Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chắp cánh tuổi thơ

337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chắp cánh tuổi thơ

 1. 1. 1
 2. 2. I GI A YÊU THƯƠNGTrong yêu thương, t t c s l n lên........................................................................................... 756 ông bà................................................................................................................................... 9 i u kỳ di u c a s trao t ng ................................................................................................. 11Món quà Giáng sinh................................................................................................................ 13Bên nhau mãi mãi ................................................................................................................... 16M c a trái tim ....................................................................................................................... 18Tên em trên hàng ch vàng .................................................................................................... 20Âm nh c k t n i tâm h n ........................................................................................................ 22 N NG M SÂN TRƯ NGBu i chi u th sáu k ni m .................................................................................................... 26Ngư i b n thân thi t nh tHãy cho phép l x y raB n thânThiên th n h m nh ................................................................................................................ 35Ngư i b n thân bí m t ............................................................................................................ 38Gi i thư ng quan tr ng nh t ................................................................................................... 40 BÀI H C VÀO I Tha th mãi mãiTuân theo nh ng quy t c......................................................................................................... 44Chú chó c a tôi ....................................................................................................................... 49Nh ng t m sticker................................................................................................................... 51Bài h c t con heo t ............................................................................................................ 53Max và chi c xe p màu tím ................................................................................................. 55Lòng trung th c ...................................................................................................................... 57Chuy n v chú chó Lady ........................................................................................................ 59 CH P CÁNH Ư C MƠNgày mơ ư c c a Amy........................................................................................................... 62Bài h c bơi .............................................................................................................................. 64Ni m am mê.......................................................................................................................... 66Nh ng ngày n trư ng c a ông............................................................................................. 68T h t m m bé nh ................................................................................................................. 70 2
 3. 3. Bìa 4 “Haõy mæm cöôøi – vôùi caû ngöôøi baïn khoâng quen bieát. Nuï cöôøi aáy seõ chaïm ñeán nhöõng goùckhuaát cuûa taâm hoàn vaø toûa saùng caû nôi taêm toái nhaát.” - Khuyeát danh “Trong luùc vöôn tôùi caùc vì sao, coù theå baïn seõ khoâng theå chaïm tôùi ngoâi sao naøo caû, nhöngchaéc chaén moät ñieàu chaân baïn cuõng khoâng phaûi laám lem vì buøn.” - Leo Burnett “Cuoäc soáng luoân coù nhöõng ñieàu kyø dieäu ñöôïc taïo thaønh töø nghò löïc, loøng tin vaø yù chí conngöôøi.” - Khuyeát danh 3
 4. 4. L i gi i thi u Caùc baïn nhoû thaân meán! Caùc baïn ñang caàm treân tay cuoán saùch Haït gioáng taâm hoàn Chaép caùnh tuoåi thô vaø saép söûa cuøng chuùng toâi böôùc vaøo haønh trình khaùm phaù theá giôùi muoân maøu maø caùc baïn ñang töøng ngaøy traûi qua. Caùc baïn ñang soáng trong nhöõng thaùng ngaøy töôi ñeïp nhaát ñôøi ngöôøi. Theá nhöng, vì lyù do naøo ñoù, haún khoâng ít laàn baïn ao öôùc ñöôïc trôû thaønh “ngöôøi lôùn”, ñöôïc laøm nhöõng vieäc mình thích maø khoâng chòu baát kyø söï raøng buoäc naøo. Tuy nhieân, baïn haõy nhôù, taát caû chuùng ta ñeàu chæ coù moät tuoåi thô vaø khoâng ai hai laàn beù daïi. Tröôùc nhöõng va vaáp cuûa cuoäc ñôøi, baïn seõ nhôù laém nhöõng tröa heø yeân aû, nhôù laém tieáng cöôøi gioøn trong vaét vaø theøm ñöôïc trôû veà nhöõng thaùng ngaøy xöa - nôi coù doøng soâng tuoåi thô, nôi bình yeân, nôi haïnh phuùc, nôi öôm maàm cho nhöõng khaùt voïng xanh… Haønh trình khaùm phaù cuoäc soáng luoân chöùa ñöïng raát nhieàu baát ngôø thuù vò vaøchaéc chaén cuõng khoâng ít thöû thaùch. Nhöng treân haønh trình aáy, vôùi traùi tim roäng môû cuûamình, baïn seõ nhaän ra raèng, theá giôùi naøy coù moät ñieàu kyø dieäu mang teân tình yeâu… Baïn seõhieåu ñöôïc raèng: Tình yeâu laø moùn quaø quyù giaù nhaát baïn coù theå cho ñi. Tình yeâu seõ haøn gaén maâu thuaãn, xoa dòu nhöõng toån thöông maø con ngöôøi chuùngta, voâ tình hoaëc coá yù, gaây ra cho nhau. Vôùi thôøi gian, moïi thöù roài seõ bò phai taøn, chæ coù tình yeâu laø vónh cöûu. Haõy môû loøng chaøo ñoùn cuoäc soáng vaø haõy trao taëng tin yeâu cho ñôøi. Coù theå tronggiai ñoaïn ñaëc bieät naøy, baïn seõ ñoái maët vôùi thaát baïi, seõ caûm thaáy thaát voïng hoaëc phaûi nhaänlaáy thöông toån khoâng mong ñôïi. Nhöng haõy nhôù raèng, cuoäc soáng luoân ban cho chuùng ta: Ñuû thöû thaùch ñeå tröôûng thaønh Ñuû yeâu thöông ñeå seû chia Ñuû thaát baïi ñeå hieåu roõ giaù trò cuûa thaønh coâng Ñuû noãi buoàn ñeå hieåu roõ giaù trò cuûa nieàm vui Ñuû nöôùc maét ñeå hieåu roõ giaù trò cuûa nuï cöôøi Ñuû hoaøi nghi ñeå hieåu roõ giaù trò cuûa söï thaät Vaø ñuû bao dung ñeå tha thöù cho caû nhöõng ngöôøi ñaõ laøm baïn toån thöông Vì theá, ñieàu quan troïng nhaát maø baïn neân laøm laø ñöøng bao giôø ñaùnh maát nieàm tin. Haõy tin raèng ñaâu ñoù, luoân coù ngöôøi yeâu thöông vaø ñaët nieàm tin nôi baïn. Haõy tin raèng trong moïi hoaøn caûnh, chuùng toâi seõ luoân saùt caùnh cuøng baïn. Coøn baây giôø, môøi baïn cuøng chuùng toâi chia seû nhöõng caâu chuyeän nheï nhaøng vaø chaân thöïc trong theá giôùi muoân maøu cuûa tuoåi thô. Haõy ñeå Chaép caùnh tuoåi thô ñoàng haønh cuøng baïn trong nhöõng naêm thaùng ñeïp nhaát ñôøi ngöôøi naøy. Vaø treân heát, haõy dang roäng ñoâi caùnh cuûa tình yeâu, cuûa öôùc mô ñeå vöôn cao, vöôn xa. - First News 4
 5. 5. Chaàm chaäm thoâi nhöõng caùnh chim non Muøa naéng môùi veà beân oâ cöûa nhoûKhung trôøi thô caùnh dieàu chao trong gioù Tuoåi moäng troøn xaây ñaép öôùc mô xanh. 5
 6. 6. I GI A YEÂU THƯƠNG“Tình yeâu laø phöông thuoác nhieäm maøu cho taát caû chuùng ta - cho caû ngöôøi trao taëng vaø ngöôøi ñoùn nhaän.” - Karl Menninger 6
 7. 7. Trong yêu thương, t t c s l n lên “Muoán daïy cho boïn treû ñieàu gì ñoù, thay vì chæ duøng lôøi noùi, baïn haõy laøm taän tay ñeå chuùng thaáy. Neáu baïn noùi, chuùng seõ chæ nhìn vaøo mieäng baïn thoâi. Coøn khi baïn laøm, töï khaéc chuùng seõ muoán laøm theo.” - Maria Montessori Naêm leân naêm tuoåi, toâi ñöôïc boá meï göûi ñeán moät nhaø treû tö thuïc naèm trong moätkhuoân vieân xinh ñeïp. Chín giôø saùng moãi ngaøy, 33 baïn trong lôùp laïi ñöôïc taäp trung taïiphoøng lôùn ñeå laøm quen vôùi nhöõng baøi hoïc ñaïo ñöùc ñaàu ñôøi. Chuùng toâi ngoài ngay ngaéntreân nhöõng chieác gheá ñaày maøu saéc hoaëc treân taám thaûm daøy giöõa saøn coù hình oâng maët trôøiraát ñeïp. Chuùng toâi luoân haùo höùc khi tham gia vaøo nhöõng baøi hoïc môùi laï ñaày cuoán huùt. Moät saùng noï, khi chuùng toâi ñaõ ngoài ngay ngaén beân nhau, coâ giaùo phuï traùch thoângbaùo: – Hoâm nay, chuùng ta seõ baét ñaàu moät baøi hoïc môùi. Ñaây laø baøi hoïc raát thuù vò vaø coâmuoán caùc con haõy ghi nhôù noù! Vöøa noùi coâ vöøa mang ra hai chaäu caây nhoû. Treân moãi chaäu laø moät caây con chæ caochöa tôùi gang tay vôùi hai chieác laù beù xíu. – Ñaây laø hai caây höôùng döông. Troâng chuùng coù gioáng nhau khoâng naøo? Caû lôùp gaät ñaàu, veû raát nghieâm tuùc. – Baây giôø, coâ troø mình seõ coù moät thí nghieäm nho nhoû nhö sau: Chuùng ta seõ cungcaáp cho caû hai caây cuøng löôïng aùnh saùng vaø nöôùc nhö nhau nhöng seõ ñaët chuùng ôû hai vò tríkhaùc nhau. Moät caây seõ ñöôïc ñaët treân beä cöûa soå trong nhaø beáp, caùch xa taát caû moïi ngöôøi.Caây coøn laïi seõ ñöôïc ñaët ngay taïi phoøng naøy, vaø noù seõ cuøng chuùng ta sinh hoaït moãi ngaøy. Noùi xong, coâ ñaët moät chaäu leân beä cöûa soå phoøng lôùn roài daãn caû lôùp vaøo nhaø beápñaët chaäu caây coøn laïi leân vò trí maø coâ vöøa noùi. Nôi ñoù cuõng coù aùnh saùng, coù gioù thoåi nhöngkhaù kín vaø ít ngöôøi lui tôùi. Quay veà phoøng lôùn, tröôùc nhöõng ñoâi maét troøn xoe vì ngaïcnhieân cuûa chuùng toâi, coâ giaûi thích: – Moãi ngaøy, coâ troø chuùng ta seõ haùt cho chaäu caây trong phoøng naøy nghe, seõ noùivôùi noù nhöõng lôøi yeâu thöông vaø khen ngôïi söï phaùt trieån cuûa noù. Chuùng ta seõ daønh cho noùnhöõng ñieàu toát ñeïp nhaát, caùc con nheù! Moät baïn giô tay phaùt bieåu: – Coøn caùi caây trong kia thì sao, thöa coâ? Coâ giaùo mæm cöôøi: – Chaäu caây trong nhaø beáp seõ ñöôïc duøng laøm vaät ñoái chieáu vôùi chaäu caây beân ngoaøi naøy. Theá caùc con nghó chuùng ta seõ laøm gì vôùi noù naøo? – Mình khoâng noùi chuyeän vôùi noù haû coâ? – Moät baïn leân tieáng hoûi. – Ñuùng vaäy. Noùi thaàm cuõng khoâng ñöôïc. – Coâ giaùo traû lôøi döùt khoaùt. 7
 8. 8. – Mình cuõng khoâng nghó toát veà noù nöõa aï? – Ñuùng roài. Ñaây chæ laø moät thí nghieäm thoâi, caùc con aï. Chuùng ta cuøng chôø xemchuyeän gì seõ xaûy ra nheù! Hai tuaàn keá tieáp, nhöõng ñoâi maét thô ngaây cuûa chuùng toâi luùc naøo cuõng môû to, haùohöùc chôø ñôïi keát quaû. Thænh thoaûng, moät vaøi baïn trong lôùp len leùn môû caùnh cöûa nhaø beáp,nhìn thaät nhanh chaäu caây roài voäi vaøng ñoùng laïi nhö theå neáu nhìn laâu thì thí nghieäm cuûa coâgiaùo seõ “maát linh nghieäm”. Chaäu caây trong nhaø beáp troâng thaät yeáu ôùt vaø gaày nhaúng. Hìnhnhö noù chaúng lôùn leân chuùt naøo. Traùi laïi, caùi caây ngoaøi phoøng lôùn raát nhanh. Döôøng nhö noùcaûm nhaän ñöôïc tình caûm vaø söï quan taâm cuûa chuùng toâi qua nhöõng baøi haùt, nhöõng caâu noùidòu daøng vaø nhöõng suy nghó toát ñeïp ñaày tình yeâu thöông. Noù ñang vöôn leân maïnh meõ vaøcaêng traøn nhöïa soáng. Böôùc sang giai ñoaïn tieáp theo cuûa thí nghieäm, vaø ñeå xoa dòu nhöõng taâm hoànnhaïy caûm ñang lo laéng cho söï soáng coøn cuûa caùi caây beân beä cöûa soå nhaø beáp, coâ giaùo quyeátñònh mang noù ra ngoaøi phoøng lôùn. Taát caû chuùng toâi ñeàu heát söùc vui möøng tröôùc quyeát ñònhnaøy cuûa coâ. Töø nay, caây höôùng döông ñoù seõ khoâng coøn chòu caûnh coâ ñôn nöõa. Sang tuaàn leã thöù hai, noù baét ñaàu coù nhöõng thay ñoåi tích cöïc. Ñeán tuaàn thöù tö, noùbaét kòp caây höôùng döông ôû ngoaøi phoøng lôùn vaø haàu nhö khoâng coøn baát kyø söï khaùc bieätnaøo giöõa chuùng. Toâi nhôù maõi hình aûnh hai caây höôùng döông ngaøy aáy cuøng baøi hoïc veà tình yeâuthöông maø coâ giaùo ñaõ mang ñeán cho chuùng toâi. Noù giuùp toâi hieåu ñöôïc raèng: “Trong yeâuthöông, taát caû seõ lôùn leân…”. - Nguyeãn Ñoaøn 8
 9. 9. 56 ông bà “Nhöõng cöû chæ quan taâm giaûn ñôn cuõng coù theå laøm neân söï thay ñoåi lôùn lao.” - Khuyeát danh Toâi nhìn meï trong boä quaàn aùo Thoû Bunny maøu hoàng vaø ngaùn ngaãm nghó ñeán ngaøydaøi saép phaûi traûi qua hoâm nay. “Taïi sao mình phaûi laøm nhöõng vieäc naøy cô chöù?” – Toâi töïhoûi. Hoâm nay, lôùp toâi seõ toå chöùc moät buoåi vieáng thaêm vieän döôõng laõo, nôi meï toâi ñanglaøm vieäc. Toâi raát gheùt vieäc naøy neân ñònh buïng seõ xin meï nghæ ôû nhaø vôùi lyù do bò oám. Tuynhieân, toâi bieát tröôùc seõ khoâng thuyeát phuïc ñöôïc meï bôûi vôùi nghieäp vuï cuûa moät y taù, baø seõbieát ngay laø toâi ñang vôø vòt. Khi lôùp toâi ñeán vieän, toâi ñöùng ôû cöûa ra vaøo vaø thaàm mong khoâng ai trong vieännhaän ra mình. Theá nhöng, khi vöøa böôùc vaøo trong, toâi ñaõ nghe coù ngöôøi goïi: – Chaøo chaùu Shelly. – Baïn quen hoï aø? – Angela quay laïi hoûi toâi vôùi veû ngaïc nhieân. – Khoâng ñaâu. – Toâi ñaùp. – Tôù nghó hoï nhaàm tôù vôùi ai ñoù. Teân tôù laø Machille, ñaâuphaûi Shelly. Toâi coá yù nhaán maïnh ñeå Angela khoâng nhaän ra nhöõng thay ñoåi treân göông maëtmình. Thaät ra, Shelly laø teân maø moïi ngöôøi ôû ñaây thöôøng goïi toâi. Haàu nhö tuaàn naøo, toâicuõng ñeán ñaây cuøng vôùi meï. Meï thöôøng baûo vôùi toâi raèng ñaây laø nhöõng oâng baø ñaëc bieät maøtoâi caàn ñeán thaêm vaøo cuoái tuaàn. Nhöng chöa bao giôø toâi ñeán nôi naøy moät caùch töï nguyeäncaû. Ñoái vôùi toâi, ñoù laø nhieäm vuï maø toâi baét buoäc phaûi hoaøn thaønh vaøo moãi cuoái tuaàn. Khi nhöõng tieát muïc vaên ngheä cuûa lôùp toâi coâng dieãn, raát nhieàu oâng baø trong vieäntaäp trung döôùi khaùn ñaøi. Theá nhöng, trong khi caùc baïn say söa bieåu dieãn thì toâi luoân vôøcuùi xuoáng hoaëc lô ñaõng nhìn ra ngoaøi. Toâi khoâng muoán baát kyø ai ôû ñaây nhaän ra mình. Moïichuyeän dieãn ra suoân seû cho ñeán cuoái buoåi vieáng thaêm, coâ Deist ñöa cho moãi ñöùa boánboâng hoa tulip thaät ñeïp vaø yeâu caàu chuùng toâi ñeán taëng cho caùc oâng baø ôû ñaây. Toâi nhanhchaân ñöùng vaøo cuoái haøng, loøng thaàm mong coù ai ñoù giuùp mình trao taëng nhöõng boâng hoanaøy. Ñuùng luùc ñoù, toâi nghe coù tieáng theùt: – Boïn maøy laøm gì ôû ñaây theá? Toâi nhìn leân thì thaáy baø Hattie May ñang chuïp laáy boâng hoa treân tay Jacob. BaøHattie May ñaõ ôû ñaây töø nhieàu naêm tröôùc. Baø maéc chöùng maát trí nhôù neân raát hay caùu gaét.Tuy nhieân, baø laïi raát thích toâi vaø thöôøng goïi toâi laø Susie, teân coâ con gaùi cuûa baø. Caên beänhmaát trí nhôù khieán baø Hattie chæ coøn nhôù nhöõng kyù öùc veà coâ Susie khi coøn nhoû. Baây giôø, toâichính laø hình aûnh cuûa coâ aáy ngaøy xöa. Jacob ñoû böøng maët vaø sôï haõi luøi veà phía sau. Moät vaøi tieáng cöôøi roä leân vaø toâi ngheai ñoù noùi kheõ: “Baø giaø ñieân”. Boãng döng, toâi thaáy thöông baø Hattie voâ cuøng. Toâi böôùc tôùivaø mæm cöôøi vôùi baø. Nhaän ra toâi, baø nôû nuï cöôøi hieàn haäu. Luùc ñoù, oâng Lou ngoài beân caïnhníu tay aùo toâi vaø hoûi: 9
 10. 10. – Shelly, coøn troø chôi caâu caù thì sao? Caû coâ giaùo vaø caùc baïn trong lôùp ñeàu quay laïi nhìn toâi vôùi aùnh maét ngaïc nhieân. Toâivoäi keùo aùo ra vaø noùi thaàm vôùi oâng: – OÂng chaùu mình seõ caâu caù vaøo tuaàn sau, oâng nheù. Toâi nhìn xuoáng saøn nhaø, chôø caùc baïn phía tröôùc di chuyeån. Khoaûnh khaéc ñoù nhökeùo daøi voâ taän vôùi toâi khi caùc baïn vaãn ñöùng im nhìn toâi. Coâ Diest hoûi: – Machille, em quen caùc oâng baø ôû ñaây aø? – Em… em… – Toâi aáp uùng. – Vaäy thì em leân ñaàu haøng ñi naøo. – Coâ mæm cöôøi nhìn toâi chôø ñôïi. Döôøng nhö khoâng ai hieåu ñöôïc caûm giaùc cuûa toâi khi ñoù. Toâi raát sôï phaûi trôû thaønhkeû laäp dò trong maét baïn beø. Toâi bieát chaúng baïn naøo trong lôùp phaûi traûi qua nhöõng ngaøycuoái tuaàn trong vieän döôõng laõo nhö mình. Toâi coù theå hình dung moïi ngöôøi seõ nghó gì khibieát toâi thöôøng xuyeân ñeán ñaây. Toâi cuùi ñaàu vaø ñi leân phía tröôùc. Theá nhöng, khi nhìn thaáy nhöõng göông maët quenthuoäc maø toâi vaãn thöôøng gaëp, baát giaùc, toâi nôû nuï cöôøi roõ töôi. Taát caû moïi ngöôøi cuøng mæmcöôøi laïi. Toâi tieán veà phía tröôùc vaø trao taëng baø Rose moät caønh tulip. – Baø coù coøn bò ñau chaân khoâng aï, baø Rose? – Toâi hoûi thaêm baø baèng gioïng quantaâm nhaát. – Baø ñôõ roài, Shelly aï. Caûm ôn chaùu ñaõ hoûi thaêm baø. – Baø Rose traû lôøi vaø naém laáytay toâi. Roài tröôùc aùnh maét ngaïc nhieân cuûa caùc baïn, toâi böôùc tieáp ñeán choã baø Blusso, vaøoâng Frank. Roài caùc baïn khaùc cuõng baét ñaàu tuùa ra thaêm hoûi töøng ngöôøi. Toâi thaáy Angelacöôøi vang khi oâng Frank chæ cho baïn aáy caùch laøm troø aûo thuaät. Jacob thì ñang quaán laïichieác khaên cho baø Blusso. Meï toâi thay maët moïi ngöôøi ôû khu an döôõng caûm ôn chuyeán vieáng thaêm naøy cuûa caûlôùp. Toâi töï haøo naém laáy tay meï vaø giôùi thieäu vôùi caû lôùp: – Ñaây laø meï tôù. Meï tôù laø y taù ôû vieän döôõng laõo naøy vaø coâng vieäc cuûa meï tôù laøchaêm soùc cho moïi ngöôøi ôû ñaây ñaáy. – OÀ! Meï caäu thaät tuyeät. Meï tôù seõ chaúng bao giôø maëc boä ñoà con thoû nhö theá naøyñaâu. – Tom noùi vaø voã vai toâi chia seû. – Naøy, tôù coù theå ñeán ñaây thöôøng xuyeân vôùi caäu sau giôø tan hoïc chöù? Tôù thích noùichuyeän vôùi oâng Lou laém, oâng coøn höùa seõ daïy tôù ñaùnh côø nöõa ñaáy. – Jacob noùi. – Tôù cuõng muoán ñeán ñaây, ñöôïc khoâng Machille. – Angela xen vaøo. Toâi vui söôùng nhìn sang meï vaø thaáy meï gaät ñaàu. Meï thoâng baùo vôùi caû lôùp veàchöông trình tình nguyeän daønh cho treû em vaø baûo raèng chuùng toâi coù theå ñeán nôi naøy saugiôø hoïc hoaëc vaøo cuoái tuaàn. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu toû ra phaán khôûi, vaø taát nhieân laø toâicuõng vui möøng khoâng keùm. Toâi thaät söï thaáy tieác khi khoâng nhaän ra yù nghóa cuûa vieäc mình laøm sôùm hôn. Neáubieát raèng vieäc cho ñi coù theå khieán ngöôøi ta haïnh phuùc nhö theá naøy thì toâi ñaõ chaúng chegiaáu noù laøm gì. Toâi nhaän ra mình thaät söï may maén khi ñaõ coù tôùi 56 oâng baø. - Voõ Hoàng AÙnh 10
 11. 11. i u kỳ di u c a s trao t ng “Giaù trò ñích thöïc cuûa söï cho ñi khoâng naèm ôû moùn quaø lôùn hay nhoû maø ôû taám loøng cuûa ngöôøi cho.” - Francis Quarles Toâi ñöùng phía ngoaøi nhaø beáp, tay caàm tôø American Girl ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu trang caàn thieát. Toâi ñang ñôïi meï noùi chuyeän ñieän thoaïi xong ñeå noùi vôùi baø veà chuyeän toùc tai cuûa mình. – Meï ôi. – Toâi goïi kheõ khi thaáy meï ñaët oáng nghe xuoáng. – Sao giôø naøy con chöa nguû? – Meï quay laïi nhìn toâi. – Ñaõ gaàn 10 giôø roài ñaáy. – Vaâng aï. Nhöng coù chuyeän naøy con muoán hoûi yù kieán meï. Meï vaãn muoán con caét toùc ngaén cho goïn phaûi khoâng aï? Meï gaät ñaàu, veû chôø ñôïi. – Baây giôø thì con cuõng muoán laøm theá. Con muoán caét toùc vaø göûi toùc cuûa mình ñeán ñaây aï… – Toâi vöøa noùi vöøa chæ vaøo baøi baùo vieát veà toå chöùc töø thieän “Maùi toùc tình thöông”(1) treân taïp chí American Girl. “Maùi toùc tình thöông” laø teân moät toå chöùc töø thieän chuyeân laøm toùc giaû ñeå trao taëng cho nhöõng ñöùa treû bò ruïng toùc vì nhöõng caên beänh hieåm ngheøo. Tröôùc khi bieát ñeán toå chöùc naøy, toâi vaãn thích ñeå toùc daøi, baát chaáp söï phaûn ñoái cuûa meï. Vì theá, khi nghe toâi noùi muoán caét toùc, meï ñaõ nhìn toâi ñaày ngaïc nhieân. – Coù thaät laø con muoán laøm theá khoâng? – Meï hoûi laïi. – Thaät aï. – Toâi traû lôøi, gioïng nghieâm tuùc. – Khi ñoïc baøi baùo naøy, con nghó raèng caùc baïn aáy thaät söï caàn coù maùi toùc. Con chæ muoán giuùp caùc baïn aáy thoâi. Meï oâm toâi vaøo loøng vôùi nuï cöôøi haïnh phuùc treân moâi. Meï baûo meï raát töï haøo khi toâi bieát nghó tôùi ngöôøi khaùc nhö theá. Ngaøy hoâm sau, meï goïi ñieän ñeán toå chöùc “Maùi toùc tình thöông” ñeå hoûi theâm nhöõng thoâng tin caàn thieát. – Toùc phaûi daøi toái thieåu laø 16cm con aï. – Meï gaùc maùy vaø laáy thöôùc ño toùc cuûa toâi. – Toùc con daøi ñeán 24cm, vaäy laø ñöôïc roài. Hai tuaàn sau, toâi ñeán hieäu caét toùc vaø noùi vôùi coâ Jenny veà yù ñònh cuûa mình. Thaät may, coâ Jenny cuõng bieát ñeán toå chöùc naøy. Ñaàu tieân, coâ aáy goäi ñaàu cho toâi vaø saáy khoâ noù tröôùc khi caét. Sau khi caét xong, coâ cho toùc cuûa toâi vaøo moät chieác tuùi nhoû vaø daën doø nhöõng böôùc tieáp theo.(1) “Maùi toùc tình thöông”: Teân moät toå chöùc tình nguyeän ôû Myõ, chuyeân laøm toùc giaû cho nhöõng treû em bò ruïng toùc docaùc caên beänh hieåm ngheøo. Baïn coù theå truy caäp vaøo trang web www.locksoflove.org ñeå bieát theâm thoâng tin veà toåchöùc naøy cuõng nhö caùch thöùc hieán taëng toùc. 11
 12. 12. Veà ñeán nhaø, meï vaø toâi tieáp tuïc hong khoâ toùc baèng caùch phôi noù treân baøn aên trongnhaø beáp. Sau khi toùc khoâ, meï giuùp toâi buoäc moät daûi baêng thaät ñeïp xung quanh caùi tuùi vaøgöûi noù tôùi toå chöùc “Maùi toùc tình thöông”. Vaøi thaùng sau, toâi nhaän ñöôïc moät taám thieäp caûm ôn cuûa toå chöùc töø thieän naøy. Thaätra, khoâng caàn tôùi lôøi caûm ôn ñoù thì nieàm vui maø toâi nhaän ñöôïc qua haønh ñoäng naøy cuõngñaõ raát troïn veïn. Toâi hieåu raèng tình yeâu thöông khoâng ñöôïc theå hieän qua nhöõng caùi oâm thaätchaët hoaëc nhöõng caùi hoân trìu meán maø coøn laø söï hieán daâng thaàm laëng. Toâi thaät söï haïnhphuùc khi nghó ñeán vieäc maùi toùc cuûa mình coù theå giuùp cho coâ beù naøo ñoù coù theâm nieàm vuitrong nhöõng ngaøy thaùng choáng choïi vôùi beänh taät hieåm ngheøo. - Voõ Hoàng AÙnh 12
 13. 13. Món quà Giáng sinh “Chuùng ta taïo neân cuoäc soáng töø nhöõng ñieàu nhaän ñöôïc, nhöng chæ thaät söï laøm neân cuoäc ñôøi baèng chính nhöõng ñieàu ñaõ cho ñi.” - Winston Churchill – Naøo caùc em, baây giôø chuùng ta thu doïn ñoà ñaïc vaø mang nhöõng vaät trang trí Giaùngsinh ñaõ laøm hoâm nay veà nhaø thoâi. Thaày Anthony noùi khi ñi voøng quanh nhìn nhöõng taùc phaåm maø chuùng toâi ñaõ laømtrong giôø thuû coâng. Jeremy cho chuù ngöôøi tuyeát maø baïn aáy naën suoát buoåi saùng vaøo ba-loâcoøn toâi thì mang buùp beâ hình thieân thaàn cuûa mình veà nhaø. Khi thaáy Opal ñöùng daäy maøchaúng mang theo thöù gì, toâi lieàn hoûi: – Ñoà trang trí cuûa caäu ñaâu, Opal? Opal kheõ nhuùn vai: – Tôù chaúng laøm moùn ñoà naøo caû. Naêm nay nhaø tôù khoâng coù caây thoâng Noel ñaâu. –Opal cuùi ñaàu, nhöõng loïn toùc xoaên oâm laáy khuoân maët buoàn baõ. – Beänh cuûa meï tôù laïi trôûnaëng roài. Duø chöa bieát meï Opal bò beänh gì nhöng toâi nghó haún noù traàm troïng hôn laø beänhcaûm cuùm hoaëc thuûy ñaäu. Vöøa luùc aáy thì chuoâng reo, Opal chaïy bieán ra khoûi lôùp tröôùc khitoâi kòp noùi theâm ñieàu gì. Suoát quaõng ñöôøng veà nhaø, toâi cöù suy nghó mieân man veà Opal vaø em trai caäu aáy.Sean, em trai Opal, luoân thích chôi ñuøa ôû cöûa haøng nôi meï toâi laøm vieäc. Haàu nhö buoåichieàu naøo, meï toâi cuõng cho em aáy moät ít keïo. Coù laàn toâi ñaõ giaän doãi vôùi meï: – Sao meï khoâng ñem keïo ñoù veà cho con? Con cuõng muoán coù nhöõng vieân keïo ñoùmaø. – Tiffany naøy, – meï aâu yeám baûo toâi, – con coù thaät söï caàn ñeán nhöõng vieân keïo nhoûñoù khoâng? Chuùng coù khieán con caûm thaáy vui nhö Sean khoâng? Haõy bieát chia seû vôùi ngöôøikhaùc, nhaát laø khi söï chia seû ñoù coù theå khieán hoï haïnh phuùc, con aï. Toâi bieát laø meï noùi ñuùng. Coù laàn, toâi nhìn thaáy Sean caàm moät tuùi keïo nhoû chaïy veànhaø vôùi nuï cöôøi raïng rôõ töïa nhö chuù beù ñang caàm treân tay moät baùu vaät vaäy. Böôùc chaân vaøo nhaø, toâi ngöûi thaáy moät muøi thôm laï ñang lan toûa töø phoøng khaùch.Toâi chaïy voäi vaøo vaø thaáy ngay moät caây thoâng thaät lôùn ñaët giöõa phoøng. Toâi troøn maét ngaïcnhieân nhìn meï ñang ngoài giöõa nhaø, xung quanh laø nhöõng hoäp quaø lôùn. Treân moãi hoäp ñeàucoù ghi doøng chöõ “Quaø Giaùng sinh”. – Vaäy maø con nghó ñeán cuoái tuaàn meï môùi mua cô ñaáy. – Toâi thoát leân. – Ñoù chính laø ñieàu baát ngôø ñaáy, con aï. – Meï noùi roài ñöa tay môû chieác hoäp beâncaïnh. Toâi thích thuù nhìn ngaém nhöõng quaû boùng thuûy tinh maøu ñoû laáp laùnh. Meï gaén nhöõng 13
 14. 14. chieác ñeøn nhaáp nhaùy leân caây thoâng roài cuøng toâi trang trí tieáp caùc phaàn coøn laïi. Toâi luïc laïinhöõng ñoà trang trí maø mình ñaõ caát giöõ töø naêm ngoaùi. Taát caû vaãn coøn raát môùi vaø toâi caûmthaáy baên khoaên vì khoâng bieát neân choïn nhöõng vaät gì ñeå treo leân caây thoâng. Xong ñaâu ñaáy, meï toâi ngaém caây thoâng, gaät guø: – Ñeïp laém con aï. Nhöng hình nhö mình coøn ñuû ñoà trang trí cho caû caây thoâng thöùhai thì phaûi. Luùc ñoù, toâi boãng nhôù ñeán Opal vaø veû maët buoàn baõ cuûa baïn aáy luùc ra veà. Toâi nhìnmeï moät luùc roài ñeà nghò: – Meï ôi, chuùng ta laøm theâm moät caây thoâng khaùc nheù. – Sao vaäy con? Caây naøy khoâng ñeïp aø? – Meï hoûi, khoâng giaáu ñöôïc veû ngaïc nhieân. – Khoâng meï aï, caây thoâng nhaø mình ñeïp laém roài. Nhöng con muoán mình laøm caâykhaùc cho nhaø baïn Opal vaø em Sean. Toâi keå cho meï nghe veà chuyeän xaûy ra ôû tröôøng saùng nay cuõng nhö vieäc meï cuûaOpal trôû beänh naëng. Meï nhìn toâi moät luùc roài noùi: – Ñöôïc roài, con laáy aùo khoaùc ñi. Cöûa haøng saép ñoùng cöûa roài con aï. Toâi baám chuoâng nhaø Opal. Môû cöûa cho chuùng toâi laø Sean. Caäu beù, vôùi quaû taùoñang aên dôû treân tay, troá maét nhìn meï con toâi. Opal cuõng vöøa chaïy ra. Thaáy toâi, caäu aáy voäihoûi: – Tiffany, caäu laøm gì ôû ñaây vaäy? – Chaøo caäu, Opal. – Toâi noùi. – Nhaø tôù chaúng coøn choã ñeå caây thoâng naøy, vaø caûnhöõng ñoà trang trí naøy nöõa. Tôù nghó laø… Toâi chöa kòp noùi heát caâu, Sean ñaõ nhaûy caãng leân vui söôùng: – OÂi tuyeät quaù! Opal cuõng cöôøi thaät töôi vaø giuùp meï toâi chuyeån caây thoâng vaøo nhaø. Toâi trao choSean moùn quaø vaø ñöùng ñôïi caäu beù môû. Sean reo leân thích thuù: – Chò ôi, nhìn naøy. Ñoaøn xe löûa ñeïp quaù. Noù coøn saùng vaø phaùt ra tieáng nhaïc nöõaneø. Chôït moät gioïng yeáu ôùt vaúng ra töø phoøng trong: – Ai vaäy con, Opal? – Baïn Tiffany vaø meï cuûa baïn aáy ñeán thaêm nhaø mình vaø mang cho chuùng ta moätcaây thoâng Noel meï aï. – Opal noùi trong khi meï toâi ñi vaøo phoøng trong ñeå hoûi thaêm meï cuûacaäu aáy. – Caûm ôn caäu nhieàu laém, Tiffany. – Opal naém laáy tay toâi. – Coù gì ñaâu chöù. – Toâi ñaùp laïi. – AØ, coøn ñaây laø moät moùn ñoà trang trí ñaëc bieät chocaây thoâng cuûa caäu. Toâi ñöa cho Opal thieân thaàn maø toâi ñaõ laøm ôû lôùp saùng nay. Opal treo noù leân caâythoâng, choã deã nhìn thaáy nhaát. Khi meï toâi trôû laïi, toâi thaáy maét meï öôn öôùt vaø gioïng noùi cuûameï ngheøn ngheïn. – Chuùng ta veà thoâi con, ñeå meï Opal nghæ ngôi naøo. – Meï quay veà phía Opal vaøSean. – Giaùng sinh vui veû nheù, caùc chaùu. Treân ñöôøng veà nhaø, toâi noùi vôùi meï: – Con caûm thaáy raát vui meï aï. Giôø thì con ñaõ hieåu taïi sao meï thöôøng cho keïo beùSean roài. 14
 15. 15. – Vì sao naøo? Con noùi meï nghe xem. – Meï aâu yeám nhìn toâi. – Bôûi vì khi mang haïnh phuùc ñeán cho ngöôøi khaùc thì ñoù cuõng laø luùc chuùng ta caûmthaáy haïnh phuùc nhaát, phaûi khoâng meï? – Ñuùng vaäy, haïnh phuùc nhaát con aï. Meï traû lôøi roài xieát chaët tay toâi. Duø ñang böôùc döôùi tieát trôøi giaù laïnh nhöng toâi laïithaáy loøng mình aám laï. Nghó ñeán nuï cöôøi haïnh phuùc cuûa Opal vaø Sean, toâi hieåu raèng ñoùchính laø moùn quaø quyù giaù nhaát maø toâi nhaän ñöôïc trong muøa Giaùng sinh naêm nay. - Voõ Hoàng AÙnh 15
 16. 16. Bên nhau mãi mãi “Nhöõng thöù cao quyù vaø giaù trò nhaát treân ñôøi khoâng theå nhìn thaáy vaø chaïm vaøo ñöôïc. Chuùng chæ ñöôïc caûm nhaän baèng con tim.” - Helen Keller Naêm toâi leân taùm, gia ñình toâi chuyeån ñeán soáng ôû moät thò traán ven bieån raát ñeïp. Ñoáivôùi toâi, ñoù thaät söï laø nhöõng thaùng ngaøy haïnh phuùc nhaát trong cuoäc ñôøi. Nhöng cuoäc soángkhoâng phaûi luùc naøo cuõng laø moät caâu chuyeän coå tích. Bieán coá lôùn nhaát cuûa gia ñình toâi ñaõxaûy ra sau ñoù khoâng laâu. Toâi vaãn nhôù maõi nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra trong buoåi chieàu ñònh meänh aáy. Hoâm ñoù,meï ñeán ñoùn hai anh em toâi sau giôø tan hoïc. Ba meï con toâi vui veû chuyeän troø treân suoátchaëng ñöôøng veà. Luùc vaøo nhaø, chuùng toâi ñoïc ñöôïc lôøi nhaén cuûa cha ñeå laïi treân baøn: “Cha ra ngoaøi chaïy boä vaø seõ veà nhaø sôùm. Thöông yeâu. Cha.” Nhöng cha ñaõ khoâng trôû veà nhö lôøi Ngöôøi ñaõ noùi. Chieàu hoâm ñoù, chuùng toâi ra cöûangoùng cha vôùi linh caûm chaúng laønh. Tieáng chuoâng ñieän thoaïi ñoå doàn vaø toâi nhìn thaáy maëtmeï taùi ñi khi cuùp maùy. Meï ñöa hai anh em toâi sang göûi nhaø haøng xoùm vaø ra ñi vôùi veû taáttaû. Toâi ngoài ôû baøn aên nhaø dì Laura chôø meï, laâu laâu laïi ngoùng ra ngoaøi cöûa soå. Ñaõ quaù 9giôø toái maø cha meï toâi vaãn chöa veà. Toâi quay sang hoûi dì Laura: – Dì Laura ôi, khi naøo thì cha meï chaùu veà? – Meï chaùu vaøo beänh vieän vôùi cha. Hoâm nay, hai chaùu ôû laïi nhaø dì nheù. – Dì noùi vaøoâm chaët chuùng toâi vaøo loøng. Toâi töï hoûi chuyeän gì ñaõ xaûy ra khi nhìn thaáy veû maët lo laéng vaø xuùc ñoäng cuûa dì.Trong suy nghó non nôùt cuûa toâi, beänh vieän laø nôi giuùp cho moïi ngöôøi khoûe maïnh trôû laïi vaøvieäc cha hay meï toâi vaøo trong ñoù cuõng khoâng coù gì khaùc thöôøng. Meï toâi trôû veà nhaø vaøo saùng hoâm sau vôùi khuoân maët thaãn thôø. Meï im laëng suoát buoåisaùng maø khoâng noùi gì. Nhìn meï, toâi bieát coù ñieàu gì ñoù chaúng laønh vöøa xaûy ñeán vôùi giañình mình. Ñaàu giôø chieàu, meï oâm hai anh em toâi vaøo loøng vôùi göông maët ñaãm nöôùc maétroài ñöa chuùng toâi ñeán choã cha. Toâi bieát, töø nay cha seõ khoâng bao giôø trôû veà nhaø nöõa. Toái ñoù, toâi sang nguû vôùi meï. Toâi naèm maõi, laéng nghe tieáng thôû nhö run leân cuûa meïtrong ñeâm vaéng. Toâi thaàm thì vôùi chính mình: – Con khoâng theå tin laø cha ñaõ ra ñi maõi maõi. – Meï cuõng vaäy con aø. Söï maát maùt quaù lôùn vaø quaù ñoät ngoät khieán chuùng toâi chaúng theå khoùc noåi. – Chuùng ta phaûi laøm gì baây giôø haû meï? – Toâi voøng tay oâm meï thaät chaët. Meï im laëng thôû daøi, ñöa tay vuoát nhöõng sôïi toùc ñang loøa xoøa tröôùc traùn toâi. 16
 17. 17. – Duø sao thì chuùng ta cuõng phaûi vöõng vaøng böôùc tieáp, con aï. Toâi khoâng chaéc laø mình coù theå laøm ñöôïc ñieàu aáy hay khoâng. Muøa heø naêm ñoù thaätsöï laø moät giai ñoaïn khoù khaên ñoái vôùi toâi. Toâi lang thang moät mình treân baõi bieån vaø nhôùlaïi nhöõng ngaøy thaùng töôi ñeïp khi cha coøn soáng. Hai cha con toâi thöôøng hay daïo chôi treânbieån, cuøng noâ ñuøa vôùi soùng vaø nhaët laáy nhöõng con oác bò soùng ñaùnh daït vaøo bôø. Bieån laøtình yeâu lôùn cuûa caû hai cha con toâi vaø toâi töï hoûi lieäu mình coù theå tieáp tuïc yeâu bieån nöõakhoâng khi cha ñaõ vónh vieãn ra ñi. Moãi saùng thöùc daäy, toâi thöôøng ra ngoài treân nhöõng moûm ñaù nhoâ ra bieån. Laëng yeânngaém nhöõng con soùng xoâ nhau vaøo bôø vaø nhöõng caùnh chim chaáp chôùi bay, toâi töï hoûi chañang laøm gì ôû theá giôùi beân kia. Toâi caûm thaáy coâ ñoäc vaø nhôù cha thaät nhieàu. Taát caû nhöõnggì toâi ao öôùc luùc naøy laø laïi ñöôïc nhìn thaáy cha vaø cuøng cha chôi troø neùm ñaù maø toâi raátthích. Khoâng coøn cha, cuoäc soáng cuûa ba meï con toâi trôû neân laëng leõ hôn. Toâi thích ngoàihaøng giôø beân meï chuyeän troø veà cha vaø taát caû nhöõng chuyeän xaûy ra trong ngaøy. – Con seõ khoâng bao giôø noùi lôøi taïm bieät vôùi cha ñaâu, meï aï. Meï vuoát maùi toùc vaøng cuûa toâi, oâm toâi vaøo loøng vaø hoûi: – Vaäy con ñaõ thöû troø chuyeän vôùi cha chöa? Toâi troøn maét ngaïc nhieân khi nghe meï noùi vaäy. – Noùi chuyeän vôùi cha ö? Cha ñaõ maát khaù laâu roài. Laøm sao con coù theå troø chuyeänvôùi cha ñöôïc chöù? Meï chæ mæm cöôøi, nhìn toâi khoâng ñaùp. Toái hoâm ñoù, toâi suy nghó maõi veà lôøi meï noùi vaø töï hoûi laøm sao ñeå coù theå troø chuyeänñöôïc vôùi cha. Toâi nghó ñeán nhöõng vieân ñaù maø hai cha con thöôøng chôi ñuøa ngaøy xöa.Ngaøy hoâm sau, toâi baét ñaàu vieát nhöõng caûm xuùc cuûa mình leân nhöõng vieân ñaù vaø neùmchuùng thaät xa ra bieån. Baèng caùch naøy, toâi coù caûm giaùc nhö mình ñang keå chuyeän cho changhe, veà caûm xuùc vaø cuoäc soáng cuûa toâi keå töø ngaøy cha ra ñi. Ban ñaàu, toâi hoûi cha nhöõngcaâu hoûi hôøn doãi pha laãn traùch moùc: “Taïi sao cha boû meï con con ñi vaäy?”, “Taïi sao chakhoâng trôû veà nhö lôøi cha ñaõ höùa?”... Sau ñoù, toâi noùi vôùi cha veà tình thöông yeâu vaø noãi nhôùnhung maø toâi daønh cho ngöôøi. Toâi cuõng keå cho cha nghe caû nhöõng giaác mô vaø nieàm hyvoïng cuûa mình. Qua nhöõng laàn “chuyeän troø” nhö theá, toâi thaáy mình trôû neân vöõng vaøng hôn vì toâibieát raèng, cha vaãn luoân ôû beân meï con toâi, baát chaáp chuyeän gì xaûy ra chaêng nöõa. Toâithöôøng cuøng meï vaø em trai cuûa mình daïo böôùc treân bieån. Giôø ñaây ñoái vôùi toâi, bieån khoângcoøn gôïi laïi nhöõng kyû nieäm buoàn nöõa maø traùi laïi, noù ñaõ mang ñeán cho chuùng toâi nieàm hyvoïng lôùn lao. Nhìn nhöõng böôùc chaân nhoû cuûa em toâi tung taêng treân bôø caùt, toâi hieåu raèng,caû gia ñình toâi seõ beân nhau maõi maõi, duø cha ñaõ ñi xa, raát xa… - Voõ Hoàng AÙnh 17
 18. 18. M c a trái tim “Caûm thoâng laø chieác chìa khoaù vaøng môû caùnh cöûa traùi tim cuûa ngöôøi khaùc.” - E.C. Mckenzie – Bethany! Ra chôi vôùi chò! Nöôùc ôû ñaây maùt laém. Toâi coá goïi to ñeå Bethany, coâ em gaùi nuoâi môùi doïn veà soáng cuøng gia ñình toâi, nghethaáy. Nhöng traùi vôùi mong ñôïi cuûa toâi, Bethany nheï laéc ñaàu, vaãn ngoài yeân treân baõi bieån.Coâ beù laëng im nhìn nhöõng con soùng voã vaøo bôø, ñoâi maét buoàn xa xaêm. Toâi hieåu Bethanyñang caûm thaáy thaát voïng khi phaûi ôû ñaây vôùi moät gia ñình xa laï maø khoâng phaûi laø meïmình. Caùch ñaây maáy thaùng, meï Bethany ñaõ boû em laïi trung taâm nuoâi döôõng treû em vaølaëng leõ ra ñi. Bethany khoâng thaéc maéc vì sao meï laïi laøm nhö vaäy, cuõng khoâng hoûi taïi saoem phaûi ñeán soáng cuøng gia ñình toâi. Cha meï toâi raûo böôùc ñeán choã Bethany ngoài. Coâ beù quay laïi nhìn meï toâi khi baøchoaøng tay qua vai noù. – Coâ bieát laø raát khoù ñeå hoøa nhaäp ngay vôùi moïi ngöôøi, Bethany aï. Nhöng chaùu haõytin raèng duø theá naøo chaêng nöõa thì moïi ngöôøi vaãn luoân yeâu thöông chaùu. Nöôùc maét baét ñaàu laên daøi treân göông maët Bethany. Duø chöa töøng traûi qua cuoäcsoáng nhö Bethany nhöng toâi thaáy mình coù theå hieåu ñöôïc saâu saéc caûm giaùc ñau khoå cuûa emluùc naøy. Toâi bieát taát caû nhöõng gì Bethany caàn laø ñöôïc quay veà soáng vôùi meï nhö tröôùc ñaây.Nhöng taát caû chuùng toâi ñeàu bieát raèng ñoù laø ñieàu khoâng theå, ít ra laø ngay luùc naøy. Em gaätñaàu, noùi nhoû: – Chaùu bieát aï! Khi cha meï toâi ñi khuaát, Bethany laïi ngoài guïc ñaàu uû ruõ, tay maân meâ moät con soønhoû ñöôïc soùng bieån ñaùnh daït vaøo. Döôøng nhö em caûm thaáy gaàn guõi vôùi sinh vaät beù nhoûnaøy: caû hai ñeàu coâ ñôn vaø caàn ñöôïc chôû che. Toâi ñöùng daäy, böôùc doïc theo trieàn caùt. – Bethany! Chò nghó em khoâng neân ngoài maõi ñaây ñeå nghó ngôïi nhö vaäy. – Toâikhuyeân coâ beù. – Cöù ñeå em ôû ñaây moät mình, chò Sarah aï. Coù leõ ñieàu ñoù giuùp em caûm thaáy thoaûimaùi hôn. – Nhöng chò seõ caûm thaáy thoaûi maùi nhaát neáu coù ñöôïc moät ñöùa em gaùi nhö em. Chòchæ muoán hai chò em mình cuøng chôi ñuøa thoâi maø. Toâi nhìn Bethany trong im laëng roài dôïm böôùc ñi. Nhöng tröôùc quay löng, toâi coá noùivôùi em caâu cuoái: – Chò bieát em ñaõ traûi qua moät thôøi gian khoù khaên vaø ñang caàn ngöôøi chia seû. Taátcaû chuùng ta ñeàu phaûi traûi qua nhöõng giôø phuùt khoù khaên trong ñôøi vaø ñeàu caàn coù moät ngöôøibaïn. Vaø chò muoán mình ñöôïc laø ngöôøi baïn ñoù cuûa em. Bethany nhìn toâi baèng ñoâi maét caûm ñoäng. Toâi nhaän thaáy moät ñieàu gì ñoù ñang thayñoåi trong em. 18
 19. 19. – Caûm ôn chò, Sarah. Em seõ coá gaéng. – Bethany noùi. – Giôø thì chuùng ta ñi bôi ñi. Noùi roài, hai chò em toâi cuøng hoøa mình vaøo laøn nöôùc trong xanh cuûa baõi bieånMexico. Nhöng ñoät nhieân, toâi nghe chaân mình kheõ nhoùi ñau. Döôøng nhö coù con gì ñoù vöøacaén vaøo chaân toâi. – OÂi! Ñau quaù. – Toâi heùt leân. – Coù con gì ñoù caén chò ñau quaù. Toâi ñöa maét nhìn xuoáng. Qua laøn nöôùc trong xanh, toâi nhìn thaáy moät con caù vôùi caùimuõi daøi ñang ñaâm vaøo chaân mình. – OÀ khoâng! Chò leân bôø ñaây. – Toâi noùi vaø bôi vaøo bôø. Bethany nhanh tay ruùt con caù ra khoûi chaân toâi, nheï nhaøng noùi: – Chò ôû laïi bôi ñi. Loaøi caù naøy chæ nöông theo soùng vaø khoâng coù ñoäc ñaâu. Neáu ñeåyù, chò seõ traùnh ñöôïc boïn chuùng raát deã daøng. Chò nhìn em nheù. Noùi roài, Bethany xoay ngöôøi theo laøn nöôùc. Toâi nhìn em, mæm cöôøi. Ñieàu maøBethany caàn chính laø caûm giaùc ñöôïc tin töôûng vaø toâi caûm thaáy thaät haïnh phuùc khi ñem laïicho em caûm giaùc ñoù. Vaäy laø cuoái cuøng, toâi cuõng ñaõ tìm ñöôïc chìa khoùa môû cöûa traùi timcuûa Bethany. - Voõ Hoàng AÙnh 19
 20. 20. Tên em trên hàng ch vàng Anne ngoài ôû baøn aên, nhaám nhaùp vaøi chieác baùnh boät baép nöôùng vaø lô ñaõng ñoïc haøngchöõ in treân hoäp: “Baùnh boät baép nöôùng thôm ngon – chöông trình khuyeán maõi haáp daãn vôùiquaø taëng tuyeät vôøi. Xin xem chi tieát ôû maët sau”. Chò Mary ngoài ñoái dieän vôùi Anne, cuõng ñang daùn maët ñoïc haøng chöõ phía beân kiahoäp baùnh, phaán khích reo leân: – OÀ, Anne nhìn neø. Moät moùn quaø khuyeán maõi tuyeät vôøi! – Chò daøi gioïng ñoïc töøngchöõ: “Teân cuûa baïn treân haøng chöõ vaøng laáp laùnh”. Anne toø moø laät chieác hoäp laïi. “Haõy göûi moät ñoâ-la keøm theo tôø khuyeán maõi naøy ñeánchuùng toâi, vaø ñöøng queân vieát teân rieâng cuûa baïn vaøo doøng troáng. Baïn seõ nhaän ñöôïc moät keïptoùc thaät xinh xaén coù khaéc teân cuûa baïn baèng chöõ vaøng laáp laùnh”. – Thaät tuyeät vôøi! – Anne cöôøi toe toeùt nhö theå ñaõ thaáy chieác keïp toùc tröôùc maët. –Moät chieác keïp xinh xaén vôùi teân cuûa em ñöôïc maï vaøng. Em seõ göûi teân mình ñeán choã hoï ñeånhaän quaø khuyeán maõi. – Nhöng Anne naøy, chò thaáy noù tröôùc maø. – Chò Mary leân tieáng. – Vì vaäy chò seõ göûiñi. Hôn nöõa, em cuõng khoâng coù moät ñoâ-la ñeå göûi keøm! – Nhöng em muoán caùi keïp ñoù. Chò ñeå em laõnh nheù. – Anne ñeà nghò. – Khoâng, laàn naøy thì khoâng ñöôïc. Chò seõ laø ngöôøi göûi ñi. – Mary noùi. – Luùc naøo chò cuõng laøm theo yù chò. – Anne giaän döõ ñöùng daäy, nöôùc maét chaûy daøi. –Vaäy thì chò göûi ñi. Em khoâng caàn nöõa! Anne giaän chò Mary ñeán möùc khoâng theøm noùi chuyeän vôùi chò trong suoát caû tuaàn sauñoù. Moät buoåi chieàu, Anne nghe thaáy tieáng ngöôøi ñöa thö troø chuyeän vôùi meï vaø chò Mary ôûngoaøi. Coâ beù bieát quaø khuyeán maõi cuûa chò Mary ñaõ ñeán. Duø raát muoán ñöôïc nhìn thaáychieác keïp toùc ñoù nhöng Anne nhaát quyeát khoâng chòu ra ngoaøi. Coâ beù chaïy veà phoøng vaøñoùng cöûa laïi. Moät luùc sau, Anne nghe thaáy tieáng böôùc chaân tieán veà phoøng mình. Chò Maryngoài xuoáng beân caïnh Anne, gioïng nhoû nheï: – Anne, quaø khuyeán maõi ñaõ ñeán roài naøy! – Em bieát. Nhöng noù laø cuûa chò cô maø. Em hy voïng chò thích noù. – Anne noùi, vaãnkhoâng quay ngöôøi laïi. Khoâng ñeå yù tôùi gioïng ñieäu hôøn doãi cuûa Anne, Mary töø töø boùc lôùp giaáy goùi quaø ra. – OÀ, tuyeät ñeïp! – Mary traàm troà reo leân. – Boán chöõ caùi naøy môùi ñeïp laøm sao! Em coùmuoán xem khoâng, Anne? – Khoâng, caùi keïp ñoù cuûa chò. Em khoâng muoán xem ñaâu. – Anne noùi vôùi gioïng runrun, nöôùc maét chöïc öùa ra. Khoâng noùi gì theâm, Marry ñaët caùi hoäp giaáy leân chieác baøn caïnh giöôøng coâ em gaùi roàiñi xuoáng caàu thang. Anne ôû laïi moät mình, nghe böôùc chaân chò Mary xa daàn. Ban ñaàu coâ beù nhaát quyeátkhoâng nhìn laïi, nhöng roài trí toø moø noåi leân, Anne ñöùng daäy ñi veà phía chieác baøn. Nhìn vaøo 20
 21. 21. chieác hoäp giaáy, coâ beù troøn maét ngaïc nhieân khi thaáy caùi keïp toùc. Moät caûm giaùc laãn loän traøodaâng trong loøng coâ beù, vaø nhöõng gioït nöôùc maét baét ñaàu laên daøi treân maù. Treân chieác keïp laø boán chöõ caùi maøu vaøng laáp laùnh, nhöng khoâng phaûi “M-A-R-Y” maøchính laø “A-N-N-E”. - Tuyeát Haïnh 21

×