Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyện của chú gián giải pháp tối ưu cho bạn

1,042 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuyện của chú gián giải pháp tối ưu cho bạn

 1. 1. THE WAY OF THE COCKROACH by Craig Hovey Copyright © 2006 by Craig HoveyVietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet. Published by arrangement with St. Martin’s Press through Tuttle - Mori Agency Co., Ltd. All rights reserved. THE WAY OF THE COCKROACH - CHUYÏÅN CUÃA CHUÁ GIAÁNCöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaáthaânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìngchuyïín giao baãn quyïìn vúái St. Martin’s Press thöng quaTuttle-Mori Agency.Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãaFirst News vaâ St. Martin’s Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâvi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìnQuöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñtuïå Berne.CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ MinhTel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn
 2. 2. Möîi ngûúâi phaãi luön nöî lûåc àaåt àûúåc muåc tiïu maâ mònh àaä àïì ra, coân nhûäng yïëu töë khaác chó àoáng vai troâ höî trúå khaách quan maâ thöi. Biïn dõch: Lïå Thu – An Bònh – Têm Hùçng First NewsNHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH
 3. 3. LÚÂI GIÚÁI THIÏåU Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ Craig Hovey lêëycon giaán, möåt con giaán thûåc sûå theo nghôa àen,laâm möåt trong hai nhên vêåt chñnh cho taác phêímcuãa mònh. Nïëu baån biïët rùçng loaâi vêåt xuêët hiïån tûâthúâi tiïìn sûã naây (trûúác khuãng long khoaãng 150triïåu nùm vaâ trûúác khi töí tiïn chuáng ta biïët àûángthùèng vaâ ài bùçng hai chên khoaãng... 300 triïåunùm) coá möåt baãn nùng sinh töìn maånh meä, vûúåtqua moåi biïën àöíi khñ hêåu vaâ àõa chêët khùæc nghiïåtnhêët àïí sinh söi naãy núã trïn khùæp mùåt àêët cho àïënngaây nay, baån seä hiïíu ngay vò sao taác giaã lêëy chuágiaán Gregory laâm biïíu tûúång cho sûác maånh cuãatöìn taåi vaâ bñ quyïët thaânh cöng trong quyïín saáchcuãa öng. Thaânh cöng trong cöng viïåc vaâ haånh phuáctrong tònh yïu laâ ûúác mú muön thuúã cuãa conngûúâi. Thïë nhûng, trong cuöåc söëng hiïån àaåi, àïí 5
 4. 4. Chuyïån cuãa chuá giaánàaåt àûúåc ûúác mú naây, möîi ngûúâi cêìn phaãi nöî lûåcvaâ phêën àêëu rêët nhiïìu. Cuöåc söëng cuãa chuáng ta àang ngaây caâng trúãnïn söi àöång vaâ theo àoá, möi trûúâng kinh doanhngaây caâng trúã nïn khöëc liïåt. Thïë nhûng, möåt àiïìudïî nhêån thêëy laâ viïåc caånh tranh ngaây nay khöngchó diïîn ra giûäa caác cöng ty maâ coân töìn taåi ngaytrong baãn thên möîi töí chûác. Do vêåy, nïëu chuángta khöng biïët caách hoaân thiïån baãn thên cuäng nhûnùæm bùæt àûúåc quy luêåt töìn taåi trong möi trûúângcaånh tranh àoá, viïåc trúã nïn laåc hêåu hoùåc bõ àaâothaãi laâ àiïìu khoá traánh khoãi. Tûúng tûå cuöën saách kinh àiïín Ai lêëy miïëng phomaát cuãa töi? cuãa taác giaã nöíi tiïëng SpencerJohnson,“Chuyïån cuãa chuá giaán” cuãa Craig Hoveylaâ möåt cêu chuyïån nguå ngön sêu sùæc noái vïì caáchthûác ûáng phoá vúái thay àöíi, cho duâ àoá laâ thay àöíitrong cöng viïåc hay trong cuöåc söëng. Cêu chuyïånbùæt àêìu vaâo möåt buöíi saáng súám, khi àoá, Joseph,möåt quaãn lyá cêëp trung àang àau àêìu vúái haângloaåt vêën àïì cêìn phaãi giaãi quyïët, caã trong cöng viïåclêîn tònh caãm, bêët ngúâ nhòn thêëy möåt con giaán trïnbaân laâm viïåc cuãa mònh. Sau khi thûúng lûúång àïíkhöng bõ giïët, con giaán àöìng yá hûúáng dêîn Josephmûúâi “Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán” àïí giuáp anh àaåt 6
 5. 5. Lúâi giúái thiïåuàûúåc thaânh cöng nhû mong muöën. Duâ nhêånàûúåc sûå giuáp àúä bêët ngúâ tûâ chuá giaán thöng minh,nhûng baãn thên Joseph cuäng àaä cöë gùæng rêëtnhiïìu àïí coá àûúåc kïët quaã nhû mong àúåi. Àêychñnh laâ thöng àiïåp maâ taác giaã muöën gûãi gùæmàïën chuáng ta: Möîi ngûúâi phaãi luön nöî lûåc cho muåctiïu maâ mònh àaä àïì ra, coân nhûäng yïëu töë khaác chóàoáng vai troâ höî trúå khaách quan maâ thöi. Mûúâi nguyïn tùæc maâ chuá giaán thöng minhmang àïën cho nhên vêåt chñnh trong cêuchuyïån cuäng chñnh laâ mûúâi baâi hoåc cêìn thiïëtgiuáp chuáng ta giaãi quyïët nhûäng khoá khùn trongcöng viïåc cuäng nhû nhûäng khuác mùæc trongquan hïå tònh caãm. Vúái vùn phong tûå nhiïn vaâhoám hónh, Craig Hovey àaä mang àïën cho àöåcgiaã nhûäng lúâi khuyïn sêu sùæc vaâ böí ñch. Thaânh cöng khöng tûå nhiïn maâ àïën. Noá laâsûå kïët húåp cuãa rêët nhiïìu yïëu töë, trong àoá coá sûånöî lûåc khöng ngûâng cuãa baãn thên möîi ngûúâicuâng vúái möåt chuát may mùæn. Vúái “Chuyïån cuãachuá giaán”, chuáng töi hy voång baån seä tòm thêëychòa khoáa àïí thaânh cöng trong cöng viïåc cuängnhû trong cuöåc söëng. - First News 7
 6. 6. Chûúng Möåt Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh Joseph mïåt moãi nhòn àöìng höì - vêîn chûaàïën 6 giúâ saáng, nhûng anh laåi àang cùæm cuái bïnbaân laâm viïåc, cöë gùæng vùæt oác tòm moåi caách nhùçmchuyïín àöíi kïët quaã kinh doanh aãm àaåm trongthaáng. Nïëu khöng àïì xuêët àûúåc phûúng aán khaãthi, anh coá thïí bõ sa thaãi khi trònh lïn öngHarshfeld sau giúâ ùn trûa. Joseph hònh dungcaãnh tûúång öng Harsh, trong cûúng võ cuãa möåtöng chuã nhû caách maâ öng luön thñch àûúåc goåi,àang ngöìi phña sau möåt caái baân lúán bùçng kimloaåi, vûâa lùæc lùæc àêìu vûâa cau maây trong khi vêîn 9
 7. 7. Chuyïån cuãa chuá giaángiaã vúâ lùæng nghe anh noái. Cùåp löng maây rêåm raåpthónh thoaãng laåi nhûúáng lïn, haå xuöëng phña trïnàöi mùæt laånh luâng, vö caãm. Bïn dûúái vêìng traánröång vaâ nhùén thñn cuãa öng, àöi mùæt tröng caânggêìn nhau hún. Caãnh tûúång naây khiïën anh bêët giaác ruângmònh. Mùåt trúâi chó vûâa múái loá daång vaâ dûúái aánhsaáng cuãa chiïëc àeân baân nhoã xñu, Joseph bùæt àêìungaây laâm viïåc múái cuãa mònh trong sûå tônh lùånghoaân toaân. Anh lú àaäng àûa tay keáo ngùn keáotrïn cuâng vaâ lêëy ra möåt thoãi baánh dinh dûúängmaâ Monica, cö baån gaái cuãa anh cûá àoan chùæc laâcoá lúåi cho sûác khoãe vaâ tuöíi thanh xuên. Möîimiïëng baánh àïìu rêët töët cho sûác khoãe, tûâ nguyïnliïåu laâm voã baánh cho àïën phêìn nhên baánh. Àiïìuàaáng noái laâ khi nhûäng thaânh phêìn naây kïët húåpvúái nhau laåi taåo nïn möåt chiïëc baánh coá muâi võthêåt dïî súå. Cùn phoâng yïn tônh àïën laå. Joseph biïët mònhsùæp coá thïm möåt ngaây daâi nûäa nïn anh cöë nuöëtmiïëng baánh. Anh têåp trung vaâo nhûäng con söëtaân nhêîn trûúác mùæt àïën nöîi chùèng theâm nhòn goáibaánh trong khi xeá phùng miïång tuái vaâ haá miïångcùæn möåt miïëng. 10
 8. 8. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh Coá caái gò àoá rúi xuöëng chöìng giêëy trûúác mùåt.Tiïëng àöång rêët kheä nhûng giûäa sûå yïn lùång cuãacùn phoâng naây, Joseph nghe thêëy rêët roä. Anh cuáingûúâi möåt chuát àïí nhòn roä hún. Noá laâ möåt caái gòàoá maâu nêu, daâi khoaãng nùm centimeát. Noá laâ möåt sinh vêåt söëng! Öi trúâi, möåt con giaán! Sinh vêåt kinh túãm kia rúi xuöëng trong tû thïënùçm ngûãa, mêëy caái chên cuãa noá ngoå nguêåy dûädöåi. Noá àang cöë gùæng lêåt trúã laåi àïí chaåy tröën.Nhûng noá khöng taâi naâo laâm àûúåc àiïìu àoá.Joseph nhanh tay chöåp quyïín saách hûúáng dêînsûã duång maáy in phña bïn phaãi. Con giaán khiïënanh hïët sûác súå haäi vaâ anh àõnh hy sinh túâ giêëynùçm trïn cuâng àïí giïët noá. Khi Joseph nhêëc quyïín saách lïn vaâ chuêín bõgiaáng möåt àoân chñ maång lïn con giaán thò bêëtchúåt anh nghe thêëy möåt gioång noái kheä vang lïn. - Àûâng... Àûâng! Xin anh thûúng tònh àûânggiïët chïët töi. Joseph hoaãng höët nhòn quanh. Hùèn laâ coá ai àoáàang muöën choåc gheåo anh. Nhûng Joseph chúåtnhúá ra rùçng têët caã àöìng nghiïåp cuãa anh àïìu ñt khiàïën cöng ty súám thïë naây. Gioång noái àoá laåi cêët lïn: 11
 9. 9. Chuyïån cuãa chuá giaán - Laâm ún àûâng giïët töi. Töi bõ ngaä vaâ khöngthïí lêåt ngûúåc laåi àûúåc. Xin haäy thûúng tònh, töicoân coá nhûäng àûáa con vaâ chuáng cêìn coá töi! - Ai àoá? - Joseph deâ dùåt hoãi vúái gioång canàaãm nhêët. - Töi biïët anh úã àêu àêy thöi... Anh vaâtroâ àuâa cuãa anh. Thöi, ra ài naâo. Töi chó muöëngiaãi quyïët cho xong cöng viïåc úã àêy thöi. - Töi khöng àuâa àêu. Töi úã ngay trûúác mùåtanh àêy naây. Gioång noái àoá cêët lïn tûâ möåt con giaán sao?Khöng thïí thïë àûúåc! Joseph cho rùçng hùèn coá aiàoá àaä baây troâ caâi maáy ghi êm trïn baân laâm viïåccuãa anh vaâ bêåt bùng phaát. Nhûng nhûäng caáichên vêîn àaåp liïn tuåc vaâ khöng nhûäng thïë, anhcoân nhòn thêëy caái rêu cuãa con giaán àang ngoånguêåy trïn túâ giêëy. - Öi, mònh bùæt àêìu thêëy mïåt röìi. - Joseph laâubaâu. - Mònh phaãi nghó möåt chuát hoùåc laâm möåtcaái gò khaác... Mònh bõ aão giaác röìi. - Anh khöng bõ laâm sao àêu. Töi laâ coá thêåtmaâ. Vaâ nïëu anh khöng coá yá àõnh giïët töi, anh coáthïí lêåt ngûãa töi laåi àûúåc khöng? Töi hûáa seäkhöng laâm phiïìn anh thïm lêìn naâo nûäa àêu. 12
 10. 10. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh Joseph nhòn con giaán möåt lêìn nûäa. Bêy giúâ,nhûäng caái chên cuãa noá àaåp chêåm hún ban naäy,thónh thoaãng coá vaâi caái naãy maånh nhûng roä raânglaâ noá khöng thïí chaåy ài àêu àûúåc. Anh nhêëc quyïínsaách hûúáng dêîn sûã duång maáy in lïn lêìn nûäa. - Liïåu coá thêåt laâ mi àang noái khöng àêëy?Nhûng xui cho mi röìi, ta rêët gheát giaán. - Àûâng, àûâng. - Nhûäng caái chên laåi bùæt àêìuvuâng vêîy àiïn cuöìng. - Xin àûâng giïët töi, töi coáthïí giuáp anh maâ. Töi hiïíu àûúåc moåi khoá khùncuãa anh trong cöng viïåc úã cöng ty cuäng nhûnhûäng rùæc röëi trong quan hïå tònh caãm cuãa anhvúái Monica úã nhaâ. Töi thêåt sûå coá thïí giuáp àûúåcanh maâ. - Caái gò? Laâm sao mi, möåt con giaán laåi biïëttïn baån gaái cuãa ta vaâ coá thïí giuáp ta àûúåc? Thêåtkhöng thïí hiïíu nöíi. - Àiïìu àoá laâ coá thêåt. Vaâ töi coân biïët nhiïìuàiïìu hún thïë nûäa. Chùèng haån, töi biïët cùn phoângcuãa anh rêët nhoã vaâ giûäa anh vaâ ngûúâi baån gaáiàang töìn taåi khaá nhiïìu bêët àöìng. Töi coân biïët caãkïë hoaåch àaám cûúái cuãa anh cuäng nhû viïåc anhchõ dûå àõnh seä ài àêu trong tuêìn trùng mêåt nûäa.Khöng chó coá thïë... 13
 11. 11. Chuyïån cuãa chuá giaán - Laâm sao mi coá thïí biïët vïì àaám cûúái cuãa taàûúåc khi baãn thên ta coân chûa coá yá àõnh kïëthön. Maâ thêåm chñ ta àaä kïët hön ài chùng nûäathò laâm sao mi hiïíu àûúåc tuêìn trùng mêåt laâ gòchûá. - Tïn töi laâ Gregory vaâ töi àaä àïën cùn höå cuãaanh nhiïìu lêìn röìi. - Caái gò? Khöng thïí thïë àûúåc. Ta söëng caáchàêy hún mûúâi lùm kilömeát, sao ngûúi coá thïí àïënàoá àûúåc? - Joseph khöng tin vaâo nhûäng gò mònhvûâa nghe thêëy. - Viïåc àïën nhaâ anh thêåt ra rêët àún giaãn. Töichó cêìn ài nhúâ möåt trong nhûäng ngùn röîngtrong cùåp taâi liïåu cuãa anh laâ àïën àûúåc àoá röìi. Joseph böîng caãm thêëy buöìn nön mùåc duâ baotûã cuãa anh àang röîng. - Thêåt laâ kinh khuãng. YÁ mi laâ ta àaä mangmöåt con giaán vïì nhaâ haã? Monica maâ biïët àûúåcchuyïån naây thò seä giïët chïët ta mêët. - Anh àûâng lo. Cho àïën giúâ thò chó coá mònhtöi ài àïën nhaâ anh thöi. Chó riïng moán rau tröåndûa chuöåt maâ anh mang vaâo vùn phoâng naâycuäng àuã àïí mêëy ngûúâi baån cuãa töi traánh xa röìi. 14
 12. 12. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Àïí ta giaãi thñch cho mi hiïíu. Caách àêy vaâithaáng, meå ta àïën chúi vaâ laâm moán rau tröån maâta rêët thñch. Ta àaä mang theo möåt ñt cho bûäa trûahöm àoá. - Vaâ anh àaä àïí chuáng trong möåt caái höåp cuärñch, laåi coân laâm tung toáe khùæp núi nûäa chûá.Khöng nhûäng vêåy, sau khi ùn xong, anh coân àïícaái höåp nguyïn nhû vêåy suöët caã tuêìn lïî. Kinhkhuãng, àuáng laâ kinh khuãng. - Gregory tùåc lûúäinhúá laåi. - Sao laåi kinh khuãng? Chùèng phaãi loaâi giaáncuãa mi ùn bêët cûá thûá gò hay sao? - Nhûng chuáng töi khöng ùn dûa chuöåt. Têëtcaã boån töi àïìu gheát dûa chuöåt. - Hûâm, ai maâ biïët àûúåc loaâi giaán caác ngûúilaåi keán choån nhû vêåy chûá. - Joseph bôu möi. Noái xong, Joseph nhòn miïëng thûác ùn coânvûúng vaäi trïn baân, anh chúåt buöåt miïång hoãi: - Naây, luác naäy mi àang laâm gò maâ bõ rúixuöëng baân cuãa ta vêåy? - Töi àang ùn saáng. - Ùn saáng? - Joseph haá to miïång. - Giúâ thò tabïånh thêåt sûå röìi. 15
 13. 13. Chuyïån cuãa chuá giaán - Anh àûâng rïn ró nhû vêåy. Töi chó múáinhêëm nhaáp lúáp keo bïn ngoaâi voã boåc thöi maâ. -Gregory vöåi vaâng thanh minh. - Mi coá chùæc laâ khöng àuång vaâo bêët kyâmiïëng baánh naâo cuãa ta khöng? - Joseph hoãi laåi,veã doâ xeát. - Chùæc chùæn röìi. Nhûäng thûá àoá tröng chùènghêëp dêîn gò caã. - Gregory nhuán vai àaáp. - YÁ mi laâ höì keo ngon hún loaåi baánh àoá haã? - Hùèn laâ ngon hún röìi. - Gregory xaác nhêån. Joseph ngêîm nghô möåt laát röìi gêåt àêìu àöìngyá. - Coá thïí mi noái àuáng. - Bêy giúâ, anh àaä biïët laâ töi khöng hïì laâmhoãng thûác ùn cuãa anh, xin anh haäy lêåt ngûúåc töitrúã laåi. Tuy chùèng tin vaâo bêët cûá àiïìu gò vûâa xaãy ra,Joseph vêîn lêëy ra möåt cêy buát chò úã ngùn giûäacuãa chiïëc baân laâm viïåc vaâ àùåt noá saát bïnGregory. Ngay tûác khùæc, chuá giaán lêëy 3 chênbïn traái chuåp lêëy vêåt tûåa vaâ lêåt uáp ngûúâi laåi. Gregory vûâa ûúän thùèng ngûúâi vûâa noái: 16
 14. 14. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Xin caám ún anh, töi thêëy dïî chõu hún röìi.Coân bêy giúâ, àïí àïìn ún loâng töët vaâ sûå giuáp àúäcuãa anh, töi seä mang àïën cho anh möåt àiïìu bêëtngúâ. Joseph cau àöi maây, gioång vêîn coân hoaâinghi: - Mi seä laâm gò cho ta? Möåt cùn phoâng miïînphñ trong caái öí giaán cuãa mi aâ? - Khöng. Töi seä chó cho anh caách thay àöíicuöåc àúâi mònh. Joseph nhòn sûäng con giaán möåt luác röìi lùæcàêìu, gioång hoaâi nghi: - Ta biïët mi àaä tûâng àïën nhaâ ta möåt vaâi lêìnvaâ biïët nhûäng àiïìu maâ ta phaãi thûâa nhêån laâ khaáêën tûúång àöëi vúái möåt con giaán nhû mi. Nhûngta thêåt sûå nghi ngúâ viïåc mi daám hûáa laâ seä giuápta thay àöíi cuöåc àúâi. - Anh nghe àêy, loaâi giaán chuáng töi xuêëthiïån tûâ thúâi tiïìn sûã, trûúác khuãng long khoaãng150 triïåu nùm vaâ trûúác khi töí tiïn loaâi tinh tinhbiïët caách ài bùçng hai chên khoaãng 300 triïåunùm. Chuáng töi laâ nhûäng sinh vêåt lêu àúâi nhêëttöìn taåi àûúåc cho àïën ngaây nay vaâ giöëng nhû têëtcaã nhûäng loaâi saáu chên dïî thñch nghi vaâ lêu àúâi 17
 15. 15. Chuyïån cuãa chuá giaánnhêët haânh tinh, chuáng töi luön nùçm ngoaâingûúäng àaâo thaãi cuãa sûå tiïën hoáa. Tin töi ài,trong bêët kyâ hoaân caãnh naâo, nhûäng con giaáncuäng seä biïët caách töìn taåi vaâ àaåt àûúåc thaânh cöng.Nïëu anh biïët nhûäng àiïìu maâ chuáng töi biïët thòcoá thïí anh seä giaãi quyïët àûúåc toaân böå nhûäng rùæcröëi cuãa mònh àêëy. Joseph lùæc lùæc àêìu, hy voång cûã àöång àoá coáthïí laâm tan biïën aão aãnh vïì möåt con giaán biïët noáitrïn baân laâm viïåc cuãa mònh. “Coá thêåt laâ mònh àang chuyïån troâ vúái möåt congiaán khöng nhó?”, Joseph àùm chiïu suy nghôtrong möåt caãm giaác pha tröån giûäa choaáng vaángvaâ kinh haäi. Gregory im lùång chúâ àúåi. - Thêåm chñ nïëu chuyïån naây xaãy ra thêåt, -Joseph nhûúång böå vaâ tiïëp tuåc noái vúái con giaán, -thò laâm sao mi coá thïí chó baão cho ta biïët àûúåcàiïìu gò nïn laâm àïí quaãn lyá möåt cöng ty? Duâ saoài nûäa mi cuäng chó laâ möåt con cön truâng maâ thöi! - Sao anh keám thïë. - Gregory tûå haâo giúáithiïåu. - Tiïët löå vúái anh, töi laâ thaânh viïn cuãa töíchûác Supella longipalpa, möåt töí chûác tûúng tûå 18
 16. 16. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònhnhû Mensa (*) cuãa thïë giúái loaâi ngûúâi vêåy. Khöngnhûäng vêåy, töi coân laâ thaânh viïn saáng giaá nhêëtcuãa töí chûác naây. Chuáng töi luác naâo cuäng thñchtruá nguå úã nhûäng núi êëm aáp nhû thû viïån hoùåccaác thiïët bõ àiïån tûã. Chuáng töi thûúâng duâng thúâigian cuãa mònh vaâo viïåc àoåc saách hoùåc caác dûäliïåu trong maáy tñnh nhùçm phuåc vuå cho nhûängmuåc àñch lêu daâi. - YÁ mi muöën noái àoá laâ núi àïí mi hoåc caách noáichuyïån? - Àöi luác chuáng töi cuäng viïët laách nhûng àoáchó laâ caách àïí coá thïm möåt chuát kinh nghiïåmthöi. Bêy giúâ haäy àïí töi chûáng minh nùng lûåccuãa mònh bùçng caách noái cho anh nghe nhûäng gòtöi àaä biïët àûúåc tûâ àiïån thoaåi vaâ maáy tñnh cuãacöng ty anh. Joseph hïët sûác kinh ngaåc khi nghe Gregorykïí nhûäng àiïìu noá biïët vïì cöng ty anh. Noá mö taãthêåt chi tiïët vïì cöng ty cuäng nhû vïì nhûängthöng tin bïn lïì àêìy thuá võ. Con giaán noái vïìnhûäng cuöåc àêëu tranh quyïìn lûåc, nhûäng liïn(*) Mensa: Cêu laåc böå daânh cho nhûäng ngûúâi coá chó söë thöng minh (IQ)cao nhêët thïë giúái. Mensa àûúåc 2 luêåt sû ngûúâi Anh thaânh lêåp nùm 1946vúái muåc tiïu taåo ra möåt töí chûác cho nhûäng ngûúâi coá IQ nùçm trong “top”2% dên söë. Ngaây nay, Mensa coá hún 100.000 thaânh viïn thuöåc 100 quöëcgia trïn khùæp thïë giúái. 19
 17. 17. Chuyïån cuãa chuá giaánminh mêåt, nhûäng chiïën lûúåc vaâ thêåm chñ caãnhûäng möëi tònh laäng maån trong cöng ty anh.Joseph vûâa lùæng nghe vûâa xoa xoa cùçm: - Coá leä chuá maây thêåt sûå coá caái gò àoá maâ ta cêìnhoåc hoãi. Thêåt laâ may mùæn khi ban naäy, ta khöngnghiïìn naát chuá maây ra. - Anh noái àuáng àêëy. Coá vö söë àiïìu thuá võ maâloaâi ngûúâi caác anh coá thïí hoåc àûúåc tûâ chuáng töi.- Con giaán nhòn quanh möåt lûúåt röìi tiïëp tuåc. -Nhên luác chùèng coá ngûúâi naâo khaác úã àêy, töi seächó cho anh Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán. - Chuá maây àang àuâa cúåt ta phaãi khöng? Thïënaâo laâ Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán? Gregory phúát lúâ cêu noái àêìy tñnh chïë giïîuàoá vaâ treâo lïn caái chuöët buát chò cuãa Joseph, chêncêìm möåt cêy que. Tröng noá luác naây chùèng khaácgò möåt võ giaáo sû àaä sùén saâng cho baâi giaãng cuãamònh. - Trûúác àêy chuáng töi àaä cöë gùæng khuyïnloaâi khuãng long nhûng chuáng khöng chõu nghe.Töi hy voång anh seä may mùæn hún chuáng. -Gregory bùæt àêìu. Joseph hoãi, gioång àêìy nghi ngúâ: 20
 18. 18. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Giaán maâ cuäng coá thïí noái chuyïån àûúåc vúáikhuãng long aâ? - Chùæc chùæn röìi, laâm sao anh söëng soát àûúåcnïëu nhû anh khöng thïí hiïíu àûúåc nhûäng gò caácsinh vêåt khaác àang noái vïì mònh? Gregory àöëi àaáp laåi vúái veã tûå haâo khönggiêëu giïëm. Joseph ngêîm nghô möåt chuát vïì thaânhtñch ngheâo naân cuãa mònh khi coân úã trûúâng trunghoåc. Khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc viïåc möåt congiaán laåi thöng minh hún anh. Khöng nhûäng vêåy,àiïìu tïå haåi úã àêy laâ con giaán naây biïët nhiïìuchuyïån vïì cöng ty hún caã anh. Nghô vêåy, Josephbùæt àêìu phaãn baác laåi: - Nïëu chuá maây vaâ töí tiïn cuãa chuá maâythöng minh nhû vêåy thò laâm sao phaãi mêët àïënhaâng triïåu nùm caác ngûúi múái coá thïí àaåt túáimûúâi nguyïn tùæc àoá? Gregory rung rinh caái rêu cuãa noá theo caáicaách maâ Joseph coá thïí noái laâ haå cöë. Chùèng leä noáàang xem thûúâng anh? Töët, baãn chêët cuãa noá bùætàêìu löå diïån röìi àêy. - Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán chó laâ nöåidung toám tùæt nhûäng àiïìu chuáng töi hoåc hoãi àûúåcqua caác thúâi kyâ maâ thöi. Anh àûâng vöåi chïë nhaåo 21
 19. 19. Chuyïån cuãa chuá giaáncaác nguyïn tùæc cuãa chuáng töi cho àïën khi loaâingûúâi caác anh coá thïí söëng soát àûúåc ñt nhêët àïënvaâi triïåu nùm nûäa. Khoaãng thúâi gian àoá cuäng àuãdaâi àïí loaâi ngûúâi coá thïí tûå kiïím chûáng têët caã. - Thöi àûúåc röìi ngaâi Giaán! Loaâi cön truângnhoã beá chuá maây coá leä tûâng traãi hún loaâi ngûúâichuáng ta, nhûng haäy nhòn vaâo nhûäng thaânhquaã maâ loaâi ngûúâi àaä àaåt àûúåc. Thûã goåi tïn möåtthûá gò àoá maâ loaâi giaán àaä laâm röìi àem so saánhvúái... töëc àöå phaát triïín cuãa Internet chùèng haån. Noái vûâa dûát lúâi, Joseph ûúän ngûåc lïn möåtchuát, hïëch cùçm vïì phña Gregory vaâ chúâ àúåi. - Khöng coá gò khoá caã! - Gregory chïî giïîu. -Loaâi ngûúâi caác anh cuäng àaä chïë taåo ra vuä khñ haåtnhên, àuáng khöng? - Chùæc chùæn röìi, thïë thò sao? - Theo anh, chuyïån gò seä xaãy ra nïëu nhû coámöåt traái bom nguyïn tûã àûúåc caâi bïn dûúái baânlaâm viïåc cuãa anh vaâ nöí tung trong khi anh àangnguã hoùåc àang úã möåt núi naâo àoá caách àêy möåtkilömeát? Trûúác khi traã lúâi cêu hoãi cuãa con giaán,Joseph liïëc mùæt nhòn khoaãng tröëng töëi thui phñadûúái baân laâm viïåc cuãa mònh. 22
 20. 20. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Dô nhiïn laâ ta seä chïët. Nhûng chuá maâymuöën aám chó àiïìu gò? - Nhûng anh biïët khöng, möåt con giaán laåi coákhaã nùng chõu àûång mûác phoáng xaå gêëp taám lêìnnhû vêåy. Trong khi loaâi ngûúâi caác anh chó khoekhoang vïì thûá Internet khaá êën tûúång thò chuángtöi àaä coá möåt bûúác tiïën hoáa khöíng löì vaâ thoaátkhoãi möëi àe doåa thûúâng nhêåt cuãa têët caã caác loaâivêåt söëng trïn traái àêët naây. Loaâi ngûúâi cûá khöngngûâng thöíi phöìng mònh lïn, coân chuáng töi seä cûátiïëp tuåc söëng vaâ vûúåt qua têët caã nhûäng biïën cöëcoá thïí bêët ngúâ xaãy àïën. - Thöi àûúåc, thöi àûúåc röìi ngaâi Giaán vïnhvaáo! Thïë nhûäng nguyïn tùæc cuãa chuá maây laâ gòvaâ seä àûúåc aáp duång trong nhûäng hoaân caãnhnaâo? Gregory àaáp: - Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán àïìu liïnquan àïën möåt thaách thûác quan troång nhêët, àoá laâviïåc àûúng àêìu vúái nhûäng biïën cöë cuãa cuöåcsöëng. Laâm thïë naâo àïí coá thïí töìn taåi àûúåc úã moåinúi, trong moåi àiïìu kiïån cuäng nhû tiïëp tuåc phaáttriïín vaâ tiïën hoáa lêu daâi trong khi nhûäng sinhvêåt thöng minh hún, maånh meä hún laåi bõ diïåt 23
 21. 21. Chuyïån cuãa chuá giaánvong? Àêy laâ möåt vêën àïì maâ loaâi ngûúâi caác anhrêët ñt quan têm. - Laâm sao chuá maây coá thïí noái thïë àûúåc? Loaâingûúâi luön luön àêëu tranh àïí sinh töìn. Thïë chuámaây nghô gò vïì caác cuöåc chiïën tranh cuãa loaâingûúâi chuáng ta? - Nhûäng cuöåc chiïën tranh cuãa loaâi ngûúâi laâàiïìu àaáng súå nhêët. Noá chñnh laâ möëi àe doåa chosûå söëng vaâ thaânh cöng hiïån coá cuãa hoå. - Àe doåa sûå sinh töìn aâ? Thïë nhûng hiïån naycoân coá rêët nhiïìu àiïìu àïí lo lùæng, súå haäi, chùènghaån nhû naån khuãng böë, nhûäng cùn bïånh hiïímngheâo... vaâ coân nhiïìu àiïìu khuãng khiïëp khaác. Gregory kiïn nhêîn àúåi Joseph noái xong röìimúái traã lúâi: - Vêën àïì úã àêy khöng phaãi laâ caái chïët hoùåcbïånh têåt laâm con ngûúâi súå haäi maâ laâ sûå lo súå cuãachñnh loaâi ngûúâi caác anh vïì chuáng. - Chuá maây nhùæc laåi xem naâo? - Joseph yïucêìu. - Taåi sao laåi chuöëc lêëy nhûäng nöîi lo khi maâbaãn thên anh biïët rùçng mònh hoaân toaân khöngcoá khaã nùng thay àöíi chuáng. Nhûäng lo súå naây 24
 22. 22. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònhseä aám aãnh anh suöët àúâi. Nïëu möåt ngûúâi naâo àoácoá khaã nùng giaãi quyïët nhûäng vêën àïì khiïënanh phaãi lo nghô, hoå seä àiïìu khiïín àûúåc anh,tûúng tûå nhû ngûúâi àûáng sau giûåt dêy möåt chuáröëi vêåy. - Vêåy loaâi giaán chuá maây àaä laâm gò àïí khöngphaãi hoaãng súå nhû thïë? Chuá maây muöën noái laâchuá maây hoaân toaân khöng súå nhûäng ngûúâi rêëtgheát vaâ luön giïët chïët bêët kyâ con giaán naâo maâ hoånhòn thêëy phaãi khöng? - Thay vò söëng trong tònh traång hoaãng súånhû nhiïìu ngûúâi trong caác anh vêîn laâm, chuángtöi têåp trung vaâo nhûäng muåc tiïu maâ baãn thênchuáng töi coá thïí kiïím soaát àûúåc. - Muåc tiïu gò? - Àoá laâ viïåc kinh doanh cuãa chuáng töi.Chùèng haån, duâ khöng thïí laâm àûúåc nhû nhûängnhaâ chïë taåo bom nhûng chuáng töi coá thïí laâmnhiïìu viïåc liïn quan àïën nhûäng vêën àïì thûåc tïëhún. Vaâ àoá laâ lyá do taåi sao chuáng töi luön laânhûäng sinh vêåt söëng lêu. Joseph thúã daâi vaâ thöët lïn: - Thêåt khöng thïí tin laâ coá luác ta laåi ngöìi noáichuyïån vúái möåt con giaán - vua cuãa nhûäng triïët 25
 23. 23. Chuyïån cuãa chuá giaángia. Vêåy laâ khöng coá gò khiïën chuá maây lo súå,phaãi vêåy khöng? - Khöng, töi rêët súå möåt àiïìu. - Gregory lùæcàêìu. - ÖÌ? - Joseph nhûúáng àöi löng maây. - Chuámaây lêåp luêån mêu thuêîn röìi àoá. - Chó möåt àiïìu duy nhêët coá thïí khiïën anh losúå, àoá laâ nhûäng suy nghô tiïu cûåc cuãa chñnh anh.Ngoaâi ra, khöng coá àiïìu gò coá thïí khiïën anhphaãi lo lùæng caã. - Coá leä chuá maây noái àuáng. - Joseph khoaác taychó vaâo cùn phoâng khöíng löì maâ anh chó laâ möåtchêëm nhoã trong àoá. - Ta bõ mùæc keåt trong caái nhaâtuâ naây. Gregory treâo lïn àónh caái chuöët buát chò daâikhoaãng ba centimeát. - Töi hiïíu yá anh muöën noái gò, nhûng ai buöåcanh phaãi úã àêy? Àêy laâ àiïìu anh cêìn phaãi tûå traãlúâi. - Àïí xem àaä. Khöng, khöng hùèn nhû thïë...Nhûng àêy laâ cöng viïåc töët nhêët ta coá thïí tòmàûúåc. - Joseph traã lúâi, gioång buöìn baä. - Àïí töi noái thùèng anh àiïìu naây: Chùèng coá ai 26
 24. 24. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònhraâng buöåc anh caã. Anh chêëp nhêån möåt võ trñtrong “tuâ” búãi vò anh nghô àoá laâ viïåc töët nhêët maâanh coá thïí laâm. - Ta khöng biïët liïåu mònh coá nghô nhû thïëkhöng nûäa. Nhûng... - Joseph loay hoay tòm tûâ.- Nhûng ta nghô laâ... - Bêy giúâ anh àaä hiïíu àûúåc àiïìu töi muöënnoái röìi phaãi khöng? Quaã thêåt, chñnh anh àaä taåora nhûäng nöîi lo cho mònh. Ngoaâi anh ra, chùèngai coá thïí laâm àiïìu àoá caã. - Àïí xem... - Joseph lêím bêím. - Bêy giúâ àïí töi chó cho anh Mûúâi Nguyïntùæc cuãa loaâi Giaán. Chuáng thêåt sûå giuáp àûúåc anhàêëy. - Àiïìu naây ta àaä nghe mi noái röìi. - Thêåt ra töi àaä lûu têët caã vaâo maáy vi tñnh röìi.- Gregory noái vaâ chó vaâo maáy tñnh cuãa Joseph. - Khöng thïí nhû thïë àûúåc! Laâm sao möåt congiaán laåi biïët àaánh maáy vi tñnh kia chûá? - Nhiïåm vuå cuãa töi laâ àùåt nïìn taãng cú súã, höîtrúå cho cöng viïåc cuãa caác nhaâ tû vêën giaán chuyïnnghiïåp nhêët. Sau àoá töi chó cêìn chó nhûäng phñmnaâo cêìn phaãi thûåc hiïån, caác nhaâ tû vêën giaán seä 27
 25. 25. Chuyïån cuãa chuá giaánàûáng tûâ tûúâng nhaâ anh vaâ nhaãy vaâo àuáng nhûängphñm êëy. Têët nhiïn chuáng töi seä phaãi mêët nhiïìuthúâi gian múái laâm àûúåc àiïìu naây. Joseph lùæc lùæc àêìu, mong muöën xoáa àinhûäng hònh aãnh löån xöån trong àêìu mònh. - Khöng thïí thïë àûúåc. Khöng thïí thïë àûúåc... Nhûng möåt vaâi phuát sau, anh àaä àuã bònhtônh àïí laâm theo nhûäng hûúáng dêîn cuãa Gregoryvaâ múã têåp tin ra. Nhûäng nguyïn tùæc bùæt àêìuhiïån ra trïn maân hònh: MÛÚÂI NGUYÏN TÙÆC CUÃA LOAÂI GIAÁN1) Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh.2) Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái tim.3) Haäy luön laâ con giaán cuöëi cuâng töìn taåi!4) Cú höåi tûâ nhûäng thûã thaách.5) Thay àöíi têìm nhòn.6) Haäy coá àöi mùæt sau lûng!7) Haäy haânh àöång trong khi keã àõch coân àang phên vên!8) Nghó ngúi àïí coá sûác khoãe haânh àöång. 28
 26. 26. Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh9) Àûâng úã àoá khi aánh saáng chiïëu vaâo!10) Nhûäng thûá khöng huãy diïåt àûúåc baån seä laâm baån maånh meä hún. Àöëi vúái Joseph, viïåc noái chuyïån vúái möåt congiaán vêîn khiïën anh chûa hïët baâng hoaâng, thòchuyïån con giaán naây laåi coân biïët caách vêån haânhmöåt caái maáy vi tñnh thêåt sûå vûúåt quaá sûå tûúãngtûúång cuãa anh. Trong sûå hoang mang cûåc àöå,Joseph vêîn cöë àoåc hïët nhûäng nguyïn tùæc trïnmaân hònh. Nhûng sûå têåp trung naây chùèng keáodaâi àûúåc bao lêu khi anh liïëc thêëy Gregory àaäcêìm sùén möåt phiïn baãn cuãa loaâi giaán trong tay. Joseph ngûâng laåi úã khoaãng giûäa danh saáchvaâ àõnh hoãi con giaán möåt cêu nhûng Gregorybêët ngúâ biïën mêët, tûåa nhû noá bõ tan vaâo khöngkhñ vêåy. - Gregory? 29
 27. 27. Chûúng Hai Baâi hoåc àêìu tiïn - G regory... Gregory... chuá maây àêu röìi,chuá maây vêîn coân úã àoá chûá? Khöng coá tiïëng traã lúâi. - Chuá maây ra ngoaâi röìi haã... Gregory? -Joseph lùåp laåi cêu hoãi, chúâ àúåi. - Cêåu àang noái chuyïån vúái ai vêåy? Àêu coá aitïn Gregory laâm viïåc úã àêy àêu. Joseph giêåt bùæn ngûúâi khi nghe möåt gioångnoái tûâ phña sau vang lïn. Anh höët hoaãng xoaychiïëc ghïë nhòn vïì phña cûãa chñnh. Trûúác mùåtJoseph luác naây laâ Lindley, giaám àöëc böå phêån. - C... C... Chaâo buöíi saáng! Töi, aâ, töi chó vaâosúám àïí têån duång thúâi gian êëy maâ. 31
 28. 28. Chuyïån cuãa chuá giaán - Theo àöìng höì cuãa töi thò chùèng súám lùæmàêu, gêìn taám giúâ röìi. - Lindley vûâa nhòn àöìnghöì vûâa traã lúâi. - Taám giúâ röìi aâ? Khöng thïí thïë àûúåc, caáchàêy vaâi phuát múái saáu giúâ maâ. Lindley bêåt cûúâi thên mêåt. - Thïë àêëy, chuáng ta àang coá möåt trûúâng húåplaâ thûác dêåy thêåt súám àïí àïën àêy vaâ tranh thuãchúåp mùæt, àuáng khöng? Töi thêëy thêåt ra hiïån giúâcêåu àêu coá laâm viïåc. Nhûng... caái gò trïn maânhònh cuãa cêåu vêåy? Lindley nghiïng saát ngûúâi vaâ liïëc nhòn maânhònh. Joseph höët hoaãng vöåi àûa chên chaåm vaâocaái nuát phña dûúái baân vaâ tùæt maáy tñnh. - Trúâi aå, hïå thöëng laåi bõ löîi nûäa röìi. - Josephlêìm bêìm. - Töët nhêët laâ töi phaãi bêåt lïn vaâ khúãiàöång laåi thöi. - Coá phaãi do virus khöng? - Lindley hoãi. - Ngaâi cuäng nhòn thêëy sao? - Joseph ngaåcnhiïn hoãi laåi. - Cêåu àang noái vïì caái quaái quyã gò vêåy?Khöng sao àêu, chuáng ta ai cuäng àaä tûâng liïëcqua nhûäng bûác hònh thö tuåc maâ. - Lindley noái vaâàùåt tay lïn vai Joseph an uãi. 32
 29. 29. Chûúng 2: Baâi hoåc àêìu tiïn - Khöng, khöng phaãi thïë. Thûa ngaâi, töichùèng bao giúâ xem chuáng trong giúâ laâm viïåc caã.Töi... - Joseph böëi röëi phên bua. Lindley vûâa tiïën vïì phña cûãa ra vaâo vûâa vêîytay vúái Joseph. - Àûâng lo lùæng vïì àiïìu àoá, töi cuäng tûâng àiqua thúâi trai treã maâ. Trong suy nghô cuãa Joseph, ngaâi Lindley laâmöåt ngûúâi gêìn guäi vaâ dïî mïën. Öng luön biïëtcaách xûã lyá moåi vêën àïì nhanh choáng vaâ hiïåuquaã. Caác nhên viïn baán haâng luác naâo cuängphaãi chõu sûác eáp rêët lúán trong viïåc tòm kiïëm thõtrûúâng cuäng nhû coá àûúåc nhûäng baãn húåp àöìngmúái. Trong khi Harsh luön gêy sûác eáp vúái caácnhên viïn baán haâng khi àûa ra nhûäng chó tiïucao ngêët vïì doanh thu thò Lindley, vúái tû caáchlaâ giaám àöëc böå phêån úã Niagara Falls, laåi coá veãchùèng mêëy quan têm àïën nhûäng vêën àïì rùæc röëiàoá. Tuy phaãi chõu traách nhiïåm vïì sûå thaânhcöng cuãa chi nhaánh úã Niagara Falls nhûng àöëivúái caác nhên viïn úã àêy, Lindley chûa bao giúâlaâ ngûúâi quaãn lyá khùæc nghiïåt. Lindley luön toãra rêët thoaãi maái duâ öng phaãi àaãm traách khaánhiïìu cöng viïåc. 33
 30. 30. Chuyïån cuãa chuá giaán Joseph muöën chûáng minh sûå vö töåi cuãamònh vúái Lindley nhûng àuáng luác àoá, Harshfeldbûúác vaâo. Hêìu nhû luác naâo Harsh cuäng diïånmöåt böå com-lï àùæt tiïìn vaâ àeo caái caâ vaåt chùèngmêëy phuâ húåp vúái mònh. - Chaâo ngaâi Lindley. - Harsh cuái àêìu chaâosïëp cuãa mònh vaâ quay sang Joseph, öng tiïëp tuåc:- Chaâo Joey. - Chuáng ta seä tiïëp tuåc baân vïì vêën àïì gò hömnay àêy nhó? - Harsh hoãi, quay sang nhònLindley vúái veã mùåt àêìy quan têm. Lindley vöî vai Harsh vaâ noái: - Trûúác tiïn haäy àïí yá xem saáng nay, chuángta cêìn giaãi quyïët nhûäng vêën àïì naâo àaä. - Chùæc chùæn röìi. - Harsh àaáp vaâ quay sangphña Joseph, gioång trõch thûúång. - Nhên tiïånàêy, nhúâ anh Joey mua giuâm chuáng töi möåt ñtbaánh raán vaâ caâ phï àïí khúãi àöång möåt tuêìn múái. - Bêy giúâ chuáng ta bùæt àêìu cöng viïåc naâo. -Vûâa noái Lindley vûâa ra hiïåu cho Harsh vaâo vùnphoâng laâm viïåc riïng cuãa öng. Harsh vöåi vaângruát túâ nùm àö-la nhaâu naát vaâ neám lïn baân cuãaJoseph. 34
 31. 31. Chûúng 2: Baâi hoåc àêìu tiïn Thïë nhûng, thay vò ra ngoaâi mua ngay,Joseph thïí hiïån sûå chöëng àöëi cuãa mònh bùçngcaách chêåm raäi àûáng dêåy, ûúän ngûúâi vaâ tiïën àïënphoâng vïå sinh úã cuöëi haânh lang. Anh vùån voâi,àïí nûúác chaãy traân röìi vöëc nûúác lïn mùåt nhiïìulêìn cho tónh taáo. Joseph nhòn mònh trong gûúng. Thêåt khoá tinlaâ anh vûâa noái chuyïån vúái möåt con giaán. Moåiviïåc diïîn ra nhû möåt giêëc mú vêåy maâ khönghiïíu sao Joseph laåi thêëy hònh nhû noá rêët thêåt.Lindley hùèn àaä rêët tûác giêån vaâ töët hún hïët laâ anhphaãi cêín thêån. Khi trúã laåi baân laâm viïåc, Joseph thêëy moåi thûávêîn bònh thûúâng. Dûúâng nhû khöng coá dêëu vïëtnaâo cuãa möåt con giaán biïët noái caã. Joseph ngöìixuöëng, buöìn baä thúã daâi. Anh cêìm möåt túâ giêëyàêìy nhûäng con söë lïn vaâ gêìn nhû nhaãy bêåt rakhoãi ghïë khi nhòn thêëy Gregory àang àûáng trïnbaân, miïång nhai möåt miïëng Wite-Out. - Chaâ, moán naây khaá ngon àêëy. Trûúác àêyöng cuãa töi àaä xoaáy àûúåc noá nhûng coá leä ngaâynay anh khöng thïí tòm thêëy möåt vêåt tûúng tûånhû vêåy trong caác vùn phoâng nûäa àêu. - AÂ, ta àoaán àoá laâ caái giaá cuãa sûå tiïën böå. - 35
 32. 32. Chuyïån cuãa chuá giaánJoseph àaáp vûâa àuã nghe. Nhûäng lúâi noái cuãa anhnhû bõ chùån laåi úã cuöëng hoång. - Àuáng vêåy, ngaây nay ngûúâi ta daán quaá ñtkeo úã phêìn gaáy saách. - Àoá coá phaãi laâ nguyïn nhên khiïën cho möåtsöë cuöën saách úã nhaâ ta àang bùæt àêìu bõ longkhöng? - Joseph hoãi, gioång àêìy nghi ngúâ. - Töi àaä xin löîi anh vïì chuyïån àoá nhiïìu lêìnröìi maâ. Hún nûäa, töi chó ùn phêìn viïìn úã xungquanh thöi, coân nöåi dung cuãa nhûäng cuöën saáchthò vêîn an toaân, töi hûáa àêëy. - Ta chùèng thïí tin àûúåc lúâi mi. - Joseph lêímbêím, hêìu nhû chó muöën cho möåt mònh anhnghe. Röìi quay sang Gregory, anh noái tiïëp. -Thïm möåt nhiïåm vuå bêët khaã khaáng maâ chuá maâyàaä nghe thêëy röìi àêëy. Ta cêìn phaãi ài mua baánhraán vaâ caâ phï. Laâm ún ài àêu àoá, ñt ra laâ cho àïënkhi ta quay trúã laåi! Gregory treâo lïn cêy buát chò lêìn nûäa vaâ gaâo to: - Töi coá thïí ài theo anh àûúåc khöng? Àöikhi töi cuäng àûa nhûäng àûáa treã nhaâ töi àïën àoá.AÂ khöng, khöng phaãi nhû anh nghô àêu... - Noávöåi àñnh chñnh khi tröng thêëy veã mùåt Joseph bùætàêìu khoá chõu. 36
 33. 33. Chûúng 2: Baâi hoåc àêìu tiïn - Ta seä khöng cho chuá maây ài nhúâ àêu. Laâmsao chuá maây ài theo ta àûúåc chûá? - Chöî àoá coá möåt vaâi cûãa söí úã dûúái thêëp, töiseä boâ doåc theo caác bûác tûúâng. - Gregory vêîn kiïnnhêîn thuyïët phuåc Joseph. Joseph ruâng mònh nhòn con giaán nhûng röìianh quyïët àõnh khöng tranh caäi vúái noá nûäa. - Tuây chuá maây muöën laâm gò thò laâm. Khi hoå ài xuöëng khoaãng nûãa toâa cao öëc,Joseph phaãi kiïím tra àïí àaãm baão khöng ai nhònthêëy vaâ lùæng nghe anh noái chuyïån vúái Gregory. - Chuá maây biïët àêëy, ta chùèng thïí naâo tin loaâigiaán laåi coá àûúåc möåt triïët lyá naâo àaâng hoaâng. - Thò caách àêy vaâi giúâ, anh cuäng àêu coá nghôlaâ chuáng ta coá thïí noái chuyïån àûúåc vúái nhau. - Àiïìu maâ chuá maây phên tñch vïì nöîi súå haäinghe rêët coá lyá. Thïë nhûng liïåu noá coá thïí giuáp taàöëi phoá vúái nhûäng ngûúâi nhû Harsh khöng? - Xem naâo, Harshfeld cuäng coá nhûäng nöîi súåhaäi nhû anh thöi. Anh cêìn nhêån thûác àûúåc rùçngöng êëy khöng laâ trúã ngaåi cuãa anh maâ chñnh laâàöång lûåc àïí anh hoaân thiïån baãn thên mònh hún.Anh àaä biïën öng êëy thaânh nöîi aám aãnh trong 37
 34. 34. Chuyïån cuãa chuá giaáncuöåc söëng cuãa mònh. Thïë nhûng, nïëu anh biïëtnhòn xuyïn qua caái mùåt naå xêëu xñ àoá, anh seäthêëy Harsh vö töåi vaâ tûâ trûúác àïën giúâ, öng êëycuäng laâ möåt ngûúâi luön súå haäi. - Laâm thïë naâo chuá maây biïët àiïìu àoá? -Joseph hoãi, gioång toâ moâ pha lêîn ngaåc nhiïn. - Àún giaãn thöi. Harsh luön söëng trong nöîi losúå bõ coi thûúâng búãi nhûäng ngûúâi taâi gioãi húnmònh vaâ do àoá, viïåc öng êëy thêët baåi laâ àiïìu khoátraánh khoãi trong tûúng lai. Trong khi àoá, nïëuanh têåp trung hoaân thaânh cöng viïåc àûúåc giaocuäng nhû khöng coân lo lùæng àïën nhûäng vêën àïìnùçm ngoaâi khaã nùng giaãi quyïët cuãa mònh thò anhseä tiïëp tuåc töìn taåi vaâ phaát triïín. - Coá phaãi tûúng tûå nhû caách maâ loaâi giaán töìntaåi sau khi loaâi khuãng long àaä bõ tuyïåt chuãngkhöng? - Àuáng thïë, cuäng giöëng nhû thïë. - Gregorygêåt àêìu xaác nhêån. - Nhûng chuá maây cêìn hiïíu rùçng sûå sinh töìnchùèng bao giúâ laâ bêët diïåt caã. Vò sao û? Nïëu bêygiúâ coá möåt ai àoá ài nhanh àïën vaâ àêåp chuá maâymöåt phaát thò chuá maây seä tiïu àúâi ngay. - Nhûng nhû thïë thò sao chûá? Töi laâ möåt con 38
 35. 35. Chûúng 2: Baâi hoåc àêìu tiïngiaán chûá khöng phaãi laâ võ thêìn giaán. Thúâi giansöëng cuãa töi laâ hûäu haån, tuy vêåy àoá seä laâ quaängthúâi gian töi sûã duång vaâo viïåc taåo cho nhûängngûúâi khaác cuöåc söëng cuãa riïng hoå. - Thöi naâo, sao chuá maây bi quan vêåy? -Joseph an uãi. - Khöng àêu. Àiïìu àaáng buöìn chñnh laâ viïåcanh tûå àoáng caánh cûãa cú höåi cuãa mònh vaâ chùèngbao giúâ chõu múã noá ra. Joseph chúåt nghô àïën cùn phoâng ngöåt ngaåtmaâ anh thûúâng xuyïn bõ mùæc keåt trong àoá haânggiúâ laâm viïåc vaâ thöët lïn: - Nhûng àiïìu buöìn cûúâi úã àêy, nhû chuá maâythêëy àoá, phoâng laâm viïåc cuãa ta chùèng coá “caánhcûãa cú höåi” naâo caã. - Töi nghô anh seä phaãi tûå taåo ra nhûäng “caánhcûãa cú höåi” cho mònh. Gregory àûáng àúåi úã bïn ngoaâi trong khiJoseph vaâo bïn trong tiïåm baánh àïí mua caâ phïvaâ baánh raán. Hoå tiïëp tuåc troâ chuyïån trïn àûúângvïì vaâ Joseph quïn mêët viïåc kiïím tra xem coá aiàang ài caånh anh khöng. Anh tiïën vïì phña thangmaáy, núi coá möåt phuå nûä treã cuäng àang àûángàúåi. 39
 36. 36. Chuyïån cuãa chuá giaán - Anh vûâa noái gò vêåy? - Cö hoãi toã veã doâ xeát. - AÂ khöng, töi àêu coá noái gò. - Joseph lùæc àêìu. - Anh khöng àang noái chuyïån qua di àöångàêëy chûá? - Cö gaái vêîn gùång hoãi. - Khöng, khöng coá gò àêu. - Joseph tiïëp tuåcphuã nhêån. Trong khi caã hai àang chúâ thang maáy,Gregory bùæt àêìu boâ lêìn lêìn lïn tûúâng vaâ àöåtnhiïn heát to. - Ï, söë àiïån thoaåi cuãa cö laâ bao nhiïu haã? Cö ta quay ngoùæt laåi, nhòn trûâng trûâng vaâoJoseph, giêån dûä hoãi: - Anh coá vêën àïì gò aâ? Joseph àoã bûâng mùåt, luáng tuáng àaáp: - Khöng coá, khöng coá. Töi... töi... aâ... chó laâmöåt con giaán vaâ... aâ... àang suåt sõt thïë thöi. Cö gaái vêîn tiïëp tuåc nhòn Joseph àêìy veã nghingúâ khiïën anh quyïët àõnh duâng cêìu thang böå àïíàïën têìng lêìu thûá nùm. Khi àang leo lïn, Josephngaåc nhiïn khi nhòn thêëy trïn tûúâng, Gregorycuäng àaä bùæt kõp anh. - Àuáng laâ ta súå phaãi trúã laåi chöî àoá. Ta nghô 40
 37. 37. Chûúng 2: Baâi hoåc àêìu tiïnnïëu khöng leo cêìu thang böå, súám muöån gò tacuäng bõ ùn àoân vúái àöi guöëc cuãa cö naâng mêëtthöi. - Khöng àêu, àiïìu àoá chó xaãy ra khi cö êëynhòn thêëy töi thöi. Nhûng duâ sao töi cuäng xin löîianh vïì àiïìu àoá. Töi chó muöën chûáng minh choanh thêëy laâ anh rêët dïî rúi vaâo caãm giaác lo súå. -Gregory àaáp, gioång ranh maänh. - Haäy àïí ta nghó möåt chuát àaä. Ai chùèng súåhaäi nïëu coá möåt con giaán biïët noái xuêët hiïån trûúácmùåt mònh chûá. Nhûng quan àiïím cuãa chuá maâycoá phêìn naâo àuáng àêëy. Ta nghô mònh khöng nïntêåp trung vaâo caác giúái haån cuãa baãn thên maâ phaãicuãng cöë sûå tûå tin bùçng caách taåo dûång möåt bïìngoaâi vûäng vaâng hún. - Töët. Nhûng Joseph naây, anh coá biïët thêåm chñanh chùèng coá möåt veã bïì ngoaâi duäng maänhkhöng? Luác naây, anh nhû möåt con chim cûu, möåtcon vêåt dïî thûúng nhûng hoaân toaân khöng coákhaã nùng tûå vïå trûúác nhûäng cuöåc têën cöng. - Vêåy ta phaãi laâm gò bêy giúâ? Liïåu ta coá phaãichõu söë phêån nhû möåt con chim cûu khöng? - Anh laâ ngûúâi coá nhiïìu tiïìm nùng, Joseph aå!Chuáng ta chó cêìn phaát triïín chuáng laâ àûúåc. 41
 38. 38. Chuyïån cuãa chuá giaán - Caám ún chuá maây, ta cuäng nghô thïë. Noái vêåycoá nghôa laâ chuá maây sùæp bùæt àêìu daåy cho tanhûäng nguyïn tùæc cuãa loaâi giaán haã? - Joseph hoãivaâ chúâ àúåi. - Thò chuáng ta àaä bùæt àêìu röìi àêëy thöi. -Gregory àaáp, gioång thaãn nhiïn. - Àaä bùæt àêìu röìi? - Joseph ngaåc nhiïn hoãi laåi. - ÛÂ, thò töi àaä giúái thiïåu cho anh röìi àoá.Nguyïn tùæc söë möåt: Baån Khöng Coá Gò Àïí SúåNgoaåi Trûâ Chñnh Baãn Thên Mònh. - Ï naây, yá chuá maây noái laâ ta àaä bùæt àêìu röìi aâ?Hay quaá! - Joseph hoãi laåi, gioång höì húãi. - Àûâng ùn mûâng quaá súám. Chuáng ta múái chóbùæt àêìu thöi. Chñn nguyïn tùæc tiïëp theo seä rêëtkhoá khùn àêëy. - Gregory caãnh baáo vúái Joseph. - Khöng sao. - Trûúác hïët, anh phaãi lùæng nghe àïí coá thïíàiïìu khiïín àûúåc nöîi súå haäi cuãa mònh. Anh chó coáthïí laâm àûúåc àiïìu naây khi anh hoåc àûúåc caáchtöìn taåi vaâ phaát triïín trong moåi tònh huöëng, kïí caãkhi anh bõ döìn eáp, bõ laâm töín thûúng hay phaãisöëng trong sûå nguyïìn ruãa, cùm gheát cuãa têët caãmoåi ngûúâi. 42
 39. 39. Chûúng 2: Baâi hoåc àêìu tiïn - Vêåy laâ bêy giúâ chuá maây khöng thïí laâm chota súå nûäa röìi. - Joseph cûúâi to. - Khöng hùèn vêåy. Anh nghô sao nïëu töi kïícho anh nghe vïì buöíi hoåp mùåt cuãa gia àònhchuáng töi trong loå baánh quy cuãa anh. Joseph im bùåt, ruâng mònh nhúá laåi caãnh tûúånganh vöëc möåt nhuám baánh quy cho vaâo miïångthûúâng ngaây. Thêëy vêåy, Gregory vöåi noái: - Töi àuâa àêëy. Anh roä laâ keã chïët nhaát. Bêygiúâ chuáng ta haäy quay trúã laåi cöng viïåc nheá. 43
 40. 40. Chûúng Ba Ngûúâi baån àöìng haânh Joseph rïn ró khi nghe àöìng höì àiïím 7 giúâsaáng. Thêåt ra höm thûá Hai anh àaä thûác dêåy súámhún höm nay. Thïë nhûng, sau möåt ngaây daâi laâmviïåc vaâ nhêët laâ sau cuöåc chaåm traán bêët ngúâ vúáicon giaán biïët noái, Joseph böîng thêëy mònh cêìnàûúåc nguã nhiïìu hún nûäa. Anh vúái tay lïn chiïëcbaân bïn caånh vaâ tùæt caái thiïët bõ baáo thûác àaánggheát àoá. Caái àöìng höì baáo thûác àoá àaä bûúác vaâocuöåc söëng cuãa anh vúái tû caách laâ möåt moán quaâGiaáng Sinh cuãa Monica vaâ nhiïìu lêìn Joseph àaäao ûúác noá seä bõ hoãng, bõ chêåp maåch hoùåc gùåp bêëtkyâ sûå cöë naâo àïí anh khöng phaãi nghe tiïëngchuöng cuãa noá nûäa. Nhûng chùèng coá àiïìu gòtrong söë nhûäng àiïìu anh mong muöën xaãy ra caã,vò Monica àaä mua tùång anh loaåi töët nhêët. 45
 41. 41. Chuyïån cuãa chuá giaán - Joseph, anh dêåy chûa vêåy? - Gioång noái cuãaMonica cùæt ngang doâng suy nghô cuãa Joseph. - Röìi, anh dêåy röìi. - Joseph uïí oaãi traã lúâi. - Anh coá thïí ra ngoaâi naây àûúåc khöng? Emcêìn noái chuyïån vúái anh möåt chuát. Joseph nhuán chên buáng ngûúâi qua phña bïnkia giûúâng vaâ gêìn nhû ngaä soáng soaâi xuöëng àêët.Àaä böën thaáng kïí tûâ ngaây Joseph chuyïín àïënsöëng chung vúái Monica Primson trong cùn höåchêåt heåp naây nhûng dûúâng nhû anh vêîn chûathïí quen àûúåc. Kïët quaã laâ nhiïìu lêìn anh phaãibùæt àêìu ngaây múái cuãa mònh bùçng viïåc ngaä soángsoaâi trong phoâng nguã nhû höm nay. Joseph lûúäng lûå ài vaâo nhaâ tùæm, vöëc nûúáclaånh lïn mùåt röìi lau khö. Anh khöng daám nhònvaâo àöi mùæt vaâ gûúng mùåt höëc haác cuãa mònhtrong gûúng. Sau khi hoaân toaân tónh taáo, anhchêåm raäi bûúác ra phoâng khaách. Trong khi àoá, Monica liïn tuåc saãi bûúác trïnchiïëc maáy têåp thïí duåc àùåt úã khoaãng khöng caånhcûãa söí. Trûúác mùåt cö laâ chiïëc truyïìn hònh àangmúã kïnh CNN. Phña bïn traái laâ möåt chiïëc baân caâphï vaâ trïn àoá coá ba túâ baáo, böën cuöën taåp chñ vaâhai quyïín saách. Vúái caách sùæp xïëp naây, Monica 46
 42. 42. Chûúng 3: Ngûúâi baån àöìng haânhcoá thïí àoåc lûúát têët caã chuáng maâ khöng bõ giaánàoaån hoùåc boã qua bêët kyâ tin tûác quan troång naâo. Trïn chiïëc baân bïn tay phaãi Monica, möåtchiïëc bònh lúán bùçng nhûåa deão àûång nûúác traái cêyvaâ caånh àoá laâ möåt caái khay àûång rêët nhiïìu thoãikeåo dinh dûúäng maâ cö àaä mua taåi möåt cûãa hiïåuthûác ùn gêìn vùn phoâng laâm viïåc cuãa mònh. Luác hoåc àaåi hoåc, Monica nöíi tiïëng laâ möåttrong nhûäng nûä sinh viïn gioãi nhêët. Monica coámöåt thên hònh khoãe maånh, cên àöëi vaâ viïåcthûúâng xuyïn têåp luyïån thïí thao giuáp cö coá möåtthïí lûåc rêët töët. Trong caác bûác aãnh cö chuåp vúáiàöìng àöåi trong àöåi àua thuyïìn cuãa trûúâng, cöluön rêët raång rúä, haånh phuác vaâ khoãe maånh. Joseph ài àïën tuã laånh, lêëy möåt ñt nûúác traáicêy roát vaâo ly röìi uöëng. Chöî anh àûáng laâ möåt caáivaách ngùn cùn bïëp nhoã vúái phoâng khaách.Monica nhòn anh tûâ phña àöëi diïån. - Anh vêîn coân nhúá kïë hoaåch àûa em àïënbuöíi daä ngoaåi Vuä àiïåu Muâa Xuên cuãa cöng tyanh vaâo thûá Baãy naây khöng vêåy? Vò bïn cöng tyem àaä lo moåi vêën àïì phaáp lyá cho cöng ty anhnïn têët caã moåi ngûúâi àïìu àûúåc múâi àïën àoá àêëy.Moåi ngûúâi seä ài coá àöi coá cùåp àêëy. 47
 43. 43. Chuyïån cuãa chuá giaán Luác naây, Joseph múái sûåc nhúá àïën chuyïånnaây, anh vöåi noái: - ÖÌ, anh khöng biïët laâ cöng ty em vaâ anh laåiài chung vúái nhau. - Anh àûâng coá lêëy lyá do nûäa. - Cö noái vúáianh bùçng gioång àiïåu cuãa luêåt sû. - Nhûäng sûåkiïån nhû thïë naây thûúâng quan troång hún anhtûúãng rêët nhiïìu àêëy. - Anh khöng chùæc coá thïí ài cuâng em àûúåckhöng. Höm qua Harsh coá noái vúái anh vïì chuyïënài cöng taác vaâo thûá Saáu vaâ thûá Baãy tuêìn naây àïítiïëp xuác vúái möåt vaâi khaách haâng vïì möåt loaåi saãnphêím múái hoå sùæp tung ra thõ trûúâng. - ÖÌ, xin laâm ún ài maâ. - Monica noái, gioång giïîucúåt. - Caác anh cêìn phaãi baân luêån vïì loaåi saãn phêímmúái naâo vêåy? Möåt caái baân cêìu coá toãa nhiïåt aâ? - Monica naây, em laâ ngûúâi khön ngoan.Chùèng phaãi em luön baão anh nïn laâm viïåc nhiïìuhún nûäa àïí coá thïí tùng thu nhêåp cuäng nhû tiïëpxuác àûúåc nhiïìu ngûúâi hún sao? - Joseph mómcûúâi haâi loâng vúái cêu noái cuãa mònh. Anh biïëtMonica seä chùèng thïí bùæt beã àûúåc gò. Monica àöåt nhiïn tùæt maáy duâ àöìng höì chûabaáo hiïåu hïët giúâ têåp. Joseph chûa thêëy Monica 48
 44. 44. Chûúng 3: Ngûúâi baån àöìng haânhlaâm nhû thïë bao giúâ. “Hùèn laâ coá chuyïån röìiàêy!”, anh nghô. Cö bûúác xuöëng vaâ nhòn anh raveã giêån döîi: - Anh gaác caái laäo sïëp cuâng vúái kïë hoaåch cöngtaác àoá vaâo tuêìn khaác àûúåc khöng? Anh àaä hûáaseä àûa em àïën àoá röìi maâ. Em khöng ài möåtmònh àêu. Joseph àaä xem tñnh khñ thêët thûúâng cuãaMonica laâ möåt phêìn trong cuöåc söëng haâng ngaâycuãa hoå, nhûng khöng hiïíu sao giúâ àêy noá laåikhiïën anh rêët khoá chõu. Tuy vêåy, anh vêîn bònhtônh traã lúâi cö: - Thöi àûúåc röìi. Höm nay anh seä hoãi laåiHarsh. Höm trûúác öng êëy chûa noái roä àõa àiïímcuå thïí cuãa chuyïën cöng taác nïn coá thïí moåichuyïån seä thay àöíi. - Anh seä hoãi öng êëy àiïìu naây àêìu tiïn chûá?- Monica vêîn chûa tin tûúãng. - ÛÂ, anh hûáa. - Joseph gêåt àêìu. - Vêåy thò àûúåc röìi. Mûúâi giúâ saáng, em seä goåiàiïån cho anh àïí xem kïët quaã thïë naâo. - Töët, àoá laâ àiïìu anh cêìn. - Joseph lêím bêímmöåt mònh. 49
 45. 45. Chuyïån cuãa chuá giaán - Laâ sao cú? - Monica thùæc mùæc. - AÂ, yá anh laâ hy voång hoå seä nhanh choángchuyïín cuöåc goåi cuãa em cho anh. Joseph vaâ Monica gùåp nhau trong möåt quaánrûúåu nhoã. Höm àoá Monica say rûúåu vaâ Josephphaãi àûa cö vïì têån nhaâ. Sau nhiïìu lêìn gùåp gúä,Joseph nhêån ra rùçng hoå laâ möåt cùåp xûáng àöi. Sauàoá, Joseph àûúåc Monica àûa vïì ra mùæt böë meå cöúã Amherst. Böë meå Monica tuy khöng biïíu hiïånroä tònh caãm daânh cho Joseph nhûng coá leä hoåcuäng nhêån ra rùçng, khöng coá ai phuâ húåp vúái congaái hoå hún anh. Möîi saáng, Monica àïën laâm viïåc úã cöng tyluêåt cuãa böë cö, caách nhaâ hai dùåm àûúâng. Trongkhi àoá, Joseph phaãi vûúåt qua möåt chùång àûúângkhaá xa múái àïën àûúåc cöng ty. Àoá laâ möåt toâa nhaâcuä naát, ba têìng dûúái duâng laâm kho haâng, haitêìng trïn daânh cho böå phêån quaãn lyá, tiïëp thõ vaâbaán haâng. Khi tùæm vaâ thay quêìn aáo xong, Joseph hönvöåi lïn maá Monica, cêín thêån khöng laâm nhoâelúáp phêën àaä trang àiïím cuãa cö, sau àoá roát thïmmöåt ñt caâ phï vaâo ly vaâ ài àïën chöî àêåu xe. Hömàoá laâ möåt buöíi saáng muâa xuên tuyïåt àeåp, vaâ 50
 46. 46. Chûúng 3: Ngûúâi baån àöìng haânhJoseph caãm thêëy rêët hûng phêën. Anh huyát saáomöåt àiïåu nhaåc vui nhöån trïn suöët caã àoaånàûúâng ài. Joseph ngöìi vaâo sau tay laái, húáp möåt nguåmcaâ phï, sau àoá àùåt taách caâ phï vaâo voâng keåp kïìàoá. Mùåc duâ chiïëc xe khöng töët nhû chiïëc xe cuäcuãa böë anh, nhûng noá cuäng àaä trúã thaânh vêåtkhöng thïí thiïëu trong cuöåc söëng cuãa anh, ñt ra laâtrong thúâi àiïím naây. Sau khi quan saát chungquanh anh cêín thêån luâi xe ra khoãi baäi àêåu. Joseph bêåt cöng tùæc àïí laâm tan lúáp tuyïëtbaám trùæng xoáa trïn têëm kñnh chùæn. Bêët ngúâ möåtvêåt gò àoá maâu xaám coá caánh bay vuåt ra löî thönghúi vaâ baám chùåt trïn têëm kñnh. Joseph nönnguåm caâ phï trong miïång ra vaâ ho sùåc suåa. Khibònh tônh nhòn laåi, anh thêëy noá àêåu trïn mùåtàöìng höì vaâ cuäng nhòn laåi anh. Àoá chñnh laâ Gregory! - Khöng thïí tin àûúåc! - Joseph lêím bêím. -Laâm thïë naâo chuá maây vaâo àêy àûúåc? - Chaâ, àêy thêåt sûå laâ chuyïën ài bêët ngúâ. Töinùçm phúi nùæng vaâ nguã quïn trïn möåt quaã boángbuåi bùåm. Khi tónh dêåy, töi thêëy anh àang múã cûãaxe nhûng luöëng cuöëng thïë naâo töi laåi bõ mêët 51
 47. 47. Chuyïån cuãa chuá giaánphûúng hûúáng vaâ rúi vaâo löî thöng húi. Thïë laâ töinùçm nghó luön úã àoá vaâ nhû loaâi ngûúâi caác anhthûúâng goåi, àêy thêåt laâ chuyïën ài lõch sûã. - Ta khöng biïët laâ chuá maây cuäng coá thïí bayàûúåc àêëy. - Joseph nhêån xeát. - Têët nhiïn laâ töi coá thïí bay nhûng khöngàûúåc lêu thöi. Töi hiïëm khi duâng àïën nhûäng caáicaánh cuãa mònh. Töi chó sûã duång chuáng àïí àaápxuöëng möåt núi naâo àoá möåt caách tûâ tûâ maâ khöngbõ gioá thöíi bay. Joseph ngaã lûng ra sau ghïë vaâ nhòn vaâo múábûâa böån trûúác mùåt, lùæc àêìu chaán naãn: - Öi khöng! Ta phaãi doån deåp chöî naây sao? - Tröng naây, cuäng khöng àïën nöîi tïå àêu,quêìn aáo anh chùèng dñnh vïët bêín naâo caã nhûnghònh nhû anh àaä cho quaá nhiïìu àûúâng trong caâphï thò phaãi. - Noái àïën àêy Gregory dûâng laåi vaâliïëm thûã. - Töi coá thïí ruã thïm vaâi ngûúâi baån àïëndoån deåp toaân böå chöî naây cho anh àêëy. - ÖÌ hay quaá, queát doån bùçng caách phaá hoaåi.Coá leä ta nïn kinh doanh caái tïn àoá. - Töi seä cung cêëp lao àöång vaâ chuáng seä laâmviïåc miïîn phñ cho anh. 52
 48. 48. Chûúng 3: Ngûúâi baån àöìng haânh - Thêåt buöìn cûúâi. Nhûng thöi, ta phaãi vaâonhaâ vaâ lêëy cuöån khùn giêëy àêy. - Möåt sûå laäng phñ! Nhûng tuây anh thöi. -Gregory noái vúái theo khi Joseph múã cûãa xe bûúácvaâo nhaâ. Nùm phuát sau, Joseph quay trúã ra vúái möåtcuöån khùn giêëy trïn tay. Monica vúái maái toácbuöåc ngûúåc ra sau tröng thêåt nghiïm khùæc, theosaát goát anh. - ÖÌ khöng! Sao anh laåi àïí caâ phï dñnh àêìytêëm kñnh chùæn nhû vêåy?- Cö cêët tiïëng hoãi saukhi nhòn vaâo bïn trong xe. - Anh bõ sùåc caâ phï. - Joseph traã lúâi, cöë traánhaánh nhòn cuãa Monica. - Chó coá möåt taách caâ phï nhoã maâ cuäng laâmanh sùåc aâ? - Monica hoãi laåi, gioång nghi ngúâ. - ÛÂ, anh lúä tay. Chó mêët möåt phuát thöi maâ.Em àõnh laái xe àïën vùn phoâng aâ? - Vaâ ngûâng laåi trûúác cöng ty trong chiïëc xenaây aâ? - Monica chó tay vaâo chiïëc compact àêìuthêåp niïn 90 cuãa Joseph. - Anh coá biïët bêy giúâ,ngay caã caác nûä lao cöng cuäng sûã duång nhûängchiïëc xe coân töët hún caã caái xe naây cuãa anh 53
 49. 49. Chuyïån cuãa chuá giaánkhöng? Em thêëy viïåc ài böå àïën cöng ty coân thuávõ hún laâ ngöìi trïn xe cuãa anh rêët nhiïìu. Maâ anhkhöng thêëy viïåc ài böå cuäng rêët coá ñch cho sûáckhoãe hay sao? Ài böå seä giuáp anh thu nhoã voângeo cuãa mònh àêëy. Joseph liïëc vaâo buång mònh, phaãn àöëi: - Caái gò, ài böå àïën Niagara Falls êëy aâ? Mêëthïët caã ngaây trúâi chûá khöng ñt. - Thïë taåi sao anh khöng thûác dêåy súám hún?Em thêëy coá vaâi con àûúâng àïën àoá rêët dïî thûúng. - YÁ naây thuá võ àêëy! Coá leä anh seä suy nghô laåi.- Joseph traã lúâi. Duâ anh khöng lau chuâi caâ phïtrong luác noái chuyïån vúái Monica nhûng cûãakñnh xe cuäng àaä saåch boáng. Têët caã laâ nhúâGregory. - Em khöng nghô laâ anh seä thûåc hiïån àêu.Nhûng thöi, duâ sao em phaãi ài àêy. Em seä goåiàiïån cho anh vaâo luác mûúâi giúâ àêëy. - Noái xongMonica quay ài, saãi bûúác vïì hûúáng vóa heâ. Cho xe ài chêåm xuöëng àaåi löå, Joseph liïëcnhòn Gregory. Luác naây noá àaä chïîm chïå ngöìi vaâochöî daânh cho khaách. Joseph hy voång coá àûúåcmöåt ngaây hoaân toaân raãnh röîi àïí coá thïí noáichuyïån thoaãi maái cuâng con giaán. 54
 50. 50. Chûúng 3: Ngûúâi baån àöìng haânh - Monica cuãa cêåu thêåt laâ àaân baâ. - Gregorynhêån xeát. - ÛÂ, cö êëy coá caái gò àoá khaác ngûúâi àuángkhöng. - Joseph gêåt àêìu àöìng yá. - AÂ, ta coá möåtcêu hoãi cho chuá maây àêy. Höm qua chuáng ta àaänoái chuyïån vïì Harsh vaâ höm nay laâ vïì Monica,vêåy ngûúâi naâo àaáng súå hún? - Dïî thöi. Monica ùn àûát Harsh vïì sûå nhanhnheån. - Gregory traã lúâi, gioång dûát khoaát. - Chïët ta röìi. - Joseph rïn ró. 55
 51. 51. Chûúng Böën Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái tim Höm nay, Joseph àïën cöng ty àuáng giúânhûng àoá thêåt sûå laâ möåt buöíi saáng töìi tïå àöëi vúáianh. Nhûäng cuöåc goåi àïën caác nhaâ saãn xuêët, caáchaäng àaåi lyá nhùçm coá àûúåc möåt cuöåc heån àïìuthêët baåi. ÚÃ võ trñ naây khaá lêu, Joseph hiïíu rùçngchó cêìn möåt trong mûúâi lùm cuá àiïån thoaåi cuãaanh heån gùåp àûúåc khaách haâng thò coi nhû anhàaä thaânh cöng. Àöëi vúái möåt cöng ty àa quöëc gia, lûåc lûúångbaán haâng taåi Niagara Falls àïí phuåc vuå cho vuângàöng bùæc Hoa Kyâ vaâ Canada nhû vêåy laâ ñt. Do àoáHarsh caâng coá nhiïìu thúâi gian àïí quan têm àïëntûâng nhên viïn cuãa mònh. Caách àêy vaâi nùm, 57
 52. 52. Chuyïån cuãa chuá giaánHarsh àïì ra saáng kiïën caâi àùåt thïm maáy àïëm vaâoàiïån thoaåi àïí lûu laåi söë cuöåc goåi àaä àûúåc thûåchiïån cuäng nhû thúâi gian noái chuyïån nhùçm kiïímtra chêët lûúång laâm viïåc cuãa caác nhên viïn. Duâ têm traång khöng àûúåc töët nhûng Josephvêîn ngöìi vaâo baân laâm viïåc vaâ kiïím tra söí saáchkïë toaán cuãa caác nhên viïn baán haâng nhû thûúânglïå. Anh khöng cho pheáp baãn thên chïính maãngtrong cöng viïåc. Mùåc duâ chó àûúåc traã mûác lûúngcú baãn thêåt khiïm töën nhûng Joseph luön laâmviïåc rêët chùm chó vaâ cêìn mêîn. Joseph àõnh hoaän viïåc hoãi Harsh vïì chuyïëncöng taác cuöëi tuêìn laåi, nhûng khi anh nhòn àöìnghöì, bêy giúâ àaä laâ 9 giúâ 45 phuát saáng. Anh khöngthïí chêìn chûâ thïm àûúåc nûäa. Joseph thúã daâingaán ngêîm. Chó möåt luác nûäa Monica seä goåi vaâanh cêìn coá kïët quaã àïí baáo cho cö êëy biïët. Duâchùèng muöën àöëi mùåt vúái Harsh nhûng nïëukhöng hoãi, laát nûäa anh seä phaãi noái döëi Monica.Khi àoá, cö êëy seä dïî daâng nhêån ra sûå luáng tuángcuãa anh vaâ seä traách moác anh cho túái khi moåichuyïån àûúåc saáng toã. - Xin löîi ngaâi Harshfeld? - Joseph noái möåtcaách nhaä nhùån khi nghe thêëy bûúác chên vöåi vaäcuãa Harsh ài ngang qua phoâng mònh. 58
 53. 53. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái tim - Sao Joey, cêåu khöng thêëy töi àang vöåi aâ? -Harsh cau maây nhòn Joseph, gioång khoá chõu. Tònh huöëng àoá khiïën anh caâng khoá múã lúâi,nhûng Joseph cöë gùæng trêën tônh. - Töi chó muöën hoãi laâ ngaâi àaä biïët töi sùæp àicöng taác cuöëi tuêìn naây phaãi khöng aå? - ÖÌ, cêåu muöën noái vïì cuöåc hoåp chuáng taphaãi tham dûå êëy aâ? - Harsh hoãi laåi. - Vêng, thûa öng. - Joseph gêåt àêìu xaác nhêån. - Höm nay laâ ngaây mêëy Joey? - Thûá Ba, thûa ngaâi Harshfeld. - Joseph traãlúâi vaâ chúâ àúåi. - Thöi àûúåc, vêåy khi naâo cêåu ài? - Coá thïí saáng thûá Saáu. - Anh àaáp, biïët rùçngtrong trûúâng húåp àõa àiïím úã quaá xa, Harsh seäyïu cêìu anh ài súám hún. - Vêåy töi seä cho cêåu biïët vaâo trûa thûá Nùm.Cêåu coân coá chuyïån gò àïí noái nûäa khöng? - Daå khöng, töi cho laâ... khöng. - Joseph êëpuáng traã lúâi. - Thöi àûúåc röìi, cêåu quay laåi laâm viïåc ài. -Harsh tiïëp tuåc saãi bûúác. 59
 54. 54. Chuyïån cuãa chuá giaán - Anh Joseph naây, cöng viïåc cuãa anh sao röìi?- Möåt gioång noái nheå nhaâng cêët lïn vaâo luác mûúâigiúâ keám vaâi phuát laâm thêìn kinh cuãa Joseph giaänra. Quaã thêåt, anh àang caãm thêëy rêët cùng thùèngsau cuöåc gùåp gúä vúái Harsh vaâ viïåc chúâ àúåi cuöåcàiïån thoaåi cuãa Monica. - Xin chaâo Karen. - Anh àaáp laåi, cöë gùæng giûächo gioång noái àiïìm tônh vò cûá möîi khi nhòn thêëycö êëy, löìng ngûåc anh nhû bõ thùæt laåi möåt caách àöåtngöåt. - Cöng viïåc cuãa em thïë naâo? Karen coá möåt maái toác àen daâi vaâ luác naâo cöcuäng ùn mùåc rêët lõch sûå, khöng quaá cêìu kyânhûng cuäng khöng quaá àún giaãn. Höm nay cömùåc möåt chiïëc aáo len xaám tay daâi, chiïëc quêìnjeans vaâ àöi giaây öëng cao goát. Tröng cö thêåt tûånhiïn vaâ coá leä do Karen chûa nhêån thûác àêìy àuãvïì veã àeåp cuãa mònh nïn tröng cö caâng cuöën huáthún. - Chùèng coá gò àùåc biïåt. - Karen àaáp. - Em vêînàang cöë gùæng àïí quaãng caáo cho kõp kïë hoaåchthöi. - Öi, àûúåc em tiïëp thõ laâ àiïìu vinh haånh nhêëtröìi. Karen nhuán möåt bïn vai, tûåa vaâo cûãa cuãa 60
 55. 55. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái timcùn phoâng beá nhû nhaâ kho cuãa Joseph. - Noá rêët thuá võ nhûng khi sûå saáng taåo khöngcoân nûäa thò khi àoá boån em cuäng seä tiïu luönthöi. Boån em biïët àiïìu àoá maâ. - Àiïìu àoá khöng laâm em buöìn chûá? - Josephhoãi, gioång àêìy quan têm. - Taåi sao laåi buöìn chûá? Maâ thöi, àêy khöngphaãi laâ àaåi löå Madison àïí chuáng ta noái chuyïån.Anh Joseph naây, boån em àõnh ùn trûa úã Alcornàêëy, anh coá muöën ài cuâng khöng? Joseph caãm thêëy vui nhû àûúåc múã cúâ trongbuång. - Chùæc chùæn röìi, nïëu em khöng thêëy phiïìn. - Phiïìn aâ? - Karen húi nhùn traán laåi möåt chuátvaâ àiïìu àoá khiïën cho cö caâng trúã nïn xinh àeåp.- Em àêu múâi möåt mònh anh àêu maâ anh lo. - Anh cuäng àoaán thïë, vêåy coá bao nhiïu... Joseph àang noái thò bõ ngùæt ngang búãi tiïëngchuöng àiïån thoaåi. Anh nhòn vaâo maân hònh vaâtim thoát laåi khi nhòn thêëy söë àiïån thoaåi àanghiïín thõ. Monica! 61
 56. 56. Chuyïån cuãa chuá giaán Dûúâng nhû hiïíu àûúåc àiïìu Joseph àangquan têm, Karen noái: - Chuáng ta seä gùåp nhau trûa nay úã têìng dûúái,àûúåc chûá aå? Joseph gêåt àêìu àöìng yá vaâ nhêëc àiïån thoaåilïn. - Anh Joseph phaãi khöng aå? - ÛÂ, chaâo em, Monica. Cöng viïåc buöíi saángcuãa em thïë naâo? - Joseph hoãi bùçng gioång ngoåtngaâo. - Noái chung laâ töët àeåp. Maâ anh àaä noáichuyïån vúái Harsh chûa vêåy? - Anh àaä noái röìi. Anh baão vúái öng êëy laâ thêåtkhöng cöng bùçng khi phaái anh ài maâ laåi khöngthöng baáo trûúác nhû vêåy. Anh baão anh àaä coá kïëhoaåch riïng. Cuöëi cuâng anh vaâ öng êëy thöëngnhêët laâ anh chó phaãi ài cöng taác trong trûúânghúåp hoaân toaân khöng coá ai ài àûúåc thöi. - Thêåt khöng? - Monica hoãi möåt caách nghingúâ. - Thêåt maâ, anh thïì àêëy. - Joseph quaã quyïët. Joseph noái chuyïån vúái Monica nhû möåt caáimaáy vaâ giûä nguyïn caách troâ chuyïån àoá vúái 62
 57. 57. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái timnhiïìu ngûúâi cho túái giúâ ùn trûa. Alcorn laâ möåt quaán rûúåu chó caách vùnphoâng cöng ty Joseph vaâi kilömeát vaâ gêìn àêy noáàaä trúã nïn quen thuöåc vúái caác àöìng nghiïåp cuãaanh. Karen àïì nghõ seä cuâng anh àïën àoá bùçng xecuãa cö khiïën Joseph thoaát khoãi nöîi lo súå phaãichúã cö trïn chiïëc xe caâ taâng cuãa mònh. Ngöìitrong chiïëc xe Mustang thêåp niïn 60 cuãa Karen,Joseph caãm thêëy hïët sûác thuá võ. Anh nhòn quanhchiïëc xe möåt lûúåt. Thêåt khoá maâ tin laâ Karen àaätûå mònh tu sûãa laåi noá. Joseph hoãi Karen àuã moåichuyïån vïì chiïëc xe vaâ cuöëi cuâng bõ thuyïët phuåcbúãi niïìm àam mï cuãa cö cuäng nhû tin rùçng viïåccö àaä boã ra nhiïìu tuêìn lïî trong nhaâ xe àïí tûå laâmlêëy tûâng chi tiïët nhoã cuãa chiïëc xe laâ thêåt. Ài cuâng Karen quaã thêåt rêët vui veã. Khöngchó vò cö dïî thûúng maâ coân laâ vò sûå thöng minh,haâi hûúác vaâ söi nöíi cuãa cö. Böîng nhiïn Josephnghô àïën Monica. Monica seä giïët chïët anh nïëunhû cö êëy biïët anh coá nhûäng suy nghô nhû thïënaây. Theo quan àiïím cuãa Monica, “chó ùn trûathöi” cuäng àaä laâ haânh àöång töåi löîi röìi. Joseph vaâ Karen cuâng bûúác àïën möåt chiïëcbaân lúán daânh cho taám ngûúâi nhûng chûa thêëy aiúã àoá caã. 63
 58. 58. Chuyïån cuãa chuá giaán - Nhûäng ngûúâi khaác khöng àïën àûúåc aâ? -Joseph hy voång àiïìu mònh vûâa hoãi laâ sûå thêåt. - ÖÌ, moåi ngûúâi chó àïën trïî chuát xñu thöi maâ.Anh muöën xem thûåc àún trûúác khöng? Vaâi phuát sau, ba ngûúâi àöìng nghiïåp cuãa hoåxuêët hiïån. Mùåc duâ chûa quen biïët nhûng Josephhoaân toaân thêëy thoaãi maái khi ngöìi cuâng vúái hoå.Thïë nhûng chó möåt laát sau, caãm giaác thñch thuáàoá khöng coân nûäa khi anh nhòn ra ngoaâi vaâ thêëymöåt chiïëc Dodge Intrepid maâu àoã saáng thuöåcthêåp niïn 90 vúái nhûäng thûá trang trñ quaá cúä bïnngoaâi xe dûâng laåi trûúác quaán. Möåt ngûúâi àaân öng traåc tuöíi Joseph bûúác rakhoãi xe. Anh ta mùåc möåt quêìn coá nïëp gêëp vaâmöåt aáo len daâi tay cöí hònh chûä V. Anh ta vûâabûúác ài vûâa hêët maånh maái toác àen daâi khoãi mùætvúái àiïåu böå tinh quaái. Joseph nhòn kyä, thò ra laâGerald Smith, ngûúâi tûå tin tuyïn böë mònh laâmêîu àaân öng lyá tûúãng cuãa moåi phuå nûä trongcöng ty àöìng thúâi laâ ngûúâi thûâa kïë xûáng àaángchiïëc ngai vaâng Harshfeld. - Em múâi anh ta aâ? - Joseph hoãi, hy voång seäàûúåc nghe laâ Smith àïën cho möåt buöíi tiïåckhaác. 64
 59. 59. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái tim - Vêng, taåi sao laåi khöng aå? - Möåt trong söëcaác cö gaái noái. - Anh êëy noái chuyïån rêët vui. Karen àûa mùæt nhòn Joseph, àiïìu àoá khiïënanh caãm thêëy dïî chõu hún nhiïìu. Tuy vêåy, caãmgiaác naây vuåt tùæt khi Smith ài möåt voâng quanhbaân, lõch sûå chaâo caác cö gaái, gêåt àêìu chaâo Josephröìi ngöìi xuöëng caånh Karen. Moåi chuyïån coân trúãnïn töìi tïå hún khi anh ta bùæt àêìu thao thao kïí vïìnhûäng chiïëc xe húi. Àïì taâi naây nhanh choáng thuhuát àûúåc sûå quan têm cuãa Karen, vaâ Josephhoaân toaân bõ boã rúi. Anh khöng daám lïn tiïëngbaân luêån vò lo ngaåi sûå thiïëu hiïíu biïët vïì xe cöåcuãa mònh seä nhanh choáng bõ phúi baây. Vûâa maycho Joseph, dûúâng nhû Smith àuã hiïíu biïët àïíthu huát sûå chuá yá cuãa Karen vïì lônh vûåc naây nïncö khöng àïí yá àïën viïåc anh khöng tham gia baânluêån. Trûúác khi Joseph vaâo cöng ty vaâi thaáng,Smith phuå traách cöng viïåc baán haâng. Mùåc duâ kïëtquaã laâm viïåc cuãa hai ngûúâi luön khaá tûúng àöìngnhûng vò nhiïìu lyá do, Smith luön neá traánh àûúåcnhûäng cún phêîn nöå cuãa Harsh vaâ thêåm chñ coântrúã thaânh võ cûáu tinh cho àöåi khuác cön cêìu cuãaHarsh. Hiïëm khi Smith phaãi tham gia vaâo nhûängchuyïën cöng taác baán haâng cuöëi tuêìn tïå haåi trûâ 65
 60. 60. Chuyïån cuãa chuá giaánphi àoá laâ núi anh ta muöën àïën. Vaâ trong nhûängchuyïën ài nhû thïë, bùçng caách naâo àoá, anh ta seäxoay xúã àïí àûúåc lûu laåi trong nhûäng khaách saåntöët hún Joseph. Möåt luác sau Smith chuyïín sang àïì taâi khaácnhùçm thoãa maän trñ toâ moâ cuãa nhûäng ngûúâi coân laåitrong baân. Anh ta kïí vïì möåt cêu chuyïån trong nöåiböå cöng ty maâ chûa ai biïët àöìng thúâi noái vïì caáchàöëi phoá vúái Lindley vaâ Harsh trong nhûäng tònhhuöëng khoá khùn. Àiïìu tïå haåi laâ nhûäng àiïìu tûúãngchûâng nhû vö nghôa êëy laåi thu huát àûúåc sûå chuá yácuãa Karen cuäng nhû nhûäng cö gaái khaác trong baânùn höm àoá. Luác naây Joseph caãm thêëy thêåt khöí súãvaâ anh böîng ao ûúác mònh àaä khöng coá mùåt taåi àêy. Trïn àûúâng vïì, Joseph ngöìi im lùång trongkhi Karen laái xe. Cö àûa mùæt nhòn anh, aái ngaåi: - Anh coá àiïìu gò khöng vui aâ? Sao tröng anhbuöìn quaá vêåy? - Khöng coá gò. Chùèng qua laâ vò Smith thöi.Anh ta quaá kiïu cùng. - Joseph traã lúâi, gioång khoáchõu. Karen cûúâi khoaái chñ: - Àiïìu àoá laâm anh caáu aâ? Theo nhêån xeát chuãquan cuãa em, Smith khöng phaãi laâ ngûúâi xêëu. 66
 61. 61. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái timBïn caånh àoá, anh êëy laåi hiïíu biïët nhiïìu vïìnhûäng chiïëc xe cöí. - Chùæc chùæn laâ seä coá ngûúâi naâo àoá hiïíu biïëthún anh ta. - Joseph lêím bêím. - Nghôa laâ sao aå? - Karen thùæc mùæc. - Khöng coá gò. Nhûng em thêëy àêëy, caách anhta noái chuyïån vïì cöng viïåc khiïën ngûúâi khaácnghô laâ cöng ty chuáng ta sùæp àûa anh ta lïn laâmvua röìi. - Anh êëy laâ nhên viïn baán haâng coá doanh söëcao nhêët trong suöët nhiïìu thaáng liïìn, àuáng khöngaå? - Karen hoãi vaâ ngay sau àoá nhêån ra mònh lúä lúâi.- Vaâ hònh nhû anh luön baám saát anh êëy. Joseph chùèng maâng biïån höå cho àiïìu naây.Anh nhòn ra cûãa söí thû giaän. Àïën cuöëi ngaây, khi moåi ngûúâi úã cöng ty àaävïì hïët, Joseph àûáng dêåy chuêín bõ ra vïì. Nhûngàuáng luác àoá, Gregory xuêët hiïån trïn meáp baâncuãa anh. - Buöíi ùn trûa cuãa anh vúái Karen coá vuikhöng? - Ta khöng muöën noái vïì chuyïån àoá. - Josephcaáu kónh noái. 67
 62. 62. Chuyïån cuãa chuá giaán - Àoá cuäng laâ àiïìu töi àang nghô. Trönganh húi uã ruä kïí tûâ luác trúã vïì. Naây, anh chóàõnh taán tónh cö êëy hay coân coá yá àöì gò khaácnûäa khöng? Joseph sûãa laåi chiïëc caâ vaåt cho ngay ngùæn vaâmïåt moãi ngöìi xuöëng. - Chuá maây cuäng biïët laâ cuöåc àúâi ta àaä cöåtchùåt vúái Monica röìi coân gò. Thïë vêën àïì cuãa chuámaây laâ gò vêåy? - Töi êëy aâ? Khöng coá gò. Töi coá nùm ngaânàûáa con vúái chó möåt ngûúâi àaân baâ. Khöng baogiúâ töi quïn àiïìu àoá caã. Nhûng anh thò khaác,anh laâ ngûúâi khöng kiïn àõnh. - Nghe naây Gregory! Ta seä thùèng thùæn traoàöíi yá kiïën vúái chuá maây. Karen laâ ngûúâi töët. Cöêëy àaä giuáp ta möåt vaâi viïåc maâ trûúác àoá chûa coáai laâm nhû vêåy. Ta nghô cö êëy khaá húåp vúái ta.Nhûng thöi, duâ sao ài nûäa chuá maây cuäng chó laâmöåt con giaán vaâ chùèng thïí naâo hiïíu àûúåc traáitim con ngûúâi àêu. - Nhûng töi laåi biïët möåt àiïìu rêët quan troång.- Gregory nhòn Joseph àêìy êín yá. - Àiïìu gò? - Joseph toâ moâ hoãi laåi. 68
 63. 63. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái tim - Nguyïn tùæc söë hai cuãa loaâi Giaán: Biïët CaáchLùæng Nghe Tiïëng Noái Cuãa Traái Tim. - Laâm sao laåi nhû thïë àûúåc? YÁ chuá maâymuöën baão laâ ta khöng nïn tin vaâo tònh yïu cuängnhû viïåc tòm kiïëm baån têm giao haã? - Joseph tûácgiêån. - Töi khöng noái thïë. - Gregory lùæc àêìu trêënan Joseph. - Nguyïn tùæc naây khuyïn anh phaãibiïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái tim, chûákhöng yïu cêìu anh àûâng bao giúâ lùæng nghe noá.Nhûng vêën àïì laâ úã chöî, loaâi ngûúâi caác anhthûúâng mùæc sai lêìm khi àaánh giaá vai troâ cuãa traáitim. - Nïëu chuá maây nghô laâ chuá maây hiïíu àûúåccaãm nhêån cuãa ta luác naây thò chuá maây àaä sai röìiàêëy. - Joseph phaãn àöëi. - Anh haäy bònh tônh. Súã dô anh thay àöíi nhûthïë naây laâ do möåt loaåi nûúác hoa àùåc biïåt gêy ra. - YÁ chuá maây noái Karen chuã yá khiïën ta trúã nïnnhû thïë naây phaãi khöng? Chuá maây mêët trñ röìi. - Chñnh xaác laâ thïë, mùåc duâ coá thïí cö êëykhöng biïët àïën àiïìu àoá. ÚÃ loaâi giaán chuáng töicuäng nhû úã möåt söë loaâi cön truâng khaác, hûúngthúm àùåc biïåt naây àûúåc goåi laâ pheromone. 69
 64. 64. Chuyïån cuãa chuá giaánNhûäng con caái seä phaát ra muâi hûúng àoá khichuáng chuêín bõ toã tònh vaâ sinh núã. Muâi hûúngàoá seä lan toãa vaâo khöng khñ vaâ nhûäng con àûåchñt phaãi muâi hûúng àoá seä chaåy àïën vúái chuáng. -Gregory giaãi thñch cùån keä. - Nhûng àoá laâ àöëi vúái loaâi giaán! Trong khiàoá, loaâi ngûúâi chuáng ta biïët suy nghô vaâ coáquyïìn àûa ra quyïët àõnh. - Joseph traã lúâi, nhûngröìi chúåt nhúá laåi caái caách maâ Smith àaä laâm khitiïën àïën baân cuãa hoå luác ùn trûa. - Loaâi ngûúâi caác anh thûúâng bõ quyïën ruä búãinhûäng muâi hûúng àoá nhûng laåi khöng àuã kiïnnhêîn àïí khaám phaá chuáng. Trong khi àoá chuáng töilaåi coá thïí laâm àûúåc àiïìu naây. Chùèng haån, bêy giúâcûá cho Karen laâ nhaâ chïë biïën pheromone cuãa conngûúâi. Vêåy anh nghô anh laâ ngûúâi duy nhêët phaáthiïån ra muâi hûúng àoá sao? - Thöi àûúåc. Nhûng maâ naây, nïëupheromone coá thïí laâm àûúåc àiïìu kyâ diïåu nhûvêåy thò taåi sao ta laåi khöng caãm thêëy nhû vêåy àöëivúái Monica? - Joseph hoãi vaâ chúâ àúåi cêu traã lúâitûâ Gregory. - Anh noái àuáng. Trûúác àêy möåt vaâi thaáng thòchuyïån naây coá xaãy ra àêëy. Nhûng bêy giúâ 70
 65. 65. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái timMonica caãm thêëy möëi quan hïå giûäa anh vaâ cö êëyàaä vûäng chùæc röìi nïn cú thïí cö êëy khöng coânphaát ra muâi hûúng àùåc biïåt nûäa. Joseph nghô àïën caái àïm àêìu tiïn anh gùåpgúä Monica vaâ àaä bõ cö êëy thu huát nhû thïë naâo.Höm êëy Monica chïënh choaáng say vaâ vúái thaáiàöå thaách thûác, cö àaä múâi Joseph nhaãy. Cuöåc gùåpgúä tònh cúâ höm àoá àaä múã maân cho nhûäng lêìnheån hoâ tiïëp theo. Khi töët nghiïåp trûúâng luêåt, bêët chêëp sûå phaãnàöëi cuãa böë, Monica xin vaâo laâm viïåc cho möåtvùn phoâng luêåt sû cöång àöìng. Monica laâm viïåcúã àoá nùm nùm. Ban àêìu, Monica àöìng yá laâmthïm ngoaâi giúâ cho böë àïí laâm öng vui loâng cuängnhû àïí tùng thïm thu nhêåp. Nhûng dêìn dêìn,vúái sûå dòu dùæt cuãa böë, Monica àaä coá nhûäng bûúáctiïën khöng ngúâ trong sûå nghiïåp. Buöíi töëi höm àoá laâ lêìn duy nhêët Joseph nhònthêëy Monica chïënh choaáng. Sau khi àûa Josephvïì nhaâ ra mùæt böë meå, Monica chuyïín àïën laâmcuâng vúái böë. ÚÃ àêy, Monica phuå traách vïì caácquyïìn lúåi caá nhên. Àêy chñnh laâ lyá do khiïënGregory liïn tûúãng túái viïåc xûác dêìu thaåch chonhûäng con ong chuáa. Monica àaä bùæt àêìu trúãthaânh möåt con ong chuáa trong caái “töí” toâa aán 71
 66. 66. Chuyïån cuãa chuá giaáncuãa mònh. - Ta thêåt sûå keám coãi vïì phûúng diïån hoáa hoåcphaãi khöng? - Chùæc chùæn thïë röìi! Anh cuäng nhû hêìu hïëtàaân öng hay con àûåc cuãa moåi loaâi sinh vêåt söëngtrïn traái àêët naây àïìu nhêìm lêîn giûäa sinh vêåt hoåcvúái caác daång caãm xuác khaác nhau. Àiïím khaácbiïåt duy nhêët cuãa loaâi ngûúâi so vúái caác loaâi àöångvêåt khaác chñnh laâ con ngûúâi caác anh coá thïí suynghô vaâ noái chuyïån vúái nhau. Do vêåy, àiïìu anhcêìn laâm luác naây laâ haäy àïí cho nùng lûåc lyá trñ cuãamònh laâm viïåc. Haäy quan saát, suy nghô moåi viïåcthêåt thêëu àaáo vaâ àûâng àïí bõ laåc löëi hoùåc rúi vaâomöåt caái bêîy naâo khaác. - Chùèng leä Monica cuäng giöëng nhû möåt connhïån vaâ àang quyïën ruä ta vaâo maång nhïån cuãacö êëy? - Khöng phaãi. Monica laâ möåt con ong chuáagioãi giang trong vûúng quöëc cuãa cö êëy. Nhûängcon ong chuáa khöng chó sûã duång pheromoneàöëi vúái nhûäng con ong àûåc maâ coân duâng àïí thuhuát caã nhûäng con ong thúå. - Nhûng nïëu nhû ta khöng coân tònh caãm nûäathò taåi sao ta vêîn phaãi dñnh lñu vúái cö êëy nhû vêåy 72
 67. 67. Chûúng 4: Biïët caách lùæng nghe tiïëng noái cuãa traái timchûá? - Cuäng nhû nhûäng con ong chuáa thêåt sûå,Monica toãa hûúng àïën nhiïìu con ong àûåc trongcuâng möåt luác. Khi pheromone ngûng hoaåt àöång,anh seä nhòn ài chöî khaác. Àöi luác noá seä trúã laåinhûng thûúâng thò anh khöng thïí àoaán trûúácàûúåc luác naâo. Do àoá, àiïìu anh cêìn laâm luác naâylaâ chúâ àúåi. - Vêåy ra Monica àang àaánh lûâa ta haã? - Khöng phaãi thïë. Laâ anh tûå lûâa chñnh mònhàêëy chûá. Tuy nhiïn, cö êëy laâ nhên töë thuác àêíynoá diïîn ra lêu daâi hún. Trong khi suy nghô vïì àiïìu naây, Joseph phaãimiïîn cûúäng thûâa nhêån rùçng Gregory coá möåt vöënhiïíu biïët thêåt sûå sêu sùæc vïì baãn thên anh cuängnhû nhûäng vêën àïì liïn quan. - Ta khöng biïët nûäa. Nhûng yá kiïën cuãa chuámaây sùæp àaánh àöí möåt söë suy nghô cöë hûäu cuãa taröìi àêëy. - Trong khi têåp quen dêìn vúái chuáng, anh haäyghi nhúá rùçng ngûúâi ta luön àaáp traã laåi têët caã caácloaåi tñn hiïåu cuãa nhau nhû aánh mùæt, muâi võ vaâàiïåu böå. Trong cöng viïåc cuäng nhû trong tònhyïu, chuáng ta dïî daâng tuên theo nhûäng gò àûúåc 73
 68. 68. Chuyïån cuãa chuá giaáncho laâ xuêët phaát tûâ tònh caãm chên thaânh. Tuyvêåy, viïåc àûa ra möåt quyïët àõnh sai lêìm laâ àiïìurêët àaáng thêët voång búãi vò khi êëy, anh àaä àïí chomöåt phaãn xaå cuä sai khiïën haânh àöång cuãa mònhtrong möåt möi trûúâng múái vaâ hoaân toaân khaác. - Àoá laâ lyá do taåi sao chuá maây cho rùçng khöngnïn luön lùæng nghe theo con tim haã? - Khöng, yá töi laâ anh phaãi hoåc caách ra quyïëtàõnh vúái noá. Nhûäng khuynh hûúáng cuä luön töëtcho nhûäng sinh vêåt bònh thûúâng, coân nïëu aápduång cho mònh, con ngûúâi caác anh seä chó nhêåntoaân nhûäng phiïìn toaái maâ thöi. 74
 69. 69. Chûúng Nùm Sûác maånh cuãa möåt böng hoa Àaä ba giúâ rûúäi maâ Harsh vêîn chûa noái gòvúái Joseph vïì chuyïën cöng taác cuöëi tuêìn. Tûâ luáctrûa, Joseph àaä khöng traã lúâi bêët kyâ cuöåc àiïånthoaåi naâo. Anh thûâa biïët Monica seä goåi, vaâ khiàoá anh chó nghe nhûäng lúâi leä kñch baác khoá chõumaâ thöi. Tïå haåi hún nûäa, Joseph coá thïí àoaánàûúåc phaãn ûáng cuãa cö seä ra sao nïëu anh vïì nhaâmaâ khöng coá lúâi giaãi thñch húåp lyá. Joseph thêìmnghô, nïëu bêy giúâ coá thïí taåm laánh möåt vaâi ngaây,duâ laâ ài gùåp gúä vúái nhûäng khaách haâng khoá tñnhnhêët, thò anh cuäng caãm thêëy dïî chõu hún rêëtnhiïìu. Khi àoá, anh seä coá möåt khoaãng thúâi giancêìn thiïët àïí nghó ngúi vaâ àiïìu chónh laåi möëi 75
 70. 70. Chuyïån cuãa chuá giaánquan hïå vúái Monica. Tuy vêåy, Joseph cuäng biïëtrùçng nïëu laâm nhû vêåy, anh seä phaãi traã möåt caáigiaá rêët àùæt vò sûå giêån dûä cuãa Monica. Nghô àïënàoá, Joseph thúã daâi vaâ uáp mùåt lïn baân. - Ngöìi dêåy vaâ nhêëc àiïån thoaåi lïn ài. Nhanhlïn! Öng chuã àang àïën àoá. - Möåt gioång noái vöåivaä cêët lïn bïn tai Joseph. Tuy bêët ngúâ vaâ luáng tuáng nhûng Joseph vêînngöìi bêåt dêåy, vöåi vaâng àûa tay cêìm lêëy öëngnghe. - Hay thêåt àêëy! Vïì mùåt thúâi gian, söë cuöåc goåicuãa cêåu ngaây höm nay thêëp àïën mûác ngaåcnhiïn. Cêåu àang chòm nhanh nhû möåt viïn àaácuöåi àêëy. - Harsh noái trong luác àûáng sûâng sûängtrïn löëi ra vaâo. - Vêng, thûa ngaâi Fisk! Töi seä kiïím tra vaâxem chuáng töi coân bao nhiïu haâng trong kho vaâcoá àuã àïí giao cho öng hay khöng. Töi seä goåiàiïån laåi cho öng sau. Vêng, xin caám ún öng. -Joseph noái möåt caách lõch sûå vaâ àùåt àiïån thoaåixuöëng. - Xin löîi, thûa ngaâi Harshfeld, ngaâi vûâanoái gò vêåy? - Hûâm. - Harsh caáu kónh baão. - Joey, nghenaây! Luêåt sû cuãa cöng ty thöng baáo rùçng chuáng 76
 71. 71. Chûúng 5: Sûác maånh cuãa möåt böng hoata nïn hoaän caác cuöåc giao dõch laåi. Coá vaâi viïåcliïn quan àïën viïåc cöng nhêån bùçng saáng chïëhúåp lïå hoùåc möåt söë viïåc tûúng tûå nhû thïë. Dovêåy cêåu khöng cêìn phaãi ài nûäa. - Caám ún àaä baáo cho töi biïët, thûa ngaâiHarshfeld. - Joseph àaáp, gioång toaát lïn veã chïënhaåo duâ anh àaä cöë che giêëu. - Cêåu àang giêån töi àêëy aâ? - Harsh hoãi vaânhòn Joseph vúái aánh mùæt doâ xeát. - Khöng! Khöng àêu! Töi thêëy mûâng vò ngaâymai àûúåc úã àêy, thïë thöi. Noá seä cho töi cú höåi àïíkõp laâm xong nhûäng cöng viïåc coân laåi. - Thïë aâ? Noái àïën chuyïån theo kõp, töi àoaánchûâng cêåu seä tham gia trêån boáng khuác cön cêìucuãa cöng ty vaâo buöíi daä ngoaåi thûá Baãy túái, phaãikhöng? - Chùæc chùæn thïë röìi, töi nghô laâ töi seä thamgia. Töi rêët vui khi àûúåc laâ möåt thaânh viïn trongàöåi, thûa ngaâi Harshfeld. - Joseph traã lúâi möåtcaách vui veã. - Trong àöåi cuãa töi aâ? - Harsh hoãi vaâ cûúâi toàïën nöîi caái buång cuãa öng cuäng rung theo. - Cêåuàûâng chúi trong àöåi cuãa töi nheá, töi muöën chiïënthùæng. 77

×