Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista muuttuu lokakuussa 2011

2,990 views

Published on

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta
2011.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista muuttuu lokakuussa 2011

 1. 1. Liikenne- ja viestintäministeriön asetusautojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011 ————— Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintä-ministeriön asetuksen (1248/2002) liite 8, sellaisena kuin se on asetuksessa 584/2010, sekä lisätään asetukseen uusi 18 a § seuraavasti: 18 a § hyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa ja muutoskatsastuksessa vastata vähintään mai- Sähkökäyttöisen ajoneuvon vaatimukset nitun muutossarjan tai sitä uudemman muu- tossarjan vaatimuksia. 1. Sähköisellä voimansiirtojärjestelmällä 2. Sähköisellä voimansiirtojärjestelmällävarustetun M- ja N- luokan ajoneuvon, jonka tarkoitetaan tässä asetuksessa järjestelmää,suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 25 johon kuuluvat yksi tai useampi ajomoottori,kilometriä tunnissa ja jonka käyttöjännite on uudelleen ladattava energiavarasto, ajosäh-tasajännitteellä vähintään 60 volttia tai vaih- köenergian säätöjärjestelmä, apusähköjärjes-tojännitteellä vähintään 30 volttia, riittävänä telmien muuntimet, näihin liittyvät johdinsar-osoituksena sähköisen voimansiirtojärjestel- jat ja liittimet sekä energiavaraston latauk-män turvallisuuden vaatimustenmukaisuu- seen tarvittava kytkentäjärjestelmä.desta yksittäishyväksynnässä, muutoskatsas- 3. Muun kuin voimansiirtojärjestelmältääntuksessa tai muun kuin EY-tyyppihyväksytyn muuttamattoman EY-tyyppihyväksytyn ajo-voimansiirtojärjestelmältään muuttamatto- neuvon tulee palo- ja pelastustilanteita vartenman ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa olla varustettu ajoneuvosta ulospäin näkyväl-hyväksytään, jos ajoneuvon osoitetaan täyt- lä riittävän selkeällä sähkökäyttöä ilmaiseval-tävän vähintään E-sääntöä 100 vastaavat vaa- la merkinnällä. Tämä merkintä ei kuitenkaantimukset tai vastaavat aiemmassa rekisteröin- korvaa korkeajännitteisiä osia koskevia, E-timaassa voimassa olevat tekniset vaatimuk- säännön 100 mukaisia jännitevaarasta kerto-set sähköturvallisuuden osalta. Jos ajoneuvo via merkintöjä.on otettu ensi kertaa käyttöön ajankohtana, 4. Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vaa-jolloin E-säännön 100 jonkin muutossarjan timuksista poiketen ajoneuvon eristysresis-vaatimuksien soveltaminen uusiin ajoneu- tanssia koskeva mittaus voidaan tehdä nor-voihin oli pakollista Euroopan unionin lain- maalissa ulkoilman kosteudessa ilman vakau-säädännön nojalla, ajoneuvon tulee yksittäis- tusta.
 2. 2. 2 5. Osoituksena 1-3 momentissa mainittujen pöytäkirja siltä, jolla on sähköpätevyys ja jo-vaatimusten täyttymisestä rekisteröinti- ja ka itse on vastannut ajoneuvon muutosten te-muutoskatsastuksessa sekä yksittäishyväk- kemisestä tai Turvallisuus- ja kemikaaliviras-synnässä hyväksytään vähintään nimetyn tut- ton valtuuttaman tarkastuslaitoksen tai tar-kimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan kastajan lausunto.vaatimukset tai ilmoitetun laitoksen vaati-mukset täyttävän testaajan selvitys. Muutos- ———katsastuksessa osoituksena vaatimusten täyt- Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä loka-tymisestä hyväksytään myös käyttöönotto- kuuta 2011. Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011 Liikenneministeri Merja Kyllönen Yli-insinööri Maria Rautavirta
 3. 3. 3 Liite 8 AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET POIKKEUKSET LIITTEIDEN 1-7 VAATIMUKSISTA Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä, muussa yksittäishyväk-synnässä kuin direktiivin 2007/46/EY liitteen IV lisäyksen 2 tarkoittamassa M1- ja N1-luokanajoneuvon 26.2.2012 jälkeen tehdyssä yksittäishyväksynnässä, sekä muutos- ja rekisteröinti-katsastuksessa. Ennen 1.1.2010 käyttöönotettujen ajoneuvojen rekisteröinti- ja muutoskatsas-tuksessa voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 31.12.2009 voimassa olleita vaatimustenmukaisuu-den osoittamisen menettelyjä. Tämän taulukon mukaisia vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapoja voidaan soveltaamyös liitteissä 1-7 määrättyjen erityisdirektiivien ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajan-kohtaa vastaaviin vaatimuksiin ajoneuvon muutoskatsastuksessa ja rekisteröintikatsastuksessa. Ajoneuvon yksittäishyväksynnässä ja muutoskatsastuksessa sekä EY-tyyppihyväksytystäajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa ja muun kuin EY -tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa saadaan vaatimuksenmukaisuudenosoittamisessa käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa sovellettavia, eritys-säädöksessä säädettyjä raja-arvoja. Taulukossa ilmoitettuja E-sääntöjä voidaan soveltaa rinnakkaisina vaihtoehtoina EU-säädöksille. E-sääntöjä ja EU-säädöksiä sovelletaan rinnakkain siten kuin EU-asetuksella sää-detään. Direktiivi/ EY- E- Vaatimustenmukaisuuden osoitta-Ko Kohde asetus sääntö mistapahta M1 M2,3 N1 N2,3 O1,2 O3,41 Melutasot 70/157/ETY 51, 59 H1 H1 H1 H12 Päästöt 70/220/ETY 83,103 H2 H2 H2 H2 (Kumottu 2.1.2013 al- kaen)2a Kevyiden hyöty- EY N:o - H3 H3 H3 H3 ajoneuvojen pääs- 715/2007 N/A4 N/A5 töt (Euro 5 ja 6 /tietojen saanti)3 Polttonestesäiliöt 70/221/ETY 34, 58, C6/B7 H/X8 C6/B7 H 67, 110 /X8/I /X8/I Alleajosuojat ta- kana E9/H E9/H E9/H E9/H E9/H E9/H4 Takarekisterikilven 70/222/ETY - E E E E E E tila EU N:o 1003/20105 Ohjauslaite 70/311/ETY 79 C10/I H C10/I H E H E116 Ovien lukot ja sa- 70/387/ETY 11 C C C ranat
 4. 4. 4 Direktiivi/ EY- E- Vaatimustenmukaisuuden osoitta-Ko Kohde asetus sääntö mistapahta7 Äänimerkinantolai- 70/388/ETY 28 C C C C te8 Epäsuoran näke- 2003/97/EY 46 X12/I X12 X12/I1 X12/I1 12 2 2,14 misen laitteet 13 13 13 C C C C139 Jarrutus15 71/320/ETY 13, H16/I H H16/I H/I14 H/ H 13H, E17 9010 Sähkömagneetti- 72/245/ETY 10 A18 A18 A18 A18 A18 A18 nen yhteensopi- C19/I C19 C19/I C /I C19 19 1 C19 4 vuus11 Dieselin savutus 72/306/ETY 24 H H H H (Kumottu 2.1.2013 alkaen)12 Sisävarusteet 74/60/ETY 21 C13 Luvattoman käy- 74/61/ETY 18, 97, C/I C C/I C/I14 tön estävät lait- 116 X20 X20 teet14 Ohjauslaitteen 74/297/ETY 12 C/I C/I käyttäytyminen törmäyksessä15 Istuinten lujuus 74/408/ETY 17, 80 C/I C C/I C/I1416 Ulkonevat osat 74/483/ETY 26 C17 Nopeusmittari ja 75/443/ETY 39 C C C C peruutusvaihde18 Lakisääteiset kil- 76/114/ETY - E E E E E E vet EU N:o 19/201119 Turvavöiden kiin- 76/115/ETY 14 B/I21 C C/I C/I14 nityspisteet20 Valaisimien ja 76/756/ETY 48 H22 H22 H22 H22 C22 H22 merkkivalolaittei- den asennus21 Heijastimet 76/757/ETY 3 X/I X X/I X/I14 X X22 Ääri-, etu-, taka-, 76/758/ETY 7, 87, X/I X X/I X/I14 X X jarru-, huomio- ja 91 sivuvalaisimet23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY 6 X/I X X/I X/I14 X X24 Takarekisterikilven 76/760/ETY 4 X/I X X/I X/I14 X X valaisimet
 5. 5. 5 Direktiivi/ EY- E- Vaatimustenmukaisuuden osoitta-Ko Kohde asetus sääntö mistapahta25 Ajovalaisimet 76/761/ETY 1, 5, 8, X/I23 X X/I23 X/I14, 23 (myös polttimot) 20, 31, 37, 98, 99, 112, 12326 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY 19 X/I X X/I X/I1427 Hinauslaitteet 77/389/ETY/ - B B B B EU N:o 1005/201028 Takasumuvalaisi- 77/538/ETY 38 X/I X X/I X/I14 X X met29 Peruutusvalaisi- 77/539/ETY 23 X/I X X/I X/I14 X X met30 Pysäköintivalaisi- 77/540/ETY 77 X/I X X/I X/I14 met31 Turvavyöt 77/541/ETY 16, 44 X/I24 X24 X/I24 X/I14, E13 E13 E13 24 E1332 Näkyvyys eteen 77/649/ETY 125 E E E E33 Hallintalaitteiden 78/316/ETY 121 E E E E merkinnät34 Huurteen- 78/317/ETY - E E E E /sumunpoistolaitte EU N:o et 672/201035 Pesi- 78/318/ETY - E E E E met/pyyhkimet EU N:o 1008/201036 Lämmitysjärjes- 2001/56/EY 122 C C C C C C telmät37 Pyörien rois- 78/549/ETY - B E25 E25 E25 E25 E25 kesuojat EU N:o 1009/201038 Pääntuet 78/932/ETY 17, 25 E26 CO2- 80/1268/ETY 101 H27 H2739 pääs- töt/polttoaineen kulutus (Kumottu
 6. 6. 6 Direktiivi/ EY- E- Vaatimustenmukaisuuden osoitta-Ko Kohde asetus sääntö mistapahta 2.1.2013 alkaen)40 Moottorin teho 80/1269/ETY 85 C A C C14 (Kumottu A5 31.12.2013 alkaen)41 Raskaiden hyöty- 2005/55/EY 85 H3 H3 H3 H3, 14 ajoneuvojan pääs- (Kumottu H5 töt 31.12.2013 alkaen)41 Raskaiden hyöty- EY N:o 49 H3 H3 H3 H3a ajoneuvojen pääs- 595/2009 töt (Euro VI)/tietojen saata- vuus42 Sivusuojaus 89/297/ETY 73 H H43 Roiskeenestojär- 91/226/ETY - H28 H28 jestelmät EU N:o 109/201144 Massat ja mitat 92/21/ETY - C (M1)45 Turvalasit 92/22/ETY 43 X12/I1 X12 X12/I1 X12/I1 B12 B12 2 2 2,14 B13/I1 B13 B13/I1 B13/I1 B13 B13 3 3 346 Renkaat 92/23/ETY 30, 54, X12/I1 X12 X12/I2 X12/I2 X12 X12 (Kumottu 64, 117 2, 29 9 9,14 1.11.2017 al- C13/I1 C13 C13 C13/I2 C13 C13 3, 29 9,14 kaen)47 Nopeudenrajoitin 92/24/ETY 89 H H48 Massat ja mitat 97/27/EY - H30 C C30 C C (muut kuin M1)49 Ohjaamon ulkone- 92/114/ETY 61 H/I H/I14 vat osat50 Kytkentälaitteet 94/20/EY 55,10 X12 X12 X12 X12 X12/A X12 C13 C13 C13 C13 31 C13 C1351 Paloturvallisuus 95/28/EY 118 A4 N/A3252 Linja-auton kori- 2001/85/EY 66,11 A/H33 rakenne53 Etutörmäys 96/79/EY 94 C34/I N/A35
 7. 7. 7 Direktiivi/ EY- E- Vaatimustenmukaisuuden osoitta-Ko Kohde asetus sääntö mistapahta54 Sivutörmäys 96/27/EY 95 C34/I C34 N/A35 N/A3556 Vaarallisten ainei- 98/91/EY 105 H H H H den kuljetusajo- neuvot57 Alleajosuoja edes- 2000/40/EY 93 H sä58 Jalankulkijoiden 2003/102/EY - X12 X 12 suojelu (kumottu C13 C13 24.11.2009 C34 C34 alkaen) N/A N/A EY N:o 78/200959 Kierrätettävyys 2005/64/EY - N/A N/A60 Etusuojajärjestel- 2005/66/EY - X12 X12 mä (kumottu C13 C13 24.11.2009 C34 C34 alkaen) EY N:o 78/200961 Ilmastointijärjes- 2006/40/EY - A12/I A12/I telmä C19 C1962 Vetyjärjestelmä EY N:o - H H H H 79/2009Tässä liitteessä vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa seuraavilla tavoilla:X: Hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hy- väksyntäviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihyväksyntätodistuksella, asianomais- ta E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E- tyyppihyväksyntätodistuksella tai näiden todistusten mukaista hyväksyntää osoit- tavalla hyväksymismerkinnällä.A: Nimetyn tutkimuslaitoksen taikka muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä.H: Hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä.B: Valmistajan suorittamistaan testeistä laatimalla raportilla: säädöksen teknisiä mää- räyksiä on noudatettava ja säädöksessä säädetyt testit on suoritettava.C: Hakijan on hyväksynnän tai katsastuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla osoitet- tava, että säädöksen keskeiset vaatimukset täyttyvät.E: Hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa.
 8. 8. 8I: Ajoneuvolle, joka on valmistettu suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, ko- realaisia tai kanadalaisia markkinoita varten, osoituksena vaatimusten täyttymises- tä yksittäishyväksynnässä ja rekisteröintikatsastuksessa hyväksytään valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää kyseisen maan mallivuotta koskevat vaatimukset tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä.N/A: Tätä säädöstä ei sovelleta (ei vaatimuksia). Vaihtoehtona taulukossa määritetylle vaatimustasolle käy ylempitasoinen osoitta- mistapa (järjestyksessä X, A, H, B, C, E). Osoittamistapaa I sovelletaan vain sitä koskevan määritelmän mukaisiin ajoneuvoihin. Kohtia 2, 2a, 3 (polttonestesäiliöiden osalta), 11, 39, 41 ja 41a ei sovelleta sähkö- käyttöiseen ajoneuvoon, jossa ei ole polttomoottoria.1 Ohiajotesti ja staattinen testi edellytetään. Testit voidaan tehdä EU-asetuksessa183/2011 mainituin poikkeuksin. Testausradan korrelaatiotestiä ei edellytetä, jos rata eivaimenna melua vaatimukset täyttävään testausrataan verrattuna. Ajoneuvoa koskevaanmelun raja-arvoon lisätään sovellettavaan testausmenettelyyn sisältyvän toleranssin lisäksi2 dBA. Rekisteröinti- tai muutoskatsastuksen tai yksittäishyväksynnän suorittaja kirjaastaattisen testin tuloksen rekisteritietoihin.2 Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan EU-asetuksessa 183/2011 mainittu-ja poikkeuksia.3 Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan EU-asetuksessa 183/2011 mainittu-ja poikkeuksia. Tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä ei sovelleta.4 Sovelletaan M3-luokan ajoneuvoon5 Sovelletaan N3-luokan ajoneuvoon6 Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on muu kuin muovinen säiliö7 Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on muovinen säiliö8 Sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on LNG tai CNG-kaasusäiliö9 Koskee alleajosuojavaatimusta niiden ajoneuvojen osalta, joissa korin mitoitus on sellai-nen, ettei erillistä alleajosuojaa vaadita ja alleajosuojan asennusta silloin kun alleajosuojaon komponenttina hyväksytty.10 Ohjausmekanismin tulee varmistaa kääntöympyrän pysyvyys. Tämä voidaan varmistaasuorittamalla testi, joka on direktiivin 70/311/ETY liitteessä I olevan 5.2.3 kohdan mukai-nen. Testi voidaan suorittaa kuormittamattomana. Kompleksinen elektroninen ohjausjär-jestelmä sallitaan vain silloin, kun se täyttää E-säännön nro 79 liitteen 6 vaatimukset.11 Sovelletaan ajoneuvoihin, jossa ei ole ohjaavia eikä ohjautuvia akseleita12 Koskee osaa13 Koskee asennusvaatimuksia14 Sovelletaan N2-luokan ajoneuvoon15 Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niiden perä-vaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annettua liikenne- ja viestintä-ministeriön asetusta (257/2009). Kuorma-autoon, jonka jarrujärjestelmä on E-tai EY-tyyppihyväksytty, voidaan hyväksyä perusajoneuvon valmistajan asentama mainitun ase-tuksen 17 §:ssä tarkoitettu perävaunun jarrujen käsiohjausventtiili sillä edellytyksellä, ettähyväksytty asiantuntija on todennut asennustavan asianmukaiseksi. Ajoneuvon hyväksyn-nässä on esitettävä paineilmakaavio, josta asennustapa ilmenee ja hyväksytyn asiantunti-jan antama todistus, jonka ei tarvitse olla ajoneuvokohtainen. Jarruvalojen on kytkeydyttä-vä päälle käsiohjausventtiiliä käytettäessä. Mainitun asetuksen 17 §:n 2 momentissa sää-detyn maksimipaineen saa ylittää. Venttiilistä tehdään mainitun asetuksen 17 §:ssä tarkoi-tettu merkintä rekisteriin.
 9. 9. 916 Käyttöjarrulle on tehtävä direktiivin 71/320/ETY liitteessä II olevassa 1.2.2 ja 1.2.3 koh-dassa määritelty tyyppi 0 –testi ja 1.3 kohdassa määritelty tyyppi I –testi.17 Jarrulaitteiden yhteensovituksen osalta osoituksena vaatimustenmukaisuudesta hyväksy-tään valmistajan toimittama yhteensovituslaskelma. Lisäksi hyväksyjä tarkistaa, että jarru-laitteet vastaavat laskelmassa ilmoitettuja.18 Koskee elektronista asennelmaa19 Koskee ajoneuvoa20 Jälkiasennettavan ajonestolaitteen tyypin on oltava direktiivin tai E-säännön mukaisestihyväksytty.21 Kiinnityspisteiden lukumäärän tulee vastata EU-vaatimuksia.22 Jäljempänä 21–26 ja 28–30 kohdassa mainittujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden lu-kumäärästä, keskeisistä suunnitteluominaisuuksista, sähköliitännöistä ja aikaansaadun taipaluuheijastuvan valon väristä ei sallita poikkeuksia, ellei niistä ole erikseen muualla sää-detty. Puuttuva heijastin tai valaisinlaite tulee asentaa ja niiden tulee olla EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä. Muita kuin EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä sallittuja lisävalaisimia ei saaasentaa.23 Ajoneuvoon asennetuista valaisimien lähivalon tuottamasta valaistuksesta on annettavavähintään hyväksytyn asiantuntijan selvitys siitä että se vastaa epäsymmetristä lähivaloatuottavia valaisimia koskevan E-säännön nro 112 kohdan 6 tai soveltuvin osin E-säännönnro 98 tai 123 vaatimuksia. Vaatimuksia vastaava valonlähde voidaan asentaa käyttäenhyväksi ajoneuvon alkuperäisen valaisimen suojalasia tai -muovia, jos tällä ei ole vaikutus-ta valokuvioon.24 Jälkiasennettavien turvavöiden tulee vastata direktiivin 77/541/ETY tai E-säännön nro 16vaatimuksia.25 Roiskesuojat: Vaatimusten osoittamiseen sovelletaan 20 §:n vaatimuksia26 Ensiasennettua pääntukea ei saa poistaa tai korvata vaatimuksia vastaamattomallapääntuella.27 CO2-tieto määritellään EU-vaatimusten mukaisen päästötestin yhteydessä tai jos sitä eiole edellytetty tehtäväksi sovelletaan laskukaavaa EU-asetuksessa 183/2011.28 Sovelletaan ajoneuvoihin, joiden kokonaismassa on suurempi kuin 7500 kg29 Koskee ainoastaan ensiasennusrenkaita30 Ajoneuvo voidaan direktiivin 97/27/EY 7 artiklan mukaisesti hyväksyä liikennekäyttöönajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 4 luvussa säädettyjen mittojenmukaisena.31 Koskee vetoaisaa32 Sovelletaan M2-luokan ajoneuvoon33 Sovelletaan A- ja B-alaluokan linja-autoihin34 Koskee ajoneuvoa muutoskatsastuksessa ja EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutet-tua ajoneuvoa rekisteröintikatsastuksessa ja yksittäishyväksynnässä.35 Ensiasennettua turvatyynyä ei saa poistaa tai korvata vaatimuksia vastaamattomallaturvatyynyllä.

×