Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte lingua linguae-v2

162 views

Published on

Published in: Education, Technology, Real Estate
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projecte lingua linguae-v2

 1. 1. LINGUA LINGUAE by E-LINGUA s.a.
 2. 2. Índex1. E-Lingua2. Lingua linguae, la nostra proposta3. Disseny instruccional del curs (Model ADDIE)4. La plataforma virtual d’aprenentatge: Moodle5. El Model d’aprenentatge: Learning by doing6. Els costos7. Recursos humans
 3. 3. E-lingua E-lingua som una empresa capdavantera en el disseny, desenvolupament i implementació de processos formatius virtuals,• La nostra missió és oferir a les institucions dedicades a la formació la possibilitat de créixer a través de làmbit virtual.• Desenvolupem projectes de formació en línia per a tot tipus dinstitucions, tant públiques com privades, amb la finalitat doferir educació a distància per a la ciutadania en general o els treballadors duna empresa en concret adaptant-nos a les necessitats intrínseques de cada situació.
 4. 4. Lingua linguae,LA NOSTRA PROPOSTAEl present projecte té com a objectiu oferir una plataformaper a laprenentatge en el marc de les llengües de les CCAAencarat a la superació dels nivells establerts pel Marc ComúEuropeu de Referència (MECR).Els objectius principals són:1. Crear un entorn virtual per a laprenentatge de la Llengua Catalana, de manera estructurada i a labast del ciutadà.2. Donar oportunitats formatives a les minories desafavorides i amb dificultats daccés a la formació.3. Formar en coneixements de Llengua Catalana a lalumnat en base als coneixements previs.4. Adaptar laprenentatge duna llengua a un format asincrònic i virtual..
 5. 5. Disseny instruccional del curs (ADDIE)La nostra proposta segueix el model ADDIE, posant especialatenció en lavaluacio inicial de les necessitats, eldestinatari real que és lalumne i lavaluació contínua per tal degarantir una plataforma que sadapti a les necessitats reals entot moment.
 6. 6. Lingua linguae donarà resposta a lessegüents necessitats detectadesÀmbit de la institució:• Orientar a satisfer un currículum pre-establert per lautoritat competent.• Cobrir les expectatives de formació per les quals ha estat demanat.• Oferir uns serveis que representin a lorganisme oficial.• Permetre un accés a la ciutadania en general.
 7. 7. Àmbit del destinatari:• Oferir plataforma senzill, apte per a persones amb poca formació en TIC.• Considerar qüestions daccessibilitat per a la població amb dificultats daccés.• Fixar i establir objectius didàctics per a poder orientar a lestudiant.• Informar de de forma clara i concisa a lestudiant en relació o Objectius didàctics o Procediment a seguir. o Criteris davaluació
 8. 8. La plataforma virtual daprenentatge:MoodlePer què Moodle • plataforma de programari lliure. • molt reconeguda en làmbit de leducació i la formació presencial, semipresencial i virtual. • permet realitzar un aprenentatg individual però també col·laboratiu, factor clau per potenciar: o la motivació i el compromís de lestudiant. o construcció de coneixement a partir de la interacció • permet integrar les eines i els recursos de la Web 2.0. • és intuïtiva i de fàcil administració i maneig. • Té un gran potencial dagilitzar la interacció alumnes- docent-materials
 9. 9. El model pedagògic: learning by doingEl model pedagògic aplicat és de caireconstructivista i es fonamentarà,bàsicament, en el model "learning bydoing" on, lalumne va accedint gradualmenta nivells i cotes de coneixement superiormitjançant lús dexercicis dús de la llengua ipràctica en generalEl docent fa la funció de guia i facilitador.Tot i així, segons objectius didàctics concretses consideren diferent enfocaments didàctics: 1. Processos dinstrucció 2. Descobriment guiat individual o en grup. 3. Construcció de coneixement: integrant recursos 2.0 i dinteracció virtual com Skype, Voxopop, GoogleDocs, Blogs...
 10. 10. Els costos • Els elements d’inversió són: o Consultoria i desenvolupament d’e- learning o Personalització plataforma o Confecció de cursos o Equips per a processos d’informació o Mobiliari • Amb aquests elements s’elabora el quadre d’inversions a partir del qual es calcula el cost de la inversió, la vida útil estimada de les inversions i la quota anual d’amortització.
 11. 11. Recursos humans
 12. 12. ContacteE-lingua s.l Av. Virtual Virtual de Dalt Phone: (111) 123-1234 Fax. (111) 123-1234 E-mail: elingua4@gmail.com

×