Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chinh phục mục tiêu

420 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chinh phục mục tiêu

 1. 1. BRIAN TRACY CHINH PH C M C TIÊUHow to get everything you want – Faster than you ever thought possible Cách nhanh nh t t ư c nh ng gì b n mu n
 2. 2. Bìa 4 B n khao khát thành công? B n ã l p ra nh ng m c tiêu l n lao cho cu c i mình? Nh ng m c tiêu nàyli u có ph i là m t i u gì ó quá vi n vông? M t i u tôi s m nh n ra là c n lên k ho ch cho chính cu c i mình, dù cho k ho ch y có kém c i thnào chăng n a thì v n t t hơn là không có k ho ch nào c . “Chinh ph c m c tiêu” v i 21 ý tư ng và chi n lư c quan tr ng s giúp b n hi n th c hóa m i i u mongư c. Hàng trăm ngàn ngư i, th m chí là hàng tri u ngư i, kh i nghi p v i hai bàn tay tr ng và t ư c thànhcông vang d i nh nh ng nguyên t c này. Nh ng gì ngư i khác làm ư c thì b n cũng có th làm ư c, mi n làb n th c s b t tay th c hi n! - Brian Tracy Hành trình v n d m kh i u t bư c chân u tiên. - Kh ng T
 3. 3. M CL C1. PHÁT HUY TI M NĂNG CÁ NHÂN2. CH U TRÁCH NHI M V I CU C I MÌNH3. KI N T O TƯƠNG LAI4. XÁC NH GIÁ TR B N THÂN5. XÁC L P M C TIÊU TH C S6. XÁC NH M C ÍCH RÕ RÀNG7. PHÂN TÍCH NI M TIN8. HÀNH NG NGAY T U9. O LƯ NG S TI N B C A B N THÂN10. LO I B TR NG I11. TR THÀNH CHUYÊN GIA TRONG LĨNH V C C A MÌNH12. K T GIAO V I NH NG NGƯ I PHÙ H P13. L P K HO CH HÀNH NG14. QU N LÝ TH I GIAN HI U QU15. RÀ SOÁT M C TIÊU HÀNG NGÀY16. LIÊN T C HÌNH DUNG V CÁC M C TIÊU17. KÍCH HO T TI M NĂNG TRÍ TU18. LUÔN LUÔN LINH HO T19. PHÁT HUY TÍNH SÁNG T O B M SINH20. HÀNH NG M I NGÀY21. KIÊN TRÌ N LÚC THÀNH CÔNGK T LU N
 4. 4. ÔI L I CÙNG B N C Chưa bao gi có nhi u v n h i cho con ngư i như th i i ngày nay. Dù v n còn nh ng v n nan gi i,nhưng chúng ta không th ph nh n r ng th gi i ang bư c vào m t k nguyên hòa bình và th nh vư ng hơnb t c th i i nào trư c ây trong l ch s nhân lo i. Trong th k 20, nư c M có kho ng 5.000 tri u phú. n năm 2000, con s y tăng lên r t nhi u và h uh t nh ng ngư i này u t l c cánh sinh trên con ư ng n nh vinh quang c a mình. Các chuyên gia kinht d báo r ng trong hai th p niên ti p theo s xu t hi n thêm kho ng 10.000 – 20.000 tri u phú n a. B n nghĩmình có th b t phá có m t trong b n danh sách này không? B n có l p ra nh ng m c tiêu l n lao cho cu c i mình? Nh ng m c tiêu này li u có ph i là m t i u gì ó quá vi n vông? “Chinh ph c m c tiêu” s giúpb n tìm ư c cách th c phù h p nh m hi n th c hóa i u này. V N S KH I U NAN tu i 18, tôi r i trư ng trung h c mà v n chưa có m nh b ng t t nghi p trong tay. Tôi lao vào làm m icông vi c. u tiên là r a bát ĩa m t khách s n nh , sau ó, tôi r a xe hơi m t gara, r i làm nhân viên lausàn nhà cho m t d ch v v sinh. Vài năm sau, tôi phiêu b t kh p nơi và làm m i công vi c chân tay ki ms ng, t làm vi c trong xư ng cưa, b c x p hàng hóa trong nhà máy hay các nông trư ng và trang tr i chănnuôi, n vi c n g trong r ng và i ào gi ng khi mùa khai thác g k t thúc. Câu chuy n v cu c mưu sinh v t v c a tôi không d ng l i ó. Có m t th i gian tôi còn làm th n , làmngư i ph vi c trên nh ng chuy n tàu ch hàng c a Na Uy vùng B c i Tây Dương. n tu i 23, tôi v n làm t k làm thuê theo th i v . Ph i, tôi là m t ngư i không ư c h c hành n nơi n ch n và không có m tngh n nh. Khi h t th i v , nh ng công vi c chân tay không còn ai thuê, tôi xin làm nhân viên bán hàng, ch y u là n gõ c a các văn phòng hay h gia ình bán s n ph m và hư ng hoa h ng trên s hàng bán ư c. Vâng, ó ch c ch n không ph i là m t kh i u suôn s trong cu c i c a b t c ai! NGÀY Y Ã N! M t ngày, tôi l y ra m t m nh gi y và vi t vào ó m t m c tiêu táo b o: m i tháng ph i ki m ư c 1.000 ô-la t vi c bán hàng qua i n tho i. Sau ó, tôi g p t gi y l i và c t i. M t tháng sau, v n may m m cư i v i tôi. Trong quãng th i gian này, tôi ã nghĩ ra m t k thu t bán hàngr t hi u qu , khi n cho doanh s bán ra tăng lên g p ba l n so v i th i gian u. Cùng th i i m ó, công ti màtôi ang làm vi c ư c bán l i cho m t ngư i ch m i. Chính xác là sau 30 ngày k t hôm tôi vi t m c tiêuc a mình ra gi y, ngư i ch m i này ã g i tôi n và xu t m c lương 1.000 ô-la m t tháng sau nh ng gìông nh n th y trong cách bán hàng hi u qu c a tôi. Công vi c c a tôi bây gi là qu n lý i ngũ nhân viênkinh doanh và truy n l i cho h nh ng k năng cũng như kinh nghi m c a mình. Tôi ch p nh n l i ngh y,và cũng k t giây phút ó, cu c i c a tôi ã thay i. Ch trong 18 tháng, tôi chuy n t v trí m t nhân viên bán hàng lên làm giám c kinh doanh, tuy n d ngvà qu n lý m t i ngũ hơn 95 con ngư i. Tôi luôn chú tr ng hư ng d n nhân viên cách ra m c tiêu vàphương th c bán hàng sao cho th t hi u qu . G n như ngay l p t c, phép nhi m màu y giúp h tăng thu nh plên r t nhi u l n. n nay, nhi u ngư i trong s h ã là tr thành tri u phú, t phú. Tuy nhiên, cu c i tôi sau ó cũng l m n i thăng tr m ch không ph i là m t chu i bư c ti n êm ái. Tôixuôi ngư c kh p nơi, s ng và làm vi c hơn 80 nư c, h c ti ng Pháp, c, Tây Ban Nha, và m nhi m nhi uvai trò thu c hơn 22 lĩnh v c khác nhau. Do thi u kinh nghi m mà ôi khi cũng là do s ngu ng c, nhi u l n tôi ã ánh m t t t c nh ng gì mìnhv t v g y d ng ư c, và ph i b t u l i t con s 0. C m i l n th t b i, tôi l i ng d y và b t u tr l ib ng cách phác th o m t s m c tiêu m i cho b n thân và s d ng nh ng phương pháp mà tôi s chia s v i cácb n trong nh ng trang ti p theo ây. Sau m t vài năm v t l n v i vi c thi t l p và t m c tiêu thi u th ng nh t, cu i cùng tôi quy t nh t p h pt t c m i kinh nghi m, ý tư ng và chi n lư c c a mình thành m t h th ng bài b n. Nh v y, tôi ã xây d ng ư c phương pháp xác l p m c tiêu và luôn tuân th phương pháp này m i khi th c hi n b t kỳ công vi c nào. B TC AI CŨNG CÓ TH THÀNH CÔNG!
 5. 5. K t năm 1981, tôi b t u hư ng d n phương pháp xác l p m c tiêu trong các cu c h i th o chuyên ,và cho n bây gi ã có hơn 2 tri u ngư i t 35 qu c gia ăng ký tham d . Tôi cũng ti n hành ghi âm và ghihình các bài t p hư ng d n c th t o i u ki n cho m i ngư i d dàng th c hành. Phương pháp xác l p m c tiêu ã giúp tôi cũng như hàng ngàn ngư i khác ki m soát cu c s ng t t hơn. Vàch c ch n r ng phương pháp này cũng s mang n cho b n nh ng i u tương t . i u mà tôi s m nh n ra chính là vi c lên k ho ch, dù cho k ho ch y có kém c i th nào chăng n a thìv n t t hơn là không có k ho ch nào c . Hàng trăm ngàn ngư i, th m chí là hàng tri u ngư i, kh i nghi p v ihai bàn tay tr ng và t ư c thành công vang d i nh nh ng nguyên t c này. Nh ng gì ngư i khác làm ư cthì b n cũng có th làm ư c, mi n là b n th c s b t tay th c hi n. Dõi theo t ng trang sách, b n s h c ư c 21 ý tư ng và chi n lư c quan tr ng nh t trong bư c ư ng ti n n thành công. Không có gi i h n nào i v i thành công, ngo i tr nh ng gi i h n mà b n t t ra trong suynghĩ c a chính mình. - Brian Tracy
 6. 6. Hành trình v n d m kh i u t bư c chân u tiên. - Kh ng T
 7. 7. 1. PHÁT HUY TI M NĂNG CÁ NHÂN Ti m năng c a con ngư i cũng gi ng như m t i dương chưa ư c khám phá, m t l c a m i hãy còn tinh khôi, m t th gi i c a nh ng kh năng ch ư c c i trói hư ng n nh ng i u vĩ i. - Brian Tracy Thành công chính là m c tiêu c n ph i hư ng t i, còn t t c nh ng i u khác ch nh m ti p thêm nhiên li ucho cu c hành trình ó mà thôi. T t c nh ng ngư i thành công u có thiên hư ng chú tr ng vào m c tiêu c amình. H nh n bi t ư c i u mình kỳ v ng và d n h t tâm s c trong t ng phút t ng gi t ư c i u ó. Trong quá trình này, kh năng xác nh m c tiêu có th ư c xem là k năng quan tr ng nh t. M c tiêu sc i trói cho thái tích c c, gi i phóng các ý tư ng và năng lư ng giúp b n nhanh chóng ch m ích. N ukhông có m c tiêu, tương lai c a b n ch bi t phó m c cho s may r i. Ngư c l i, v i m t m c tiêu xác nh,b n s lao i như m t mũi tên ang nh m th ng n ích. Trong b n luôn ti m n r t nhi u kh năng chưa ư c khơi d y và s th c là b n ch m i s d ng m t ph nr t nh nh ng kh năng y. Vi c b n xu t phát t âu không thành v n mà i u quan tr ng nh t là b n anghư ng n âu. Nh ng ư c mu n và suy nghĩ c a b n thân s thúc y b n t tin phát tri n năng l c và kíchthích m c c m h ng b n ti n nhanh v ích. B N S TR THÀNH NH NG GÌ B N THƯ NG NGHĨ N NH T Có l phát hi n vĩ i nh t trong l ch s nhân lo i chính là s c m nh tinh th n c a m t ngư i có kh năngt o ra h u h t m i khía c nh trong cu c i h . M i th do bàn tay con ngư i t o nên trong th gi i này uthoát thai t m t suy nghĩ hay m t ý tư ng c a m t ngư i nào ó trư c khi ư c chuy n thành hi n th c. B ncó nh n th y r ng m i hành ng, vi c làm c a mình u b t ngu n t m t ý nghĩ, ư c mu n, hy v ng, ư c mơc a chính b n hay m t ngư i nào khác? Tư duy c a con ngư i luôn mang tính sáng t o. Nó nh hình th gi iriêng c a m i ngư i và nh hư ng t i m i i u x y n v i ngư i ó. Th gi i bên ngoài chính là t m gương ph n chi u th gi i trong con ngư i b n, nó t o nên m t tri t lý vôcùng giá tr : B n s tr thành nh ng gì b n thư ng nghĩ n nh t. Khi ư c h i v nh ng i u mà mình thư ng nghĩ n, nh ng ngư i thành t cho bi t h thư ng nghĩ n i u mà h mu n có, và làm sao t ư c i u ó. Trong khi ó, nh ng ngư i kém thành công và khôngc m th y h nh phúc l i thư ng nghĩ và nói v nh ng i u mà h không mu n g p ph i. H b n r n v i nh ng i u phi n mu n c a mình hay v nh ng khi m khuy t c a ngư i khác. S ng không m c tiêu cũng gi ng như lái xe trong màn sương mù dày c. Dù cho xe c a b n có ti n ích, cóhi n i n âu chăng n a, thì b n v n ph i lái i ch m ch p, dè ch ng ngay c trên nh ng con ư ng b ngph ng nh t. M t m c tiêu rõ ràng cho phép b n tăng t c, ti n nhanh v phía trư c t ư c nh ng i u mìnhth c s mong mu n. THI T L P M C TIÊU B n b t m t con chim b câu có b n năng tìm ư ng v nhà và b nó vào m t cái l ng. Dùng m t t m v iph lên chi c l ng và cho vào trong m t cái thùng. y kín thùng l i và cho vào cabin c a m t chi c xe t i. Sau ó, b n lái chi c xe t i y n m t a i m th t xa a i m ban u. Khi b n m chi c h p và th con b câura kh i l ng, nó s bay lên không trung, lư n vài vòng, r i bay ngư c v úng nơi mà ta ã b t nó i, d u nơi ycách xa hàng ngàn kilômét. B n cũng có kh năng hư ng n m c tiêu tương t như loài b câu, nhưng b n th m chí còn có thêmm t i m kỳ di u hơn. Khi bi t rõ m c tiêu c a mình, b n không c n quan tâm n vi c m c tiêu ó angcách b n bao xa hay làm th nào t ư c nó, b n ch c n quy t nh xem mình th c s mong mu n i u gìvà t ó hư ng th ng n i u mình mong mu n. M t i u kỳ di u là m c tiêu cũng s d ch chuy n v phía b nm t cách chính xác, và t i m t th i i m c th trong tương lai, m t nơi ch n c th , b n và m c tiêu c amình s g p nhau. ây là nh ng hành ng thu c v b n năng, th nên b n hoàn toàn có th t ư c các m c tiêu c a mình,b t k ó là m t vi c ơn gi n như xem chương trình truy n hình t i nay hay t o d ng m t cu c s ng viên mãn.
 8. 8. Gi ng như m t c máy ã ư c l p trình s n, cơ ch tìm ki m m c tiêu c a b n ho t ng m t cách t ng vàliên t c nh m áp ng t t c nh ng i u b n mong mu n v n ã ư c “cài t”. Quy mô m c tiêu ph thu c vào c m nh n c a b n v kh năng v n có c a b n thân. N u b n t ra chomình nh ng m c tiêu nh bé, cơ ch tìm ki m m c tiêu t ng s giúp b n th a ư c nguy n. N u b n thi t l pnh ng m c tiêu l n lao, năng l c t nhiên s thúc y b n t ư c nh ng m c tiêu ó. Tóm l i, b n hoàn toàncó quy n quy t nh quy mô, ph m vi và chi ti t c a m c tiêu mà mình mu n hư ng n. T I SAO M I NGƯ I KHÔNG THI T L P M C TIÊU CHO MÌNH? ây là m t câu h i thú v : N u vi c tìm ki m m c tiêu ư c là t ng thì t i sao s ngư i bi t ho ch nhm c tiêu rõ ràng, c th và bài b n l i quá ít? ây th c s là m t trong nh ng bí n l n nh t c a con ngư i.Theo tôi, có b n lý do chính gi i thích cho i u này: a ph n con ngư i nghĩ r ng m c tiêu không th t s quan tr ng H u h t m i ngư i không nh n ra t m quan tr ng c a vi c xác l p m c tiêu. N u b n s ng trong m t môitrư ng mà nh ng ngư i thân hay b n bè xung quanh không bao gi bàn lu n hay có nh ng ánh giá v ý nghĩac a m c tiêu thì r t có th b n s l n lên nhưng không h bi t r ng năng l c thi t l p và hoàn thành m c tiêu cótác ng r t l n n cu c i b n sau này. Hãy th nhìn quanh b n mà xem! Có bao nhiêu ngư i b n hay ngư ithân c a b n hi u rõ và g n bó v i m c tiêu c a riêng h ? a ph n con ngư i không bi t cách xác l p m c tiêu Con ngư i hoàn toàn không có khái ni m v vi c thi t l p m c tiêu cho b n thân. Th m chí, m t s ngư icòn nh m l n m c tiêu v i ư c mu n, gi c mơ như “ki m ư c nhi u ti n”, “luôn h nh phúc”, “gia ình êm m”. M c tiêu ph i là m t i u gì ó hoàn toàn khác bi t v i ư c mu n, nó ph i rõ ràng, c th và ư c li t kêh n hoi. V i tư cách là ngư i thi t l p m c tiêu, b n có th d dàng và nhanh chóng trình bày nh ng ho ch nhc a mình v i ngư i khác. ng th i, b n có th xác nh, i u ch nh và lên k ho ch hoàn thành m c tiêura. a ph n con ngư i mang n i s th t b i Th t b i thư ng gây cho con ngư i c m giác chán chư ng, m t m i, nh ng t n thương và thi t h i c v v tch t l n tinh th n. Và trong i, không ai là không tr i qua m t vài l n th t b i. Sau m i l n như th , m i ngư il i t nh r ng s c n tr ng hơn và không sa vào v t thêm l n n a. Nhưng cái bóng c a nh ng sai l m v nquá l n và h không th vư t qua, ơn gi n vì h không bi t ng l i thi t l p m c tiêu cho mình trongnh ng hoàn c nh như th . K t c c là cu c i h trôi qua dư i m c kh năng c a chính mình. a ph n con ngư i mang n i s b ch i b Lý do th tư, nhi u ngư i không thi t l p m c tiêu vì n i ám nh b t ch i. H s r ng khi thi t l p m ctiêu mà sau ó không t ư c thì nh ng ngư i khác s ch trích và nh o báng h . tránh i u này x y ra gâyc n tr và d làm n n lòng, chúng ta nên gi bí m t khi thi t l p nh ng m c tiêu c a mình. Hãy ch cho m ingư i th y k t qu khi b n ã hoàn thành nó. Như v y s không ai có th làm b n t n thương ư c. VI T M C TIÊU RA GI Y Trong quy n What They Don’t Teach You at Harvard Business School (Nh ng i u không ư c d y t iTrư ng Kinh doanh Harvard - HBS), Mark McCormack có c p n m t nghiên c u c a Harvard ư c ti nhành trong 10 năm, t 1979 n 1989. Năm 1979, câu h i t ra cho nh ng sinh viên t t nghi p chương trìnhMBA1 c a HBS là: “B n ã thi t l p m c tiêu cho tương lai c a mình rõ ràng ra trên gi y và l p k ho chhoàn thành chúng chưa?”. K t qu th t b t ng : ch có kho ng 3% s ngư i t t nghi p t ng làm i u ó. 13%thì có m c tiêu nhưng chưa vi t ra trên gi y. 84% còn l i không h có m c tiêu nào c th c , ngoài vi c mu nnhanh chóng thoát kh i trư ng h c. Mư i năm sau, năm 1989, nh ng nhà nghiên c u tìm g p l i và ti n hành ph ng v n nh ng thành viêntrong khóa h c ó. H nh n th y r ng nhóm 13% ang có thu nh p trung bình g p ôi so nh ng ngư i thu cnhóm 84%. Nhưng i u áng ng c nhiên hơn c là nhóm 3%, hi n có thu nh p bình quân g p 10 l n so v i97% nhóm còn l i. S khác bi t duy nh t gi a nh ng nhóm này chính là m c rõ ràng c a m c tiêu mà h ãxác l p sau khi t t nghi p.1 MBA (Master of Business Administration): Th c s chuyên ngành Qu n tr kinh doanh.
 9. 9. KHÔNG CÓ B NG CH Ư NG Tính rõ ràng và c th trong vi c xác l p m c tiêu là vô cùng quan tr ng. Th hình dung b n c n tìm nm t ngôi nhà khu ngo i ô c a m t thành ph l n mà ó ch ng có m t t m bi n ch ư ng nào và trong tayb n cũng không có t m b n c a thành ph y. T t c nh ng gì b n nh n ư c ch là m t s mô t chungchung v a i m căn nhà. Trong trư ng h p này, b n nghĩ mình s m t bao lâu tìm ra ngôi nhà ó? Có thb n ph i m t c i! Ho c gi b n có tìm ra ư c ngôi nhà ó thì ph n l n có l là nh may m n. Nhưng th t áng bu n, ây cũng là cách mà h u h t m i ngư i ang i x v i chính cu c i mình. R t nhi u ngư i kh i u cu c s ng như b t u m t hành trình lang thang vô nh trong m t th gi ikhông phương hư ng, không sơ rõ ràng. Nó cũng gi ng như vi c kh i nghi p mà không có m c tiêu và kho ch th c hi n. H ch ơn gi n là khám phá m i vi c trong trình t di n bi n thông thư ng. Dù 10 hay 20năm sau, h v n c m th y không hài lòng v i công vi c, không h nh phúc v i cu c hôn nhân và không pháttri n ư c b n thân. Cu c s ng c a h v n là hàng êm v nhà, b t ti-vi lên xem, r i hy v ng và ư c mơ ngàymai s t t p hơn. Nhưng ư c v ng ó hi m khi tr thành s th t. ơn gi n vì chính b n thân h không ch utham gia vào quá trình ho ch nh cho tương lai c a mình. H NH PHÚC NG HÀNH CÙNG M C TIÊU Aristotle, nhà hi n tri t Hy L p, t ng ưa ra l i giáo hu n vô cùng quan tr ng r ng con ngư i là m t sinhv t s ng có m c tiêu. Ông cho r ng t t c nh ng hành ng c a con ngư i u có m t m c ích nào ó. H chh nh phúc khi th a ư c ư c nguy n c a mình. Và Earl Nightingale, m t di n gi n i ti ng ngư i M , thì nóir ng: “H nh phúc là vi c hi n th c hóa d n m t ý tư ng hay m c tiêu th a áng”. Th c v y, h nh phúc ch n khi nào chúng ta bi t n l c không ng ng nh m hư ng n m t i u gì óquan tr ng i v i chính mình. Victor Frankl, nhà sáng l p trư ng phái tâm lý phân tích hi n th c v ý nghĩacu c s ng (logotherapy) cho r ng, nhu c u l n nh t c a con ngư i là tìm ki m ý nghĩa và m c ích c a cu cs ng. Khi thi t l p m c tiêu, trong b n s hình thành ý ni m v ý nghĩa, m c ích và phương hư ng s ng chomình. Lúc y, b n s c m th y m nh m , nhi t tình và làm vi c hi u qu hơn. ng th i b n cũng c m th y ttin hơn i v i b n thân và kh năng c a mình. M i bư c hư ng n các m c tiêu s là thang b c b n giatăng ni m tin vào chính mình trong vi c hoàn thành nh ng m c tiêu l n hơn trong tương lai. Dư ng như ngày càng có nhi u ngư i e ng i trư c s thay i và hoang mang v tương lai hơn so v i b tkỳ th i i nào trong l ch s . Và m t trong nh ng l i ích to l n nh t khi thi t l p m c tiêu chính là b n có thki m soát ư c hư ng thay i trong cu c s ng. i u ó có nghĩa là b n hoàn toàn t quy t nh và t nhhư ng ph n l n nh ng thay i c a i mình. Quan tr ng nh t là ph i có m c tiêu rõ ràng Ti m năng c a con ngư i có s c m nh phi thư ng. Trong con ngư i b n ngay lúc này ây ã hàm ch a khnăng t ư c h u h t các m c tiêu mà b n thi t l p cho b n thân. Trách nhi m l n nh t c a b n là ph i dànhth i gian c n thi t xác nh rõ ràng và chính xác i u b n mu n, và nh n ra âu là cách t t nh t t ư cchúng. B n càng hình dung rõ ràng v các m c tiêu thì b n càng có th phát huy ti m năng t ư c nh ng i u t t p trong cu c i. Tuy nhiên, h u h t m i ngư i u không nh n ra và s d ng h t ti m năng c a b n thân. Theo m t nghiênc u c a trư ng i h c Stanford, m t ngư i bình thư ng ch s d ng kho ng 2% năng l c trí tu c a mình.Ph n năng l c còn l i ch n m yên d tr dành cho th i gian v sau. Nó cũng gi ng như vi c cha m dànhcho b n m t ngân qu 100.000 ô-la, nhưng b n ch rút ra chi tiêu 2.000 ô-la. S ti n còn l i v n n m trong tàikho n và b n không bao gi s d ng n h t cu c i. NI M KHÁT KHAO Ni m khát khao là ch t men giúp chúng ta vươn n m i thành công trong i. Ch khi nào s khát khao trnên mãnh li t thì b n m i có năng lư ng và ng l c vư t qua m i tr ng i trên con ư ng c a mình. Vàcó m t s th t là h u h t nh ng gì b n mu n, n u có kiên trì và s mãnh li t thì nh t nh b n s t ư cchúng. H. L. Hunt, m t t phú trong ngành d u h a, khi ư c h i v bí quy t c a s thành công, ã áp r ng mu nthành công òi h i ph i có hai i u ki n và ch hai i u ki n mà thôi. Th nh t, b n ph i bi t chính xác b n thân
 10. 10. mình mu n i u gì. H u như m i ngư i u không có câu tr l i d t khoát cho v n này. Th hai, b n ph ibi t ư c cái giá b n s ph i tr khi t ư c chúng, và sau ó t p trung gi i quy t nó. H NH PHÚC LÀ M C TIÊU T I H U nhà hàng, chúng ta dùng b a và sau ó thanh toán hóa ơn. Nhưng trong b a ti c buffet, chúng ta t ph cv cho mình và ph i tr ti n trư c khi thư ng th c các món ăn. Và cu c i gi ng như m t b a ti c buffet hơnlà vi c ư c ph c v nhà hàng. Nhi u ngư i sai l m khi nghĩ r ng h ch ch p nh n tr giá sau khi ã ch cch n v s thành công. Vi c này cũng gi ng như khi ta ng i trư c “lò l a cu c i” và nói r ng “hãy cho tôi ítnhi t trư c r i tôi s cho c i vào sau”. Zig Ziglar - di n gi , tác gi và cũng là doanh nhân ngư i M , t ng nói r ng: “Thang máy d n n thànhcông ã b h ng. Nhưng thang b lúc nào cũng s n sàng”. Và Aristotle t ng cho r ng m c ích cu i cùng trongt t c các ho t ng c a con ngư i là t ư c h nh phúc cá nhân. Theo ông, dù b n làm b t c i u gì thì cũnghư ng n vi c nâng cao h nh phúc cho b n thân theo m t cách nào ó. Và dù b n có th ho c không th t ư c h nh phúc, thì h nh phúc v n luôn là m c tiêu cao nh t c a b n. CHÌA KHÓA H NH PHÚC Thi t l p m c tiêu, không ng ng n l c và cu i cùng t ư c m c tiêu chính là chìa khóa h nh phúc trongcu c i m i ngư i. Vi c thi t l p m c tiêu có m t ý nghĩa h t s c l n lao, n n i ch vi c nghĩ n m c tiêuthôi cũng có th làm cho chúng ta c m th y h nh phúc. gi i phóng và phát huy t i a ti m năng c a mình, b n nên t o thói quen thi t l p và hoàn thành m ctiêu hàng ngày trong su t cu c i. B n nên d n tâm trí luôn nghĩ và nói v nh ng i u mình mu n thay vìsuy nghĩ v nh ng i u không mong mu n. Ngay t lúc này, b n ph i quy t tâm hư ng n các m c tiêu c th ,gi ng như m t tên l a hay m t con chim b câu nh hư ng th ng ti n n nh ng m c tiêu quan tr ng. Cu c s ng c a b n, tương lai c a b n s h nh phúc hơn khi b n không ng ng n l c xác nh và kiên trì t ư c ngày càng nhi u i u mà b n th c s mong mu n. M c tiêu càng rõ ràng thì b n càng phát huy t i a ti mnăng t ư c thành công trong cu c s ng và s nghi p c a mình. PHÁT HUY TI M NĂNG C A B N 1. Hãy nghĩ r ng b n luôn có kh năng t ư c b t kỳ m c tiêu nào c a b n thân. Hãy xác nh: B n th c s mu n tr thành ngư i như th nào, mu n g t hái ư c gì và mu n làm i u gì? 2. i u gì mang l i cho b n c m giác v ý nghĩa và m c ích l n nh t trong cu c i? 3. Hãy suy ng m v cu c s ng cá nhân và công vi c c a mình. Hãy th hình dung xem kh năng b n thay i th gi i quanh mình như th nào? B n nên, ho c có th thay i i u gì? 4. B n thư ng nghĩ và nói v i u b n mu n hay không mu n? 5. Cái giá mà b n s ph i tr khi t ư c m c tiêu quan tr ng nh t là gì? 6. Sau khi tr l i nh ng câu h i trên, b n c n th c hi n i u gì ngay lúc này?
 11. 11. 2. CH U TRÁCH NHI M V I CU C I MÌNH Có m t quy t c chung là m i ngư i r t ít d a vào nh ng i u mà b m sinh ã có. H mu n tr thành chínhnh ng gì h t t o ra cho mình. - Alexander Graham Bell Như ã k , năm 21 tu i tôi v n r t túng qu n và s ng trong m t căn phòng ch t h p. Ban ngày tôi làm vi c m t công trư ng xây d ng, t i v l i t nh t mình trong phòng. Có l vì v y tôi có r t nhi u th i gian suyng m v m i th . M t ngày khi ang ng i bên chi c bàn ăn nh trong b p, b t ch t trong u tôi lóe lên m t ý nghĩ kỳ l . Nó ã thay i c cu c i tôi. Tôi ch t nh n ra r ng k t giây phút này tôi s là ngư i quy t nh t t c nh ng gìs x y ra trong quãng i còn l i c a mình. Ch ng ai khác có th giúp mình. Ch ng có ai n gi i thoát mình rakh i cu c s ng túng qu n này âu! Ngay lúc y, tôi nh n ra r ng n u có b t kỳ i u gì trong i mình c n ph i thay i, thì s thay i ó ph ib t u t chính b n thân mình. KHÁM PHÁ VĨ I Tôi v n còn nh như in th i kh c y. Nó cũng gi ng như c m giác l n u tiên b n nh y dù - v a s hãiv a ph n khích. Tôi như ang phân vân trư c s l a ch n: Nh y hay không nh y? Và cu i cùng, tôi ã quy t nh nh y xu ng. Nói úng hơn, tôi ã quy t nh t nh n l y trách nhi m i v i cu c i mình. Tôi bi t r ngn u mu n thay i hoàn c nh hi n t i c a mình, thì tôi ph i làm khác i. T t c u do tôi quy t nh. V sau, tôi m i hi u ra r ng m t khi chúng ta ch p nh n gánh vác hoàn toàn trách nhi m i v i cu c imình, thì có nghĩa là ta ã trư ng thành. Nhưng áng bu n là h u h t m i ngư i thư ng không làm i u này.Tôi ã g p nhi u ngư i dù ã 40 - 50 tu i v n luôn càu nhàu v nh ng tr i nghi m không như ý mu n trư c âyc a h . H thư ng l i cho ngư i khác và hoàn c nh bên ngoài i v i nh ng th t v ng mà h nh n ư c.Th m chí, nhi u ngư i v n còn nguyên v gi n d m i khi nh c n nh ng i u mà cha m h ã làm (haykhông làm) i v i h t 20 hay 30 năm trư c. H như b m c k t trong quá kh và không th t gi i thoát chomình. C M XÚC TIÊU C C – K THÙ S 1 K thù l n nh t c a thành công và h nh phúc là c m xúc tiêu c c, dư i b t kỳ hình th c nào. Nh ng c mxúc này s trì kéo b n, tiêu hao m i sinh l c và tư c b nh ng ni m vui mà b n có th th hư ng trong cu c i. C m xúc tiêu c c, ngay t th i xa xưa, ã là y u t gây h i cho cá nhân và xã h i nghiêm tr ng hơn m id ch b nh trong l ch s . B i th , b n ph i bi t cách gi i phóng b n thân kh i nh ng c m xúc tiêu c c. ây ư c xem là m t trongnh ng m c tiêu quan tr ng nh t b n th c s t ư c h nh phúc và thành công trong i. Nh ng c m xúc tiêu c c như s hãi, ai oán, ganh ghét, ghen t , gi n d ph n l n u phát sinh t b n y ut mà tôi s trình bày sau ây. M t khi b n có th nh n di n và lo i b nh ng y u t này kh i suy nghĩ c amình, thì nh ng c m xúc tiêu c c s t ng l ng d u và không có cơ h i tr i d y. Khi ó, nh ng c m xúctích c c như yêu thương, thân thi n, vui v , nhi t tình s thay th , t ó cu c i b n s thay i theo hư ng t thơn, ôi khi ch m t vài phút, hay th m chí vài giây. ng bào ch a Nguyên nhân xâu xa u tiên gây ra nh ng c m xúc tiêu c c là s bào ch a. B n s có c m giác y u u ikhi t bào ch a v i b n thân ho c ngư i khác r ng b n có quy n ư c gi n d hay th t v ng vì m t lý do nào ó. ây chính là nguyên do lý gi i nh ng ngư i hay gi n d luôn mi ng gi i thích và trình bày th v cănnguyên nh ng c m xúc tiêu c c c a b n thân. Tuy nhiên, n u b n không bào ch a cho c m xúc tiêu c c c amình, thì b n cũng không gi n d ư c. Ch ng h n, m t nhân viên b m t vi c do s bi n ng c a n n kinh t và s suy gi m doanh thu c a côngty. Tuy nhiên, ngư i này l i t ra gi n d v i c p trên vì nghĩ r ng quy t nh cho anh ta thôi vi c là khôngcông b ng. Cơn t c gi n có th khi n anh ta quy t nh ki n ra tòa ho c quy t “ òi l i công b ng” b ng cáchnào ó. Ch ng nào mà anh ta còn ti p t c bào ch a cho mình, thì c m xúc y còn ti p t c ki m soát và chi ph isuy nghĩ cũng như ph n l n cu c i anh ta.
 12. 12. Tuy nhiên, n u anh ta ch p nh n “Mình b m t vi c r i. i u ó cũng bình thư ng thôi. Ch ng ph i cũngcó r t nhi u ngư i b m t vi c trong tình hình kinh t như hi n nay y thôi. T t hơn h t là mình dành th i gian tìm ki m m t công vi c khác” thì ch c ch n nh ng c m xúc tiêu c c kia s không còn. Anh s bình tĩnh, t nhtáo và t p trung hơn vào m c tiêu cũng như cho nh ng bư c i s p t i. ng c lý gi i thi t hơn Khi lý gi i thi t hơn, b n c tìm cách h p lý hóa các s ki n ho c c gi i thích cho m t hành vi nào ó c amình. Khi ó, b n tìm cách lý gi i, né tránh ho c tìm m t i m tích c c nào ó trong hành vi c a mình thuy tph c m i ngư i. B n c tìm cách lý gi i sao cho th t d nghe nh m t o ra và c ng c v th úng n c a mình m i phương di n. Cách ng x này s ti p t c gi nh ng c m xúc tiêu c c luôn t n t i trong b n. Vi c lý gi i nh m h p lý hóa và bào ch a cho v n có th s y m t ngư i nào ó thành tác nhân gây rav n c a b n. B n t y mình vào v trí n n nhân, và bi n ngư i khác hay t ch c khác thành “k áp b c”. Vư t lên nh ng ý ki n c a ngư i khác Vi c quá quan tâm hay quá nh y c m v i cách ngư i khác cư x v i b n cũng gây nên c m xúc tiêu c c. i v i m t s ngư i, hình nh b n thân dư ng như ư c c m nh n b i cách mà ngư i khác nói chuy n v i h ,nh n nh v h , ho c ngay c cách nhìn h . Trong h như không có khái ni m v giá tr b n thân hay s t ánh giá ngoài vi c nhìn nh n mình theo nh ng ý ki n c a ngư i khác. Và khi nh ng ý ki n này hư ng vào hv i tính ch t tiêu c c thì ngay l p t c h b cu n vào nh ng c m xúc như gi n d , b i r i, h th n và th m chílà tr m u t, t thương h i b n thân, tuy t v ng. i u này lý gi i vì sao các nhà tâm lý h c cho r ng h u h t m i i u chúng ta làm là giành ư c s tôn tr ng c a ngư i khác, ho c ít nh t cũng không ánh m t s tôntr ng dành cho mình. T ch u trách nhi m cá nhân Nguyên nhân cu i cùng cũng ư c xem là i u t nh t, chính là vi c y trách nhi m sang ngư i khác. Khiv “Cây c m xúc tiêu c c” trong các bu i h i th o, tôi minh h a thân cây là ph n có xu hư ng l i cho ngư ikhác v nh ng v n c a chúng ta. M t khi b n ch t ngang thân cây, t t c nh ng trái cây trên ó là nh ngc m xúc tiêu c c s không còn t s ng. i u này cũng tương t như khi b n rút phích c m ra kh i i n thìcác bóng èn trên cây thông Giáng sinh s t c thì ng lo t t t h t. TRÁCH NHI M CÁ NHÂN LÀ M T PHƯƠNG THU C HI U NGHI M Li u thu c cho m i lo i c m xúc tiêu c c là b n ch p nh n hoàn toàn trách nhi m i v i hoàn c nh c amình. B n không th ngoài mi ng thì nói: “Tôi ch u trách nhi m” mà trong lòng v n c m th y gi n d . Chínhs ch p nh n trách nhi m s làm “ o n m ch” và ki m nén ư c nh ng c m xúc y. Hãy th hình dung xem! B n có th t hóa gi i ư c nh ng c m xúc tiêu c c và có th ki m soát cu c imình b ng ý th c “Tôi ch u trách nhi m!” m i khi c m th y gi n d hay th t v ng vì b t c lý do gì. Và b n nh r ng, ch khi nào b n th c hi n ư c i u này theo úng nghĩa c a nó thì nó m i phát huy h ttác d ng. Khi b n không vư ng vào b t c th gì b c b i v m t c m xúc l n tinh th n, thì b n m i có th b t u t p trung m i sinh l c và nhi t huy t c a mình vào m c tiêu phía trư c. Khi ó, s không có gi i h n haychư ng ng i nào ngăn c n b n ti n n nh ng m c tiêu ã ra trong i. KHÔNG L I CHO NGƯ I KHÁC Ngay t bây gi , hãy thôi l i cho ngư i khác v b t c i u gì trong quá kh , hi n t i cũng như tươnglai. Eleanor Roosevelt2 ã t ng nói r ng: “Ch ng ai có th làm cho b n c m th y th p hèn n u không ư c scho phép c a b n”. Hãy b t u thôi vi n c ho c bào ch a cho các hành vi c a mình. N u b n ph m ph i sai l m, hãy nói câuxin l i và b t tay ngay vào vi c s a ch a. M i l n b n l i cho ngư i khác hay vi n c cho sai l m c a mình2 Anna Eleanor Roosevelt (11/10/1884 – 07/11/1962): Phu nhân c a T ng th ng Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt. Bà còn là m t chínhkhách, tác gi , di n gi , và cũng ư c xem là ngư i phát ngôn cho nhân quy n và là nhà tiên phong trong phong trào ng h n quy n.
 13. 13. là b n ang ánh m t d n s c m nh c a b n thân. Khi y, b n s c m th y y u u i và bé m n. B n cũng c mth y y m th trong chính suy nghĩ c a mình. Hãy t ch i nh ng i u như v y! LÀM CH C M XÚC duy trì tư duy tích c c, hãy lo i b vi c ch trích, phàn nàn hay lên án ngư i khác v b t c i u gì. M tkhi b n làm ư c i u này nghĩa là b n có th kích thích thích c m xúc tích c c trong mình tr i d y. Ngư c l i,gi n d v i ngư i khác ng nghĩa v i vi c b n m c cho c m xúc tiêu c c chi ph i b n thân và cùng lúc chophép ngư i khác ki m soát c m xúc c a b n. y qu th t không ph i là i u khôn ngoan! Trong quy n Seat of the Soul (Chi c gh tâm h n), Gary Zukav - nhà tâm lý h c và nhân h c n i ti ng, cónói: “C m xúc tích c c mang l i s c m nh; c m xúc tiêu c c tư c o t s c m nh”. Nh ng c m xúc tích c cnhư h nh phúc, ph n kh i, yêu thương, nhi t tình giúp b n c m th y m nh m và t tin hơn. Nh ng c m xúctiêu c c như gi n d , au kh hay oán gi n s làm b n y u t, thù ch, cáu g t và khó ch u v i nh ng ngư ixung quanh. M t khi hoàn toàn nh n l y trách nhi m i v i b n thân và hoàn c nh c a mình, b n có th t tin x lým i vi c trong cu c s ng. Lúc y, b n s tr thành “ngư i ch c a s ph n và ngư i ch huy linh h n chínhmình”. LÀM CH CHÍNH MÌNH Theo cu c nghiên c u ư c ti n hành thành ph New York ư c c p trên, nh ng nhà nghiên c uphát hi n ra r ng nh ng i tư ng n m trong nhóm 3% ghi rõ m c tiêu c a mình ra gi y có m t thái cbi t. Thái y giúp h tr nên khác bi t so v i nh ng ngư i bình thư ng khác trong cùng lĩnh v c. ó là hlàm ch công vi c c a chính mình, mà không c n quan tâm n vi c ai là ngư i tr lương. H t nh v i b nthân r ng mình ph i có trách nhi m v i công ty, như th chính h là ngư i ch c a công ty. Ngay t bây gi , b n hãy xem mình là ngư i làm ch , là ngư i ch u trách nhi m hoàn toàn i v i m i khíac nh c a cu c s ng và công vi c c a b n thân. Hãy t nh r ng b n ang cương v này, n m gi ch c v nàylà nh vào nh ng gì b n ã n l c vươn lên và g t hái ư c thành công cũng như n m tr i th t b i trong i.Chính b n là ki n trúc sư t o ra s ph n c a chính mình. L A CH N VÀ QUY T NH B n có nghĩ r ng cu c i mình cho n th i i m này ch u nh hư ng c a toàn b nh ng l a ch n vàquy t nh mà b n ã th c hi n (ho c không th c hi n) không? N u có b t c i u gì trong cu c s ng làm b nth t v ng, b t mãn, thì b n chính là ngư i ph i ch u trách nhi m. N u b n c m th y không hài lòng thì chínhb n ph i là ngư i nghĩ ra cách th c nh m thay i và c i thi n tình hình. V i tư cách là ch nhân c a chính mình, b n ph i hoàn toàn ch u trách nhi m i v i m i vi c mình làm vàc k t qu c a chúng n a. B n ph i ch u trách nhi m c v i nh ng r i ro, h u qu cho hành ng c a mình. B nph i hi u r ng có ư c v trí như hi n nay, tr thành con ngư i như ngày nay là do chính b n ã quy t nhvà l a ch n như v y. N u b n không hài lòng v i m c thu nh p hi n t i, hãy quy t nh tìm n nh ng v trí vàcơ h i t t hơn có thu nh p cao hơn. Hãy xem ó là m t m c tiêu, l p k ho ch và b t tay th c hi n giànhnh ng gì b n áng ư c. B n luôn là ngư i t do trong nh ng quy t nh t o nên cu c i c a chính mình. PHÁT TRI N CHI N LƯ C CÁ NHÂN B n ph i là ngư i ch u trách nhi m i v i vi c ho ch nh chi n lư c cho cu c i và s nghi p c a mình. ó là chi n lư c qu n lý t ng th , bao g m xác l p m c tiêu, lên k ho ch, ưa ra các gi i pháp và n l choàn thành. Bên c nh ó, b n ph i có trách nhi m i v i chi n lư c marketing b n thân. B n ph i bi t cách xây d nghình nh c a mình có th “bán” ư c v i giá cao nh t trong m t th trư ng c nh tranh. B n cũng ph i cótrách nhi m i v i chi n lư c tài chính, b n ph i quy t nh xem: b n mu n bán d ch v c a mình th nào, b nmu n có thu nh p bao nhiêu, b n mu n tăng thu nh p c a mình n m c nào qua m i năm, b n mu n u tư vàti t ki m ra sao, b n mu n tích lũy bao nhiêu khi v hưu… T t c nh ng i u này hoàn toàn ph thu c vàoquy t nh và l a ch n c a b n.
 14. 14. Ngoài ra, b n là ngư i ch u trách nhi m i v i chi n lư c phát tri n b n thân và nh ng m i quan h c amình, c khi nhà l n công s . Tôi thư ng khuyên h c viên c a mình r ng: “Hãy ch n s p c a b n m t cáchc n th n”. Vi c này s tác ng l n n m c thu nh p c a b n, kh năng thăng ti n và s hài lòng c a b ntrong công vi c. Cu i cùng, b n ph i có trách nhi m v i vi c t ào t o, t tìm tòi và t h c h i. Chính b n ph i quy t nhv n d ng nh ng k năng c n thi t mang v nh ng thành qu x ng áng. Sau ó, cũng chính b n là ngư ich u trách nhi m trong vi c u tư th i gian, công s c h c t p và phát tri n nh ng k năng này. Ch ng ai cóth làm thay b n ư c. Vì s th t là ch có b n m i là ngư i quan tâm n b n thân mình nhi u nh t. TRUNG TÂM I U KHI N Ph n l n các công trình nghiên c u v tâm lý h c u t p trung xoay quanh thuy t trung tâm i u khi n(locus of control theory). Trong vòng hơn 50 năm, các nhà tâm lý h c ã ti n hành nhi u cu c nghiên c u và i n k t lu n r ng ó là y u t quy t nh cu c s ng c a m i ngư i có h nh phúc hay không. T i sao v y? Nh ng ngư i có trung tâm i u khi n trong c m th y r ng h hoàn toàn làm ch cu c i c a mình. Hluôn t ra l c quan và tích c c, h c m th y m nh m , t tin và y quy n năng. H c m th y hài lòng v i b nthân và ki m soát ư c s ph n c a mình. Trái l i, nh ng ngư i có trung tâm i u khi n ngoài thư ng b ki m soát b i các y u t bên ngoài b n thânh , như là s p c a h , các hóa ơn thanh toán, cu c hôn nhân, quá kh hay hoàn c nh hi n t i. H m t quy nki m soát b n thân; do ó h c m th y y u u i, gi n d , s hãi, y m th , thù ch và ánh m t kh năng c achính mình. Tuy nhiên v n có m t m i liên h tr c ti p gi a kh i lư ng trách nhi m mà b n ch p nh n và m c ki msoát mà b n c m nh n. B n càng nh n trách nhi m i v i b n thân bao nhiêu, thì trung tâm i u khi n bêntrong c a b n càng tăng lên b y nhiêu, và s m nh m , t tin c a b n cũng tăng lên tương ng. TAM GIÁC VÀNG Ngoài nh ng v n nêu trên, b n có bi t r ng gi a trách nhi m và h nh phúc cũng có m i liên h tr c ti pv i nhau? Khi ó cu c i b n là s k t h p c a 3 y u t : trách nhi m, s ki m soát và h nh phúc. B n càng ch p nh n nhi u trách nhi m, quy n ki m soát c a b n càng l n. Khi có quy n ki m soát càng l nthì b n càng tr nên t tin hơn và ón nh n ư c nhi u h nh phúc hơn. Và khi ã có th làm ch ư c cu c imình, b n s thi t l p nh ng m c tiêu l n lao hơn ng th i cũng s có ng l c và quy t tâm hoàn thànhchúng. B n là ngư i n m gi v n m nh c a mình trong tay và có th xoay chuy n nó theo b t c hư ng nào. CH U TRÁCH NHI M V I CU C I MÌNH 1. Hãy nh n di n v n hay ngu n g c c a nh ng c m xúc tiêu c c l n nh t trong cu c s ng c a b n ngay hôm nay. B n ch u trách nhi m i v i v n này ra sao? 2. Hãy xem mình là ông ch c a chính mình. B n s làm gì n u ư c toàn quy n quy t nh m i vi c? 3. Quy t tâm t hôm nay không l i cho b t c ai v b t c i u gì x y ra v i b n thân, thay vào ó hãy hoàn toàn ch u trách nhi m i v i cu c s ng c a mình. B n nên hành ng như th nào? 4. D ng vi c bào ch a và b t u i m i b n thân. 5. T xem b n thân là l c lư ng sáng t o chính trong cu c i mình. S dĩ b n có ư c m t v trí và m t con ngư i như hi n t i là do b n t l a ch n và quy t nh l y. B n nên thay i i u gì? 6. Quy t tâm ngay t hôm nay s tha th cho nh ng ngư i ã làm b n t n thương dù dư i b t kỳ hình th c nào. Hãy tha th và nó i vào quá kh . Thay vào ó, hãy b t tay làm m t i u gì ó th c s có ý nghĩa không còn có th i gian nghĩ v nó n a.
 15. 15. 3. KI N T O TƯƠNG LAI B n s tr nên nh bé như ư c v ng ki m soát và vĩ i như khát v ng l n lao c a mình. - James Allen Qua các cu c nghiên c u, tôi nh n th y có m t c tính quan tr ng mà t t c nh ng nhà lãnh o vĩ i ucó: ó là t m nhìn. ã là lãnh o thì ph i có t m nhìn, n u không s không ph i là m t nhà lãnh o ích th c. Như tôi ã nói, khám phá quan tr ng nh t trong l ch s nhân lo i chính là vi c chúng ta s tr thành i umà mình thư ng xuyên nghĩ n nh t. Câu h i t ra ây là: v y h u h t nh ng nhà lãnh o thư ng xuyênnghĩ v i u gì? ó là tương lai và ích n mà h ang hư ng t i, cũng như nh ng i u mà h có th ti nhành t ư c m c tiêu ó. Trái l i v i h là nh ng con ngư i ch bi t nghĩ v hi n t i, nh ng ni m vui và nh ng v n trư c m t. Hthư ng suy nghĩ và lo l ng v quá kh , h tin r ng nh ng i u ã x y ra là không th thay i ư c. HÃY NGHĨ N TƯƠNG LAI T ch t quan tr ng c a nhà lãnh o là ph i bi t “ nh hư ng tương lai”, nghĩa là h luôn hư ng v nh ng i u h mu n t ư c, ích mu n vươn n m t th i i m nào ó trong tương lai. M t khi b n b t u nghĩv tương lai c a mình nghĩa là b n cũng b t u suy nghĩ như m t nhà lãnh o, và b n s s m nh n ư c k tqu là nh ng i u mình t ng mong mu n. Ti n sĩ Edward Banfield i h c Harvard sau hơn 50 năm nghiên c u v v n này ã k t lu n r ng,“t m nhìn chi n lư c” chính là y u t quan tr ng nh t quy t nh s thành b i trong i s ng cá nhân l n tàichính c a t t c chúng ta. Theo Banfield, t m nhìn chi n lư c là “kh năng suy nghĩ trư c m t vài năm chotương lai khi ưa ra nh ng quy t nh hi n t i”. Th c v y, b n càng nghĩ nhi u n tương lai, thì nh ng vi cb n th c hi n trong hi n t i s là ti n v ng ch c nh ng d nh c a b n thành hi n th c. TR THÀNH TRI U PHÚ Ch ng h n, n u m i tháng b n dành 100 ô-la t lúc 20 tu i cho n 65 tu i và g i ti t ki m hư nglãi su t trung bình 10% m i năm, thì b n s có hơn 1 tri u ô-la lúc v hưu. i v i nhi u ngư i, kho n ti n 100 ô-la m i tháng không ph i là v n , mà v n ây chính là h cót m nhìn chi n lư c cho tương lai hay không. T ví d này, chúng ta có th th y mình có th tr thành tri u phútrong tương lai n u ngay t bây gi chúng ta b t u ti t ki m ti n u n và kiên trì v i t m nhìn chi n lư cv s c l p tài chính c a mình. XÂY D NG M T HÌNH NH N TƯ NG TRONG 5 NĂM T I Trong quá trình ho ch nh chi n lư c cá nhân, b n cũng nên b t u v i t m nhìn chi n lư c v cu c imình b ng cách lý tư ng hóa t t c nh ng i u b n làm. Trong quá trình ó, b n nên xây d ng m t hình nh ntư ng trong 5 năm cho chính mình và b t u nghĩ v cu c s ng tương lai trong vòng 5 năm t i n u m i vi c u di n ra theo úng k ho ch. KHÔNG CÓ GI I H N NÀO C Chư ng ng i l n nh t trong vi c xác l p m c tiêu là “t gi i h n ni m tin”. i u này thư ng liên quan nnh ng lĩnh v c mà b n nghĩ r ng kh năng c a mình còn b h n ch . B n cho r ng mình không phù h p v i m tlĩnh v c nào ó hay y u kém v trí tu , năng l c, tài năng, kh năng sáng t o hay m t ph m ch t nào ó. K tqu là b n không th phát huy h t năng l c th c s c a mình. Khi ánh giá th p b n thân, b n thư ng khôngthi t l p m c tiêu ho c thi t l p nhưng không úng t m v i kh năng th c s c a mình. B n có th phá b nh ng chư ng ng i này b ng cách ph i h p quá trình lý tư ng hóa và nh hư ng tươnglai. B n hãy nghĩ r ng, không có gi i h n nào cho mình c . B n hoàn toàn c m th y tho i mái v m t th i gian,tin vào kh năng th hi n năng l c b n thân t ư c b t c m c tiêu nào do mình ra. Tóm l i, hãy tư ngtư ng r ng b n không g p ph i b t kỳ m t gi i h n nào có th c n tr b n khi theo u i các m c tiêu th c squan tr ng i v i b n thân.
 16. 16. PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY T M CAO Trong quá trình nghiên c u v “nh ng tài năng nh cao”, Charles Garfield ã khám phá ra m t i u h ts c thú v r ng dù m t ngư i qua nhi u năm ch t ư c nh ng k t qu trung bình trong cu c s ng l n côngvi c, nhưng sau ó v n có th t o nên b t ng và t ư c nh ng thành qu to l n. H làm ư c i u ó là vì“ i m c t cánh”, h ã th c hi n i u mà ông g i là “tư duy t m cao”. Theo phương pháp tư duy này, b n hãy tư ng tư ng t t c m i vi c u n m trong t m tay mình, ơn gi nnhư vi c ng a m t lên nhìn b u tr i trong xanh, không có gi i h n nào c . B n hãy nghĩ v m t cu c s ng hoành o trong tương lai. Sau ó, b n quay l i th i i m hi n t i và t h i: ngay t bây gi mình c n ph i làm gìt o d ng m t lương lai hoàn h o như v y? Câu tr l i s cho b n bi t tương lai c a b n âu. KHÔNG TH A HI P V I NH NG GI C MƠ Khi lý tư ng hóa và nh hư ng tương lai, b n không nên t ra d dãi th a hi p v i ư c mơ và t m nhìn c amình i l y m c tiêu nh hơn hay m t n a c a s thành công. Thay vào ó, b n hãy “mơ n nh ng gi cmơ l n lao” và nghĩ v tương lai như th b n là m t trong nh ng ngư i quy n l c nh t hành tinh. B n hãyquy t nh i u mình th c s mong mu n t o d ng m t tương lai hoàn h o cho chính mình. Ngay t bây gi , hãy b t u xây d ng và u tư cho công vi c c a mình, 5 năm t i b n s có m t snghi p v ng vàng như mong i. Hãy b t u tr l i nh ng câu h i sau: 1. S nghi p c a b n s như th nào? 2. B n s làm ư c nh ng gì? 3. B n s th c hi n vi c ó âu? 4. B n s c ng tác v i ai? B n t trách nhi m c a mình c p nào? 5. B n c n có nh ng k năng hay năng l c gì? 6. B n s ph i hoàn thành nh ng lo i m c tiêu gì? 7. B n s vươn n v trí nào trong lĩnh v c c a mình? TH C HÀNH TƯ DUY KHÔNG-GI I-H N Trư c khi tr l i nh ng câu h i này, b n hãy d p b m i gi i h n, nh ng rào c n trong suy nghĩ c a mìnhvà tin r ng m i kh năng u có th di n ra. Petre Drucker t ng nói: “Chúng ta thư ng ánh giá quá cao nh nggì mình có th t ư c trong m t năm, nhưng l i ánh giá quá th p nh ng gì mình có th t ư c trong 5năm”. Bây gi , xây d ng vi n c nh v tình hình tài chính trong tương lai, b n c n tr l i nh ng câu h i sau: 1. Trong 5 năm t i, thu nh p c a b n là bao nhiêu? 2. Phong cách s ng c a b n ra sao? 3. B n s s ng trong m t căn nhà như th nào? 4. B n s lái xe gì? 5. B n có th m b o ch t lư ng cu c s ng cho gia ình m c nào? 6. B n s có bao nhiêu ti n trong ngân hàng? 7. B n s ti t ki m và u tư bao nhi u ti n m i tháng và m i năm? 8. B n mu n có ư c bao nhiêu ti n lúc v hưu? B n hãy mư ng tư ng như mình có m t T m b ng Th n kỳ. Trên ó, b n có th vi t ra b t kỳ i u gì mìnhmu n, ho c xóa b b t c th gì x y ra trong quá kh . C như th , b n s t o ra b c tranh cu c s ng c a chínhb n trong tương lai. HƯ NG V M T GIA ÌNH HOÀN H O B n hãy tìm hi u k gia ình và các m i quan h c a b n thân trong 5 năm t i r i tr l i nh ng câu h i sau: 1. N u cu c s ng gia ình b n hoàn h o trong 5 năm t i, thì c th nó s ra sao? 2. B n s s ng v i ai? Và b n không còn v i ai? 3. B n s âu và s ng ra sao? 4. Ch t lư ng cu c s ng c a b n th nào? 5. M i quan h c a b n v i nh ng ngư i quan tr ng nh t c a i mình trong vòng 5 năm t i s như th nào, n u m i vi c u hoàn h o?
 17. 17. Khi nghĩ n m t vi n c nh hoàn h o, b n c n ph i t ra nh ng câu h i v i ý: ra sao hay như th nào. Khi ó, chúng s kích thích óc sáng t o và có nh ng ý tư ng giúp b n hoàn thành nh ng m c tiêu c a i mình. TH CH T LÝ TƯ NG B n hãy ki m tra tình tr ng s c kh e c a mình b ng cách tr l i nh ng v n sau ây: 1. N u b n c g ng luy n t p có m t hình th th t hoàn h o trong 5 năm t i, trông b n s như th nào và c m giác c a b n lúc y ra sao? 2. Tr ng lư ng lý tư ng c a b n là bao nhiêu? 3. Th i gian b n dành ra t p th d c trong m t tu n là bao nhiêu? 4. Tình hình s c kh e t ng quát c a b n s ra sao? 5. B n c n ph i thay i th nào trong ch ăn u ng, ch luy n t p và các thói quen nh hư ng không t t n s c kh e m b o kh e m nh trong tương lai? Sau ó, b n hãy t mình vào v trí c a m t nhân v t có t m nh hư ng r ng. N u s tham gia c a b n vàocác ho t ng xã h i m c lý tư ng thì: 1. B n s làm gì khi ó? 2. B n ang làm vi c ho c óng góp cho c ng ng như th nào? 3. B n tin tư ng và ng h m nh m vào nh ng k ho ch nào? B n có th tham gia nhi u hơn vào nh ng lĩnh v c ó b ng cách nào? HÃY HÀNH NG! S khác bi t cơ b n gi a nh ng ngư i t ư c m c tiêu trong cu c s ng v i nh ng ngư i th t b i chính là“ nh hư ng hành ng”. Nh ng ngư i t ư c nhi u thành qu trong i thư ng có nh hư ng hành ngr t m nh m . Khi trong u n y ra m t ý tư ng, h li n tri n khai hành ng ngay l p t c. Nh ng ngư i có thành tích kém thì trong u tuy cũng y p ý nh, nhưng h luôn có l i bào ch akhông tri n khai hành ng. Th t chí lý khi nói r ng “con ư ng n a ng c ư c lát toàn b ng nh ng ý nhtuy t v i”. B n hãy xem xét b n thân trên các khía c nh như k năng, tài năng, kh năng, ki n th c và trình h cv n. N u b n ã phát tri n n m c cao nh t có th thì hãy tr l i nh ng câu h i sau: 1. Nh ng ki n th c và k năng nào b n c n ph i trau d i thêm trong vòng 5 năm t i? 2. Trong nh ng lĩnh v c nào b n s ư c công nh n là tuy t i xu t s c? 3. Hàng ngày b n s ph i làm gì có th trau d i nh ng ki n th c và k năng c n thi t tr thành m t trong nh ng chuyên gia hàng u trong lĩnh v c c a mình tương lai? 4. B ng cách nào b n có th lĩnh h i nh ng k năng và ki n th c chuyên môn c n thi t tr thành nhân v t s m t trong ngành vào 5 năm t i? THI T K TH I GIAN BI U HOÀN H O B n hãy quy t nh xem mình mu n t o d ng m t cu c s ng lý tư ng ra sao và hãy thi t k th i gian bi unhư th nào cho th t hoàn h o: 1. B n mu n làm gì vào cu i tu n và trong nh ng kỳ ngh ? 2. B n mu n gi m b t th i lư ng công vi c ra sao theo: tu n/ tháng/ năm? 3. B n mu n n nh ng âu? 4. B n mu n t ch c th i gian bi u trong m t năm c a mình ra sao n u b n hoàn toàn t ki m soát th i gian c a mình? Có m t câu thành ng th này: “N u không có t m nhìn, con ngư i s di t vong”. i u này có nghĩa là n ub n thi u m t t m nhìn thích áng cho tương lai c a mình, thì nh ng ng l c và nhi t huy t c a b n cũng s b“di t vong”. Ngư c l i, v i m t t m nhìn úng n v tương lai, b n s không ng ng thúc y nh ng ng l c bi n t m nhìn lý tư ng c a mình thành hi n th c. CHÌA KHÓA H NH PHÚC B n hãy ghi nh i u này: “h nh phúc là quá trình hi n th c hóa liên t c m t lý tư ng”. Khi thi t l pnh ng m c tiêu hay lý tư ng rõ ràng và c th , b n s c m th y h nh phúc hơn v b n thân và th gi i xung
 18. 18. quanh. B n s nh n th y m i suy nghĩ và hành ng c a mình tr nên tích c c và l c quan hơn. B n cũng sc m th y có ng l c bên trong thúc gi c b n n v i nh ng i u mà mình mong mu n. Hãy thư ng xuyên suy ng m v vi n c nh tươi p trong tương lai. Nên nh r ng nh ng ngày tháng tuy tv i nh t, nh ng th i kh c h nh phúc nh t trong cu c i b n ang phía trư c. Tương lai v n ang ch ónb n. Càng nh n th c rõ ràng v tương lai c a mình thì b n càng nhanh chóng thu hút m i ngu n l c n v ib n, hi p l c cùng b n nh m bi n nh ng i u mình mong mu n thành hi n th c. KI N T O TƯƠNG LAI C A CHÍNH MÌNH 1. Hãy tin r ng luôn có gi i pháp cho m i v n , không có gi i h n nào, chư ng ng i nào ngăn c n b n hoàn thành m i m c tiêu ã ra. V y thì b n s làm gì gi v ng ni m tin này? 2. Hãy th c hành phương pháp “tư duy t m cao”. Hãy t mình vào b i c nh c a 5 năm t i và quay l i nhìn v hi n t i. B n c n ph i làm gì th gi i c a b n th c s lý tư ng? 3. Th tư ng tư ng tình hình tài chính c a b n tuy t v i trên m i khía c nh, hãy xem xét nh ng v n như: M c thu nh p c a b n là bao nhiêu? Giá tr b n thân n u ư c nh lư ng là bao nhiêu? T hôm nay, b n c n bư c i như th nào có th bi n nh ng m c tiêu này thành hi n th c? 4. Hãy tư ng tư ng cu c s ng cá nhân và gia ình c a b n r t hoàn h o. V y thì cu c s ng lúc ó s ra sao? T bây gi , b n nên b t u t p trung vào di u gì và gi m thi u i u gì? 5. Hãy thi t k th i gian bi u cho m t năm th t hoàn h o. B t u t hôm nay, b n s thay i i u gì? 6. Hãy nghĩ n s hoàn h o c a tình tr ng s c kh e và hình th mà b n có th ư c s h u. V y thì t hôm nay, b n nên làm gì t ư c s hoàn h o y?

×