Unit plan template

1,135 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unit plan template

  1. 1. სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი ლილი მელანაშვილი რაიონი აჭარის ა|რ სკოლა მე-6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება ჩემი ქალაქის წერილობითი ენა თემის შინაარსი მოსწავლეების რამდენიმე ჯგუფი შეაგროვებს მასალებს ქალაქში არსებული სხვადასხვა წარწერების შესახებ, იმუშავებს მათ კლასიფიკაციაზე (უცხოენოვანი და ქართული) და მოამზადებს პრეზენტაციას. საგანი ქართული ენა დონე /კლასი საშუალო, მე-11 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 4-5 კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები ახალი იდეების განვითარება, განხორციელება და სხვებისთვის გაზიარება;მიზნობრივი კითხვების ფორმულირება და დასმა სხვადასხვა მოსაზრების გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად; • პასუხისმგებლობების გაზიარება მუშაობის პროცესში. • • • • • • ინფორმაციის ეფექტურად და ეფექტიანად მოპოვება, კრიტიკული და კომპეტენტური შეფასება , ინფორმაციის ზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენება მოცემულ საკითხთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით; ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ეთიკური/იურიდიული საკითხების საფუძვლიანი ცოდნა. დავალებების განსაზღვრა, პრიორიტეტების მინიჭება და შესრულება პირდაპირი ზედამხედველობის გარეშე; დროის და სამუშაო დატვირთვის ეფექტური განკარგვა; ჩართული მხარების ძლიერი თვისებების/უნარების გამოყენება საერთო მიზნის მისაღწევად ;ფართო საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება, პასუხისმგებლიანი მოქმედება . ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 1 of
  2. 2. . მოსწავლეს შეუძლია საჯარო მოხსენების წარმოდგენა (ზეპირი გამოსვლა) კონკრეტული აუდიტორიის წინაშე კონკრეტული მიზნით. მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და გამოიყენოს საჯარო გამოსვლის ეფექტიანობის გასაძლიერებელი საშუალებები. მოსწავლეს შეუძლია ადეკვატურად გამოიყენოს სათანადო ენობრივ-გრამატიკული საშუალებები სხვადასხვა სახის ტექსტების შესაქმნელად. . მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას. ● . მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში. ● მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის. აუდიტორიის მოთხოვნების და საკუთარი (ან ჯგუფის) მიზნების გათვალის წინებით, ამზადებს პრეზენტაციას/სლაიდებს საკუთარი (ან ჯგუფის) მოსაზრებების წარმოსაჩენად ან მუშაობის შედეგის სადემონსტრაციოდ; • ახდენს ტექსტური, გრაფიკული და აუდიო მასალის ეფექტიანად კომბინირებას მიზნის შესაფერისი ციფრული მასალის შექმნისას; მოსწავლეების ამოცანები /სწავლი . ს შედეგები მოსწავლეები შეაგროვებენ, გაანალიზებენ და ორგანიზებას გაუკეთებენ, შეაფასებენ და დაამუშავებენ ინფორმაციას ქალაქ ბათუმის ე. წ. „წერილობითი ენის“ შესახებ მოსწავლეები წარმოადგენენ სლაიდშოუს ფოტომასალის სახით,აჩვენებენ სწორ და არასწორ ენობრივ კონსტრუქციებს. მოსწავლეები გააკეთებენ დასკვნას ქალაქში გამოყენებულ წარწერებზე დაშვებულ ენობრივ შეცდომებზე.ისაუბრებენ უცხოენოვანი წარწერების მოძალებაზე. ,გრაფიკულად წარმოადგენენ კატეგორიებად წარმოდგენილ მასალას,რეკომენდირებას გაუწევენ და დაარწმუნებენ აუდიტორიას მათი დასკვნების სისწორეში. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები რას ნიშნავს ეროვნული იერ-სახის შენარჩუნება? რა მნიშვნელობა ენიჭება ენას ეროვნული იერ-სახის შენარჩუნებაში? როგორ წარმოგიდგენიათ ენის სიწმინდის დაცვა? ვის ევალება ენის სიწმინდეზე ზრუნვა? რამდენად მნიშვნელოვანია წარწერების (აბრები, ბილბორდები,სარეკლამო განცზხდებები) ენობრივი გამართულობა? შეფასების გეგმა 4-5 კვირა ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 2 of
  3. 3. პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს მოლოდინებისა და მიზნების განსაზღვრა ჩანაწერები, კვლევა ჯგუფების შექმნა, სამუშაოს გადანაწილება ურთიერთანამშ რ ომლობა, დაკვირვების დღიური პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ჯგუფური მუშაობის რუბრიკა ესე პრეზენტაცია(სლაი დ შოუ) შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი შეფასდება კვლევისა და ანალიზის უნარი, პრეზენტაციის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე საინტერესოდ და მრავალფეროვნად წარდგენა. ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევები, ურთიერთთანამშრომლობა. 21-ე საუკუნის უნარ ჩვევები სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები სალიტერატურო ენის ნორმები.კომპიუტერის, პროექტორის, ფოტოკამერის,ციფრული კამერის გამოყენების უნარ -ჩვევები სასწავლო პროცედურები მოსწავლეები განსაზღვრავენ მიზანსა და მოსალოდნელ შედეგებს. შეიქმნება ე.წ. საველე ჯგუფები, რომლებიც შეისწავლიან ქალაქის სხვადასხვა უბნების ე.წ წერილობით ენას-დააკვირდებიან წარწერებს ბილბორდებს , სარეკლამო განცხადებებს,გააკეთებენ ჩანაწერებს, გადაიღებენ ფოტო მასალას. შეგროვებულ მასალას დაახარისხებენ ორ ჯგუფად:უცხო ენოვანი და ქართულ ენოვანი. მოხდება აღნიშნული მასალის კვლევა რის შედეგადაც მომზადდება პრეზენტაცია სლაიდ შოუს გამოყენებით დაიწერება ესე. შეიქმნება ბუკლეტი . რეკლამა გაეწევა სალიტერატურო ენის სიწმინდის დაცვას და ქართული ენის უპირატესობას სხვა ენებთან შედარებით. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეები ჯგუფებში იმუშავებენ მათი შესაძლებლობების ფარგლებში, გააკეთებენ დღიურებს. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 3 of
  4. 4. არაქართულენოვ ანი მოსწავლეები (მოსწავლეები , რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები ბილინგვურ მოსწავლეებს მიეცემათ საშუალება იმუშაონ მათი მშობლიური ენის ფარგლებში, კერძოდ შეისწავლონ ის წარწერები და ბილბორდები, რომლებიც მათ მშობლიურ ენაზე იქნება შესრულებული. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები ჩაატარებენ კვლევას შეგროვებული მასალი შესახებ, სიღრმისეულად შეისწავლიან და მოამზადებენ ესეს. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა       ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ფოტო/სურათების დამუშავება საგამომცემლო პროგრამები ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა ინტერნეტძიება ელფოსტის პროგრამა სხვა       მულტიმედია ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები ა.არაბული, ქართული ენა მე-10 კლასის სახელმძღვანელო ა.შაინიძე, ლ.კვაჭაძე ქართული ენა. ინვენტარი /მასალ ები ფოტო-სურათები საზოგადოების გამოკითხვა. ფოტოკამერა. ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები საველე ვიზიტები ქალაქის მშობლების ჩართულობა. სხვადასხვა უბნებში, საზოგადოების გამოკითხვა, ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 4 of
  5. 5. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of
  6. 6. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 5 of

×