Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vi vill göra rätt för oss.Det har vi rätt till!BANBRYTARPROGRAMFör att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete ...
L    ika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som      bildades i december 2009 och som ver...
3. Skymning över arbetsmarknaden    4. Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast    5. Offentliga sektorn bris...
1. Inledning     Bryt utanförskapet! Det var den ledande parollen inför valet 2006, vilket gav den     borgerliga ...
Trots att regeringen ålagt sina myndigheter att vara föredömen när det gäller att     ge utrymme för jobb åt personer ...
erfarenhetsmässigt konstaterat faktum. Den offentliga sektorn är som sagt         sämre än den privata på att ta ...
7. Att 75 procent av de som genomgår traineeprogrammet får anställning i          offentlig verksamhet när train...
”När en person med     funktionsnedsättning lyckas     komma över tröskeln på en     arbetsplats, tenderar den...
personer med funktionsnedsättningar sedan 2010 överförts från sjukförsäkringen     (Försäkringskassan) till AF för prö...
Fyra av tio myndigheter uppgav att de gjort generella åtgärder för att öka     möjligheterna för personer med funktion...
avföra dem från arbetsmarknaden och istället hänvisa dem till bidrag. Tänkvärt är     att 43 procent av personer med f...
sjukfrånvaro än övrig personal. Inom det privata näringslivet börjar denna insikt     växa sig starkare.     Den o...
funktionsnedsättning en sämre     hälsosituation just på grund av att     de ställts utanför gemenskapen.”  Lika...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lika unikas-banbrytarprogram-2012-2014

241 views

Published on

Lika Unika vill sätta fokus på rätten till arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att se de skapa förutsättningar för alla de resurser som finns i samhället, människor som ställs utanför. Som vill delta och göra rätt för sig! Det finns saker att göra för att möjliggöra för fler i arbete och sysselsättning, och inte minst: att göra konkret allvar av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Banbrytarprogrammet pekar Lika Unika på några angelägna reformer för jobben.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lika unikas-banbrytarprogram-2012-2014

 1. 1. Vi vill göra rätt för oss.Det har vi rätt till!BANBRYTARPROGRAMFör att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete och sysselsättning
 2. 2. L ika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som bildades i december 2009 och som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med intressepolitiska frågor på riksplanet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar, framförallt med nedsättningar kopplat till kognition, syn, hörsel- och rörelse. Vi verkar för rättigheter framförallt utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ratificerades av Sverige 2008. Vårt aktuella fokus är på rätten till arbete och sysselsättning. Lika Unika arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Det är inte en önskan, ingen vision. Det är en mänsklig rättighet! Lika Unikas medlemsförbund är: • Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB) • Hörselskadades Riksförbund (HRF) • Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU) • Synskadades Riksförbund (SRF) Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 3. 3. 3. Skymning över arbetsmarknaden 4. Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast 5. Offentliga sektorn brister i ansvar 6. ”Nedsatt arbetsförmåga”, ett problematiskt begrepp 7. Lika Unikas banbrytarprogram 8. Fyra hörnpelare 8.1Hjälpmedel 8.2 Offentlig upphandling 8.3 Traineeprogram istället för praktikantprogram 8.4 Resurs till personalavdelningarna i offentlig verksamhet 9. Kvotering, en nödvändighet? Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 4. 4. 1. Inledning Bryt utanförskapet! Det var den ledande parollen inför valet 2006, vilket gav den borgerliga alliansen regeringsmakten. Arbete istället för bidrag, sades vara huvudspåret för politiken. Sex år och ytterligare ett segerval senare för alliansen, visar det sig dessvärre att utanförskapet består – i synnerhet för en av de mest förfördelade grupperna på arbetsmarknaden. Tyvärr har det länge varit så, att personer med funktionsnedsättning i betydligt högre grad är drabbade av arbetslöshet än många andra. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ligger kring 50 procent, medan den för befolkningen i övrigt är 77 procent. Särskilt illa är situationen för unga människor med funktionsnedsättning, som av olika anledningar tenderar att aldrig få en chans att visa vad de går för. Termen funktionsnedsättning beskriver en nedsättning som är av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell natur hos en person. Funktionshinder betecknar den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för denne person i relation till omgivningen. Lika Unika verkar för att undanröja dessa hinder så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Rätten till arbete är där en central del. Utan jobb blir tillvaron präglad av starka ekonomiska begränsningar, låga inkomster och försämrad levnadsstandard. För att inte tala om kostnaden i form av dålig självkänsla och social isolering. Enligt Folkhälsoinstitutet har många människor med funktionsnedsättning en sämre hälsosituation just på grund av att de ställts utanför samhällsgemenskapen. Ska regeringens arbetslinje få ett innehåll måste denna negativa utveckling brytas och alla goda krafter mobiliseras. Sverige har knappast råd att förlora massor av människor som annars hade kunnat bidra positivt till hela samhällets tillväxt och välfärd. I detta sammanhang vill Lika Unika särskilt peka på det ansvar som den av alla skattebetalare gemensamt finansierade offentliga sektorn har. De som är bäst på att anställa människor med funktionsnedsättning är små- och medelstora företag inom den privata sfären. Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 5. 5. Trots att regeringen ålagt sina myndigheter att vara föredömen när det gäller att ge utrymme för jobb åt personer med funktionsnedsättning, släpar fortfarande den offentliga sektorn efter. Det kan knappast sägas vara acceptabelt. I synnerhet som Sverige 2008 ratificerat FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, där det i artikel 27 står: ”Detta innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska skydda och främja förverkligandet av rätten till arbete.” Det är alltså hög tid att Sverige lever upp till sina åtaganden. Personer med funktionsnedsättning vill också göra rätt för sig – det har vi rätt till! 2. Sammanfattning Lika Unikas banbrytarprogram i korthet • Bryt utanförskapet! Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ligger kring 50 procent mot 77 % för befolkningen i övrigt. Lika Unika arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Rätten till arbete är en central del. • Enligt Folkhälsoinstitutet har många människor med funktionsnedsättningar en sämre hälsosituation just på grund av att de ställts utanför samhällsgemenskapen. • De som är mest välvilliga till att anställa personer med funktionsnedsättningar är idag små eller medelstora företag. Den offentliga sektorn är betydligt sämre trots att regeringen ålagt sina myndigheter att vara föredömen när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. • Alla kan inte göra allt men alla kan oftast göra någonting! Vi måste börja fokusera på de enskilda människorna och deras kompetenser, istället för att främst identifiera dem utifrån deras funktionsnedsättningar. • Statsminister Fredrik Reinfeldt har flaggat för att svenskarna bör stanna kvar i arbetslivet upp till 75 års ålder. Samtidigt finns det mängder av människor som inget hellre vill än att arbeta, men som blivit orättvist stigmatiserade på grund av sin funktionsnedsättning. Ett oacceptabelt slöseri med humankapital! • När en person med funktionsnedsättning lyckas komma över tröskeln på en arbetsplats, tenderar denne att bana vägen för fler. Det är ett Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 6. 6. erfarenhetsmässigt konstaterat faktum. Den offentliga sektorn är som sagt sämre än den privata på att ta tillvara den kompetens och motivation som finns i den stora arbetskraftsreserv som personer med funktionsnedsättningar utgör. Det är anmärkningsvärt ur två aspekter: 1) Sveriges riksdag och regering har förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2) Vi bridrar alla till att solidariskt finansiera den offentliga sektorns verksamhet via skattsedeln. Då är det också rimligt att vi kan ställa vissa krav på det offentliga, till exempel att det ska råda större mångfald i anställningen av personal. • Lika Unika har valt att lyfta fram fyra hörnpelar i vårt program vilka vi anser skulle vara potenta instrument för att lyfta personer med funktionsnedsättningar ur arbetslöshet och bidragsberoende till produktiv sysselsättning med betydande samhällsvinster som följd. 1) Hjälpmedel 2) Offentlig upphandling 3) Traineeprogram 4) Resurs till personalavdelningarna i offentlig verksamhet Våra mål: 1. Att det tar maximalt 30 dagar från beslut om anställning till utprovning, beställning och färdig leverans av kompletta hjälpmedel till arbetstagaren. 2. Att det inte innebär merkostnader för arbetstagaren att tillhandahålla kompletta hjälpmedel. 3. Att differensen mellan bidrag till olika hjälpmedel inte skiljer sig mer än 5 procent mellan olika landsting och kommuner, det ska i stort se likadant ut i landet. 4. Att samtliga offentliga upphandlingar med leverantörer innehåller krav på en arbetsmiljö inkluderad god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 5. Att aktuell leverantör ska ha minst 5 procent anställda med en funktionsnedsättning. 6. Att ett traineeprogram för 30 personer prövas under ett år innan 2016 års utgång. Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 7. 7. 7. Att 75 procent av de som genomgår traineeprogrammet får anställning i offentlig verksamhet när traineeprogrammet avslutas. 8. Att 1 specialiserad rekryterare tillsätts inom personalavdelningarna på varje myndighet, kommun och landsting. 9. Att 10 procent av nyanställningarna hos statliga myndigheterna, liksom i landsting och kommuner, på årsbasis går till personer med funktionsnedsättningar. 50 procent av dessa ska vara under 30 år. Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 8. 8. ”När en person med funktionsnedsättning lyckas komma över tröskeln på en arbetsplats, tenderar denne att bana vägen för fler. Det är ett erfarenhetsmässigt konstaterat faktum." 3. Skymning över arbetsmarknaden ”Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna vid Arbetsför- medlingen (AF) har ökat snabbare än de någonsin gjort i svensk arbetsmarknadshistoria”, konstaterade Arbetsförmedlingen i sin rapport Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011. Prognos för arbetsmarknaden 2012- 2013. Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning som fanns inskrivna vid AF i oktober 2011 uppgår till 68.000 personer, vilket är 30.000 fler än 2008. Dessutom fanns 106.000 inskrivna vid AF i andra sökandekategorier än arbetslösa eller program med aktivitetsstöd, vilket betyder att det totala antalet inskrivna uppgår till 174.000 personer med funktionsnedsättning (över 80 procent av dessa har varit utan arbete i minst ett år, uppger regeringen själva, Expressen 14/12 2011). AF konstaterar att det främst är två faktorer som ligger bakom utvecklingen. Dels finanskrisen 2008/2009, då många personer med funktionsnedsättning förlorade jobbet på grund av rationaliseringar och nedskärningar. Dels att ett stort antal Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 9. 9. personer med funktionsnedsättningar sedan 2010 överförts från sjukförsäkringen (Försäkringskassan) till AF för prövning av deras arbetsförmåga. Enligt AF:s prognos kommer ökningen av antalet inskrivna personer med funktionsnedsättning att bromsas något under 2012, eftersom överföringen från Försäkringskassan antas minska. Däremot gör konjunkturläget att personer med funktionsnedsättning antingen förblir arbetslösa, eller förlorar arbeten som de redan har. AF bedömer att antalet inskrivna arbetslösa personer med funktionsnedsättning passerar 80.000 under andra halvåret 2013. 4. Unga med funktionsnedsättning drabbas hårdast Mellan 2003-2011 ökade den beviljade aktivitetsersättningen i åldersgruppen 20- 24 år med drygt 80 procent, enligt en rapport till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen (DN 10/11 2011). Aktivitetsersättningen (i realiteten förtidspension) ges till ungdomar upp till 29 år, som bedöms ha någon form av nedsatt arbetsförmåga. ”Siffrorna visar på ett nederlag för regeringens arbetslinje”, sa Socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare Irene Wennemo om rapporten i samma DN-artikel. I regeringens rapport En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016, uppges att cirka 26.500 unga personer idag uppbär aktivitets- ersättning, ”vilket är betydligt fler än vad som från början förväntades”. 5. Offentliga sektorn brister i ansvar De som är mest välvilliga till att anställa personer med funktionsnedsättningar är idag små och medelstora företag, enligt statistik som Handisam sammanställt från AF:s enkäter. Situationen är betydligt sämre när det gäller den offentliga sfären. Detta trots att regeringen sedan tidigare ålagt sina myndigheter att vara föredömen när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Den 17/8 2011 presenterade Handisam (myndigheten för handikappolitisk samordning) sin rapport Vad gör myndigheter för att anställa personer med funktionsnedsättning? Kartläggning och analys. Handisam skickade en enkät till 303 myndigheter, varav 263 (87 procent) svarade. Drygt hälften av dessa myndigheter kände till att de har en eller flera personer med funktionsnedsättning och någon form av anpassning. Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 10. 10. Fyra av tio myndigheter uppgav att de gjort generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete. Var tredje myndighet arbetar fullt ut eller i stor omfattning med Arbetsgivarverkets strategi Inkluderade synsätt. 43 procent av myndigheterna har till viss del påbörjat detta arbete. Dock var det endast 14 procent av myndigheterna som anställde en eller flera personer med funktionsnedsättning under 2010. Handisam tryckte särskilt på att praktikplatser var en nyckelfaktor för anställning. Statsrådet Maria Larsson (KD), ansvarig för funktionshinderpolitiken i regeringen, kommenterade Handisams rapport med ett inlägg på DN Debatt samma dag (17/8 2011). Larsson menade att staten måste bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning, liksom även kommuner och landsting. Därför skulle regeringen inleda överläggningar med SKL (Staten, kommuner och landsting) för att se hur det offentliga Sverige kan ta ett större ansvar. Regionala konferenser kunde bidra till ökad kunskap och höjd motivation. Maria Larsson återkom i frågan med en debattartikel i Expressen den 14/12 2011, som även var undertecknad av statsråden Hillevi Engström (M) och Stefan Attefall (KD). Där förklarade ministrarna att AF fått i uppdrag att utarbeta ett särskilt praktikprogram vid statliga myndigheter för personer med funktionsnedsättning. ”Fortgående samtal förs med arbetsmarknadens parter och med handikapporganisationerna om vad vi kan göra ytterligare för att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning”, skrev statsråden som avrundade sin debattartikel med orden: ”för alla dem som kan arbeta får vi aldrig sluta kämpa”. 6. ”Nedsatt arbetsförmåga”, ett problematiskt begrepp Enligt Handisams statistik uppger 16 procent av befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) att de har en funktionsnedsättning. Det motsvarar 921.000 personer i Sverige. Bland dessa har 525.000 personer också nedsatt arbetsförmåga, d.v.s. 57 procent. Endast 28 procent av dessa har ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, och även om man inkluderar bidragsanställningar av olika slag så uppgår arbetslösheten till 50 procent inom denna grupp. Frågan är dock vad begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” egentligen innebär. Särskilt vad gäller ungdomar tycks det blivit en ursäkt för att närmast rutinmässigt Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 11. 11. avföra dem från arbetsmarknaden och istället hänvisa dem till bidrag. Tänkvärt är att 43 procent av personer med funktionsnedsättning upplever sig ha full arbetsförmåga och kan sköta sitt arbete som vem som helst annars. Ett stort problem uppstår när arbetsgivare förutsätter att det inte är så, eller att det finns några förväntningar på det vare hos dem eller personerna själva. Att kollektivt fästa etiketten ”nedsatt arbetsförmåga” på en hel grupp av människor vilket man vanligen gör är både föråldrat och nedlåtande. Alla kan inte göra allt, men alla kan oftast göra någonting. Vi måste börja fokusera på de enskilda människorna och deras individuella kompetenser, istället för att främst identifiera dem utifrån deras funktionsnedsättningar. Med smidig och snabb tillgång till behovsanpassade hjälpmedel, ny teknik och skräddarsydda lösningar kan man tämligen enkelt lösa eventuella praktiska problem som kan uppstå på arbetsplatserna. Denna förändring i synsätt borde vara en avgörande del i den långsiktiga strävan för att lösa Sveriges försörjningsproblem framöver. Vår befolkning blir allt äldre och lever allt längre. Stora pensionsavgångar väntar. Samhällets välfärdsambitioner kräver omfattande resurser, vilket i sin tur kräver många människor i arbete. Ekvationen blir svårare att få ihop. Statsminister Fredrik Reinfeldt har därför flaggat för att svenskarna bör stanna kvar i arbetslivet upp till 75 års ålder. Samtidigt finns mängder av människor som inget hellre vill än att arbeta, men som blivit orättvist stigmatiserade på grund av sin funktionsnedsättning. Med nationalekonomiskt språkbruk skulle man med fog kunna säga att detta är ett oacceptabelt slöseri med humankapital. 7. Ett banbrytarprogram för fler i arbete När en person med funktionsnedsättning lyckas komma över tröskeln på en arbetsplats, tenderar denne att bana vägen för fler. Det är ett erfarenhetsmässigt konstaterat faktum. Arbetsgivaren upptäcker själv att det där med funktionsnedsättning faktiskt inte behöver vara något problem, tvärtom. Det vittnas ofta om att personer med funktionsnedsättningar är bland de mest pålitliga och engagerade i arbetsstyrkan. Dessutom har de vanligen lägre Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 12. 12. sjukfrånvaro än övrig personal. Inom det privata näringslivet börjar denna insikt växa sig starkare. Den offentliga sektorn är hittills avsevärt sämre på att ta tillvara den kompetens och motivation som finns i den stora arbetskraftsreserv som personer med funktionsnedsättningar utgör. Vilket är anmärkningsvärt, i synnerhet ur två aspekter: 1) Sveriges riksdag och regering har förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 27 om att främja och skydda rätten till arbete borde rimligen ålägga den politiskt styrda offentliga sfären att visa ett särskilt engagemang för att också göra konventionens ord till verklighet. 2) Den offentliga sektorns verksamhet bidrar vi alla till att solidariskt finansiera genom skattsedeln. Då är det också rimligt att vi kan ställa vissa krav på det offentliga, däribland att det ska råda större mångfald i anställningen av personal. Lika Unika menar därför att det måste ligga i den offentliga sektorns uppdrag att fungera som en progressiv kraft för att bereda arbetstillfällen åt personer med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om förändring av ingrodda attityder och förlegade tankesätt som hindrar personer med funktionsnedsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden. Det krävs substantiella åtgärder som kan ge klara och mätbara resultat. Lika Unika föreslår i enlighet med detta ett banbrytarprogram som bygger på fyra hörnpelare. ”Utan jobb bli tillvaron präglad av starka ekonomiska begränsningar, låga inkomster och försämrad levnadsstandard. Enligt Folkhälsoinstitutet har många människor med Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3
 13. 13. funktionsnedsättning en sämre hälsosituation just på grund av att de ställts utanför gemenskapen.” Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning3

×