Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 7 mar gomila evaluating competences

310 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 7 mar gomila evaluating competences

 1. 1. IASLIM INTERNATIONALSEMINAR AND EUROPEAN CONFERENCE BARCELONA 2011
 2. 2. EVALUATING COMPETENCES Knowing our People (Staff)Walking together towards excellence and happiness. Mar Gomila Human Resources Manager
 3. 3. EVALUATING COMPETENCES“La principal tasca de l´home es donar-se coneixement a si mateix, arribar a ser allò que potencialment ja és.” Erich Fromm
 4. 4. Organisation = Network
 5. 5. Organisation Organisation = Network Crossed Threads Goal GGoalPEOPLE But Processess(Staff) Goal Una XARXA de Goal Never Entangled PERSONES Goal Els nusos tallen el fluxe de l’energia i sense energia la xarxa, mor Objectives
 6. 6. Organisation = NetworkNo hi ha xarxa sense connexions reals.La connexió real es nudreix de: El diagnòstic i coneixement El compromís La determinació d’objectius/estratègies La fixació del recursos necessaris i suficients La transparència La comunicació
 7. 7. Organisation = Network• Recursos: Econòmics Tecnològics Organitzacionals Socials Humans Els recursos humans, les persones, tenen la capacitat, i la responsabilitat, de marcar la diferència. Són la clau de l’èxit. Dins d´una organització necessiten d´un lideratge, d’un sistema de treball que les recolzi en el seu camí cap a l´èxit, que no és sinó l’èxit de les organitzacions.
 8. 8. Organisation = NetworkDiàgnostic dels nostres fonts $Diagnòstic de les nostres capacitats tecnològiquesDiagnòstic de la nostra cartera de contactes Perquè no fem un diagnòstic del nostre equip humà. Perquè no fem un treball rigorós de ´ coneixe´l
 9. 9. Organisation = Network Hi ha moltes maneres de conèixer el nostre equip humà:EntrevitesTestSeguiment a temps realsSeguiment en càmeresAuditories ....... Avaluant les seves competències
 10. 10. Organisation = NetworkAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Eina de gestió que permet coneixer en profunditat a le persones que integren l’organització.COMPETÈNCIA Conjunt de coneixements, habilitats, destresses, i actituds que aplicades al treball suposen un millor grau d’assoliment, redundant per tant en la consecució dels objectius de l’organització
 11. 11. Organisation = NetworkCOMPETÈNCIAConjunt de coneixements, habilitats, experiències, sentiments ,actituds, motivacions, carácterístiques personals i valors, basats en laidoneitat demostrada, associada a un desenvolupament superior deltreballador i de l’organització, en corresponència a les exigènciesproductives, tècniques i de serveis.Observables, mesurables i amb una clara contribució als objectius del’organitació.
 12. 12. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESPAS 1Anàlisi del context estratègic de l’organització: Visió estratègica Objectius Sistemes de treball Processos i procediments Sistemes de Suport Context cultural de l’organització Competencies grupals Competències individuals
 13. 13. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESPAS 2Teixir la nostra xarxa1.- Punts forts i dèbils, oportunitats i amenaces (DAFO)2.- Identificació dels llocs de feina3.- Misió que cada lloc de feina ha de complir.
 14. 14. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESPas 2Teixir la nostra xarxa3.- Identificació de les competències i conductes que cada persona/cada lloc de feina ha de complir. Inventari de competències4.- Identificació dels treballadors de l´organització, del seu grau de competències i del grau òptim o desitjable.5.- Entrevista amb clients crítics (opcional però molt desitjable)
 15. 15. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESPas 3Validació Analitzem els resultats de les entrevistes dels nostres clients i les competències que nosaltres havíem dibuixat com a òptimes i validem, fent les correccions que siguin oportunes.
 16. 16. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESIDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIESGrups de competènciesDefinició de cada competénciaCriteris identificadorsSistema de mesura (Claus/No Claus?
 17. 17. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESIDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIESEXEMPLE I Grup competències Competències IndicadorOrientació al client Assertivitat Reconeix expressa la importància de satisfer les necessitats del client Assegurar la satisfacció de Escolta Activa Optimitza el treball propi i el delsles necessitats del client de companys per satisfer les necessitatsmanera adequada, mostrant del clientqualitat del servei Escola i aten els problemes i queixes dels clients i planteja sol.lucions efectives.
 18. 18. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESIDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIESEXEMPLE II Grup competències Competències IndicadorEficàcia personal Autocontrol Capacitat de tractar amb cliens dificils Confiança en un mateix Resposa en moments de crisi Compromís amb ProactivitatRealitza les tasques l´organització Treballa amb la filosofia debuscant , en les seves l’organitzacióactivitats, els majors nivelss Es preocupa de buscar i localitzarde qualitat i la forma de temes relacionats amb la millora delsmillorar les seves nivells de rendimentactuacions.
 19. 19. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESIDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIESEXEMPLE III Grup competències Competències IndicadorCognitives Pensament analític Elaboració de propostes tancades Coneixement i Reflexió i anàlisi antecedentsAportació de coneixements experiencia Contextualització de situacionstècnics i acadèmics i la sevaaplicabilitat conceptual i /ometodològica a l’organitació
 20. 20. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESIDENTIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIESEXEMPLE IV Grup competències Competències IndicadorEmocionals Satisfació Actitud positiva Felicitat Partipació afectivaLa seva afectivitat amb Gestió de l’estress Generació d’ interrelacionsl’organització com a ens iamb els seus objectius.
 21. 21. Organisation = NetworkAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES
 22. 22. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESQUÈ PODEM ACONSEGUIR AMB L’AVALUACIÓ DECOMPETÈNCIES?Validar i redefinir les activitats de l’empresaMantenir els nivell d’eficiència i productivitatEstalvi econòmicDisseny d’estratègies de millora continuaConsolidar l’equip humà com una part bàsica de l ‘organitzacióPlans de carrera, formació i processos de selecció ajustats a lanostra realitat organitzativa
 23. 23. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESQUINS PRINCIPIS EL REGEIXEN? Avaluació de competències = desenvolupament de les persones Disseny objectiu i validat que reforci els elements relevants de cada lloc de treball Disseny i comunicació dels objectius del sistema Compromís i participació de tots els treballadors Lideratge compromès pels responsables de l’organització
 24. 24. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESCOM POT CONTRIBUIR EN LA GESTIÓ DE LESPERSONES?Capacitació dels recursos humansPolítica de compensació basada en la resposabilitat i/o aportacióreals (objectius)Millorar el treball en equip i el llindar de motivacióDisseny de plans d’actuació i carreraMillora de les relacions jeràrquiques i ineterpersonalsMillora la comunicació entre colaboradors i entre persones dediferent grau jeràrquicFacilita la incorporació de canvis en el lloc de treballSitua al treballador en el seu horitzo de creixement
 25. 25. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIESSISTEMES D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Hi ha moltes maneres de dur a terme l’avaluació de competències. Hem de buscar aquella que més s’adpati a la nostra organització, però sobre tot al objectius reals de la mateixa i al nostre compromís amb el manteniment del sistema . FEEDBACK 360º
 26. 26. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feedback 360º Feedback 360 º = Avaluació integralDona una perspectiva real del nivell competencial de cadapersona ja que obté dades de diferents fonts: Supervisors Caps Companys i col.laboradors Clients (interns /externs)
 27. 27. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feedback 360º Feedback 360 º = Avaluació integralEl treballador sap com pot millorar el seu rendiment i o laseva actitud (les seves competències)La direcció de l’organització pot prendre decisions de futur.
 28. 28. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360ºHem de definir amb molta claredat: Quins son els objectius de l’avaluació A qui va dirigida Qui evaluarà Qui revisarà l’evaluació Periodicitat Mètode Capacitació de l’evaluador La confidencialitata del procés
 29. 29. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360ºCom s’estructura Graella de valoració de les competencies més crítiques per a cadalloc de treball, definint clarament la competència, els comportaments a mesurar i la puntuació. Aquesta mateixa graells l´omplen : l’ evaluat el cap directe un company un col.laborador/client (intern o extern)
 30. 30. Organisation = NetworkAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º SUPERIOR IMMEDIAT COL.ALBORADORS COMPANYS PERSONA EVALUADA CLIENTS SUBORDINATS
 31. 31. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º OCASIONALMENTTREBALL EN EQUIPCapacitat per treballar com a membre d’ un equip DE VEGADESinterdisciplinari o no, com, un membre més perconstribuir al desenvolupament de projectes, amb SEMPREresponsabilitat, assumint compromisos i valorantels recursos MAIComparteix èxits i fracassosEscolta amb atenció i respectePreveu les necessitates del grupCol.labora assertivamentEvita conflictesAssumeix amb comoditat diferents tasques
 32. 32. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360º COLLABORADORSTREBALL EN EQUIP SUBORDINATSCapacitat per treballar com a membre d’ un equipinterdisciplinari o no, com, un membre més per COMPANYSconstribuir al desenvolupament de projectes, ambresponsabilitat, assumint compromisos i valorantels recursos CAPComparteix èxits i fracassosEscolta amb atenció i respectePreveu les necessitates del grupCol.labora assertivamentEvita conflictesAssumeix amb comoditat diferents tasques
 33. 33. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360ºFETA L’AVALUACIÓ CALSer honest amb els seus objectiusVerificar el GAP entre competències reals i desitjadesDisseny accions correctores i de milloraComunicació a l’evaluatCompromís personals (evaluat i organització)
 34. 34. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360ºCONCLUSIONS L’ Avaluació de competències és un mètode de gestió del nostre equip humà que ens obliga a fer una reflexió profunda de la nostra pròpia organització i ens aporta coneixement de nosaltres mateixos (com a organització) i de les persones que la integren. Coneixement = LLUMLa LLUM ens mostra sempre el camí per seguir avançant.
 35. 35. Organisation = Network AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES Feeback 360ºUn guanyador diu : “ Hi ha d’haver una millor manera de fer-ho”Un perdedor diu: “És la manera com sempre ho hem fet” “La culpa es de la vaca” Jaiem Lopera/Marta I.Berna
 36. 36. Organisation = NetworkMOLTES GRÀCIES ! Mar Gomila Human Resources Manager Legal Adviser

×