1
K năng
Qu n lý
Th i gian
Tâm Vi t Group
2
3
Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian
Các th h qu n lý th i gian
Công c qu n lý th i gian
4
Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian
Các th h qu n lý th i gian
Công c qu n lý th i gian
5
Giá tr c a th i gian
Th i gian là tương ñ i
Th i gian là t do
Th i gian là ngu n l c không th tái t o
6
Th i gian là Vàng.
Th i gian là cu c s ng.
7
70 Tu i
X 365 Ngày
24 Gi
60 Phút
36,792,000 Phút
8
70 Tu i
X 365 Ngày
24 Gi
60 Phút
60 Giây
2,207,520,000 Giây
9
Ta ñi ch ,
b gì mua n y?
10
Hai cách ti p c n
ð nh hư ng ho t ñ ng
Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mình
ð nh hư ng hi u qu
Làm nh ng gì c n làm...
11
Nguyên nhân lãng phí th i gian
1. Làm vi c không có k ho ch
2. Các m c ñích không rõ ràng
3. ð t quá nhi u m c tiêu
4. ...
12
Lo l ng gi ng như ng i xích ñu.
Ta r t n l c nhưng không ñưa
ta ñ n ñâu c .
13
Nguyên nhân lãng phí th i gian
6. Có quá nhi u công vi c gi y t
7. Theo ch nghĩa hoàn h o
8. Vòng vo
9. S a sai
10.Trì ...
14
Treo vi c
là
Treo c
15
Không làm cũng ñư c
Không làm
Không làm không ñư c
Làm ngay t c thì
16
M t ch m
17
Nguyên nhân lãng phí th i gian
11.M t th i gian ch ñ i
12.D các cu c h p vô b
13.Ngh s m
14.T c gi n
15.Có quá nhi u gi...
18
Không ai mu n ch u m t mát
m t mình, h luôn kéo ngư i
khác cùng lãng phí th i gian.
19
Ta có ñ ng tình
v i nh ng ngư i
móc ví c a ta?
20
H i ch ng... v i
Ý tư ng r t hay, nhưng tôi chưa có th i gian
D o này anh b n, ph i v mu n
Ngày mai nhé, mai.... l i ma...
21
Ngư i cán b quan tr ng!
B nh n chìm trong công vi c
Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó
V i ch y ñ n và r ...
22
B n ñ n
hay không
thì máy bay
v n c t cánh
23
Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian
Các th h qu n lý th i gian
Công c qu n lý th i gian
24
Thói quen dùng th i gian
Làm cái thích trư c, cái không thích sau
Làm cái bi t cách làm trư c
Làm cái d làm trư c
Làm c...
25
Thói quen dùng th i gian
Ph n ng l i yêu c u c a ngư i khác
Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng
Ch ñ n h n cu i cùng m i...
26
Qu n lý th i gian – Th h 1
Cơ s : Nh c vi c
Khuynh hư ng: Theo dòng ch y
S d ng s tay li t kê ñ u vi c hàng ngày
K t qu...
27
Qu n lý th i gian – Th h 2
Cơ s : L p k ho ch và chu n b
Khuynh hư ng: Trù ho ch tương lai
Dùng công c hi n ñ i hơn ñ Q...
28
Qu n lý th i gian – Th h 3
Cơ s : L p k ho ch, ưu tiên hoá, ki m soát
Khuynh hư ng: Xác ñ nh giá tr , ưu tiên
Dùng công...
29
Nh n xét 3 th h
Làm ñư c nhi u vi c hơn v i th i gian ít hơn
Vi c quan tr ng chưa ñư c dành th i gian
Th h th 4?
30
Hai thu c tính c a s ki n:
Quan tr ng
&
Kh n c p
31
I II
III IV
Kh n c p Không kh n c p
Không
quan
tr ng
Quan
tr ng
Ma tr n qu n lý th i gian
32
I II
III IV
Kh n c p Không kh n c p
Không
quan
tr ng
Quan
tr ng
Ma tr n qu n lý th i gian
•Kh ng ho ng
•Các v n ñ c p b...
33
I II
III IV
Kh n c p Không kh n c p
Không
quan
tr ng
Quan
tr ng
Ma tr n qu n lý th i gian
Làm ngay
Giao cho
ngư i khác
...
34
I II
III
IV
K t qu :
- Căng th ng (stress)
- Ki t s c
- Luôn trong tình tr ng kh ng ho ng
- Làm vi c ngoài ph m vi ch c...
35
36
Vi c gì cũng g p
thì hi u qu th p
Vi c gì cũng v i
thì m t h t cơ h i
37
I II
III IV
K t qu :
- T p trung vào ng n h n
- Công vi c v n v t
- Không coi tr ng m c tiêu, k ho ch
- C m giác là n n...
38
I II
III IV
K t qu :
- Vô trách nhi m
- Tách r i công vi c
- Ph thu c vào ngư i khác
39
I II K t qu :
- T m nhìn, tri n v ng
- Cân b ng
- S ng có k lu t
- Ch ñ ng
- Ít kh ng ho ng
III IV
40
Có th qu n lý th i gian?
Qu n lý th i gian là
vi c khó
Nhưng có th
n u có quy t
tâm
41
Năng l c lãnh ñ o
Phát tri n t m nhìn, s m nh, m c tiêu
Phát tri n k năng nh n bi t và QL b n thân
Phát tri n kh năng ñ...
42
Nh ng v n ñ cơ b n
T m quan tr ng c a qu n lý th i gian
Nh n th c v nh ng cách lãng phí th i gian
Quan ñi m m i v qu n ...
43
Nh ng v n ñ cơ b n
Ma tr n qu n lý th i gian
Ưu tiên hoá
Giao vi c
T ng k t các nguyên t c qu n lý th i gian
44
Nguyên t c qu n lý th i gian
1. ð c có ch n l c
2. Li t kê công vi c c n th c hi n trong ngày
3. Ưu tiên hoá các công v...
45
Nguyên t c qu n lý th i gian
6.Có các công vi c nh nhàng xen k
7.Chia nh các công vi c l n
8.Xác ñ nh 20% công vi c qua...
46
Nguyên t c qu n lý th i gian
11.Không trì hoãn công vi c
12.ð t ra h n cu i cùng
13.Luôn ñ ý th i gian
14.Làm gì ñó lúc...
47
Tàu ho
hay
Xe c u ho ?
48
Làm vi c
hay
B n vi c?
49
Qu n lý th i gian – Th h 4
Vi c quan tr ng nh t
v trí s m t
(t ch c vùng II)
50
Vi c quan tr ng
nh t ph i ñư c
hoàn thành t t nh t
51
L p ưu tiên cho
các vi c trong l ch
L p l ch cho
các vi c ưu tiên
52
Vi n c nh
tương lai
53
Lãnh ñ o
hay
qu n lý?
54
55
ð nh
hư ng
56
Thang
d a
vào
ñâu?
57
N u không có t m nhìn
Ch n nh ng gì trư c m t
Làm nh ng vi c c p bách
Ch u s h i thúc c a th i gian
Ch n theo c m tính
...
58
M c ñích Hành ñ ng K t qu+ =
M c ñích M ng mơ+ =
Hành ñ ng Qua ngày+ =
M c
ñích
Hành
ñ ng
S ng
ñ p
+ =
59
Mu n phóng
nhanh thì ph i
60
T m nhìn giúp ta
Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu
Nói “không” m t cách t tin và thanh th n
Vư t qua s hãi, hèn nhát,...
61
ði u gì t o nên s khác bi t
gi a m t ngư i chán ñ i và
v n ñ ng viên Paragames?
62
S l a ch n c a chúng
ta xu t phát t ñâu?
Ti n b c, công danh,
hay trái tim!
63
B¹n bÌKÎ thï
T©m linh
C¸ nh©n
Gia ®×nh
Hä h ng TiÒn b¹c
C«ng viÖc
Së h÷u
Thó vui
Nguyên t c
64
Chúng ta nh n ra
ch không ph i
t o ra s m nh c a mình
65
Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu
B n ph m ch t thiên phú
Nh n th c v b n thân
Lương tâm
B n lĩnh t quy t
S hình dung sáng t o
66
Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu
B n nhu c u con ngư i
Lý tư ng
Tinh th n
Xã h i
V t ch t
67
H nh phúc
hay
Khoái c m?
68
ð lương tâm tr l i
Cái gì?
T i sao?
B ng cách nào?
69
70
S
M
A
R
T
pecific
easurable
chievable
esult-oriented
ime bound
71
Vi t t o nên suy nghĩ
Suy nghĩ t o ra hình nh
Hình nh t o nên c m nh n
C m nh n d n ñ n hành ñ ng
Hành ñ ng t o ra k t ...
72
T m nhìn
S m nh
Vai trò M c tiêu
Lâu dài
Vài trò M c tiêu K ho ch
L ch tu n
Giao vi c
Hàng tu n
73
Phát tri n
Cá nhân
Gia ñình/
V ch ng
Ph trách
SP m i
Ph trách
Nghiên c u
M r ng m ng lư i (12)
Tác ñ ng ký k t (11)
Ngh...
74
Ph trách
Hành chính
Ph trách
Công ñoàn
Ph trách
Nhân s
So n k ho ch năm t i (19)
Thăm h i nhân viên (18)
Chu n b ñ i h ...
75
LÞch tuÇn TuÇn:
Vai trß Môc tiªu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5Chñ nhËt Thø 6 Thø 7
C¸c −u
tiªn tuÇn
C¸c −u tiªn h ng ng y
LÞc...
76
M c tiêu tháng
Quan h
S c kho
Phát tri n cá nhân
Th nghi m
Tài chính
Cá tính (suy nghĩ, c m nh n, cách s ng)
Thói quen:...
77
Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian
Các th h qu n lý th i gian
Công c qu n lý th i gian
78
Các công c
Gi y và bút
Ph thu c ít
D s d ng
Linh ñ ng
Không oai
Công c hi n ñ i
Ph thu c nhi u
Khó s d ng
Không linh ñ ...
79
Công c hi n ñ i
Công c qu n lý th i gian, ghi chép: Paml
ði n tho i di ñ ng
Máy vi tính: ñ bàn, xách tay, b túi...
Ph n...
80
81
82
83
Công c ñơn gi n
M t chi c bút
M t quy n s nh
84
Cách nghi s
Vi t ra m i m c tiêu c n ñ t
Li t kê t t c các công vi c c n làm
S p x p theo th t ưu tiên
G ch ñi nh ng vi...
85
Present – Hi n t i
Present – Món quà
Present – Th hi n
86
Cách nghi s
Có kho ng tr ng ñ ghi vi c quan tr ng
Chia s làm hai ph n
Ghi nh ng vi c c n làm phía bên ph i
Ghi th i gia...
87
M u bút chì
hơn
Trí nh t t
88
Trí nh ñ m
không b ng
nét m c m
89
B ng kê ñ u vi c
B ng kê ñ u vi c:
Không c u trúc
Không gi i h n th i gian
Không có th t ưu tiên
Không chi ti t
90
Th i gian bi u
Th i gian bi u:
C u trúc theo th i gian
Th i gian hoàn thành
Th t ưu tiên
Chi ti t, c th
91
Ba lo i th i gian bi u
L c quan t u
Quá ít th i gian ñ th c hi n công vi c
Bi quan
Quá nhi u th i gian dành cho m t vi ...
92
Th i gian bi u th c t
ð nh th i gian cho ho t ñ ng thông thư ng
Hình dung ra các chi ti t
K t h p các ho t ñ ng
ð t h n...
93
K năng l p th i gian bi u
Gi quan tr ng nh t
C t b t ñi m t vi c
Thêm m t gi bu i sáng
ð ng v t l n v i chó con
Ch ch p...
94
Lúc thi u ti n ta tiêu pha r t chi ly.
N u ta s d ng th i gian như tiêu
ti n ch c không bao gi ta nghèo.
95
K năng l p th i gian bi u
S p x p thư t ưu tiên
Làm cho quy n l ch quan tr ng như ñ ng h
Ho ch ñ nh ngày th tư trư c ng...
96
Qu n lý th i gian
Giá tr c a th i gian
Các th h qu n lý th i gian
Công c qu n lý th i gian
97
Thành công l n
v i bư c nh
hơn là
thành công nh
v i bư c l n.
98
Hãy tôn tr ng th i
gian c a ngư i khác
99
K lu t
là t do.
100
Ai cũng có cùng m t tài s n:
1440 phút/ngày
Cách s d ng tài s n ñó làm nên s
khác bi t gi a ngư i giàu và k nghèo,
ngư...
101
Chu n
m c
Hành
vi
Thói
quen
Tính
cách
SS PHPH NN
Suy
nghĩ
102
Thói quen tích c c là:
s c b t cu c ñ i.
103
H
chu n
Hành
vi
Thói
quen
Văn
hoá
SS NGHINGHI PP
Suy
nghĩ
104
3 ñi u ư c!
(Sau m t năm n a tôi chuy n sang th gi i m i)
105
Chân lý bi t th i
ñi m c a mình.
106
107
p 21 ngày
Tăng nhi t ñ
cao lên ñ ñ y
nhanh ti n ñ
Ung
108
M i th ñ u ñư c
t o ra hai l n
109
M i th ñ u xu t
phát t suy nghĩ.
110
Trung th c
Có th ti n b
Cái gì làm ñư c
Th c hi n ngay
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ky nang quan li thoi gian

396 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky nang quan li thoi gian

 1. 1. 1 K năng Qu n lý Th i gian Tâm Vi t Group
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 4. 4. 4 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 5. 5. 5 Giá tr c a th i gian Th i gian là tương ñ i Th i gian là t do Th i gian là ngu n l c không th tái t o
 6. 6. 6 Th i gian là Vàng. Th i gian là cu c s ng.
 7. 7. 7 70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 36,792,000 Phút
 8. 8. 8 70 Tu i X 365 Ngày 24 Gi 60 Phút 60 Giây 2,207,520,000 Giây
 9. 9. 9 Ta ñi ch , b gì mua n y?
 10. 10. 10 Hai cách ti p c n ð nh hư ng ho t ñ ng Làm b t c cái gì có th ho c ñ n v i mình ð nh hư ng hi u qu Làm nh ng gì c n làm theo th t quan tr ng
 11. 11. 11 Nguyên nhân lãng phí th i gian 1. Làm vi c không có k ho ch 2. Các m c ñích không rõ ràng 3. ð t quá nhi u m c tiêu 4. Giám sát quá ch t ch 5. Lo l ng thái quá
 12. 12. 12 Lo l ng gi ng như ng i xích ñu. Ta r t n l c nhưng không ñưa ta ñ n ñâu c .
 13. 13. 13 Nguyên nhân lãng phí th i gian 6. Có quá nhi u công vi c gi y t 7. Theo ch nghĩa hoàn h o 8. Vòng vo 9. S a sai 10.Trì hoãn công vi c
 14. 14. 14 Treo vi c là Treo c
 15. 15. 15 Không làm cũng ñư c Không làm Không làm không ñư c Làm ngay t c thì
 16. 16. 16 M t ch m
 17. 17. 17 Nguyên nhân lãng phí th i gian 11.M t th i gian ch ñ i 12.D các cu c h p vô b 13.Ngh s m 14.T c gi n 15.Có quá nhi u giao ti p xã h i
 18. 18. 18 Không ai mu n ch u m t mát m t mình, h luôn kéo ngư i khác cùng lãng phí th i gian.
 19. 19. 19 Ta có ñ ng tình v i nh ng ngư i móc ví c a ta?
 20. 20. 20 H i ch ng... v i Ý tư ng r t hay, nhưng tôi chưa có th i gian D o này anh b n, ph i v mu n Ngày mai nhé, mai.... l i mai Tôi không có th i gian ñ làm h t m i vi c Giá 1 ngày có 25 ti ng Giá có thêm 1 ngày ñ làm vi c này thì t t bi t m y
 21. 21. 21 Ngư i cán b quan tr ng! B nh n chìm trong công vi c Dư ng như lúc nào cũng b n b u v i m t cái gì ñó V i ch y ñ n và r i cu c h p không ñúng gi Ng c a ti p khách, nhưng không bao gi có m t H n g p khách, nhưng khi h ñ n l i không nh
 22. 22. 22 B n ñ n hay không thì máy bay v n c t cánh
 23. 23. 23 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 24. 24. 24 Thói quen dùng th i gian Làm cái thích trư c, cái không thích sau Làm cái bi t cách làm trư c Làm cái d làm trư c Làm cái t n nhi u th i gian trư c Làm cái mà ngu n l c s n có trư c
 25. 25. 25 Thói quen dùng th i gian Ph n ng l i yêu c u c a ngư i khác Làm vi c g p trư c vi c quan tr ng Ch ñ n h n cu i cùng m i làm Làm vi c nh trư c khi làm vi c l n Cái gì ñ n trư c làm trư c
 26. 26. 26 Qu n lý th i gian – Th h 1 Cơ s : Nh c vi c Khuynh hư ng: Theo dòng ch y S d ng s tay li t kê ñ u vi c hàng ngày K t qu : Không quên ñ u vi c D n vi c sang ngày hôm sau Vi c quan tr ng là nh ng vi c trư c m t
 27. 27. 27 Qu n lý th i gian – Th h 2 Cơ s : L p k ho ch và chu n b Khuynh hư ng: Trù ho ch tương lai Dùng công c hi n ñ i hơn ñ QL ñ u vi c K t qu : Không quên ñ u vi c Có th i h n b t ñ u và k t thúc cho m i vi c Vi c quan tr ng là vi c n m trong l ch trình
 28. 28. 28 Qu n lý th i gian – Th h 3 Cơ s : L p k ho ch, ưu tiên hoá, ki m soát Khuynh hư ng: Xác ñ nh giá tr , ưu tiên Dùng công c l p k ho ch, t ch c ngày K t qu : Vi c ưu tiên v th i gian ñư c th c hi n L m d ng ch “Kh n” Vi c quan tr ng xác ñ nh b i giá tr và kh n
 29. 29. 29 Nh n xét 3 th h Làm ñư c nhi u vi c hơn v i th i gian ít hơn Vi c quan tr ng chưa ñư c dành th i gian Th h th 4?
 30. 30. 30 Hai thu c tính c a s ki n: Quan tr ng & Kh n c p
 31. 31. 31 I II III IV Kh n c p Không kh n c p Không quan tr ng Quan tr ng Ma tr n qu n lý th i gian
 32. 32. 32 I II III IV Kh n c p Không kh n c p Không quan tr ng Quan tr ng Ma tr n qu n lý th i gian •Kh ng ho ng •Các v n ñ c p bách •Các d án ñ n h n •Công vi c t n ñ ng •Các vi c ñ t xu t •Thư t , e-mail •H p hành •Các v n ñ c p bách •Các công vi c vô b •ði n tho i •Tán g u •Ho t ñ ng “gi i trí” •Làm vi c trong C/ lư c •Xây d ng quan h •Tìm ki m cơ h i •L p k ho ch
 33. 33. 33 I II III IV Kh n c p Không kh n c p Không quan tr ng Quan tr ng Ma tr n qu n lý th i gian Làm ngay Giao cho ngư i khác Ch làm n u có th i gian Làm sau, nhưng kiên quy t
 34. 34. 34 I II III IV K t qu : - Căng th ng (stress) - Ki t s c - Luôn trong tình tr ng kh ng ho ng - Làm vi c ngoài ph m vi ch c năng
 35. 35. 35
 36. 36. 36 Vi c gì cũng g p thì hi u qu th p Vi c gì cũng v i thì m t h t cơ h i
 37. 37. 37 I II III IV K t qu : - T p trung vào ng n h n - Công vi c v n v t - Không coi tr ng m c tiêu, k ho ch - C m giác là n n nhân, th ñ ng - Quan h h i h t
 38. 38. 38 I II III IV K t qu : - Vô trách nhi m - Tách r i công vi c - Ph thu c vào ngư i khác
 39. 39. 39 I II K t qu : - T m nhìn, tri n v ng - Cân b ng - S ng có k lu t - Ch ñ ng - Ít kh ng ho ng III IV
 40. 40. 40 Có th qu n lý th i gian? Qu n lý th i gian là vi c khó Nhưng có th n u có quy t tâm
 41. 41. 41 Năng l c lãnh ñ o Phát tri n t m nhìn, s m nh, m c tiêu Phát tri n k năng nh n bi t và QL b n thân Phát tri n kh năng ñ ng viên khuy n khích Phát tri n các k năng quan h
 42. 42. 42 Nh ng v n ñ cơ b n T m quan tr ng c a qu n lý th i gian Nh n th c v nh ng cách lãng phí th i gian Quan ñi m m i v qu n lý th i gian Nh n th c v thiên hư ng s d ng th i gian
 43. 43. 43 Nh ng v n ñ cơ b n Ma tr n qu n lý th i gian Ưu tiên hoá Giao vi c T ng k t các nguyên t c qu n lý th i gian
 44. 44. 44 Nguyên t c qu n lý th i gian 1. ð c có ch n l c 2. Li t kê công vi c c n th c hi n trong ngày 3. Ưu tiên hoá các công vi c 4. Ngăn n p 5. Làm nhi u vi c không quan tr ng m t lúc
 45. 45. 45 Nguyên t c qu n lý th i gian 6.Có các công vi c nh nhàng xen k 7.Chia nh các công vi c l n 8.Xác ñ nh 20% công vi c quan tr ng 9.Dành th i gian t t cho công vi c quan tr ng 10.Dành m t th i gian không b qu y r y
 46. 46. 46 Nguyên t c qu n lý th i gian 11.Không trì hoãn công vi c 12.ð t ra h n cu i cùng 13.Luôn ñ ý th i gian 14.Làm gì ñó lúc ch ñ i 15.Làm vi c b n r n vào m t th i ñi m
 47. 47. 47 Tàu ho hay Xe c u ho ?
 48. 48. 48 Làm vi c hay B n vi c?
 49. 49. 49 Qu n lý th i gian – Th h 4 Vi c quan tr ng nh t v trí s m t (t ch c vùng II)
 50. 50. 50 Vi c quan tr ng nh t ph i ñư c hoàn thành t t nh t
 51. 51. 51 L p ưu tiên cho các vi c trong l ch L p l ch cho các vi c ưu tiên
 52. 52. 52 Vi n c nh tương lai
 53. 53. 53 Lãnh ñ o hay qu n lý?
 54. 54. 54
 55. 55. 55 ð nh hư ng
 56. 56. 56 Thang d a vào ñâu?
 57. 57. 57 N u không có t m nhìn Ch n nh ng gì trư c m t Làm nh ng vi c c p bách Ch u s h i thúc c a th i gian Ch n theo c m tính B cu n theo s c p bách c a ngư i khác
 58. 58. 58 M c ñích Hành ñ ng K t qu+ = M c ñích M ng mơ+ = Hành ñ ng Qua ngày+ = M c ñích Hành ñ ng S ng ñ p + =
 59. 59. 59 Mu n phóng nhanh thì ph i
 60. 60. 60 T m nhìn giúp ta Hành ñ ng nhi t tình ñ ñ t m c tiêu Nói “không” m t cách t tin và thanh th n Vư t qua s hãi, hèn nhát, các tr ng i khác
 61. 61. 61 ði u gì t o nên s khác bi t gi a m t ngư i chán ñ i và v n ñ ng viên Paragames?
 62. 62. 62 S l a ch n c a chúng ta xu t phát t ñâu? Ti n b c, công danh, hay trái tim!
 63. 63. 63 B¹n bÌKÎ thï T©m linh C¸ nh©n Gia ®×nh Hä h ng TiÒn b¹c C«ng viÖc Së h÷u Thó vui Nguyên t c
 64. 64. 64 Chúng ta nh n ra ch không ph i t o ra s m nh c a mình
 65. 65. 65 Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n ph m ch t thiên phú Nh n th c v b n thân Lương tâm B n lĩnh t quy t S hình dung sáng t o
 66. 66. 66 Cơ s ñ ho ch ñ nh m c tiêu B n nhu c u con ngư i Lý tư ng Tinh th n Xã h i V t ch t
 67. 67. 67 H nh phúc hay Khoái c m?
 68. 68. 68 ð lương tâm tr l i Cái gì? T i sao? B ng cách nào?
 69. 69. 69
 70. 70. 70 S M A R T pecific easurable chievable esult-oriented ime bound
 71. 71. 71 Vi t t o nên suy nghĩ Suy nghĩ t o ra hình nh Hình nh t o nên c m nh n C m nh n d n ñ n hành ñ ng Hành ñ ng t o ra k t qu
 72. 72. 72 T m nhìn S m nh Vai trò M c tiêu Lâu dài Vài trò M c tiêu K ho ch L ch tu n Giao vi c Hàng tu n
 73. 73. 73 Phát tri n Cá nhân Gia ñình/ V ch ng Ph trách SP m i Ph trách Nghiên c u M r ng m ng lư i (12) Tác ñ ng ký k t (11) Nghiên c u k t qu cu i cùng (10) Nghiên c u th hi u (9) Ph ng v n tuy n tr lý (8) Kh o sát th trư ng (7) Bàn v v n ñ chi tiêu (6) T p xe cho con (5) ð t vé ñi xem phim (4) Thăm b n m (3) ðăng ký d h i th o (2) So n m c tiêu cá nhân (1)
 74. 74. 74 Ph trách Hành chính Ph trách Công ñoàn Ph trách Nhân s So n k ho ch năm t i (19) Thăm h i nhân viên (18) Chu n b ñ i h i (17) Báo cáo lương (16) Báo cáo cu i tháng (15) Thăm h i nhân viên (14) Xem xét l i trách nhi m (13)
 75. 75. 75 LÞch tuÇn TuÇn: Vai trß Môc tiªu Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5Chñ nhËt Thø 6 Thø 7 C¸c −u tiªn tuÇn C¸c −u tiªn h ng ng y LÞch c«ng viÖc 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Tíi: Ho¹t ®éng ch©n tay Ho¹t ®éng XH, t×nh c¶m Ho¹t ®éng trÝ ãc Ho¹t ®éng tinh thÇn C©n b»ng cuéc sèng
 76. 76. 76 M c tiêu tháng Quan h S c kho Phát tri n cá nhân Th nghi m Tài chính Cá tính (suy nghĩ, c m nh n, cách s ng) Thói quen: thêm t t, b x u
 77. 77. 77 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 78. 78. 78 Các công c Gi y và bút Ph thu c ít D s d ng Linh ñ ng Không oai Công c hi n ñ i Ph thu c nhi u Khó s d ng Không linh ñ ng R t oai
 79. 79. 79 Công c hi n ñ i Công c qu n lý th i gian, ghi chép: Paml ði n tho i di ñ ng Máy vi tính: ñ bàn, xách tay, b túi... Ph n m m: Microsoft Outlook Các ph n m m qu n lý th i gian khác
 80. 80. 80
 81. 81. 81
 82. 82. 82
 83. 83. 83 Công c ñơn gi n M t chi c bút M t quy n s nh
 84. 84. 84 Cách nghi s Vi t ra m i m c tiêu c n ñ t Li t kê t t c các công vi c c n làm S p x p theo th t ưu tiên G ch ñi nh ng vi c ñã làm Hãy nghĩ ñ n vi c hi n t i
 85. 85. 85 Present – Hi n t i Present – Món quà Present – Th hi n
 86. 86. 86 Cách nghi s Có kho ng tr ng ñ ghi vi c quan tr ng Chia s làm hai ph n Ghi nh ng vi c c n làm phía bên ph i Ghi th i gian cho m i vi c phía bên trái ðánh d u ho c g ch ñi nh ng vi c hoàn t t
 87. 87. 87 M u bút chì hơn Trí nh t t
 88. 88. 88 Trí nh ñ m không b ng nét m c m
 89. 89. 89 B ng kê ñ u vi c B ng kê ñ u vi c: Không c u trúc Không gi i h n th i gian Không có th t ưu tiên Không chi ti t
 90. 90. 90 Th i gian bi u Th i gian bi u: C u trúc theo th i gian Th i gian hoàn thành Th t ưu tiên Chi ti t, c th
 91. 91. 91 Ba lo i th i gian bi u L c quan t u Quá ít th i gian ñ th c hi n công vi c Bi quan Quá nhi u th i gian dành cho m t vi c Th c t Dành v a ñ th i gian cho vi c c th
 92. 92. 92 Th i gian bi u th c t ð nh th i gian cho ho t ñ ng thông thư ng Hình dung ra các chi ti t K t h p các ho t ñ ng ð t h n ch th i gian L p l ch m i vi c L p l ch cho vi c ñ t xu t
 93. 93. 93 K năng l p th i gian bi u Gi quan tr ng nh t C t b t ñi m t vi c Thêm m t gi bu i sáng ð ng v t l n v i chó con Ch ch p nh n nh ng tin ng n Không ki m tra kép
 94. 94. 94 Lúc thi u ti n ta tiêu pha r t chi ly. N u ta s d ng th i gian như tiêu ti n ch c không bao gi ta nghèo.
 95. 95. 95 K năng l p th i gian bi u S p x p thư t ưu tiên Làm cho quy n l ch quan tr ng như ñ ng h Ho ch ñ nh ngày th tư trư c ngày th ba Tuân th l ch
 96. 96. 96 Qu n lý th i gian Giá tr c a th i gian Các th h qu n lý th i gian Công c qu n lý th i gian
 97. 97. 97 Thành công l n v i bư c nh hơn là thành công nh v i bư c l n.
 98. 98. 98 Hãy tôn tr ng th i gian c a ngư i khác
 99. 99. 99 K lu t là t do.
 100. 100. 100 Ai cũng có cùng m t tài s n: 1440 phút/ngày Cách s d ng tài s n ñó làm nên s khác bi t gi a ngư i giàu và k nghèo, ngư i thành công và k th t b i.
 101. 101. 101 Chu n m c Hành vi Thói quen Tính cách SS PHPH NN Suy nghĩ
 102. 102. 102 Thói quen tích c c là: s c b t cu c ñ i.
 103. 103. 103 H chu n Hành vi Thói quen Văn hoá SS NGHINGHI PP Suy nghĩ
 104. 104. 104 3 ñi u ư c! (Sau m t năm n a tôi chuy n sang th gi i m i)
 105. 105. 105 Chân lý bi t th i ñi m c a mình.
 106. 106. 106
 107. 107. 107 p 21 ngày Tăng nhi t ñ cao lên ñ ñ y nhanh ti n ñ Ung
 108. 108. 108 M i th ñ u ñư c t o ra hai l n
 109. 109. 109 M i th ñ u xu t phát t suy nghĩ.
 110. 110. 110 Trung th c Có th ti n b Cái gì làm ñư c Th c hi n ngay

×