Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amran Tuberi - the damage of cycling to the desert ecosystem

512 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amran Tuberi - the damage of cycling to the desert ecosystem

 1. 1. ‫שמירת טבע‬‫השפעות רכיבת אופניי בחבל המדברי-בקעת צי כדוגמה‬ ‫עמר צברי‬ ‫רשות הטבע והגני‬
 2. 2. ‫"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו‬ ‫על כל אילני גן-העדן ואמר לו: ראה מעשי, כמה רבים ומשובחים‬ ‫הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי.‬‫תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן‬ ‫אחריך..."‬ ‫)מדרש קהלת רבה. ז ,כ"ח(‬
 3. 3. ‫תפקידי הרשות‬‫שמירת הטבע הנו והמורשת‬
 4. 4. ‫שמירת טבע‬‫שמירת מגוו מיני והדינאמיקה של המערכת הטבעית תו‬ ‫התחשבות בצרכי האוכלוסייה האנושית.‬
 5. 5. ‫על מה יש לשמור כא ?‬‫לפני פינוי סיני נער בנגב סקר נו מקי . אלו ה ממצאיו:‬ ‫כ- 0021 מיני צמחי מתוכ 67 אנדמי‬ ‫כ- 54 מיני זוחלי‬ ‫כ- 55 מיני עופות מקנני‬ ‫כ- 04 מיני יונקי‬ ‫חלק בסכנת הכחדה חמורה‬
 6. 6. ‫אז מה יש לנו בבקעת צי ...?‬ ‫יחידות נו שונות‬ ‫בתי גידול שוני‬ ‫מגוו מיני‬
 7. 7. ‫נאות מדבר‬
 8. 8. ‫מגוו מיני -בבקעת צי‬
 9. 9. ‫נופי י תיכוניי‬ ‫נופי מדבר‬‫קיימי הבדלי בהשפעות הרכיבה על השטח בחבל המדברי לעומת החבל הי תיכוני.‬ ‫מיעוט משקעי‬ ‫כיסוי צומח מועט‬ ‫חשיבות הקרו‬ ‫הביולוגי‬ ‫לכיש‬ ‫דר עתיקה, שחרות‬
 10. 10. ‫מבנה הקרקע‬ ‫אצות כחוליות‬ ‫קרו קרקע ביולוגי‬ ‫חוטיות‬ ‫ציאנובקטריות‬ ‫פטריות‬‫האצות הכחוליות מפרישות רב-סוכרי המדביקי‬ ‫את גרגרי הקרקע זה לה‬
 11. 11. ‫חשיבות הקרו הביולוגי‬ ‫תרומה למאגר החנק‬ ‫והנוטריינטי בקרקע‬ ‫מניעת סח קרקע‬ ‫יצירת נגר עילי )תרומה לכתמי‬‫קרו ביולוגי‬ ‫מבלע(‬ ‫ריכוז גבוה של מינרלי חיוניי‬ ‫ייצור ראשוני של חומר אורגני‬ ‫המהווה בסיס לשרשרות מזו‬ ‫מדבריות‬
 12. 12. ‫הרס קרו הקרקע הביולוגי‬ ‫ירידה בריכוז החנק בקרקע‬ ‫ירידה בלחות הקרקע‬ ‫ירידה בתכולת החומר האורגני‬ ‫בקרקע‬ ‫קושי בהתבססות צמחי‬‫קרו ביולוגי‬ ‫פגיעה בתשתית המערכת‬ ‫האקולוגית המדברית‬
 13. 13. ‫הטיית נתיבי זרימה וסח קרקע‬ ‫שבירת קרו קרקע‬ ‫דחיסת קרקע-הקטנת יכולת החידור‬ ‫הגברת נגר עילי‬ ‫איסו נגר משטח תור‬ ‫הגברת סחיפת קרקע ועירו‬
 14. 14. ‫רקע:‬‫בשני האחרונות אנו עדי לצמיחת ענ רכיבת אופני ההרי .‬ ‫הרכיבה על אופני הרי הופכת לספורט פופולארי,‬ ‫בי הרוכבי נית למצוא מקצועני , מתחילי , משפחות,‬ ‫קבוצות ,ורוכבי בודדי .‬
 15. 15. ‫הרכיבה מתקיימת בגני לאומיי ובשמורות טבע בשבילי‬ ‫הולכי הרגל המסומני , בדרכי עפר, ובמקומות בתוליי‬ ‫שלא על דרכי .‬ ‫הרכיבה בצד היותה כלי לקרוב הציבור לנושאי עליה‬ ‫הרשות מופקדת, עשויה לגרו ג לפגיעה בטבע.‬
 16. 16. ‫השפעות רכיבת אופניי על המערכת האקולוגית המדברית בבקעת צי‬‫הלח שמפעיל צמיג אופניי על הקרקע גבוה ביחס לזה הנוצר בפעילויות אחרות ולכ‬ ‫לרכיבת אופני הרי בשטח פתוח השפעה על המערכת האקולוגית במספר אופני‬ ‫פגיעה בקרקע:‬ ‫תעלות-קוליסי .‬ ‫פגיעה נופית.‬ ‫הקרקע.‬ ‫שבירה ופגיעה בפני קרו הקרקע.‬ ‫דחיסת קרקע‬ ‫סחיפת קרקע.‬ ‫הרס הקרו הביולוגי‬
 17. 17. ‫-שינוי משטר מי מקומי או אזורי‬ ‫-דריסות בעלי חיי קטני .-זוחלי ,שבלולי ,וחסרי חוליות אחרי‬ ‫-פגיעה בבתי גידול-מחילות וכו"‬ ‫-דריסת צמחיה‬‫שינוי משטר מי מקומי‬
 18. 18. ‫פגיעה בצמחיה‬
 19. 19. ‫-השפעתו של רוכב האופניי על השטח הטבעי נובעת ג מהעובדה שהמרחק שהוא‬ ‫עובר גבוה פי 4 מזה של הול הרגל, למרות שזמ השהייה בכל מקו הוא מצומצ‬ ‫יותר.‬ ‫-מסות -קבוצות גדולות של אופניי .‬ ‫-הרחבת שבילי .‬ ‫-פריצת שבילי חדשי .‬ ‫-כל קוליס הזמנה לרוכב אחר לרכב באותו נתיב.‬ ‫-פסולת- פנימיות, בקבוקי .‬
 20. 20. ‫פגיעה קבוצתית‬
 21. 21. ‫מפגש בי רוכבי אופניי למטיילי רגליי בשבילי הולכי רגל‬ ‫-קיי קונפליקט וסיכו למטיילי רגליי כתוצאה משימוש חופ בדרכי .‬ ‫-יש חשש רב בקרב מטיילי רגליי .‬ ‫-ציבור המטיילי הרגליי מתנגד לשימוש באופניי בשבילי הולכי רגל.‬ ‫-ציבור המטיילי הרגליי מתייחס אל אופניי כאל כלי ממונע.‬ ‫-העוינות בי מטיילי ורוכבי איננה סימטרית.‬
 22. 22. ‫קונפליקט ע מטיילי‬
 23. 23. ‫עבודת הפקח:‬ ‫שמירת טבע‬ ‫=‬ ‫שרות הציבור‬ ‫=‬ ‫ניהול שטח‬ ‫ע מה‬ ‫מתמודד‬ ‫הפקח??‬
 24. 24. ‫משתמשי שטח‬ ‫הולכי רגל.‬ ‫משפחות.‬ ‫בתי ספר.‬ ‫כלי טייס‬ ‫כריה וחציבה‬ ‫צבא‬ ‫חמורי . גמלי .‬ ‫תשתיות‬ ‫רכבי פרטיי .‬ ‫גיפאי .‬ ‫טרקטורוני – אופנועי - אופניי - משאיות טיולי .‬
 25. 25. ‫אי מתמודד הפקח?‬‫%59 מהזמ מניעת הפגיעה=מפגש ע משתמשי השטח‬ ‫וצמצו החיכו של משתמשי השטח ע ערכי טבע ונו‬ ‫-הסברי , חוקי ,כללי .‬ ‫-שלטי .‬ ‫-סידור אבני .‬ ‫-ניקיונות.‬ ‫-טשטוש קוליסי .‬ ‫-מיזעור הנזק.‬ ‫-סקרי ומחקרי ?‬
 26. 26. ‫מניעת עבירות‬‫שלטי -ומידע‬
 27. 27. ‫לאחר שבוצעה העבירה-הפגיעה‬
 28. 28. ‫טיפול בעבריי‬‫טשטוש התעלה-ומיזעור הנזק‬
 29. 29. ‫פגיעה‬
 30. 30. ‫טשטוש התעלה-מיזעור הנזק‬
 31. 31. ‫מחקרי :‬‫כיו אי מספיק מחקרי וספרות מקצועית המשווה את הנזק וההשפעות‬‫שעלול להיגר למערכת האקולוגית כתוצאה מרכיבה על האופניי , לנזק‬ ‫שיכולות לגרו פעילויות פנאי אחרות,‬ ‫רוב העדויות המדעיות שאנחנו מכירי על השפעת אופניי על הסביבה‬ ‫באות מחו"ל.‬ ‫באר עדיי לא נעשו מספיק מחקרי .‬
 32. 32. ‫אז מה היה לנו עד כא ...?‬ ‫• פגיעה בקרו הקרקע הביולוגי‬ ‫• שינוי משטר מי‬ ‫• פגיעה נופית‬ ‫• פגיעה בבתי גידול‬ ‫• קונפליקט ע מטיילי רגליי‬‫קרו ביולוגי-הבסיס לחי וליציבות שכבת‬ ‫• פריצת שבילי‬ ‫הקרקע העליונה‬ ‫• עבירה על החוק‬
 33. 33. ‫מסקנות‬‫עקבות האופניי עלולות לגרו לפגיעה ארוכת שני בנו ולנזק‬ ‫ארו טווח לתפקוד הטבעי של המערכת האקולוגית.‬ ‫הפגיעה בקרומי הקרקע ובכיסוי הצומח הטבעי מפחיתה את ער‬ ‫בית הגידול, ופוגעת ביכולת המערכת האקולוגית לתפקד.‬‫עקבות האופניי מותירות צלקות בנו המדברי הבתולי ומעודדות‬ ‫רוכבי אופניי נוספי להמשי ולפגוע בטבע.‬‫מערכת מדברית לא יכולה להתאושש בצורה טבעית ויש להשקיע‬ ‫מאמ שיקומי רב על מנת לאפשר למערכת לחזור לתפקודיה‬ ‫הטבעיי‬ ‫המשמעות...‬ ‫פגיעה במערכת האקולוגית המדברית בבקעת צי‬ ‫בכייה לדורות‬
 34. 34. ‫אנא אל תפגעו בנו שימרו עלינו למענכ‬ ‫ולמע הדורות הבאי ...‬
 35. 35. ‫פגיעה בטבע – ועבירה על החוק‬‫זו לא הדר ...‬ ‫אתר גרופי 80/21/92‬
 36. 36. ‫יש דר אחרת...‬
 37. 37. ‫אז מה עושי ?‬ ‫גיבוש מדיניות רשותית לשבילי אופניי בגני‬ ‫•‬ ‫לאומיי ובשמורות טבע‬‫ניסוח אמנה משותפת לרשות ולרוכבי האופניי‬ ‫•‬ ‫שביל ישראל לאופניי‬ ‫•‬ ‫אתרי הרשות כנקודות יציאה לטיולי אופניי‬ ‫•‬
 38. 38. ‫תודה על‬ ‫ההקשבה!!‬ ‫תודות:‬‫עמיר כה . גלעד גבאי. יהושע שקדי .דרור הבלנה. צור מג . אתי נווה. עומרי גואלמ .‬ ‫ונסה צברי .עינב ויד . צוות עי עבדת. וכמוב כל מי ששכחתי.‬

×