . 2 . 4), 8. Jännitetyöalueen ulkorajan mitta on pienjän nitelaitteistoi lla aina 0,2 m. (3 p.) (SFS 6002/taulukko Y . 1 ) + pienjänniteilmajohdoi l l a 0,5 m . (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ) + 20 kV i l majohdoilla ainakin 1 , 0 m. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ).2
 16. 16. OSA II: Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 64 pistettä, hyväksymisraja on 42 pistettä). 9. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteettömässä asen­ nuksessa, ovat + suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen. (2 p.) + eristysresistanssin mittaaminen. (2 p.) s i l m ukkaimpedanssin mittaami nen. (2 p.) (D1 /B02 sivut 31 2, 3 1 3 , 3 2 0) . 1 0. Uudisrakennuksissa suojaavan potentiaali ntasausjohtimen, joka l i itetään päämaadoitus­ kiskoon, poi kkipinnan on oltava väh intään 1 6 m m 2 Cu. (2 p.) (SFS) 6 000/544.1 .1 ) saa TN-järjestelmässä käyttää ki i nteästi asennetuissa johdoissa P E N ­ johdinta, jos johti mien poikkipinta on vähintään 6 m m 2 C u . (2 p.) (SFS 6 000/543.4.1 ) l isäpotentiaal i ntasausjohtimen poi kkipinnan on oltava vähin­ tää n 4 mm2 Cu, jos johdin on mekaanisesti suojattu. (2 p.) (SFS 6 000/544.2.2) + kaapel i hyllyjä ei saa käyttää suojajohtimena. (2 p . ) (SFS 6000/543 . 2 .). 1 1 . Mikä on maadoitusten tarkoitus sähköturvallisuuden kannalta? (8 p.) Vastaus: Sähköturvall isuuden kannalta maadoitusten tarkoitus on: rajoittaa vikatapauksissa esii ntyviä kosketusjännitteitä ja askeljännit­ teitä estää vaarall isten jännitteiden s i i rtymistä järjestelmästä toiseen estää vaarall isten vuotovirtojen, kipi nöiden ja valokaarien syntymi nen l uoda toimi ntaedel lytykset maasu l ku- ja vikasuojaukselle. (01 - 2 009/54.1 ).) 1 2. Suojajohtimena on yleensä käytettävä kelta-vihreäraitaista johdinta. Missä tapauksissa suojajohtimena saa käyttää muun väristä johdinta ja mi­ ten johtimet on näissä tapauksissa merkittävä? (6 p.). Vastaus: Kaapeleissa, joissa on yli 5 johdi nta, kukin johdin on tunnistettava väreillä tai n u m eroi lla SFS-EN 60446 mukaisesti. Numeroi l l a tunnistettava johdin, jota käytetään suojajohtimena, on m erkittävä kussak i n l i itoskohdassa kel­ tavi h reäl lä l isämerkinnällä. (2 p.) (SFS 6000/51 4 . 3 . 2 ) . Vaipa l l is i a yksijohdinkaapeleita ja eri stettyjä johti m ia, jotka ovat ni itä kos­ kevien standardien m u kaisia ja joita ei ole saatav i l l a keltavihreä l l ä eristyk­ sel l ä varustettuna esi m . suurilla yli 1 6 mm2 poikkipi n noil la, voidaan käyt­ tää suojajohtimena, jos kaikissa l i itoskohdissa käytetään kelta-vi h reää l i sä­ merki ntää. (2 p.) (SFS 6000/51 4.3.3). 3
 17. 17. Kun suojajohtimena käytetään kaapelin konsentrista j ohdi nta, metall ivaip­ paa tai armeerausta. (2 p.)(SFS 6000/5 1 4.3.5). 1 3. Vii 1 000 V laitteistoissa on nestejäähdytteiset m uuntajat varustettava sisäasennuksissa aina öl­ jykuopalla tai yhdistel mällä, jossa on muuntajakohtaiset öljykuopat ja yhteinen keräi lysäi liö. (2 p.) (SFS 6001 /7. 7 . 1 . 1 ) + SF6-asennustilojen a l l a olevien ja n i i h i n l iittyvien koteloiden, ka­ navien, syvennyksien tai kuilujen on oltava tuulettuvia. (2 p.) (SFS 6001 /7. 7.2) + sähköti lojen sisäänkäyntiovien pitää avautua aina u l ospäin. (2 p.) (SFS 6001 /6.5.5) . J 1 4. Vii 1 000 V asennuksissa + maadoituserottimen koskettimien asento on voitava tarkistaa joko suo­ raan näkyvän erotusvä l i n tai mekaanisen asennonosoituksen avul la. (2 p.) (SFS 6001 /5.2 . 1 . 1 ) + maadoituserottimet on asennettava siten, että ne eivät voi toimia tahattomasti käyttövivustoon manuaal isesti kohdistuvasta voimasta. (2 p.) (SFS 6001 /5. 2 . 1 . 2) + apuenergian avulla ohjatut maadoituserottimet on voitava sulkea j a avata paikall isesti. (2 p.) (SFS 6001/8. 1 . 1 0). 1 5. Vii 1 000 V asennuksissa sähköal ueen aidan on oltava vähintään 3 m korkea. (2 p.) (SFS 6001 /6. 2 . 6) a idan sisäpuolel la olevissa avoimissa ulkoasennuksi ssa kosketussuo­ jaamattomien, paljaiden jännitteisten osien etäi syys maan pin nasta saa 1 0 kV laitteistol l a olla 2,75 metriä. (2 p.) (SFS 6001 /6.2) + sähkötilaan sijoitetun kytkinlaitoksen jännitteiset osat katsotaan l uotet­ tavasti erotetuksi muusta sähkötilasta, jos kytki nlaitos on kotelointil uo­ ) kaltaan vähintään I P 2 X . (2 p.) (SFS 600 1 /7. 1 .3 .2). 1 6. IImajohdoilla + I l m ajohdon johdi n ei saa olla lämmitettävän rakenn u ksen minkään osan yläpuolella. (2 p . ) (SFS-käsikirja 601 /5.4.5.2) + I lm aj ohdon ylittäessä tien, joka kuuluu erikoiskorkeiden kuljetusten tieverkkoon, johdon etäi syyden tiestä pitää täyttää Suomen tieviran­ omaisten asettamat vaatimukset. (2 p.) (SFS-käsi ki rja 6 0 1 /S.4. S .3/FI . 1 ) Etäisyyden ilmajohdon pylväästä tien reunaan o n oltava vähi ntään 4 metriä. (2 p.) (SFS-käsikirja 601 /S.4.5.3/FI. 1 ).4
 18. 18. 1 7. Täydennä puuttuvat kohdat 2 0 kV i lmajohdon vaakasuora etäisyys kerrostalon parvekkeesta on oltava väh i ntään 5,22 m. (2 p.) (SFS-käsi k i rj a 601/5.4.5.2). Pienjänniteri ippukierrekaapelin ja 2 0 kV avojohdon vai hejohtimien vä lisen etäisyyden yhteispylväsra kenteessa on oltava väh i ntään 1 ,72 m. (2 p.) (SFS­ käsi kirja 601/5.4.5.4rraulukko 1 ). Yksityistien y l i k u l kevan uuden pienjänn iteriippukierrekaapel i n etäi­ syys maan pinnasta on oltava väh intään 5,5 m. (2 p.) (SFS-käsi k i rj a 6011 5.4.5.3).) 1 8. Jakelumuuntamolla käytetään suurjännitepuolen ja pienjännitepuolen maadoittamiseen yhteistä elektrodia. Muuntopiirin maadoitusjännitteen on tavallisesti oltava enintään kaksin­ kertainen verrattuna sallittuun kosketusjännitteeseen. Kuinka suuri saa tällöin muuntopiirin maadoitusimpedanssi olla 1 0 A maa­ sulkuvirralla, kun maasulkuvirran laukaisuaika on 1 ,5 s1 (6 p.) Vastaus: U E � 2xU TP U TP on 1 ,5 sekun n i l l a kuvan 9 . 1 m ukaan noin 90 V. (3 p.) U E � 2x90 V � 1 80 V (l p) ZE � U E/I E � 1 80 V/l 0 A � 1 8 n (2 p.) (SFS 6001 /9.4). 5
 19. 19. 1 7.2 SÄHKÖTURVALlISUUSTUTKINTO 1 1/201 1 1 4.4.201 1 Tutki nto on kaksiosai nen. Tutkinnon läpäisy edel lyttää molemmista osista erik­ seen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. OSA 1: Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyväksymisraja on 34 pistettä) 1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. + Sähköurakoi ntitoimi ntaa harjoittavan on nimettävä sähkötöiden joh taja ennen toi m i nnan aloittamista. (KTMp 5 1 6/1 996 7§) (2 p.)) + Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan tulee olla toi minnan harjoitta­ ja tai tällai sta toi m i ntaa harjoittavan palveluksessa. (STL 4 1 0/1 996 9 §) (2 p.)) + Jos sähköurakoitsijan toiminnassa havaitaan sähköturvall isuuden kan­ nalta vakavia puutteita, voi urakoitsijan sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan sähköturvallisuustutkinnon uudel leen. (STL muutos 1 072 § 26) (2 p.). 2. Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan h i ssien rakennustöiden johtajana. (2 p.) + käytönjohtajana l uokan 2 D sähkölaitteistossa. (2 p.) + käytönjohtajana l uokan 2 C sähkölaitteistossa. (2 p.) (KTMp 5 1 6 §§ 1 3, 1 5, KTMp 51 7 §2). 3. SähkölaiUeiston varmennustarkastus on teetätettävä aina ennen k u i n sähkölaitteisto otetaan varsinaiseen käyttötarkoitukseen. (2 p.) + varmennustarkastuksen saa tehdä vai n valtuutettu tarkastaja tai -tar­) kastuslaitos. (2 p.) (tämä hylätään) varmennustarkastuksesta on tehtävä aina il moitus Turvall isuus- ja ke­ m i kaalivirastol le. (2 p.) (KTMp 5 1 7: § 7, §8, § 1 7). 4. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta on tehtävä aina käyttöön­ ottotarkastuspöytäkirja. (2 p.) (KTMp 5 1 71 §4) SähkölaitteistolIe on käyttöönottotarkastuksen l isäksi tehtävä aina var­ mennustarkastus. (2 p.) (KTMp 51 7/1 996 §5) + Jos varmennustarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, on tarkasta­ j a n määrättävä tarkastuksen kohteena ol eva sähkölaitteisto tarkastetta­ vaksi uudelleen. (2 p.) (STL muutos 1 072 § 30). 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana voi toimia henkilö, + j oka toimii yrityksen sähkötöiden johtajana. (2 p . ) + jolla on säädösten edel lyttämä kelpoisuus tehdä itsenäisesti oman alansa sähkötöitä. (2 p.)
 20. 20. - j o ka on sähköa l a n opiskelija, e i kä hänellä ole v i e l ä työkokem u sta sähköalalta. (2 p . ) (SFS 6002/X.4). 6. Työmaadoittamisen tarkoituksena on testata suojalaitteiden toimintaa, k uten esimerki ksi selektiivisyyttä. (2 p.) + estää työkohteen tuleminen jännitteiseksi esi m . v i rhetoiminnan takia. (2 p.) + ehkäistä ilmasto l l i se n yl ijännitteen pääsy työkohteeseen. (2 p.) (SFS 6002/6.2 .4. 1 ). 7. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ) Työskentelysuoja n kosketussuoja a mattomaan j ä nnitteiseen laitteistoon saa laittaa paikal l ee n tehtävään opastettu henki l ö, jolla ei ole sähkö­ alan koulutusta ja työkokemusta. (3 p.) (SFS 6002/taulu kko Y. 2 ) + Avojohdoilla tehtäviä jännitetöitä p i tää aina o l l a tekemässä väh i n tään kaksi sähköalan a m mattihenkilöä, j oi l la on työmenetelmäkohtai nen koul utus kyseiseen jännitetyöhön. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y 3 j a sen esi m erkit) + Suurjännitelaitte istoissa tapahtuvan j ännitetyön tekeminen vaati i ai na työryhmän, jossa o n vähintään kaksi jännitetyökoul utuksen saanutta sähköalan ammattihenki löä.(3 p.) ( S FS 60021 Y. 1 0). 8. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä + suurjänniteilmaj ohdoil la. (3 p.) + pienjännitteisi l l ä a vojohdoilla. (3 p.) 63 A ryhmäkesku ksen moottori l ä hdössä. (3 p.) (SFS 6002/6.2 .4). OSA II: T ehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 66 p., hyväksymisraja on 44 p.) 9. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina lisäsuo­ jaksi, kun se syöttää p istotulpalla l i i tettyä asunnon keittiön jääkaappi-pa kastinta. (2 p . ) + l ä m m i nvesivaraaj a a löylyhuoneen lauteiden a l l a(2 p.). + va lai stusta (230 V) s uihkuhuoneessa. (2 p.) (SFS 6000/l iite 41 X/s. 1 45, 701 .401 .41 5. 1 , 703 .41 5). 1 0. Ryhmän 1 ja 2 lääkintätiloissa + IT, TN, ja TT-j ä rj estelm issä suurin jatkuva kosketusjännite ei saa yl it­ tää 2 5 V. (2 p.) + vaaditaan varava l a i stus. (2 p.) o n syötönvai htoautomatiikan toi m intakoe tehtävä kahden vuoden välei n . (2 p.) (SFS 6000/71 0.4 1 1 .3 .2, 71 0.556. 7.5, 71 0.62).2
 21. 21. 1 1 . Jakokeskuksen suojaustoimenpiteet voivat olla normaal ia Iievemmät, jos keskus asen­ netaan omakotita lossa eri l l iseen, vai n jakokesk u ksel l e varattuun ti­ laan, joka on lukittava. (2 p.) (SFS 6000/8 1 0.6) kotelointiluokan on oltava vähi ntään I P 44, jos se asen netaan pai k­ kaan, jossa jakokeskusta pääsevät käsittelemään maa l l i kot. (2 p.) (SFS 6000/81 0.4) + jänn itteisenä käsiteltävät varokkeet, pääkytkin ja käyttötoimenpiteenä käsiteltävät osittai n kosketussuojatut kojeet on asennettava laitteen tai laitteiston osan kesk i l i njasta mitattuna vähintään 0,4 m ja eni ntään 2,0 m korkeuteen hoitotasosta. (2 p.) (SFS 6000/81 0.4).1 2. Mikä on maadoitusten tarkoitus sähköturvallisuuden kannalta? (8 p.) Vastaus: Sähköturval lisuuden kannalta maadoitusten tarkoitus on: rajoittaa vikatapauksissa esi i ntyvi ä kosketusjännitteitä ja askeljännit­ teitä estää vaarallisten jännitteiden sii rtymistä järjestelmästä toiseen estää vaarallisten vuotovi rtojen, kipinöiden ja valokaarien syntyminen l uoda toimi ntaedel lytykset maasul ku- ja vikasuojauksel le. ( D l -2009/54. 1 ).1 3. IImajohdoilla + 1 1 0 kV ilmajohdon kai kki pylväät on varustettava sähkön vaa ra l l isuu­ desta varoittavil la varoituski lvillä. (2 p.) (SFS-käsikirja/1 1 . 1 5 . F i . 1 ) + I l m ajohdon johdin ei saa olla lämmitettävän rakennuksen m inkään osan yläpuolella. (2 p.) (SFS-käsikirja 601 /5.4.5.2) Etäisyyden i lmajohdon pylväästä tien reunaan on oltava vähi ntään 4 metriä. (2 p.) (SFS-käsikirja 6 0 1 /5.4.5.3/FI. 1 ).1 4. Yli 1 000 V laitteistoissa on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava s i säasennuksissa a i na öl­ jykuopalla tai yhdistelmällä, jossa on muuntajakohtaiset öljykuopat ja yhteinen keräilysäi l iö. (2 p.) (SFS 6001 /7. 7. 1 .1 ) + SF6-asennusti lojen alla olevien ja niihin l i ittyvien koteloiden, ka­ navien, syvennyksien tai kui l ujen on oltava tuufettuvia. (2 p.) (SFS 6001 /7.7.2) on ulkona sijaitsevassa sähkötilassa 1 MVA m uuntaja sijoitettava vä­ hintään 5 m päähän muista muuntaj ista tai kohteista. (2 p.) (SFS 6001/7. 6.2 . 1 ). 15. vi i 1 000 V asennuksissa + maadoituserottimen koskettimien asento on voitava tarkistaa j oko suo­ raan näkyvän erotusväl i n tai mekaanisen asennonosoituksen avulla. (2 p.) (SFS 6001 /5 .2 . 1 . 1 ) 3
 22. 22. + maadoituserottimet on asennettava siten, että ne eivät voi toimia ta­ hattomasti käyttövivustoon m anuaalisesti kohdistuvasta voimasta. (2 p.) (SFS 6001 /5.2.1 .2) + apuenergia n avulla ohjatut m aadoituserottim et on voitava s u l kea ja avata pai ka l l i sesti. (2 p.) (SFS 6001 /8. 1 . 1 0). 1 6. Täydennä puuttuvat kohdat Yli 1 000 V asennuksissa Sä h köalueen aidan alempi reuna ei saa olla y l i 50 mm maa n p i n n asta. (2 p . ) (SFS 600 1 /6 . 2 . 6) Aidan sisäpuolel l a olevissa avo i m i ssa ulkoasen n uksissa kosketussuojaa­ m a ttomien, palj a iden jännitteisten osien etäisyys maan pinnasta on 1 0 kV laitteistolla oltava vähintään.bll metriä. (2 p.) (SFS 6001/6.2) S ä h kötilaan sijoitetun kytkinlaitoksen jännitteiset osat katsotaan l uotetta­ vasti erotetuksi muusta sähköti lasta, jos kytkinlai tos on kotelo i n ti l uokal­ taa n vähintään I P 2X . (2 p.) (SFS 6001 /7.1. 3 .2). 1 7. Täydennä puuttuvat kohdat P i e njänniteri ippukierrekaapel i n ja 20 kV avojohdon vaihejohtimien väl i­ sen etäisyyden y hteispylväsrakenteessa on oltava vähi ntään 1,72 m. (2 p.) (SFS-käsikirj a 6 0 1 /5.4.S.4/Taulukko 1 ) Yhteispylväsrakenteissa on 45 kV suurjänniteavojohdon virtaj o htimen vä­ h i m mäisetä i syyden risteävästä 20 kv suurjänn iteri i ppujohdosta o l tava vä­ h intään 1 ,98 m. (2 p.) (SFS-käsikirj a 601/S .4.5.4.FI.3 sivu 202) 20 kV i l majohdon vi rtajohti m e n vähi m m ä i setäi syys luu m u p uusta on 4,22m. (2 p.) (SFS-käsikirja 601 /taul ukko 5.4.4/ FI.2 sivu 1 95). 1 8. Nousukeskus kuluttaa virtaa 70 A, cos � = 0,9 ja U = 400 V. Mitoita nousu­ kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun lämpö­ tila on koko asennuksen matkalla + 35 0e. Kaapeli on asennettu reiitetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan kahdeksan muun kaapelin joukkoon (kaikki kiinni toisissaan), hyllyjä on asennettu kaksi päällekkäin 300 mm etäisyydelle toisistaan. Nousujohtona käytetään AXMK-tyypin kaapelia. (1 0 p) Vastaus: (SFS 6000) Vi rtaa tarvitaan 70 A => va litaan 80 A gG-tyypi n sulakkeet. (2 p) Hyl lyasennus korjauskertoimet Lämpöti l a + 35 °e ja PEX-eritys => 0,92 (A. S 2-1 4) (1 p) Pystyhyllyt yht. 9 kaapel ia => 0,70 (A. S2-20) ( 1 p) Vaakahyl lyt yht. 9 kaapelia => 0,68 (A.5 2-2 0) ( 1 p) K u n sulake on 8 0 A gG, vaad i taan kaapelilta 8 8 A kuormitettav uutta ( B . 52-1 ) (2 p).4
 23. 23. Kuormitettavu usvaatimus pystyosuudella 88 A:(O,92xO.7) = 1 3 7 A (0,5 p) Kuormitettavu usvaatimus vaakaosuudel la 88 A: (O,92xO,68) = 1 4 1 A ( 0, 5 p) Poikkipinta tau l ukosta A,52-7, j o ka antaa 50 mm2 AI (1 52 A) (2 p) Yllä olevan perusteel la: yli kuorm itussuoja 8 0 A gG j a n o usujohto AXMK 4x50 S ., ) ) 5
 24. 24. )
 25. 25. 17 TUKESIN SÄH KÖTURVALlISUUSTUTKINTOJEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 17.1 SÄHKÖTURVAllISUUSTUTKINTO 1 11/2011 17.11.2011 Tutki nto on kaksiosainen. Tutki n non läpä isy edellyttää molemm i sta osista erik­ seen noin 2/3 p i stemäärää m a ks imip istemää rästä . Vastaa va i htoehtokysymyks i i n merkitsemällä + oikeana p idetyn vä itteen kohdalle ja vääränä p i detyn vä itteen kohdalle tai jätä vi iva tyhj ä ksi, ellet ole varma vä itteen pa i kkansa p itävyydestä .) Vai htoehtotehtävät ja täyden nettävät tehtävät a rvostella a n s i ten, että oi keasta vastau ksesta saat 2 -3 p istettä/vä i te r i ippuen vä itteen tä rkeydestä . Vastatessa s i) väärin vä itteeseen ta i va i htoehtotehtävää n s a a t yhden v i rhep isteen. Tyhjästä v i ivasta saat 0 p istettä . K i rjallisista ja lasken nallisista tehtävistä saat täys i n o i keasta vastau ksesta p iste­ määrän, joka on merkitty kysymyksen kohda lle sulkuihin. K i rjallis i ssa tehtävissä ei ri itä pelkkä vi ittaus johonkin säädösten pykälä ä n . Tut­ k i ntokysymykset on laadittu s i i tä lähtökohdasta, että n i i h i n vastataan tutki n to­ vaatimusjulka i sujen vaati m u k s i a noudattaen . On syytä k i i nn ittää huomiota sel­ la i s i i n sanoihin k u i n a ina ja vähintään, jotka saattavat m uuttaa vä i tteen sisältöä . OSA 1: Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 60 pistettä, hyväksymisraja on 40 pistettä). 1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. + Sähköu rakoi ntito i m i ntaa harjoittava n on n i mettävä sä hkötöi denjohtaja ennen toi m innan alo i tta m ista. (KTMp 5 1 6/1 996 7§) (2 p.) + Sähköu ra koitsijan s ähkötö iden johtaja n tulee olla toi m innan harjoitta­ ja ta i tä lla i sta toi m i ntaa harjoittava n palvelu ksessa . (STL 4 1 0/1 996 9 §) (2 p.) + Ali ura koitsijana to i m ivalla sähköura koits ijalla on oltava myös sähkö­ urako i ntioikeus. (2 p . ) ( STL 41 0/ 8 §). 2. Sähköurakoitsijan + sä hkötöi den johtaja n on huolehd ittava s i itä, että sähkötöitä tekevät hen k i löt ovat amm attita ito i s ia ja r i i ttävästi opa stetut tehtävi i nsä. (2 p . ) ( KTMp 5 1 6/1 9 9 6 § 5) + sähkötöi den johtaj a n p itää huolehtia, että työnaikai nen sä hköturva lli­ suus toteutuu . (2 p.) (KTMp 5 1 6/1 9 9 6 § 5) - Jos sähköurakoits i j a n to i m i nnassa hava itaan sähkötu rvallisuuden kan­ nalta vakavia puutteita, on urakoits ija n sähkötö iden johtaj an aina suo­ ritettava sä hkötu rvalli s u ustutkinto u udelleen. (STL m u utos 1 072 § 2 6) (2 p . )
 26. 26. 3. SähkölaitteistolIe on nimettävä käytönjohtaja, kun - sähkö l a itteiston n i me l l i sjänn ite on e n i ntään 1 000 V. (2 p.) + sähköla itteiston Ii ittymisteho on y l i 1 600 kVA. (2 p . ) + s ä hköl a itteistoon kuu luu yksi 2 0 kV mu untamo. (2 p . ) ( KTMp 5 1 6/1 9 9 6 § 2 ) . 4. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. - Työskentelysuojan kosketussuoj a a mattomaan j ä n n itteiseen laitteistoon saa l a ittaa pa i ka l lee n tehtävää n opastettu hen k i lö, j o l l a ei ole sä hkö­ a la n kou lutusta ja työkokemusta . (3 p . ) (SFS 6002/ta u lu kko Y2) + Perustason jänn itetö itä saa tiety i l l ä ehdoi l la tehdä hen k i lö yks i n k i n . ( 3 p.) (SFS 6002/taulukko Y3) ) + jä n n i tteisen johti men irrotta m i nen riv i l i ittimestä on jänn itetyötä . (3 p . ) (SFS 6002/tau l u kko Y3). 5. Jännitetyökoulutus - ei o l e vä lttämätön j ä n n itetyön tekij ä l le, jos hä n e l l ä on voi massa oleva pätevyystodistus. (3 p.) + p itää kerrata s iten, että kerta uskou l utusten vä l i o n e n i ntään v i i s i vuot­ ta . (3 p.) + j ä n n i tetyö kou l utus p itää kerrata ennen kuin j ä n n i tetöiden tekemi nen a l o itetaan, jos työntekijä ei ole tehnyt jännitetöitä ko l men vuoden a i­ k a n a . (3 p . ) (S FS 6002/y.3). 6. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä + s u u rj ä n n i te i l majohdo i l la . (3 p.) + p i enjänn ittei s i l lä avojohdoi l la . (3 p . ) - 63 A ryhmäkeskuksen moottori l ä hdössä. (3 p.) (S FS 6002/6 . 2 .4). 7. Työmaadoittamisen tarkoituksena on - testata suoja l a ittei den toi m i ntaa , kuten esimerki k s i selekti ivisyyttä . (2 p . ) + estää työkohteen tulem inen j ä n n itte iseksi es i m . risteävästä johdosta. (2 p . ) + ehkäistä i l masto l l isen ylijänn itteen pääsy työkohteeseen . (2 p . ) (S FS 6002/6.2 .4. 1 ) . 8. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. - j ä n n itetyöa lueen u l korajan m itta o n p i enjänn ite la itte isto i l l a a i n a 0,2 m . (3 p.) (SFS 6002/ta u l ukko Y. 1 ) + jä n n i tetyöal ueen u l korajan mitta o n 2 0 kV i l majohdo i l l a 1 m suoraan j ä n n i tteisen osan a la puolel la. (3 p.) (SFS 6002/ta u l ukko Y.1 ) + AM KA-kaape l i a saa käsite l lä j ä n n i tteisenä va i n n oudattaen erityisiä j ä n n i tetyömenete l m i ä . (3 p . ) (S FS 6002/Y 1 ) .2
 27. 27. OSA II: Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 68 pistettä, hyväksymisraja on 45 pistettä) 9. T N-järjestelmä, jossa on koko järjestelmässä erilliset nolla (N)- ja suoja (PE)-johtimet, on nimeltään + TN-S-järjestelmä. (2 p.) - TN-C-järjestelmä. (2 p.) - TN-C-S-jä rjestelmä . (2 p.) (S FS 6000/3 1 2 . 2 . 1 ) . 1 0. V ikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina Ii­ säsuojaksi, kun se syöttää - p istotulpalla liitettyä asunnon keittiön jääkaappi-pakastinta. (2 p . ) + läm m invesivaraajaa löylyhuoneen lauteiden a lla (2 p.). + valaistusta (2 3 0 V) su ihku huoneessa . (2 p.)) (SFS 6000/li ite 4 1 X/s. 1 45 , 7 0 1 .401 .41 5 . 1 , 703 . 4 1 5). 11. Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa + p itää jänn ite kyetä katka ise m a a n lu kittavalla erotuskytki mellä . (2 p.) + pitää hätä kytkentää varten olla kytkin, joka on helposti luokse päästä­ vissä ja tun n istettavissa . (2 p . ) - tilapä i s i i n kytkentöihin saa käyttää palja ita naparuuveja . (2 p . ) (SFS 6000/803 .46). 12. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu - suurimmasta kolmiva ihe isesta o i kosulkuvirrasta. (2 p.) + maasulkuvi rrasta . (2 p.) + maado itusresi sta nssista. (2 p . ) (S FS 600 1 /li ite N . 3 ) . 1 3. IImajohdoilla + 1 1 0 kV ilmajohdon ka i kk i pylväät on varustettava sähkön vaarallisuu­ desta varoittavi lla varoitu s k i lvillä . (2 p.) (SFS-käsikirja/l l . 1 5 . Fi . l ) + Ilmajohdon johdi n ei saa olla lä mmitettävän rakennuksen m i n kään osan yläpuolella. (2 p.) (SFS-käs i ki rja 601 /5 .4 . 5 .2 ) - Etäisyyden ilmajohdon pylvää stä tien reu naan on oltava vä hi ntään 4 metriä. (2 p . ) (S FS-käsikirja 60 1 /5 .4.5 .3/Fl. l ). 1 4. IImajohdoilla + päällystetyt johtimet ovat ri ittävästi eristettyjä s uojaamaan satunna isel­ ta kosketu kselta to isiin pää llystettyihin joht i m i i n . (2 p . ) (SFS-käs iki rja 601 12 . 1 . 1 4 . 1 ) - ukkosjohd i n on a i na sijoitettava va ihejohtimien yläpuolelle. (2 p . ) (SFS-käsiki rja 601 /2 . 1 .3 3 ) 3
 28. 28. + eristety i l lä r i ippukierre i l majohdo i l l a ku k i n j ohdi n on ympäröity eris­ tävä l l ä p ä ä l lysteel lä, joka suojaa täysi n ka i k i lta va i he iden vä l i s i ltä ta i maadoi tettu ihin osi i n tap a htuvi lta vuotovi rroi lta. (2 p . ) (S FS-käs i k i rj a 60 1 /2 . 1 . 1 4 .2 ) . 1 5. Yli 1 000 V asennuksissa + maado ituserotti men koskettim ien asento on vo itava ta rkistaa joko suo­ raan n ä kyvän erotusvä l i n ta i mekaan isen a sennonosoituksen avu l la. (2 p.) (SFS 6 00 1 /5 .2 . 1 . 1 ) + maadoituserottimet on asennettava s i ten, että ne eivät vo i toi m i a tahat­ tomasti käyttövivustoon manuaa l i sesti kohd istuvasta voi m asta. (2 p.) (SFS 600 1 /5 . 2 . 1 .2) + apuenerg i a n avu l la ohj atut maadoituserottimet on voitava s u l kea ja avata pa i ka l l i sesti. (2 p.) (SFS 600 1 /8 . 1 . 1 0) 16. Yli 1 000 V sisäkytkinlaitoksen + hoitokäytävän on oltava vähi ntään 0,8 m l eveä. (2 p.) (S FS 600 1 /6.5 .4) - hoitokäytävä ltä on aina o l tava poistu m i s m a hd o l l isuus molemm issa päissä. (2 p.) (SFS 600 1 /6 . 5 .4) + mekaan i ne n i l manvai htojä rj estelmä on s ij o itettava s iten, että tarkas­ tus ja kunnossapito voi d a a n suorittaa koje i ston ol lessa käytössä. (2 p . ) (SFS 600 1 /6 . 5 . 7). 1 7. Muuntamossa, jossa on sekä 20 kV että 400 V osia - eri jänn i ttei set osat on a i n a maadoitettava eri l l is i i n maado ituselektro­ deihi n . (2 p . ) + suos ite l l a a n käytettävä ksi samaa maadoituselektrod ia, j o s S FS 600 1 luvun 9 ehdot täyttyvät. (2 p . ) _ - eri j ä n n i tteiset osat on sijoitettava eri huone i s i i n . (2 p . ) (SFS 600 1 /9 .4). 1 8. Pääosin hyllylle asennetun, 50 A gG-sulakkeilla ylikuormitukselta suoja­ tun, AMCMK 3x25+ 1 0 Cu nousujohdon pituus on 1 00 m. Laske riittääkö oikosulkuvirta 5 s poiskytkentäajalla, kun Ik johdon alkupäässä on 1 kA? Laskut on esitettävä. Toteutuuko ko. tapauksessa myös 0,4 s poiskytkentä? (1 4 p.) Vastaus: A l kuti lanteen ( Ik = 1 000 A) m u unta minen i mpedanssiksi: Z = cxU/--!3 X I k (2 p) Z = (O,95x400) V: (--!3 x 1 000) A = 0,2 1 9 n (2 p ) Zlisäys = ( 1 ,492 +2 , 2 46) ntkm x 0, 1 km = 0,3 7 4 n (2 p) (Dl /ta u l u kko 41 . 6) I mpeda nssi j o hdon päässä: Z = 0,2 1 9 n + 0,3 74 n = 0 , 5 93 n (2 p)4
 29. 29. Pa l u u o i kosu l kuvirtaa n : k = cxU/.y3xZ k = (O, 95x400) V:( .y3 xO, 593) .Q = 3 70 A (2 p) Verta i l u 0 1 ta u l u kkoon 41 . 5 . 50 A gG-tyypi n s u l a ke vaatii 2 5 0 A o i ko­ s u l kuvirtaa toi m i akseen viidessä sekun n issa. Suoja u s toi m i i tarkoitetu l la ta­ va l la . (2 p) Sa masta ta ulukosta nähdään, että 0,4 s poiskytkentä vaati i 470 A, joten se ei toteudu. (2 p) ( 0 1 /4 1 .2).) 5
 30. 30. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 1(9) Nimi Syntymäaika Osoite AllekirjoitusTUTKINNON RAKENNE JA OHJEITATutkinto on kaksiosainen.Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemääräämaksimipistemäärästä.Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä + oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja - vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma väitteen paikkansa pitävyydestä.Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeastavastauksesta saat 2 pistettä/väite . Vastatessasi väärin väitteeseen taivaihtoehtotehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä.Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksestapistemäärän, joka on merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin.Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään.Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataantutkintovaatimusjulkaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiotasellaisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä.Kaikki muu materiaali saa olla esillä, paitsi julkaisuihin kuulumattomia laskennallisiaesimerkkejä ja aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Leila Öhman p. 010 6052 592
 31. 31. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 2(9)Osa I Maksimipistemäärä on 46 pistettä. Hyväksymisraja on 30 pistettä1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti Sähkötöiden johtajan on oltava sähköurakointitoimintaa harjoittavan palveluksessa. + STL 410/1996 § 9 V Sähköurakoitsijan aliurakoitsijalla on oltava myös urakointioikeus. + STL 410/1996 § 8 V Sähköurakoitsijan on tehtävä Tukesille ilmoitus sähkötöiden johtajan eroamisesta viikon kuluessa erosta. - KTMp 516/1996 § 28 V2. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti Sähköasennustyömaalla on tarvittaessa oltava monta työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaa. + SFS 6002/liite X/X.4 V Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi saa nimetä myös sellaisen henkilön, jolla ei ole työkokemusta sähkötöistä sähköalan koulutuksen jälkeen. - SFS 6002/liite X/X.4 V Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana voi olla myös henkilö, joka ei itse ole työmaalla. - SFS 6002/liite X/X.4 V3. Opastettu henkilö a saa aina vaihtaa kahvasulakkeen jännitteisenä. - SFS 6002/7.4.1 V b saa vaihtaa 25 A tulppasulakkeen virrallisena, jos kyse ei ole moottori- lähdöstä, joka on varustettu kontaktoreilla. + SFS 6002/7.4.1 V c saa vaihtaa suurjännitesulakkeen. - SFS 6002/7.4.1 V4. Jännitteisissä laitteistoissa a eristimien puhdistamiseen on oltava erityiset työohjeet. + SFS 6002/6.3.12 V b työskenneltäessä on oltava aina työryhmä, jossa on vähintään kaksi jännitetyökoulutuksen saanutta henkilöä. - SFS 6002/liiteY.Y9 V c työskenneltäessä on kyseessä vaativa jännitetyö, jos laitteisto on suurjännitteinen. + SFS 6002/liiteY.Y3 V Leila Öhman p. 010 6052 592
 32. 32. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 3(9)5. Tarkastaja toteaa varmennustarkastuksessa, että räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa säilytetään palavia nesteitä, on käytössä sähköasennus, joka aiheuttaa välittömän räjähdysvaaran. Miten tarkastajan tulee toimia? (4 p) Tarkastajan on V - ilmoitettava tästä kirjallisesti laitteiston haltijalle (1 p) - kehotettava lopettamaan laitteiston käyttö ja erottamaan se sähköverkosta (2 p) - lähetettävä ilmoituksesta viipymättä jäljennös Tukesille. (1 p) (STL 410/1996 § 30 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 9)6. Luokan 2 C sähkölaitteistolle on tehtävä varmennustarkastus ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa. - KTMp 517/1996 § 7 V sähkölaitteistoon katsotaan kuuluvan kaikki samaan kiinteistöön kuuluvat saman haltijan laitteistot. + KTKp 517/1996 §2 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 2 V sähkölaitteiston käytönjohtajana voi toimia henkilö, jolla on S2 pätevyys - KTMp 516/1996 §§ 12 ja 13 V Leila Öhman p. 010 6052 592
 33. 33. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 4(9)16.7. Mistä asioista sähkötöiden johtajan on sähköturvallisuussäädösten nojalla varmistuttava ennen kuin asentajat voi lähettää tekemään itsenäisesti sähkötöitä? (5 p) Mistä asioista on lisäksi varmistuttava ennen töiden aloittamista työmaalla? (2p) KTMp 516/96 5§ kohta 3, 11 §) - ammattitaito (koulutus ja työkokemus) 2 p. - opastus tehtävään 1 p. Sähkötyöturvallisuusstandardi 6002 (X.3, X.4) - sähkötyöturvallisuuskoulutus 2 p. Ennen töiden aloittamista: - nimettävä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 1p. -sopivat työvälineet, työohjeet 1 p. V Leila Öhman p. 010 6052 592
 34. 34. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 5(9)8. Missä järjestyksessä alla olevat työt on tehtävä, kun työkohde tehdään jännitteettömäksi ennen sähkötyön aloittamista? Merkitse numeroin yhdestä viiteen. 5 p (Huom! Järjestys on oltava oikein. Väärästä järjestyksestä saa 0 pistettä.) ---- varmistetaan työkohteen jännitteettömyys ---- erotetaan työkohde jännitteettömäksi ---- lukitaan jännitteen kytkemisen estämiseksi ---- työmaadoitetaan tarvittaessa ---- tehdään suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta Oikea työjärjestys on: 3, 1, 2, 4, 5 (5 p) (SFS 6002/6.2) V Leila Öhman p. 010 6052 592
 35. 35. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 6(9)OSA II Maksimipistemäärä 65 pistettä Hyväksymisraja 43 pistettä.9. Mikä on maadoitusten tarkoitus sähköturvallisuuden kannalta? (8 pistettä) - rajoittaa vikatapauksissa esiintyviä kosketusjännitteitä ja askeljännitteitä - estää vaarallisten jännitteiden siirtymistä järjestelmästä toiseen - estää vaarallisten vuotovirtojen, kipinöiden ja valokaarien syntyminen - luoda toimintaedellytykset maasulku- ja vikasuojaukselle V D1-2009/54.110. Palovaarallisten tilojen uudisasennuksissa vaaditaan sähkölaitteilta ainakin IP X5 kotelointi. - SFS 6000/422.3.3 V saa käyttää PEN-johtimellista asennustapaa johtojärjestelmissä, jotka kulkevat vain palovaarallisten tilojen läpi. + SFS 6000/422.3.13 V pitää lämmityslaitteet asentaa palamattomalle alustalle. + SFS 6000/422.3.7 V11. Sairaalan lääkintätilan/-tilassa IT-järjestelmän muuntajan syöttöpiirissä ennen ja jälkeen muuntajan ei saa olla ylikuormitussuojaa. + SFS 6000/710.53.1 V palavien kaasujen syttymisen ehkäisemiseksi sähkölaitteet (esim. pistorasiat ja kytkimet) on asennettava vähintään 0,5 m etäisyydelle lääkintäkaasujen liitäntäpisteistä. - SFS 6000/710.512.2.1 V on valaisimet ryhmän 1 ja 2 tiloissa syötettävä vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään. + SFS 6000/710.55.1 V Leila Öhman p. 010 6052 592
 36. 36. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 7(9)12. Enintään 1000 V uudisasennuksissa Yksi suojalaite voi suojata useita rinnankykettyjä johtimia oikosululta, jos kyseinen suojalaite varmistaa suojauksen toimimisen silloinkin, kun vika sattuu yhden rinnankytketyn johtimen hankalimmassa kohdassa. + SFS 6000/434.4 V Johdon oikosulkusuoja on sijoitettava aina sellaiseen kohtaan, jossa johtimen poikkipinta pienenee tai ominaisuudet muuten muuttuvat. - SFS 6000/434.2 V Ylivirtasuoja voi toimia tietyillä ehdoilla myös oikosulkusuojana. + SFS 6000/435.1 V13. Yli 1000 V laitteistoissa Käytettäessä maadoituselektrodina pystyyn asennettuja sauvaelektrodeja, vierekkäisten sauvojen väli ei saa olla pienempi kuin sauvan pituus. + SFS 6001/liite L/L.1.2 V Maadoitusjohtimet voi upottaa betoniin. + SFS 6001/liite L/L.2.1 V Maadoituserottimen koskettimien asento on voitava tarkistaa joko suoraan näkyvän erotusvälin tai mekaanisen asennonosoituksen avulla. + SFS 6001/5.2.1.1 V14. 20 kV koteloimattomissa laitteistoissa on käytettävä kiinteitä suojuksia, jos laitteisto on sellaisessa paikassa, jossa turvaetäisyyksiä ei voida ylläpitää. + SFS 6001/6.2 V on aidan sisäpuolella kosketussuojaamattomien paljaiden jännitteisten osien etäisyyden maan pinnasta oltava vähintään 2,8 m. + SFS 6001/6.2 V on eristimen eristävän osan alimman kohdan suojaamattomana oltava vähintään 2,8 m maan pinnasta. - SFS 6001/6.2 V Leila Öhman p. 010 6052 592
 37. 37. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 8(9)15. Yli 1000 V laitteistoilla rakennukseen sijoitettava muuntamo on rakennettava aina omaksi palo- osastokseen. - SFS 6001/7.6.2.2 V rakennukseen sijoitettavan muuntamon ovien palonkestävyys on oltava aina vähintään puolet rakennuksen palonkestoajasta. - SFS 6001/7.6.2.2 V teollisuusrakennukseen sijoitetut muuntajat on varustettava nopeasti toimivilla suojalaitteilla, jotka kytkevät syötön pois automaattisesti vian sattuessa. + SFS 6001/7.6.2.3 V16. Yli 1000 V laitteistoilla on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava sisäasennuksissa aina öljykuopalla. - SFS 6001/7.7.1.1 V SF6-asennustilojen alla olevien ja niihin liittyvien koteloiden, kanavien, syvennyksien tai kuilujen on oltava tuulettuvia. + SFS 6001/7.7.2 V sähkötilojen sisäänkäyntiovien pitää avautua aina ulospäin. + SFS 6001/6.5.5 V17. Täydennä puuttuvat kohdat 20 kV PAS-johdon etäisyys tavallisista puista on oltava vähintään . 0,52m SFS-käsikirja 601/Taulukko 5.4.4 V 20 kV avojohdon etäisyys tavallisista puista on oltava vähintään . 1,22m SFS-käsikirja 601/taulukko 5.4.4 V 20 kV PAS-johdon etäisyys johdon alla olevasta puusta, johon voi kiivetä, on oltava vähintään . 1,5 m SFS-käsikirja 601/taulukko 5.4.4 V Leila Öhman p. 010 6052 592
 38. 38. SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 19.4.2012 9(9)18. SFS 6000 sallii nousujohdolle 5 sekunnin poiskytkentäajan. Laske monimittarikeskukseen (MMK) liitettävän nousujohdon suurin sallittu pituus poiskytkennän ehtojen mukaan, kun oikosulkuvirta pääkeskuksella on 520 A. Pääkeskuksen ja MMK:n välinen kaapeli MCMK 4x35+16 on asennettu maahan ja osin umpipohjaiselle kaapelihyllylle ja sen pituus on 48 m. MMK:lta lähtevä nousujohdot ovat tyyppiä MMJ 5x10 S ja ne on suojattu ylikuormitukselta 35 A gG-tyypin sulakeella. (9 pistettä) Pääkeskuksella PK Ik = c x U / √3 x Zk D1 kaava 4.6 Zk = c x U / √3 x Ik ZkPK = 0,95 x 400 V / √3 x 520 A = 0,42 Ω (2p) Monimittarikeskusta (MMK) syöttävästä nousujohdosta tuleva impedanssi lisäys: Zl = (0,657 + 1,418) Ω/km x 0,048 km = 0,1 Ω (2p) Impedanssi MMK:lla ZkMMK = ZkPK + Zl = 0,42 Ω + 0,1 Ω = 0,52 Ω, joka on oikosulkuvirtana 421 A V (1p) Suurin johtopituus 35 A gG/ 5s => 165 A taulukosta D1 41.8 l = ((c x U) / (√3 x Ik) – ZkMMK) / 2 x z D1 kaava 4.7 l = ((0,95 x 400 V / √3 x 165 A) – 0,52 Ω) / 2 x 2,246 Ω/km (4p) l = 0,180 km Vastaus: 180 m Leila Öhman p. 010 6052 592
 39. 39. 1 7.3 SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 1 112009 1 9.1 1 .2009 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erik­ seen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. OSA I Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 5 1 pistettä, hyväksymisraja on 34 p) 1 . Sähköurakoitsijan) + sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että sähkötöitä tekevät henki löt ovat ammattitaitoisia j a riittävästi opastetut tehtävi insä. (2 p) + sähkötöiden johtajan on huolehdittava aina myös työnai kaisesta sähköturval l isuudesta. (2 p) + aliurakoitsijana toimivalla sähköurakoitsijal l a on oltava myös sähkö­ urakointioikeus. (2 p) ( KTMp 5 1 6§5, STL 4 1 01 § 1 2). 2. Sähkölaitteiston + käyttöönottotarkastus on t�htävä keskeneräisel lä työmaa l l a aina, kun otetaa n uusia kiinteitä sähköasennuksia työmaakäyttöön . (2 p) (KTMp 5 1 71§3) - . varmennustarkastuksella voi korvata käyttöönottotarkastuksen. (2 p) (KTMp 5 1 1/1 996§§ 3 ja 5) + käyttöönottotarkastuksesta ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöönotto­ tarkastuspöytäkirj aa, jos työ kohdistuu enintään 1 000 V sähkölaitteis­ ton yksittäisten kojeiden syöttöön l i ittyviin muutostöihin .(2 p)(KTMp 5 1 1/1 996§4). 3 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti.) - Työskentelysuojan kosketussuojaamattomaan jännitteiseen laitteistoon saa laittaa paika l l een tehtävään opastettu henki lö, jol l a ei ole sähkö­ alan kou lutusta j a työkokemusta. (3 p) (SFS 6002/taulukko Y2) + Perustason jännitetöitä saa tietyi l lä ehdoi l l a tehdä henki l ö yksinkin. (3 p) (SFS 6002/tau l ukko Y3). 4 . Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti + Sähkötyötu rva l l isu utta koskeva kou l utus on annettava myös sähköura­ koitsija n sähkötöiden työnjohtotehtävissä toimivi l l e henki löil le. (2 p) (SFS 6002/X3). + Sähkötyöturval l isuuskoulutuksen sisäl lössä pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koul utukseen osal l i stuvat henki löt toi mivat. (2 p) (SFS 6002/1 iite XlX.3) - Työnaikaisen sähkäturval l isuuden valvojaksi saa n imetä vai n työmaan kärkimiehen. (2 p) (SFS 6002// i ite X/XA).
 40. 40. 5 . Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. + Sähköurakointil i ikkeessä käyttöön otettavat jännitetyöohjeet pitää sähkö­ töiden johtajan hyväksyä sil lo i n k i n, kun käytetään yleisesti tunnettuja jänn i tetyöohjeita. (3 p) (SFS 6002/l i ite Y/S) + Kun samal la jännitteettömäksi tehdyllä työal ueella on työtä tekemäs­ sä useita työryhmiä, valtuutuksen työn aloittamiseen saa a ntaa vain yksi koko työal uetta valvova käytöstä vastaava henki lö. (3 p) (SFS 6002/6.2.6) - Jänn itetyöalueen u l korajan mitta on pienjännitela itteisto i l l a a i na 0,2 m. (3 p) (SFS 6002/tau lukko Y. 1 ). 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. - Sähköalan ammatti henkilö saa a i n a vaihtaa kahvasulakkeen harkin­ tansa mukaan v i rra l l isena, kunhan työssä käytetään vaihtokahvaa (3 p) (SFS 6002/7.4. 1 ) ) + Sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammatti henkilö, ku n o n kysees­ sä kahvasulakkeen vaihtaminen moottori lähdössä, joka o n varustettu kontaktorein.(3 p) (SFS 6002/7.4. 1 ). 7. Jos urakoitsija joutuu sähkölaitteiston rakentamisessa poikkeamaan olen­ naisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista, on olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä laadittava kirjallinen selvitys ennen kuin sähkölaitteiston rakentaminen aloitetaan. Mitä tässä selvityksessä on esitettävä? (4 p) Vastaus: Selvityksessä tulee esittää si Itä osi n k u i n olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julka i su ista poiketaan: 1 ) olennaisten turval l isuusvaatimusten täyttämiseksi val itut ratkaisut; 2) kuvaus siitä, miten ratkaisut täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset; 3) tilaaj a n antama suostumus standardeista tai j u l ka isu ista poi kkeamiseen; sekä 4) selvity ksen laatija n yksi löinti j a a l lekirjoitus. (KTMp 1 1 93/1 9 9 9 S§). 8. Kun työkohde erotetaan käyttöjänn itteestä työn ajaksi, on työkohteen jän­ nitteettömyys aina todettava. Eräissä pienjännitelaitteistoissa kaikki osat, joissa työskennellään, pitää myös työmaadoittaa. a) Miten työmaadoi tuslaitteet pitää kytkeä? (4 p) b) M i kä on työmaadoituksen tarkoitus? (4 p). Vastaus: a) Työmaadoituslaitteet pitää kytkeä ensin maadoituspisteeseen j a sen jäl keen maadoitettavi i n osi in. (4 p) b) Työm aadoituksel l a estetään työkohteen tulemi nen vaara l l i sesti jännit­ teiseksi erottamiseen käytetyn kytki n laitteen virheel lisen käytön tai2
 41. 41. virhetoim i n nan takia tai muista syistä laitteistoon tul leen jännitteen ta­ kia. (4 p) (SFS 6002/6.2.4). OSA I I Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 70 pistettä, hyväksymisraja on 46 p) 9. Milloin suihkutilaan ei vaadita suojaavaa potentiaalintasausta? (3 p) Jos rakennuksessa, jossa suih kuti l a sijaitsee, on tehty pääpotentiaal in­ tasaus, suojaavaa lisäpotentiaal i ntasausta ei tarvitse käyttää. (SFS 6000 /70 1 .41 5.2). 1 0. Vanhan asennuksen pinnallisessa jakorasiassa on harmaa johdin. Se voi toimia) + PEN-johtimena. (,2 p) + vaihejohtimena. (2 p)) - suojajohti mena. (2 p) (SFS 6000/li ite 802C). 1 1 . Palovaarallisten tilojen uudisasennuksissa - vaaditaan sähkölaitteilta ai nakin I P X5 kotelointi. (2 p) + saa käyttää PEN-johtimel lista asennustapaa johtojärjestelmissä, jotka kulkevat vai n palovaaral l isten ti lojen läpi. (2 p) + pitää lämmityslaitteet asentaa palamattomalle al ustal Ie. (2 p) (SFS 6000/422.3.3, 422 . 3 . 1 3, 422.3 . 7). 1 2. Hätäpysäytyslaitteen - on sijaittava aina päävirtapiirissä. (2 p) - on oltava aina l ukittavissa. (2 p)) + on oltava aina helposti tunnistettavissa. (2 p) (SFS 6000/5 3 7.4.2.2, 53 7.4.2.6, 53 7.4.2 .4). 1 3. Lääkintätiloissa - on ryhmän 1 tilassa sallittu kosketusjännitteen arvo UL enintään 35 V. (2 p) + on ryhmän 1 ti lassa 2 5 A ryhmäjohto suojattava eni ntään 30 mA vi ka­ virtasuojaIla. (2 p) + voi suojauksen ryhmässä 2 toteuttaa PELV-järjestelmäl lä, jonka ni­ mel l isjännite on enintään 60 V sykkeetöntä tasajänn itettä. (2 p) (SFS 6000/71 0.4 1 1 .3.2, 71 1 .41 1 .4, 71 0.4 1 4). 1 4. Matkailuajoneuvojen sähköasennuksissa + saa määrätyssä tapauksessa ylivirtasuoja korvata pääkytkimen. (2 p) + on mahdol l ista syöttää pien- ja pienoisjännitettä samanai kaisesti sa­ maan valaisimeen. (2 p) + saa peseytymistilassa asentaa 24 V De SELV-järjestelmän pisto­ rasian alueel le 1 . (2 p)(SFS 6000/72 1 .543, 72 1 .559. 1 02, 72 1 . 70 1 ja . 701 . 5 1 2.4). 3
 42. 42. 1 5. Käyttökytkiminä voidaan käyttää esimerkiksi + katkaisijoita. (2 p) - mitoitustoi m i ntavirraltaan enintään 3 2 A pistokytk i m iä. (2 p) + puolijohdelaitteita, joissa ei ole avausväl iä. (2 p) (SFS 6000/53 7.5.2 .2). 1 6. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan asui nrakennuksissa aina lisäsuojaksi, kun se syöttää - pistotulpa l l a l i itettyä asu n non keittiön jääkaappi-pakastinta. (3 p) + lämminvesivaraajaa löylyhuoneen laute iden alla (3 p) + valaistusta (230 V) suih k u huoneessa. (3 p)(SFS 6000/l i ite 41 Xls. 1 45, 701 .401 .41 5 . 1 , 703.41 5). 1 7. Sähköisellä erotuksella suojatun virtapiirin toiminta pitää varmistaa siten, + ettei jänn ite yl itä 500 volttia. (2 p) ) - että taipuisien l i itäntäkaa peleiden on o ltava kokonaan peitettynä siltä osin kui n on todennäköistä, että ne vah i ngoittuvat mekaanisesti. (2 p) + ettei erotettujen virtapiirien jännittee l l e a l ttiita osia kytketä muitten pii­ rien suojajohtimiin, jänn i tteel le altti i si i n osiin tai maahan. (2 p) (SFS 6000/41 3 . 3 .2, 41 3.3.4, 4 1 3 .3 .6). 1 8. Jakokeskukselta lähtevä, kuivaan hiekkaan asennettu, AMCMK-tyyppinen kaapeli syöttää koneistamohallin ryhmäkeskusta 1 40 A virralla. Mitoita kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun maan lämpötila on + 1 0 °C ja samassa kaapeliojassa on osan matkaa kaksi muuta täyteen kuormitettua maakaapelia 70 mm etäisyydellä toisistaan. Ryhmäkes­ kuksella syöttö kulkee seinällä pinta-asennuksena, eikä viereisiä virtapiirejä ole. Ilman lämpötila on koneistamossa + 40 °C. (1 6 p) Vastaus: 1 40 A lähinnä s u urempi su l a ke on 1 60 gG ( D l /taulukko 43. 1 ) (2 p). Korjauskertoimet maahan asennuksessa: - maalaji 3 K m/W � 0,63(SFS 6000/tau l ukko A.52-1 6 j a Dl/tau l ukko 52-1 0) (1 p) . - maan lämpöti l a � 1 ,05 (SFS 6000/tau l u kko A.52-1 5) ( 1 p) - muut kaapel it � 0, 75 (SFS6000/taulu k ko A.52-1 8) ( 1 p). Ylivirtasuojan o l l essa 1 60 A johtimen kuorm itettavuuden minimiarvo on 1 77 A (SFS 6000/tau lukko B . 5 2 - 1 ) (2 p). Ase nnus.maahan: 1 77 A:(0,63xl ,05xO, 75) = 357 A (1 p) Poi kkipinta tau l ukosta A.52-2 sarake 8 � 2 4 0 mm2AI (3 75 A) (2 p). Korj auskerro i n p i nta-asen n u ksessa: i l m a n lämpöti l a � 0,82 (SFS 600/ tau l u kko A.52-1 4) ( 1 p).4
 43. 43. Asennus pi ntaan: 1 77 A: 0.82=2 1 6 A (1 p) 2 Poikkipinta taulukosta A.52-2 sarake 6 --) 1 50 mm (2 p). Vastaus: 1 60 A gG j a nousujohto esim. nel i n a paisena AMCMK 3x240+72 Cu (2 p).) 5
 44. 44. )

×