Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vrijdag 6 juni 2014, Industrial Design Center, Kortrijk 
Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen 
Een initiatief van UGent |...
BLOKFLUITHULP 1.8 
In 2007 verloor Jan zijn 
linkerwijsvinger bij een 
zaagongeval, maar dit 
verhinderde hem niet om 
zij...
ACTIVITYCENTER 1.5 
Bernoux Demeulemees-ter 
is 18 jaar, en heeft 
een mentale leeftijd van 
2 jaar. Ze leeft samen in 
ee...
OUTDOORPANTOFFEL 1.5 
Inneke heeft een gedeel-telijke 
amputatie aan 
beide voeten. Hierdoor 
is ze aangewezen op het 
dra...
RITSHULP 1.6 
Fabien heeft door een 
hersenbloeding een half-zijdige 
verlamming aan de 
linker lichaamshelft. Door 
deze ...
AANSTEKERHULP 1.6 
Nicole is een vrouw die 
houdt van sfeer en gezel-ligheid 
binnen haar woon-omgeving. 
Een belangrijk 
...
EIBREEKHULP 1.4 
M. is een jongen van 15 
jaar. Hij volgt les in het 
Dominiek Savio instituut 
te Gits. 
M. heeft een spa...
LORMHANDSCHRIFTHULP 1.7 
Een doofblind persoon 
wordt geconfronteerd met 
verschillende beperkin-gen, 
vooral in de commu-...
BRIEVENBUSHOUDER 1.6 
Christine, een goedlachse 
vrouw uit Kortrijk heeft 
sinds 10 jaar hemiplegie. 
Dit uit zich in een ...
PLOOIBARE ZITHULP 1.5 
De hulpvraag voor deze 
opplooibare zitstoel kwam 
van de ouders van de 3 ja-rige 
Kobejoren die ge...
KNIELAP 1.6 
Hoewel ze op haar jon-ge 
leeftijd de diagno-se 
kreeg, heeft Feline, 
17jaar, nooit opgegeven 
van er tegen ...
DROOGDOUCHE 1.6 
Bart is een 50-jarige man 
die een zware mentale 
beperking heeft. Als dag 
invulling is hij graag bezig ...
SCHOTELVODWRINGER 1.4 
Bart wil zijn steentje bij-dragen 
in het huishouden 
maar heeft slechts één 
functionele arm, hier...
COMMUNICATIEBOEK 1.4 
Rosa werd in 2010 ge-troffen 
door een eerste 
CVA, waarbij haar rech-ter 
lichaamshelft verlamd 
we...
TUBESLUITER 1.7 
Anthony is 26 jaar, hij 
heeft een lichte mentale 
beperking en problemen 
met fijne motoriek. Hij 
werkt...
TOETSENBORDHULP 1.6 
Kurt is een sociaal ac-tieve 
jongeman, die graag 
naar muzikale optredens 
gaat en afspreekt met zij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure 2014 (1)

1,106 views

Published on

http://designforeveryone.howest.be

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure 2014 (1)

 1. 1. Vrijdag 6 juni 2014, Industrial Design Center, Kortrijk Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen Een initiatief van UGent | Howest Ph: Lieven De Couvreur Client : Jan Co-design team : Julie Leirman, Sebastiaan Vernimmen, Lisa Verhaeghe, Laurence Vanbiervliet
 2. 2. BLOKFLUITHULP 1.8 In 2007 verloor Jan zijn linkerwijsvinger bij een zaagongeval, maar dit verhinderde hem niet om zijn hobby als blokfluit-muzikant aan de kant te schuiven. Integendeel, Jan leerde opnieuw blok-fluit spelen met de gewij-zigde greep en balans in zijn dominante hand. Hij ging zelf actief op zoek naar hulpmiddelen om hem hierbij zo goed mo-gelijk te helpen. Deze zoektocht leidde hem tot Design For Everyone, een samenwerkingsproject tussen studenten Indu-strieel Ontwerp en Ergo-therapie. Het was Jan zijn wens om een hulpmiddel te vinden die hem de mogelijkheid biedt om verschillende blokfluiten te bespelen. Hij kan niet enkel de so-praanblokfluit bespe-len, maar ook de alt-, tenor- en basblokfluit. Belangrijke factoren bij het ontwikkelen van het blokfluithulpmiddel wa-ren de luchtdichtheid van het gebruikte materiaal alsook de hoekverdraai-ing van het hulpmiddel. Na vele uren prototypen en testen, hebben we een orthese ontwikkeld die makkelijk op de pink te bevestigen is, maar ook comfortabel aanvoelt. Het hulpmiddel laat toe dat Jan up tempo muziek-stukken kan spelen zon-der dat de het gewicht of de grootte van de orthese hem hindert tijdens het spelen. De orthese cor-rigeert tevens mogelijke foutjes bij het positio-neren van de pink die te wijten is aan krachtsver-lies. Hierdoor wordt het (luchts)gaatje toch afge-dekt en worden valse no-ten vermeden. Ondanks de uiteenlo-pende opleidingen mer-ken we toch een gemeen-schappelijke visie bij de ontwikkeling van een hulpmiddel, namelijk het centraal plaatsen van de cliënt. De interactieve en enthousiaste samenwer-king met Jan leidde tot een eindresultaat waar zowel Jan als het team zeer tevreden over is. TEAM CLIENT: Jan IO: Julie Leirman, Sebastiaan Vernimmen ERGO: Lisa Verhaeghe Laurence Vanbiervliet PROCESS http://blokfluithulp2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 3. 3. ACTIVITYCENTER 1.5 Bernoux Demeulemees-ter is 18 jaar, en heeft een mentale leeftijd van 2 jaar. Ze leeft samen in een leefgroep met een tiental andere jong vol-wassenen, in het zorgcen-trum “Maria ter engelen”. Op deze leeftijd is Ber-noux enerzijds zeer sterk en krachtig, aan de an-dere kant is ze supersnel afgeleid en wil ze aller-lei nieuwe dingen uitpro-beren. Zo maakt ze bij-voorbeeld veel speelgoed kapot en vraagt ze veel aandacht van de bege-leiders. Hierdoor is geen enkel spelletje of activity board boeiend of schokvrij genoeg voor haar. Wij komen met een oplos-sing voor dit probleem, namelijk een Wii remote smartboard. Volgens het simpele principe van pro-jectie kan op volledig vei-lige manier geïnterageerd worden. Een Wii remote die je in de richting van de projectie plaats kan IR licht van onze IR pen ont-vangen. Via online open software kan dit Infrarood licht van onze IR pen om-gezet worden naar een muisbeweging. Zo neemt de IR pen de functie over van de computer muis. Op die manier kunnen dus eindeloos (online) spel-letjes gespeeld worden zonder de concentratie te verliezen of iets ka-pot te maken. Dankzij de hulp van ons Wii remote smartboard is het voor Bernoux en anderen van de leefgroep mogelijk om zich zonder aandacht van de begeleider bezig te houden op een leuke ma-nier. TEAM CLIENT: Bernoux IO: Bert Boute, Ward Meeus ERGO: Sarah Carbon PROCESS http://activitycenter2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 4. 4. OUTDOORPANTOFFEL 1.5 Inneke heeft een gedeel-telijke amputatie aan beide voeten. Hierdoor is ze aangewezen op het dragen van op maat ver-vaardigde orthopedische binnenschoenen. Deze draagt ze in alledaagse schoenen wanneer ze buitenshuis is. Vanwege die dubbele schoenen in combinatie met een paar kousen heeft ze echter last van wrijving en ver-hitting met wonden, ir-ritatie en eeltvorming tot gevolg. Inneke gaat in de ene helft van de week naar school en volgt een aan-gepast stagetraject in de andere helft van de week. Ze draagt die dubbele schoenen dus veelvul-dig. Wanneer ze thuis is wil ze dan ook graag eens een luchtiger schoeisel aantrekken om privé zo-wel binnen als buiten te gebruiken. Hiervoor is er echter geen schoeisel ter beschikking. Blootsvoets is te koud en kousen met of zonder antislip zijn niet slijtvast en laten haar stap steeds hard aanko-men. Dit veroorzaakt nog meer eeltvorming en is niet ideaal bij wonden. Het is dus allesbehalve een comfortabele situatie voor Inneke. De ontworpen outdoor-pantoffel zorgt voor een aangename stap en In-neke kan er gemakkelijk en snel in- en uitstappen. Het zijn op maat aange-paste turnpantoffels: ze hebben geen tip maar wel een bolle overgang tus-sen de zool en de wreef zodat Inneke’s voetafwik-keling goed ondersteund wordt. Bovendien zor-gen de verhoogde ste-vige wreef en de vlakke buitenzool er voor dat In-neke haar evenwicht kan bewaren. Elke pantoffel is op de schoenmaat van de bijhorende voet ver-vaardigd. De binnenvoe-ring bestaat uit een laag zacht schuimmateriaal zodat Inneke zowel met kousen als blootsvoets de pantoffels kan dragen. De sluiting zit aan de pantof-felhiel vast en wordt ge-sloten om de enkel. Ze is vervaardigd uit Velcro zo-dat Inneke deze zelf kan instellen. TEAM CLIENT: Inneke IO: Mattias Bovijn, Pieterjan Mollé ERGO: Pieterjan Catteeuw, Wouter Reybrouck PROCESS http://outdoorkousen2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 5. 5. RITSHULP 1.6 Fabien heeft door een hersenbloeding een half-zijdige verlamming aan de linker lichaamshelft. Door deze verlamming heeft hij maar één functionele hand namelijk zijn rech-terhand. Vanwege deze beperking is het dichtrit-sen van een jas of trui een complexe, frustrerende en tijdrovende klus. Fa-bien is zelfstandig, waar-door het een noodzaak is om deze handeling zelf en eenvoudig te kunnen uitvoeren terwijl deze normaal eenvoudige han-deling door iedereen da-gelijks meerdere malen op verschillende locaties uitgevoerd wordt. De hui-dige hulpmiddelen zijn onvoldoende efficiënt en kunnen enkel al zittend gebruikt worden, waar-door deze bij het uitgaan vaak niet bruikbaar zijn. De ritshulp of de ‘ZipAid’ is een product die op deze problematiek inwerkt en de gebruiker in staat stelt om de rits te sluiten met één hand. Door één on-derdeel te bevestigen op de rits ter hoogte van de borst en de andere on-deraan naast de sluiting is het mogelijk om de trui via magnetisme naar bo-ven te brengen en daar te fixeren. De sluiting is bijgevolg beter zichtbaar voor de gebruiker en men kan gemakkelijk de in-steek in de schuiver glij-den. Door gebruik te ma-ken van de mond kan de statische wrijvingskracht overwonnen worden bij het trekken aan de schui-ver. Daarna wordt de ver-binding tussen de onder-delen verbroken en kan men de rest van de rits sluiten. Beide onderdelen van de ZipAid zijn eenvou-dig op te bergen in de bin-nenzak. De magnetische verbinding is te scheiden door de vormgeving van de ZipAid. Door het gebruik van de ZipAid kan Fabien over-al met één hand zijn rits sluiten, zowel zittend als staand. Niet enkel bevor-dert dit de zelfstandig-heid, ook het vereenvou-digen en versnellen van de handeling wordt bevor-derd wat frustraties weg-neemt. TEAM Client: Fabien IO: Pieter Decabooter, Steffi Mussly ERGO: Steffi Eeckhout PROCESS http://ritshulp2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 6. 6. AANSTEKERHULP 1.6 Nicole is een vrouw die houdt van sfeer en gezel-ligheid binnen haar woon-omgeving. Een belangrijk element binnen dit ka-der, is het aansteken van kaarsen. Momenteel voert zij deze handeling uit met behulp van een staafaansteker. Ten gevolge van artrose in de handen moet ze dit instrument met twee han-den bedienen. Dit is geen efficiënte handeling en vraagt veel kracht en be-hendigheid. Bovendien is dit zeer belastend voor haar lichaam. Nicole woont alleen op een appartement en kan dus niet altijd rekenen op de hulp van derden. Het-geen Nicole wenst, is ge-zelligheid in huis brengen door zelfstandig en op een eenvoudige manier kaar-sen aan te steken. Dankzij de aanstekerhulp werd dit verlangen vervuld en on-dervindt Nicole heel wat minder problemen. De aanstekerhulp werd bevestigd aan een be-staande staafaanste-ker om de voordelen van beide objecten samen te brengen. De extra voor-delen van het hulpmid-del zijn de verdikte hand-greep met een op maat gemaakte duimonder-steuning en het eenvoudig bedienen van de aanste-ker door de hand dicht te knijpen. Dankzij de aansteker-hulp is het voor Nicole mogelijk om de aanste-ker te bedienen met één hand en dit met een be-perkte kracht. Er is reeds een eenvoudige veiligheid aanwezig op de aansteker zodanig dat het geen ge-vaar vormt voor de klein-kinderen, maar wel han-teerbaar is voor Nicole. Bovendien behoudt Nicole de lengte van de aanste-ker, zodat ook kaarsen in een diepe vaas bereikbaar zijn. TEAM Cliënt: Nicole IO: Ward Declercq, Seppe Naessens Ergo: Kjenta Furniere PROCESS http://aanstekerhulp2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 7. 7. EIBREEKHULP 1.4 M. is een jongen van 15 jaar. Hij volgt les in het Dominiek Savio instituut te Gits. M. heeft een spastische triparese, dit heeft als ge-volg dat hij alle handelin-gen éénhandig links kan uitvoeren. Binnen het DSI heeft hij kookles, door zijn problematiek gaat het ko-ken niet vlekkeloos. Zijn specifieke vraag naar ons toe is: “ik wil zelf-standig een ei kunnen openbreken”. Vandaar het product: de eibreekhulp. Het volledige proces van de eibreekhulp is gebaseerd op het nor-maal principe om een ei open te breken. Normaal breekt men bimanueel een ei. De eibreekhulp neemt de functie van de tweede hand over. Dank-zij dit systeem voert M. de handeling nog steeds zelfstandig uit en hoeft hij maar één hand te gebrui-ken. Voor het gebruik van de eibreekhulp moet deze eerst bevestigd worden aan de hand van een zuig-nap op het keukenopper-vlak of muur. Door ge-bruik te maken van een zuignap en een voet, cre-eren we een sterke basis. Hierdoor kan het ei ge-makkelijk worden open-gebroken. Er zijn twee manieren om het hulpmiddel te ge-bruiken, namelijk op een tafel of aan de muur. De horizontale positie wordt gebruikt voor het breken van eieren boven een klei-ne pan, terwijl de vertica-le gebruikt wordt bij ho-gere potten. Eenmaal het hulpmiddel bevestigd is, kan het worden gebruikt om een ei open te breken. De handeling is gemak-kelijk: men moet met één hand het ei vastnemen, het breken op de rand van de pan en als laatste het ei ‘opentrekken’ op de ei-breekhulp. Alle handelingen van dit proces kunnen uitgevoerd worden met één hand. Het product is tevens ste-vig en kan gemakkelijk worden afgewassen. TEAM Cliënt: M. IO: Max Halsberghe, Karel Vanalderweireldt ERGO: Stefanie Buyse PROCESS http://eibreekhulp2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 8. 8. LORMHANDSCHRIFTHULP 1.7 Een doofblind persoon wordt geconfronteerd met verschillende beperkin-gen, vooral in de commu-nicatie met anderen. Er zijn vele manieren om te communiceren met een doofblinde. Bijvoorbeeld de vierhandengebaren-taal, het handenalfabet en het lorm-alfabet. Bij dit laatste worden de woor-den letter voor letter ge-speld in de handpalm van de doofblinde persoon. Weinig mensen kennen het lorm-alfabet, waar-door de doofblinde vaak aangewezen is op een tolk. Daarom maakten wij voor onze klant, doofblinde Peter Vanhoutte uit Wa-regem, een lormhand-schrifthulp. Deze nodigt de gesprekspartner uit met hem te praten via het lorm-alfabet. De manier waarop elke letter van het alfabet wordt gespeld vindt men in één oogop-slag terug op de overzich-telijke print. De letters werden gegroepeerd vol-gens lettergebaar en aan elke lettergroep werd een duidelijke kleur gegeven. Op de print staat een hand waarop de gesprekspart-ner ziet welk lettergebaar waar in de hand wordt ge-speld. De lormhandschrifthulp bestaat uit een print in een stevig waterdicht zak-je dat rond de hals kan bevestigd worden. Op die manier kan ze over elk kledingstuk gedragen worden. De print kan wor-den vervangen. De randen van de bavet zijn gestikt met oranje fluo lint wat de zichtbaarheid op straat bevordert en op die ma-nier een extra veiligheids-aspect biedt voor Peter. Verder vindt Peter het een meerwaarde dat de lormhandschrifthulp heel zichtbaar is waardoor hij aan de anderen direct kan tonen dat hij doofblind is. Hij is ervan overtuigd dat de lormhandschrifthulp zijn zelfstandigheid zeker zal bevorderen! TEAM CLIENT: Peter IO: Thomas Perdieus, Julie Demeyere ERGO: Cathleen Seculier PROCESS http://lormhandschoen2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 9. 9. BRIEVENBUSHOUDER 1.6 Christine, een goedlachse vrouw uit Kortrijk heeft sinds 10 jaar hemiplegie. Dit uit zich in een ver-lamming aan de rechter zijde en een gelimiteerd redeneringsvermogen. Deze beperkingen houden Christine in geen geval tegen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Elke eerste dinsdag van de maand brengt Christi-ne brieven rond. Momen-teel stapt de begleid(st) er mee met haar om de boekjes te dragen en de brievenbus te openen. De brievenbus openhouden en tegelijkertijd een brief posten is geen gemakke-lijke taak. Ze zou het een enorme voldoening vinden moest ze deze taak vol-ledig zelfstandig tot een goed einde kunnen bren-gen. Voor dit probleem werd de ‘brievenbusopenhou-der’ bedacht. Het appa-raatje wordt in de brie-venbus geplaatst en houdt de brievenbus tijdelijk open. Door een verend materiaal te combineren met een laagje zacht EVA-schuim klemt de brieven-busopenhouder zichzelf vast in de sleuf van de brievenbus. Vervolgens heeft Christine voldoende tijd om de brief te pos-ten. Naast de brievenbus-openhouder werd er ook een handige tas voorzien zodat Christine de boek-jes zelf kan dragen. Moest de brievenbus-openhouder na enige tijd kapot gaan, dan heeft Christine de mogelijkheid om zelf nieuwe te maken. Er wordt een klein hulp-stuk meegeleverd waar-door alle stappen met 1 hand kunnen worden uit-gevoerd. Geplaatst door brievenbus openhouder op 00:54 Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op Twitter- Delen op FacebookDelen op Pinterest TEAM CLIENT: Christine IO: Elizabeth Goetvinck, Jan Slabbinck ERGO: Lore Bertel PROCESS http://brievenbusopenhouder2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 10. 10. PLOOIBARE ZITHULP 1.5 De hulpvraag voor deze opplooibare zitstoel kwam van de ouders van de 3 ja-rige Kobejoren die gebo-ren werd met cerebrale parese. Kobejoren heeft een inadequate romp-controle waardoor hij op een eenvoudige stoel niet zelfstandig kan zitten. Sa-men met het gezin gaan zij graag op stap, dit met de fiets of met de auto. Echter is de driehoeks-stoel, die Kobejoren nu gebruikt, te groot en on-praktisch om te vervoe-ren. Dit zorgde voor proble-men en frustraties wan-neer het gezin ergens naar toe wou gaan. Kobe-joren is een sociale jon-gen en speelt graag met andere kinderen. Daarom is het van belang dat we een zitstoel maken die het voor Kobejoren makkelij-ker maakt om met de an-dere kinderen te kunnen spelen. Het was een uitdaging om de stoel zodanig te cre-eren dat het zowel vol-doet aan de persoonlijke noden van Kobejoren, de ergonomische aspecten, het comfort, namaak-baarheid door de ouders wanneer Kobejoren uit de huidige stoel gegroeid is, het ethische aspect en de opplooibaarheid. Dit alles samengevoegd kwamen we tot het eindresultaat, een opplooibare zitstoel dat multifunctioneel ge-bruikt kan worden. Door de zit- en rugsteun sim-pelweg op te klappen, wordt het vervoeren van de stoel zeer praktisch. Door het aanpasbare broekje behoudt kobejo-ren een constante abduc-tie van de benen tijdens het zitten en geeft het ta-felblad extra steun voor een ergonomische zithou-ding. Er werd rekening gehouden met het mate-riaal van het zitkussen, zo werd er gekozen voor Pu schuim dat het comfort van Kobejoren bevordert. Ten slotte werd er geko-zen voor een soepel Skai kunstleer dat handig af-wasbaar is en een mooie en uitnodigende kleur geeft aan de stoel. TEAM CLIENT: Kobejoren IO: Carolle Geldof, Emily Quartier ERGO: Sahin Vanneste, Jaana Caes PROCESS http://plooibaarzithulp2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 11. 11. KNIELAP 1.6 Hoewel ze op haar jon-ge leeftijd de diagno-se kreeg, heeft Feline, 17jaar, nooit opgegeven van er tegen te vechten. Ze helpt graag mensen maar deze keer mochten wij haar helpen. Omdat het moeilijk en vrijheidbeperkend is om met een rolstoel in huis rond te bewegen, gaat ze rond op haar knieën. Ze gebruikte hiervoor knie-beschermers van vloer-leggers om drukwon-den en blauwe plekken op haar knieën tegen te gaan. Deze beschermers waren voorzien van een plastieken sluitband die in haar been sneed en snel afbrak. We kozen om een knie-lap te maken waarvan de banden uit een rekbare stof bestonden en ver-der van de knieholte ver-wijderd was. De knielap wordt bevestigd aan het boven en onderbeen door-middel van BH sluitingen, de lengte van de banden kan dus ingesteld worden naargelang Feline kiest om het over een broek te dragen of rechtstreeks op de huid. Door het ne-men van een knieafdruk konden we een opmaat gemaakte vulling produ-ceren die ervoor zorgt dat de knielap minder breed uitvalt dan de universele kniebeschermers. Door de knielap uit stof te ma-ken is er een optie om de vulling eruit te halen en het geheel gewoon in de wasmachine te leggen om het weer proper te krijgen. De stoffen zijn zo uitgekozen dat deze ade-mend en vocht opnemend zijn zodat deze zo aange-naam mogelijk zit bij het dragen. Het uiteindelijke resultaat is een elegantere, kleine-re knielap die comforta-bel te dragen is en op de maat van haar knieën is gemaakt. TEAM CLIENT: Feline IO: Timothy Demaegdt, Mindy Pauwaert ERGO: Stijn Labeeuw PROCESS http://knielap2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 12. 12. DROOGDOUCHE 1.6 Bart is een 50-jarige man die een zware mentale beperking heeft. Als dag invulling is hij graag bezig met zintuigelijk stimule-rende voorwerpen zoals vibratorische materialen, ballen, plastic touwtjes,... Hij is geïnteresseerd in wat rondom hem gebeurt en krijgt graag aandacht. Vanuit Ons Erf, het cen-trum waar Bart verblijft, kwam de vraag om een stabiele, verplaatsbare update van de droogdou-che te maken. Een droog-douche is een structuur waaraan sensorische objecten zoals touwtjes, spiegeltjes, slingers, … gehangen worden. Hier-door worden de zintuigen van de bewoners geprik-keld. De huidige droog-douches zijn vastgemaakt aan het plafond en alle elementen zijn vast aan de structuur. Bart zijn nieuwe droog-douche is gebaseerd op zijn interesses en is zo-wel stevig, mobiel en op-bergbaar. Bart houdt van parasols, daarom bestaat zijn droogdouche voorna-melijk uit een groot zeil boven zijn hoofd, vastge-maakt aan een statief. In dit zeil zijn knoopsgaten voorzien. Aan alle sen-soriële elementen wor-den knopen bevestigd, zodat de droogdouche gemakkelijk kan aange-past worden om zo ie-dere dag andere prikkels mee te geven. Samen met Barts begeleiders zijn we op zoek gegaan naar de meest geschik-te materialen om aan de droogdouche te hangen. We kwamen uit bij kleur-rijke, plastic slingers en voorwerpen. Barts bege-leiders kunnen nu volop experimenteren en zelf nieuwe elementen maken om aan de droogdouche te hangen. Het statief zelf kan samen geklapt worden om het plaats besparend op te bergen. Wanneer meer-dere droogdouches na elkaar geplaatst worden kan als het ware een sen-soriele tunnel gecreëerd worden. TEAM CLIENT: Bart IO : Sofie Havegeer, Fien Vanderbeke ERGO: Shana Depover, Ellen Deleu PROCESS http://droogdouche2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 13. 13. SCHOTELVODWRINGER 1.4 Bart wil zijn steentje bij-dragen in het huishouden maar heeft slechts één functionele arm, hierdoor zijn sommige dagdagelijk-se handelingen niet van-zelfsprekend. Een simpe-le actie als het uitwringen van een schotelvod is een hele opgave omdat de ge-bruikelijke wringbewe-ging twee handen vereist. Met één hand kan de vod beperkt samengeduwd worden, maar dit is echter niet voldoende om hem droog te krijgen. Daarom zijn wij gaan zoeken naar een alternatieve manier om deze taak te volbren-gen. Ons hulpstuk maakt gebruik van het lichaams-gewicht om de vod uit te wringen. Het ontwerp bestaat uit een ‘cone’ die in een basis past. De natte vod wordt in de basis gelegd. Ver-volgens wordt de ‘cone’ met een roterend bewe-ging naar beneden ge-duwd. Door de ergonomi-sche handgreep aan de ‘cone’ ligt deze goed in de hand en kan er veel neer-waartse druk gezet wor-den. Hierdoor wordt het water uit de vod geperst waardoor deze wordt uit-gewrongen. De stevige basis zorgt ervoor dat het hulpstuk mooi op zijn plaats blijft staan tijdens het persen. Onderaan de basis is er een opening voorzien waar het water kan weglopen. Door dit hulpstuk kan Bart zijn schotelvod snel en gemakkelijk uitwrin-gen en kan hij zich con-centreren op de andere taken in de keuken. TEAM CLIENT: Bart IO: Sander Klomp, Pieter Vanoverberghe. ERGO: Emiel tanghe , Sharon Dejaeghere PROCESS http://schotelvoduitwringer2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 14. 14. COMMUNICATIEBOEK 1.4 Rosa werd in 2010 ge-troffen door een eerste CVA, waarbij haar rech-ter lichaamshelft verlamd werd. Vorig jaar werd ze met een trombose opge-nomen in het Jan Yper-manziekenhuis, deze keer was er sprake van ernstige motorische afa-sie. Rosa begrijpt wat de personen rondom haar vertellen, maar kan zich zelf niet meer uitdrukken. Sinds haar geboorte heeft ze een visuele beperking. Deze twee gebeurtenis-sen hebben het leven van Rosa fundamenteel veranderd. De commu-nicatieproblemen die er uit voortvloeiden zorgen voor miscommunicaties en frustraties. Er werd ons dan ook gevraagd een “communicatieschrift” te ontwerpen die deze pro-blematiek aanpakt. Het was ten alle tijde belang-rijk rekening te houden met de discretie die Rosa wenst omtrent dit hulp-middel. Onze oplossing is twee-delig. Enerzijds is er de placemat met antislipma-teriaal waarop een bord kan gezet worden. Op die manier kan makkelijk met één hand gegeten wor-den zonder het bord te verduwen. De bovenkant is tegelijk een aanwijs-bord met pictogrammen waarmee Rosa eenvou-dige zaken kan communi-ceren. Tussen de anti-slip laag en het doek aan de achterkant kan men een weekschema kwijt. Op die manier is Rosa’s draag-bare agenda nooit veraf. Anderzijds is er op Ro-sa’s driepikkel een los-neembare houder voor-zien waarin de opgerolde placemat kan weggestopt worden. De houder kan op andere driepikkels geplaatst worden en is overtrokken met een kou-senbroek om het mecha-nisme af te dekken. Het geheel heeft een rustige en elegante uitstraling die het stigma omzeilt. TEAM CLIENT: Rosa IO: Tobias Knockaert, Celine Verclyte ERGO: Michelle Tanghe, Charlotte Dewaele PROCESS http://communicatieboek2014.blogspot.be http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 15. 15. TUBESLUITER 1.7 Anthony is 26 jaar, hij heeft een lichte mentale beperking en problemen met fijne motoriek. Hij werkt in een beschutte werkplaats, in de afdeling chocolaterie aan de acht-kanter. Daar wordt het product , achtkanter gekleurd, ge-maakt. Dit zijn chocolade cups om naar believen te vullen. Het product be-staat uit een paletje, tube met vulling en chocolade cups. Anthony is verant-woordelijk voor het vullen en plooien van de tubes bij het product. Na het vullen worden de tubes momenteel aan de bovenkant gesloten met een tang. Omdat Anthony motorisch beperkt is lukt het hem niet om deze be-werking zelf uit te voeren. Daarom doet een bege-leidster dit nu. De tang is een onhandig hulpmiddel, het resultaat is niet mooi en de plooiing gebeurt niet altijd op dezelfde hoogte. De tubesluiter biedt hier een oplossing. Bij nader onderzoek bleek dat de techniek die An-thony moet uitvoeren uit 2 handelingen bestaat. Eerst wordt de tube aan de bovenkant gesloten, daarna wordt de gesloten rand 2x omgeplooid. Voor elke handeling werd een aparte oplossing ge-vonden, die daarna sa-mengebracht werden tot één geheel, “de tubeslui-ter”. Doordat Anthony nu ook visueel 2 hulpmiddelen/ gereedschappen aange-boden krijgt om de 2 ver-schillende handelingen uit te voeren maakt het voor hem eveneens ge-makkelijker om de opeen-volgende stappen in de juiste volgorde te onthou-den en toe te passen. Na het vullen worden 7 tubes na elkaar in een houder geplaatst. Die worden in één simpele beweging bovenaan ge-sloten met de sluiter. Daarna wordt elke tube apart geplooid met de plooier, en in de ande-re houder geplaatst. Als laatste stap worden de tubes nogmaals dicht ge-klemd met de sluiter. TEAM CLIENT : Anthony IO: Isabelle Lanssens, Julie Vermeylen ERGO: Fien Vanhamme, Lieselot Verbeke PROCESS http://tubesluiter2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014
 16. 16. TOETSENBORDHULP 1.6 Kurt is een sociaal ac-tieve jongeman, die graag naar muzikale optredens gaat en afspreekt met zijn vrienden. Daarom is het voor hem zeer belang-rijk om zo goed mogelijk te kunnen communice-ren met zijn contacten en relaties te onderhouden, maar dit is niet altijd even gemakkelijk. Bij zijn ge-boorte heeft hij namelijk een zuurstof tekort ge-had, waardoor bepaalde delen van zijn hersens verlamd zijn hierdoor is hij spastisch en heeft hij een verminderde fijne motoriek. Voor zowel tijdens zijn werk als in zijn privé ge-bruikt Kurt een aangepast toetsenbord, namelijk het Intellikeys USB board. Dit toetsenbord beschikt over een raster zodat hij over de toetsen kan glijden zonder foutieve toetsen in te drukken. In de oorspronkelijk set-up ligt het toetsenbord horizontaal op de tafel en kan het vrij heen en weer glijden over de tafel bij elke toets die ingedrukt wordt. Om de gebruikers-ervaring van Kurt te ver-beteren is er daarom een uitwendig frame gemaakt dat het toetsenbord fixeert aan de tafel en het onder een hoek van 10° brengt. Dit zorgt ervoor dat het toetsenbord niet meer kan wegschuiven tijdens het typen en de bovenste knoppen dichter bij de gebruiker komen te liggen, dit zodat Kurt zich minder ver hoeft te bewe-gen. Als extra spiertraining is er ook nog een numerieke module toegevoegd die ervoor zorgt dat Kurt an-dere arm- en handspieren kan trainen tijdens zijn fa-voriete spel, namelijk on-line schaakpartijen. TEAM CLIENT: Kurt IO: Arne Maes, Jan Wellens ERGO: Hanne Verstraete, Damienne Sabbe PROCESS http://toetsenbordhulp2014.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2014

×