Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 22 dan nhiet thi gvg

401 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 22 dan nhiet thi gvg

 1. 1. 1/ Nhieät naêng laø gì ? Ñôn vò ?2/ Coù maáy caùch laøm bieán ñoåi nhieät naêng cuûa moät vaät ? Cho ví duï ?3/ Nhieät löôïng laø gì ? Ñôn vò ?4/ Moät vieân ñaïn ñang bay treân cao coù nhöõng daïng naêng luôïng naøo maø em ñaõ ñöôïc hoïc ?
 2. 2. S Ô Ñ O À N O ÄI D UN G D A ÏY H O ÏC CAÙC CAÙCH TRUYEÀN NHIEÄT THÍ NGHIEÄM SÖÏ DAÃN NHIEÄT TN1 TN2 TN3TÍNH DAÃN NHIEÄT TÍNH DAÃN NHIEÄT TÍNH DAÃN NHIEÄTCUÛA CHAÁT RAÉN CUÛA CHAÁT LOÛNG CUÛA CHAÁT KHÍ THOÂNG BAÙO : SO SAÙNH TÍNH DAÃN NHIEÄT CUÛA CHAÁT RAÉN, LOÛNG , KHÍ VAÄN DUÏNG : - LAÁY VÍ DUÏ THÖÏC TEÁ - GIAÛI THÍCH HIEÄN TÖÔÏNG THÖÏC TEÁ
 3. 3. Trong söï truyeàn nhieät, nhieät naêngñöôïc truyeàn töø phaàn naøy sangphaàn khaùc cuûa moät vaät, töø vaätnaøy sang vaät khaùc. söï truyeàn nhieätnaøy ñöôïc thöïc hieän baèng nhöõngcaùch naøo?
 4. 4. I. S Ö Ï D A Ã N N H IE Ä T I. THÍ NGHIEÄM Trong thí nghieäm ôû hình 22.1 caùc ñinh a,b,c,d,e ñöôïc gaén B e d c b a A baèng saùp vaøo thanh ñoàng AB. Duøng ñeøn coàn ñun noùng ñaàu A cuûa thanh ñoàng. quan saùt vaø moâ taû hieän
 5. 5. B e d c b a A
 6. 6. TR A Û L Ô Ø I C A Â U HOÛIC1:Caùc ñinh rôi xuoáng chöùng toû ñieàu gì?Caùc ñinh rôi xuoáng chöùng toû nhieät ñaõ truyeàn ñeán saùp laøm cho saùp noùng leân vaø chaûy ra
 7. 7. TR A Û L Ô Ø I C A Â U HOÛIC2: Caùc ñinh rôi xuoáng tröôùc sau theo thöù töï naøo ? e d c b aCaùc ñinh rôi xuoáng theo thöù töï töø a ñeán b, roài c, d,
 8. 8. TR A Û L Ô Ø I C A ÂU HOÛIC3: Haõy döïa vaøo thöù töï rôi xuoáng cuûa caùc ñinh ñemoâ taû söï truyeàn nhieät naêng trong thanh ñoàng AB. ? B e d c b a A Döïa vaøo thöù töï rôi xuoáng cuûa caùc ñinh chöùng toû nhieät ñöôïc truyeàn daàn töø ñaàu A ñeán ñaàu B cuûa thanh ñoàng.
 9. 9. KEÁT LUAÄN I . S ö ï d a ã n n h ie ä tNh ie ä t n a ê n g c o ù t h e åt r uy e àn t öø phaàn naøys ang phaàn k haùc c uûamo ä t v a ä t , t ö ø v a ä t n a ø ys ang v aät khaùc baèngh ìn h t h ö ù c d a ã n n h ie ä t .
 10. 10. II.Tính daãn nhieät cuûa caùc chaát: Haõy döïa vaøo caùc thí nghieäm sau ñaây ñeå ruùt ra nhaän xeùt veà tính daãn nhieät cuûa caùc chaát raén, loûng , khí. Thínghieäm 1 Duøng ñeøn coàn ñun noùng ñoàng thôøi caùc thanh ñoàng, nhoâm, thuûy tinh coù ñinh gaén baèng
 11. 11. TR A Û L Ô Ø I C A ÂU HOÛICaùc ñinh gaén ôû ñaàu caùc thanh coù rôi xuoáng ñoàngng ? Hieän töôïng naøy chöùng toû ñieàu gì ? Caùc ñinh gaén ôû ñaàu caùc thanh khoâng rôi xuoáng ñoàng thôøi. Hieän töôïng naøy chöùng toû kim loaïi daãn nhieät toát hôn
 12. 12. TR A Û L Ô Ø I C A ÂU HOÛIHaõy döïa vaøo thí nghieäm treân ñeå so saùnh tính daãn noàng, nhoâm, thuûy tinh. Chaát naøo daãn nhieät toát nhaá aãn nhieät keùm nhaát? Töø ñoù coù theå ruùt ra keát lua Trong ba chaát naøy thì ñoàng daãn nhieät toát nhaát, thuûy tinh daãn nhieät keùm nhaát. Trong chaát raén, kim loaïi daãn nhieät toát nhaát.
 13. 13. Thí nghieäm 2.Duøng ñeøn coànñun noùng mieängmoät oángnghieäm trong coùñöïng nöôùc,döôùi ñaùy coùmoät cuïc saùp(H.22.3). H.22.3
 14. 14. TR A Û L Ô Ø I C A Â U HOÛI C6: Khi nöôùc ôû phaàn treân cuûa oáng nghieäm baét ñaàu soâi thì cuïc saùp ôû ñaùy oáng nghieäm coù bò noùng chaûy khoâng ? Töø thí nghieäm naøy coù theå ruùt phaànnhaän cuûa oáng nghieäm baét ñaàu so hi nöôùc ôû ra treân hìxeùt gì veà tính daãn nghieäm khoâng bò noùng chaû cuïc saùp ôû ñaùy oáng nhieät cuûa chaátHieän töôïng naøy chöùng toû chaát loûng daãn nhieät keù loûng ?
 15. 15. Thí nghieäm 3. H.22.4 Duøng ñeøn coàn ñun noùng ñaùy moät oáng nghieäm trong coù khoâng khí, ôû nuùt coù gaén moät cuïc saùp (H.22.4).
 16. 16. TR A Û L Ô Ø I C AÂU H O ÛI C7: Khi ñaùy moät oáng nghieäm ñaõ noùng thì mieáng saùp gaén ôû nuùt oáng nghieäm coù bò noùng chaûy khoâng ? Töø thí nghieäm naøy coù theå ruùt ra nhaän xeùt gì veà tính daãn nhieät cuûahi ñaùy moät oáng nghieäm ñaõ noùng thì mieáng saùp chaát khí ?aén ôû nuùt oáng nghieäm khoâng bò noùng chaûy.Hieänôïng naøy chöùng toû chaát khí daãn nhieät keùm
 17. 17. II.Tính daãn nhieät cuûa caùc chaát: C haát raén daãn nhieät toát. T rong chaát raén, kim loaïi daãn nhieät toát nhaát. C h a á t l oûng v aø c h a á t k h í d a ã n n h ie ä t k e ù m.
 18. 18. 9:Taïi sao noài, xoong, thöôøng laøm baèng kim loaïi,oøn baùt ñóa thöôøng laøm baèng söù ? Noài, xoong, thöôøng laøm baèng kim loaïi, coøn baùt ñóa thöôøng laøm baèng söù vì kim loaïi daãn nhieät toát, coøn söù daãn nhieät keùm.
 19. 19. C10: Taïi sao veà muøa ñoâng maëc nhieàu aùo moûng aám hôn maëc moät aùo daøy ? à muøa ñoâng maëc nhieàu aùo moûng aám hôn maëc mùo daøy vì khoâng khí ôû giöõa caùc lôùp aùo moûng daãnhieät keùm.
 20. 20. C11: Veà muøa naøo chim thöôøng hay ñöùng xuø loâng?à muøa ñoâng chim thöôøng hay ñöùng xuø loâng. Ñeå taïùc lôùp khoâng khí daãn nhieät keùm giöõa caùc loâng chim
 21. 21. C12: Taïi sao trong nhöõng ngaøy reùt sôø vaøo kimloaïi ta thaáy laïnh, coøn trong nhöõng ngaøy naéngsôø vaøo kim loaïi ta thaáy noùng ?
 22. 22. Trong nhöõng ngaøy reùt sôø vaøo kim loaïi tathaáy laïnh, coøn trong nhöõng ngaøy naéng sôøvaøo kim loaïi ta thaáy noùng vì kim loaïi daãnnhieät toát. Nhöõng ngaøy reùt nhieät ñoä beânngoaøi thaáp hôn nhieät ñoä cô theå neân khisôø vaøo kim loaïi, nhieät töø cô theå truyeànvaøo kim loaïi vaø phaân taùn trong kim loaïinhanh neân ta caûm thaáy laïnh, ngöôïc laïi,nhöõng ngaøy noùng nhieät ñoä beân ngoaøicao hôn nhieät ñoä cô theå neân nhieät töø kimloaïi truyeàn vaøo cô theå nhanh neân ta caûmgiaùc laïnh.
 23. 23. CUÛNG COÁ.Trong caùc caùch saép xeáp vaät lieäu daãn nhieäöø toát ñeán keùm sau ñaây, caùch naøo laø ñuùn A. Ñoàng, nöôùc, thuyû ngaân, khoâng khí A. Ñoàng, thuyû ngaân, nöôùc, khoâng khí A.Thuyû ngaân, ñoàng, nöôùc, khoâng khí A.Khoâng khí, nöôùc, thuyû ngaân, ñoàng
 24. 24. Trong söï daãn nhieät, nhieät ñöôïc truyeàn töø vaätnaøo sang vaät naøo? Haõy choïn caâu traû lôøi ñu A.Töø vaät coù nhieät naêng lôùn hôn sang vaä coù nhieät naêng nhoû hôn. B.Töø vaät coù khoái löôïng lôùn hôn sang vaät coù khoái löôïng nhoû hôn. C.Töø vaät coù nhieät ñoä cao hôn sang vaät coù nhieät ñoä thaáp hôn. D.Caû ba caâu traû lôøi treân ñeàu ñuùng
 25. 25. . Ñun nöôùc baèng aám nhoâm vaø baèng aám ñaá treân cuøng moät beáp löûa thì nöôùc trong aám naøo seõ mau soâi hôn? Giaûi thích?
 26. 26. DAËN DOØ Ñoïc phaàn: “Coù theå em chöa bieát”.Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 22.1  22.6 saùch THVL; 22.3, 22.5, 22.6 saùch BT cuûa Boä GD-ÑT. Xem tröôùc baøi 23: “ÑOÁI LÖU – BÖÙC XAÏ NHIEÄT”.
 27. 27. C8: Tìm ba ví duï veà hieän töôïng daãn nhieät.
 28. 28. B ie â n t a ä p n o ä i d u n gN h o ù m G ia ù o v ie â n L y ù : -N g u y e ã n T h ò P h ö ô n gD ung -H o a ø n g K im T h u y ù A n h -N g u y e ã n D ie ä p B a û oC ha â u

×