Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013

336 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013

 1. 1. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE R A P O R T privind implementarea Planului de activitate pentru semestrul I 2013 12 iulie 2013
 2. 2. OBIECTIVUL GENERAL  Implementarea politicii de dezvoltare regională în RDC, în conformitate cu priorităţile stabilite în documentele de politici în domeniul dezvoltării regionale.
 3. 3. OBIECTIVE SPECIFICE  Elaborarea documentelor de planificare regională sectorială în domeniul managementului deșeurilor solide, aprovizionare cu apă și sanitaţie și eficienţa energetică;  Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru;  Implementarea, monitorizarea și evaluarea eficientă a programelor și proiectelor de dezvoltarea regională;  Comunicarea și transparența implementării proiectelor și activităţilor prioritare de dezvoltare regională;  Consolidarea capacităților actorilor regionali;  Cooperarea eficientă cu partenerii de dezvoltare.
 4. 4. Venituri Cheltuieli 1,885,123.40 1,885,123.40 lei2,563,979. 30 lei1,016,947. 40 401,166.20 22,359.00 2012 2013 FNDR 2013 GIZ BUGET OPERAȚIONAL (aspect comparativ 2012-2013)
 5. 5. 16 11 5 10 0 10 Total proiecte Finalizate In implementare 2012 2013, sim.1 PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (aspect comparativ 2012 - 2013)
 6. 6. SURSE DE FINANȚARE (aspect comparativ 2012 - 2013), mii lei FNDR GIZ 2012 58,099.60 5,319.30 2013 67,311.60 37,110.40
 7. 7. 25 EVENIMENTE ORGANIZATE • 18 activități de instruire și formare • 1 forum • 2 vizite de studiu • 4 evenimente de lansare a proiectelor de dezvoltare regională
 8. 8. RELAȚII DE COLABORARE Cooperarea cu parteneri de dezvoltare (GIZ, ESRA, CIAL) Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de dezvoltare regională din UE Cooperarea cu Societatea Civilă şi Instituţii Academice din Republica Moldova
 9. 9. Cooperarea cu parteneri de dezvoltare (GIZ, ESRA, CIAL) • - 2 proiecte investiționale în RDC în implementare cu suportul GIZ; • - 7 şedințe ai GTL în 3 domenii de planificare sectorială Planificarea strategică sectorială în domeniul MDS, AAS și EE. • - 15 profiluri economice compilate într-un ghid elaborat şi tipărit cu suportul Proiectul UE „ESRA”. • - Organizarea 1 atelier de instruire pentru APL II din R. Moldova şi 1 broşuri pentru atelier, cu suportul CIAL; • - Suport acordat de către CIAL în organizarea Forumului Regional de Investiții şi Inovații prin invitarea a 2 reprezentanți ai APL din Polonia.
 10. 10. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituții de dezvoltare regională din UE – Semnarea 1 acord de colaborare între ADR Centru R. Moldova şi ADR Nord-Est România; – Suport acordat de către CIAL în organizarea Forumului Regional de Investiții şi Inovații prin prezentarea a 2 subiecte în sesiunele plenare. – Elaborarea 1 propuneri de proiect* „3Es-TreEs: Education, Employment, Equality for Women” în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia *(proiectul nu a fost selectat pentru finanţare)
 11. 11. Cooperarea cu Societatea Civilă şi Instituții Academice din Republica Moldova  Organizarea 1 Forum al Tinerilor din Bazinul râului Bîc, în parteneriat ADR Centru și Centrul Național de Mediu (cca 450 de participanţi);  Organizarea în parteneriat ADR Centru și Centrul Național de Mediu a 1 Campanii de salubrizare în bazinul râului Bâc (Călărași, Strășeni, Ialoveni, Aneii Noi) cu sloganul „Iubește-ți râul!”;  Organizarea programului de formare continuă „Planificare strategică integrată” şi „Management şi elaborarea proiectelor” în parteneriat ADRC – AAP (Academia de Administrare Publică). Programul a fost destinat reprezentanților APL din RDC, cît şi întreaga țară;  1Memorandum de Înțelegere semnat între ADR Centru şi Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiințe a Moldovei.  În parteneriat cu IDIS Viitorul a fost organizat Forumul Regional de Investiții şi Inovații;  Participarea în Comisia pentru evaluarea bunelor practici realizate de Administrația Publică Locală din Republica Moldova în cadrul Programului Bunelor Practici al IDIS Viitorul.
 12. 12. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ
 13. 13. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE Iulian UNGUREANU specialist, Secție Planificare Strategică şi Programare
 14. 14. OBIECTIVE SPECIFICE Planificarea regională sectorială integrată Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru)
 15. 15. Planificarea regională sectorială integrată • 3 Grupuri Tehnice de Lucru (50 membri): I. Managementul Deşeurilor Solide  3 ședințe II. Aprovizionare cu apă şi sanitație  2 ședințe III. Eficiență Energetică a clădirilor publice  2 ședințe 3 Planuri regionale sectoriale Fișe de proiecte Proiecte investiţionale
 16. 16. Planificarea regională sectorială integrată EE (colectarea CPP) • 3 concepte de proiecte posibile / per raion – instituţii medico-sanitare publice, – instituţii de învățământ, – alte clădiri publice (de ex: azile de bătrâni, case de copii, etc). • Termenul limită a prezentării CPP - 19 iulie 2013
 17. 17. Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru  promovarea programelor şi proiectelor investiţionale şi inovaţionale din sectorul public orientate spre dezvoltarea echilibrată şi durabilă a RDC;  asigurarea unui mediu de comunicare formală şi informală pentru stabilirea parteneriatelor la nivel intermunicipal, regional şi transfrontalier;  crearea unei platforme de schimb de bune practici privind dezvoltarea urbană policentrică,  cooperarea intermunicipală şi diversificarea economiei rurale.
 18. 18. Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru • A fost asigurat suportul informațional, metodologic şi consultativ pentru organizarea și desfășurarea a 1 ședințe ale CRD Centru • A fost facilitată participarea membrilor CRDC la Forumul Regional de Investiții și Inovații (Costești, 23-24 mai 2013), precum și la alte inițiative ce vizează creșterea capacităților.
 19. 19. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR REGIONALI Bărbați Femei 3 2 Total 2 vizite de studiu / 5 persoane participante Bărbați Femei 338 188 Total 526 de actori regionali instruiți
 20. 20. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE Eduard UNGUREANU, Şef Secție Managementul Proiectelor
 21. 21. 10 proiecte în implementare în 2013 Prioritatea I : Reabilitarea infrastructurii fizice.  5 proiecte (4 – FNDR, 1 – GIZ) Prioritatea II : Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale.  0 proiecte Prioritatea III : Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.  5 proiecte (4 – FNDR, 1 – GIZ)
 22. 22. Nr Denumirea proiectului Costul proiectului precizat (mii lei) Suma aprobată din FNDR (mii lei) Valorificat (mii lei) 1 Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă (Hînceşti) 10 841,6 10 776,6 9 753,7 2 Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos (Nisporeni) 10 737,9 10 737,9 5 551,3 3 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități (s.Mănoileşti, r.Ungheni) 24 870,9 14 000,0 3 012,8 4 Construcția complexului turistic sportiv (Vălcineț, Călărași) 4 125,5 3 400,0 803,9 Proiecte în implementare 2012-2013
 23. 23. Nr Denumirea proiectului Costul proiectului precizat (mii lei) Suma aprobată din FNDR (mii lei) Valorificat (mii lei) 5 Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru (Nisporeni) 28 699,2 13 000,0 542,5 6 Acces asigurat la viaţa publică (Pirlița, Ungheni) 8 392,0 8 242,0 18,5 7 Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Străşeni – s. Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r- nul Ialoveni) 28 052,4 15 746,7 1 616,0 8 ”Deschiderea traseului turistic (Vama Veche) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul ” Manuc Bey” din or. Hîncești,locația geto-dacică din satul Stolniceni” 23 500,0 2 000,0 0,0 Proiecte în implementare 2013
 24. 24. Nr Denumirea proiectului Costul proiectulu i precizat (mii lei) Suma aprobată GIZ (mii lei) Valorifica t din GIZ (mii lei) 1 Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei (GIZ) 6 312,0 6 312,0 4 202,5 2 Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti (GIZ) 36 117,7 36 117,7 26 680,2 Proiecte în implementare 2012-2013
 25. 25. Dinamica proiectelor implementate în 2013 pe priorități (mii lei) Contractat Planificat 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Prioritatea I Prioritatea III 31241.3 10575.9 50988.7 14138.6 Contractat Planificat
 26. 26. Activităţi majore: a) Construirea a 53 de platforme de precolectare a DMS; b) Achiziţionarea autospecialelor, urnelor şi containerelor pentru deşeuri; c) Extinderea serviciului regional de salubrizare și dotarea lui cu cele necesare; d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei . e) Construcția poligonului de depozitare a DMS. Suma precizată: 10 841,6 mii lei din care FNDR: 10 776,6 mii lei / contribuție: 65,0 mii lei Suma alocată în anul 2013 din FNDR : 1 857,1 mii lei Valorificat 2013: 834,6 mii lei (45 %) Rezultatele obținute :  53 platforme construite;  Utilaj și echipament tehnic achiziționat;  Campanie de conştientizare realizată;  Poligon de depozitare a DMS construit (recepția la terminarea lucrărilor) Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hîncești)
 27. 27. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hîncești)
 28. 28. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hîncești)
 29. 29. Activităţi majore: a) Construirea a 82 de platforme de precolectare a DMS; b) Achiziţionarea autospecialelor, urnelor şi containerelor pentru deşeuri; c) Extinderea serviciului regional de salubrizare și dotarea lui cu cele necesare; d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei . e) Construcția poligonului de depozitare a DMS. Suma precizată: 10 737,9 mii lei din care FNDR: 10 737,9 mii lei / contribuție: 0 mii lei Suma alocată în anul 2013 din FNDR : 6 848,7 mii lei Valorificat 2013: 1 737,7 mii lei (26%) Rezultatele obținute :  82 platforme construite;  Utilaj și echipament tehnic achiziționat;  Campanie de conştientizare realizată;  Serviciul regional de salubrizare extins. Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos (or. Nisporeni)
 30. 30. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hîncești)
 31. 31. Activităţi majore: a) Elaborarea proiectelor pe localităţi şi a proiectului tehnic general şi prezentarea produselor finale (expertizarea proiectelor); b) Construcţia a 18 km de rețea de apeduct și a stației de purificare; c) Extinderea serviciului regional și dotarea lui cu cele necesare; d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei. Suma precizată: 24 870,9 mii lei FNDR: 21 370,9 mii lei / contribuție: 3 500,0 mii lei Suma alocată în anul 2013 : 14 000,0 mii lei Valorificat: 1 616 mii lei (12 %) Rezultatele obținute :  1 proiect tehnic elaborat;  Serviciu regional extins şi dotat cu echipament şi mobilier;  Campanie de conştientizare realizată. 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități (c. Mănoilești, r. Ungheni)
 32. 32. 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități (c. Mănoilești, r. Ungheni)
 33. 33. Activităţi majore: a) finalizarea lucrărilor de construcţie a unui Complex turistic sportiv din satul Vălcineţ, r. Călăraşi. Suma precizată: 4 125,5 mii lei FNDR: 3 400,0 mii lei / contribuție: 425,5 mii lei Suma alocată în anul 2013 : 3 400,0 mii lei Valorificat: 803,9 mii lei (24 %) Rezultatele obținute :  Campanie de informare realizată. Construcția complexului turistic sportiv (s.Vălcineț, r. Călărași)
 34. 34. Construcția complexului turistic sportiv (s.Vălcineț, r. Călărași)
 35. 35. Activităţi majore: a) Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=1,545 km (drum în intravilanul or. Nisporeni, strada Alexandru cel Bun) din or. Nisporeni, r-nul Nisporeni b) Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=4,597 km (drum de acces către mănăstire şi prelungirea spre centrul raional Nisporeni) din com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni Suma precizată: 28 699,2 mii lei FNDR: 28 699,2 mii lei / contribuție: 0 mii lei Suma alocată în anul 2013 : 13 000,0 mii lei Valorificat: 542,5 mii lei (5 %) Rezultatele obținute :  Campanie de informare realizată. Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru ( CR Nisporeni)
 36. 36. Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru ( CR Nisporeni)
 37. 37. Activităţi majore: a) Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=1,978 km (sector gimnaziu Ion Vatamanu -DN R17) Suma precizată: 8 392,0 mii lei FNDR: 8 242,0mii lei / contribuție: 150,0 mii lei Suma alocată în anul 2013 : 8 242,0 mii lei Valorificat: 0 mii lei (0 %) (Avizare AAP) Rezultatele obținute :  Campanie de informare realizată. Acces asigurat la viaţa publică (s.Pirlița, r. Ungheni)
 38. 38. Acces asigurat la viaţa publică (s.Pirlița, r. Ungheni)
 39. 39. Activităţi majore: a) reconstrucţia şi renovarea drumului local L452, pe porţiunea s. Scoreni, r-l Străşeni şi s. Malcoci, r-l Ialoveni cu lungimea de 6200m. Suma precizată: 28 052,4 mii lei FNDR: 27 702,6 mii lei / contribuție: 349,8 mii lei Suma alocată în anul 2013 : 15 746,7 mii lei Valorificat: 1 616,0 mii lei (11 %) Rezultatele obținute :  Campanie de informare realizată. Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Străşeni – s. Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul Ialoveni)
 40. 40. Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Străşeni – s. Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul Ialoveni)
 41. 41. Activităţi majore: • Restaurarea și amenajarea Casei contesei Dolgorukii cu expoziţie a Locatiei geto-dacice şi vinotecă; • Restaurarea a 200 m de treceri subterane de la Conacul Manuc-Bey și amenajate cu expozitii pentru a fi incluse in traseul turistic; • Amenajarea a 10 ha de teritoriu a Complexului „Manuc-Bey”; • Amenajarea a 2 ha de teritoriu a Locaţiei geto-dacice din s. Stolniceni; • Construcţia a 2,0 km de drum de acces spre Locaţia geto-dacică din s. Stolniceni; Suma precizată: 23 500,0 mii lei FNDR: 23 500,0 mii lei / contribuție: 0,0 mii lei Suma alocată în anul 2013 : 2 000,0 mii lei Valorificat: 0,0 mii lei Rezultatele obținute :  Campanie de informare realizată. ”Deschiderea traseului turistic ( Vama Veche ) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul ” Manuc Bey” din or. Hîncești,locația geto- dacică din satul Stolniceni”
 42. 42. ”Deschiderea traseului turistic ( Vama Veche ) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul ” Manuc Bey” din or. Hîncești,locația geto- dacică din satul Stolniceni”
 43. 43. 2 proiecte finanțare din sursele GIZ
 44. 44. Activităţi majore: a) Construcţiile depozitului sanitar, staţiilor de reciclare şi staţiilor de transfer; b) Construirea a 474 de platforme de precolectare a DMS în 35 de localităţi; c) Reparaţia oficiului Întreprinderii Municipale Şoldăneşti; d) Achiziţionarea autospecialelor, tractoarelor, buldozerului, containerelor, echi pament pentru compost şi echipament pentru staţia de reciclare; e) Reorganizarea şi dotarea serviciului regional de salubrizare cu cele necesare; f) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei g) Actualizarea SDSE la capitolul managementul deşeurilor solide pentru raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti
 45. 45. Rezultatele obținute la moment:  474 de platforme de colectarea DMS construite;  Oficiul reparat;  Tehnică, echipament, utilaj şi containere achiziționate;  Elaborate proiecte de execuţie pentru depozitul sanitar şi staţia de reciclare Şoldăneşti;  Iniţiată procedura de actualizare a SDSE a raioanelor Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti;  Semnate acorduri de cooperare inter municipală (CIM) Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti Suma preconizată: 36 117,7 mil lei Suma alocată în anul 2012 -2013: 36 117,7 mil lei Valorificat: 26 680,2 mii lei (74%)
 46. 46. Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti
 47. 47. Suma preconizată: 6 312,0 mil lei Suma alocată în anul 2012 -2013: 6 312,0 mil lei Valorificat: 5 101,6 mii lei (81%) Activități de bază: • Schimbarea ferestrelor la Centrul Prenatal (blocul maternităţii) • Instalarea unui Sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie • Renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare la blocul pediatric • Izolarea termică a pereţilor exteriori a blocului terapeutic • Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeutic Realizat: • Schimbarea ferestrelor la Centrul Prenatal (blocul maternităţii) - 762,23 m2, suma investiţiei - 923 753,48 lei; • Renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare la blocul pediatric • Izolarea termică a pereţilor exteriori a blocului terapeutic • Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeutic Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei
 48. 48. MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE Executarea bugetului operațional al Agenției de Dezvoltare Regională Centru pentru I semestru, anul 2013 Nina Bordei Șef secție financiară și achiziții
 49. 49. Venituri Indicatori Planificat, MDL Executat, MDL Aprobat spre finanţare de către MDRC pe 6 luni 2013 1,726.978,6 1,308.139,8 Sursa de finanţare (FNDR) 1,381.379,1 979.917,0 Sursa de finanţare (Venituri penalităţi calculate) 45.000,0 119.621,3 Sursa de finanţare (GIZ pentru salariaţii angajaţi) 133.722,0 22.359,0 Sursa de finanţare ( Contribuţii bănești pentru finanţarea Forum Regional de Investiţii) 76.000,0 76.000,0 Sursa de finanţare (U.N.D.P. Moldova) 7.210,8 Sursa de finanţare( Alte surse finanţare Forum) 70.877,5 108.390,7 Venituri din comercializarea documentelor de licitaţie 20.000,0 17.000,0
 50. 50. Cheltuieli Total Indicatori Planificat MDL Executat MDL 1. Fondul de salarizare 965.860,9 624.032,1 2. Deplasări în interes de serviciu 35.000,0 15.349,0 3. Cheltuieli administrative 353.282,7 179.638,8 4. Dezvoltare instituţională, activităţi și promovare 357.435,0 181.087,5 5. Echipament tehnic, active nemateriale 15.400,0 6.840,0 TOTAL 1,726.978,6 1,006.947,4
 51. 51. 1. Fondul de salarizare 6 luni 2013 Indicatori Unități Planificat MDL Executat MDL Salariu de bază 17 657,817,3 476.175,3 Salariu angajaţi GIZ 5 105.709,1 22.359,0 Asigurări sociale 17,5 175.611,1 108.368,8 Asigurări medicale 17,5 26.723,4 17.129,0 Total 965.860,9 624.032,1
 52. 52. 2. Deplasări 6 luni 2013 Indicatori Planificat MDL Executat MDL Deplasări internaţionale 34.000,0 15.349,0 Deplasări locale 1000,0 Total 35.000,0 15.349,0
 53. 53. 3. Cheltuieli administrative 6 luni 2013 Indicatori Planificat MDL Executat MDL 3.1 Cheltuieli de întreţinere a sediului 60.637,0 33.506,1 3.2 Consumabile de birou 30.000 25.211,0 3.3 Servicii de comunicare 19.500,0 18.773,4 3.4 Întreținerea mijloacelor de transport 207.085,7 79.214,5 3.5 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul 24.360,0 17.152,4 3.6 Alte cheltuieli 11.700,0 5.781,4 Total 353.282,7 179.638,8
 54. 54. 4. Dezvoltare instituțională, activități și promovare Planificat MDL Executat MDL 4.1 Materiale promoţionale și publicaţii 53.210,0 17.035,0 4.2Traduceri de documente 22.400,0 4.3 Cheltuieli pentru conferinţe, seminare 281.825,0 164.052,5 Total 357.435,0 181.087,5
 55. 55. 5. Echipament tehnic, active nemateriale 6 luni 2013 Planificat MDL Executat MDL 5.1 Echipament tehnic 7.600,0 5.2 Active nemateriale 7.800,0 6.840,0 Total 15.400,0 6.840,0
 56. 56. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ Iulian UNGUREANU specialist, Secţie Planificare Strategică şi Programare DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE
 57. 57. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE
 58. 58. CANALE DE COMUNICARE Pagina-web: www.adrcentru.md Comunicate media; Întîlniri, seminare de lucru; Comunicarea electronică – e-mailuri Materiale informative
 59. 59. PAGINA WEB www.adrcentru.md 22687 38537 17762 Accesări site 2011 2012 2013, sem I
 60. 60. INSTRUMENTE DE COMUNICARE • Comunicate media – peste 46 • Buletine informative electronice - 6 • Reportaje TV – 5 • Reportaje radio - 13 • Presa on-line – 25 • Presa scrisă – 11Comunicate media – peste 46 • Buletine informative trimestriale - 2
 61. 61. CANALE MEDIA INTERESATE DE ACTIVITATEA ADR Centru Publica TV, FM TV, Radio Moldova 1 www.timpul. md AiciTV Canal regional Ora Locală Vocea Basarabiei Expresul Cuvîntul www.ialovenio nline.md www.unimedia. md Comunicate.md
 62. 62. Vă mulțumim pentru atenție! Agenția de dezvoltare Regională Centru MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel.: (+373) 268 26671 Tel/Fax: (+373) 268 22692 Email: office@adrcentru.md web: www.adrcentru.md

×