Tiedonluomisen ympäristö (KPE)      -parhaat käytännöt ja haasteet      korkea-asteen koulutuksessa ja     ...
KP-Lab – projektin lähtökohtia            • Miten ihmiset organisoituvat yhteisöllisesti            ...
Trialoginen lähestymistapa Trialogical Glossary: http://kplab.evtek.fi:8080/wiki/Wiki.jsp?page=CategoryTrialogicalGlossary...
Kolme metaforaa / näkemystä oppimisesta (Paavola & Hakkarainen 2008)                           ...
Trialoginen teknologia     (ks. Lakkala el al. 2009)      •     Informaatiogenren ja kommunikaatiogenren (E...
Välittyneisyyden tyyppien joustava yhdistäminen KP-Lab –työkalujen taustanaSunday, 3 April 2011
Välittyneisyyden tyypit (“types of mediation”)  (Hakkarainen 2008; ks. Rabardel and Bourmaud, 2003)   • Episteeminen v...
• Sosiaalinen välittyneisyys       ‣     Sosiaalisten suhteiden ja verkostojen koordinointi yhteisten      ...
Välittyneisyyden tyypit ja tukevia työkalujaSunday, 3 April 2011
Tietokäytäntöjen ”trialogisten piirteiden”     tukeminen       •     Yhteisesti kehitettävät konkreetit tie...
Yhteisöllisen, kohteellisen trialogisen työskentelyn eri    muotoja ja merkityksiä     Trialogisuus ja yhteisöllin...
Trialogiset projessit suppeammin:  4) Yhteisen ideoinnin pohjalta tehty jonkin tietotuotoksen luonnostelu käyttämällä po...
Trialoginen lähestymistapa  Yksin ja yhdessä organisoituminen kehittämään jaettuja, ”autenttisia”  kohteita      ...
Suunnitteluperiaatteet (SP) trialogiselle         oppimiselleSunday, 3 April 2011
Trialogisen oppimisen yleisen tason  suunnitteluperiaatteet (SP) tuettaville käytännöille      SP1 Toiminnan organis...
SP2 Henkilökohtaisen ja sosiaalisen tason toimintojen yhteyden ja      toimijuuden tukeminen  •    Tavoitteena on...
SP3 Pitkäjänteisen tiedonluomisen ja -kehittelyn prosessien      edistäminen  •    Pyrkimyksenä on kehittää tieto...
SP4 Asioiden kehittäminen eri tiedon muotojen (hiljainen tieto,      käytännöt, käsitteellistäminen) käyttöä ja reflek...
SP5 Tietokäytäntöjen ”ristipölytys” eri kontekstien ja yhteisöjen      välillä  •    Olennaista on saada ”aitoja”...
SP6 Joustavat työvälineet tukemaan muita suunnitteluperiaatteita  •    Tarkoitus käyttää teknologiaa (kuten KPE) joka ...
Sunday, 3 April 2011
Viitteitä    • Enyedy, N. & Hoadley, C. M. (2006). From dialogue to monologue and back: Middle spaces in computer-media...
Esimerkkikurssi: Semiotiikan metodologia      • Helsingin yliopiston pakollinen peruskurssi semiotiikan       ...
•    Opiskelijat etsivät materiaaleja ja työstävät raporttia yhdessä       •     Tutkimus kysymyksiä ja rapor...
Sunday, 3 April 2011
Parien työskentelyalueet yhdessä kurssin verkkonäkymässäSunday, 3 April 2011
Esimerkki yhden opiskelijaparin kaikille          avoimesta työskentelyalueestaSunday, 3 April 2011
Kommentit ja TarralappuSunday, 3 April 2011
Räätälöity näkymä visuaalisella apuvälineellä      Opiskelijapareilla oli halutessaan mahdollisuus työskennellä eril...
Kronologinen prosessi näkymä, jota kyseinsen  laisella kurssilla ei usein tarvitaSunday, 3 April 2011
Esimerkkikurssi    Term project: Multimedia Product      •    Metropolia Ammattikorkeakoulun kansainvälisen med...
•    Tiimeillä vastuu omasta projektista    ‣    asiakkaan saaminen    ‣    asiakkaan toiveiden ymmärtäm...
Sisältö näkymä, yksi tieto-objekti aktivoitunaSunday, 3 April 2011
Kurssin ohjeistus Kanban Taulun käyttöönSunday, 3 April 2011
Opiskelijoiden toteutus KanbanistaSunday, 3 April 2011
Laadulliset tutkimusmenetelmät ja   mixed methods -seminaarit    •    Vapaaehtoinen seminaari pro gradu -työtä te...
Esimerkki KPE:n käytöstä erilaisten osioiden  joustavaan ryhmittelyyn                    Opettajan ku...
Esimerkki yhden opiskelijaparin KPE:n   käsitekarttaeditorilla tekemästä käsitekartasta        Käsitekarttaedito...
KPE:n toiminnallisuuksien integratiivista käyttöä  kurssilla Käsitekarttaa muokatessaan opiskelijat tekivät sen laatikoid...
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Advanced    Themes on Project Management -kurssi     •   Opiskelijat (...
Kurssin yhteinen tila   Kurssin kaikille osanottajille tarkoitetussa työtilassa sekä kurssimateriaalit että tiimien   ...
Näkymä yhden tiimin työskentelystä ja kommunikoinnista työtilassa  Tiimi toteutti projektinsa sisältöön liittyvän aivori...
Participatory Multicultural Social        Counselling,        OSMOS-project using        Knowledge Pr...
Participatory Multicultural Social  Counselling (2009-2011) OSMOS ESF–project                      ...
OSMOS-project     Participatory Multicultural Social Counselling  •    Learning lab for 2,5 years (2009-2011) (b...
OSMOS-project    Participatory Multicultural Social Counselling                            ...
Following an object development: From idea to concretepilots: participants, situations and use of KPESunday, 3 April 2011
Learning Labs as a forum for presenting and    analysing of critical customer casesSunday, 3 April 2011
KPE: managing all the project items between    participants in one viewSunday, 3 April 2011
Co-configuration between social workers , Metropolia teachers andstudents: Making swots in KPE, based on students’ customer...
Taking SWOT to open seminar:  discussing and solving the problems based on KPE SWOTSunday, 3 April 2011
Bringing SWOT back to learning lab:    ideas constructed to KPESunday, 3 April 2011
Discussing ideas with customer famililiesSunday, 3 April 2011
Concretizing the ideas in KPE as new pilot plans& pilots starting later onSunday, 3 April 2011
Knowledge creation process & indicators  of co-configuration     Participants: Metropolia teachers and students , soc...
Knowledge creation process & indicators  of co-configuration •    Knowledge creation process:      ‣     Cr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Itk 2011-kp-lab-yleisposteri-final

541 views

Published on

Tiedonhankinta- ja osallistumisnäkökulman sijaan ”tiedonluomisnäkökulma”
oppimiseen. Vuorovaikutus työstettävien kohteiden ja tuotosten kehittämisen kautta, ei vain ihmisten välinen vuorovaikutus (“dialogisuus”) tai ihmisen mielen
prosessit (“monologisuus”)
Triadinen rakenne: kehitettävä kohde välittää yksilöiden (1.)
vuorovaikutusta toisten kehittäjien kanssa (2.) siten että kohde tarkoitettu
ja muokattu jatkokäyttöön ja –käyttäjille (3.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Itk 2011-kp-lab-yleisposteri-final

 1. 1. Tiedonluomisen ympäristö (KPE) -parhaat käytännöt ja haasteet korkea-asteen koulutuksessa ja työelämässä Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pöyry Oyj Facebook group (http://www.facebook.com/group.php? gid=189181689732&v=app_2344061033#!/group.php?gid=189181689732)Sunday, 3 April 2011
 2. 2. KP-Lab – projektin lähtökohtia • Miten ihmiset organisoituvat yhteisöllisesti tuottamaan uutta tietoa ja uusia artefakteja sekä muokkaavat käytäntöjään ratkaistessaan monimutkaisia, “autenttisia” ongelmia • Haasteita / jännitteitä: • Tutkittiin käytäntöjä ja kehitystyötä ja samalla kehitettiin teknologiaa • Pyrkimys oli luoda yhteisöllisen työskentelyn joustavia työkaluja, jotka ovat räätälöitävissä erilaisiin konteksteihinSunday, 3 April 2011
 3. 3. Trialoginen lähestymistapa Trialogical Glossary: http://kplab.evtek.fi:8080/wiki/Wiki.jsp?page=CategoryTrialogicalGlossary • Siirtymä yksilön oppimisesta yhteisölliseen asioiden tuottamiseen, ja yhteisöllisestä keskustelusta ja kommentoinnista yhteisten kohteiden ja tietotuotosten (knowledge artefacts) työstämiseen • Tiedonhankinta- ja osallistumisnäkökulman sijaan ”tiedon- luomisnäkökulma” oppimiseen • Vuorovaikutus työstettävien kohteiden ja tuotosten kehittämisen kautta, ei vain ihmisten välinen vuorovaikutus (“dialogisuus”) tai ihmisen mielen prosessit (“monologisuus”) • Yksi triadinen rakenne: kehitettävä kohde välittää yksilöiden (1.) vuorovaikutusta toisten kehittäjien kanssa (2.) siten että kohde tarkoitettu ja muokattu jatkokäyttöön ja –käyttäjille (3.) Ks. Paavola & Hakkarainen 2008, 2009Sunday, 3 April 2011
 4. 4. Kolme metaforaa / näkemystä oppimisesta (Paavola & Hakkarainen 2008) Korostus yhteisten kohteiden pitkäjänteisessä kehittämisessä ja luomisessa jotakin käyttöä varten Korostus yksilöiden mielessä ja käsitteellisessä Korostus kulttuurisissa käytännöissä, tiedossa materiaalisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessaSunday, 3 April 2011
 5. 5. Trialoginen teknologia (ks. Lakkala el al. 2009) • Informaatiogenren ja kommunikaatiogenren (Enyedy & Hoadley 2006) lisäksi tarvitaan teknologiaa ja käytäntöjä, jotka tukevat yhteisöllistä kohteiden työstämistä ja kehittämistä • Teknologia ei yksinään riitä, mutta voi luoda tarjoumia (affordances; ks. Norman 1988) uudenlaiselle toiminnalle. Edellyttää myös uudenlaisten tietokäytäntöjen ja pedagogisten mallien kehittämistä • KPE (Knowledge Practices Environment): Jaettu työtila, joka tukee joustavaa erilaisten yhteisöllisen työn elementtien yhdistämistä, joko osana toiminnallisuuksia tai sovellutuksina, jotka kevyemmin integroitu työtilaan.Sunday, 3 April 2011
 6. 6. Välittyneisyyden tyyppien joustava yhdistäminen KP-Lab –työkalujen taustanaSunday, 3 April 2011
 7. 7. Välittyneisyyden tyypit (“types of mediation”) (Hakkarainen 2008; ks. Rabardel and Bourmaud, 2003) • Episteeminen välittyneisyys ‣ Tietotuotosten luonnostelu , organisointi, linkitys ja muokkaus. Päämääränä on tukea tietotuotosten työstämistä (esim. luonnosten ja versioiden tekemistä), niitä koskevaa keskustelua ja kommentointia (“kohteellinen” kommentointi ja chat) sekä niiden pitkäjänteistä käyttöä ja kehittämistä. • Pragmaattinen välittyneisyys ‣ Työprosessien ja tehtävien suunnittelu, organisointi ja koordinointi. Päämääränä on tarjota tukea ja joustavia mahdollisuuksia työprosessien ja tehtävien yhteiseen suunnitteluun, suunnitelmien päivittämiseen ja muokkaamiseen sekä niiden koordinointiin suhteessa muihin toimintoihin.Sunday, 3 April 2011
 8. 8. • Sosiaalinen välittyneisyys ‣ Sosiaalisten suhteiden ja verkostojen koordinointi yhteisten kohteiden ympärillä. Päämääränä on tukea verkostoitumista, yhteisön rakentamista ja vuorovaikutusta jaettujen prosessien ja artefaktien ympärillä sekä erilaisten ryhmien tietokäytäntöjen ”ristipölyttämistä”. • Reflektiivinen välittyneisyys ‣ Työprosessien näkyväksi tekeminen ja reflektointi. Päämääränä on antaa osallistujille välineitä omien työprosessien ja tehtävien suorittamisen tarkasteluun sekä omien tietokäytäntöjen ottamista yhteisen analyysin ja kehittämisen kohteeksi. • Yleisenä pyrkimyksenä on tukea eri välittyneisyyden muotojen joustavaa integroimista keskenään (“multimediation”).Sunday, 3 April 2011
 9. 9. Välittyneisyyden tyypit ja tukevia työkalujaSunday, 3 April 2011
 10. 10. Tietokäytäntöjen ”trialogisten piirteiden” tukeminen • Yhteisesti kehitettävät konkreetit tietokohteet ja käytännöt nostetaan keskeiseksi. Tärkeää mm. luonnosten tuottaminen, versiointi, ”kohteellinen” keskustelu ja kommentointi, ideointityövälineet. • Tiedollisen ja käytännöllisen yhdistäminen. Yhteisen tiedonluomisen, ideoinnin, käsitteellistämisen ja tekstin tuottamisen yhdistäminen työn yhteiseen organisointiin ja suunnitteluun. • Pitkäjänteisen työn tukeminen, myös yli yksittäisten kurssien. • Kohteet ja käytännöt, joilla käyttöä myös oppilaitoksen ja kurssin ulkopuolella eli ”autenttisten” tietokäytäntöjen ja tietokohteiden korostaminen.Sunday, 3 April 2011
 11. 11. Yhteisöllisen, kohteellisen trialogisen työskentelyn eri muotoja ja merkityksiä Trialogisuus ja yhteisöllinen tiedonluominen laajemmin: 1) Projektityön työstäminen yhdessä: eri vaiheiden tukeminen ja niistä sopiminen, työnjaosta ja vastuista sopiminen ja erilaisten tuotosten yhdessä työstäminen. 2) Kohteellinen tutkiva oppiminen (trialogical inquiry): tutkimuskäytäntöjen (kysymysten esittäminen, omien työskentelyteorioiden tuottaminen, jne.) avulla tapahtuva konkreettien kohteiden työstäminen. 3) Toimintakäytäntöjen muuttaminen tekemällä niiden ongelmia näkyväksi ja käsitteellistämällä niitä. 4) Kohteellinen chat: Chat-keskustelu suunnattuna tiettyihin tietotuotosten kohtiin ja sen taltiointi, ei vain yleisenä keskusteluna.Sunday, 3 April 2011
 12. 12. Trialogiset projessit suppeammin: 4) Yhteisen ideoinnin pohjalta tehty jonkin tietotuotoksen luonnostelu käyttämällä pohjana jo oletettua lopputulosta (usein joidenkin aiempien mallien pohjalta). 5) Tietotuotosten konkreetti muokkaus ja versiointi yhteisesti useiden iteraatioiden kautta 6) Jatkokäyttöön, ”aitoon” käyttöön tarkoitettujen tietotuotosten yhteisöllinen tuottaminen. Trialogisuuden ja dialogisuuden yhteispeli 7) Tietotuotosten (esim. dokumenttien, mallien) käyttäminen kasvokkaisen keskustelun ja ideoinnin apuvälineenä tuomalla ne näkyville (esim. projektorilla tai interaktiivisella taululla kokouksissa) tavoitteena tietotuotosten edelleen muokkaaminen yhdessä. 8) Kohteellinen kommentointi: Kommentit kehitettävän tietotuotoksen erityisiin kohtiin, esim. Tekstidokumentissa, linkeissä nettiin, niiden taltiointi, ei siis vain yleisenä keskusteluna tai kommentointina. 9) Kohteellinen chat: Chat-keskustelu suunnattuna tiettyihin tietotuotosten kohtiin ja sen taltiointi, ei vain yleisenä keskusteluna.Sunday, 3 April 2011
 13. 13. Trialoginen lähestymistapa Yksin ja yhdessä organisoituminen kehittämään jaettuja, ”autenttisia” kohteita Kohteen ”aito” käyttö ja uusituvat ideat ja käytännöt Jaetut, työstettävät kohteet: Tietotuotokset (esim. dokumentit, tuotteet, suunnitelmat) Työvälineet – KPE Käytännöt Ulkoistetut ideat Jaetut kohteet – niiden työstäminen Yksilöt Sosiaalinen vuorovaikutus ja Aiemmat käytännöt, ideat ja oppimisyhteisöjen tietoartefaktit “ristipölytys”Sunday, 3 April 2011
 14. 14. Suunnitteluperiaatteet (SP) trialogiselle oppimiselleSunday, 3 April 2011
 15. 15. Trialogisen oppimisen yleisen tason suunnitteluperiaatteet (SP) tuettaville käytännöille SP1 Toiminnan organisoiminen yhteisesti kehitettävien kohteiden ympärille • Tavoitteena on organisoida kursseja niin, että opiskelijat kehittävät yhdessä käyttökelpoisia tietokohteita ja tuotoksia, kuten oikeita tuotteita asiakkaille, wikisivuja, malleja tai suunnitelmia, dokumentteja, jne. • Pyrkimys tukea tietokohteiden yhteistä työstämistä, esim. versiointia, ”kohteellista” kommentointia, prosessin yhteistä suunnittelua ja käytäntöjen reflektointia. Yleisiä haasteita toteuttaa tämä SP: Millaisia ovat työstettävät kohteet, jotka mielekkäitä ja samalla toteuttamiskelpoisia lyhyillä kursseilla? Miten organisoida yhteisöllisen työstämisen tapoja, jos osallistujilla ei ole siitä aiempaa kokemusta?Sunday, 3 April 2011
 16. 16. SP2 Henkilökohtaisen ja sosiaalisen tason toimintojen yhteyden ja toimijuuden tukeminen • Tavoitteena on organisoida toiminta niin, että osallistujat ottavat vastuuta paitsi omasta oppimisestaan myös yhteisistä prosesseista ja tuotoksista. • Parhaimmillaan yhteisesti kehitettävät kohteet ovat sellaisia, joiden työstäminen yhdistää osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet yhteisiin tavoitteisiin Yleisiä haasteita toteuttaa tämä SP: Miten löytää jaettuja kohteita, joissa yhdistyvät osallistujien omat intressit ja asioiden yhteinen työstäminen? Miten rytmitetään ja sovitaan toimintatavat sekä aikataulut mielekkäästi yksilöllisen työskentelyn ja yhdessä tekemisen yhdistämiseksi?Sunday, 3 April 2011
 17. 17. SP3 Pitkäjänteisen tiedonluomisen ja -kehittelyn prosessien edistäminen • Pyrkimyksenä on kehittää tietokohteita ja käytäntöjä, joilla on jatkokäyttöä yksittäisten kurssien ja tilanteiden yli. • Pitkäjänteistä työskentelyä tukee se, että kehitettävät kohteet ja kehittämisen käytännöt ovat mahdollisimman ”autenttisia” (eli tarkoitettu aitoon jatkokäyttöön). Yleisiä haasteita toteuttaa tämä SP: Miten yksittäiset, usein lyhytkestoiset kurssit voidaan yhdistää pitkäjänteiseen asioiden työstämiseen? Miten opettajana voi luoda jatkumoita eri kurssien tekemisten välille? Miten opiskelijana voi hyödyntää toisten tuotoksia?Sunday, 3 April 2011
 18. 18. SP4 Asioiden kehittäminen eri tiedon muotojen (hiljainen tieto, käytännöt, käsitteellistäminen) käyttöä ja reflektiota tukemalla • Tavoitteena on edistää avoimien ongelmien työstämistä tukevia käytäntöjä, jossa yksityiskohtaiset ideat, kysymykset ja käytännöllinen tieto yhdistyvät asioiden käsitteellistämiseen, reflektointiin ja dokumentointiin. • Pyrkimys on tukea monipuolisia yhteisten kohteiden työstämisen käytäntöjä eri tavoin (teksteillä, muokattavilla kaavioilla, käsitekartoilla, kuvilla, videoilla, malleilla, kysymyksillä, jne.). Yleisiä haasteita toteuttaa tämä SP: Miten saada eri näkökulmat yhdistettyä yhteisten kohteiden organisoidussa työstämisessä? Miten tukea ideointia ja ideoiden jalostamista?Sunday, 3 April 2011
 19. 19. SP5 Tietokäytäntöjen ”ristipölytys” eri kontekstien ja yhteisöjen välillä • Olennaista on saada ”aitoja” kohteita ja käytäntöjä esiin ottamalla yhteistyöhön mukaan niitä tahoja, joiden käytäntöjä ollaan opettelemassa (esim. työelämän edustajia korkeakoulukursseille) tai joille tuotoksia ollaan tekemässä (esim. asiakkaita). • Termi ”ristipölytys” viittaa siihen, että tarkoitus kehittää omia käytäntöjään ottamalla oppia eri yhteisöjä edustavien tahojen käytännöistä yhteistyön kautta. Yleisiä haasteita toteuttaa tämä SP: Millä ehdoilla yhteistyö eri organisaatioiden, yritysten ja korkeakoulujen välillä on mielekästä ja toimivaa? Miten yhdistää erilaisia työtapoja ja löytää tarvittavia resursseja tähän?Sunday, 3 April 2011
 20. 20. SP6 Joustavat työvälineet tukemaan muita suunnitteluperiaatteita • Tarkoitus käyttää teknologiaa (kuten KPE) joka antaa ”tarjoumia” trialogisille tietokäytännöille. • Yhteisöllisen tiedonluomisen käytäntöjä voi toteuttaa hyvin monin eri tavoin ja eri välinein, mutta suunnitteluperiaatteiden tukeminen ja yhdistäminen onnistuu parhaiten teknologialla, joka tukee asioiden pitkäjänteistä ja joustavaa työstämistä. Yleisiä haasteita toteuttaa tämä SP: Millainen teknologia tukee yhteistä ja pitkäjänteistä asioiden työstämistä? Miten yhdistää erilaisen teknologian käyttö?Sunday, 3 April 2011
 21. 21. Sunday, 3 April 2011
 22. 22. Viitteitä • Enyedy, N. & Hoadley, C. M. (2006). From dialogue to monologue and back: Middle spaces in computer-mediated learning. Computer-Supported Collaborative Learning 1(4): 413-439. • Hakkarainen, K. (2008) Features of trialogical learning: An introduction of research and development of Knowledge- Practices Laboratory (KP-Lab). Internal working paper for the KP-Lab project. • Lakkala, M., Paavola, S., Kosonen, K., Muukkonen, H., Bauters, M., & Markkanen, H. (2009). Main functionalities of the Knowledge PComputer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL2009 Conference Proceedingsractices Environment (KPE) affording knowledge creation practices in education.. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/science/ networkedlearning/texts/Lakkala_etal_2009_KPE_cscl09.pdf • Norman, D.A. (1988). The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books. • Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2008). Välittyneisyys ja trialogisuus innovatiivisten tietoyhteisöjen perustana. Teoksessa R. Engeström & J. Virkkunen (toim.). Kulttuurinen välittyneisyys oppimisessa ja toiminnassa. Saatavilla: http:// www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavolahakkarainen-2007-valittyneisyys.pdf • Paavola, S. & Hakkarainen, K. (2009). From meaning making to joint construction of knowledge practices and artefacts – A trialogical approach to CSCL. Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL2009 Conference Proceedings. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavola-hakkarainen-2009- trialogical-cscl.pdf • Rabardel, P., & Bourmaud, G. (2003). From computer to instrument system: a developmental perspective. Interacting with Computers, 15(5), 665-691. • Trialogical Glossary (http://kplab.evtek.fi:8080/wiki/Wiki.jsp?page=CategoryTrialogicalGlossary). Hakusanoja kuten: ‘Trialogical Learning’, ‘Design Principles Of Trialogical Learning’. ‘Process Model Of Trialogical Learning’, ‘Knowledge Practices Environment (KPE)’, ‘Knowledge Creation Metaphor of learning’, ‘Knowldge Creation Processes’, ‘Object orientedness and shared object’, ‘Knowledge Artefact’, ‘Knowledge Object’Sunday, 3 April 2011
 23. 23. Esimerkkikurssi: Semiotiikan metodologia • Helsingin yliopiston pakollinen peruskurssi semiotiikan opintokokonaisuudessa • Kesto: 14 viikkoa • Kursin päämäärä on tukea opiskelijoita semiotiikan metodien valitsemiseen ja käyttämiseen analysoitaessa kulttuurisia kohteita • Tuloksena on tutkimusraportti joka tehdään parityönä, opiskelijoiden itse valitsemastaan aiheesta • Opiskelijat tulevat eri laitoksilta mikä lisää tieteiden välistä otettaSunday, 3 April 2011
 24. 24. • Opiskelijat etsivät materiaaleja ja työstävät raporttia yhdessä • Tutkimus kysymyksiä ja raporttia työstetään iteratiivisesti • Parit kommentoivat toistensa tutkimuskysymyksiä ja raporttien eri versioita • Materiaalien suhteita visualisoidaan spatiaalisesti ja linkittämällä kohteita sekä taggaamalla niitä opiskelijoiden valitsemilla tageilla • Jokaisella parilla on oma näkymä jota he työstää • Kaikki materiaali on myös kaikkien käytössä yhteisessä näkymässä • Tuloksia ja materiaaleja käytetään uudelleen tulevilla kursseilla • Kurssimateriaali kostuu metodien ja kysymysten visuaalisista apuvälineistä sekä esimerkkiartikkeleista • 2 tuntia viikossa on käytössä luentoihin ja työskentelyyn KPE työtilassaSunday, 3 April 2011
 25. 25. Sunday, 3 April 2011
 26. 26. Parien työskentelyalueet yhdessä kurssin verkkonäkymässäSunday, 3 April 2011
 27. 27. Esimerkki yhden opiskelijaparin kaikille avoimesta työskentelyalueestaSunday, 3 April 2011
 28. 28. Kommentit ja TarralappuSunday, 3 April 2011
 29. 29. Räätälöity näkymä visuaalisella apuvälineellä Opiskelijapareilla oli halutessaan mahdollisuus työskennellä erillisissä, räätälöidyissä sisältönäkymissä, joissa oli työskentelyä ohjaava Näkymien ikonit: Räätälöity taustakuva. Pareilla oli mahdollisuus avata toistensa näkymiä. näkymä TextSunday, 3 April 2011
 30. 30. Kronologinen prosessi näkymä, jota kyseinsen laisella kurssilla ei usein tarvitaSunday, 3 April 2011
 31. 31. Esimerkkikurssi Term project: Multimedia Product • Metropolia Ammattikorkeakoulun kansainvälisen mediatekniikan linjan 3. vuosikurssin opiskelijat (n. 20) • Kesto 14 viikkoa • Multimediatuotteen (DVD:n tai Internet-sivuston) suunnittelu ja toteuttaminen projektityönä tiimeissä oikealle asiakkaalle • Tiimit käyvät läpi tyypillisen projektityön vaiheet, vaatimukset ja tehtävät sekä tuottavat tarvittavat dokumentit mallipohjien avulla. • Tiimit vastaavat projektityöstä hyvin itsenäisesti ja neuvottelevat itse asiakkaidensa kanssa.Sunday, 3 April 2011
 32. 32. • Tiimeillä vastuu omasta projektista ‣ asiakkaan saaminen ‣ asiakkaan toiveiden ymmärtäminen ja asiakkaan kanssa kommunikointi ‣ projektin suunnittelu (tehtävät, aikataulutus, Kanban “taulun” käyttö, iterointi, testaus vastuu alueiden jakaminen jne.) • 3 tuntia viikossa työskentelyä laboratoriotilassa, jossa kaksi asiantuntijaopettajaa auttamassa tiimejä jos tarvetta on • Kurssin oppimateriaali koostuu ohjeista miten tuottaa projekteihin yleisesti liittyviä dokumentteja • Teknologia tukee ‣ työskentelyä yhteisen kohteen ympärillä ‣ tieto-objektien järjestämistä visuaalisesti ja metatiedon avulla ‣ semanttista verkottamista ‣ projektin tehtävien, aikataulujen ja edistymisen suunnittelua ja hallintaa.Sunday, 3 April 2011
 33. 33. Sisältö näkymä, yksi tieto-objekti aktivoitunaSunday, 3 April 2011
 34. 34. Kurssin ohjeistus Kanban Taulun käyttöönSunday, 3 April 2011
 35. 35. Opiskelijoiden toteutus KanbanistaSunday, 3 April 2011
 36. 36. Laadulliset tutkimusmenetelmät ja mixed methods -seminaarit • Vapaaehtoinen seminaari pro gradu -työtä tekeville ja jatko-opiskelijoille (Psykologian laitos / Käyttäytymistieteiden laitos) • KPE ollut käytössä (eri versioina) 2008, 2009 ja 2010 • Seminaarin tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden oman tutkimuksen metodista osaamista • Opiskelijat sekä valmistelevat omasta menetelmästään esityksen että työstävät omaa tutkimustaan (joko yksin tai pareina) • Lisäksi he tekevät koko seminaarin ajan pareina käsitekarttaa laadullisista ja mixed methods -menetelmistä käsitteellisen ymmärryksen kehittämiseksi. • Esimerkkinä käytetyllä kurssilla KPE:hen koottiin dokumentteja esiteltävistä menetelmistä • Kaikki materiaalit näkyivät käsiteltyyn teemaan yhdistettyinä ja opiskelijat tekivät käsitekarttoja KPE:n käsitekarttaeditorillaSunday, 3 April 2011
 37. 37. Esimerkki KPE:n käytöstä erilaisten osioiden joustavaan ryhmittelyyn Opettajan kurssiympäristöön tuomia artikkeleita laadullisista menetelmistä ja esimerkkiartikkeleita laadullisista tutkimuksistaOpettajan laatimatpäivämääräkohtaiset tehtävätmateriaalien järjestämistä varten Opiskelijoiden omasta tutkimuksestaan tuottamaa ja ympäristöön tiedostoina tuomaa materiaaliaSunday, 3 April 2011
 38. 38. Esimerkki yhden opiskelijaparin KPE:n käsitekarttaeditorilla tekemästä käsitekartasta Käsitekarttaeditoriin laadittiin opiskelijoiden työskentelyä ohjaava mallintamiskieli. Editoriin on mahdollista räätälöidä aihekohtaisia mallintamiskieliä. Taustafilosofia KäyttökontekstiMallintamiskielenelementtejä Kurssilaiset täydensivät ja editoivat käsitekarttojaan kurssin aikanaSunday, 3 April 2011
 39. 39. KPE:n toiminnallisuuksien integratiivista käyttöä kurssilla Käsitekarttaa muokatessaan opiskelijat tekivät sen laatikoiden sisään lyhyitä muistiinpanoja, jotka saa näkyviin laatikoita klikkaamalla … ja linkittivät käsitekartan elementtejä niihin liittyviin kurssiympäristön materiaaleihin ja päivämääriin.Sunday, 3 April 2011
 40. 40. Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Advanced Themes on Project Management -kurssi • Opiskelijat (n. 30 kansainvälistä osanottajaa) harjoittelivat virtuaalista projektin hallintaan kehittäen tiimeissä oikeita tutkimusprojekteja Verohallinnolle KPE:tä käyttäen • Kurssi oli tarkoitettu opiskelijoille joilla oli 3-4 vuoden opinnot kognitiotieteestä, taloustieteestä tai psykologiasta • Monitieteelliset opiskelijatiimit (4-6 henkeä) ideoivat projektiaan, tuottivat siihen liittyviä dokumentteja sekä organisoivat tiimin työtä ja työnjakoa verkkoympäristössä • KPE tarjosi osanottajille monipuoliset välineet niin kurssin prosessien hallintaan kuin lopputöiden suunnitteluun ja tekemiseen • KPE:hen luotiin kaikille osanottajille avoin yhteinen tila ja erilliset työtilat jokaiselle tiimilleSunday, 3 April 2011
 41. 41. Kurssin yhteinen tila Kurssin kaikille osanottajille tarkoitetussa työtilassa sekä kurssimateriaalit että tiimien valmiit tuotokset linkitettiin opettajien määrittelemiin, projektityön vaiheita vastaaviin tehtäväikoneihin. Opettajan kommentti: ”Et meil on niinku tällanen päätaso, missä se kokonaisuus näkyy koko ajan, niin se oli hyvä.”Sunday, 3 April 2011
 42. 42. Näkymä yhden tiimin työskentelystä ja kommunikoinnista työtilassa Tiimi toteutti projektinsa sisältöön liittyvän aivoriihen ja Tehtävien määrittely ja jako tiimin jäsenille toteutettiin projektisuunnitelman ideoinnin tehtäväikoneilla ja muistiotyökalulla. KPE:n muistiotyökalua käyttäen Tietoresursseja tuotiin ympäristöön ja muistiotyökalulla niistä tehtiin katsauksia Chat-työkalu palveli kohteellisessa neuvottelussa Välivaiheen dokumentit ja projektisuunnitelman peräkkäiset ja kommentoinnissa versiot tuotiin ympäristöön ladattuina tiedostoinaSunday, 3 April 2011
 43. 43. Participatory Multicultural Social Counselling, OSMOS-project using Knowledge Practices Environment for managing and constructing knowledge Jiri Lallimo1, Seppo Toikka1, Päivi Kaljonen2 1 University of Helsinki, 2 Metropolia university of applied sciencesSunday, 3 April 2011
 44. 44. Participatory Multicultural Social Counselling (2009-2011) OSMOS ESF–project Aims (defined by OSMOS) •Support immigrant families’ everyday life and wellbeing •Co-configuration between service-users, social counsellors, Metropolia staff, students Participants Outcomes •Helsinki City Social Services Department, Services for Families; ESF •New methods and working practices for •Helsinki Metropolia University of Applied social counselling Sciences, Health Care and Social Services; ESF •New Service concept •University of Helsinki; KP-Lab •New work-proximal coursesSunday, 3 April 2011
 45. 45. OSMOS-project Participatory Multicultural Social Counselling • Learning lab for 2,5 years (2009-2011) (based on Change laboratory) • Boundary crossing setting, 12 participants from different organisations • Sessions ~once a month • Presenting critical cases, shared analysis of the cases • Analyses of present social work practices • Producing and working on materials on sessions, and as home works with customers: ’Field learning labs’ • All the digital material managed in KPE • Summarising: Producing analyses, shared artefacts, leading to pilots, co-work models and new studying conceptsSunday, 3 April 2011
 46. 46. OSMOS-project Participatory Multicultural Social Counselling Orientation Creating shared Planning and understanding starting pilots Concept definitions •Face2face sessions •Homeworking •virtual working •Different materials ’Critical Present state •KPE use Incident’ analysis cases as mirror on activity system material level Customers’ service need analysisSunday, 3 April 2011
 47. 47. Following an object development: From idea to concretepilots: participants, situations and use of KPESunday, 3 April 2011
 48. 48. Learning Labs as a forum for presenting and analysing of critical customer casesSunday, 3 April 2011
 49. 49. KPE: managing all the project items between participants in one viewSunday, 3 April 2011
 50. 50. Co-configuration between social workers , Metropolia teachers andstudents: Making swots in KPE, based on students’ customerinterviewsSunday, 3 April 2011
 51. 51. Taking SWOT to open seminar: discussing and solving the problems based on KPE SWOTSunday, 3 April 2011
 52. 52. Bringing SWOT back to learning lab: ideas constructed to KPESunday, 3 April 2011
 53. 53. Discussing ideas with customer famililiesSunday, 3 April 2011
 54. 54. Concretizing the ideas in KPE as new pilot plans& pilots starting later onSunday, 3 April 2011
 55. 55. Knowledge creation process & indicators of co-configuration Participants: Metropolia teachers and students , social workers, customers, other social work experts Development forums: osmos-sessions, virtually in KPE, seminars, customer meetings Data: interviews, field work data, critical case-descriptions, Swots, seminar ideas • Knowledge creation process: ‣ Defining and creating new concepts: in sessions and in KPE: ‣ Analyzing different problems, practices and tools in work SWOTs concerning the family counseling: in sessions, homeworkings, use of KPE ‣ Present state analysis : in sessions, use of KPESunday, 3 April 2011
 56. 56. Knowledge creation process & indicators of co-configuration • Knowledge creation process: ‣ Critical incident cases: presenting and analysing: in sesssions, use of KPE ‣ Based on analysis: students interviewing service users and workers , ‣ Lecturers & leading social worker together: conducting swot from interviews: analysis and structure with KPE items/notes/links ‣ Inviting others to analysis:, presenting swot in open seminar with other colleagues, students, customers: collecting their ides for further analysis ‣ Continuing the analysis and planning the pilots and courses: sessions with KPE ‣ Learning lab with customers (at family park): ideas brough abck to sessions, anduse of KPE • Outcome of knowledge creation: plans and start-ups of field pilots and new coursesSunday, 3 April 2011

×