Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinh tế quốc tế

tham khảo

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinh tế quốc tế

 1. 1. KINH T QU C TẾ Ố Ế GVBM: Tr n Th Tr ngầ ị ươ Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình của Nhóm 3 Lớp D02B33 1. Nhóm tr ng: Tr ng Th Bích Cưở ươ ị ẩ
 2. 2. Đ U T QU C TẦ Ư Ố Ế . Th c tr ng c a đ u t qu cự ạ ủ ầ ư ố t t i Vi t Namế ạ ệ . II T ng quan v đ u tổ ề ầ ư Qu c tố ế I IIIGi i pháp thu hút v nả ố đ u t t i Vi t Namầ ư ạ ệ
 3. 3. T NG QUAN V Đ U T QU CỔ Ề Ầ Ư Ố TẾ VAI TRÒ Đ U T QU C TẦ Ư Ố Ế KHÁI NIỆM TÍNH T T Y UẤ Ế KHÁCH QUAN Đ U T TR CẦ Ư Ự TI PẾ Đ U T GIÁNẦ Ư TI PẾ PHÂN LO IẠ
 4. 4. Tính t t y uấ ế khách quan Do s phát tri n không đ ng đ u v trình đ l c l ng s n xu tự ể ồ ề ề ộ ự ượ ả ấ T su t l i nhu n có xu h ng gi m và hi n t ng th aỷ ấ ợ ậ ướ ả ệ ượ ừ t ng đ i v n các n c công nghi p phát tri nươ ố ố ở ướ ệ ể Các n c đang phát tri n có nhu c u v nướ ể ầ ố Xu t kh u hàng hóa g p tr ng i b iấ ẩ ặ ở ạ ở nh ng rào c n th ng m iữ ả ươ ạ Gi i quy t nh ng nhi m v đ c bi tả ế ữ ệ ụ ặ ệ Tình hình b t n v kinh t và an ninh qu c giaấ ổ ề ế ố
 5. 5. VAI TRÒ Nước tiếp nhận đầu tưNước đi đầu tư • Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn • Xây dưng thị trường ổn định • Nâng cao uy tín và sức mạnh kinh tế • Phân tán được rủi ro kinh doanh • Thay đổi cơ cấu kinh tế trong nước theo hướng hiệu quả • Giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội • Tăng thu ngân sách • Tạo môi trường cạnh tranh Các nước phát triển • Đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế • Giải quyết việc làm, tăng thu nhập • Tạo môi trường cạnh tranh • Tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến • Tăng thu ngân sách Các nước đang phát triển
 6. 6. Đ u t gián ti pầ ư ế tr c ti p qu n lý vàự ế ả đi u hành các ho tề ạ đ ng s d ng v n.ộ ử ụ ố N c ti p nh nướ ế ậN c đ u tướ ầ ư V NỐ Khái ni mệ
 7. 7. Đ u t t nhân muaầ ư ư c phi u, trái phi uổ ế ế c a các doanh nghi pủ ệ kinh doanh có lãi ho cặ có tri n v ng phátể ọ tri n trong t ng laiể ươ Các hình th c đ u t gián ti p:ứ ầ ư ế ODA Hình th c H tr phátứ ỗ ợ tri n chính th c (ODA –ể ứ Official Development Assistance)
 8. 8. D án đô th m iự ị ớ ở Phú Yên c a m tủ ộ t p đoàn Bruneiậ (4,3 t USD)ỉ Nhà máy th y đi n Thácủ ệ M c a t nh Bình Ph cơ ủ ỉ ướ (1.588 t đ ng trong đóỷ ồ 85% v n vay c a Nh tố ủ ậ B n)ả
 9. 9. Đ u t tr c ti p (FDI – Foreign Direct Investment):ầ ư ự ế n m quy nắ ề qu n lý c sả ơ ở s n xu t kinhả ấ doanh N c ti p nh nướ ế ậN c đ u tướ ầ ư Thi t l p c s s nế ậ ơ ở ả xu t, kinh doanhấ Các hình th c đ u t :ứ ầ ư - H p đ ng h p tác kinh doanhợ ồ ợ - Doanh nghi p liên doanhệ - Doanh nghi p 100% v n đ u tệ ố ầ ư n c ngoàiướ - H p đ ng “xây d ng- kinh doanhợ ồ ư – chuy n giao”…ể
 10. 10. D án Nhà máy Thépự c a n Đ (527 tri uủ Ấ ộ ệ USD) Bà R a – Vũngở ị Tàu  D án Sân golf Vi t –ự ệ Hàn (284 tri u USD)ệ ở Long An
 11. 11. II. Th c tr ng đ u t Qu c t t i Vi t Namự ạ ầ ư ố ế ạ ệ S d ánố ự V n đăng kýố (Tri u đô laệ M ) (*)ỹ V n th c hi nố ự ệ (Tri u đô la M ) (*)ệ ỹ 2000 391 2762,8 2398,7 2001 555 3265,7 2225,6 2002 808 2993,4 2884,7 2003 791 3172,7 2723,3 2004 811 4534,3 2708,4 2005 970 6840,0 3300,5 2006 987 12004,5 4100,4 2007 1544 21348,8 8034,1 2008 1171 71726,8 11500,2 2009 1208 23107,5 10000,5 2010 1237 19886,8 11000,3 2011 1191 15618,7 11000,1 2012 1287 16348,0 10046,6 2013 1530 22352,2 11500,0
 12. 12. Bi u đ t tr ng theo ngành c a ngu n v n FDIể ồ ỷ ọ ủ ồ ố Công nghi p và xây ệ d ngự D ch vị ụ Nông - lâm - ng  ư nghi pệ
 13. 13. III. Các bi n pháp thu hút v n đ u t qu c t vào Vi t Namệ ố ầ ư ố ế ệ • Tái c  c u n n kinh t , chuy n đ i mô hình tăng ơ ấ ề ế ể ổ tr ng,ưở • Tri n khai m nh m  các bi n pháp đ  đ m b o an ể ạ ẽ ệ ể ả ả toàn, an ninh và h  tr  DN s m ph c h i s n xu t. ỗ ợ ớ ụ ồ ả ấ • Chính ph  Vi t Nam cam k t b o đ m môi tr ng ủ ệ ế ả ả ườ chính tr  - xã h i  n đ nh, b o h  quy n và l i ích chính ị ộ ổ ị ả ộ ề ợ đáng c a các NĐT, cũng nh  t o m i đi u ki n thu n ủ ư ạ ọ ề ệ ậ l i cho các DN FDI ho t đ ng t i Vi t Namợ ạ ộ ạ ệ
 14. 14. • R t nhi u gi i pháp đ ng b đã đ c đ t ra, trong đóấ ề ả ồ ộ ượ ặ tr ng tâm vào 3 lĩnh v c “đ t phá chi n l c” th c hi n tọ ự ộ ế ượ ự ệ ừ nay cho đ n năm 2020 nh thông đi p c a Th t ngế ư ệ ủ ủ ướ Chính ph đ ra t h i đ u nămủ ề ừ ồ ầ • Nâng cao ch t l ng dòng v n đ u t n c ngoài c nấ ượ ố ầ ư ướ ầ đ c coi là đ nh h ng quan tr ng nh t, đ h ng t i hìnhượ ị ướ ọ ấ ể ướ ớ thành c c u kinh t hi n đ i.ơ ấ ế ệ ạ • Xem xét vi c ban hành m t s gi i pháp m c a s m h nệ ộ ố ả ở ử ớ ơ m c đ cam k t c a Vi t Nam v i WTO đ i v i m t s lĩnhứ ộ ế ủ ệ ớ ố ớ ộ ố v c d ch v mà n c ta có nhu c u v văn hóa - y t - giáoự ị ụ ướ ầ ề ế d c, b u chính - vi n thông, hàng h i, hàng không.ụ ư ễ ả III. Các bi n pháp thu hút v n đ u t qu c t vào Vi t Namệ ố ầ ư ố ế ệ
 15. 15. THE END XIN C M N CÔ VÀ CÁC B NẢ Ơ Ạ ĐÃ L NG NGHE!!!Ắ

  Be the first to comment

  Login to see the comments

tham khảo

Views

Total views

377

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×