Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP BAN HÀNH Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
_______________
______...
CTY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________ _________________________...
SỞ CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY THỰC PHẨM SỐ 50 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
_____...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Soan Thao VB] Mau thong bao_5895

270 views

Published on

[Soan Thao VB] Mẫu Thông Báo

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[Soan Thao VB] Mau thong bao_5895

  1. 1. ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DOANH NGHIỆP BAN HÀNH Độc lập –Tự do – Hạnh phúc _______________ __________________________ Số: ……/TB-TÊNDN (tắt) Địa danh, ngày……tháng…… năm…… THÔNG BÁO Về việc ……………………………………………… _______________ (Nội dung thông báo) …………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (Nêu rõ những yêu cầu) ………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………… ./. THỂ THỨC KÝ (nếu có) Chức vụ người ký Nơi nhận: - ………..; - ………..; - Lưu HC; NDM. Họ tên người ký MAÃU THOÂNG BAÙO LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
  2. 2. CTY THỜI TRANG 5Đ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ __________________________ Số: 359/TB-TT5Đ TP. Hồ Chí Minh, ngày12 tháng 5 năm 2005 THÔNG BÁO Về việc ủy quyền điều hành Công ty ________________ Căn cứ Quyết định số 322/2005-QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh, cho phép Giám đốc Công ty Thời trang 5Đ đi tham quan nghiên cứu thị trường Châu Âu, gồm các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan từ ngày 15/5/2005 đến ngày 30/5/2005; Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty thời trang 5Đ; Nay, giám đốc Công ty thông báo ủy quyền điều hành Công ty như sau: Người được ủy quyền : Ông NGUYỄN THẾ HƯNG Chức vụ : Phó Giám đốc Thời gian ủy quyền : Từ ngày 14/5/2005 đến 31/5/2005 Phạm vi ủy quyền: Ông Hưng được quyền điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty trong thời hạn nêu trên, trừ các hoạt động sau: 1. Ký các hợp đồng kinh tế mới (ngoài danh sách dự kiến đính kèm) 2. Chi mua tài sản cố định 3. Ra quyết định liên quan tới tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, khen thưởng, kỷ kuật nhân viên, cử nhân viên đi công tác ngoài nước 4. Thanh lý, bán, sang nhượng vốn của Công ty, kể cả các hoạt động góp vốn kinh doanh với các đối tác khác, huy động vốn cho Công ty./. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Ông Hưng; - Các bộ phận trực thụôc; - Niêm yết công khai; - Lưu HC; NDM. Vương Hồng Diễm Mai
  3. 3. SỞ CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY THỰC PHẨM SỐ 50 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc _______________ __________________________ Số: 127/TB-TPSG TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2005 THÔNG BÁO Về việc thu tiền tại các cửa hàng ________________ Xét tình hình an ninh trật tự xã hội trong thời gian qua, nhằm đảm bảo an toàn tài sản công ty trong quá trình thu tiền tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm trong ở thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty thông báo: 1. Kể từ ngày 01/5/2005, các xe thu tiền của Phòng Kế toán – Tài chính phải lên lịch thu tiền tại các cửa hàng, gởi một bản cho Phòng Tổ chức – Hành chánh để có kế hoạch sắp xếp nhân viên bảo vệ hộ tống xe thu tiền. 2. Phòng Tổ chức – Hành chánh phải thường xuyên cử các nhân viên bảo vệ học cách bảo quản, sử dụng các công cụ hỗ trợ, giao các công cụ hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ mỗi khi đi theo xe thu tiền (kèm theo quyết định giao của Tổng Giám đốc). 3. Các nhân viên bảo vệ, khi được giao các công cụ hỗ trợ, phải triệt để tuân thủ quy định về việc bảo quản, sử dụng các công cụ hỗ trợ, tập trung khi thực hiện nhiệm vụ, phải thường xuyên bổ sung nâng cao kiến thức nghiệp vụ về sử dụng các công cụ hỗ trợ, phải bàn giao lại cho Phòng Tổ chức – Hành chánh quản lý khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tất cà những đơn vị, cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi hình thức vi phạm đều bị xử lý nghiêm khắc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các bộ phận cá nhân phải báo cáo lãnh đạo xin ý kiến. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký./. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Các bộ phận trực thuộc; - Niêm yết công khai; - Lưu HC; NDM. Văn Ngọc Phú

×