Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infosessies TETRA oproep 2017-2018

1,380 views

Published on

Presentatie gegeven tijdens de infosessie rond de oproep 2017-2018

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infosessies TETRA oproep 2017-2018

 1. 1. TETRA Infosessie oproep 2017-2018 Stephane Faignet
 2. 2. TETRA-programma • Praktijkgericht onderzoek door • Onderzoeksgroepen van hogescholen en universiteiten • Grote onderaannemer(s) • juridische info, maken van een app, prakrijktest door doelgroep-organisatie (zonder extra rechten!), kennisverspreiding, … • Onderzoeksorganisaties (EU-definitie!) • ( + Gebruikersgroep) voor kennisdoorstroming naar • Ruime doelgroep Vlaamse, pref. niet-R&D intensieve ondernemingen (kmo’s) & social profit organisaties • Hogeschoolopleidingen en geïntegreerde opleidingen
 3. 3. Doel TETRA-project Brugfunctie  hoger onderwijs & ruime doelgroep ondernemingen en/of social profit organisaties in Vlaanderen, i.h.b. kmo’s die zelf niet actief aan onderzoek doen helpen te innoveren  toegepast onderzoek & aantoonbare noden van en/of nieuwe markt-opportuniteiten bij de doelgroep  recent beschikbare kennis & concrete toepassings- mogelijkheden  recente kennis = nieuwe technologie, recent afgewerkt onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of andere sector; zelf verworven, ofwel van kennisleveranciers  beschikbaar = geen drempels tot gebruik
 4. 4. Doel TETRA-project Vertaalonderzoek en kennisoverdracht  kennis aanbieden op maat van de doelgroep  o.a. gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes  projectresultaten op korte termijn na afloop van het project bruikbaar zodat de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren  projectresultaten geven aanleiding tot economische (en maatschappelijke) voordelen bij de doelgroep  duidelijke toegevoegde waarde voor het hoger onderwijs:  innovatie in het eigen onderwijsaanbod  kennisdoorstroming naar hogeschoolopleidingen en geïntegreerde opleidingen  meerwaarde voor de studenten die afstuderen in deze
 5. 5. Projectkenmerken Projectbegroting: • Personeelskosten (onderzoekers en technici) • Werkingskosten: max. 40.000 EUR per VTE per jaar • Grote onderaannemer(s): samen max 10% projectbegroting • Totaal: min € 100.000 – max € 480.000 * Projectduur: • 2 jaar * Subsidie: • 92,5% * TETRA voorbereidingstraject * CORNET • min € 100.000 – max € 120.000 + 1 jaar internationale • 1 jaar uitbreiding op TETRA
 6. 6. Bijsturing / fijnstelling doel TETRA-programma
 7. 7. • Praktijkgericht onderzoek door • Hogescholen • Geïntegreerde opleidingen in de universiteiten • Onderzoeksorganisaties en grote onderaannemer(s) voor • Ruime doelgroep Vlaamse, pref. niet-R&D intensieve ondernemingen & social profit organisaties  Kennis stroomt door naar het onderwijs van de aanvragers TETRA-programma (tot vorige oproep) min. 2/3 begroting Inkanteling & clustering onderzoeksgroepen in de universiteiten
 8. 8. TETRA-programma • Praktijkgericht onderzoek door • Onderzoeksgroepen van hogescholen en universiteiten  actief bezig met praktijkgericht onderzoek  aantoonbare relatie en kennisdoorstroming naar hogeschoolopleiding(en) respectievelijk geïntegreerde opleiding(en) • Grote onderaannemer(s) • Onderzoeksorganisaties (EU-definitie!) en andere onderzoeksgroepen van universiteiten • ( + Gebruikersgroep) voor kennisdoorstroming naar • Ruime doelgroep Vlaamse, pref. niet-R&D intensieve ondernemingen (kmo’s) & social profit organisaties • Hogeschoolopleidingen en geïntegreerde opleidingen Aanvrager(s) (duiden hoofdaanvrager en projectcoördinator aan) Medeaanvrager(s)
 9. 9. Consortium TETRA-project Aanvrager(s) • onderzoeksgroep(en) van hogeschool en/of universiteit  actief bezig met praktijkgericht onderzoek  aantoonbare relatie en kennisdoorstroming naar hogeschoolopleiding(en) respectievelijk geïntegreerde opleiding(en)  > 2 3 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑔𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑔  duiden hoofdaanvrager en projectcoördinator aan  afdelingen 1 organisatie (zelfde ondernemingsnummer) = 1 aanvrager Grote onderaannemer(s) (optioneel)  Elk ≥ € 8.500  < 10% 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑔𝑟𝑜𝑡𝑖𝑛𝑔 Medeaanvrager(s) (optioneel) • onderzoeksorganisatie(s) en/of andere onderzoeksgroep(en)  EU-definitie! Bedrijven, personen, clusters, federaties of overheidsinstanties
 10. 10. Gebruikersgroep • Ondernemingen en social profit organisaties, representatief voor de brede doelgroep en alle organisaties (incl. overheid) relevant voor de brede uitrol van de resultaten op het einde v/h project  project opvolgen, bijsturen, klankbord voor valorisatie • Goede interactie met de doelgroepbedrijven is essentieel  vóór, tijdens en na het project  wordt opgevolgd tijdens project door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (gebruikerspoll en verslaggeving) • cofinancieren samen 7,5% (excl. Overheid, HS of Univ!)  Invulling cofinanciering ≈ maat voor betrokkenheid doelgroep
 11. 11. Hulp om gebruikersgroep nog uit te breidenNieuwe Tetra-projectvoorstellen onder de aandacht brengen bij hun klant-bedrijven > opportuniteit, maar niet verplicht! • Nieuwsbrief met TETRA-projectvoorstellen week 08/01/’18 naar 50.000 Vlaamse kmo’s Innovatieadviseurs kunnen specifieke Tetra-projecten onder de aandacht brengen bij hun individuele klanten. • Linkedin om contacten attent te maken naar projectopportuniteiten 1 A4’tje voor 15/12/’17 naar katie.vandenbulck@innovatiecentrum.be • Titel van het project • Doelstellingen (Korte omschrijving van het project + Welke resultaten kan de gebruikersgroep op het einde van het project verwachten) • Onderzoekspartners • Doelgroep gebruikersgroep • Contactpersoon Ook na goedkeuring kunnen de Innovatiecentra nog extra bedrijven helpen aanleveren
 12. 12. Aangepaste documenten TETRA-handleiding  Begrippen aanvrager(s) en medeaanvrager(s)  De aanvrager(s) van een TETRA-project is een onderzoeksgroep(en) van een Vlaamse hogeschool of Vlaamse universiteit, die actief bezig is met praktijkgericht onderzoek … Er is een aantoonbare relatie en kennisdoorstroming van het project naar hogeschoolopleiding(en) respectievelijk geïntegreerde opleiding(en) van de aanvrager(s).  Ontvankelijkheid en evaluatiecriteria Oproepdocument Aanvraagtemplate TETRA-projecten en voorbereidingprojecten  Innovatiedoel  Aanleiding, Algemeen doel, Concrete doelen, Verwachte resultaten en impact  Omschrijving verplichte KPI’s niet wijzigen  Gegevens en intentieverklaringen aanvrager(s)
 13. 13. Van idee tot TETRA-projectvoorstel Hoe begin je er best aan?
 14. 14. De voorbereiding … Contacteer ondernemingen ga er persoonlijk heen, voorzie hiervoor tijd !  Check of er interesse is  Check wat ze zelf al weten en wat ze nog niet weten  Vraag wat hen belet om de technologie of kennis te gebruiken, pols naar de (technische) risico’s  Ga na hoeveel ondernemingen dezelfde noden formuleren  Check of er engagement is voor deelname in een gebruikersgroep en voor cofinanciering Bepaal de doelgroep
 15. 15. De voorbereiding … Wie is die doelgroep? • Onderneming -Bedrijf (nv, bvba…): Een onderneming heeft economische activiteiten en is actief in een ‘competitief’ landschap (vrije markt) en wordt betaald door deze markt voor de geleverde prestaties (aan een normale prijszetting).  resultaten niet exclusief voor primaire sector (land- en tuinbouw en distributie van land en tuinbouwproducten) • Onderneming –vzw: Een groep of "vereniging" van natuurlijke of rechtspersonen die samen een belangeloos doel nastreven. • Social profit organisaties (VZW’s,) • Overheid: Overheidsdiensten, steden, gemeenten, De LIJN, de NMBS, andere overheidsagentschappen, … enz. kunnen deelnemen aan een TETRA project in de gebruikersgroep (telt niet mee voor co-financiering) en ze kunnen uiteraard ook de projectresultaten gebruiken, maar als ze de ‘voornaamste’ ontvangers zijn, volstaat het niet! (Beleidsvoorbereiding)
 16. 16. De voorbereiding … Ga na of de vertaalslag kan gebeuren in een project van 2 jaar Zoek uit welke onderzoeksgroepen met dezelfde thematiek bezig zijn … kan er samengewerkt worden ? Hoe vermijden dat er versnippering is of overlap ? Zoek uit welke organisaties die bedrijven kunnen helpen bij verdere dienstverlening ? Stel het projectconsortium samen • (>> samenwerkingsovereenkomst na goedkeuring)
 17. 17. De voorbereiding … Bespreek met de ondernemingen/social profit organisaties uit de doelgroep: • Wat kunnen ze met projectresultaten doen om zelf te innoveren na afloop van het TETRA project ?  Is er nog voldoende nood aan vertalend onderzoek ? • Welke impact menen ze dat deze projectresultaten (en innovaties nadien) kunnen hebben. (o.a. minder kosten, meer omzet/ diensten met zelfde kost, extra tewerkstelling…)  Wat is de informatie die de doelgroep nodig heeft om zelf aan de slag te kunnen gaan ? Beschrijf het innovatiepotentieel en economisch potentieel (en eventueel maatschappelijk potentieel)
 18. 18. Beschrijf het innovatiepotentieel en economisch potentieel (en maatschappelijk potentieel) bij de bedrijven uit de doelgroep TETRA projecten kunnen gericht zijn op maatschappelijke toegevoegde waarde maar er moet steeds voldoende economisch potentieel aangetoond worden Dit betekent dat er een potentieel moet zijn dat het project bijdraagt tot de competitiviteit van de betrokken ondernemingen/social profit organisaties (efficiëntieverhoging, omzet, kostenbesparing, marktpositie, tewerkstelling, investeringen, …) Een project met een duidelijke bijdrage aan een transitie/transformatie proces kan als zeer goed beschouwd worden De voorbereiding …
 19. 19. Projecten kunnen een maatschappelijke doelstelling nastreven: duurzaam materialenbeheer, energie-efficiëntie en groene energie, zorginnovatie, efficiënte mobilitiet en logistiek,… Indien er een maatschappelijke toegevoegde waarde wordt geclaimd moet deze aantoonbaar (meetbaar) zijn Deze toegevoegde waarde moet aantoonbaar zijn binnen de projectduur van 2 jaar! (dus geen longitudinale studies) TETRA kan dienen om een reële situatie uit te testen voor zover dit voldoende uitrolbaar is in Vlaanderen Puur maatschappelijke projecten passen niet in TETRA De voorbereiding …
 20. 20. Definieer het project: • Verkenning (state-of-the-art, literatuur, octrooien, …) • Onderzoeksactiviteiten (prototypes, vereenvoudigen, …) • Valorisatieactiviteiten (Proeftuin, casestudies, workshops, demonstraties, stages, …) • Verspreiding (publicaties, seminaries, handleidingen, onderwijs …) Maak een werkplan Werkplan > aantal mensmaanden + werkingskosten > budget De voorbereiding …
 21. 21. Deze voorbereiding = eigen (gefinancierd) voortraject Uitzondering: onderzoekers verbonden aan de professionele bachelors kunnen dit voortraject aanvragen als TETRA- voorbereidingsproject  afzonderlijke template beschikbaar op de website  gedragen door minstens één onderneming + cofinanciering  hoofdmoot: uitwerken van een goed TETRA project  Doelgroep afbakenen  Consortium samenstellen  Gebruikersgroep samenstellen  Focus kiezen voor onderzoeksdeel  Cases identificeren  Internationale benchmark  … De voorbereiding …
 22. 22. CORNET - COllective Research NET • Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek • Werken binnen een internationale context • Minstens 2 partners uit de deelnemende landen • De aanvrager dient een associatie te zijn  Volledig Tetra-project (2 jaar)  Uitbreiding bestaand Tetra project naar een internationale context (+1 jaar)  Vlaams addendum: nut en toegevoegde waarde voor Vlaanderen inschatten  http://www.cornet-era.net/
 23. 23. Aandachtspunten 24
 24. 24. Handleiding en templates • Handleiding = evaluatiekader • Aanvraag + begroting = basis voor evaluatie • aanvraag = aanvraagtemplate (pdf en/of word-document) • begroting = template kostenmodel (xls) + offertes onderaannemers > € 8.500 • optioneel: reeds beschikbare intentieverklaringen van leden van de gebruikersgroep (1 afzonderlijke pdf)  Vul de templates aan zoals gevraagd  Innovatiedoel  Afbakening en omvang doelgroep > cijfers!  Potentiële doelgroep versus reële doelgroep  KPI’s > zie definities  Economische (en maatschappelijke) impact > cijfers!
 25. 25. - Leverbaarheden: concrete zaken die opgeleverd worden of die uitgevoerd worden = projectresultaat in de strikte zin van het woord - KPI: Streefwaarde m.b.t. tot wat je wil bereiken met het project (waarvoor dienen die projectresultaten),  toont het ambitieniveau van het project: idee over bereik aan ondernemingen, innovativiteit, implementatie (wat wordt geïmplementeerd, bij wie, ..) of andere  voldoende en realistisch ambitieniveau 27 Leverbaarheden en kpi’s
 26. 26. Leverbaarheden en kpi’s Projectopvolging aan de hand van leverbaarheden en KPI’s  Voor de projectleider en gebruikersgroep: regelmatige check of de doelstellingen gehaald worden en/of er bijsturingen nodig zijn  Voor het agentschap: idem en bruikbaar voor latere algemene evaluatie van het TETRA programma (over alle projecten heen)  KPI’s en leverbaarheden worden gedefinieerd in de template  op te nemen in het innovatiedoel (zie template)!  wordt opgenomen in de overeenkomst 28
 27. 27. Is het project collectief ? Kan een voldoende grote groep aan ondernemingen/social profit organisaties in Vlaanderen aangeduid worden die interesse heeft om de projectresultaten toe te passen ? Hebben ze zelf R&D faciliteiten ? Projecten waarvoor maar een paar bedrijven in Vlaanderen interesse tonen, passen niet in TETRA.
 28. 28. Is het mogelijk om de projectresultaten ruim te verspreiden (in Europa) aan marktconforme voorwaarden ? Is er geen risico dat er één bedrijf (of een zeer beperkt aantal bedrijven) teveel voordeel heeft met het project Projecten die teveel toegespitst zijn op het technologie- aanbod van 1 bedrijf passen niet in TETRA ! Projecten die teveel gericht zijn op de ontwikkeling van producten of diensten, passen niet in TETRA Is het project open ?
 29. 29. Is het project goed gepositioneerd t.o.v. de markt ? Projecten waarvan het risico (te) hoog is dat ze verstorend zullen zijn t.o.v. commerciële marktspelers passen niet in TETRA ! Is het project uniek (t.o.v. ander onderzoek in Europa ?) Hoe past het project in de onderzoeksgroep ? TETRA dient niet om een beleidsondersteunende studie- opdracht uit te voeren ! Wat is de complementariteit van het project ?
 30. 30. Voorziet het werkplan een goede balans tussen onderzoeksactiviteiten, interactie met gebruikersgroep en doelgroep. • Betrokkenheid: zorg voor voldoende interactie- momenten met de leden van de gebruikersgroep (beperk dit niet tot een paar vergaderingen per jaar) • Validatie-activiteiten: Voorzie dat er meer is dan enkel seminaries en publicaties • Implementatie: Voorzie activiteiten die gericht zijn op een vlotte implementatie van de resultaten (in een later stadium) - proeftuin, prototype, casestudies… Goede balans
 31. 31. Kennisdoorstroming naar hogeschoolopleiding(en) / geïntegreerde opleiding(en) van de aanvrager(s) Geef aan hoe de kennis bij de studenten en docenten geraakt Bekijk in welke mate er stages en thesissen kunnen uitgevoerd worden in het kader van het project  Geef thema’s aan Ga na in welke mate studenten kunnen betrokken worden bij het project. Impact op hoger onderwijs
 32. 32. Zijn er voldoende organisaties bereid om het project te steunen in de gebruikersgroep en zullen ze meebetalen ? Co-Financiering
 33. 33. • cash bijdragen van leden uit de gebruikersgroep overheidsorganisaties, steden, gemeenten, HS of univ. • Inkomsten via de organisatie van collectieve activiteiten (bv. workshops, seminaries, …) • onkosten voor geleverde goederen en diensten door leden van de gebruikersgroep mogen in rekening gebracht, indien:  opgenomen in het werkplan en begroting van het project.  Boekhoudkundig traceerbaar  Evaluatie door experten Co-financieringsplan
 34. 34.  Cofinanciering moet in orde zijn op het eind van het project.  Ondertekende afspraken in het reglement van orde bij begin project  Wacht dus niet met afspraken te maken!  De waarschijnlijkheid dat dit lukt wordt geëvalueerd aan de hand van het cofinancieringsplan in de aanvraag (met experten). Belangrijk is dat dit co-financieringsplan sluitend is en voorziet in een reserve.  Niet in orde op het einde? > Steun pro-rata 36 Co-financieringsplan
 35. 35. Uiterste indieningsdatum TETRA Dinsdag 23 januari 2018 - 12h ‘s middags Elektronische indiening via tetra@vlaio.be Hermes beslissingscomite 31 mei 2018 37
 36. 36. TETRA@vlaio.be Vermeld steeds uw projectnummer en het onderwerp http://www.iwt.be/subsidies/tetra • Documenten voor projectaanvraag en -opvolging: http://www.iwt.be/subsidies/tetra/documenten Programmacoördinator TETRA Stephane Faignet 02/432 42 81 Secretariaat TETRA Gerthy Podevyn Gerlinde Goovaerts 02/432 42 23 02/432 42 89

×