Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

For Distance Students

688 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

For Distance Students

 1. 1. Հեռակա ուսանողների ստուգողական աշխատանքների համար առաջադրանք փիլիսոփայություն առարկայից ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Նպատակը Առաջադրանքի նպատակն է ստուգել ուսանողների հմտությունը վերլուծելու փիլիսոփայությանը նվիրված տեքստը և մեկնաբանելու տվյալ մտածողի իդեաները (գաղափարներիը): Առաջադրանքը •Ընթերցել հանձնարարված փիլիսոփայի կյանքի և հայացքների մասին ձեռք բերված գրականությունը և առանձնացնել, ընդգծել հիմնական գաղափարները: •Գրավոր շարադրանքն սկսել տրված մտածողի կյանքն և գործունեությունը լուսաբանոող հակիրճ ներածությունից: •Շարադրել հեղինակի հիմնական իդեաները, մոտեցումները` ներկայացնելով դրանք կետ առ կետ: •Յուրաքանչյուր կետում վերլուծել առանձնացված իդեան հիմնավորվածության, համոզիչ լինելու, օգտակարության և արդյունավետության (որքանով է աշխատող տվյալ մոտեցումը կամ տեսակետն այսօր), բարոյական մոտեցումների և այլ տեսանկյուններից: Գնահատում Առաջադրանքը ստուգարքային է և գնահատվում է 20 միավորանոց համակարգով: Գնահատումն իրականացվում է հետևյալ սկզբունքով. ներածության համար տրվում է 2 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր կետի կամ իդեայի ներկայացման և մեկնաբանման համար տրվում է մինչև 3 միավոր: Օգտակար աղբյուր և խորհուրդ Ներքևում տեղադրված գրականությունից ընտրիր համապատասխան մտածողին: Դրա համար յուրաքանչյուր փիլիսոփայի անվան կողքին նշված է թիվ, որը պետք է համընկնի մատյանում ունեցած քո համարի հետ: Խուսափիր արտագրությունից և վստահ եղիր, որ քո դասախոսը ջանք չի խնայի դա բացահայտելու համար: N 1; 10: 20; 30 1. ÐàÜÆ²Î²Ü öÆÈÆêàö²ÚàôÂÚàôÜ (ØÆȺÂÚ²Ü ¸äðàò, кð²ÎÈÆîºê) ÐÇÝ Ðáõݳëï³ÝáõÙ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ³é³çÇÝ áõëÙáõÝùÝ»ñÁ Ó¨³íáñí»É »Ý ÐáÝdzÛáõÙª ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ÑáõÝ³Ï³Ý ·³ÕÃûç³ËÝ»ñáõÙ, áõëïÇ ³Û¹ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÝ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ ÑáÝdzϳÝ: ÐáÝÇ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ ØÇÉ»ÃÛ³Ý ¹åñáóÇ ¨ лñ³ÏÉÇï»ëÇ áõëÙáõÝùÝ»ñÁ: ØÇÉ»ÃÛ³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ ¿ñ ³ɻëÁ, ÇëÏ ÙÛáõë Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÝ ¿ÇÝ ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÁ ¨ ²Ý³ùëÇٻݻëÁ: ³ɻëÇ (Ù.Ã.³. 625-547) ÏÛ³ÝùÇ ¨ µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³Ñå³Ýí»É »Ý ëáõÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ܳ ѳٳñíáõÙ ¿ ÑáõÛÝ §Ûáà ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇó¦ Ù»ÏÁ, Çñ ųٳݳÏÇ Ý߳ݳíáñ µÝ³·»ïÁ, áñÁ ϳÝ˳·áõß³Ï»É ¿ Ù.Ã.³. 585Ã. Ðáõݳëï³ÝáõÙ Ýϳïí³Í ³ñ»·³ÏÇ Ë³í³ñáõÙÁ, ϳï³ñ»É ¿ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ¨ ³ëïÕ³·Çï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳÛïݳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, »Õ»É ¿ ѳñ·í³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã: ܳ
 2. 2. ѳٳÑáõÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ó·ïáõÙ ¿ñ ëï»ÕÍ»É ÑáÝÇ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ: ³ɻëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÇó Ù»½ ¿ ѳë»É »ñÏáõ ϳñ¨áñ ÙÇïùª ïÇ»½»ñùÁ ³é³ç³ó»É ¿ çñÇó (ËáݳíáõÃÛáõÝÇó), µáÉáñ Çñ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ çáõñÁ ¨ ïÇ»½»ñùÁ ÉÇ ¿ ³ëïí³ÍÝ»ñáí, ³ÛëÇÝùݪ ³Ù»Ý ÇÝã ßÝã³íáñí³Í ¿: ¸ñ³ÝóÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³ɻëÇ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÇ íñ³ ½·³ÉÇ ¿ »Õ»É ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñѳۻóáÕáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ²éѳë³ñ³Ï, áã ÙdzÛÝ Â³É»ëÇ, ³Ûɨ ÙÛáõë ÑáõÛÝ µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ ³ß˳ñѳ۳óùÇ µÝáñáß ÏáÕÙ»ñÇó ¿Çݪ ÑÇÉá½áǽÙÁ (ïÇ»½»ñùÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ßÝã³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ), å³ÝûǽÙÁ (ï³ññ»ñÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ¨ ïÇ»½»ñùÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ ÁÙµéÝáõÙÁ), ëáóÇáÙáñýǽÙÁ (ïÇ»½»ñùÇ, áñå»ë ѳÙÁݹѳÝáõñ åáÉÇëÇ Ù³ëÇÝ, å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ), Ù³ñ¹³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (ïÇ»½»ñùÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ) ¨ ³ÛÉÝ: ²é³çÇÝ µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÇ Ý³Ë³ëÏǽµÁ (§³ñ˻ݦ) ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ¨ áñå»ë ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ѳÙÁݹѳÝáõñ áõÅ, ï³ñ»ñù ¨ áñå»ë ßÝã³íáñí³Í, ϻݹ³ÝÇ ëÏǽµ: úñÇݳÏ, ³ɻëÇ Ý³Ë³ëÏǽµ-çáõñÁ áã û ëáíáñ³Ï³Ý çáõñ ¿, ³ÛÉ Ï»Ý¹³ÝÇ ï³ñ»ñù ¨ áõÅ, áñÇó ³é³ç³ÝáõÙ ¿ áÕç ïÇ»½»ñùÁ, áñÁ ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ¿ ¹ÝáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã: ²Ýßáõßï, ݳ˳ëÏǽµ-çñÇ Ù³ëÇÝ Ã³É»ëÛ³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ݳ¨ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ íñ³: ²ñÇëïáï»ÉÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ, ѳí³Ý³µ³ñ ݳ ³Û¹ ÙïùÇÝ ¿ ѳݷ»É, ï»ëÝ»Éáí, áñ µáÉáñ ·áÛ»ñÇ §Ï»ñ³ÏáõñÁ¦ ËáÝ³í ¿, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ç»ñÙáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ËáݳíáõÃÛáõÝÇó, áñ µáÉáñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ ë»ñÙ»ñÁ áõÝ»Ý ËáÝ³í µÝáõÛà ¨ ³ÛÉÝ: ³ɻëÝ ³éÅ³Ù³Ý³Ï ³åñ»É ¿ º·ÇåïáëáõÙ, áñï»Õ ³é³Ýó çñÇ Ñݳñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É á°ã µáõÛë»ñÇ, á°ã ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ ¨ á°ã ¿É Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÁ: Üñ³ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ çñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÝ, ³Û¹ å³ï׳éáí ÑáõÛÝ ³é³çÇÝ ÷ÇÉÇëá÷³Ý ѳÙá½í³Í ¿ñ, áñ ³ß˳ñÑÁ ³é³ç³ó»É ¿ çñÇó ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ çñÇ íñ³: ²ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ß³ï »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ɻëÇ ³ß³Ï»ñïǪ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÇ (Ù.Ã.³. 610-546) ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Üñ³ ϳñÍÇùáí µáÉáñ Çñ»ñÁ ³é³ç³ó»É »Ý áã û ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ëϽµÇó, ³ÛÉ ³Ýë³ÑÙ³ÝÇó (³å»ÛñáÝÇó), áñÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ¿, ³Ý÷á÷áË ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ: гí»ñÅáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïáí ³å»ÛñáÝÝ ³é³í»É ¿, ù³Ý úÉÇÙåÇáëÇ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñë ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ù³áëÇó, ÇëÏ ³å»ÛñáÝÁ ãÇ ³é³ç³ÝáõÙ: ²å»ÛñáÝÁ áã ÙdzÛÝ Çñ»ñÇ ëϽµÝ³å³ï׳éÝ ¿, ³ÛÉ ß³ñÅáõÝ³Ï ÙÇ ëÏǽµ, áñÇÝ Ý»ñѳïáõÏ ¿ ³é³ç³óÝ»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÁ: ²å»ÛñáÝÇó, ѳí»ñÅ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, ³Ýç³ïíáõÙ »Ý ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ï³ùÁ ¨ å³ÕÁ, ãáñÁ ¨ ËáݳíÁ, áñáÝó ÷áËÝ»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ »Ý ³é³ç³óÙ³Ý áõ áãÝã³óÙ³Ý ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÁ: ²å»ÛñáÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·»ñ³·áõÛÝ ûñ»Ýù ¿, ϳñ·, áñÇÝ »ÝóñÏíáõÙ ¿ áÕç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÁ: ²Û¹ ϳñ·Ç ѳٳӳÛݪ ³å»ÛñáÝÇó ³é³ç³ó³Í µáÉáñ Çñ»ñÁ ÏñÏÇÝ å»ïù ¿ í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ݳËÝ³Ï³Ý §Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ¦ª áñå»ë å³ïÇÅ Çñ»Ýó ³Ýç³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÁ ³ß˳ñÑ·áÛ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ áñå»ë »ñÏáõ ѳϳ¹ñáõÃ۳ݪ å³ÕÇ (§Ùßáõßáï û¹Ç¦) ¨ ï³ùÇ (»Ã»ñÇ Ï³Ù Ïñ³ÏÇ) ÷áË·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: ºñÏÇñÁ, áñÁ ݳ ÝٳݻóÝáõÙ ¿ ·É³ÝÇ, ßñç³å³ïí³Í ¿ û¹áí ¨ ³Ýß³ñÅ ·ïÝíáõÙ ¿ ïÇ»½»ñùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ: êϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ »ñÏÇñÁ ÉÇÝáõÙ ¿ Ñ»ÕáõÏ íÇ׳ÏáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ, ³ñ¨Ç ç»ñÙáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ãáñ³ÝáõÙ ¨ åݹ³ÝáõÙ ¿: ´áÉáñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÝ ëϽµÝ³å»ë »Õ»É »Ý çñ³ÛÇÝ, ÇëÏ Ù³ñ¹Á ÓÏݳϻñå ϳ½ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ: ºñµ çñÇó ³½³ïíáõÙ ¿ ó³Ù³ùÁ, ϻݹ³ÝÇÝ»ñÝ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ÷áËáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ó¨»ñÁ: ØÇÉ»ÃÛ³Ý ¹åñáóÇ í»ñçÇÝ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÁ ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÇ ³ß³Ï»ñï ²Ý³ùëÇٻݻëÝ ¿ñ (Ù.Ã.³. 588-525), áñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Çñ ݳËáñ¹Ý»ñÇ, û¹Ý ¿ ѳٳñáõÙ µáÉáñ Çñ»ñÇ Ý³Ë³ëÏǽµÁ: ²å»ÛñáÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï û¹Á áñáß³ÏÇ Ý³Ë³ÝÛáõà ¿ ¨ ÙÇçÇÝ ¹Çñù ¿ ·ñ³íáõÙ çñÇ ¨ Ïñ³ÏÇ, ÑáÕÇ ¨ »Ã»ñÇ ÙÇç¨: Æ ¹»å, ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÇ áõëÙáõÝùáõÙ Ñ»Ýó û¹Ý ¿ñ ϳñ¨áñ ¹»ñ ˳ÕáõÙ ³ß˳ñÑ·áÛ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ: ²Ý³ùëÇٻݻëÁ áñ³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳݷ»óÝáõÙ ¿ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ϳñÍ»Éáí, áñ û¹ÇÝ µÝáñáß »Ý Ýáëñ³óÙ³Ý ¨ Ëï³óÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Üáëñ³Ý³Éáíª û¹Á í»ñ³ÍíáõÙ ¿ Ïñ³ÏÇ, ÇëÏ Ëï³Ý³Éáíª ³é³ç³óÝáõÙ ¿ åÇݹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ: ö³ëïáñ»Ý, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µáÉáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ¨ Çñ»ñÁ û¹Ç Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: ú¹Á áã ÙdzÛÝ Ý³Ë³ëÏǽµ ¿, ³Ûɨ ϻݹ³ÝÇ, ß³ñÅáõÝ³Ï ï³ñ»ñù, Ñá·Ç, áñáí Éóí³Í ¿ áÕç ïÇ»½»ñùÁ: ÆÝãå»ë Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ, ÉÇÝ»Éáí û¹, ßÝã³éáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ýñ³Ý ѳÕáñ¹áõÙ ¿ ϻݹ³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ïÇ»½»ñùÁ ßÝãáõÙ ¿ Çñ»Ý ßñç³å³ïáÕ û¹Á: ²ß˳ñÑ·áÛ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ ²Ý³ùëÇٻݻëÁ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. û¹Á
 3. 3. Ëï³Ý³Éáíª Ï³½Ù³íáñáõÙ ¿ »ñÏÇñÁ, ÙÇ Ñ³ñà ëϳí³é³Ï, áñÁ ϳËí³Í ¿ û¹áõÙ: ºñÏñÇó µ³ñÓñ³óáÕ ËáÝ³í ·áÉáñßÇÝ»ñÁ Ýáëñ³ÝáõÙ »Ý, µáó³í³éíáõÙ ¨ ßñç³å³ïí»Éáí û¹áí, ϳ½Ù³íáñáõÙ »Ý »ñÏݳÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝù »ñÏñÇ ÝÙ³Ý ÉÇÝ»Éáí ѳñÃ, ï»ñ¨Ý»ñÇ ÝÙ³Ý Ï³Ëí³Í »Ý ÙÝáõÙ û¹áõÙ: ²ÛëåÇëáí, ÙÇÉ»ÃóÇÝ»ñÁ, û¨ ÁݹáõÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ݳ˳ëÏǽµÝ»ñ, ³ÛÝáõѳݹ»ñÓ, ѳٳÙÇï »Ý ³ÛÝ µ³ÝáõÙ, áñ ݳ˳ëÏǽµÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿, ³Ý÷á÷áË ¨ ѳí»ñųϳÝ, ÇëÏ ¹ñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í Çñ»ñÝ ³ÝóáÕÇÏ »Ý áõ ÷á÷á˳ϳÝ: êï³óíáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ݳ˳ëÏǽµÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙdzëÝ³Ï³Ý »Ý ¨ µ³½Ù³½³Ý, ³Ý÷á÷áË »Ý ¨ ÷á÷á˳ϳÝ, ³Ýß³ñÅ »Ý ¨ ß³ñÅíáÕ: ´³Ûó ÇÝãå»ë ѳٳï»Õ»É ݳ˳ëϽµÇ ³Ý÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ï, ϳ٪ ݳ˳ëϽµÇ Ùdzë»éáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²Ûë ѳñó»ñÇÝ ÷áñÓ»óÇÝ å³ï³ëË³Ý»É Ñ»ï³·³ ¹³ñ»ñÇ ÑáõÛÝ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÁª лñ³ÏÉÇï»ëÁ, äÛáõó·áñ³ëÁ, ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: ØÇÉ»ÃÛ³Ý ¹åñáóÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÝ Çñ ÛáõñûñÇÝ³Ï ½³ñ·³óáõÙÁ ·ï³í ³ÝïÇÏ ³ß˳ñÑÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ Ùï³ÍáÕÝ»ñÇó Ù»ÏǪ лñ³ÏÉÇï»ëÇ (Ù.Ã.³. 540-480) áõëÙáõÝùáõÙ: ܳ ÍÝí»É ¿ º÷»ëáë ù³Õ³ùáõÙ, ³ñÇëïáÏñ³ï³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ³ÏïÇíáñ»Ý ãÇ ½µ³Õí»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ, û¨ ÏáÕÙݳÏÇó ÉÇÝ»Éáí ϳé³í³ñÙ³Ý ³ñÇëïáÏñ³ï³Ï³Ý Ó¨Çݪ ѳݹ»ë ¿ »Ï»É ¹»ÙáÏñ³ïdzÛǪ §³ÙµáËÇ Çß˳ÝáõÃ۳ݦ ϳ٠§Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý µéݳå»ïáõÃ۳ݦ ¹»Ù: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ, ³ëáõÙ ¿ ݳ, Ù»ÏÁ ѳí³ë³ñ ¿ ï³ëÁ ѳ½³ñÇÝ, »Ã» ݳ É³í³·áõÛÝÝ ¿: лñ³ÏÉÇï»ëÇ ³ñÇëïáÏñ³ïǽÙÁ áã ÙdzÛÝ ¹³ë³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÇ ³ñ¹ÛáõÝù ¿, ³Ûɨ ÐÇÝ Ðáõݳëï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, Áëï áñÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ å³ïϳÝÇ §É³í³·áõÛݦ ùã»ñÇÝ ¨ áã û í³ï³·áõÛÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ï·»ï µ³½ÙáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ãÇ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇÝ ¨ áõÅ»ÕÝ»ñÇÝ: §î·»ï ٻͳٳëÝáõÃ۳ݦ Ýϳïٳٵ лñ³ÏÉÇï»ëÇ µ³ó³ë³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ñ ݳ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³ÝÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ¨ áõݳÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ýñ³ ѳÙá½ÙáõÝùáí: سñ¹Ï³Ýó ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝÝ ³åñáõÙ ¿ å³ñ½³å»ë ·á۳層Éáõ ѳٳñ. ÍÝíáõÙ »Ý, Ó·ïáõÙ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ¨ ½·³Û³Ï³Ý µ³ñÇùÝ»ñÇ, Ñ»ïá Ù»éÝáõÙ, ³Û¹å»ë ¿É áãÇÝã ãÇٳݳÉáí á°ã ïÇ»½»ñùÇ, á°ã ¿É Çñ»Ýó Ï»óáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÇ áõ Ýå³ï³ÏÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹ å³ï׳éáí Ï»ÕÍ áõ å³ïÇñ »Ý Ýñ³Ýó å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ µ³ñáõ ¨ ã³ñÇ, ïÇ»½»ñùÇ ¨ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Üñ³Ýó ÃíáõÙ ¿, û ß³ï ·Çï»Ý, µ³Ûó Áëï ¿áõÃÛ³Ý áãÇÝã ¿É ã·Çï»Ý, áñáíÑ»ï¨ µ³½Ù³·»ïáõÃÛáõÝÁ ÙïùÇÝ áãÇÝã ãÇ ëáíáñ»óÝáõÙ: §ØÃÇÝ ÷ÇÉÇëá÷³Ý¦ (³Û¹å»ë ¿ÇÝ ³Ýí³Ýáõ٠лñ³ÏÉÇï»ëÇÝ) áõݳÛÝ ÏÛ³Ýùáí ³åñáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ ѳϳ¹ñáõÙ ¿ ÇÙ³ëïáõÝÇÝ, áñÁ Ó·ïáõÙ ¿ Éë»É áõ ѳëÏ³Ý³É ´³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý (Èá·áëÇ) Ó³ÛÝÁ ¨ ËáëùÁ, Ó·ïáõÙ ¿ ׳ݳã»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÇ ×ßÙ³ñÇï ÇÙ³ëïÁ: лñ³ÏÉÇï»ëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓݳóÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÏáÕÙ»ñÁª ³) áõëÙáõÝù Ïñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ, µ) áõëÙáõÝù ѳÙÁݹѳÝáõñ ß³ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ·) áõëÙáõÝù ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ¹) áõëÙáõÝù µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý (Éá·áëÇ) Ù³ëÇÝ: îÇ»½»ñùÁ ¨ Ýñ³ Ù»ç ·ïÝíáÕ µáÉáñ Çñ»ñÝ áõ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, Áëï лñ³ÏÉÇï»ëÇ, ³é³ç³ó»É »Ý Ïñ³Ï ݳ˳ÝÛáõÃÇó: ÆÝãå»ë ÙÇÉ»ÃóÇÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É лñ³ÏÉÇï»ëÇ Ý³Ë³ÝÛáõÃÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ¿, ÙdzëݳϳÝ, ³Ý÷á÷áË, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó ëï»ÕÍí³Í Çñ»ñÁ ÷á÷áË³Ï³Ý áõ ³ÝóáÕÇÏ: Îñ³ÏÁ ÏÛ³ÝùÇ ³ÕµÛáõñÝ ¿ ¨ Ñ»Ýó ÇÝùÁ ÏÛ³ÝùÝ ¿: Îñ³ÏÇ µáó³í³éÙ³Ý áõ Ù³ñÙ³Ý ã³÷»ñáí ¿ ÑáõÛÝ Ùï³ÍáÕÁ µ³ó³ïñáõÙ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: ºñµ Ïñ³ÏÁ µáó³í³éíáõÙ ¿, ëÏëáõÙ ¿ í»ñ µ³ñÓñ³Ý³É, ÇëÏ Çñ»ñÁ, §ÏÛ³ÝùǦ å³Ï³ëáõÃÛáõÝ ½·³Éáí, ÇçÝáõÙ »Ý Ý»ñù¨, ³ÛëÇÝùݪ áãÝã³ÝáõÙ »Ý: ÆëÏ »ñµ Ïñ³ÏÁ ëÏëáõÙ ¿ Ù³ñ»É ¨ ÇçÝ»É Ý»ñù¨, ³å³ Çñ»ñÁ, Ï»Ýë³Ï³Ý ÉÇóù»ñ ëï³Ý³Éáí, µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý í»ñ, ³ÛëÇÝùݪ ͳ·áõÙ »Ý: гÙÁݹѳÝáõñ ³Ûë ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÑáëùáõÙ ³Ý÷á÷áË ¿ ÙÝáõÙ áñáß³ÏÇ ã³÷áí Ïñ³ÏÇ µáó³í³éÙ³Ý ¨ Ù³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ϳ٠ûñ»ÝùÁ: ²Û¹ ϳñ·Á, Áëï лñ³ÏÉÇï»ëÇ, ãÇ ëï»ÕÍ»É áã ÙÇ ³ëïí³Í ¨ áã ÙÇ Ù³ñ¹, ³ÛÉ ¹³ ÙÇßï »Õ»É ¿, ϳ ¨ ÏÉÇÝÇ áñå»ë ѳí»ñŠϻݹ³ÝÇ Ïñ³Ï, áñÁ áñáß³ÏÇ ã³÷áí µáó³í³éíáõÙ ¿ ¨ áñáß³ÏÇ ã³÷áí Ù³ñáõÙ: ²Û¹ ϳñ·Á í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ݳ¨ ïÇ»½»ñùÇÝ, áñÁ 10800 ï³ñÇÝ Ù»Ï µáó³í³éíáõÙ ¿ áõ ÏáñͳÝíáõÙ ¨ ÏñÏÇÝ ·áÛ³ÝáõÙ Ïñ³ÏÇó: ä³ñµ»ñ³µ³ñ ÏñÏÝíáÕ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ññ¹»ÑÁ áã ÙdzÛÝ ýǽÇϳϳÝ, ³Ûɨ µ³ñáÛ³Ï³Ý »ñ¨áõÛà ¿. ¹³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï §¹³ï¦ ¿ Çñ»ñÇ Ýϳïٳٵ: лñ³ÏÉÇï»ëÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Ï»óáõÃÛ³Ý ³ÝÁݹѳï ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý, ѳÙÁݹѳÝáõñ ß³ñÅÙ³Ý ¨ ÷á÷áËÙ³Ý Ù³ëÇÝ ·³Õ³÷³ñÁ: §²Ù»Ý ÇÝã ÑáëáõÙ ¿¦, ¨ áãÇÝã ³Ý÷á÷áË ãÇ ÙÝáõÙ: ØǨÝáõÛÝ ·»ïÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÙïÝ»É, ÙǨÝáõÛÝ ÇñÁ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ï»ëÝ»É: ²ÛëÇÝùݪ ß³ñÅáõÙÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÇ (Ï»óáõÃÛ³Ý) Ï»Ýë³Ó¨Ý ¿: ÀݹëÙÇÝ, ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
 4. 4. ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ³ÛÝå»ë, áñ ³Ù»Ý ÙÇ Çñ ¨ ѳïÏáõÃÛáõÝ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳϳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ. ãáñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ëáݳí, ÏÛ³ÝùÁª Ù³Ñ, ÉáõÛëÁª ˳í³ñ ¨ ³ÛÉÝ: ²é³Ýó ³Û¹ ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ϻñåÙ³Ý ³ÝÑݳñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: гϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³ñ ѳñ³µ»ñ³ÏÇó »Ý. Ù»ÏÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ÙÛáõëÇÝ, Ù»ÏÁ ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÙ ¿ ÙÛáõëÇÝ: ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ å³Ûù³ñ ï³ñ³ÙÇïíáÕ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨, ÇÝãÝ ¿É ѳݷ»óÝáõÙ ¿ ѳٻñ³ßËáõÃÛ³Ý: ²é³Ýó å³Ûù³ñÇ, ËéáíáõÃÛ³Ý ¨ µ³Å³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ïÇ»½»ñùÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ïí»ñ³Íí»ñ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ïñ³ÏÇ: ²Û¹ å³ï׳éáí лñ³ÏÉÇï»ëÁ åݹáõÙ ¿, áñ å³ï»ñ³½ÙÁ ¨ å³Ûù³ñÁ ѳÙÁݹѳÝáõñ ûñ»Ýù ¿, §³Ù»Ý ÇÝãÇ Ñ³ÛñÝ ¿, ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ã³·³íáñÁ¦: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ å³Ûù³ñÁ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ÙÇ ÏáÕÙÝ ¿, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÁ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý, ѳٻñ³ßËáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿: ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠ͳ·Ù³Ý ¨ áãÝã³óÙ³Ý ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ, ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ³é»ÕÍí³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ, áõëïÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ ³Û¹ ³é»ÕÍí³ÍÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: лñ³ÏÉÇï»ëÇ Ï³ñÍÇùáí ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý ÑÇÙùÁ Ïñ³ÏÝ ¿, áñÝ ³Ýí³ÝíáõÙ ¿ ݳ¨ ³ëïí³Í, µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (Éá·áë): гٳß˳ñѳÛÇÝ Éá·áëÁ ïÇ»½»ñùÇ ³Ý÷á÷áË áõ ѳí»ñÅ³Ï³Ý Ï³ñ·Ý ¿, Çñ»ñÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ÑÇÙùÁ, ã³÷Á, ÝáõÛݳϳÝÁ ¨ ÙdzëݳϳÝÁ: Èá·áëÁ Ïñ³ÏÇ ³Ý÷á÷áË Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ Çñ Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, ÙdzëݳϳÝÇó µ³½áõÙÇÝ ¨ µ³½áõÙÇó ÙdzëݳϳÝÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ áõÕÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Éá·áëÁ å³ï»ñ³½Ù ¿ áõ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝ: ø³ÝÇ áñ ³Ù»Ý ÇÝã ϳï³ñíáõÙ ¿ Áëï ϳñ·Ç ¨ ûñ»ÝùÇ, áõëïÇ Éá·áëÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ×³Ï³ï³·Çñ: ÆëÏ ¹³ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ Éá·áëÁ ϳåí³Í ¿ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¨ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ºí ù³ÝÇ áñ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Éá·áëÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïÇ»½»ñùÇ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝÁ, ϳé³í³ñáõÙ ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÁ, áõëïÇ ³ÛÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ëïí³Í ¿: ÆÝãå»ë ïÇ»½»ñùÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ¹Ý áõÝÇ Çñ Éá·áëÁª µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Éá·áëÇ Ù³ëÝ ¿: ºÃ» ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Éá·áëÁ ϳñ· áõ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ ïÇ»½»ñùáõÙ, ³å³ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Éá·áëÁ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ Ù³ñ¹áõ ËáëùÇÝ, Çñ»Ýáí å³ÛٳݳíáñáõÙ Ù³ñ¹áõ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ: سñ¹Ï³ÛÇÝ Éá·áëÁ, Áëï лñ³ÏÉÇï»ëÇ, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáõ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Éá·áëÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ѳ½í³¹»å ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ: سñ¹Ï³Ýó ٻͳٳëÝáõÃÛáõÝÁ Éë»É ³Ý·³Ù ãÇ áõ½áõÙ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Éá·áëÇ ËáëùÁ, ѻ勉µ³ñª ³åñáõÙ ¿ áã û µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý, ³ÛÉ Áëï §Ï³ñÍÇùǦ: лñ³ÏÉÇï»ëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í ѻﳷ³ ¹³ñ»ñÇ ÑáõÝ³Ï³Ý ¨ »íñáå³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÙïùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³: Üñ³ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ áñù³Ý ËáñÇÙ³ëï, ³ÛÝù³Ý ¿É µ³½ÙÇÙ³ëï ¿ÇÝ, ÇÝãÝ ¿É å³Ûٳݳíáñ»ó ѻﳷ³ÛáõÙ ï³ñµ»ñ, Çñ³ñ ѳϳ¹Çñ áõëÙáõÝùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: лñ³ÏÉÇï»ëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÇó ÍÝáõݹ ³é³Ý ÇÝãå»ë ëá÷»ëïÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³å³ßï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ¿É»³ÃÝ»ñÇ §Ù»ï³ýǽÇϳϳݦ áõëÙáõÝùÝ»ñÁ: ºÃ» ³Ù»Ý ÇÝã ÷á÷áË³Ï³Ý ¿, ³ëáõÙ ¿ÇÝ ëá÷»ëïÝ»ñÁ, ³å³ ³Ù»Ý ÇÝã ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿: ÆëÏ ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ãϳ ÁݹѳÝáõñ, ÙdzëÝ³Ï³Ý ûñ»Ýù ¨ ·Çï»ÉÇù. ³Ù»Ý ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ §Ï³ñÍÇùǦ Ù»ç, ѻ勉µ³ñ ϳñÍÇùÇ Ù»ç ïñíáÕ Ï»óáõÃÛáõÝÁ ×ßÙ³ñÇï ¿: »¨ ³Ù»Ý ÇÝã ÷á÷áËíáõÙ ¿ ¨ ß³ñÅíáõÙ, ³ëáõÙ ¿ÇÝ ¿É»³ÃÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÷á÷áËíáõÙ ¨ ß³ñÅíáõÙ ¿ ÙǨÝáõÛÝ µ³ÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ³Ù»Ý ÇÝã ÙdzëݳϳÝÇ, ³Ý÷á÷áË Ï»óáõÃÛ³Ý Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝ ¿: ºÃ» ¹³ ³Û¹å»ë ¿, áõñ»ÙÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ ÙdzëݳϳÝÁ, ³Ý÷á÷áË Ï»óáõÃÛáõÝÁ: ÂíáõÙ ¿, û ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ß³ñÅáõÙ, ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, ÙÇÝã¹»é Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿ áõ ³Ý÷á÷áË: 2. Æî²ÈÆ²Î²Ü öÆÈÆêàö²ÚàôÂÚàôÜ (äÚàô²¶àð²ê, ¾Èº²ÂܺðÆ ¸äðàò) Ø.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ Ó¨³íáñíáÕ ³ÝïÇÏ ÑáõÝ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ÐáÝdzÛÇó ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §Ø»Í Ðáõݳëï³Ý¦, ³ÛëÇÝùݪ гñ³í³ÛÇÝ Æï³ÉdzÛÇ áõ êÇóÇÉdzÛÇ ÑáõÝ³Ï³Ý ·³ÕÃûç³ËÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ëï»ÕÍí³Í ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝí³Í ¿ ³Ýí³Ý»É §Çï³Édzϳݦ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ, áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý äÛáõó·áñ³ëÇ, í³Õ åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, ¿É»³ÃÝ»ñÇ ¨ ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ áõëÙáõÝùÝ»ñÁ:äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÝ ¿ñ Ý߳ݳíáñ
 5. 5. ٳûٳïÇÏáë, ÏñáÝ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËÇã ¨ ÷ÇÉÇëá÷³ äÛáõó·áñ³ëÁ (Ù.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñ), áñÇ ³Ýí³Ý ßáõñç ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï åïïíáõÙ ¿ÇÝ ³é³ëå»ÉÝ»ñ áõ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üñ³ ÏÛ³ÝùÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ùÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³Ýí»É, Áݹ áñáõÙ, ¹ñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ѳÕáñ¹»É »Ý ѻﳷ³ ¹³ñ»ñÇ Ùï³ÍáÕÝ»ñÁ: äÛáõó·áñ³ëÁ ÍÝí»É ¨ ٻͳó»É ¿ ê³Ùáë³ ÏÕ½áõÙ, äáÉÇÏñ³ï»ëÇ µéݳϳÉáõÃÛ³Ý ûñáù Éù»É ¿ ѳÛñ»ÝÇùÁ, Ù»ÏÝ»É º·Çåïáë, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ´³µ»ÉáÝ, áñï»Õ ùñÙ»ñÇó ëáíáñ»É ¿ ÷ÇÉÇëá÷³Û»Éáõ ³ñí»ëïÁ: ì»ñ³¹³éݳÉáí гñ³í³ÛÇÝ Æï³ÉdzÛÇ ÎñáïáÝ ù³Õ³ùÁª ݳ ³Ûëï»Õ ÑÇÙݳ¹ñáõÙ ¿ Ïñáݳ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÙÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ Çñ ³ÝáõÝáí: äÛáõó·áñ³ëÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É Ýáñ ³ñÇëïáÏñ³ïdz Ï³Ù É³í³·áõÛÝ Ï³é³í³ñáÕÝ»ñÇ Ë³í, áñáíÑ»ï¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ ٻͳ·áõÛÝ ã³ñÇùÁ ݳ ѳٳñáõÙ ¿ñ ³ÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ï³é³í³ñáõÙÁ É³í³·áõÛÝ Ó¨áí ϳñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙdzÛÝ ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÁª ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³ñá۳ϳÝáõÃÛ³Ùµ ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ áõëÛ³É Ù³ñ¹ÇÏ: ²Û¹ å³ï׳éáí äÛáõó·áñ³ëÁ ϳñ¨áñáõÙ ¿ Ùï³íáñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ: лﳷ³ÛáõÙ äɳïáÝÁ, Ñ»Ýí»Éáí äÛáõó·áñ³ëÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ íñ³, å»ïù ¿ ëï»ÕÍ»ñ ǹ»³É³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍ, áñï»Õ åÇïÇ Ï³é³í³ñ»ÇÝ É³í³·áõÛÝÝ»ñÁª ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÁ: äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ µ³Å³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ßñç³ÝǪ í³Õ åÛáõó·áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, áñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó ¿ÇÝ ÐÇådzëÁ ¨ ²ÉÏÙ»áÝÁ, ¨ áõß åÛáõó·áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, áñÇ »ñ¨»ÉÇ ¹»Ùù»ñÇó ¿ÇÝ 4-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³åñ³Í üÇÉáɳۻëÁ (ݳ ¿ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·ñ³íáñ ß³ñ³¹ñ»É åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõëÙáõÝùÁ) ¨ ²ñËÇûëÁ (4-ñ¹ ¹.): Þáõñç »ñÏáõ ¹³ñ ·á۳層Éáõó Ñ»ïá åÛáõó·áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÓáõÉí»ó åɳïáݳϳÝ, ³í»ÉÇ áõߪ ÝáñåɳïáÝ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï: ì³Õ åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ûñ÷»áë³Ï³ÝÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ðáõݳëï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í ÏñáݳÙÇëïÇÏ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ ¿ñ: úñ÷»áë³Ï³ÝÝ»ñÇó åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÷á˳é»óÇÝ Ù³ñ¹áõ Ñá·áõ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·áõ Ñ»ïÙ³Ñáõ ï»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý áõ Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áõëÙáõÝùÁ: Àݹ·Í»Éáí ÏñáÝ³Ï³Ý ³Û¹ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑÇÙݳíáñáõÙ ¿ÇÝ Ñá·áõ Ù³ùñ³·áñÍÙ³Ý, ¹ñ³ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç Ñá·ÇÝ Ï³ñáճݳ µ³ñÓñ³Ý³É ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ¨ ÙdzÓáõÉíÇ Ýñ³ Ñ»ï: ²Û¹åÇëÇ Ù³ùñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáó Ýñ³Ýù ѳٳñáõÙ ¿ÇÝ (µ³óÇ §åÛáõó·áñ³ëÛ³Ý ³åñ»É³Ï»ñåÇó¦) ·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ç Ù³ëݳíáñÇ, ٳûٳïÇϳÝ, áñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ýñ³Ýù Ù»Í ³í³Ý¹ Ý»ñ¹ñ»óÇÝ: ¼µ³Õí»Éáí ٳûٳïÇϳÛáí, åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳí³ëïÇ ·Çï»ÉÇù Ó»éù µ»ñ»Éáõ »ñ³ßËÇùÁ ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûëï»ÕÇó Ýñ³Ýù ѻ層óÝáõÙ »Ý, áñ áÕç ·áÛÇ ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÉÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇϳÛÇ ¨ Ýñ³ ëϽµáõÝùǪ ÃíÇ Ù»ç ¿: öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ ¿ ѳëÏ³Ý³É ïÇ»½»ñùÇ Ï³ñ·Á ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ÇëÏ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý ×³Ý³å³ñÑ ¿ µ³óáõÙ ³Û¹åÇëÇ ÁÙµéÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´áÉáñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ »ÝóñÏíáõÙ »Ý »ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ »ñÏñ³ã³÷áñ»Ý »Ý áñáßíáõÙ ¹ñ³Ýó Ó¨»ñÁ ¨ ï³ñ³Í³Ï³Ý µáÉáñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Çñ»ñÇ, »ñÏñ³ÛÇÝ ¨ »ñÏݳÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó³ÛÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µ³ó³ïñ»É ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí: äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý µÝ³½³ÝóáõÃÛáõÝ, áñáõÙ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Ïݳµ³ÝíáõÙ »Ý ٳûٳïÇÏáñ»Ý: Àëï åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñǪ ïÇ»½»ñùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ÑÇÙÝí³Í ¿ ÃíÇ Ï³Ù Ãí³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³: ÂÇíÁ Çñ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÝ ¿ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, ÇÝã ³ɻëÝ ¿ñ çáõñÁ ѳٳñáõÙ Çñ»ñÇ Ý³Ë³ëÏǽµ: ²é³Ýó ÃíÇ ïÇ»½»ñùáõÙ ÏÇßË»ñ ù³áëÝ áõ ³ÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É ÃÇíÁ Çñ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÝ ¿, Ó¨Á, ¹ñ³Ýó §Ñá·Çݦ ¨ ջϳí³ñáÕ µ³Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝùÁ: سûٳïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ ϳñáÕ ¿ ï³É ÙdzÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ. µ³Ûó 㿱 áñ Çñ»ñÁ Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ݳ¨ Çñ»Ýó áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûë ³åï׳éáí ¿É åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ëïÇåí³Í ¿ÇÝ Ãí»ñÇÝ í»ñ³·ñ»É ݳ¨ áñ³Ï³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûëå»ë, Ù»ÏÁ Ãí»ñÇ ëÏǽµÝ ¿, ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ëÏǽµÁ, »ñÏáõëÁª µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÁ, »ñ»ùÁ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ ¿ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ãáñë ¨ Ûáà Ãí»ñÁ áñå»ë Ù»Ï ¨ ï³ëÁ Ãí»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³ã³÷»ñ, ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛ³Ý, ѳٳã³÷áõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñ: Âí»ñáí ¿ áñáßíáõ٠ݳ¨ Çñ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ï»ñå³ñÁ: úñÇݳÏ, Ù»ÏÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ Ï»ïÇÝ, »ñÏáõëÁª ·ÍÇÝ,
 6. 6. »ñ»ùÁª ѳñÃáõÃÛ³ÝÁ, ãáñëÁª µáõñ·Çݪ ³é³çÇÝ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ, áñÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ù³ñÙݳϳÝáõÃÛ³Ý ëÏǽµ: äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ãí»ñÁ µ³Å³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ½áõÛ·Ç ¨ Ï»ÝïÇ, áñáÝóÇó ½áõÛ·Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, ù³Ûù³ÛáõÙ, µ³Å³Ýí³ÍáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ï»ÝïÁª Ý»ñùÇÝ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ, ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ: äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳñÍáõÙ ¿ÇÝ, áñ Ù»Ï ëÏǽµÇó, ûñÇݳÏ, ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÇ ³Ýë³ÑÙ³ÝÇó, Ñݳñ³íáñ ã¿ µË»óÝ»É Çñ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ: ²Û¹ å³ï׳éáí Ýñ³Ýù ÁݹáõÝáõÙ »Ý ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù ï³ëÝ »Ýª ë³ÑÙ³Ý ¨ ³Ýë³ÑÙ³Ý, Ï»Ýï ¨ ½áõÛ·, ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, ³ç ¨ Ó³Ë, ³ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý, ³Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅíáÕ, áõÕÇÕ ¨ Ïáñ, ÉáõÛë ¨ ˳í³ñ, µ³ñÇ ¨ ã³ñ, ù³é³ÏáõëÇ ¨ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ: ÀݹëÙÇÝ, ѳϳ¹Çñ ÏáÕÙ»ñÇó ³é³çÇÝÁ µÝáõó·ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, ÇëÏ ÙÛáõëÁª µ³ó³ë³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²é³çÇÝÁ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý, ÉáõÛëÇ, µ³ñáõ, ·áñÍáõÝÛ³ ëÏǽµÝ ¿, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý, å³Ï³ëáõÃÛ³Ý, ˳í³ñÇ, Ïñ³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: лﳷ³ÛáõÙ äɳïáÝÁ ¨ ²ñÇëïáï»ÉÁ ³Û¹ µáÉáñ ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳݷ»óñÇÝ Ó¨Ç ¨ ÝÛáõÃÇ ¹áõ³ÉǽÙÇÝ: ì»ñÁ Ãí³ñÏí³Í ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÑÇÙݳÛÇÝÁ ë³ÑÙ³ÝÇ ¨ ³Ýë³ÑÙ³ÝÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñáí µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Çñ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: ²Ù»Ý ÙÇ Çñ ³Ýë³ÑÙ³ÝÇ ¨ ë³ÑÙ³ÝÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¿: ºÃ» ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳñ ÙdzÛÝ ³Ýë³ÑÙ³ÝÁ (³å»ÛñáÝÁ), ³å³ Çñ»ñÝ Çñ³ñÇó ã¿ÇÝ ï³ñµ»ñíÇ: ²Ù»Ý ÙÇ Çñ, ³é³ç³Ý³Éáí, ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙ ¿ ³Ýë³ÑÙ³ÝÁ: ²Ýë³ÑÙ³ÝÁ ÝáõÛݳóÝ»Éáí ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ý Ï³Ù û¹Ç Ñ»ïª åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳñÍáõÙ »Ý, áñ ³ß˳ñÑÁ Ý»ñßÝãáõÙ ¿ ³Û¹ û¹Á ¨ áñÝ ¿É ëï»ÕÍ»Éáí ¹³ï³ñÏ ï»Õ»ñª å³ï×³é ¿ ¹³éÝáõÙ µ³Å³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý áõ ï³ñ³Ýç³ïí³ÍáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ó¨áí ͳ·áõÙ »Ý ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáõÙÁ ¨ ųٳݳÏÁ: îÇ»½»ñùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ Ïñ³ÏÁ, áñÇÝ ßñç³å³ïáõÙ »Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ï³ëÁ Ù³ñÙÇݪ ³Ýß³ñÅ ³ëïÕ»ñÇ »ñÏÇÝùÁ, ÑÇÝ· ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó ï³Ï ·ïÝíáõÙ »Ý ³ñ¨Á, ÉáõëÇÝÁ, »ñÏÇñÁ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ï³Ïª ѳϳ»ñÏÇñÁ: îÇ»½»ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇóª Ïñ³ÏÇó ¨ åïïíáõÙ »Ý ¹ñ³ ßáõñçÁ: äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, »ñÏÇñÁ ·Ý¹³Ó¨ ¿ ¨ åïïíáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ïñ³ÏÇ ßáõñç, ³ÛëÇÝùݪ Ýñ³Ýù Ù»ñÅáõÙ »Ý »ñÏñ³Ï»ÝïñáÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ: ²ñ¨³ÛÇÝ Ë³í³ñáõÙÝ»ñÇ å³ï׳éÁ, Áëï Ýñ³Ýó, ³ÛÝ ¿, áñ ÉáõëÇÝÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ³ñ¨Ç ¨ »ñÏñÇ ÙÇçáí: äÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ïÇ»½»ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ù³ÛÉ ³é³ç ¿ñ ݳËáñ¹ Ùï³ÍáÕÝ»ñÇ ïÇ»½»ñ³µ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ: *** ¾É»³ÃÝ»ñÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ ͳ·»É ¿ Ù.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¾É»³ ù³Õ³ùáõÙ ¨ ·áÛ³ï¨»É ¿ ÙÇÝ㨠Ù.Ã.³. 5-ñ¹ ¹³ñÁ: ²Û¹ ¹åñáóÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ ¿ ѳٳñíáõÙ øë»Ýá÷³Ý»ëÁ, ÇëÏ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÝ »Ý ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ, ¼»ÝáÝÁ ¨ Ø»ÉÇëÁ: øë»Ýá÷³Ý»ëÁ ͳ·áõÙáí ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ÎáÉá÷áÝ ù³Õ³ùÇó ¿ñ, µ³Ûó ÑÇÙݳϳÝáõÙ ëï»Õͳ·áñÍ»É ¿ ¾É»³ÛáõÙ: Æñ ·ñ³Ï³Ý áõ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý »ñÏ»ñáõ٠ݳ ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñѳۻóáÕáõÃÛáõÝÁ, µ³½Ù³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ù³ñ¹³Ï»ñå³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ï»Õ ¿ÇÝ ·ï»É ÐáÙ»ñáëÇ ¨ лëÇá¹áëÇ åá»ÙÝ»ñáõÙ: ì»ñçÇÝÝ»ñë, Áëï Ýñ³, ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÙ³Ý, ³í»ÉÇÝ, ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¿ÇÝ í»ñ³·ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ ³ñ³ïÝ»ñÁ: øÝݳ¹³ï»Éáí µ³½Ù³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý-¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁª øë»Ýá÷³Ý»ëÝ ³ÛÝ ÙÇïùÝ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, û ù³ÝÇ áñ ³Ù»Ý ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ Áëï Çñ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áõñ»ÙÝ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý Çñ»Ýó ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍáõÙ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ áõ Ýñ³Ýó í»ñ³·ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ݳ Ñ»·Ý³Ýùáí ÝßáõÙ ¿, áñ »Ã» Ïáí»ñÁ, ÓÇ»ñÁ ¨ ³éÛáõÍÝ»ñÁ Ó»éù»ñ áõݻݳÛÇÝ ¨ ϳñáճݳÛÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó å»ë Ýϳñ»É áõ ëï»Õͳ·áñÍ»É, ³å³ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ÏÝ»ñϳ۳óÝ»ÇÝ Çñ»Ýó å³ïÏ»ñáí áõ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ: ´³½Ù³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÇó øë»Ýá÷³Ý»ëÁ ãÇ Ñ³Ý·áõÙ ³ëïí³Í³Ù»ñÅáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ, Áݹѳϳé³ÏÁ, ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÙÇ³Ï ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ ϳñÍÇùáí ïÇ»½»ñùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³í»ñųϳÝ, ³ÝÝÛáõóϳÝ, ÙdzëÝ³Ï³Ý Ù»Ï ·áÛ, áñÝ ³ëïí³ÍÝ ¿: ²ëïí³Í ³Ù»Ý³ï»ë ¿, ³Ù»Ý³·»ï, ³Ýß³ñÅ áõ ³Ý÷á÷áË: ²ëïí³Í ½áõï ÙÇïù ¿ ¨ ϳé³í³ñáõÙ ¿ áÕç ïÇ»½»ñùÁ: øë»Ýá÷³Ý»ëÁ å³ÝûÇëï Ùï³ÍáÕ ¿ñ. ݳ ³ëïÍáõÝ ÝáõÛݳóÝáõÙ ¿ ÙdzëݳϳÝÇ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ¿Éª ïÇ»½»ñùÇ Ñ»ï: îÇ»½»ñùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿ ¨ ³Û¹
 7. 7. ÙdzëݳϳÝÁ ³ëïí³Í ¿: îÇ»½»ñù-³ëïí³ÍÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿, Ùdzë»é, ³Ý÷á÷áË áõ ѳí»ñųϳÝ: Þ³ñÅáõÙÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ãí³óÛ³É »Ý, ÙÇÝã¹»é ÇëÏ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛáõÝÁª ²ëïí³Í, ³Ý÷á÷áË áõ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿: ºÃ» ïÇ»½»ñùÇ µÝ³½³Ýó³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ Ýϳñ³·ñ»ÉÇë øë»Ýá÷³Ý»ëÁ Çñ³ñÇó ë³Ñٳݳ½³ïáõÙ ¿ ýǽÇÏ³Ï³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, ³å³ ïÇ»½»ñ³ÍÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÇë ݳ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ß³ñÅÙ³Ý, ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, ³é³ç³óÙ³Ý áõ áãÝã³óÙ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ´áÉáñ Çñ»ñÁ, Áëï Ýñ³, ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÑáÕÇó áõ çñÇó: ØdzëݳϳÝÇ, ÇëÏ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛ³Ý ¨ Ãí³óÛ³É ³ß˳ñÑÇ í»ñ³µ»ñÛ³É øë»Ýá÷³Ý»ëÇ Ñ³Û³óùÝ»ñÁ ½³ñ·³óñ»ó ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ (Ù.Ã.³. 540-480): Æñ §´ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ »ñÏáõ٠ݳ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ Ï»óáõÃÛ³Ý ¨ áã Ï»óáõÃÛ³Ý, Ï»óáõÃÛ³Ý ¨ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý, ½·³Û³Ï³Ý ¨ µ³Ý³Ï³Ý ׳ݳãáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: ¸ñ³Ýù ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ݳ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ »ñÏáõ áõÕǪ §×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý áõÕǦ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ×ßÙ³ñÇï Ï»óáõÃÛ³ÝÁ, ¨ §Ï³ñÍÇùÇ áõÕǦ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ãí³óÛ³É ³ß˳ñÑÇÝ: ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ »ÉÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙïùÇó, áñ Ï»óáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ÇëÏ áã Ï»óáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ (§Ï³ ³ÛÝ, ÇÝã ϳ, ÇëÏ ÇÝã ãϳ, ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝǦ): àã Ï»óáõÃÛáõÝÁ (¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ) ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, áñáíÑ»ï¨ Ùï³Í»ÉÇ ã¿: Øï³Í»ÉÇ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ, ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, áñáíÑ»ï¨ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï»óáõÃÛáõÝÁ ÙǨÝáõÛÝ µ³ÝÝ »Ý: λóáõÃÛáõÝÁ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ ¿ Ï»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇëÏ Ï»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÝ ¿É Ï»óáõÃÛáõÝ ¿: §Î»óáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ÇëÏ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ (áã Ï»óáõÃÛáõÝÁ) ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝǦ ¹ñáõÛÃÇó ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ µË»óÝáõÙ ¿, áñ Ï»óáõÃÛáõÝÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿, ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ, ³Ý÷á÷áË, Ùdzë»é ¨ ѳí»ñųϳÝ: ºÝó¹ñ»Ýù, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý »ñÏáõ Çñ»ñ, áñáÝù Çñ³ñÇó µ³Å³Ýí³Í »Ý ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ´³Ûó ù³ÝÇ áñ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ ãϳ, áõëïÇ ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ãå»ïù ¿ ÉÇÝÇ, ³ÛëÇÝùݪ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÙdzëݳϳÝ: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ÁݹáõÝ»Ýù, áñ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ ·áÛ ¿, ³å³ ¹³ñÓÛ³É ëïÇåí³Í »Ýù ÷³ëï»Éáõ, áñ »ñÏáõ ·áÛÇ ÙÇç¨ ãÇ Ï³ñáÕ ë³ÑÙ³Ý ÉÇÝ»É, áñáíÑ»ï¨ ·áÛÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ÙdzÏóí³Í ¿ ÙÛáõë ·áÛÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ³Ù»Ý ÇÝã ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿, ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ, ѻ勉µ³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ: ØdzëݳϳÝÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ¿, áñáíÑ»ï¨ áã ³é³ç³ÝáõÙ ¿, áã áãÝã³ÝáõÙ: ¸³ ³Ý÷á÷áË ¿, áñáíÑ»ï¨ µ³ó³ñÓ³Ï ÉñÇíáõÃÛáõÝ ¿ ¨ Ýñ³ÝÇó ¹áõñë áãÇÝã ãϳ, ë³Ñٳݳ÷³Ï ¿, áñáíÑ»ï¨ ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ, áñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ³Ýó÷³Ýó»ÉÇ ¿, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³ÝáõÙ ãϳ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ: ²Ñ³ ×ßÙ³ñÇï Ï»óáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºÃ» µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã Ï»óáõÃÛáõÝÁª ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ, µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáõÙÝ ¨ ³ÛÉÝ, Ùï³Í»ÉÇ ã»Ý, ³å³ ¹³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, ϳñÍáõÙ ¿ ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ, û ¹ñ³Ýù ³éѳë³ñ³Ï ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: ¸ñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, áñáíÑ»ï¨ ½·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ù»Ýù ÁÝϳÉáõÙ »Ýù µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ß³ñÅáõÙÁ, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ Áݹ³Ù»ÝÁ å³ïñ³Ýù ¿, Ãí³óÛ³É ·Çï»ÉÇù: §´ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ åá»ÙÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõ٠ݳ ÁݹáõÝáõÙ ¿ §Ï³ñÍÇùÇ ³ß˳ñÑǦ ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ¼·³Û³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ³é³ç³óáõÙÁ µ³ó³ïñ»ÉÇë ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ áñå»ë ݳ˳ëÏǽµ ÁݹáõÝáõÙ ¿ Ïñ³ÏÁ ¨ ÑáÕÁ, áñáÝó ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ÉáõÛëÁ ¨ ÙáõÃÁ, ï³ùÁ ¨ å³ÕÁ, ûèÁ ¨ ͳÝñÁ: Îñ³ÏÁ ¨ ÉáõÛëÁ ÙdzëݳϳÝáõÃÛ³Ý ëÏǽµÝ »Ý, ÇëÏ ÑáÕÁ ¨ ÙáõÃÁª µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý: ´áÉáñ Çñ»ñÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³Û¹ ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³éÝáõñ¹Çó: Îñ³ÏÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ÇëÏ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ ½·³Û³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõÙ: ¸ñ³Ýáí ä³ñÙ»Ýǹ»ëÁ ϳñÍ»ë ÷áñÓáõÙ ¿ ϳÙáõñç ·ó»É ×ßÙ³ñÇï ¨ Ãí³óÛ³É ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ÙÇç¨, û¨ ݳ ³Û¹å»ë ¿É ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ µ³ó³ïñ»É ÙdzëݳϳÝÇó µ³½áõÙÇÝ ¨ µ³½áõÙÇó ÙdzëݳϳÝÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ¹Ç³É»ÏïÇϳÝ: ØdzëÝ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇ áõëÙáõÝùÝ ³ÛÝù³Ý ³Ýëáíáñ áõ ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ñ, áñ ß³ï»ñÁ ¹³ áñ³ÏáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë ³Ýѻûà áõ ÍÇͳջÉÇ áõëÙáõÝù: ÜÙ³Ý ³Ý³ñ¹³ñ³óÇ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ѳٳñ ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇ ³ß³Ï»ñï ¼»ÝáÝÁ Çñ ³éç¨ ËݹÇñ ¹ñ»ó ³å³óáõó»É, áñ Çñ áõëáõóãÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ÑÇÙݳíáñ »Ý áõ ×ßÙ³ñÇï: ¼»ÝáÝÁ Ñݳñ³ÙÇï áõ ÇÝùݳïÇå ËݹÇñÝ»ñ ¿ ³é³ç³¹ñáõÙ, áñáÝù ѳÛïÝÇ »Ý áñå»ë ³åáñdzݻñ (³ÝÉáõÍ»ÉÇ ËݹÇñÝ»ñ): ÀݹëÙÇÝ, ݳ ëϽµáõÙ å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý ÁݹáõÝáõÙ ¿ ѳϳé³Ï ¹ñáõÛÃÁ ¨ óáõÛó ï³ÉÇë, áñ ¹ñ³ ÁݹáõÝáõÙÁ ѳݷ»óÝáõÙ ¿ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÆëÏ »Ã» áñ¨¿ ¹ñáõÛà ³Ýѳϳë³Ï³Ý ã¿, áõñ»ÙÝ Ï»ÕÍ ¿: ºÃ» ïíÛ³É ¹ñáõÛÃÁ Ï»ÕÍ ¿, áõñ»ÙÝ ×ßÙ³ñÇï å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ¹ñ³ ѳϳ¹ñáõÛÃÁ: öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ¼»ÝáÝÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ¹Ç³É»ÏïÇϳÛÇ Ñ³ÛñÁ
 8. 8. (ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ¹Ç³É»ÏïÇϳ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ µ³Ý³í»×Ç ÁÝóóùáõÙ áñ¨¿ ¹ñáõÛÃÇ Ñ»ñùÙ³Ý Ï³Ù ³å³óáõóÙ³Ý, »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ³ñí»ëï): ¼»ÝáÝÇ ³åáñdzݻñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý ãáñë ËٵǪ ³) ³åáñdzݻñ Áݹ¹»Ù ß³ñÅÙ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý, µ) ³åáñdzݻñ Áݹ¹»Ù µ³½ÙáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý, ·) ³åáñdz Áݹ¹»Ù ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý, ¹) ³åáñdz Áݹ¹»Ù ½·³Û³Ï³Ý ÁÝϳÉÙ³Ý: ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇ ¨ ¼»ÝáÝÇ Ï³ñÍÇùáí ÙdzëÝ³Ï³Ý áõ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ï»óáõÃÛáõÝÁ Ùï³Í»ÉÇ ¿, áõëïÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ÇëÏ µ³½Ù³½³Ý áõ µ³Å³Ý»ÉÇ Ï»óáõÃÛáõÝÁ Ùï³Í»ÉÇ ã¿, ѻ勉µ³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ (³í»ÉÇ ëïáõÛ·ª ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ §Ï³ñÍÇùǦ Ù»ç): ê³Ï³ÛÝ, »Ýó¹ñ»Ýù, û Ï»óáõÃÛáõÝÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý áõ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ã¿: ²ÛëÇÝùݪ Ï»óáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ µ³½áõÙ Çñ»ñÇó ϳ٠ÙdzíáñÝ»ñÇó (ûñÇݳÏ, Áëï åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³Ù»Ý ÙÇ Ù³ñÙÇÝ µ³Õϳó³Í ¿ ÙdzíáñÝ»ñÇó): ²Û¹ ÙdzíáñÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ Ï³Ù å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý µ³Å³Ý»ÉÇ, ϳ٠¿Éª ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ: ºÃ» ¹ñ³Ýù µ³Å³ÝíáõÙ »Ý, ³å³ å»ïù ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ ÉÇÝ»Ý ¨° ÷áùñ ¨° Ù»Í, ³ÛÝù³Ý ÷áùñ, áñ ãáõÝ»Ý³Ý á°ã ÙÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÝù³Ý Ù»Í, áñ ÉÇÝ»Ý ³Ýí»ñç: ºÃ» ¹ñ³Ýù ³Ýí»ñç µ³Å³ÝíáõÙ »Ý, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ³Ýí»ñç Ù»ÍáõÃÛáõÝ »Ý: ´³Ûó ÙDZû ³Ýѻûà ã¿, áñ í»ñç³íáñ ÙdzíáñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÉÇÝÇ ³Ýí»ñç Ù»ÍáõÃÛáõÝ: ÆëÏ »Ã» µ³Å³ÝÙ³Ý í»ñçáõ٠ѳëÝáõÙ »Ýù ÙÇ Ï»ïÇ, »ñµ µ³Å³ÝíáÕÁ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ áã ÙÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùݪ ³ÛÝù³Ý ÷áùñ ¿, áñ ãáõÝÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ (»Ã» ¹ñ³Ý ÇÝã-áñ µ³Ý ³í»É³óÝ»Ýù, ãÇ ³í»É³Ý³, ÇëÏ »Ã» ѳݻÝùª ãÇ Ýí³½Ç¤, ³å³ ëï³óíáõÙ ¿, áñ Ù»ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÁ µ³ÕϳÝáõÙ ¿ Ù»ÍáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕÝ»ñÇó: ´³Ûó ÇÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ½ñáÝ»ñÇó ëï³óí»É Ù»Ï Ùdzíáñ: ¸³ ³ÝÙï³Í»ÉÇ ¿, ÇëÏ ÇÝã ãÇ Ùï³ÍíáõÙ, ѻ勉µ³ñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ê³Ï³ÛÝ, »Ýó¹ñ»Ýù, û Çñ»ñÝ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ »Ý: ºÃ» ¹ñ³Ýù ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ »Ý, ³å³ ³ÛÝù³Ý »Ý, áñù³Ý ϳÝ, ³ÛëÇÝùݪ í»ñç³íáñ »Ý áõ ë³Ñٳݳ÷³Ï: ´³Ûó ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ¹ñ³Ýù ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ³Ýí»ñç áõ ³Ýë³Ñٳݳ÷³Ï, ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ, ³Ù»Ý ÇÝã ÏÉÇÝÇ ÙdzëݳϳÝ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ »ñÏáõ Çñ Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñí»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ·ïÝí»Ý áñáß³ÏÇ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ÇëÏ ù³ÝÇ áñ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ ãϳ, áõëïÇ ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ å»ïù ¿ ·ïÝíÇ Ù»Ï áõñÇß Çñ, í»ñçÇÝÇë ¨ ݳËáñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ ¨ë Ù»Ï áõñÇß Çñ ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõÝ³Ï ÙÇÝ㨠³Ýí»ñçáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëáí, »Ã» ÁݹáõÝáõÙ »Ýù, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ, ³å³ ÁÝÏÝáõÙ »Ýù ³ÝÉáõÍ»ÉÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ø³ÝÇ áñ ѳϳëáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñ ã¿ Ùï³Í»É, áõëïÇ ×Çßï ¿ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ Ï»óáõÃÛáõÝÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý áõ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ¿: Þ³ñÅÙ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù µ»ñíáÕ ÁݹѳÝáõñ ³åáñÇ³Ý ¼»ÝáÝÁ Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. §Þ³ñÅíáÕÁ ãÇ ß³ñÅíáõÙ ³ÛÝ ï»ÕáõÙ, áñï»Õ ·ïÝíáõÙ ¿ ¨ ãÇ ß³ñÅíáõÙ ³ÛÝ ï»ÕáõÙ, áñï»Õ ãÇ ·ïÝíáõÙ¦: Àëï §¸ÇËáïáÙdz¦ ³åáñdzÛǪ ß³ñÅíáÕ Ù³ñÙÇÝÁ ÙÇ Ï»ïÇó ÙÛáõëÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ Ý³Ë å»ïù ¿ ³ÝóÝÇ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÇ Ï»ëÁ, Ñ»ïá ³Û¹ Ï»ëÇ Ï»ëÁ ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõݳÏ: ø³ÝÇ áñ í»ñç³íáñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ ³Ýí»ñç µ³Å³ÝíáõÙ ¿, áõëïÇ Ù³ñÙÇÝÝ áã ÙdzÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇ Ï»ïÇó ѳëÝ»É ÙÛáõëÇÝ, ³Ûɨ, ³éѳë³ñ³Ï, ãÇ Ï³ñáÕ ëÏë»É ß³ñÅáõÙÁ: Àëï §²ùÇÉÉ»ëÁ ¨ Ïñdzݦ ³åáñdzÛǪ ³ñ³·³í³½ ²ùÇÉÉ»ëÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ëÝ»É ¹³Ý¹³Õ³ß³ñÅ ÏñdzÛÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ÙÇÝ㨠ѳëÝÇ ÏñdzÛÇ ï»ÕÁ, í»ñçÇÝë ϳÝóÝÇ áñáß³ÏÇ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõݳÏ: êï³óíáõÙ ¿, áñ ³ÝÑݳñ ¿ ³Ýí»ñç µ³Å³ÝíáÕ Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ³ÝóÝ»É í»ñç³íáñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ: §ÂéãáÕ Ý»ïÁ¦ ³åáñdzÛáõÙ óáõÛó ¿ ïñíáõÙ. áñ ÃéãáÕ Ý»ïÁ ãÇ ß³ñÅíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ųٳݳÏÇ ³Ù»Ý ÙÇ å³ÑÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ï»Õ, áñï»Õ ³Ýß³ñÅ ¿: ÆëÏ ù³ÝÇ áñ ¹³ µáÉáñ ųٳݳϳѳïí³ÍÝ»ñáõÙ ³Ýß³ñÅ ¿ ÉÇÝáõÙ, áõñ»Ùݪ ãÇ ß³ñÅíáõÙ: Àëï §Þ³ñÅíáÕ ß³ñù»ñ¦ ³åáñdzÛÇ, »Ã» Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ ѳí³ë³ñ »ñÏáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳݹÇå³Ï³ó ß³ñÅíáõÙ »Ý »ññáñ¹ ³Ýß³ñÅ Ù³ñÙÝÇ Ýϳïٳٵ, ³å³ ¹ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ Ñ³í³ë³ñí»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ ͳËëáõÙ, áñù³Ý ³Ýß³ñÅ Ù³ñÙÝÇ Ï»ëÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙª Ï»ëÁ ѳí³ë³ñíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçÇÝ: î³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù µ»ñíáÕ ³åáñdzÛáõÙ ¼»ÝáÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ÙdzëݳϳÝÇó ¹áõñë áãÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝǪ á°ã ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, á°ã ¿É ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ: ºÃ» ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ³å³ å»ïù ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳ ÙÇ ³ÛÉ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõÝ³Ï ÙÇÝ㨠³Ýí»ñçáõÃÛáõÝ: ¼·³Û³Ï³Ý ÁÝϳÉÙ³Ý ¹»Ù µ»ñíáÕ ³åáñÇ³Ý ÏáãíáõÙ ¿ §òáñ»ÝÇ Ñ³ïÇÏÁ¦: ºÃ» óáñ»ÝÇ ÙÇ Ñ³ïÇÏÇ ÁÝÏÝáõÙÇó ³ÕÙáõÏ ãÇ ÉÇÝáõÙ, ³å³ ÙÇ å³ñÏ óáñ»ÝÇ ¹³ï³ñÏáõÙÇó ÇÝãå»±ë ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ³ÕÙáõÏ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ½ñáÛ³Ï³Ý ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÇó ãÇ Ï³ñáÕ Í³·»É
 9. 9. ½·³ÛáõÃÛáõÝ, ÙÇÝã¹»é ¹³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ: ÂíáõÙ ¿, û ¼»ÝáÝÇ ³åáñdzݻñÁ ëáëÏ ëá÷»ëï³Ï³Ý Ùï³Ù³ñ½³ÝùÝ»ñ »Ý, áñáÝù ѳϳëáõÙ »Ý Ù»ñ ÷áñÓÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇÝ: úñÇݳÏ, ³ëáõÙ »Ý, û »ñµ ¼»ÝáÝÁ ³å³óáõóáõÙ ¿ñ ß³ñÅÙ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ³ÝÑݳñÇÝáõÃÛáõÝÁ, ÷ÇÉÇëá÷³ ¸Ç᷻ݻëÁ ï»ÕÇó í»ñ ¿ Ï»ÝáõÙ ¨ ëÏëáõÙ ß³ñÅí»Éª óáõÛó ï³Éáí, áñ ß³ñÅáõÙÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ´³Ûó ¹³ å³ñ½áõÝ³Ï ÷³ëï³ñÏ ¿, ù³ÝÇ áñ ¼»ÝáÝÁ áã û ÅËïáõÙ ¿ ýǽÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ ÑÇÙݳíáñáõÙ, áñ ¹³ ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ ³Ýѳϳë³Ï³Ýáñ»Ý Ùï³Í»É. »ñµ áõ½áõÙ »Ýù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ùï³Í»É ß³ñÅÙ³Ý, µ³½ÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÁÝÏÝáõÙ »Ýù ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ÆëÏ ÇÝã Ùï³ÍíáõÙ ¿ ѳϳë³Ï³Ýáñ»Ý, Áëï ¿É»³ÃÝ»ñÇ, ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ³í»ÉÇ ×Çßï, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ ½·³Û³Ï³Ý ÷áñÓÇ Ù»ç: ¼»ÝáÝÇ ³åáñdzݻñÁ, áñáÝù ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ¿É ·ïÝíáõÙ »Ý ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ, ٳûٳïÇÏáëÝ»ñÇ, ïñ³Ù³µ³ÝÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ, ËóݻóÇÝ ³ÝïÇÏ ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÁ: 3. ´Ü²öÆÈÆêàö²Ú²Î²Ü ØÆîøÀ Ø.Â.². 6-5-𸠸²ðºðàôØ (¾Ø亸àÎȺê, ²Ü²ø겶àð²ê, ¸ºØàÎðÆîºê) ¾Ù廹áÏÉ»ëÁ (Ù.Ã.³. 490-430) ÍÝí»É ¿ ²·ñÇ·»Ýï ù³Õ³ùáõÙ, ³½Ýí³ïáÑÙÇÏ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ܳ ѳÛïÝÇ ¿ñ áñå»ë åá»ï, Ñé»ïáñ, µÅÇßÏ-Ññ³ß³·áñÍ ¨ ÷ÇÉÇëá÷³: Üñ³ ·ñãÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ §´ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ¨ §Ø³ùñ³·áñÍáõÙ¦ ÏñáݳÙÇëïÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ åá»ÙÝ»ñÁ: ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýϳï»ÉÇ ¿ ÇÝãå»ë ÑáÝÇ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É §Çï³Édzϳݦ Ùï³ÍáÕÝ»ñÇ, ѳïϳå»ë äÛáõó·áñ³ëÇ ¨ ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇ, áõëÙáõÝùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ Ý³ »Õ»É ¿ åÛáõó·áñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, û¨ ³ß³Ï»ñï»É ¿ ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇÝ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ݳ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇÝ Ñ³ßï»óÝ»É äÛáõó·áñ³ëÇ Ñ»ïª åݹ»Éáí, û ·áÛÁ ¨ ÙdzëÝ³Ï³Ý ¿ ¨ µ³½áõÙ: ØdzÛÝ Ù»Ï Ý³Ë³ÑÇÙùÇó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ µË»óÝ»É µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ. ¹³ µ³ó³ïñ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁݹáõÝ»É µ³½áõÙ ÑÇÙù»ñ: ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ Ï³ñÍÇùáí µáÉáñ Çñ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ãáñë ï³ññ»ñÁ ϳ٠§³ñÙ³ïÝ»ñÁ¦ª ÑáÕÁ, çáõñÁ, û¹Á, Ïñ³ÏÁ: ¸ñ³Ýù ѳí»ñÅ³Ï³Ý »Ý, ³Ý÷á÷áË, ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ ¨ ã»Ý áãÝã³ÝáõÙ, ³ÛëÇÝùݪ ÝÙ³Ý »Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÇ: Îñ³ÏÁ ¼¨ëÝ ¿, ÑáÕÁª лñ³Ý, û¹Áª ²Ç¹áÝ»ëÁ, çáõñÁª Ü»ëïÇëÁ: ÆÝãå»ë ä³ñÙ»Ýǹ»ëÇ ÙdzëݳϳÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ ãáñë ï³ññ»ñÁ ×ßÙ³ñÇï Ï»óáõÃÛáõÝ »Ý, ѻ勉µ³ñ ã»Ý ϳñáÕ í»ñ³Íí»É áã Ï»óáõÃÛ³Ý: ø³ÝÇ áñ ãáñë ï³ññ»ñÝ ³Ýß³ñÅ »Ý, áõëïÇ ß³ñÅáõÙÁ µ³ó³ïñ»Éáõ ѳٳñ ¾Ù廹áÏÉ»ëÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ »ñÏáõ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý áõÅ»ñǪ êÇñá ¨ ²ï»ÉáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó ÷á˳½¹»óáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ¿É ³é³ç³ÝáõÙ ¨ áãÝã³ÝáõÙ »Ý µáÉáñ Çñ»ñÁ: ²í»ÉÇ ëïáõÛ·, Áëï ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ, ïÇ»½»ñùáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ áã û ³é³ç³óÙ³Ý ¨ áãÝã³óÙ³Ý, ³ÛÉ ÙdzóÙ³Ý ¨ ù³Ûù³ÛÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñ: ê»ñÁ ¨ ²ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ÷áËÝÇ÷áË Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý Çñ³ñ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ·áÛ³ÝáõÙ ¿ ïÇ»½»ñ³ÍÝáõÃÛ³Ý ãáñë ÷áõÉ»ñÁ: êϽµáõÙ ·»ñÇßËáõÙ ¿ñ ê»ñÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý ÇÝãÁ ÙdzëÝ³Ï³Ý íÇ׳Ïáí ·ïÝíáõÙ ¿ñ êý»ñáëÇ (·Ý¹Ç) ³Ýß³ñŠѳݷëïáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ëïÇ׳ݳµ³ñ ³Û¹ ÙdzëÝ³Ï³Ý ÓáõÉí³ÍùÇ Ù»ç ¿ ó÷³ÝóáõÙ ²ï»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÇ å³ï׳éáí ³é³ÝÓݳÝáõÙ »Ý áã û Çñ»ñÁ, ³ÛÉ ãáñë ï³ññ»ñÁ: ¸ñ³Ýù Çñ³ñ ÙdzÝáõÙ »Ý êÇñá ßÝáñÑÇíª ÍÝáõݹ ï³Éáí µ³½Ù³ÃÇí Çñ»ñÇ: ø³ÝÇ ¹»é ê»ñÁ ¨ ²ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý Ù»ç, Çñ»ñÁ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ, µ³Ûó »ñµ ²ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·»ñÇßËáÕ, ³Ù»Ý ÇÝã ù³Ûù³ÛíáõÙ ¿ ¨ í»ñ³¹³éÝáõÙ §Ç ßñç³Ýë Çõñ¦: ¸³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ å³ñµ»ñ³µ³ñ: ´áõë³Ï³Ý ¨ ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ³é³ç³óáõÙÝ ¾Ù廹áÏÉ»ëÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. ºñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ·ïÝíáÕ Ïñ³ÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ µ³ñÓñ³Ý³É í»ñ, áñÇó ¿É ³é³ç³ÝáõÙ »Ý µ³½Ù³½³Ý Ó¨»ñª µáõÛë»ñ: ÜÙ³Ý Ó¨áí ·áÛ³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÁ. ëϽµáõÙ Çñ³ñÇó ³ÝÏ³Ë ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª ·ÉáõËÝ»ñÁ, Ó»éù»ñÁ, áïù»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨, êÇñá áõÅÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³Ýù å³ï³Ñ³Ï³Ý Ó¨áí ÙdzÝáõÙ »Ý Çñ³ñª ·áÛ³óÝ»Éáí Ññ»ß³íáñ ¨ ³ÝÏ»ÝëáõÝ³Ï ûñ·³ÝǽÙÝ»ñ: ²ï»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ áãÝã³óÝáõÙ ¿ñ ¹ñ³Ýó, ÙÇÝã¹»é ê»ñÁ, ³ëïÇ׳ݳµ³ñ, µÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, ëï»ÕÍáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ Ï»ÝëáõÝ³Ï ûñ·³ÝǽÙÝ»ñ, áñáÝù ÁݹáõÝ³Ï »Ý ¹³éÝáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ µ³½Ù³Ý³Éáõ: ²ñ¹»Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÁ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý áã û ÑáÕÇó, ³ÛÉ ë»é³Ï³Ý µ³½Ù³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí:
 10. 10. λݹ³ÝÇÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ³éϳ µÝ³Ï³Ý ¿ñáëÁ (ë»ñÁ) ïÇ»½»ñ³Ï³Ý êÇñá ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó ¿: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ Ñ³Û³óùÝ»ñáõÙ Çñ³ñ »Ý Ùdz˳éÝí³Í ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, ÙÇëïÇÏ³Ï³Ý ¨ µÝ³å³ßï³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: ØÇ ÏáÕÙÇó, ݳ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù µÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ µÅßϳ·Çï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñª Ñ»Ýí»Éáí ÷áñÓÝ³Ï³Ý ¹ÇïáõÙÝ»ñÇ íñ³, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª å³ßïå³Ý»Éáí åÛáõó·áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏñáݳÙÇëïÇÏ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÷áñÓ»Éáí Ý»ñϳ۳óÝ»É Ï»óáõÃÛ³Ý, Çñ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ß³ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ ѳۻóáÕ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ (Ù.Ã.³. 500-428) ÍÝáõݹáí ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý Îɳ½áÙ»Ý ù³Õ³ùÇó ¿ñ, µ³Ûó ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³åñ»É áõ ëï»Õͳ·áñÍ»É ¿ ²Ã»ÝùáõÙ: ö³ëïáñ»Ý ݳ ³é³çÇÝ ÷ÇÉÇëá÷³Ý ¿ñ ²Ã»ÝùáõÙ ¨ Ù»Í ¹»ñ ˳ճó ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Üñ³ ѳٳËáÑÝ»ñÇó ¿ÇÝ ä»ñÇÏÉ»ëÁ ¨ ¾íñÇåǹ»ëÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ ²Ã»ÝùÇ ³é³çÇÝ ÷ÇÉÇëá÷³Ý ¿ñ, áñ Çñ ѳ۳óùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳɳÍí»É áõ ¹³ï³å³ñïí»É ¿:ä»ñÇÏÉ»ëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳϳé³Ïáñ¹Ý»ñÁ, ù³íáõÃÛ³Ý Ýá˳½ ÁÝïñ»Éáí Ýñ³ Ùï»ñÇÙ ²Ý³ùë³·áñ³ëÇÝ, Ù»Õ³¹ñ»óÇÝ Ýñ³Ý ³Ý³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ù³ñá½»Éáõ Ù»ç: ¸ñ³ ѳٳñ ÑÇÙù ѳݹÇë³ó³Ý Ýñ³ µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ³ÛÝ ÙÇïùÁ, û ²ñ»·³ÏÁ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ¿: ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ ¹³ï³å³ñïí»ó ³ñï³ùëÙ³Ý (ÙÇ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ä»ñÇÏÉ»ëÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ·³ÕïÝÇ ÷³Ë³í ²Ã»ÝùÇó) ¨ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»ó ȳÙåë³Ï ù³Õ³ùáõÙ, áñï»Õ ¿É ÏÝù»ó Çñ Ù³ÑϳݳóáõÝ: ÆÝãå»ë ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ²Ý³ùë³·áñ³ëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ ¿ñ ß³ñÅÙ³Ý ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝٳٵ µ³ó³ïñ»É, ÙÇ ÏáÕÙÇóª Çñ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý áõ áãÝã³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ïÇ»½»ñùÇ ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ܳËáñ¹ µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ ÝÙ³Ý ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ »ÉÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ÙïùÇó, áñ ïÇ»½»ñùÝ ³é³ç³ó»É ¿ ¨ ¹ñ³Ý ݳËáñ¹»É ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý ÙÇ íÇ׳Ï, áñï»Õ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ç Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ³Ù»Ý ÇÝãÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ, ݳ ³Û¹ ëϽµÝ³Ï³Ý ˳éÝáõñ¹Á ãÇ ¹ÇïáõÙ áñå»ë Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ï³ññ»ñÇó µ³Õϳó³Í íÇ׳Ï: ¸³ ÙÇ Ë³éÝáõñ¹ ¿, áñÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ µáÉáñ ï³ññ»ñÁ ¨ ÝÛáõûñÁ: ¸ñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áñå»ë ÷áùñ³·áõÛÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Çñ³ñ Ùdzóí³Í »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùµ, áñ ˳éÝáõñ¹Ç áã ÙÇ Ï»ïáõÙ ¹ñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ãÇ ·»ñ³ÏßéáõÙ: ²ÛëåÇëáí, »Ã» ¾Ù廹áÏÉ»ëÁ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñ»Éáõ ѳٳñ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ë³Ñٳݳ÷³Ï Ãíáí (ãáñë) ݳ˳ëÏǽµ, ³å³ ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³Ýë³Ñٳݳ÷³Ï ¨ ³Ýí»ñç Ãíáí §ë»ñÙ»ñ¦: ¸ñ³Ýó ÃÇíÝ ³ÛÝù³Ý ¿, áñù³Ý ëϽµÇó ϳñ, ³ÛëÇÝùݪ §ë»ñÙ»ñÁ¦ ã»Ý ³é³ç³ÝáõÙ ¨ ã»Ý áãÝã³ÝáõÙ: ÖÇßï ¿, ¹ñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ³Ýí»ñç µ³Å³Ýí»É, µ³Ûó ¹³ ¿É ãÇ Ï³ñáÕ áñ¨¿ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ¹ñ³Ýó áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃÛ³Ý íñ³: ÆëÏ ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ Ï»óáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ í»ñ³Íí»É áã Ï»óáõÃÛ³Ý: »¨ ¾Ù廹áÏÉ»ëÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝáõѳݹ»ñÓ, ݳ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ µ³ó³ïñ»É, û ÇÝãå»ë ϳñáÕ ¿, ³ë»Ýù, áã áëÏáñÇó ³é³ç³Ý³É áëÏáñ, áã ÙëÇóª ÙÇë ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ ÷áñÓáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý»É ³Û¹ ѳñóÇÝ, »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ ÙïùÇó, áñ µáÉáñ ï³ññ»ñÁ ¨ ÝÛáõûñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ³ÙµáÕçÇ Ù»ç ¨, ÙdzųٳݳÏ, ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ µáÉáñÁ, ³ÛëÇÝùݪ ³Ù»Ý ÙÇ ï³ññ³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏ ÇÝùÝÇÝ ÙÇ Ë³éÝáõñ¹ ¿ª §µáÉáñÇ Ù»ç ϳ µáÉáñÁ¦: úñÇݳÏ, ѳóÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ §µáÉáñÁ¦, áñÇ å³ï׳éáí ¿Éª Ù³ñëí»Éáí, í»ñ³ÍíáõÙ ¿ áëÏáñÇ, Ù³½Ç, ÙëÇ ¨ ³ÛÉÝ: ø³ÝÇ áñ µáÉáñ Çñ»ñÁ µ³Õϳó³Í »Ý ѳٳÝÙ³Ý Ù³ë»ñÇó, áõëïÇ ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ ݳ˳ëϽµÝ³Ï³Ý §ë»ñÙ»ñÁ¦ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ ÑáÙ»áÙ»ñÝ»ñ: Æñ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Áëï ³ÛÝ µ³ÝÇ, û ¹ñ³ÝóáõÙ áñ §ë»ñÙÝ ¦ ¿ ·»ñ³ÏßéáõÙ ÙÛáõëÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: ºÃ» ݳËáñ¹ µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÁ (³ɻëÁ, лñ³ÏÉÇï»ëÁ) Çñ»Ýó ÁݹáõÝ³Í Ý³Ë³ëÏǽµÝ»ñÇÝ í»ñ³·ñáõÙ ¿ÇÝ ß³ñÅÙ³Ý Ý»ñáõݳÏáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ñݳñ³íáñ ¿ñ ¹³éÝáõÙ µ³ó³ïñ»É ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ, ³å³ ²Ý³ùë³·áñ³ëÁ ϳñÍáõÙ ¿, áñ ݳ˳ëϽµÝ³Ï³Ý ˳éÝáõñ¹Á ½áõñÏ ¿ ß³ñÅÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó: ØÇÝ㨠ïÇ»½»ñùÇ ·á۳ݳÉÁ, ³Ýí»ñç Ãíáí Ù³ëÝÇÏÝ»ñÝ ³Ýß³ñÅ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ï»ÕáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ãϳñ ÙÇ áõÅ, áñÁ ¹ñ³Ýó ¹ñ¹»ñ ß³ñÅí»Éáõ ¨ ï»Õ³÷áËí»Éáõ: ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ ÝÙ³Ý Ý³ åݹáõÙ ¿, áñ ß³ñÅáõÙÁ ݳ˳ëϽµÝ³Ï³Ý ˳éÝáõñ¹ÇÝ Ñ³Õáñ¹í»É ¿ ¹ñëÇó: ²Û¹ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý áõÅÁ ݳ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ Üáõë (ØÇïù, ´³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ), áñÝ Çñ µÝáõÛÃáí ÉÇÝ»Éáí ³ÝÙ³ñÙݳϳÝ, ϳï³ñáõÙ ¿ ²é³çݳ߳ñÅÇãÇ ¨ γñ·³íáñáÕÇ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñ: àñáß³ÏÇ å³ÑÇÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ØÇïùÁ ݳ˳ëϽµÝ³Ï³Ý ˳éÝáõñ¹ÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ ßñç³Ý³Ó¨ ß³ñÅáõÙ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ëÏëíáõÙ »Ý Çñ³ñÇó µ³Å³Ýí»É ï³ññ³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁª ï³ùÝ ³Ýç³ïíáõÙ ¿ å³ÕÇó, ÉáõÛëÁª
 11. 11. ˳í³ñÇó, ãáñÁª ËáݳíÇó ¨ ³ÛÉÝ: ÊÇïÁ, ͳÝñÁ, ÙáõÃÁ ¨ ËáݳíÁ ѳí³ùíáõÙ »Ý ÙÇ ï»Õª ·áÛ³óÝ»Éáí »ñÏÇñÁ, ÇëÏ ï³ùÁ, ÉáõÛëÁ, ãáñÁ ¨ ûèÁ ÙdzݳÉáíª ·áÛ³óÝáõÙ »Ý »ñÏÇÝùÁ: îÇ»½»ñùÇ ³é³ç³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ §ÝÙ³ÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ ÝÙ³ÝÇݦ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ݳËÝ³Ï³Ý Ë³éÝáõñ¹Ç ÝÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ ÙdzÓáõÉíáõÙ »Ý ¨ ëï»ÕÍáõÙ Ùdzë»é ÝÛáõûñ ¨ Çñ»ñ: îÇ»½»ñùÇ ³é³ç³óáõÙÁ µÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóó ¿, ¨ ØÇïùÁ ϳñ· áõ ϳéáõóí³Íù, ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳÕáñ¹áõÙ ³é³ç³óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ áõ Çñ»ñÇÝ: гٳß˳ñѳÛÇÝ ØÇïùÁ Ý»ñó÷³ÝóáõÙ ¿ µáÉáñ Çñ»ñÇ Ù»ç ѳí³ë³ñ³å»ë, ѻ勉µ³ñ, ¹ñ³Ýù Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý áã û ØïùÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Çñ»Ýó ýǽÇÏ³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íùáí: úñÇݳÏ, Ù³ñ¹Á ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ûÅïí³Í ¿ ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É ³Ý¹³ÙÝ»ñáí, Ù³ëݳíáñ³å»ë, Ó»éù»ñáí: ²ÛëåÇëáí, ²Ý³ùë³·áñ³ëÝ Çñ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ï»ëáõÃÛ³Ùµ áã ÙdzÛÝ ÷áñÓáõÙ ¿ ÇÙ³ëï³íáñ»É Ï»óáõÃÛ³Ý, µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ß³ñÅÙ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ å³ï׳éÝ»ñÁ, ³Ûɨ ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ï³ñ¨áñ ù³ÛÉ Ï³ï³ñáõÙ ÑáõÝ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ëå»ÉÇó Éá·áëÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ: Ø.Ã.³. 5-ñ¹ ¹³ñÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ ³ïáÙÇëï³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý ѳٳñíáõ٠ȨÏÇåáëÁ ¨ ¸»ÙáÏñÇï»ëÁ: ²í»ÉÇ áõß ßñç³Ýáõ٠ȨÏÇåáëÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³·ñí»É »Ý ¸»ÙáÏñÇï»ëÇÝ, áñÇó Ñ»ïá ¿É ³ÝïÇÏ ³ïáÙÇëï³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ ϳåí»É ¿ Ýñ³ ³Ýí³Ý Ñ»ï:¸»ÙáÏñÇï»ëÁ (Ù.Ã.³. 460-370) ÍÝí»É ¿ Âñ³ÏdzÛÇ ²µ¹»ñ ù³Õ³ùáõÙ, ѳñáõëï ÍÝáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ, áñáÝó ÃáÕ³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ ͳËë»É ¿ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñ (º·Çåïáë, ä³ñëϳëï³Ý, Ðݹϳëï³Ý) ׳ݳå³ñÑáñ¹»Éáõ ÁÝóóùáõÙ: ²ëáõÙ »Ý, »ñµ ³µ¹»ñóÇÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ»óÇÝ ¸»ÙáÏñÇï»ëÇÝ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ųé³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³ÝÇÙ³ëï í³ïÝ»Éáõ Ù»ç, §ÍÇͳÕáÕ ÷ÇÉÇëá÷³Ý¦ (³Û¹å»ë ¿ÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¸»ÙáÏñÇï»ëÇÝ) óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Çñ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ Ýñ³Ý Ù»Í å³ñ·¨ »Ý ï³ÉÇë: ²ïáÙÇëï³Ï³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ϳåí³Í ¿ñ ¿É»³ÃÝ»ñÇ áõëÙáõÝùÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ºÃ» ¿É»³ÃÝ»ñÁ åݹáõÙ ¿ÇÝ, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ï»óáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ áã Ï»óáõÃÛáõÝÁ (¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ) ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ³å³ ³ïáÙÇëïÝ»ñÁ ϳñÍáõÙ »Ý, áñ ÇÝãù³Ýáí ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ï»óáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ýáí ¿Éª ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ: λóáõÃÛáõÝ ³ë»Éáíª Ýñ³Ýù ѳëϳÝáõÙ ¿ÇÝ ÝÛáõÃÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁª ³ïáÙÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³ñÇó µ³Å³Ýí³Í »Ý ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ºÃ» ãÉÇÝÇ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ, ³å³ ãÇ ÉÇÝÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ß³ñÅáõÙ: ²ïáÙÝ»ñÁ ã»Ý å³ñáõݳÏáõÙ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ, áñÇ å³ï׳éáí ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ áõ ³Ýó÷³Ýó»ÉÇ »Ý: ÀݹáõÝ»Éáí ³ïáÙÝ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ³ïáÙÇëïÝ»ñÁ ÉáõÍáõÙ »Ý µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ¹»Ù µ»ñíáÕ ½»ÝáÝÛ³Ý ³åáñdzÝ: ²ïáÙÝ»ñÁ ûÅïí³Í »Ý ³ÛÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù ¿É»³ÃÝ»ñÁ í»ñ³·ñáõÙ ¿ÇÝ ×ßÙ³ñÇï Ï»óáõÃÛ³ÝÁ: ²ÛëÇÝùݪ ¹ñ³Ýù ÙdzëÝ³Ï³Ý »Ý, ³Ý÷á÷áË, ³Ýó÷³Ýó»ÉÇ, ÉñÇí ¨ ³ÛÉÝ: ²ñï³ùݳå»ë ³ïáÙÝ»ñÝ Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ó¨áí, ϳñ·áí, ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ: ¸ñ³Ýù ³ÝÃÇí »Ý ¨ ³Ýë³Ñٳݳ÷³Ï: ºÃ» ²Ý³ùë³·áñ³ëÇ §ë»ñÙ»ñݦ áõÝ»ÇÝ áñ³Ï³Ï³Ý áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýí»ñç µ³Å³Ý»ÉÇ ¿ÇÝ, ³å³ ¸»ÙáÏñÇï»ëÇ ³ïáÙÝ»ñÁ ½áõñÏ »Ý áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõó·ñ»ñÇó: ²ïáÙÇëïÝ»ñÝ Çñ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ ¨ áãÝã³óáõÙÁ µ³ó³ïñáõÙ »Ý ³ïáÙÝ»ñÇ ÙdzóÙ³Ý áõ µ³Å³ÝÙ³Ý »ñ¨áõÛÃáí: ºÃ» ³ïáÙÝ»ñÁ ÙdzÝáõÙ »Ýª ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Çñ»ñÁ, »Ã» µ³Å³ÝíáõÙ »Ýª Çñ»ñÁ ù³Ûù³ÛíáõÙ »Ý, ÇëÏ »Ã» ˳ËïíáõÙ ¿ ³ïáÙÝ»ñÇ Ï³ñ·Ý áõ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: ²Û¹åÇëáí, ³ïáÙÝ»ñÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý áõ ³ÝÏáñͳݻÉÇ »Ý, ÇëÏ ¹ñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í Çñ»ñÁª ³ÝóáÕÇÏ ¨ ÷á÷á˳ϳÝ: ȨÏÇåáëÁ ¨ ¸»ÙáÏñÇï»ëÁ Ù»ñÅáõÙ »Ý ß³ñÅáõÙÁ ¹ñëÇó Ý»ñÙáõÍ»Éáõ ³Ý³ùë³·áñ³ëÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÁ: Æ ëϽµ³Ý» ³ïáÙÝ»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý ¹³ï³ñÏ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÖÇßï ¿, ³ïáÙÇëïÝ»ñÁ ÁݹáõÝáõÙ »Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ãÉáõÍí³Í ¿ ÙÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, û ³ñ¹Ûáù ³ïáÙÝ»ñÇ µ³ËáõÙÇ±ó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ß³ñÅáõÙÁ, û± ¹³ ÍÝíáõÙ ¿ ³ïáÙÝ»ñÇ ³½³ï ß³ñÅáõÙÇó: Æñ»Ýó ïÇ»½»ñ³µ³Ý³Ï³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ïáÙÇëïÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ïÇ»½»ñùÇ ³Ýí»ñçáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÃÇí ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ: îÇ»½»ñùÇ ³Ýí»ñçáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ Ýñ³Ýù µË»óÝáõÙ ¿ÇÝ ¹³ï³ñÏ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ³Ýí»ñçáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ÝáõÙ ³Ýí»ñç Ãíáí ³ïáÙÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇó: ÆëÏ ïÇ»½»ñùÇ ³é³ç³óáõÙÁ Ýñ³Ýù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. ³ïáÙÝ»ñÁ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ñÅíáõÙ »Ý ³Ýϳñ· áõ ³Ýѳí³ë³ñ³ã³÷ Ó¨áí. ¨ »ñµ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëáõÙ Ïáõï³ÏíáõÙ ¿ ³ïáÙÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³Ï, ³ïáÙÝ»ñÁ µ³Ëí»Éáí Çñ³ñª ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ßñç³Ý³Ó¨ ß³ñÅáõÙ: ²Û¹ ß³ñÅÙ³Ý
 12. 12. ÁÝóóùáõÙ ³í»ÉÇ Ëáßáñ áõ ͳÝñ ³ïáÙÝ»ñÁ ѳí³ùíáõÙ »Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ, ÇëÏ ÷áùñ áõ ûè ³ïáÙÝ»ñÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý í»ñ: ²Ûë Ó¨áí ·áÛ³ÝáõÙ »Ý »ñÏÇÝùÝ áõ »ñÏÇñÁ: ²ïáÙÇëïÝ»ñÁ »ñÏñ³Ï»ÝïñáÝ ï»ëáõÃÛ³Ý ÏáÕÙݳÏÇó ¿ÇÝ: Üñ³Ýó ϳñÍÇùáí »ñÏÇñÝ ³Ýß³ñÅ ¿: ²ïáÙÇëïÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ѳÙá½í³Í ¿ÇÝ, áñ µ³½Ù³ÃÇí ³ß˳ñÑÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÝ áõ áãÝã³óáõÙÁ å³ñµ»ñ³Ï³Ý µÝáõÛà ¿ ÏñáõÙ: úñ·³Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³ñóÝ ³ïáÙÇëïÝ»ñÁ ÉáõÍáõÙ »Ý ²Ý³ùëÇٳݹñ»ëÇ ¨ ¾Ù廹áÏÉ»ëÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý á·áí: Üñ³Ýó ϳñÍÇùáí ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³Ýûñ·³Ý³Ï³ÝÇóª ³é³Ýó ³ëïÍá ϳ٠µ³Ý³Ï³Ý ëϽµÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý: سñ¹Ý ³é³ç³ó»É ¿ ÑáÕÇó ¨ çñÇó: ܳ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÙÛáõë ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇó ç»ñÙáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ïáí: ´áÉáñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñá·Ç, µ³Ûó Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É ¿, áñáíÑ»ï¨ Ï³½Ùí³Í ¿ ³í»ÉÇ ÏÉáñ ¨ Ññ» Ýáõñµ ³ïáÙÝ»ñÇó: ²ÛëÇÝùݪ Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ ÝáõÛÝå»ë ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¿: Ðá·áõ ³ïáÙÝ»ñÁ ï³ñ³Íí³Í »Ý Ù³ñÙÝÇ µáÉáñ Ù³ë»ñáõÙ. ³é³Ýó ¹ñ³Ýó Ù³ñÙÇÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ: ÆëÏ ÏÛ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÁ ßÝã³éáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ »Ýó¹ñáõÙ ¿ Ñá·áõ ³ïáÙÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý ÷á˳ݳÏáõÃÛáõÝ ßñç³å³ïÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ïáÙÝ»ñÇ Ñ»ï: سñÙÝÇ ÝÙ³Ý Ñá·ÇÝ Ù³Ñϳݳóáõ ¿: Ðá·áõ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý ÅËïáõÙÇó ³ïáÙÇëïÝ»ñÁ µË»óÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É ³ß˳ñÑÇ ã·áÛáõÃÛáõÝÁ: ²ïáÙÇëïÝ»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ù»ñÅáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ã¿ÇÝ ÅËïáõÙ ¹ñ³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ϳñÍ»Éáí, áñ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ϳ½Ùí³Í »Ý Ýñµ³·áõÛÝ ³ïáÙÝ»ñÇó: ø³ÝÇ áñ ïÇ»½»ñùáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ϳï³ñíáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý - ٻ˳ÝÇÏ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, áõëïÇ ³ïáÙÇëïÝ»ñÝ ³é³ç³¹ñáõÙ »Ý ׳ϳﳷñ³å³ßï³Ï³Ý (ý³ï³ÉÇëï³Ï³Ý) µÝáõÛà áõÝ»óáÕ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, û ïÇ»½»ñùáõ٠ó·³íáñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ²é³Ýó å³ï׳éÇ ïÇ»½»ñùáõÙ áãÇÝã ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ï³ñí»É, áõëïÇ, Áëï ³ïáÙÇëïÝ»ñÇ, ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ å³ï׳é³íáñí³Í ¿: ö³ëïáñ»Ý Ýñ³Ýù å³ï׳é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳóÝáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ÅËïáõÙ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ¸»ÙáÏñÇï»ëÁ ϳñÍáõÙ ¿ñ, û å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁݹáõÝٳٵ Ù³ñ¹ÇÏ ÷áñÓáõÙ »Ý óùóÝ»É Çñ»Ýó ï·ÇïáõÃÛáõÝÁ: ØÇ å³ï׳é³Ï³Ý ϳåÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, ³ëáõÙ ¿ñ ݳ, Ï·»ñ³¹³ë»Ç å³ñëÏ³Ï³Ý ·³ÑÇó: ¸»ÙáÏñÇï»ëÁ ÅËïáõÙ ¿ñ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñ ³é³Ýó å³ï׳éÇ áãÇÝã ãÇ Ï³ñáÕ ï»ÕÇ áõݻݳÉ: ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ÁݹáõÝáõÙ ¿ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁª ÅËï»Éáí Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ: Üñ³ ϳñÍÇùáí ïÇ»½»ñùáõÙ áã ÙÇ µ³Ý ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ ÇÝã-áñ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, áõëïÇ ³Ù»Ý ÇÝã ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý: ø³ÝÇ áñ ³ïáÙÇëïÝ»ñÝ ³Ù»Ý ÇÝã Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý áñå»ë ³ïáÙÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù, áõëïÇ ÝÙ³Ý Ó¨áí »Ý å³ïÏ»ñ³óÝáõ٠ݳ¨ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: Àëï Ýñ³Ýó, Çñ»ñÇó ³Ýç³ïíáõÙ »Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ, áñáÝù ëɳݳÉáí ¹³ï³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáí ¨ ѳëÝ»Éáí ½·³Û³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇÝ, ͳÏáïÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ý»ñó÷³ÝóáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ Ù»ç ¨ ³é³ç³óÝáõÙ ½·³Û³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ: ²ïáÙÝ»ñÁ ¨ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝÁ ã»Ý ϳñáÕ ½·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÁÝϳÉí»É, ³ÛëÇÝùݪ ¹ñ³Ýù Ùï³Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý: Æñ³ñÇó ï³ñµ»ñ³Ï»Éáí ½·³Û³Ï³Ý ¨ µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁª ³ïáÙÇëïÝ»ñÁ Çñ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³Å³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ËٵǪ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙdzÛÝ Ï³ñÍÇùÇ Ù»ç, ³ÛëÇÝùݪ áõÝ»Ý ëáõµÛ»ÏïÇí µÝáõÛà (ûñÇݳÏ, ·áõÛÝÁ, ÑáïÁ, ѳÙÁ ¨ ³ÛÉÝ), ¨ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý µÝáñáß »Ý ³ïáÙÝ»ñÇÝ (ûñÇݳÏ, Ó¨Á, Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, ³Ýó÷³Ýó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ): §Î³ñÍÇùǦ Ù»ç ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ýù ³Ýí³ÝáõÙ »Ý §Ùáõæ ¨ Ï»ÕÍ, ÇëÏ µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁª ×ßÙ³ñÇï: N 2; 11; 21; 31 1. êàöºêîܺð êá÷»ëïÝ»ñÇ Ù»ç ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ »Ý ³í³· ¨ Ïñïë»ñ ËÙµ»ñ: ²í³· ËÙµÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó ¿ÇÝ äñáï³·áñ³ëÁ (Ù.Ã.³. 481-411), ¶áñ·Ç³ëÁ, äñá¹ÇÏáëÁ, ÐÇådzëÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: Îñïë»ñ ËÙµÇ ³é³í»É Ý߳ݳíáñ ¹»Ùù»ñÇó ¿ÇÝ ÈÇÏáýñáÝáëÁ, ²ÉÏǹ³ÙáëÁ ¨ üñ³½ÇÙ³ùáëÁ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹ ¹³ñ»ñÇ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ, ëá÷»ëïÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ñ»ï³ùñùñíáõÙ µÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ùµ. Ýñ³Ýó áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ÇÝ Ù³ñ¹Á,
 13. 13. ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÁ: êá÷»ëïÝ»ñÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ ϳëϳͳå³ßï³Ï³Ý áõ ѳñ³µ»ñ³å³ßï³Ï³Ý µÝáõÛà áõÝ»ñ: ºÃ» лñ³ÏÉÇï»ëÁ ³ëáõÙ ¿ñ, û ÙǨÝáõÛÝ ·»ïÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÙïÝ»É, ÇëÏ Ýñ³ ³ß³Ï»ñï Îñ³ïÇÉáëÁ åݹáõÙ ¿ñ, áñ ÙǨÝáõÛÝ ·»ïÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¿É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÙïÝ»É, ³å³ äñáï³·áñ³ëÁ ϳñÍáõÙ ¿, áñ ¹³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ß˳ñÑÇÝ, ³Ûɨ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÝ: Øßï³å»ë ÷áËíáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ³ß˳ñÑÁ, ³Ûɨ ³ß˳ñÑÇ Ù³ëÇÝ Ù»ñ ϳñÍÇùÝ»ñÁ: àã ÙÇ µ³Ý ÇÝùݳµ³í ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ. ³Ù»Ý ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¨ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ áõñÇßÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ: Àݹ áñáõÙ, ³ß˳ñÑáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý áã û ÇÝãå»ë å³ï³ÑÇ, ³ÛÉ ³ÛÝå»ë, áñ ÷á÷áËíáÕÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ Çñ ѳϳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ºÃ» ³Ù»Ý ÇÝã ÷á÷áËíáõÙ ¨ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ Çñ ѳϳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ¨áõÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ñݳñ³íáñ ¿ »ñÏáõ ѳϳ¹Çñ ϳñÍÇù áõÝ»Ý³É ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõݳÏ: ê³Ï³ÛÝ ·áñÍ»Éáõ ѳٳñ Ù³ñ¹Á å»ïù ¿ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñÇ: л勉µ³ñ, »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿ äñáï³·áñ³ëÁ, §Ø³ñ¹Ý ¿ µáÉáñ Çñ»ñÇ ã³÷³ÝÇßÁ.·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ¹ñ³Ýù ϳÝ, ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ¹ñ³Ýù ãϳݦ: Ø»ñ µáÉáñ ÁÝϳÉáõÙÝ»ñÁ ëáõµÛ»ÏïÇí »Ý, áõñ»ÙÝ ëáõµÛ»ÏïÇí »Ý Ý³¨ Ù»ñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳñÍÇùÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ. ãϳ ûµÛ»ÏïÇí ·Çï»ÉÇù, ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ã³÷³ÝÇß, ³Ù»Ý ÇÝã ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿, ѻ勉µ³ñ, µáÉáñ ϳñÍÇùÝ»ñÝ ¿É ×ßÙ³ñÇï »Ý: ºÃ» äñáï³·áñ³ëÁ ³ëáõÙ ¿ñ, û ³Ù»Ý ÙÇ Ï³ñÍÇù ×ßÙ³ñÇï ¿, ³å³ ¶áñ·Ç³ëÁ (Ù.Ã.³. 483-375) åݹáõÙ ¿ñ, áñ ³Ù»Ý ÙÇ Ï³ñÍÇù Ï»ÕÍ ¿: ܳ ÷áñÓáõÙ ¿ óáõÛó ï³É, áñ áã ÙdzÛÝ ½·³Û³Ï³Ý, ³Ûɨ µ³Ý³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝáõÙ Ñݳñ³íáñ ã¿ áõÝ»Ý³É Ñ³í³ëïÇ ¨ ³Ýѳϳë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇù: Üñ³ ϳñÍÇùáí áãÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, »Ã» ·áÛáõÃÛáõÝ ¿É áõÝÇ, ³å³ ³Ý׳ݳã»ÉÇ ¿, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ×³Ý³ã»ÉÇ ¿, ³å³ ³Ý³ñï³Ñ³Ûï»ÉÇ áõ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ ¿: §àãÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝǦ ¹ñáõÛÃÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý á°ã Ï»óáõÃÛáõÝÁ, á°ã ¿É áã Ï»óáõÃÛáõÝÁ: àã Ï»óáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ, áñáíÑ»ï¨ ¹³ Ùï³ÍíáõÙ ¿ áñå»ë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ, ë³Ï³ÛÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ å»ïù ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳ, áñáíÑ»ï¨ Ùï³ÍíáõÙ ¿: ÆëÏ ù³ÝÇ áñ ³Ýѻûà ¿, áñ ÙǨÝáõÛÝ µ³ÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõݻݳ, áõëïÇ §áã Ï»óáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝǦ ¹ñáõÛÃÁ Ï»ÕÍ ¿: ¶áñ·Ç³ëÁ ëá÷»ëï³Ï³Ý ÑݳñÝ»ñáí ÷áñÓáõÙ ¿ ³å³óáõó»É, áñ §Ï»óáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝǦ ¹ñáõÛÃÁ ÝáõÛÝå»ë Ï»ÕÍ ¿: ²Ûëå»ë, »Ã» Ï»óáõÃÛáõÝÁ ãÇ ³é³ç³ó»É, ѳí»ñÅ³Ï³Ý ¿, ѻ勉µ³ñ, ëÏǽµ ãáõÝÇ, ³ÛëÇÝùݪ ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿: ÆëÏ »Ã» ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿, ³å³ ¹³ áã ÙÇ ï»Õ ã¿, ÇëÏ »Ã» áã ÙÇ ï»Õ ã¿, áõñ»ÙÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ÆëÏ »Ã» Ï»óáõÃÛáõÝÝ ëÏǽµ áõÝÇ, áõñ»ÙÝ ³é³ç³ó»É ¿: ÆÝã-áñ µ³Ý ϳñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ϳ٠·áÛÇó ϳ٠·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕÇó: гÛïÝÇ ¿, áñ ã·áÛÇó (áãÝãÇó) ãÇ Ï³ñáÕ áñ¨¿ µ³Ý ³é³ç³Ý³É: ÆëÏ ·áÛÇó áñ¨¿ ·áÛÇ ³é³ç³óáõÙÁ ÇÝùÝÇÝ ³é³ç³óáõÙ ã¿. ¹³ íϳÛáõÙ ¿ ·áÛÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²ÛëåÇëáí, »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿ ¶áñ·Ç³ëÁ, ù³ÝÇ áñ §Ï»óáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝǦ ¹ñáõÛÃÁ ѳϳë³Ï³Ý ¿, áõñ»Ùݪ Ï»ÕÍ ¿: êá÷»ëïÝ»ñÇ ëáõµÛ»ÏïÇíǽÙÁ, ³Ýѳï³å³ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳñ³µ»ñ³å³ßïáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É ó³ÛïáõÝ ¿ ¹ñë¨áñíáõÙ µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý áõ ѳë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý ѳñó»ñÇ ùÝݳñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: êá÷»ëïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí µ³ñá۳ϳÝ, Çñ³í³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý µáÉáñ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ ϳÝáÝÝ»ñÁ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý »Ý: î³ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï ï³ñµ»ñ »Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, µ³ñù»ñÁ, ѳí³ï³ÉÇùÝ»ñÁ ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ: ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ëá÷»ëïÝ»ñÁ ßáß³÷áõÙ »Ý µÝ³Ï³ÝÇ ¨ ³ñÑ»ëï³Ï³ÝÇ (å³ÛٳݳϳÝÇ) ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: Üñ³Ýù µÝ³Ï³ÝÁ ѳϳ¹ñáõÙ »Ý ³ñÑ»ëï³Ï³ÝÇݪ ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí ³é³çÇÝÇÝ: ²Ûëå»ë, ²ÉÏǹ³ÙáëÁ ¨ ÈÇÏáýñáÝáëÁ, ¹»Ù ¹áõñë ·³Éáí ëïñÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇÝ, ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, áñ §µÝáõÃÛáõÝÁ áã Ù»ÏÇÝ ãÇ ëï»ÕÍ»É ëïñáõϦ: ÐÇådzëÇ Ï³ñÍÇùáíª Áëï µÝáõÃ۳ݪ µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³í³ë³ñ »Ý, ÇëÏ Áëï ûñ»ÝùǪ ¹³éÝáõÙ »Ý ³Ýѳí³ë³ñ: úñ»ÝùÝ»ñÁ µ³Å³ÝáõÙ, ÃßݳٳóÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó, ëïÇåáõÙ Ýñ³Ýó ³åñ»É µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³é³Ï: êá÷»ëï ²ÝïÇýáÝï»ëÇ Ï³ñÍÇùáí Ù³ñ¹Ý áõñÇßÝ»ñÇ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ »ÝóñÏíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ, ÇëÏ »ñµ ÙÝáõÙ ¿ ³é³Ýó íϳݻñÇ, Ñ»ï¨áõÙ ¿ µÝáõÃÛ³ÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ûñ»ÝùÝ»ñÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »Ý: àñáß ëá÷»ëïÝ»ñ ù³ñá½áõÙ ¿ÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É µÝáõÃÛ³ÝÁ, ³åñ»É µÝáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí, Ñ»ï¨»É Ý³ËÝÇÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý µ³ñù»ñÇÝ: êá÷»ëïÝ»ñÇ Ï³ëϳͳÙïáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳñ³µ»ñ³å³ßïáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ݳ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý íñ³: §²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,– ·ñáõÙ ¿ äñáï³·áñ³ëÁ,Ð »ë áãÇÝã ã»Ù ϳñáÕ ÇٳݳÉ, áã ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, áã ¿É ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ
 14. 14. ãáõÝ»Ý, áñáíÑ»ï¨ ß³ï ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñ »Ý ˳ݷ³ñáõÙ ¹³ ÇٳݳÉáõª û ³é³ñϳÛÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ, û Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ, áñÁ ϳñ× ¿¦: ÎñáÝ³Ï³Ý Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å³ÛٳݳϳÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù »Ý. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÅáÕáíáõñ¹ ÛáõñáíÇ ¿ å³ßïáõÙ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ëá÷»ëïÝ»ñÁ Ù»ñÅáõÙ »Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ µ³ñá۳ϳÝ, ÏñáÝ³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇݪ Çñ»Ýó ¹»Ù Ñ³ñáõó»Éáí ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÇ ÃßݳٳÝùÁ, Ñ³×³Ë »ÝóñÏí»Éáí ѳɳͳÝùÝ»ñÇ áõ Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÇ: γëϳÍÇ ï³Ï ¹Ý»Éáí ³³Ý¹³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇïùÁ ³½³ï»Éáí ¹Çó³µ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÇó, ï³ñ³Í»Éáí ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý á·Çݪ ëá÷»ëïÝ»ñÁ ϳñ¨áñ ¹»ñ ˳ճóÇÝ Éáõë³íáñ³Ï³Ý, µ³Ý³å³ßï³Ï³Ý, ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ, û¨, ˳ñËÉ»Éáí ÑÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, Ýñ³Ýù ãϳñáÕ³ó³Ý ëï»ÕÍ»É ÁݹáõÝ»ÉÇ ÝáñÁ: 2. êàÎð²îºê êáÏñ³ï»ëÁ ³ÛÝ »½³ÏÇ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇó ¿, ³é³Ýó áñÇ ³ÝÑݳñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ÑáõÝ³Ï³Ý ¨ »íñáå³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: Àݹ áñáõÙ, ݳ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýٳѳó»É ¿ áã ÙdzÛÝ Çñ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí, ³Ûɨ Çñ ÏÛ³Ýùáí áõ ·áñÍáí: êáÏñ³ï»ëÁ ÍÝí»É ¿ Ù.Ã.³. 469Ã. ²Ã»ÝùáõÙ, ù³ñï³ß êáýñáÝÇëÏÇ ¨ ï³ïÙ»ñ ü»Ý³ñ»ï³ÛÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ëï³ó»É ¿ ëáíáñ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, áñå»ë ͳÝñ ѻ勉ϳÛÇݪ Ù³ëݳÏó»É ¿ ÙÇ ß³ñù ׳ϳï³Ù³ñï»ñǪ óáõó³¹ñ»Éáí Ëǽ³ËáõÃÛáõÝ ¨ ³ñÇáõÃÛáõÝ: êáÏñ³ï»ëÝ Çñ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ½áõ·ÁÝóó Ù³ëݳÏó»É ¿ ²Ã»ÝùÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý- ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇݪ áã ÙÇßï ѳٳÙÇï ÉÇÝ»Éáí ÇßËáÕÝ»ñÇ ¨ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ: ÈÇÝ»Éáí ϳé³í³ñÙ³Ý ³ñÇëïáÏñ³ï³Ï³Ý  ÏáÕÙݳÏÇó, ݳ ѳïϳå»ë ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ñ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãÝ ¿É, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, å³ï׳é ѳݹÇë³ó³í Ýñ³ ¹»Ù ¹³ï³Ï³Ý ·áñÍÇ Ñ³ñáõóÙ³ÝÁ: Ò¨³Ï³Ýáñ»Ý Ýñ³Ý Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ µ³ÝáõÙ, áñ ݳ ãÇ å³ßïáõÙ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, Ý»ñÙáõÍáõÙ ¿ Ýáñ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Çñ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ ³Ûɳë»ñáõÙ ¿ å³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ: Ø.Ã.³. 399Ã. ¹³ï³ñ³ÝÇ í×éáí ݳ ÃáõÛÝ ¿ ËÙáõÙ ¨ ٳѳÝáõÙ: âÝ³Û³Í êáÏñ³ï»ëÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ÷³Ëã»Éáõ µ³ÝïÇó áõ ÷ñÏí»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ Ý³, áñå»ë ûñÇݳå³Ñ ù³Õ³ù³óÇ, Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ³Û¹ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ù³ÛÉÇó: ¸Åí³ñ ¿ ëïáõÛ· í»ñ³ñï³¹ñ»É êáÏñ³ï»ëÇ áõëÙáõÝùÁ, áñáíÑ»ï¨, ݳË, ݳ ãÇ ÃáÕ»É ·ñ³íáñ ųé³Ý·áõÃÛáõÝ, »ñÏñáñ¹, Ýñ³ ѳ۳óùÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕÝ»ñǪ äɳïáÝÇ, øë»Ýá÷³Ý»ëÇ ¨ ²ñÇëïá÷³Ý»ëÇ »ñÏ»ñáõÙ §ÙïùÇ ïÇñ³Ï³ÉÁ¦ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ï»ñå³ñÝ»ñáí: ²ñÇëïá÷³Ý»ëÁ êáÏñ³ï»ëÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ áñå»ë ëá÷»ëï, µÝ³÷ÇÉÇëá÷³, øë»Ýá÷³Ý»ëÁª áñå»ë ³í³Ý¹³å³Ñ, û·ï³å³ßïáõÃÛáõÝ ù³ñá½áÕ ÷ÇÉÇëá÷³, ÇëÏ äɳïáÝÁª áñå»ë §÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ñÙݳóáõÙ¦, áñå»ë ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ áñáÝáÕ Ùï³ÍáÕ, áñÁ ÑÙïáñ»Ý ß³ñ³¹ñáõÙ ¿ ... äɳïáÝÇ áõëÙáõÝùÁ: êáÏñ³ï»ëÇ Ï»ñå³ñÇ ï³ñµ»ñ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ÇÝ ³ÛÝ µ³Ýáí, áñ ݳ, ÉÇÝ»Éáí µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõ ѳÝñ³·Çï³Ï Ùï³ÍáÕ ¨ ÷ÇÉÇëá÷³Û»Éáõ ³ñí»ëïÇ Ù»Í³ÑÙáõï í³ñå»ï, ï³ñµ»ñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇó ϳñáÕ³ó»É ¿ ëï»ÕÍ»É ûñ·³Ý³Ï³Ý áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõëÙáõÝù: Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý êáÏñ³ï»ëÁ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùáõÙ ³Ûó»É»É ¿ ¸»Éýáë, áñï»Õ Ýñ³Ý Ñáõ½»É ¿ ¸»ÉýÛ³Ý ï³×³ñÇÝ ÷áñ³·ñí³Í §Ö³Ý³ãÇñ ÇÝù¹ ù»½¦ ٳϳ·ñáõÃÛáõÝÁ: êáÏñ³ï»ëÁ ¹³ ÁݹáõÝ»É ¿ áñå»ë Ù³ñ¹áõ ¿áõÃÛ³Ý, µÝáõÃÛ³Ý, Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ ÇÙ³ëïÇ áõ Ýå³ï³ÏÇ ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý Ïáã, áñå»ë ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »É³Ï»ï: öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ñϳÝ, Áëï Ýñ³, å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã û µÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ù³ñ¹Á: ²Ûë ÇÙ³ëïáí ݳ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ëá÷»ëïÝ»ñÇ ·ÇÍÁ, ë³Ï³ÛÝ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: ºÃ» ëá÷»ëïÝ»ñÁ, Ù³ñ¹áõÝ Ñéã³Ï»Éáí áñå»ë µáÉáñ Çñ»ñÇ ã³÷³ÝÇß, ÅËïáõÙ ¿ÇÝ ÁݹѳÝáõñ ·Çï»ÉÇùÇ, ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, ³å³ êáÏñ³ï»ëÁ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ ¿ñ ѳٳñáõÙ µ³ó³Ñ³Ûï»É ³Û¹ ÁݹѳÝáõñÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»óáõÃÛ³Ý ¨ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÝ áõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ: Àݹ áñáõÙ, ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ ÷Ýïñ»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ áã û µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ê³ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û êáÏñ³ï»ëÁ, Ù»ñÅ»Éáí µÝ³÷ÇÉÇëá÷³Û»Éáõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, ϳñÍáõÙ ¿ñ, áñ µÝáõÃÛáõÝÁ ½áõñÏ ¿ µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇó: ºÃ» µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ãÉÇÝÇ

×