Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oδηγός Γονέα

1,470 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oδηγός Γονέα

 1. 1. O‰ËÁfi˜ °ÔÓ¤·
 2. 2. À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫Π™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃Й∫∂Àª∞Δø¡ ∂π¢π∫Π À¶Πƒ∂™π∞ ∂º∞ƒªO°Π™ ¶ƒO°ƒ∞ªª∞Δø¡ ∫¶™ ™Y°°PAºEI™ K·ÏÏÈfiË ¶. BÚ˘ÓÈÒÙË, NËÈ·ÁˆÁfi˜, EȉÈ΋ EÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ AÚÁ‡Ú˘ °. K˘Ú›‰Ë˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ EÈÚ‹ÓË ™È‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘-£ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ô˘, E›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ KÒÛÙ·˜ XÚ˘Û·Ê›‰Ë˜, K·ıËÁËÙ‹˜ TEA¶H ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ ™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ΠÏ›·˜ °. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶Δ¢∂ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ E¶ITPO¶H ¶APAKO§OY£H™H™ ™˘Ú›‰ˆÓ ¶·ÓÙ·˙‹˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶TN ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ & ¶APA§ABH™ ¡ÈÎÔϤÙÙ· °ÎÏÈ¿Ô˘-ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, MfiÓÈÌË ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫fiÙÛ˘, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ∂˘ı˘Ì›· °Ô˘ÚÁÈÒÙÔ˘, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ∂£ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ∂Í¿Ú¯Ô˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ E¶I™THMONIKH E¶ITPO¶H AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ KÔÓÙ¿ÎÔ˜, K·ıËÁËÙ‹˜ TE¶AE™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AÈÁ·›Ô˘ Y¶O™THPI•H™ ¶¤ÙÚÔ˜ MÂÚÂÚ‹˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˜ °Îfi‚·Ú˘, AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ¶T¢E ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ AϤͷӉÚÔ˜ KfiÙÛ˘, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ Y.E.¶.£. ∂˘ı˘Ì›· °Ô˘ÚÁÈÒÙÔ˘, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ∂£ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ M‹Ó·˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ EÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ K·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ¶.E. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ™ÙÂÚ¿˜ EÏÏ¿‰·˜ AÓ‰ÚÔÓ›ÎË EÍ¿Ú¯Ô˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜ ANA¢OXO™ ºOPEA™ EK¢O™EI™ ¶ATAKH ™Y°°PAºH™ ANA¢OXO™ ºOPEA™ E¶TA§OºO™ A.B.E.E. ANA¶APA°ø°H™ °ã K.¶.™. / E¶EAEK II / ª¤ÙÚÔ 1.2 / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1.2.3 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 1.2.3.‚. «OÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·» À‡ı˘ÓË OEÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™·Ì¿ÓË, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ªÔÓ¿‰·˜ ∞1· ∂À∂ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ K.¶.™. ™ÙÂϤ¯Ë YÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ YÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ OEÚÁÔ˘ M·Ú›· HÏÈ¿ÎË, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶E 18.12 Iˆ¿ÓÓ˘ M·ıÈ·Ó¿Î˘, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶E 19 OEÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 80% ·fi ÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓˆÓÈÎfi T·ÌÂ›Ô Î·È 20% ·fi EıÓÈÎÔ‡˜ ¶fiÚÔ˘˜.
 3. 3. Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN EI¢IKH Y¶HPE™IA EºAPMO°H™ ¶PO°PAMMATøN K¶™ K·ÏÏÈfiË ¶. BÚ˘ÓÈÒÙË AÚÁ‡Ú˘ °. K˘Ú›‰Ë˜ EÈÚ‹ÓË ™È‚ÚÔÔ‡ÏÔ˘-£ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ô˘ KÒÛÙ·˜ XÚ˘Û·Ê›‰Ë˜ O‰ËÁfi˜ °ÔÓ¤·
 4. 4. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· EÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· .................................................................................................................... 7 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô: OÈ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô – T· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 9 1. Π ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ................................................................................................... 10 2. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·...................................................................... 12 3. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ..................................................................................................................... 14 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο .................................................................................................................................................... 25 1. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ..................................................... 26 2. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ..................................................................................... 28 3. Π ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ .................................................................................................................................... 32 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô: TÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο .................................................................................................................................................... 37 1. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ........................................................................................................... 38 2. ∂›‰Ë ·È¯ÓȉÈÒÓ....................................................................................................................................... 40 3. ΔÔ ·È‰›, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ë Ì¿ıËÛË ..................................................................................................... 42 4. O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ.......................................................................... 45 5. OÈ ÁÔÓ›˜, ÙÔ ·È‰› Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È....................................................................................................... 48 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô: TÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 55 1. OÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ........................................................................................................... 56 2. ¶Ò˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î·È Ò˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙË Ì¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜;....................................... 58 3. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ................................................................................. 60 4. ΔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ................................................................................................. 61 5
 5. 5. KÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô: ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿; ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 67 1. ¶Ò˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿; ..................................................................................................................... 68 2. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙË Ì¿ıËÛË;.................................................................... 70 3. °È·Ù› Ù· ·È‰È¿ ÚˆÙÔ‡Ó «ÁÈ·Ù›» ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿; ...................................................................................... 73 4. ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô................................................ 74 5. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ; ........................................................................ 76 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 6Ô: H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 89 1. Π Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ - ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.......................................................................................... 91 2. Π ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ............................................ 93 3. ΔÚfiÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ............................................................ 96 KÂÊ¿Ï·ÈÔ 7Ô: H ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο..................................................................................................................................................... 105 1. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô: ·) °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰› — ‚) °È· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘............................................................................... 106 2. °È·Ù› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·È‰›; ............................................................ 107 3. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ·È‰› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘;.................................. 111 4. °È·Ù› Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔηÏ›, ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ Î·È Â˘Î·Èڛ˜/ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚfiÔ‰Ô; ....................................... 113 5. ¶fiÙ ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ/‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘;.................................... 114 6. ΔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜....................................................................................................... 116 7. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ..................................................................................................................... 117 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ............................................................................................................................................... 119 ¶ËÁ¤˜ ........................................................................................................................................................... 125 6
 6. 6. ∞Á·ËÙÔ› ÁÔÓ›˜, ΔÔ ·È‰›, fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, οÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙË Ì¿ıËÛË Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Π Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û ¤Ó· ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ ‹‰Ë ÔÏÏ¿ ¯Ú‹ÛÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ fï˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ô-χ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞fi ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ ·È‰› Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ËÏÈΛ·˜. Δ· ˘ÏÈο, Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Û Â-ÚÈÛÛfiÙÂÚ · ·È‰È¿. Π Û¯ÔÏÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ı· ÂËÚ·ÛÙ› Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·ԉ¯Ù› ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ ·È‰› Û˘Ó·ÓÙ¿ ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘, ÌÈÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·- ο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÈÎÈÏ›· ÈηÓÔًوÓ, ÁψÛÛÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜, ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ŸÏ· Ì·˙› ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ì¤- ÏË ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ı· ·›˙Ô˘Ó Î·È ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. £· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ˘ÏÈο, ÒÛÙ ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Î·È Ì¿- ıËÛË. £· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó, Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÙÔ˘/Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡. O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi˜/-‹ Â›Ó·È Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ ÙȘ ÈηÓfi-ÙËÙ ˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· οı ·È‰ÈÔ‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÏÈο Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ı ·È‰› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ó· ·Ó·- Ù˘¯ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Δ· ·È‰È¿ ʤÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÌÂÈ-ÚÈÒÓ. O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ οı ·È‰ÈÔ‡ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· Î·È Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ۯ‰ȿ- ˙Ô˘Ó Î·È ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ٷ ·È‰È¿. OÈ 7 EÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·
 7. 7. ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ·È‰ÈÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜. §·Ì‚¿- ÓÔÓÙ·È ÂȉÈο ̤ÙÚ·, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘Íȷο ΛÓËÙÚ· Î·È Ó· ÙÂı› Û Λ- ÓËÛË Ë Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. Π ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Úfi-ÁÚ ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÔȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÂ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·È. ¢ÈfiÙÈ Û˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‚ÔËı¿ÂÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ Û·˜ ÏËÚÔ-ÊÔÚ‹ ÛÔ˘Ì ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ Î·È Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì οÔȘ ·Ϥ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì- ‚Ô˘Ï¤˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿! 8 Π Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·
 8. 8. 9 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô: OÈ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô – T· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο 1. Π ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË 2. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 3. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ∞ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î¿ı ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¿ı ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˘ ÎÔÈ-Ó ˆÓ›·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¯ÚÒÌ·, Ê˘Ï‹ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂΛӷ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ·Á·ı¿ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹. Π ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎ- ·›‰Â˘Û˘, ˘Á›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙȘ ÔÈ-ÎÔÁ¤ ÓÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‚ÈÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ∫‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·È‰› Î·È Ô ÛÙfi- ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Áˆ- Á‹ Î·È Ì¿ıËÛË. ŸÏ· Ù· ·È‰È¿, fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ-ÓÙ ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ „˘¯Ô-ÏÔÁÈÎÔ‡ ˜ ‹ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ۈ̷ÙÈ΋˜ ·Ó·ËÚ›·˜ ‹ ÓÔËÙÈ΋˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ı· Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈ-ÙÚ¤ Ô˘Ó ÌÈ· ¿ÌÂÛË Î·È ÈÛfiÙÈÌË ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ··È-Ù‹ ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È ·ÓÙÈ-ÛÙ ·ıÌÈÛÙÈÎfi˜, ÚÔÛ·ı› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
 9. 9. ·È‰ÈÒÓ. OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·Èٛ˜. OEÙÛÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÒÛÙ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηٿ ÙËÓ ¤ÓÙ·- Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰Â-ÍÈÔÙ‹ ÙˆÓ. Π ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂ-Ú · ÎÚ›ÛÈÌË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ı·ÏˆÚ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· Â͈ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ÚÒÙ· ÂÎ·È‰Â˘- ÙÈο ‚‹Ì·Ù·. ŸÏ· Ù· Ó‹È· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Û fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÚÔ-Û ˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. Π ÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Î¿ı ӋÈÔ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘ Û οı ÙÔ̤· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÛ˘- ÁÎÚ·Û›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÂȉÈÒ-ÎÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ο- ı ÓË›Ô˘ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÁÈ· ÙË Û¯Ô-ÏÈ΋ ˙ˆ‹, οÙÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ó· ÂÓ- ‰È·ÊÂÚıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. 1. Π ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Π ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Π Ï¤ÍË ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘- ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ıÂÛÌfi fiÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· Ó‹È·. £ÂˆÚËÙÈο ÛÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ¤ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ. O ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ÓËÈ·Áˆ- Á›Ԣ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿- ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Ó‹È· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂ- 10 Δ· ÚÒÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ 1840 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·fi ÙÔÓ F. Froebel, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ fiˆ˜ Ë M. Montessori, Ô C. Freinet Î.¿. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ Froebel ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ï-Ï ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓËÈ·Áˆ- Á›Ԣ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
 10. 10. ÚÈÓ‹ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÔÎÏÂÈ-ÛÙÈ΋ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÈÛfiÙÈÌË ÂÓۈ̿- ÙˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ÂÎ- ·›‰Â˘Û˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÚÔ-Û ¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏ› ·- ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ıÂÛÌfi Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ οı ÚÔËÁ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Π ÊÔ›ÙË-ÛË ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰È·ÚΛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ, Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3518/2006 Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤ÁÈÓ ˘Ô- ¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ËÏÈΛ·˜ 5-6 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹‰Ë ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·È‰·ÁˆÁÈο Ú‡̷ٷ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ì¿- ıËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛˆÌ·ÙÈο, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÓÔËÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ- ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔ-Á¤ ÓÂÈ·), ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù‡Û-ÛÔÓÙ ·È Î·È Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È ÔÏfiÏ¢ڷ (¢∂¶¶™, 2002). ™Â Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÈχÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi (ÂÚ›Ô˘ 90%) ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ÚÙÈÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤- ‰Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÙÈ Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-Ú ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÛÂ Û˘- ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓË- È·ÁˆÁ›Ԣ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘: ñ ∂ÓÔÔÈ› ÙË Ó¤· Ì¿ıËÛË Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (projects) Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÓË›ˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ËÏÈ- 11
 11. 11. Λ·˜ (ÚÔÓ‹È· Î·È Ó‹È·), ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚È¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Á¯ÒÓÔÓÙ·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Ù· ·È‰È¿. ñ μÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿ- ÛÂȘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜. ñ ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÌÂٷ͇ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ-Ù‹ ÙˆÓ Û ÔÏÈÁÔÌÂÏ›˜ Î·È Û ÔÏ˘ÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ñ ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. ñ ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ OÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ó· ·- ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. 2. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.30ã. ∞fi ÙÔ 1997 ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 16.00ã. ™‹ÌÂÚ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. O ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ·Ó·Ù‡¯ıËΠٷ¯‡Ù·Ù·. O ·Îfi-ÏÔ ˘ıÔ˜ ›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£. 12 OÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ¡¤· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ EȉÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ™¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ∞ÚÈıÌfi˜ ÓË›ˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ 2002-2003 310 1.635 32.640 2003-2004 305 1.940 33.760 2004-2005 249 2.189 34.954 2005-2006 176 2.365 37.463 2006-2007 146 2.511 38.134 2007-2008 255 2.766 42.916 2006-2007 15 15 15 2007-2008 2 17 17 ∞fi ÙÔ 2006 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Û˘ ÂȉÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂȉÈ-Τ ˜ ·Ó¿ÁΘ.
 12. 12. O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È (Ó. 2525/1997): ✓ Π ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ✓ Π ÔχÏ¢ÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ✓ Π ÔÏfiÏ¢ÚË, ·ÚÌÔÓÈ΋ Î·È ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ✓ Π ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ. ✓ Π ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, fiˆ˜ Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·- ÁÎÒÓ Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ë ¯ÂÈڷʤÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·˘Í·Ófi-ÌÂÓ ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ. OÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ˆ˜ ÌÈ· Ôχ ηϋ χÛË. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·, Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÏÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ˘ÔÛÙËÚ›- ˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÎÏ·ÛÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 12.30ã, ÚÔ-Ûʤ ÚÔ˘Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ÛÙ· Ó‹È·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿Á¯Ô˜. O ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È Â·Ú΋˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·Ù›- ıÂÙ·È Â›Û˘ Â·Ú΋˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ‹ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚÁ·Óˆ- ̤ÓÔ˘˜ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘. Π ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÓË- È·ÁˆÁÂ›Ô ·Ê‹ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÁÈ· ÂχıÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. OÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂ-Ù ·È ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ· Ó‹È· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈÂÍÔ‰Èο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Î·È ÂÈ-ÙÚ¤ ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛËÌ·ÓÙÈ-΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹, ÁÈ·Ù› ıÂÚ·‡ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÛÂ›Ï˘Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. OEÙÛÈ ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›- Â‰Ô Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. 13
 13. 13. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÊÔ›ÙËÛË Û ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Âȉڿ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È- ‰ÈÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. £ÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÛÙË Ì›ˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ, ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıË-Ì ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Δ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹- ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÛÙ· Ì·ıË-Ì ·ÙÈο Î·È ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Û‡Ì-Ê ˆÓ· Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ñ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˆÊ¤ÏÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ¢¯¤ÚÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ñ §ÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÙ¿‰È·. ñ À„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ñ §ÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ñ £ÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ Î·È ÙȘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ·Î·‰Ë-Ì ·˚Τ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ ∫·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙȘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. 3. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ñ ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰Â¯Ù› fiÏ· Ù· ·È‰È¿; OÈ fiÚÔÈ Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·Ó¿- Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì¿ıËÛË. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÓË- È·ÁˆÁÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ¢ÂÏÈÍ›· Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ı· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. Π ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú¤Ì‚·Û‹˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰È·- ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ —‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔ- 14
 14. 14. ÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜— Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Û οı ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÌË-Ì ¿ÙˆÓ. ∫·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó. Π «Î·ı·ÚfiÙËÙ·» ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó·˜ ÎÔÈ-Ó ˆÓÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ Î·È fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÔ-Ú› ˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÂÌ¿˜. ΔÔ ÓË- È·ÁˆÁÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ô‰Ô- ¯‹˜ ÙÔ˘ «¿ÏÏÔ˘» ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ˘ «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡». Π ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ «¿ÏÏÔ˘˜» Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÌ·- Ï¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∂›Ó·È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰˘ı› Ô ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·- ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË, ÙË Ê˘Ï‹, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‹ ÙËÓ ÂıÓfiÙËÙ·. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ - ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. ™Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›· —ÎÏ·ÛÈο Î·È ÔÏÔ‹ÌÂÚ·— ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ›- Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ¿- ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·È‰È¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÈηӤ˜ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ fiÔ˘ ‰›ÓÂ-Ù ·È ¤ÌÊ·ÛË Û ̷ıËÙÔÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È fiÔ˘ Ô/Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ·Ú¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‰fiÙË ÁÓÒÛˆÓ. Π ‰È·‰Èη- Û›· Ì¿ıËÛ˘ ÂÎÚ¤ÂÈ ·fi Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙȘ Ôԛ˜ Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·- ÁˆÁ›Ԣ; ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙԯ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ‰Ú·- ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È- ‰ÈÒÓ. ¢ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÚÈÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÁÓÒÛˆÓ. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· Ó‹È· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ì¿ıËÛË. ∂ȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰ÂÍÈÔًوÓ. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯ÙÈÛÙ› Ë Ì·ıËÛȷ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Ô˜. OÈ ÂÌÂÈڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢ηÈ-Ú› ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: 15
 15. 15. ➦ ™ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·- χÙÂÚÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Î·È Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ➦ ™ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÁÔ-Ó¤ ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˘Ô-ÛÙ‹ ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ Ì¿- ıËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. OÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Û˘- ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ÓËÈ·- ÁˆÁ›Ԣ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜/ ÙȘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜. ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ; ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· Ó‹È· ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ì¿ıËÛË. ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏË-ÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿, Û fiÔÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È Ì·ıËÛÈ·Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Ó· ·Ó·Ù˘- ¯ıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿, ÔÏfiÏ¢ڷ Î·È Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÔÈÎÔ- ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, Ù· Ó‹È· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ-ÎÔÈÓ ˆÓÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÙÚfi- Ô˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˘˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿Ï-ÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·Á¯ÒÓÔÓÙ·ÈØ ·ÔÙÂÏ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÈ· ÚÒÙË Â˘Î·È-Ú› · Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿. E›Û˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›- Û¯˘ÛË ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÏËÏÔ-Û ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È. OÈ ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ› ›ӷÈ: Ë Ûˆ- Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ·ÓÙÈÏËÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÛıË-ÙËÚÈ ·Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È Ë ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÁÓˆÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. 16
 16. 16. ñ ¶Ò˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔ-ÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô; ΠÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Îfi-ÛÌÔ ˘. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‚ÔËı¿ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ˘˜: ✓ ¶ÚÒÙÔÓ: K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ·Ó·Ù‡Û-ÛÔ ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË ˙ˆ‹. ✓ ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: TÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¿ıËÛ˘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›- Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È Ì·ıËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. 17 OÈ ÙÔÌ›˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ñ ™ˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÔÈΛϘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤- ÓˆÓ). ñ ∞ÓÙÈÏËÙÈ΋ Î·È ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈ-ÙÔ ˘ÚÁ› ¤Ó· ·È‰› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÈ (.¯. Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘). ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÂÂÍÂÚ-Á ·Û›·˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ηٿ- ÛÙ·Û˘). ñ °ÓˆÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ ·È‰› Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ·ÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ). ñ ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ¯ÂÈ-Ú› ˙ÂÙ·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿ ·Ó¿ÏÔÁ· Û ‰Â‰Ô̤Ó˜ ηٷ- ÛÙ¿ÛÂȘ (.¯. Ë ÈηÓfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í˘ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·). ñ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË: ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È- ‰ÈÔ‡, ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
 17. 17. ✓ ΔÚ›ÙÔÓ: O ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡Û-ÛÂÙ ·È Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Π ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‚¿ÛË Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Î·È Ì·ıËÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ✓ Δ¤Ù·ÚÙÔÓ: O ÙÚfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. Δ· Ó‹È· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù· ‚ÔËı¿ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ηٿ Ù· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ·. ñ ¶Ò˜ Âȉڿ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; OEÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ❖ ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ◆ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ◆ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· οÔÈˆÓ ·È- ‰ÈÒÓ. ◆ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ú·Ì¤ÏËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. 18 ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂϤÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¤‰ÂÈ-Í ·Ó fiÙÈ Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 0-8 ÂÙÒÓ – ÙÔ 80% Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ. ∂¿Ó ¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ó·ÙÚÔÊ‹, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙÔ ÊÚÔÓÙ›- ˙Ô˘Ó Î·È Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÚÈfi- ‰Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÔ ·È‰› Ó· ÌËÓ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛˆÛÙ¿ ‹ Ï‹Úˆ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ Î·È ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. O ÙÚfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿: ñ ¡· Â›Ó·È Úfiı˘Ì· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÚÈÓ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÛ˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È, Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÁψÛÛÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÙÏ. ñ ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜. ñ ¡· ÓÈÒıÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· Î·È fiÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿.
 18. 18. ❖ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ◆ ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ Â›- Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi- ¯ˆÓ. ◆ μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Â›‰ÔÛ˘. ◆ ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÂÁη- Ù¿ÏÂȄ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿, ÛÙÔ ‚·ı-Ìfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÙÈ Ë ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È È‰È- ·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈ- ÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜. ñ ¶Ò˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë Ì¤Ú· ÛÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; Π ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·fi ÙÔ À¶∂¶£ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó (º. 32/190/81670/°1/20-7-2007 ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, º∂∫ 1420/8.8.2007 Ù. μã) ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰È·- ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 19 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ XÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË 7.00ã-8.00ã ¶ÚˆÈÓ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË. 8.00ã-8.15ã ¶ÚÔۤϢÛË ÓË›ˆÓ. ¶ÚÔۤϢÛË ÓË›ˆÓ. 8.00ã-9.00ã ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÛ¢¯‹. ¶ÚÔÛ¢¯‹. 9.00ã-9.30ã ™˘˙‹ÙËÛË – ΠÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ™˘˙‹ÙËÛË – ΠÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 9.30ã-10.30ã ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 10.30ã-11.15ã ¶ÚfiÁÂ˘Ì· – ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. ¶ÚfiÁÂ˘Ì· – ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 11.15ã-12.00ã ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∞˘ıfiÚÌËÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·. ¶·È‰·ÁˆÁÈο ·È¯Ó›‰È·. 12.00ã-12.30ã ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.
 19. 19. ➦ øÚ¿ÚÈÔ: ΔÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 16.00ã, Ì ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜/Ì›· ÓËÈ·ÁˆÁfi˜. ™ÙÔ ÔÏÔ‹- ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÔÈ ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ‚¿Ú‰È˜. Π ÚÒÙË Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8.00ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.00ã Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ 11.45ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 16.00ã. ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 11.45ã ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.00ã ÔÈ ‰‡Ô ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Π ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ Á›- ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›·, ·ÏÏ¿ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÌËÓÈ·›·. ➦ ¢È·Ï›ÌÌ·Ù·: ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. OEÓ· ÛÙȘ 10.45ã-11.15ã Î·È ¤Ó· ÛÙȘ 12.30ã-13.00ã, ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜/-Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿- ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜/Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÈÙËÚ›. ➦ º·ÁËÙfi: Δ· ·È‰È¿ ÙÚÒÓ ‰ÂηÙÈ·Ófi ÛÙȘ 10.30ã-10.45ã Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÛÙȘ 13.00ã-13.45ã. ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÚԂϤÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Á‡̷ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÚfiÁÂ˘Ì· Î·È Î·ÓÔÓÈÎfi Á‡̷, Ô˘ ı· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. OÈ ÁÔÓ›˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ, ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÒÛÙ ÙÔ Ê·- ÁËÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ‰Âη- ÙÈ·Ófi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊÚÔ‡ÙÔ, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ‹ ¤Ó· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û Û·Ԙ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. ∂¿Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓËÈ·- ÁˆÁÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÌÂÙ·Ï-ÏÈÎfi Û·Ԙ, ÂÓÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Û΢‹. Π ÒÚ· ÙÔ˘ Á‡̷- 20 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ XÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË 12.30ã-13.00㠢ȿÏÂÈÌÌ·. ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 13.00ã-13.45ã ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Á‡̷ÙÔ˜ – °Â‡Ì·. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Á‡̷ÙÔ˜ – °Â‡Ì·. 13.45ã-14.30ã ÷ϿڈÛË – ⁄ÓÔ˜. ÷ϿڈÛË – ⁄ÓÔ˜. 14.30ã-15.15ã ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 15.15ã-15.45ã ™˘˙‹ÙËÛË – ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ™˘˙‹ÙËÛË – ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ÙˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË. 15.45ã-16.00ã ∞Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ. ∞Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ.
 20. 20. ÙÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌfiÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Í›·, ÂÂȉ‹ ‰È- ˘Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ‰›Ô ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔÂ͢- ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. Δ· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ –Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·È‰·- ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ–, ¯ˆ- Ú›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘/Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ (.¯. ÎÔÌ-̤ ÓÔ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·). O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤- ÂÈ Û ıÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ì¿ıËÛ˘. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ù· Ó‹È·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·- Û›· Ì ÙÔÓ/ÙË ÓËÈ·ÁˆÁfi, Ó· Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·ı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ (.¯. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏˆÓ Î·È ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÙÛ¤Ù·˜, Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ηı·ÚÈfiÙËÙ·), ÒÛÙÂ Ë ·›- ıÔ˘Û· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û›ÙÈÛ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ·È‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜. ➦ •ÂÎÔ‡Ú·ÛË – ÷ϿڈÛË: ™ÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷ Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÙË «ÁˆÓÈ¿ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘». Π ÁˆÓÈ¿ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ‰ËÌÈ-Ô ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ηٿÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯ÒÚÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÔÈΛÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ·È‰È¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿. Π ÒÚ· Ù˘ ¯·Ï¿Úˆ- Û˘ Î·È Ù˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ¤¯ÂÈ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·Í›·, ηıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÂÛˆÙÂÚÈ·- Ô˘Ó Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ô‰¤¯Ô-ÓÙ ·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯Ô‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ñ ¶Ò˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜; Π ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ/ÙË ÓËÈ·ÁˆÁfi Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔ-ÏÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘. Π Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fï˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢- ¯ı› Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Ì ÔÏÈ-ÁfiÏ ÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤Ú- ¯ÔÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 21
 21. 21. ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, Ì ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›- Ï˘ÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. Π ÂÓË̤ڈÛË Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È Î·ı‹ÎÔÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. °›ÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›- Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘/Ù˘ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡, Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎˉÂÌfiÓˆÓ. Π ÂÓË̤ڈÛË Á›ÓÂÙ·È Û˘Ï-ÏÔÁÈÎ ¿ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÂÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·Áˆ- Á›Ԣ Î·È ÚÔÛˆÈο fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ó‹ÈÔ. O/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ‹ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ, Ë̤ڷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Û ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·- Ú›Ô˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ú·- ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ‰¤¯Â-Ù ·È Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÓË›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔ-Ï› ˜, Ô/Ë ÓËÈ·ÁˆÁfi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ‰È‰·- Ûηϛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ‹ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂȉÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ / Ë ›‰È· ‹ Ô/Ë Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙÔ. ñ ¶Ò˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ; ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ô ÁÔÓ¤·˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤- ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂÌ‚fi-ÏÈ · Î·È Ë Ô‰ÔÓÙÈ΋ ÂͤٷÛË. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÂȉÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÁÔÓ¤·˜ ‹ Ô ÎˉÂÌfiÓ·˜ Î·È ·Ú·- Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ó‹ÈÔ. OÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·- Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‹/Î·È ÙÔÓ/ÙË Û¯ÔÏÈÎfi/-‹ Û‡Ì- ‚Ô˘ÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô (Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙ· ›‰È· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ñ ¶Ò˜ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÓËȷ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÚÔ‚Ï‹- Ì·Ù· ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. øÛÙfiÛÔ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÔ ·È‰›. ΔÔ ÈÔ ·Ïfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ıÂÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. £· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· 22
 22. 22. ı¤ÛÂÈ ÙÔ ·È‰›, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ χÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ôڛ˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. OÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â›Ó·È: «°È·Ù› Ó· ¿ˆ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô; ª’ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›̷Ȼ. «ΔÈ ·È¯Ó›‰È· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô;» «£· ¤¯ˆ Ù· ›‰È· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘;» «¶Ô‡ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘; ª‹ˆ˜ ¯¿Ûˆ ÙÔ˘˜ Ê›- ÏÔ˘˜ ÌÔ˘;» ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Û˘¯Ó¿ Úˆ- ÙÔ‡Ó: «°È·Ù› Ó· ¿ˆ Û ۯÔÏ›Ô; ª’ ·Ú¤ÛÂÈ Â‰Ò Ô˘ ›̷Ȼ. «ΔÈ ·È¯Ó›‰È· ı· ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;» «£· οӈ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;» ªÈ· ηϋ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‹ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯Ô-ÏÈ΋ ˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ (ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1/9 - 10/9), ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ñ Π ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ-ÂÙÔÈÌ ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒ-ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∫·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÂÓÔ- ¯ˆÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·È ˘·ÚÎÙ¿ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓË- È·ÁˆÁ›Ô. Π Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È‰›. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÒÛÙ ӷ Â͈ÙÂ-ÚÈΠ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. ΔÔ ·È‰› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ ÙÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ‹ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔ-Ì› · ÙÔ˘; ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Ó· ÌÔÚ› ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÂ›Ù·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘, Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ‹ Ó· ÎÔ˘ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÏÔ‡˙· ÙÔ˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊ·, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο ÙÔ ·È‰›, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 23 ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¿Á¯Ë ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÌË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ‰Èο ÙÔ˘˜ ¿Á¯Ë Î·È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ó· Ù· ·Ô‚¿- ÏÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ.
 23. 23. ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ· Ì ÔχÏÔÎÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ‹ ÚÔ‡¯· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ ·Á¯ÒÓÔ˘Ó. ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ªÈ· ηϋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔ-Ó› ˜ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. °È· ·- Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÈÓ (3-4 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜) Ë ÒÚ· Ô˘ ı· ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Ô˘ ı· ͢Ó¿ÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ñ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› οÔȘ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ·È‰› ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜, Ô‡- Ù ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÓËÈ·Áˆ- Á›Ԣ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Î·È ÚÔÛ·Ú-ÌÔṲ̂ ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ñ £· Ú¤ÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜ Ó· Ì›ÓÂÈ Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÓËÈ·Áˆ- Á›Ô; ΔÔ Î¿ı ·È‰› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÏ·. °È· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÁÈ· ¿ÏÏ· fi¯È. ∂¿Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ ˙ËÙ¿ÂÈ Â›ÌÔÓ·, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ô ÁÔÓ¤·˜ Ó· ÙÔ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 2-3 Ë̤Ú˜. ñ ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Û ¿Ï-ÏÔ ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ó¿Ù˘Í˘; ∂›Ó·È ÁÂÓÈο ÁÓˆÛÙfi Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, fiÙ·Ó ¤Ó· ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·- Ù‡ÛÛÂÈ Ì ÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ Î¿ÔȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÈÓ- ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Ó¢ÚÈ-Îfi, Ó· ÎÏ·›ÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÎÙÏ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜. ŸÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ÙÔ ·È‰› ı· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ- ¯‹ ÛÙÔ ·È‰› ηٿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜. 24
 24. 24. 25 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô: ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο 1. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; 2. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô 3. Π ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο Π ‰ËÌfiÛÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡- ÓÙ·ÁÌ·. OÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Î¿ı ˘ËÚÂÛ›· —‰ËÌfiÛÈ·˜ ‹ ȉȈÙÈ΋˜ ʇ- Ûˆ˜— Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂ-ÚÈÌÓ ¿ ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. Π ËÏÈΛ· Î·È Ë Â˘·›ÛıËÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Ù· Û¯ÔÏ›· οı ‚·ıÌ›‰·˜ Î·È Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÒÛÙ ӷ ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οı ۯÔ-ÏÈ΋ ˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Â ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ˘ÁÈÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Π ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â‡- Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤- ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, Ë ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË Ï‹„Ë Â·ÚÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÌˉÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒ-
 25. 25. ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. OÈ Ì·- ıËÛȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÈηÓfiÙËÙ˜: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ñ ¡· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Èı·ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿- ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÎ·›- ‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔ·Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›·. OÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔ-Ïfi ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚԉȷÁڷʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Î·È ˘ÁȤ˜ ·fi οı ¿Ô„Ë ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 1. ΔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô; ™Â οı ÂÏÏËÓÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ˘˜ ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. OÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¤ÓÙÚ· ÂӉȷʤÚÔ-ÓÙÔ ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó, Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹- ÛÔ˘Ó. OÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ı·›ÓÔ-ÓÙ ·˜. OÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ˘ÏÈο ÙËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È ÂÍ·Ï›ÊÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ηÏfi fï˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ Î·È Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÏfi Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-Ô‡ ÓÙ·È ·È¯ÌËÚ¿ ‹ ¿ÏÏ· ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛοϘ, ‹, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÙfiÙ ٷ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ï·ÙÈ¿, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ê·ÁˆÌ¤Ó· Î·È ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔ˘·ÛÙ‹, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ó‹È·. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿- ı˘Ú·, ÒÛÙ ӷ ·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È Ó· ʈٛ˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜. OÈ ÌÔΤÙ˜, fiÔ˘ ˘¿Ú- ¯Ô˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·¯Â›. Δ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÔÈ Î·- 26
 26. 26. Ú¤ÎϘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ, ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ï·- ÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ‹ ·È¯ÌËÚ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤- Ù˜ ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, Ì ÏÂοÓ˜ Î·È ÓÈÙ‹Ú˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ‡„Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ηÓÔÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÛٛ˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›- Ó·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÚÔÛٷ٢ÙÈο, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯¤- ÚÈ· ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ‹ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜. ª·¯·›ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÁ·Ï›· Â›Ó·È Û ·ÛʷϤ˜ Û˘ÚÙ¿ÚÈ, fiˆ˜ Î·È Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î·È Ù· ¿ÏÏ· ηı·ÚÈÛÙÈο ˘ÏÈο. °È· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·È‰È¿ Í·ÏÒÓÔ˘Ó Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηı·Úfi˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ÎÚÂ- ‚¿ÙÈ· Î·È Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·, ÂÓÒ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Û ÂȉÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. O Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ fiÛÔ Î·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜, ¤¯ÂÈ Î·È ·˘- Ùfi˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏfiÏ¢- ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ¯ÚÂÈ¿˙Ô-ÓÙ ·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ·ıÏÔ·È‰È¤˜ ‹ ¿ÏϘ ·È-ÁÓÈÒ‰ ÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘Ú‡- ¯ˆÚÔ˜, ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ·Ó¿ÏÔÁ· ·È¯Ó›‰È·. ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÌÔ‰fi¯Ô˜, 27

×