Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Soan Thao VB]Soan thao thong bao

[Soan Thao VB] Slide tham khảo

 • Be the first to comment

[Soan Thao VB]Soan thao thong bao

 1. 1. 11 KHÁI NIỆMKHÁI NIỆM Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản.
 2. 2. 22 CẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁOCẤU TRÚC CỦA THÔNG BÁO PHẦN MỞ ĐẦU GỒM 3 PHẦN PHẦN NỘI DUNG PHẦN KẾT THÚC
 3. 3. PHẦN MỞ ĐẦU Quốc hiệu và tiêu ngữ Ngày tháng và nơi viết thông báo Cơ quan thông báo Số và kí hiệu Trích yếu nội dung và tên văn bản
 4. 4. PHẦN NỘI DUNG Giới thiệu nội dung cần thông báo. Văn phong ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu. Không yêu cầu lập luận hay bộc lộ tình cảm. Không cần phần kết thúc có tính chất xã giao, cảm ơn hoặc phần giao nhiệm vụ. Viết thành đoạn văn hoặc chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ. Chú ý :Nếu thông báo dùng để giới thiệu một quyết định được thông qua tại các cuộc họp chính thức thì phải nhắc lại tên hội nghị,tên văn bản
 5. 5. PHẦN KẾT THÚCPHẦN KẾT THÚC Nhấn mạnh nội dung thông báo Xác định thời gian có hiệu lực Các quy tắc xử sự được áp dụng nếu có vi phạm. Ký đóng dấu cơ quan. Không bắt buộc phải do thủ trưởng cơ quan kí. Nơi nhận.
 6. 6. 33 CÁC DẠNG THÔNG BÁOCÁC DẠNG THÔNG BÁO Thông báo truyền đạt một văn bản mới ban hành, một chủ trương, chính sách mới: Nội dung cần thể hiện: Nhắc lại tên văn bản cần truyền đạt. Tóm tắt nội dung cơ bản của văn bản cần truyền đạt. Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện. Nội dung cần thể hiện: Nhắc lại tên văn bản cần truyền đạt. Tóm tắt nội dung cơ bản của văn bản cần truyền đạt. Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện. VD:
 7. 7. Thông báo một sự việc, một tin tức: Nội dung cần thể hiện: Nêu ngày, giờ họp, thành phần tham dự, người chủ trì. Tóm tắt các quyết đnh của hội nghị, cuộc họp. Nêu các quyết định của hội nghị (nếu có). Nội dung cần thể hiện: Nêu ngày, giờ họp, thành phần tham dự, người chủ trì. Tóm tắt các quyết đnh của hội nghị, cuộc họp. Nêu các quyết định của hội nghị (nếu có). VD: Thông báo kết quả cuộc họp (hội thảo khoa học, hội nghị giao ban,…)
 8. 8. Thông báo về nhiệm vụ được giao: Nội dung cần thể hiện: Ghi ngắn gọn, đầy đủ nhiệm vụ được giao Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển khai thực hiện. Nội dung cần thể hiện: Ghi ngắn gọn, đầy đủ nhiệm vụ được giao Nêu những yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ Nêu các biện pháp cần được áp dụng để triển khai thực hiện. VD:
 9. 9. Thông báo về các quan hệ mới trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh đạo: Nội dung cần thể hiện: Ghi rõ, đầy đủ tên cơ quan chủ quản, tên trụ sở, số điện thoại, fax Ngày, tháng, năm thay đổi Nội dung cần thể hiện: Ghi rõ, đầy đủ tên cơ quan chủ quản, tên trụ sở, số điện thoại, fax Ngày, tháng, năm thay đổi VD: Thông báo về việc thay đổi cơ quan chủ quản, thay đổi phạm vi hoạt động, địa giới hành chính, mở chi nhánh…
 10. 10. Thông báo về thông tin trong hoạt động quản lý: Nội dung cần thể hiện: Ghi rõ nội dung của hoạt động quản lý Lý do phải tiến hành các hoạt động quản lý Thời gian tiến hành (thời gian bắt đầu, kết thúc) Nội dung cần thể hiện: Ghi rõ nội dung của hoạt động quản lý Lý do phải tiến hành các hoạt động quản lý Thời gian tiến hành (thời gian bắt đầu, kết thúc) VD: Thông báo Về việc kiểm kê tài sản năm 2011 Trường đại học nông nghiệp Hà nội
 11. 11. 44 MẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁOMẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁO
 12. 12. MẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁOMẪU TRÌNH BÀY THÔNG BÁO

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • nguyentam170598dllh

  May. 15, 2017
 • hothihoahelen

  May. 23, 2017

[Soan Thao VB] Slide tham khảo

Views

Total views

5,144

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

33

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×