Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vilkenes bibliotekas konkursa atbildes

491 views

Published on

ES konkurss

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vilkenes bibliotekas konkursa atbildes

 1. 1. Konkurss „Eiropas Savienība Tavā bibliotēkā:meklē, atrodi, informē, piedāvā” Mārīte Purmale, Viļķenes bibliotēka 18.11.2011.
 2. 2. 1. Kurā gadā Eiropas Parlaments pieņēma rakstisku deklarāciju, aicinot 2011. gadu nodēvēt par Eiropas brīvprātīgā darba gadu? Eiropas Parlaments 2008. gada jūlijā pieņēma rakstisku deklarāciju, aicinot 2011. gadu nodēvēt par Eiropas brīvprātīgā darba gaduInformācijas avots: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0049:LV:PDF
 3. 3. 2. Ko nozīmē Eiropas ekomarķējums „Ekopuķīte”? Eiropas ekomarķējums ir Eiropas Savienības oficiālais marķējums, kas norāda, ka, salīdzinot ar standarta produkciju, prece, kas ieguvusi šo marķējumu, ir videi draudzīgāka visā tās dzīves cikla laikā. Tādējādi šis marķējums ir ļoti noderīgs mūsdienīgu vides kritēriju avots, kas ir izmantojami publisko institūciju iepirkumiem. Eiropas ekomarķējuma kompetentā iestāde Latvijā ir Vides pārraudzības valsts birojs.Informācijas avoti: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/brochures/consumers/lv/general.pdf Šeit var iepazīties ar Eiropas ekomarķējuma katalogu: http://www.eco-label.com/latvian/
 4. 4. 3. Nosauciet ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam izvirzītos četrus galvenos uzdevumus, kas veicina Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju!1. Veicināt vides ilgtspēju reģionā.2. Kāpināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi un labklājību.3. Sekmēt Baltijas jūras reģiona pieejamību un pievilcību.4. Vairot Baltijas jūras reģiona drošību. Informācijas avots:  http://www.am.gov.lv/lv/eu/sadarbiba-baltijas-juras-regiona/bjs/
 5. 5. 4. Kurā Eiropas Savienības valstī runā arī sorbu valodā? Vācijā. Sorbi jeb lužicieši ir maza tauta, kas izsenis dzīvo Austrumsaksijā. Viņu skaits ir ap 100 tūkstoši un tie pieder slāvu cilmei. ES likumdošanā noteikts, ka Sorbu apdzīvotajās vietās (Vācijā) sorbu tautības pārstāvjiem ir tiesības tiesā runāt sorbu valodā.Informācijas avoti: http://journals.dartmouth.edu/cgi-bin/WebObjects/Journals.woa/2/xmlpage/1/article/302?htmlOnce=yes http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_communicationshtml_de_lv.htm
 6. 6. 5. Nosauciet divus ar ES starpniecību izstrādātos starptautiskos līgumus, kas skar klimata pārmaiņas!1. 1992. gada ANO konvencija par klimata pārmaiņām2. un tās Kioto protokols, ko pieņēma 1997. gadā.Informācijas avots: http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_lv.htm
 7. 7. 6. Eiropas Savienība 2008. gada decembrī pieņēma integrētu enerģētikas un klimata pārmaiņu ierobežošanas politiku. Tajā izvirzīti vērienīgi mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam. Lūdzu nosauciet trīs!1. Siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 20% (vai par 30%, ja tiks panākta attiecīga starptautiska vienošanās);2. Enerģijas patēriņa samazinājums par 20% (uzlabojot energoefektivitāti);3. 20% no ES patērētās enerģijas iegūt no neizsīkstošiem avotiem.Informācijas avots: http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_lv.htm
 8. 8. 7. Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome 21. oktobrī pieņēma regulu par nozvejas kvotām Baltijas jūrā 2012.gadā, kas pēc Eiropas Komisijas (EK) ierosinājuma ļoti samazina vairāku zivju sugu nozvejas apmēru Latvijai un citām Baltijas jūras valstīm. Nosauciet, kuras zivju sugas skars nozvejas kvotu samazinājums?Samazinājums skars: brētliņu, reņģu un lašu zvejuInformācijas avoti: http://www.agropols.lv/?menu=24&newsid=95065 http://www.diena.lv/latvija/zinas/ eiropas-komisija-ieverojami-jasamazina-nozvejas-kvotas-baltijas-jura-13910613
 9. 9. 8. Kad un kā Lisabonas līgums stājās spēkā?Līgums stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī.Lai Lisabonas līgums stātos spēkā, tas bija jāratificē visām 27 dalībvalstīm.Katrai dalībvalstij saskaņā ar savām konstitucionālajām tiesībām bija jānosaka, vai ratifikācija notiks referendumā vai parlamenta balsojumā. Informācijas avots: http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_lv.htm#21
 10. 10. 9. Lisabonas līgums izveidoja 2 jaunus ES amatus – Eiropas Padomes prezidents un Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Nosauciet cilvēkus, kas ieņem šos amatus? Eiropas Padomes prezidents - Hermans Van Rompejs (Herman Van Rompuy) Par pirmo Eiropadomes iecelto Augsto pārstāvi 2009.gada 4.decembrī tika apstiprināta līdzšinējā tirdzniecības komisāre no Lielbritānijas Katrina Eštone (Catherine Ashton)Informācijas avoti: http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx http://www.esia.gov.lv/ka-strada-valdiba/latvija-es-iestades/eiropadome/augstakais-parstavis-arlietas-un-drosibas-politikas- jautajumos
 11. 11. 10. Nosauciet Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju! Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna ŠteinbukaInformācijas avots: http://ec.europa.eu/latvija/focus/index_lv.htm

×