Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opintojen kuormittavuus ja opintojen mitoittaminen

3,670 views

Published on

Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus. Suvi Jutilan ja Miia Wennströmin erinomainen kalvosatsi (lupa julkaisuun kysytty).

Published in: Education
 • Be the first to comment

Opintojen kuormittavuus ja opintojen mitoittaminen

 1. 1. Suvi Jutila ja Miia Wennström W5W 2 -projekti Opintojen mitoittaminen, Opiskelijan ajankäytön ohjaus ja opintojen kuormittavuus
 2. 2. Mitoituksen perustana on opetussuunnitelmaprosessi 1. ANALYSOIDAAN KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ 2. MÄÄRITELLÄÄN KOMPETENSSIT JA ASETETAAN TAVOITTEET 3. VALITAAN OIKEA OPETUSSUUNNITELMAMALLI 4. MÄÄRITELLÄÄN YDINSISÄLLÖT JA TYÖTAVAT JA MITOITETAAN NE OIKEIN 5. PYSTYTETÄÄN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ SEURANTAA VARTEN PROSESSI ELI ETENEMISJÄRJESTYS Akateemienen opeteussuunnitelmatyö ja Anna Aikaa Ajatella -mitoitusopas löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/korkeakoulupedagogiikan_perusmateriaali/index.html
 3. 3. Kun muotti on valittu, se täytetään ydinsisällöillä ja opetusmenetelmillä, jotka annostellaan mitoitusohjeen mukaan. Ylitäyttöä on aivan erityisesti varottava. YDINAINES Anna aikaa ajatella MITOITUS OPAS TYÖ- TAVAT ENPÄ UNOHDA TEHDÄ KUNNOLLISTA OPINTO-OPASTA INNOSTAVA HAVAINNOLLINEN OPINTO-OPAS Osaamis-tavoitteet Onneksi tehtiin ydinainesanalyysit kunnolla OPINTOPOLKU OPETUSSUUNNITELMASSA
 4. 4. Mitoitusperusteet <ul><li>Yliopistoissa suositellaan mitoitusohjeeksi: </li></ul><ul><li>Anna Aikaa Ajatella - Suomalaisten yliopisto- </li></ul><ul><li>opintojen mitoitusjärjestelmä </li></ul><ul><li>http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/korkeakoulupedagogiikan_perusmateriaali/nro8_anna_aikaa_ajatella_2007.pdf </li></ul>
 5. 5. Opintojen mitoittaminen <ul><li>Mitoittaminen tehtävä joko todellisen tiedon perusteella tai annettujen ohjeiden mukaan (Mitoitusopas). vrt. intuitiivinen mitoittaminen ja kertoimien käyttö = vanhat opintoviikot tehdään opintopisteiksi käyttämällä vain tiettyjä kertoimia </li></ul><ul><li>Jokaisella opettajalla on oltava samat mitoitusperiaatteet  oikeudenmukaisuusperiaate </li></ul><ul><li>Mitoitusperiaatteet on hyväksyttävä yhteisesti ja niistä on hyvä keskustella laajasti kussakin koulutusohjelmassa </li></ul><ul><li>Kun opinnot on hyvin mitoitettu, täytyy huolehtia, että opiskelijat käyttävät mitoitetun ajan opiskeluun. Pelkkä mitoittaminen ei siis riitä! </li></ul>
 6. 6. Anna aikaa ajatella MITOITUS- OPAS ANNA AIKAA AJATELLA – mitoitusopas: <ul><li>Mitoitusoppaan suhdeluvut pohjautuvat syvällisen oppimisen tavoitteluun, ei selviytymiseen ja minimityöhön, jolla opintojaksoista pääsee läpi. </li></ul><ul><li>Jokaisella opetustavalla on omat suhdelukunsa, jolla voidaan määritellä opiskelijalle oppimiseen varattava kokonaisaika. </li></ul><ul><li>Mitoittamisen reunaehdot selvitettävä tarkoin </li></ul><ul><li>(aika, opetusresurssit, opetussuunnitelma- </li></ul><ul><li>kokonaisuus, jne.). </li></ul><ul><li>Mitoituksessa keskityttyvä pelkästään työtunteihin, ei ajatteluun pisteillä. </li></ul>Mitoitusvirhe on luvallista tehdä vain positiiviseen suuntaan, jolloin aikaa varataan hieman yli todellisen tarpeen Opintojen mitoittaminen
 7. 7. <ul><li>Vuotuinen työaika on 1600 h, jos tehollisia opiskelukuukausia on 10 kk  työaika 160 h/kk ja kun kuukaudessa on 21 työpäivää, yhdelle päivälle jää 7,6 h työaikaa. </li></ul><ul><li>1600 h opiskelijan työtä on 60 opintopistettä  1 op = 1600/60 = 26,67 h opiskelijan työtä eli </li></ul><ul><li>1 h = 0,0375 op </li></ul><ul><li>X op * 26, 67 = Y h eli </li></ul><ul><li>X op = Y h * 1/26,67 = Y h * 0,0375 </li></ul><ul><li>, missä X = opintopistemäärä </li></ul><ul><li>ja Y = opiskelijan opiskelutyö tunteina </li></ul>Työajan ainoa käyttökelpoinen perusyksikkö on tunti 4800 tuntia 3200 tuntia 3 x 1600 tuntia = 3 x 60op = 180 op 1 opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan työtä, joka on 60 opintopistettä (op) 2 x 1600 tuntia = 2 x 60op =120 op vuodet rakenteellisesti yhteismitallisia UUSI 300 op TÄYDELLINEN UUSMITOITUS SISÄLTÖJÄ PAISUTTAMATTA MITOITTAMINEN Anna Aikaa Ajatella -kirja
 8. 8. Opetusmuodot ja mitoitus <ul><li>Opetusmuodot </li></ul><ul><li>Opetusmuodot on luokiteltu käytettyjen </li></ul><ul><li>opetusmenetelmien mukaan </li></ul><ul><li>Tärkeimmät opetusmuodot ovat esittävä </li></ul><ul><li>opetus, toiminnallinen opetus, </li></ul><ul><li>tehtäväohjattu opetus, kirjallisuudella opetus </li></ul><ul><li>ja virtuaaliopetus </li></ul><ul><li>Arviointimenetelmä vaikuttaa opiskelun </li></ul><ul><li>kuormittavuuteen. </li></ul><ul><li>Syventävät opinnot ja aine-/perusopinnot </li></ul><ul><li>erotetaan toisissaan mitoitettaessa. </li></ul><ul><li>Syventävissä opinnoissa opiskelijan </li></ul><ul><li>itsenäisen opiskelun suhdeluku on </li></ul><ul><li>kerrottava 2:lla. </li></ul><ul><li>Suhdeluvut aine- ja perusopinnoille </li></ul><ul><li>Suhdeluku </li></ul><ul><li>Esittävä opetus </li></ul><ul><li>luennot: 1 :1 tai 1 :3 => 2 – 4 h </li></ul><ul><li>harjoitukset: 1 :2 => 3 h </li></ul><ul><li>Toiminnallinen opetus </li></ul><ul><li>minimi kerroin 1 :2 => 3 h </li></ul><ul><li>aktivoivat luennot: 1 :2 => 3 h </li></ul><ul><li>ohjatut harjoitukset: 1 :3 => 4 h </li></ul><ul><li>aktivoiva havainnollistaminen: </li></ul><ul><li>1 :1 tai 1 :2 => 2 – 3 h </li></ul><ul><li>Työharjoittelu </li></ul><ul><li>Ongelmakeskeinen opetus: 1 :5 => 6 h </li></ul><ul><li>seminaarit: 1 :2 => 3 h </li></ul><ul><li>Tehtäväohjattu opetus </li></ul><ul><li>Esim. kirjallinen tuotos, artefakti, esittävä </li></ul><ul><li>tuotos, autenttinen tehtävä </li></ul><ul><li>Kirjallisuudella opetus </li></ul><ul><li>kirjallisuus oheislukemistona </li></ul><ul><li>Kirjallisuus suoritetaan erikseen </li></ul><ul><li>kirjatenttinä (s.58) </li></ul><ul><li>Kirjallisuudesta vaaditaan erillinen suorite </li></ul><ul><li>(yksi lukukerta lasketaan s.59) </li></ul><ul><li>Kirjallisuus hakuteoksen tapaan käytettynä (yksi lukukerta lasketaan s.59) </li></ul><ul><li>Virtuaaliopetus  Samat kertoimet, mutta huomioidaan 8-24h </li></ul><ul><li>opetusympäristöön tutustumista </li></ul>Ohjattu opetus OPINTOPISTE KIINNITETÄÄN OPETUSMUOTOIHIN Anna Aikaa Ajatella -kirjassa Opiskelijan omaa työskentelyä Opiskelua yhteensä Anna Aikaa Ajatella -kirja
 9. 9. Arviointimenetelmän vaikutus mitoitukseen <ul><li>Arviointimenetelmiä: </li></ul><ul><li>Perinteinen tentti </li></ul><ul><li>muunnoksineen </li></ul><ul><li>Tehtäväksi annot </li></ul><ul><li>Jatkuva arviointi </li></ul><ul><li>Mitoittaminen: </li></ul><ul><li>Perinteinen tentti: </li></ul><ul><li>jokaista 40h opiskelijan työtä varataan 8h tenttiin valmistautumisaikaa </li></ul><ul><li>Tehtäväksi annot: </li></ul><ul><li>Jos kirjallinen tuotos  </li></ul><ul><li>Siihen varattava aikaa. </li></ul><ul><li>Myös kirjallisuuteen perehtymiseen varattava </li></ul><ul><li>aikaa. </li></ul><ul><li>Jatkuvassa arvioinnissa ei </li></ul><ul><li>tarvitse opiskelijalle varata </li></ul><ul><li>aikaa erikseen kurssin suoritukseen. </li></ul><ul><li>Huom. tällainen menetelmä </li></ul><ul><li>lisää opiskelijoiden </li></ul><ul><li>aktiivisuutta kurssin aikana yleisesti </li></ul>VAIKUTUS MITOITTAMISEEN Arviointimenetelmä ohjaa opiskelijan ajankäyttöä Anna Aikaa Ajatella -kirja
 10. 10. Tehtäväohjattu opetus <ul><li>Kontaktiopetusta ei lainkaan, tai se on </li></ul><ul><li>hyvin vähäistä ja tilanteenmukaista </li></ul><ul><li>mitoitusperustana tuotos </li></ul><ul><ul><li>kirjallinen tuotos , (sanamäärä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Autenttinen* tehtävä , (tunnit) </li></ul></ul><ul><li>työmäärä laskennallinen sanamääräisenä </li></ul><ul><ul><li>opiskelija tuottaa 100 sanaa tunnissa normaalia tekstiä ja 50 sanaa vaikeaa tekstiä. </li></ul></ul><ul><li>esim. 3 op essee tarkoittaa 80 tunnin työtä </li></ul><ul><ul><li>kirjastotyöskentelyä 2 h </li></ul></ul><ul><ul><li>kirjallisuuteen perehtymistä (500 s.) 20 h </li></ul></ul><ul><ul><li>kirjoittamista 58 h eli 23 sivua </li></ul></ul><ul><li>*Autenttinen tehtävä= artefakti, piirros, tietokoneohjelma, visuaalisesti tai auditiivisesti </li></ul><ul><li>välitettävätuotos, tallenne tai mallinnos </li></ul>OPISKELIJAN TYÖMÄÄRÄ TEHTÄVÄKSIANNOISSA Anna Aikaa Ajatella -kirja
 11. 11. Kirjallisuuteen perehtyminen <ul><li>kirjallisuus oheislukemistona </li></ul><ul><ul><li>ei lasketa erillistä kuormittavuutta (vrt. esittävä opetus) </li></ul></ul><ul><li>kirjatentti, 100 sivua 20 h / 30 h </li></ul><ul><ul><li>huom! Ei koske kaunokirjallisuuden mitoittamista </li></ul></ul><ul><ul><li>esim. 3 op (80 h) luetaan 400 sivua kotimaista tenttikirjallisuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>tai 266 sivua vieraskielistä </li></ul></ul><ul><li>kirjallisuudesta vaaditaan referaatin, </li></ul><ul><li>kotiesseen, oppimispäiväkirjan tai vastaavan erillisen suoritteen tekemistä </li></ul><ul><ul><li>Mitoitus: annetaan aikaa lukemiseen, että tehtävän tekemiseen </li></ul></ul><ul><li>kirjallisuutta käytetään tutkimuksellisessa </li></ul><ul><li>työssä hakuteoksen tapaan </li></ul><ul><ul><li>Mitoitus: </li></ul></ul><ul><ul><li>Anna Aikaa Ajatella -kirja: Taulukko 14 ”Ymmärtävä oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>ja aika”:  Mahdollista lukea 100 sanaa minuutissa helppoa </li></ul></ul><ul><ul><li>suomenkielistä tekstiä.  Minimissään varataan aikaa helpon </li></ul></ul><ul><ul><li>suomenkielisen kirjallisuuden perehtymiseen 2,5 min/sivu, kun </li></ul></ul><ul><ul><li>sivulla 250 sanaa  24 sivua/tunti </li></ul></ul>KIRJALLISUUS Anna Aikaa Ajatella -kirja
 12. 12. Tehtävä <ul><li>Aiemmin Algebran kurssi (2ov) sisälsi 27h luentoja ja </li></ul><ul><li>39h harjoituksia. </li></ul><ul><li>Tosiologian professori halusi tietää kuinka monta opintopistettä hänen kurssinsa olisi </li></ul><ul><li>Anna Aikaa Ajatella kirjan mitoitusohjeilla. </li></ul><ul><li>Millaiseen tulokseen hän tuli? </li></ul><ul><li>Algebran kurssi on peruskurssi. </li></ul>
 13. 13. Ratkaisu (Peruskurssi) <ul><li>Tavoitteena on, että 2 ov (80h) opintojakso saadaan 3 op:n (80h) opintojaksoksi. </li></ul><ul><li>Opiskelijan kokonaistyömäärä riippuu opetustavan valinnasta (tapa A ja B): </li></ul><ul><li>A) aktivoivat luennot + toiminnalliset/ohjatut harjoitukset = 27h*3 + 39h*4 = 237h </li></ul><ul><li>B) esittävät luennot + esittävät harjoitukset = 27h*2 + 39h*3 = 171 h </li></ul><ul><li>Arviointimenetelmän vaikutus opiskelijan työmäärään: </li></ul><ul><li>Jos kurssilla on perinteinen tentti: (X/40h)*8h = esim. ( 171 h/40h)*8h = 34,2h </li></ul><ul><li>Jos kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia: Ei lisää opiskelijan työmäärää. </li></ul><ul><li>Jos kurssilla vaaditaan erillinen tuotos: Tapauskohtaisesti selvitettävä </li></ul><ul><li>Kurssin opiskelijan työmäärä on, jos siihen sisällytetään perinteinen tentti, </li></ul><ul><li>B)  171 h + 34,2h = 205,2h tai A)  237h +47,4h =284,4h. </li></ul><ul><li>Opintopisteinä nämä ovat 205,2h * 0,0375 = 7,70 tai 284,4h * 0,0375 = 10,67 </li></ul><ul><li> opintojakso on ylikuormittunut </li></ul><ul><li> </li></ul>Algebran kurssi opiskelijan työmäärä Luennot Harjoitukset Aktiiviset Suhdeluku 1 :2 Opiskelijan työmäärä = 27h*3 Esittävät 1 :1 Opiskelijan työmäärä = 27h*2 Esittävät 1 :2 Opiskelijan työmäärä = 39h*3 Toiminnalliset/ohjatut 1 :3 tai 1 :2 Opiskelijan työmäärä = 39h*4 tai min 39h*3
 14. 14. Tuning-projekti: opiskelijan työmäärän arviointi opintojaksolla 1. Opintopisteiden ja opiskeluun varatun tuntimäärän kartoitus 3. Kuormittavuuden ja toteutuneiden opiskelutuntimäärien tarkastelu 4. Opintojakson kehittäminen (opintopistemäärien, sisältöjen tai opetusmenetelmien muuttaminen) 2. Opintojakson sisällön ja opetusmenetelmien sekä opiskelijan ajankäytön suunnittelu Tuning-projekti: Opiskelijan kuormittavuuden arviointi (linkki vanhentunut) http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_docman&task=view_category&catid=36&Itemid=59&order=dmname&as cdesc=ASC ’ TUNING PROJEKTI Kuomittavuudesta: http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects.html
 15. 15. Myös henkilökunta pystyy seuraamaan opiskelijoiden etenemistä tehokkuus- ja vaikuttavuusmittareiden avulla KATSOTAAN PALJONKO AIKAA OPISKELUUN MENEE TYÖELÄMÄ AJANKÄYTÖN HALLINTA OPINTOJEN ETENEMINEN OPINTOPOLKU 2.vsk. 1.vsk. 3.vsk. 4.vsk. 5.vsk. Olli opiskelija Ajankäytön seuranta TOTTA TOTISESTI! KEVÄÄN TASOTESTI LÄHESTYY. TÄYTYNEE OPISKELLA TÄYDELLÄ TEHOLLA HOPS TYÖELÄMÄPALAUTE
 16. 16. <ul><li>Opinto-oppaisiin opintojaksojen tietoihin on kuvattava avoimesti ja läpinäkyvästi mitoitusperusteet ja osaamistavoitteet. </li></ul><ul><li>Opintojakson tietoihin joko opinto-oppaaseen tai muualle opiskelijalle helposti saatavalle on lisäksi kuvattava arviointimenetelmät ja –kriteerit, jotka tukevat osaamistavoitteita, sekä opintojakson aikataulut </li></ul><ul><li>Opintojakson aikana opiskelijalle on hyvä antaa ajankäytön ohjausta. Kerrottava esimerkiksi ohjatun ja itsenäisen työn määrä, mitä opiskelijalta vaaditaan. Lisäksi on opiskelija tehtävä tietoiseksi omasta ajankäytöstään  tukee opiskelijoita itseohjautuvuuteen </li></ul><ul><li>Parasta ajankäytön ohjausta on, kun opiskelija itse seuraa omaa opiskeluaan vähintään 5 viikon ajan. Tämä on tehokkain tapa oppia ymmärtämään omaa opiskeluaan ja oppia omaa ajankäytön hallintaa! </li></ul>Opiskelijan ajankäytön ohjausta
 17. 17. Opiskeluun käytetyn ajan seuraaminen hyödyllistä <ul><li>2003 ajankäytön seurannassa olleet 1.vsk:n </li></ul><ul><li>opiskelijaa saivat keskimäärin 2,9 ov enemmän </li></ul><ul><li>opintoviikkoja kuin vastaavat muut 1 vsk:n </li></ul><ul><li>opiskelijat. </li></ul><ul><li>Toisena lukuvuonna nämä opiskelijat saivat </li></ul><ul><li>keskimäärin 9,5 opintoviikkoa enemmän kuin muut </li></ul><ul><li>vastaavat opiskelijat. </li></ul><ul><li>Näyttäisi siltä, että oman ajankäytön seuranta 1.vsk:lla </li></ul><ul><li>auttaa opiskelijoita saamaan nopeammin opintoviikkoja </li></ul><ul><li>sekä ensimmäisellä että toisella vuosikurssilla </li></ul><ul><li>&quot;Aina ajoissa” jatkoselvitys opiskelijoiden ajankäytöstä Sähkö- ja </li></ul><ul><li>tietotekniikan osastolla 2004. </li></ul><ul><li>kooste: http://www.ee.oulu.fi/research/opintotoimisto/WikinLiitetiedostot/OpetuksenKehittaminen/RaportitJaHankkeet/MuutRaportit/STO_Aina_Ajoissa.pdf </li></ul><ul><li>Kirja: http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/sarja_A/pdf/A26.pdf </li></ul>OPISKELIJAN AJANKÄYTÖN OHJAUS: nettisivut http://www.ttk.oulu.fi/opetuksen_kehittaminen/tuutorointi/AinaAjoissa.htm
 18. 18. Valmistuneiden vertailu Ajankäytön seurannassa olleet (2003, 2004) 1.vuosikurssin opiskelijat/muut samana vuonna aloittaneet Tilanne helmikuussa 2009 ” Valmistumisriski” v.2003 ajankäytön seurannassa olleilla oli 4 kertaa suurempi kuin vertailuryhmän opiskelijoilla. ”Valmistumisriski” v.2004 ajankäytön seurannassa olleilla oli 18 kertaa suurempi kuin vertailuryhmän opiskelijoilla. Vertailuryhmän ja seurannassa olevien lähtötasossa ei ollut eroja. [lähtötaso= opintoviikot ennen seurantaan osallistumista (syksyn opintoviikkokertymä) ja lähtöpisteet yliopistoon tullessa] VALMISTUNEET 2003 opiskelun aloittaneet 2004 opiskelun aloittaneet Ajankäytön seurannassa olleet Valmistuneita 11 /48 = 22,9 % Valmistuneita 4 /45 = 8,9 % Vertailuryhmä ( muut samana vuonna aloittaneet ) Valmistuneita 17 /256 = 6,6 % Valmistuneita 1 /202 = 0,5 %
 19. 19. Miten opiskelijan ajankäyttö ja osaamistavoitteet liittyvät toisiinsa? <ul><li>Osaamistavoitteisiin ei päästä ilman opiskelijan opiskeluun käyttämää aikaa </li></ul><ul><li>Opiskelijat useinkaan eivät hahmota osaamistavoitetta (miksi?), joten arviointimenetelmät ohjaavat opiskelijan ajankäyttöä suurimmaksi osaksi </li></ul><ul><li>Myös kurssien sijoittuminen opetussuunnitelmaan ja muihin kursseihin nähden vaikuttaa ajankäyttöön </li></ul><ul><li>Itsenäinen pohdintatehtävä: Mieti seuraavan kuvan avulla lisäten mielessäsi uusia laatikoita, että mitkä muut asia vaikuttavat opiskelijan ajankäyttöön? </li></ul>
 20. 20. Opiskelijan näkökulma osaamistavoitteisiin, arviointiin ja ajankäyttöön Opettaja voi monin eri tavoin vaikuttaa opiskelijan oppimistuloksiin Työskentely-menetelmät Opiskelustrategia (pinta – syvä) Ajankäyttö Oppimistulokset Arviointi Osaamistavoitteet Opintojaksojen sijoittuminen ajallisesti keskenään (OPS)
 21. 21. Miten opettaja näkee osaamistavoitteiden ja ajankäytön yhteyden? <ul><li>Opettajan pitää kirjoittaa osaamistavoitteet koulutusohjelman kompetensseihin ja opetussuunnitelmaan peilaten </li></ul><ul><li>Osaamistavoitteiden saavuttamiseen ajan arvioiminen on vaikeaa. Siksi onkin helpompi mitoittaa aika peilaten opetusmuotoihin ja käyttää esimerkiksi Anna Aikaa Ajatella kirjan mitoitusohjeita. </li></ul><ul><li>Arviointimenetelmät pitää tukea osaamistavoitteiden saavuttamista </li></ul><ul><li>Opiskelijan opintojaksolle käytettävissä oleva aika ja opiskelijan motivaatio vaikuttavat myös osaamistavoitteiden saavuttamistuloksiin </li></ul><ul><li>Osaamistavoitteiden saavuttamisen tasoa ja opiskelijan ajankäyttöä tutkimalla voidaan saada selville, paljonko osaamistavoitteiden saavuttamiseen kuluu aikaa. </li></ul>
 22. 22. Opettajan näkökulma osaamis-tavoitteisiin, arviointiin ja ajankäyttöön Osaamistavoitteiden saavuttamiseen tarvittavaa aikaa on vaikea arvioida suoraan. Kannattaa käyttää ”kiertotietä”! kiertotie Suora tie Opetusmetodit, työskentely-muodot Osaamistavoitteet Arviointikriteerit ja -metodit Käytettävissä oleva aika Ajan mitoittaminen OPS ja Opintojakson tavoite
 23. 23. Kuormittavuuden tarkastelu <ul><li>Kuormittavuuden jatkuva seuranta ja arviointi tärkeää! </li></ul><ul><li>Pelkkä ajankäytön tarkastelu ei kerro kaikkea kuormittavuudesta </li></ul><ul><li>Tärkeää huomioida mahdollisimman moni kuormittavuuteen liittyvä tekijä </li></ul><ul><li>Ihanteellisinta olisi käyttää mahdollisimman montaa menetelmää rinnakkain esim. ajankäytön seurantaa, opiskelijoiden haastatteluja, opetussuunnitelman arviointia </li></ul>
 24. 24. Opintojen kuormittavuuteen vaikuttavat seikat <ul><li>Opiskelijan yksilöpsykologiset lähtökohdat: opintotyytyväisyys, stressinsietokyky, opintojen vaatimukset ja hallintamahdollisuudet </li></ul><ul><li>Ajankäytölliset lähtökohdat: Opiskelijan käytössä oleva aika suhteessa työmäärään, johon vaikuttavat henkilökohtaiset ja opintoihin liittyvät aikataulutukset esim. opintosuunnitelman aikataulutus </li></ul><ul><li>Opetussuunnitelman näkökulma: Opintojen linjakkuus, kumuloituvuus*, mitoitus, käytännön toteutus, resurssit jne. </li></ul><ul><li>* Kumuloituva oppiminen = opittu tieto rakentuu aikaisemmin opittuun tietoon. Aiemmin opittu tieto on siis pohjana opetettavalle asialle . </li></ul>
 25. 25. Kuormittavuuden tarkastelu <ul><li>Kuormittavuuden tarkastelu opintojaksolla </li></ul><ul><ul><li>Antaa opettajalle tietoa oman kurssin kuormittavuudesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitoittamisen välttämätön tuki </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei kerro kokonaiskuormittavuuden kokemuksesta; yksittäiseen opintojaksoon käytetyllä ajalla ja kuormittavuuden kokemuksella ei vahvaa yhteyttä </li></ul></ul><ul><ul><li>Seurantaa opintojaksotasolla (esim. Wennström </li></ul></ul><ul><ul><li>2006, Haluaisin kyllä ymmärtää) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatii vähemmän resursseja </li></ul></ul><ul><li>Kokonaiskuormittavuuden tarkastelu </li></ul><ul><ul><li>Antaa opiskelijan arjesta totuudenmukaisemman kuvan </li></ul></ul><ul><ul><li>Seurantaa viikkotasolla (esim. Jutilan tutkimukset OY:n sähkö- ja tietotekniikan osastolla) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatii opettajilta paljon yhteistyötä </li></ul></ul>
 26. 26. YLIKUORMITTUNUT OPISKELIJA MINIMOI OMAN AJANKÄYTTÖNSÄ JA KESKITTYY VAIN KURSSIN LÄPÄISYYN YMMÄRTÄVÄÄN OPPIMISEEN VAADITTAVA TODELLINEN TYÖMÄÄRÄ MINIMILÄPÄI- SYYN VAADIT- TAVA TODEL- LINEN TYÖMÄÄRÄ TODELLINEN OPISKELIJAN TEKEMÄ TYÖ OPISKELIJA- POLUN MAH- DOLLISTAMA TODELLINEN TYÖMÄÄRÄ VAIKUTTAA: -YKSILÖLLISET TEKIJÄT(MOTIVAATIO, KYVYT..) -OPPIMISEN KUMULOI- TUMINEN -VAIKEUSTASO -OPETUKSEN JA OHJAUKSEN LAATU VAIKUTTAA: -OPINTOJEN RAKEN- TEEN SAMANA PYSY- MINEN (TENTIT, HARJOITUSTYÖT...) NÄYTTÄÄ VAKIOITU- VAN VAIKUTTAA: -YHTÄ AIKAA TOTEUTU- VIEN OPINTOJAKSO- JEN MÄÄRÄ -KURSSIEN PIRSTALEI- SUUS -OPISKELIJAN KURSSI- AHNEUS VAIKUTTAA: -EDELLISTEN LISÄK- SI MYÖS OPISKE- LUN ULKOISET TEKIJÄT (PERHE, TYÖ, ELÄMÄNTI- LANNE, TOIMEEN- TULO...) 40 t 8 t 20 t 12 t JOHTOPÄÄTÖKSIÄ:
 27. 27. Miten ylikuormittavuutta ehkäistään? Lähtökohtana osaamistavoitteet <ul><li>Selkeä, läpinäkyvä tavoite (ei ”vaalilupauksia”) </li></ul><ul><li>Selkeä, läpinäkyvä arviointi (metodit ja kriteerit) </li></ul><ul><li>Joustavia oppimistehtäviä, jotka tukevat tavoitetta (opiskelija voi valita itselleen tehokkaimman opiskelumenetelmän) </li></ul><ul><li>Joustavia arviointimenetelmiä </li></ul><ul><li>Selkeä keskimääräinen syvällisen oppimisen mahdollistava ajankäyttösuositus </li></ul><ul><li>Opetussuunnitelma, joka mahdollistaa edellisen </li></ul><ul><li>Opintojen kumuloituvuus ja linjakkuus niin opetus-suunnitelman kuin yksittäisten opintojaksojenkin tasolla </li></ul>
 28. 28. Esimerkkejä kuormittavuuden kokemuksista <ul><li>Seurantaa opintojaksotasolla (Wennström 2006) </li></ul><ul><li>Aikaa käytetty paljon mitoitettua vähemmän </li></ul><ul><li>Ylikuormittavuutta tuntevia kuitenkin melko paljon </li></ul><ul><li>> Mistä johtuu?? </li></ul><ul><ul><li>” Jonkin verran tekemistä. Ennen tenttiä vähän stressiä. Lukeminen olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Tenttiin lukiessa tuntui että ei opi mitään, koska muistiinpanot olivat irrallisesti jaoteltu.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Aikapula esseen kirjoitusvaiheessa, virhearviointi.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ennen esseen palautusta todella kiire. Johtui osin omasta aiemmasta aikaansaamattomuudesta ja osin monista tenteistä.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Kokeeseen lukuaikana vähän stressasi, että miten kerkeää sisäistää sen ison alueen, kun oli muitakin tehtäviä ja kokeita tulossa.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ei oikeastaan juuri tähän kurssiin liittyen. Tietysti näin joulun alla on ”koesuma” ja töiden palautuksia, se oli ehkä sellainen yhteisstressi.” </li></ul></ul>
 29. 29. Esimerkkejä sopivasta kuormittavuudesta <ul><ul><li>” Ei ollut, koska käännöstehtävät olivat kiinnostavia.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Kurssi ei ollut erityisen kuormittava. Koetehtävänä oli tekstin analysointia kotona, johon annetut kolme päivää riittivät.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ei ollut. Esseitä oli mukava kirjoittaa, mutta vielä mukavampaa olisi ollut, jos meille olisi annettu edes jonkunlaisia ohjeita.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ei ollut oikeastaan missään vaiheessa. Tentin aikaan oli muitakin tenttejä aika lähekkäin, mutta sain ajankäyttöni aika hyvin suunniteltua, niin ei stressi päässyt yllättämään.” </li></ul></ul>
 30. 30. Esimerkkejä ylikuormittavuuden kokemuksista (Wennström 2006) <ul><li>Keskustelut opiskelijoiden kanssa </li></ul><ul><li>Sattumat: sairastuminen, muu elämä, tenttikirjan puute, ope ”sössii” ryhmätyöt viikon päähän </li></ul><ul><li>Ajankäytön hallinta: suunnittelun puute tai epäonnistuminen, ennakoinnin vaikeus </li></ul><ul><li>Kiinnostus: ”pakkopulla” kuormittaa, aikaa halutaan käyttää vähän </li></ul><ul><li>Lukujärjestys: lukuvuoden epätasaisuus </li></ul><ul><li>Oma opiskelutyyli: työskentelymenetelmät, jotka eivät tue omaa opiskelutyyliä </li></ul>
 31. 31. AIKA JA OPISKELU? -OPISKELIJAN TEHTÄVÄ: KÄYTTÄÄ AIKAA OPISKELUUN (MIN 40 h/vk) ; OPPIMINEN TAPAHTUU OPISKELIJAN AJASSA -OPPIMINEN EI YLEENSÄ EHDI TAPAHTUA OPETUS- TILANTEEN AIKANA -OPISKELU JOKA EI PALVELE OPPIMISTA SITOO SEKÄ OPISKELIJAN ETTÄ OPETTAJAN AIKAA -JOS OPISKELIJA EI KÄYTÄ TARPEEKSI AIKAA YMMÄRTÄÄKSEEN ASIOITA, OPISKELU EI PALVELE KETÄÄN -OPISKELIJAN KANNATTAA PYRKIÄ KILPAJUOKSUSTA AJAN KANSSA YHTEISTYÖHÖN AJAN KANSSA (AJANKÄYTÖN HALLINTA)
 32. 32. ” Opetusteosta ei voi seurata suoraan oppimistulosta, sillä oppiminen on aina seurausta oppijan toiminnasta.” OPETUSTEKO OPPIMISTEKO OPPIMISTULOS -OPPIMINEN EI YLEENSÄ EHDI TAPAHTUA OPETUS- TILANTEEN AIKANA -AJAN VARAAMINEN ITSENÄISEEN TYÖSKENTELYYN ON TÄRKEÄÄ -PYRITÄÄN KILPAJUOKSUSTA AJAN KANSSA YHTEISTYÖHÖN AJAN KANSSA Oppiminen vie aikaa Akateeminen opetussuunnitelmatyö ja Anna Aikaa Ajatella -kirjat löytyvät tästä
 33. 33. Lukujärjestys 30h H = harjoitukset, L = luennot, Li = laskuillat (pienryhmäohjaajien järjestämät laskutilaisuudet) Nimi: Kalle Kiila       Lukuj ä rjestys       viikko: 41   klo ma 4.10. o.tapa ti 5.10. o.tapa ke 6.10. o.tapa to 7.10. o.tapa pe 8.10. o.tapa la 9.10. o.tapa su 10.10. o.tapa 7-8                           8-9 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L   Johd.o   H Mat.PKI Li 9-10 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o   H Mat.PKI Li 10-11 FY L Tekn.eng L Mat.PKI L Johd.o   H Mat.alg   L 11-12 FY L Tekn.eng L     Mat.alg   L 12-13 Mat.alg L     FY   L Mat.PKI L   13-14 Mat.alg   L FY L   Mat.PKI L   14-15 Mat.alg H   FY H   15-16 Mat.alg H   FY H   16-17   Johd.o   L 17-18     Johd.o   L   18-19         19-20         20-21                 21-22                         22-23                         23-24                         24-01                            
 34. 34. Varataan opiskelulle aikaa <ul><li>Varataan aikaa ½ h luennoille (2h luento) valmistautumiseen </li></ul><ul><li>Varataan aikaa 3h harjoituksiin (2h harjoitukset) valmistautumiseen </li></ul>
 35. 35. Lukujärjestys 48 h H = harjoitukset, L = luennot, Li = laskuillat (pienryhmäohjaajien järjestämät laskutilaisuudet) HTR = harjoitusten tekeminen ryhmässä ilman ohjaaja, OL = omaa lukuaikaa, HT = itsenäistä harjoitusten tekemistä Nimi: Kalle Kiila       Lukuj ä rjestys       viikko: 41   klo ma 4.10. o.tapa ti 5.10. o.tapa ke 6.10. o.tapa to 7.10. o.tapa pe 8.10. o.tapa la 9.10. o.tapa su 10.10. o.tapa 7-8                           8-9 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L   Johd.o   H Mat.PKI Li 9-10 Mat.PKI H Johd.o L Mat.PKI L Johd.o   H Mat.PKI Li   Johd.o HT   10-11 FY L Tekn.eng L Mat.PKI L Johd.o   H Mat.alg   L   Johd.o HT   11-12 FY L Tekn.eng L     Mat.alg   L Mat.PKI HT     12-13 Mat.alg L     FY   L Mat.PKI L     FY OL   13-14 Mat.alg   L   FY HT   FY L   Mat.PKI L   Mat.alg   HTR   Mat.PKI HT   FY HT   14-15 Mat.alg H   FY H   Johd.o HTR Mat.PKI HTR Mat.alg   HTR   Mat.PKI OL    15-16 Mat.alg H   FY H   Johd.o HTR Mat.alg   OL Mat.alg HT 16-17   Johd.o   L 17-18   FY HT   Johd.o   L   18-19 Tekn.eng OL     19-20         20-21                 21-22                         22-23   Johd.o OL                       23-24                         24-01                            

×