Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
‫גל לייב גל לייב‬    ‫מומחית להתאמתלהתאמת התאורה‬       ‫מומחית התאורה‬     ‫מעצבת מעצבת גופי תאורה‬    ...
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
‫גל לייב‬         ‫מומחית להתאמת התאורה‬           ‫מעצבת גופי תאורה‬            ‫יועצת תאור...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

טיפים לתאורה נכונה של הכניסה לבית

246 views

Published on

קבל במתנה, סדרת טיפים שיסייעו לך להתאים את התאורה לבית
http://designor.co.il/Page12.html?v=27517341531
אתר - http://designor.co.il
בואו לראות איך באמצעות התאמת התאורה הנכונה
אנו נשדרג את הכניסה לבית שלנו וניצור אווירה נעימה

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

טיפים לתאורה נכונה של הכניסה לבית

 1. 1. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫טיפי לשדרוג הכניסה לבית‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫באמצעות תאורה‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫אתר הבית - ‪http://designor.co.il‬‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬
 2. 2. ‫גל לייב גל לייב‬ ‫מומחית להתאמתלהתאמת התאורה‬ ‫מומחית התאורה‬ ‫מעצבת מעצבת גופי תאורה‬ ‫גופי תאורה‬ ‫יועצת יועצת תאורה‬ ‫תאורה‬ ‫תאורת האווירה בבית‬ ‫•‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד בניגוד לתאורה הראשית שלשמטרתה להאיר את החלל, תאורתתאורת היא תאורה נינוחה ועמומהועמומה ותפקידהאור נעי ואווירהואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫אינטימית בחלל הבית.‬ ‫לתאורה הראשית של הבית הבית שמטרתה להאיר את החלל, אוירה אוירה היא תאורה נינוחה ותפקידה לייצר לייצר אור נעי‬ ‫•‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספרלמספר : סוגי :‬ ‫תאורת האווירה נחלקת סוגי‬ ‫•תאורה תאורה)ניידת ) שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(להזזה(‬ ‫ניידת מנורותמנורות שולחניות/עומדות הניתנות‬ ‫•תאורת קיר קבועה.קבועה.‬ ‫תאורת קיר‬ ‫•‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•‬ ‫•בעזרת תאורת "פגמי נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫טשטוש אוירה "‬ ‫אזור הכניסה לבית‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת להאיר עומדות מענייני הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫בעזרת תאורת אוירה נית מנורה אזורי באזור בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫• הפינות המוארות בקלות,וימשכו את העי אליה עומדות באזור הרצוי והארההיפות פחות )על-ידי של הביתלא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫זאת עושי יודגשו בעזרת וספת מנורה ותו כדי "ייעלמו" הפינות מכוונת לפינה יפות כ שאנו .‬ ‫•‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•‬ ‫•אזור הכניסה לבית נמצא לפני דלת הכניסה שלכ‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את‬ ‫דוגמא - נית‬ ‫•‬ ‫•אני צבע המנורה וכ תאורת האווירה כברשל הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(. מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫אוהבת להתחיל ע לצור אפקט מרשי בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית‬ ‫•את יצירת כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫המבואה רוש ראשוני‬ ‫•היות וכל מי שמגיע אליכ לבית עובר דרכו, הוא משמש‬ ‫עצמו. אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•‬ ‫עבורכ כ"מעצב את דעת הקהל"‬ ‫•קישוטי קירהמבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי‬ ‫•תאורתלביתמספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫עצמו.‬ ‫את‬ ‫קיר‬ ‫•‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫קישוטי קיר‬ ‫•‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•בכדי לצור תחושות נעימות לנכנסי לבית אנו צריכי‬ ‫תאורת קיר מספקתשל תאורותלצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב פיתרונות‬ ‫•‬ ‫•אוירה בחדרלהשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫נית השינה‬ ‫לדאוג לכ שהכניסה לבית תהייה מזמינה‬ ‫•חדר א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫היו אוהבי למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•הא את נית ספר לפני השינה?‬ ‫•‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫אוירה בחדר השינה‬ ‫•‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬ ‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל להתייחסות מיוחדת.‬ ‫המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫חדר השינה שלנו ראוי‬ ‫•‬ ‫•נרות הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫או תאורת קיר?‬ ‫•אני מפחדת מנרות המכוונת כלפי, יש מקרי רבילא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רבנר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של‬ ‫תאורת קיר בחדר השינה המיטה אמנ‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬ ‫א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬ ‫•‬‫רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק‬ ‫•‬ ‫מדי.‬ ‫נרות או תאורת קיר?‬ ‫•‬ ‫אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•‬ ‫לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬ ‫•‬
 3. 3. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫•אנו נכנסי לבית פעמי רבות בחוש , לכ גו תאורה‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫מתאי יית אור ואווירה לכניסה‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫•התאורה בכניסה לבית עוזרת לצור מעבר ר בי העול‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫בחו לבית‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•התאורה מייצרת סקרנות ועניי לנכנסי לבית.‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫•בחרו גו תאורה בעל נוכחות, צבע או חירור מיוחד.‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬
 4. 4. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫גו תאורה מחמר צהוב מחורר ומשוב‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬ ‫זכוכית כחולה, תלוי בכניסה לבית‬ ‫ליצירת אווירה ייחודית‬
 5. 5. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫תאורת אווירה במבואה‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•עבור המבואה בחרו גו תאורה בעל נוכחות.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫•רצוי שיהיה גו תאורה שיהיה לו קשר לגופי התאורה‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫שבחלל המרכזי.‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•נית להשתמש בגו תאורה בעל אור חלש להארת המבואה‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬
 6. 6. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬ ‫גו תאורה מחמר לב מחורר, תלוי תקרה‬ ‫למבואת הבית. הגו מספק אור רב למבואה‬
 7. 7. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫גו תאורה צמוד תקרה מחמר לב למבואת‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬ ‫הבית. גו תאורה המאיר באור אינטימי את‬ ‫המבואה.‬
 8. 8. ‫גל לייב‬ ‫מומחית להתאמת התאורה‬ ‫מעצבת גופי תאורה‬ ‫יועצת תאורה‬ ‫•תאורת האווירה בבית‬ ‫•בניגוד לתאורה הראשית של הבית שמטרתה להאיר את החלל, תאורת אוירה היא תאורה נינוחה ועמומה ותפקידה לייצר אור נעי ואווירה אינטימית בחלל הבית.‬ ‫•תאורת האווירה נחלקת למספר סוגי :‬ ‫•תאורה ניידת )מנורות שולחניות/עומדות הניתנות להזזה(‬ ‫•תאורת קיר קבועה.‬ ‫•תאורת תקרה עמומה‬ ‫•‬ ‫•טשטוש "פגמי "‬ ‫•בעזרת תאורת אוירה נית להאיר אזורי מענייני בבית ולטשטש "פגמי ".‬ ‫•זאת עושי בקלות, בעזרת וספת מנורה עומדות באזור הרצוי והארה מכוונת לפינה יפות של הבית.‬ ‫סיכו‬ ‫• הפינות המוארות יודגשו וימשכו את העי אליה ותו כדי "ייעלמו" הפינות היפות פחות )על-ידי כ שאנו לא מאירי ומדגישי אות וה נשארות חשוכות(.‬ ‫•דוגמא - נית להשתמש בטכניקה שמקובלת בתאורת חו ולמק מנורה קטנה בתו עצי גדול ולכוו את התאורה כלפי מעלה לעבר העלי . )אפשר להגדיל ולהחלי את צבע‬ ‫המנורה וכ לצור אפקט מרשי של הדגשת העצי והדגשת הפינה בבית(.‬ ‫•יצירת רוש ראשוני‬ ‫אנו ננצל את הכניסה והמבואה לבית בכדי לצור רוש‬ ‫•אני אוהבת להתחיל ע תאורת האווירה כבר בכניסה או המבואה לבית כדי לתת לבית מראה דרמטי ומסתורי.‬ ‫•את המבואה כדאי להאיר ע גו תאורה מיוחד. היות ובדר כלל המבואה לא זקוקה לאור חזק, נית להשתמש במגוו תאורות אווירה וכ לתת נופ מעניי לפני שנכנסי לבית‬ ‫ראשוני מצוי בביתנו.‬ ‫עצמו.‬ ‫•קישוטי קיר‬ ‫•תאורת קיר מספקת פיתרונות לצור בתאורה עמומה בלי לוותר על התאורה הראשית.‬ ‫•נית להשתמש בגופי תאורה צמודי קיר להדגשת תמונה תלויה, להארת יצירת אמנות פיסולית, עצי וכדומה.‬ ‫תאורה מתאימה תקנה לכניסה ולמבואה ייחודיות ותיצור‬ ‫•א את מאוהבי הספר ורוצי לקרא בסלו , נית למק תאורה מתאימה )א קחו בחשבו שתאורת קריאה היא לא עמומה(‬ ‫•היו נית למצוא מגוו רב של תאורות קיר שמתאימי לכל סגנו עיצוב‬ ‫עניי ואווירה נעימה כבר בכניסה כרמז לבית פנימה.‬ ‫•אוירה בחדר השינה‬ ‫•חדר השינה שלנו ראוי להתייחסות מיוחדת.‬ ‫•הא את אוהבי ספר לפני השינה?‬ ‫•תאורת קיר המכוונת כלפי המיטה אמנ לא תצור אווירה אינטימית א תספק אור רב‬ ‫•א אינכ מקוראי הספרי במיטה‬‫•רצוי לנצל את המנורות שמעל המיטה ליצירת אוירה רומנטית ומרגיעה בחדר וזאת על ידי גופי תאורה דקורטיביי ע תאורה חלשה מאוד כ שלא יסנוורו או יתנו אור חזק מדי.‬ ‫•נרות או תאורת קיר?‬ ‫אתר הבית - ‪http://designor.co.il‬‬ ‫•אני מפחדת מנרות בחדר השינה, יש מקרי רבי של שריפות הפורצות בעקבות שכחה של נר דולק. )בטיחות מעל הכול(‬ ‫•לכ אני ממליצה לרכוש במקו הנרות גופי תאורה בטיחותיי שיתנו את האווירה המתאימה א ללא סיכוני מיותרי .‬

×